Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України

 

Подоляка Анатолій Миколайович

Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України

Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; ін-формаційне право

Автореферат

дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук

Харків – 2004

Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ, МВС України

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
РЯБЧЕНКО Олена Петрівна,
Національний університет внутрішніх справ, начальник криміноло-гічної лабораторії

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
ГОЛОСНІЧЕНКО Іван Пантелійович, Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, професор кафедри конституційного та адміністративного права

кандидат юридичних наук, доцент
НЕЧИТАЙЛЕНКО Анатолій Олександрович, Харківський держав-ний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, юридичний фа-культет, завідувач кафедри державно-правових дисциплін

Провідна установа: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної ака-демії наук України, відділ проблем державного управління та адміні-стративного права (м.Київ)

Захист відбудеться “30” січня 2004 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).
Автореферат розісланий “29” грудня 2003 року.

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Мошенський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дисертаційного дослідження. В сучасних умовах від рівня розвитку ав-томобільного транспорту, ступеня безпеки його руху по автошляхах значною мірою залежить ус-пішність реалізації соціально-економічних програм нашої держави, стратегічного курсу на інтег-рацію України до Європейського Союзу. Створення транспортних транснаціональних коридорів, які будуть проходити через Україну, стимулює подальший розвиток автотранспорту. Однак, ці процеси мають і негативні наслідки – зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, збіль-шення аварійності, що тягне за собою значні людські жертви та матеріальні збитки. Так, протягом 1996 – 2001 років в Україні було вчинено 176,7 тис. дорожньо-транспортних пригод, в яких заги-нуло 27 948 осіб та понад 195,2 тис. отримали поранення різного ступеня тяжкості. У 2002 році зареєстровано понад 34,5 тис. автопригод, в яких загинуло 5982 і поранено 37,9 тис. осіб.
Автотранспорт – це джерело підвищеної небезпеки і завдання держави не тільки стимулювати його розвиток та використання, але й забезпечувати його безпечне функціонування. Забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється як шляхом встановлення спеціальних груп норм, правил і стандартів, так і створенням певних організаційних структур, державних органів із відповідною компетенцією, у тому числі і щодо застосування заходів державного примусу до порушників зага-льнообов’язкових правил. Серед усіх державних органів, які мають повноваження щодо забезпе-чення безпеки дорожнього руху, Державна автомобільна інспекція МВС України (далі - ДАІ) по-сідає особливе місце у зв’язку з тим, що чинне законодавство покладає на неї найширший обсяг повноважень у цій сфері.
Різні аспекти проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності ДАІ досліджува-лись вітчизняними та зарубіжними вченими-юристами. Однак проблема формулювання теоретич-них положень щодо складу елементів адміністративно-правового статусу ДАІ, визначення місця і ролі органів ДАІ у системі державних органів, які мають повноваження у сфері забезпечення без-пеки дорожнього руху, їх взаємодія, реалізація прав та обов’язків ДАІ залишилась, на цей час, по-за увагою науковців і потребує докладного висвітлення. У зв’язку з цим дослідження проблеми вдосконалення адміністративно-правового статусу ДАІ набуває особливого значення і актуальнос-ті.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане у межах та відповідно Розділу ІV Тематики пріоритетних напрямків дисертаційних досліджень на 2002 – 2005 роки, затвердженої наказом МВС України від 30 червня 2002 р. №635, планів науко-вих досліджень Національного університету внутрішніх справ (п.3.1. Перспективних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на період 2000 – 2005 р.р.), п.1.1. Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень вищих навчальних за-кладів та науково-дослідних установ МВС України на період 2002 – 2005 роки, затверджені нака-зом МВС України від 30 червня 2002 р. №635.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на ос-нові аналізу теоретичних джерел, чинного законодавства та узагальнення практики його реалізації визначити сутність та особливості адміністративно-правового статусу ДАІ, виробити пропозиції та рекомендації щодо його вдосконалення.
Об’єктом дисертаційного дослідження є правовідносини у сфері дорожнього руху.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання визначення та реалізації адмініст-ративно-правового статусу ДАІ.
Відповідно до поставленої мети, в дисертації необхідно вирішити такі основні завдання:
- проаналізувати місце ДАІ у системі органів виконавчої влади, до повноважень яких належить забезпечення безпеки дорожнього руху;
- визначити особливості юридичної природи адміністративно-правового статусу ДАІ, його зміст і структуру;
- з’ясувати особливості правового регулювання організації діяльності ДАІ;
- провести класифікацію та здійснити аналіз прав та обов’язків ДАІ;
- провести аналіз особливостей правозастосовчої діяльності ДАІ;
- встановити, якою мірою прогалини у чинному законодавстві впливають на діяльність ДАІ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
- проаналізувати підстави та порядок притягнення працівників ДАІ до адміністративної та ди-сциплінарної відповідальності;
- провести аналіз взаємодії ДАІ з іншими державними органами і громадськими організація-ми щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
- розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства про правовий статус ДАІ та науко-во-практичні рекомендації для підвищення ефективності діяльності ДАІ щодо забезпечення безпе-ки дорожнього руху.
Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої в роботі мети та задач дослідження, його об’єкта та предмета. Методологічною основою дисертаційного дослі-дження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Дослідження сутності адміністратив-но-правового статусу, поглиблення понятійного апарату здійснюється за допомогою логіко-семантичного методу та методу сходження від абстрактного до конкретного (підрозділи 1.2, 1.3). Останній метод використовується для характеристики проблемних питань правозастосовчої діяль-ності ДАІ (підрозділ 2.2). Історико-правовий метод використаний для дослідження проблеми ста-новлення органів ДАІ (підрозділ 1.1). За допомогою порівняльно-правового методу досліджені особливості юридичної відповідальності працівників ДАІ (підрозділ 2.3). Методи класифікації, групування, системно-структурний застосовані для визначення видів прав та обов’язків (підрозділ 2.1), групування підстав дисциплінарної відповідальності (підрозділ 2.3). Компаративний метод та документальний аналіз застосовувались для дослідження проблеми взаємодії ДАІ із іншими дер-жавними органами та громадськістю (підрозділ 2.5). Для формулювання пропозицій та рекомен-дацій щодо вдосконалення адміністративно-правового статусу ДАІ застосовані порівняльно-правовий метод, документальний аналіз, метод класифікації (розділ 2).
Науково-теоретичною базою дисертації є праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузях за-гальної теорії права, теорії управління, адміністративного права. Особлива увага приділена опра-цюванню теоретичних здобутків учених-адміністративістів, які досліджували особливості право-відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Проблеми використання міліцією адміні-стративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху складали предмет досліджень В.Єгупенка, В.Новикова, О.Салманової; адміністративну відповідальність за порушення норм, правил і стандартів у сфері дорожнього руху досліджував В.Развадовський; проблеми діяльності ДАІ як суб’єкта державного управління безпекою дорожнього руху дослідив С.Гусаров; державне управління дорожнім рухом - В.Грошевий; організаційно-правові питання профілактики дорож-ньо-транспортних пригод та діяльність ДАІ у цій сфері аналізував О.Домашенко; правосвідомість громадян у галузі дорожнього руху дослідив О.Міленін; історія розвитку ДАІ викладена у роботах Я.Хом’яка. З позицій соціального управління, історико-правового та профілактичного змісту за-безпечення безпеки дорожнього руху побіжно відображено у працях М.Афанасьєва, Д.Бахраха, А.Васильєва, І.Голосніченка, С.Гончарука, Є.Додіна, М.Єропкіна, Г.Клінковштейна, А.Клюшніченка, О.Остапенка, Л.Попова, Ф.Фіночка, І.Шахріманьяна, О.Якуби та інших. В цілому державна система забезпечення безпеки дорожнього руху була розглянута у дослідженнях В.Майорова, Б.Россинського, І.Рема, окремі боки її функціонування дослідили – І.Веремеєнко, Р.Денисов, В.Жульов, Л.Ігнатов, В.Лук’янов, Ю.Тунік.
Багатоаспектність проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху визначила необхідність базування теоретичного аналізу проблеми адміністративно-правового статусу ДАІ на положеннях теорії права - С.Алексєєв, С.Комаров, В.Лазарєв, О.Петришин, О.Скакун, М.Цвік; здобутках вче-них з теорії управління, адміністративного права - В.Авер’янова, О.Бандурки, Ю.Битяка, С.Ківалова, Л.Коваля, Ю.Козлова, А.Комзюка, В.Коноплянко, Д.Лук’янця.
Нормативну основу роботи складають Конституція України, закони, підзаконні акти, зокрема, відомчі акти МВС України, законодавство Російської Федерації (у контексті питань, розглянутих у дисертації). Використовувався також проект Адміністративного процесуального кодексу України. Емпіричну базу дослідження складає узагальнена практика застосування адміністративного зако-нодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, публікації в періодичних виданнях, дові-дкова література, статистичні матеріали щодо діяльності ДАІ, результати соціологічного опиту-вання, яке здійснене дисертантом. Використано й особистий багаторічний досвід роботи дисерта-нта в органах ДАІ МВС України.
Наукова новизна одержаних результатів визначається сучасною постановкою проблеми, до-слідженням нових ідей, тенденцій розвитку адміністративно-правових відносин та напрямків вдос-коналення законодавства, норми якого регулюють місце ДАІ у системі державних органів та її роль у вирішенні проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху. На підставі аналізу досягнень україн-ської правової науки, робіт російських вчених-адміністративістів, чинного законодавства України та Росії, у дисертації уперше проведене комплексне монографічне дослідження адміністративно-правового статусу ДАІ. В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:
1. Одержало подальший розвиток положення про склад елементів адміністративно-правового статусу ДАІ: компетенція, правозастосування, юридична відповідальність.
2. Уперше визначені принципи організації ДАІ: розподіл влад; постійності і детермінованості складу і повноважень ДАІ МВС України; верховенства права; законності; пріоритету прав і свобод людини і громадянина у діяльності органів ДАІ; відповідальності держави (посадових осіб) за свою діяльність перед громадянами. Підданий аналізу їх зміст.
3. Дістало подальший розвиток поняття правового регулювання організації діяльності ДАІ як специфічного виду соціального регулювання, який полягає у нормотворчій діяльності уповноваже-них органів щодо організації ДАІ як структурної складової системи органів виконавчої влади, а та-кож забезпечення взаємодії ДАІ (їх посадових осіб) із громадськістю з метою забезпечення безпеки дорожнього руху.
4. Удосконалено аналіз правового регулювання організації діяльності ДАІ на засадах основних способів (дозволів, зобов’язань, заборон) та правового режиму. Визначено, що правове регулю-вання організації діяльності ДАІ є спеціально дозволеного типу, оскільки органи ДАІ (їх посадові особи) мають діяти за принципом “заборонено все, крім прямо дозволеного законом” (ст.19 Кон-ституції України). Норми, якими врегульована організація діяльності ДАІ МВС України, в основ-ному зобов’язальні та заборонні. Правовий режим організації діяльності ДАІ МВС України ство-рюється системою нормативно-правових актів, які відрізняються один від одного багатьма озна-ками – юридичною силою, назвою, органами, що їх приймають, порядком набрання чинності, од-нак мають одне спрямування – упорядкування, узгодженість, взаємодія структурних одиниць ДАІ (їх посадових осіб) між собою, між собою та органами (підрозділами) МВС України, а також із громадськістю для реалізації завдань ДАІ, визначених чинним законодавством. Проведений аналіз надав підставу для висновку про необхідність набуття ДАІ статусу органу управління.
5. Удосконалено класифікацію прав та обов’язків ДАІ, проведене їх структурування та аналіз. Визначено, що усі обов’язки і права класифікуються на загальні, визначені функціонуванням ДАІ як структурного підрозділу у системі МВС України, та спеціальні, які має виключно ДАІ. Структуру-вання прав проведено через право вимагати, право на позитивні дії (право на фактичне володіння соціальними благами та їх використання, правоутворюючі повноваження), праводомагання. Серед загальних та спеціальних прав ДАІ переважають правоутворюючі повноваження та праводомагання. Таким правам кореспондуються обов’язки активної поведінки: конституційні, загальні та спеціальні.
6. Здійснене узагальнення прав та обов’язків ДАІ за напрямками її діяльності, які розташовані за ознакою пріоритетності щодо реалізації завдання із забезпечення безпеки дорожнього руху: за-хист від протиправних посягань; профілактична; нормотворча; організаційна; контрольно-наглядова (за станом автомототранспорту, за автошляхами); реєстраційно-екзаменаційна; робота із зверненнями громадян; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв транспорт-них засобів; фінансова.
7. Одержала подальший розвиток характеристика юридичної відповідальності працівників ДАІ за Законом України “Про боротьбу з корупцією”.
8. Удосконалено класифікацію підстав дисциплінарної відповідальності працівників міліції: загальні, спеціальні. Загальними названі підстави, визначені Законом України “Про міліцію”. Спе-ціальними – ті, які встановлені Законом України “Про боротьбу з корупцією” та окремими норма-ми Кодексу законів про працю України. Визначена необхідність встановлення на рівні закону під-став та порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності, в якому окремим розділом пе-редбачити відповідні норми щодо осіб, на яких розповсюджується дія Дисциплінарних статутів.
9. На основі проведеного аналізу елементів адміністративно-правового статусу ДАІ сформу-льовані пропозиції щодо його вдосконалення, зокрема обґрунтована необхідність встановлення на рівні КпАП України повноважень працівників ДАІ щодо розгляду деяких категорій справ про ад-міністративні правопорушення у сфері дорожнього руху до запровадження системи адміністрати-вних судів, запропонована редакція проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу Укра-їни про адміністративні правопорушення”, обґрунтована необхідність розробки та прийняття За-кону України “Про міліцію місцевого самоврядування в Україні”.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що сформульовані у дослі-дженні висновки і рекомендації дозволяють вирішити конкретне завдання вдосконалення адмініс-тративно-правового статусу ДАІ. Дослідження поглиблює існуючі погляди на адміністративно-правовий статус ДАІ, його права та обов’язки, правозастосування, особливості юридичної відпові-дальності.
Пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного адміністративного законодавства, особ-ливо тієї частини, яка регулює сферу дорожнього руху, юрисдикційні повноваження працівників мі-ліції можуть бути використані при розробці комплексних державних та локальних програм, спрямо-ваних на забезпечення безпеки дорожнього руху.
Результати дисертаційного дослідження використовуються при викладанні дисципліни “Ад-міністративна діяльність органів внутрішніх справ”. Вони можуть бути використані при викладан-ні дисциплін “Адміністративне право України”, “Судові та правоохоронні органи”, у діяльності органів ДАІ. Крім того, основні положення роботи можуть бути використані при написанні відпо-відного підрозділу навчальних посібників із зазначених дисциплін.
Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалась по розділах і в цілому на засіданнях кафедр управління в органах внутрішніх справ, адміністративного права і адміністра-тивної діяльності органів внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ. Автор виступав з повідомленнями за матеріалами дисертаційного дослідження на науково-практичних конференціях у Національному університеті внутрішніх справ, доповідались на науково-практичній та міжнародній науковій конференціях: “Реформа охорони громадського порядку” (м.Київ, 2000), “Впровадження новітнього законодавства та нових форм роботи в практичну дія-льність правоохоронних органів” (м.Харків, 2003).
Основні положення роботи використані при підготовці постанови Кабінету Міністрів України “Правила дорожнього руху”. Здобутки наукового дослідження використані у спільній роботі Нау-ково-дослідного центру з безпеки дорожнього руху МВС України та Національної академії внут-рішніх справ України, Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, яка відзначена Державною премією України у галузі науки і техніки за 2000 р. Голові Комітету Верховної Ради України з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності направлені пропозиції щодо проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопору-шення”.
Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковані у десяти публікаціях, п’ять з яких опубліковані у фахових виданнях, згідно переліків, затверджених ВАК України.
Структура роботи. Відповідно до мети, завдань, логіки дослідження дисертація складається зі вступу, двох розділів, які об’єднують сім підрозділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. Обсяг дисертації (до списку використаних джерел) складає 169 сторінок. Список вико-ристаних джерел складається з 209 найменувань і займає 20 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі дається загальна характеристика роботи, обґрунтовується актуальність теми дисер-таційного дослідження, визначаються його мета і задачі, об’єкт і предмет, методологічна база, розкривається наукова новизна, формулюються теоретичне і практичне значення основних поло-жень дисертації, ступінь їх апробації.
Розділ перший “Правові основи організації діяльності ДАІ МВС України” складається з трьох підрозділів і присвячений загальнотеоретичним проблемам визначення елементів адмініст-ративно-правового статусу ДАІ.
У підрозділі 1.1. “Історико-правовий аналіз організації, становлення та розвитку ДАІ МВС України” досліджується історія становлення органів ДАІ, трансформація прав і обов’язків залежно від чинників соціально-економічного, політичного, організаційно-технічного характеру. Історико-правовий аналіз організації, становлення і розвитку органів ДАІ показав необхідність формування у системі державних органів спеціального органу, до основних повноважень якого належить за-безпечення безпеки дорожнього руху. Протягом існування органу ДАІ його статус змінювався і поступово набував статус інспекції. Органи ДАІ історично склалися як невід’ємна складова зага-льнодержавної системи забезпечення безпеки дорожнього руху, її робочий апарат. До складу цієї системи входили державні організації, громадськість. Очолювала систему всесоюзна комісія у справі забезпечення безпеки дорожнього руху. Із часом органи ДАІ набувають статус органу дер-жавного надвідомчого контролю. Після проголошення незалежності України неодноразово зміню-валась структура МВС України в цілому і органів ДАІ, зокрема, що свідчить про пошук оптималь-ної організації її діяльності, визначення місця кожної структурної складової МВС України як у са-мому МВС, так і у системі державних органів, які мають відповідні повноваження.
У підрозділі 1.2. “Теорія адміністративно-правового статусу ДАІ МВС України” обґрунтова-но склад елементів адміністративно-правового статусу ДАІ. Правовідносини у сфері діяльності ДАІ є регулятивними правовідносинами пасивного типу, в яких інтерес управомоченого суб’єкта задовольняється за допомогою його власних дій. Це означає, що він може здійснювати або не здійснювати дозволені дії, у повному обсязі або частково, тобто управомоченому суб’єкту у пев-них межах надана свобода в процесі правового регулювання, самостійність в реалізації правовід-носин. Правосуб’єктність як головний канал здійснення загальнорегулятивних правовідносин іс-нує як єдина право дієздатність, що одночасно охоплює два моменти: 1) можливість мати права та обов’язки та 2) можливість їх самостійно здійснювати. Узагальнення існуючих поглядів на класи-фікацію суб’єктів права дозволяє зазначити необхідність виокремлення державних органів та по-садових осіб як суб’єктів права, що означає існування адміністративної правосуб’єктності держав-ного органу, посадової особи. При цьому правосуб’єктність державного органу певною мірою від-різняється від правосуб’єктності посадової особи. У теорії права був обґрунтований висновок про те, що не слід обмежуватись побудовою правовідносин як суб’єктивних прав та обов’язків (тобто певної моделі). Більш значимі результати можна отримати, якщо характеризувати правовідносини не лише як модель, але як нероздільну єдність фактичного матеріального змісту та юридичної фо-рми. Враховуючи, що поняття правового статусу містить у собі правосуб’єктність у єдності із ін-шими правами та обов’язками, можна зробити висновок про складові адміністративно-правового статусу ДАІ як державного органу: компетенція та правозастосування. Посадова особа є представ-ником певної соціальної групи, відокремленої за юридико-значущим началом (родом діяльності), наділена відповідно до законів та інших нормативних актів спеціальними, додатковими правами і обов’язками. Як особи, що мають активну правосуб’єктність, вони входять до складу підрозділів певної організації (ДАІ). Свої посадові повноваження така особа отримує від організації. Водночас посадова особа може виступати і як індивідуальний суб’єкт, як особа, що має пасивну право-суб’єктність (на неї персонально можуть бути накладені санкції на підставах, встановлених чин-ним законодавством). Крім того, посадова особа може виступати у двох основних якостях: а) як носій конституційних прав та обов’язків; б) як суб’єкт владних функцій. Отже, до структури адмі-ністративно-правового статусу ДАІ доцільно включити такі елементи: компетенцію, правозасто-сування, юридичну відповідальність.
У підрозділі 1.3. “Правове регулювання організації діяльності ДАІ МВС України” здійснений аналіз особливостей правового регулювання організації діяльності ДАІ та сформульовані принци-пи організації ДАІ на засадах основних способів правового регулювання (дозволи, зобов’язання, заборони), правового режиму. Тип правового регулювання (режим) створює стан сприяння задо-воленню інтересів суб’єкта права. Правове регулювання організації діяльності ДАІ є спеціально дозволеного типу. Базові принципи організації ДАІ сформульовані на основі норм Конституції України: розподіл влад (ст.6); верховенство права (ст.8); законність (ч.2 ст.6 та ч.2 ст.19); пріори-тет прав і свобод людини і громадянина у діяльності органів ДАІ (ч.2 ст.3); відповідальність дер-жави (посадових осіб) за свою діяльність перед громадянами (ч.2 ст.3). Аналіз особливостей реалі-зації принципу розподілу влад показав необхідність надання ДАІ повноважень щодо координації діяльності державних органів із забезпечення безпеки дорожнього руху, розробки й прийняття За-кону України “Про міліцію місцевого самоврядування в Україні”. Дія принципу постійності і де-термінованості складу і повноважень ДАІ пов’язана із принципами верховенства права та закон-ності. Зміст останнього полягає у тому, що органи ДАІ (їх посадові особи) мають діяти лише на підставі й у межах повноважень, передбачених Конституцією України. Його реалізація передбачає право громадян, іноземців, осіб без громадянства, біженців (учасників дорожнього руху) подавати скарги на дії (бездіяльність) працівників ДАІ на підставах, визначених законодавством. Практика застосування законодавства показує, що існує проблема із надходженням звернень від осіб, які на-лежать до групи населення, що потребує соціальної допомоги та не обізнані щодо чинного законо-давств. Як захід, що сприяв би розв’язанню цієї проблеми, запропоновано правову просвіту насе-лення, особливо тих верств, які потребують соціального захисту. В процесі аналізу реалізації цього принципу було отримано висновок про те, що фактично відсутніми є норми щодо контролю за ви-конанням громадянами обов’язків, передбачених Конституцією України. Дія на засадах принципу пріоритету прав і свобод людини і громадянина у діяльності усіх державних органів (у тому числі - ДАІ) тісно пов’язана із принципом відповідальності держави (посадових осіб) за свою діяльність пе-ред громадянами.
Розділ другий “Юридична природа і структура адміністративно-правового статусу ДАІ МВС України” містить чотири підрозділи, в яких здійснюється аналіз елементів адміністративно-правового статусу ДАІ, а також досліджуються питання взаємодії з іншими державними органами і громадськими організаціями щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
У підрозділі 2.1. “Обов’язки і права як основа адміністративної правосуб’єктності ДАІ МВС України” здійснюється аналіз прав та обов’язків ДАІ.
Усі обов’язки та права ДАІ поділені на дві групи: загальні (має ДАІ як структурний підрозділ міліції) та спеціальні (має тільки ДАІ). Кожна з цих класифікаційних груп прав піддана аналізу на основі виділення таких складових суб’єктивного права: 1) право вимагати, 2) право на позитивні дії, 3) праводомагання. Серед загальних та спеціальних прав ДАІ переважають правоутворюючі повноваження та праводомагання. Обов’язки ДАІ поділені на конституційні, загальні та спеціаль-ні. Конституційні – містяться в Конституції України і визначають зміст діяльності ДАІ як структу-рного підрозділу органу виконавчої влади – МВС України. Загальні – обов’язки ДАІ як не-від’ємної складової міліції. Спеціальні обов’язки визначені Законом України “Про міліцію”, підза-конними актами, які конкретизують норми вказаного Закону. Обов’язки і права ДАІ узагальню-ються за напрямками діяльності, які розташовані за ознакою пріоритетності щодо реалізації за-вдання із забезпечення безпеки дорожнього руху.
У підрозділі 2.2. “Особливості правозастосовчої діяльності ДАІ МВС України” здійснюється аналіз проблем правозастосовчої діяльності ДАІ, використання в адміністративній діяльності ад-міністративного примусу. На основі результатів цього аналізу сформульовані пропозиції щодо вдосконалення чинного адміністративного законодавства. Так, запропонована редакція проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення”, якою передбачено внесення змін та нова редакція статей 121, 126, 133 КпАП, а також закріплення права посадових осіб ДАІ розглядати справи про адміністративні правопорушення, повноваження щодо яких на цей час мають суди (зміни до статей 221, 222 КпАП). При цьому обгрунтовано про-позицію про те, що такий порядок доцільно передбачити до моменту формування системи адміні-стративних судів у формі, передбаченої Законом України “Про судоустрій України”. З метою вдо-сконалення фінансової основи діяльності органів місцевого самоврядування, формування механіз-му наповнення місцевого бюджету необхідними є зміни й доповнення до Законів України “Про бюджетну систему України” у частині, що стосується внесення змін до джерел формування дохід-ної частини, а також “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо перегляду фінансової основи дії відповідних органів.
У підрозділі 2.3. “Юридична відповідальність працівників ДАІ МВС України” здійснюється аналіз особливостей адміністративної відповідальності працівників ДАІ та порівняння його із від-повідними нормами законодавства Російської Федерації. При цьому підтримується точка зору вчених-адміністративістів про необхідність законодавчого закріплення поняття адміністративної відповідальності.
Особливості адміністративної відповідальності працівників ДАІ визначені статтею 15 КпАП. Чинне законодавство про адміністративні правопорушення допускає можливість застосування за-ходів дисциплінарної відповідальності за вчинення будь-яких адміністративних проступків, за ви-нятком окремих випадків. Працівники ДАІ притягуються до відповідальності за Законом України “Про боротьбу з корупцією”, яким передбачено застосування адміністративної та дисциплінарної відповідальності. На підставі проведеного аналізу особливостей застосування норм, які регламен-тують дисциплінарну відповідальність, визначена доцільність класифікації підстав дисциплінарної відповідальності на загальні та спеціальні.
У підрозділі 2.4. “Взаємодія ДАІ МВС України з іншими державними органами і громадськими організаціями щодо забезпечення безпеки дорожнього руху” здійснюється аналіз особливостей та-кої взаємодії за напрямками діяльності ДАІ. Серед усіх визначених напрямків взаємодія здійсню-ється, в основному, за такими: забезпечення захисту від протиправних посягань, профілактична, організаційна та реєстраційно-екзаменаційна діяльність. Наявність широкого кола державних ор-ганів, які мають повноваження у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, їх відносна відо-кремленість інколи призводить до дублювання повноважень, обумовлює необхідність постановки питання про доцільність функціонування такої складної системи державних органів, наявність якої істотного впливу на стан безпеки дорожнього руху не здійснює (про що свідчить статистика до-рожньо-транспортних пригод). Разом з тим, за стан забезпечення безпеки дорожнього руху відпо-відає в основному ДАІ, яка має найширше коло повноважень у цій сфері. Обґрунтована доціль-ність розмежування повноважень між ДАІ та Міністерством транспорту України і процесі здійс-нення управлінської діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
У висновках викладені загальні теоретичні підсумки та практичні пропозиції, здобуті в про-цесі дослідження проблеми адміністративно-правового статусу ДАІ МВС України.
1. В процесі історико-правового аналізу, а також дослідження особливостей правового регу-лювання організації діяльності ДАІ був отриманий висновок про необхідність набуття ДАІ статусу органу управління, а також про відсутність правових норм, якими врегульовано контроль за вико-нанням громадянами обов’язків, передбачених Конституцією України. Сформульовані принципи організації ДАІ є основою набуття статусу органу управління.
2. Елементами адміністративно-правового статусу ДАІ визначено компетенцію, правозастосу-вання, юридичну відповідальність.
3. Сформульовано поняття правового регулювання та наведена характеристика правового ре-жиму організації діяльності ДАІ.
4. Здійснено класифікацію та аналіз прав та обов’язків ДАІ, проведене їх узагальнення за на-прямками діяльності ДАІ.
5. Обґрунтована необхідність прийняття Закону України “Про міліцію місцевого самовряду-вання в Україні” із визначенням норм щодо підзвітності і підконтрольності місцевим радам, ві-домчої підпорядкованості. Доцільним є вилучення з пункту 1 статті 62 Закону України “Про міс-цеве самоврядування в Україні” останнього речення “У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до державного бюджету частину над-лишку в порядку, встановленому законом про державний бюджет”.
6. Підтримано висновок про те, що заходами адміністративного примусу, які використовують співробітники ДАІ, є: адміністративно-запобіжні, заходи адміністративного припинення, адмініст-ративні стягнення.
7. Підтримується позиція про те, що є потреба залишити у повноваженнях міліції стягувати штраф на місці вчинення правопорушення, якщо особа не оспорює допущене порушення і адмініст-ративне стягнення, що на неї накладається. З цією метою слід внести зміни до статті 258 КпАП у ча-стині першій статті 258 після слів “статтями 118, 119” вжити слова “ частинами першою — третьою статті 121, частинами першою, другою, третьою статті 122, 125, частинами першою, другою статті 127, частиною першою статті 133” і далі по тексту.
8. Передбачена інша редакція назви статті 121 КпАП України “Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами, спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями”, а також доповнення цієї статті частиною п’ятою наступного змісту:
“Встановлення та використання на транспортних засобах спеціальних звукових чи світлових сигнальних пристроїв червоного, синього, оранжевого та зеленого кольорів з порушенням правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, —
тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі від п’ятнадцяти до двадцяти неоподат-ковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від тридцяти до п’ятдесяти неопода-тковуваних мінімумів доходів громадян”.
Запропонована редакція частини першої статті 126 КпАП України: “Керування транспортни-ми засобами особами, які не мають при собі (або не передали для перевірки) посвідчення, реєстра-ційних та інших документів, що підтверджують право на керування чи розпорядження транспорт-ним засобом, документів на вантаж, що перевозиться (в установлених законодавством випадках), та талона про проходження державного технічного огляду, –
тягне за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів дохо-дів громадян”.
Пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення небезпечних речовин та предметів, великогабаритних та великовагових вантажів на автомобіль-ному транспорті.
9. Обґрунтовується пропозиція про те, що повноваження щодо розгляду справ про адміністра-тивні правопорушення у сфері дорожнього руху до того моменту, коли будуть запроваджені адмі-ністративні суди, необхідно залишити у юрисдикції міліції.
10. Запропонована класифікація підстав дисциплінарної відповідальності працівників міліції.
11. Проаналізовано особливості взаємодії ДАІ з іншими державними органами та громадськіс-тю.
12. Визначено, що розмежування повноважень ДАІ та Міністерства транспорту України доці-льно здійснювати таким чином: ДАІ координує діяльність усіх державних органів та громадсь-кість щодо безпеки руху автотранспорту, організує та забезпечує безпеку руху автотранспорту, Мінтранс України – сприяє організації безпечного руху автотранспорту та здійснює управління іншими видами транспорту.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
1. Подоляка А. Нові аспекти діяльності Державтоінспекції в забезпеченні безпеки дорожнього руху// Право України. – 1999. – №6. –С.17-22.
2. Подоляка А. Правові та соціально-психологічні аспекти забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні// Право України. – 2000. –№3. – С.24-27.
3. Подоляка А.М. Особливості правового регулювання організації діяльності ДАІ МВС Украї-ни// Наше право. – 2003. –№3. – С.22-29.
4. Подоляка А.М. Класифікація заходів адміністративного примусу, які використовуються співробітниками ДАІ МВС України та проблеми їх правозастосування// Вісник Запорізького юри-дичного інституту. – №3. – 2003. – С.35-41.
5. Подоляка А.М. Теоретичні проблеми визначення адміністративно-правового статусу ДАІ МВС України// Вісник Одеського юридичного інституту. – 2003. – №3. – С.58-63.
6. Подоляка А.М. Облік дорожньо-транспортних пригод як фактор забезпечення безпеки до-рожнього руху// Безпека дорожнього руху України. – К.: Журнал Радуга. – 2003. – №3-4(16). – С.10-17.

АНОТАЦІЇ

Подоляка А.М. Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне пра-во. - Національний університет внутрішніх справ МВС України. - Харків, 2004.
Досліджується проблема адміністративно-правового статусу ДАІ. Здійснюється історико-правовий аналіз становлення та розвитку органів ДАІ. Визначаються елементи адміністративно-правового статусу ДАІ. Здійснюється аналіз правового регулювання організації діяльності ДАІ. Фо-рмулюються принципи організації ДАІ, на засадах яких побудована її діяльність як органу управ-ління. Досліджуються обов’язки і права, особливості правозастосовчої діяльності, юридична відпо-відальність працівників ДАІ, взаємодія з іншими державними органами та громадськістю по питан-нях забезпечення безпеки дорожнього руху. В процесі аналізу юридичної відповідальності праців-ників ДАІ, здійснюється характеристика відповідальності за Законом України “Про боротьбу з ко-рупцією”, а також особливості дисциплінарної відповідальності. На засадах результатів проведеного аналізу формулюються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.
Ключові слова: статус, інспекція, організація, компетенція, правозастосування, відповідальність, примус, взаємодія, державний орган.

Подоляка А.Н. Административно-правовой статус Государственной автомобильной инспек-ции МВД Украины. - Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информаци-онное право. - Национальный университет внутренних дел МВД Украины. -Харьков, 2004.
Исследуется проблема административно-правового статуса ГАИ. Проводится историко-правовой анализ становления и развития органов ГАИ. Определяются элементы административно-правового статуса ГАИ. Осуществляется анализ правового регулирования организации деятельно-сти ГАИ как органа управления. Исследуются обязанности и права, особенности правопримени-тельной деятельности, юридическая ответственность работников ГАИ, взаимодействие с иными государственными органами и общественностью по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
В процессе проведения историко-правового анализа, а также анализа особенностей правового регулирования организации деятельности ГАИ был получен вывод о необходимости приобретения ГАИ статуса органа управления. Сформулированы принципы организации ГАИ. Элементами ад-министративно-правового статуса ГАИ названы: компетенция, правоприменение, юридическая ответственность. Сформулировано понятие правового регулирования и приведена характеристика правового режима организации деятельности ГАИ. Осуществлена классификация прав и обязан-ностей ГАИ. Обоснована необходимость выделения двух групп прав и обязанностей: общие и специальные. Сформулированы направления деятельности ГАИ и проанализировано взаимодейст-вие ГАИ с иными государственными органами и общественностью по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Обоснована необходимость классификации оснований дисци-плинарной ответственности работников милиции: общие и специальные. На основании проведен-ного анализа сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодатель-ства.
Ключевые слова: статус, инспекция, организация, компетенция, правоприменение, ответст-венность, принуждение, государственный орган.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking