Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки в Україні

 

ОЛЬХОВСЬКИЙ ЄВГЕН БОРИСОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Спеціальність: 12.00.07-теорія управління;
адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків – 2004

 

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

 

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Битяк Юрій Прокопович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри адміністративного права

Офіційні опоненти: – доктор юридичних наук, професор Пєтков Валерій Петрович, Кіровоградський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ МВС України, ректор;

– кандидат юридичних наук, доцент Олефір Віктор Іванович, Національна Академія внутрішніх справ МВС України, завідувач кафедри адміністративного права.

Провідна установа: – Київський Національний університет імені Тараса Шевченко, юридичний факультет, кафедра конституційного і адміністративного права м. Київ.

 

Захист відбудеться 11 червня 2004 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.

Автореферат розісланий 6 травня 2004 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шепітько В.Ю.

 

 

 

 

 

Актуальність теми дослідження. Формування громадянського суспільства, розбудова України як правової, демократичної, соціальної держави пов’язані з проведенням масштабної правової реформи, всебічним зміцненням законності, захистом конституційних прав і свобод та законних інтересів людини і громадянина. Забезпечення громадської безпеки та правопорядку – один із важливих факторів розвитку демократичних засад життєдіяльності українського суспільства, утвердження принципу соціальної справедливості, гарантій прав і свобод громадян.
Серед гарантій забезпечення громадської безпеки важливе місце займають адміністративно-правові засоби, до яких відносяться заходи організаційного характеру, адміністративного примусу, в тому числі адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері громадської безпеки і правопорядку. Вивченню цих засобів, узагальненню практики їх застосування у адміністративно-правовій літературі до цього часу приділяють дещо замало уваги, а тому доцільно проведення комплексного наукового дослідження з визначеної проблематики – адміністративно-правового забезпечення громадської безпеки. Слід також зазначити, що заходи, які здійснює держава та її органи стосовно боротьби з адміністративними правопорушеннями в сфері громадської безпеки є недостатньо ефективними. Значна кількість адміністративних правопорушень веде до створення загрози конституційним правам і свободам громадян, життєво важливим інтересам держави, тому забезпечення громадської безпеки вимагає здійснення різнобічних організаційних, технічних, виховних та інших заходів, серед яких важливе місце займають адміністративно-правові засоби впливу щодо підтримання громадської безпеки і правопорядку. Саме ці обставини визначають актуальність і вибір теми дисертаційного дослідження, її науково-практичну значимість.
В сучасних умовах важливого значення набувають дослідження форм запобігання адміністративним правопорушенням, науково обґрунтоване визначення шляхів зростання ефективності адміністративно-правових норм, що регулюють забезпечення громадської безпеки.
В дисертації на основі аналізу чинного законодавства і узагальнення практики адміністративно-юрисдикційної діяльності наводиться характеристика суті та значення адміністративно-правових заходів для забезпечення громадської безпеки, розглядаються особливості адміністративної відповідальності за порушення правил її забезпечення, підвищення ефективності боротьби з цим негативним явищем. Актуальність теми дослідження пояснюється також необхідністю в певній мірі заповнити прогалини в дослідженні особливостей адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері громадської безпеки, виявленні причин, що сприяють їх скоєнню, запобігання і профілактики посягань на громадську безпеку.
Одним із мотивів вибору теми дослідження є необхідність вирішення ряду конкретних проблем адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері громадської безпеки.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертація виконана відповідно до комплексної цільової програми № 0186.0.070865 “Права людини та проблеми становлення, організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні”, яка розробляється у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за напрямком „Проблеми вдосконалення організації і діяльності органів законодавчої і виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні.”

Мета та завдання дослідження - визначення адміністративно-правових засобів забезпечення громадської безпеки, аналіз їх змісту, характерних ознак і особливостей, встановлення кола правопорушень у цій сфері, причин їх скоєння та шляхів підвищення ефективності заходів впливу. Ставилася також мета розробити та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, що регулює адміністративну відповідальність за порушення громадської безпеки. Для досягнення поставленої мети головна увага була приділена вирішенню таких завдань:
- соціально-правовій характеристиці громадської безпеки, її особливостям як об’єкта адміністративно-правової охорони;
- встановленню співвідношення громадської безпеки та громадського порядку, особливостей законодавчого регулювання, забезпечення громадської безпеки, обґрунтуванню адміністративно-правових засобів її охорони;
- дослідженню сутності та виділенню специфічних рис адміністративної відповідальності за порушення в сфері громадської безпеки; цілей адміністративного впливу та його наслідків в діяльності адміністративно-юрисдикційних органів; аналізу сучасної практики застосування заходів адміністративного примусу; обґрунтуванню пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення, спрямовані проти громадської безпеки; аналізу забезпечення контролю за законністю накладення адміністративних стягнень; надання пропозицій по вдосконаленню адміністративної відповідальності та механізму її застосування за правопорушення в сфері громадської безпеки; дослідженню змісту і значення заходів профілактики та припинення адміністративних правопорушень у галузі громадської безпеки; обґрунтуванню механізму і форм їх запобігання.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері забезпечення громадської безпеки адміністративно-правовими засобами та при застосуванні адміністративної відповідальності за порушення правил (вимог) щодо підтримання громадської безпеки.
Предметом дисертаційного дослідження є громадська безпека як об’єкт адміністративно-правової охорони, її соціально-правова характеристика та співвідношення з громадським порядком; проблеми законодавчого регулювання забезпечення громадської безпеки та адміністративної відповідальності за її порушення.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є принципи, закони і категорії діалектики, комплексний підхід до аналізу громадської безпеки як об’єкта адміністративно-правової охорони. Дослідження змісту адміністративно-правових засобів охорони громадської безпеки здійснювалося за допомогою логіко-семантичного методу. З використанням методу аналізу і синтезу вивчалося законодавче регулювання громадської безпеки. Методи групування, класифікації, порівняння та документального аналізу використовувалися для характеристики заходів запобігання (попередження) та припинення адміністративно-правових правопорушень в сфері громадської безпеки, при визначенні їх місця та значення в системі адміністративного примусу. Порівняльно-правовий метод застосовувався при дослідженні організаційно-правових засад адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері громадської безпеки та проблем удосконалення законодавства у цій сфері. Використовувався формально-логічний метод для формулювання поняття громадської безпеки та громадського порядку та співвідношення цих правових категорій. Автором дисертаційного дослідження проведено вивчення та аналіз наукової літератури та нормативних актів, які відносяться до теми дослідження, що дає можливість зробити висновки про його об’єктивність і обґрунтованість. Використано результати попередніх розробок і публікацій автора.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що подана до захисту дисертація є одним із перших в Україні комплексним, монографічним дослідженням громадської безпеки як об’єкта адміністративно-правової охорони. В дисертації проаналізовано проблеми адміністративної відповідальності за правопорушення, спрямовані проти громадської безпеки, наведена характеристика системи і видів адміністративних правопорушень в сфері громадської безпеки, заходів запобігання та припинення діянь у цій сфері. В ній обґрунтовуються нові в теоретичному аспекті та важливі стосовно практики положення щодо забезпечення громадської безпеки. А саме:
- запропоновано авторське визначення громадської безпеки, під яким розуміється сукупність встановлених і гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, дотримання відповідних традицій та звичаїв, створення режиму суспільного спокою, ефективної трудової, громадської та державної діяльності, забезпечення належних умов життя і відпочинку людей, охорони їх честі і гідності;
- уперше співвідношення громадської безпеки і громадського порядку проаналізовано на основі соціально-правової характеристики безпеки, її особливостей та шляхів забезпечення на нинішньому етапі державотворення в Україні;
- дістало подальшого розвитку визначення видів та місця адміністративно-запобіжних заходів та заходів адміністративного припинення в системі адміністративного примусу при забезпеченні громадської безпеки;
- визначені особливості забезпечення громадської безпеки з точки зору реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також законних інтересів юридичних осіб;
- удосконалено класифікацію системи видів адміністративних правопорушень, що посягають на громадську безпеку, наведено обґрунтування необхідності об’єднання їх у відповідній главі Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- по - новому здійснюється обґрунтування питання сутності організаційно-правових засобів адміністративної відповідальності за порушення правил в сфері громадської безпеки, їх цілей та шляхів удосконалення;
- обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері громадської безпеки, правового регулювання профілактики та запобігання адміністративних правопорушень;
- подальший розвиток дістали погляди на способи забезпечення законності при здійсненні провадження по адміністративних справах щодо порушень громадської безпеки та вдосконалення механізму розгляду таких справ.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки і рекомендації можуть бути використані:
- у науково-дослідницькій роботі – для подальших теоретичних розробок проблем адміністративного примусу та адміністративної відповідальності, зокрема, в сфері громадської безпеки;
- у законотворчій діяльності - при вдосконаленні чинного законодавства, що регулює порядок застосування адміністративного примусу за порушення у сфері громадської безпеки;
- у правозастосовчій практиці – при реалізації правоохоронними та іншими органами повноважень по запобіганню, припиненню правопорушень у сфері громадської безпеки та притягненні правопорушників до адміністративної відповідальності;
- у навчальному процесі – при читанні лекцій і проведенні практичних занять у рамках курсів “Адміністративне право”, “Адміністративна відповідальність”, а також при підготовці підручників, навчальних та методичних посібників для студентів учбових закладів юридичного профілю.
Важливе практичне значення мають розробки, що містяться у дисертації, для підвищення ефективності та зміцнення законності у діяльності юрисдикційних органів; можуть бути використані у правовиховній роботі серед населення та посадових осіб виконавчої влади.

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її елементи, одержані результати та зроблені дисертантом рекомендації обговорювалися на засіданні кафедри адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, були оприлюднені на науково-практичних конференціях. Зокрема, міжрегіональній науково-практичній конференції “Актуальные вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности” (м. Харків, – 1996 р.); міжнародній науковій конференції “Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві” (м. Київ, – 2002 р.); у збірниках праць молодих вчених та пошукачів.

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки, що були сформульовані у дисертаційному дослідженні, знайшли своє відображення у наукових працях, з яких 12 – у фахових виданнях,в т.ч.тезах 2 повідомлень на наукових конференціях.
Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань, предмету і логіки дослідження дисертація складається із вступу, двох розділів, 8 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 178 сторінок (без списку використаних джерел).

Основний зміст роботи
У вступі дається загальна характеристика роботи, обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, визначаються його мета і задачі, об’єкт і предмет, методологічна база, розкривається наукова новизна та практичне значення основних положень дисертації, ступінь їх апробації.
Розділ перший „Громадська безпека – об’єкт адміністративно-правової охорони” складається з чотирьох підрозділів і присвячений розгляду громадської безпеки як об’єкту адміністративно-правової охорони.
У підрозділі 1.1 „Соціально-правова характеристика громадської безпеки. Співвідношення громадської безпеки і громадського порядку”. Громадська безпека визначається як необхідна умова та органічна складова цивілізованого способу життя, успішного функціонування суспільства і держави та її інститутів. Вона розглядається як стан захищеності духовних та матеріальних цінностей суспільства, встановленого порядку діяльності державних та громадських організацій, майнових та немайнових прав і свобод кожної людини, всього суспільства від зовнішніх та внутрішніх загроз, який забезпечує умови для нормальної життєдіяльності та розвитку. Наводиться висновок, що категорії „громадський порядок” і „громадська безпека” мають багато спільного, але не є тотожними. „Громадський порядок” – це налагоджений стан життєдіяльності суспільства та його послідовного розвитку, впорядкований всіма видами соціальних норм, „громадська безпека” – це стан громадського порядку і захищеності від внутрішніх та зовнішніх загроз. При такому співвідношенні будь-яке протиправне порушення громадського порядку містить в собі певну суспільну небезпеку, а наявна громадська небезпека порушує громадський порядок. Тобто ці соціально-правові категорії взаємопов’язані і є взаємодоповнюючими одна одну.
Автор доходить висновку, що громадська безпека як соціальна – правова категорія пов”язана з рядом інших – національна безпека, громадський порядок, охорона власності, благоустрій, дисципліна, здоров”я людей і т.і.
У підрозділі 1.2. „Законодавче регулювання забезпечення громадської безпеки” аналізується чинне законодавство у сфері забезпечення громадської безпеки. Дисертант приходить до висновку, щодо комплексності законодавства, яке регулює громадську безпеку, оскільки в структуру цієї правової системи входять норми різних галузей права – конституційного, трудового, адміністративного та інших. Тому автор вважає за доцільне прийняття комплексного нормативно-правового акту на рівні закону, у якому б були об’єднані усі правові норми різних галузей права щодо захисту громадської безпеки (безумовно крім кримінального).
Забезпечення громадської безпеки пов”язане з наявністю комплексу правових норм, що створюють базу для її підтримки. Ці норми регулюють у сфері державної діяльності всю сукупність зовнішніх і внутріорганізаційних взаємозв”язків, а адміністративно – правові приписи за своїм змістом складають найбільш широкий комплекс правових вимог щодо громадської безпеки. Адміністративно – правова охорона громадської безпеки в юридичній літературі розглядається як структурна частина державного управління, різновид виконавчо – розпорядної діяльності.
У підрозділі 1.3. „Заходи запобігання (попередження) та припинення адміністративно-правових правопорушень в сфері громадської безпеки, їх види, місце та значення в системі адміністративного примусу” наводиться характеристика заходів запобігання (попередження) та припинення адміністративних правопорушень в сфері громадської безпеки, визначаються їх види, місце та значення в системі адміністративного примусу.
На думку дисертанта самостійне місце адміністративно-запобіжних заходів в системі адміністративного примусу обумовлюється тим, що вони виконують властиві їм правоохоронні функції, які відрізняють їх від інших заходів адміністративного примусу. Головне їх спрямування - не допустити правопорушення, забезпечувати громадську безпеку та громадський порядок. Єдиної точки зору стосовно системи адміністративно-запобіжних заходів не існує. Дисертант підтримує тих вчених, які пропонують здійснити систематизацію адміністративно-запобіжних заходів та віднести до них ті засоби, які:
- не пов’язані із вчиненням правопорушення, а виконують саме профілактичну роль;
- порядок застосування яких врегульовано нормами адміністративного законодавства і віднесено до компетенції конкретного органу виконавчої влади;
- реалізація таких заходів супроводиться державним примусом.
Адміністративно-запобіжним заходам властиві нові особливості, які характеризують їх місце в єдиній системі заходів адміністративного примусу, суть цих особливостей в тому, що вони тісно пов”язані із заходами припинення та стягнення . Вони виконують властиві їм правоохоронні функції. Адміністративно-запобіжні заходи на відміну від адміністративних стягнень, не мають за мету покарання особи, до якої вони застосовуються. Ці заходи – комплекс взаємопов”язаних засобів впливу морального, фізичного,організаційно-правового характеру. В системі адміністративного примусу адміністративно-запобіжні заходи відіграють суттєву роль, оскільки переслідують мету охорони правопорядку та забезпечення громадської безпеки.
У підрозділі 1.4. „Адміністративна відповідальність в системі адміністративно-правових заходів забезпечення громадської безпеки” – визначається місце адміністративної відповідальності в системі адміністративно-правових заходів забезпечення громадської безпеки.
Важливе значення адміністративної відповідальності в системі адміністративно-правових заходів забезпечення громадської безпеки на думку дисертанта обумовлюється тим, що адміністративні правопорушення – одні з найпоширеніших з усіх видів правопорушень. І хоча суспільна шкідливість кожного адміністративного правопорушення часом є незначною, але сумарна кількість адміністративних правопорушень становить значну загрозу для держави і суспільства, прав і свобод громадян та потребує адекватного реагування.
Важливою проблемою адміністративної відповідальності в сучасних умовах є забезпечення законності, попередження та припинення правопорушеньь, максимально можливе відшкодування шкоди. Система норм, які регулюють відносини адміністративної відповідальності ( не зважаючи на часті зміни та доповнення до КУпАП), ще не відповідає вимогам побудови демократичної правової системи. Серед сучасних проблем адміністративної відповідальності важливе значення має визначення поняття та властивостей правопорушення та його відмінності від інших видів правопорушень.
Другий розділ „Адміністративна відповідальність за порушення громадської безпеки” складається з чотирьох підрозділів і присвячений характеристиці організаційно-правових засад адміністративної відповідальності за порушення в сфері громадської безпеки; визначенню цілей адміністративної відповідальності за порушення у цій сфері; розгляду системи адміністративних правопорушень, що посягають на громадську безпеку, проблем удосконалення законодавства та забезпечення законності при застосуванні адміністративних стягнень за порушення правил громадської безпеки.
У підрозділі 2.1. „Організаційно-правові засади адміністративної відповідальності за порушення в сфері громадської безпеки” розглядаються різні точки зору на поняття адміністративної відповідальності за правопорушення взагалі, та зокрема, в сфері громадської безпеки, як забезпечення недоторканності прав і свобод тих чи інших суб’єктів та усунення наслідків їх порушення.
Автор наводить свою думку щодо системи органів і осіб, які наділені правом застосування адміністративних стягнень, звертає увагу на особливості адміністративної відповідальності, зокрема вважає, що це один з компонентів змісту охоронного правовідношення, який являє собою вид і міру безпосереднього позбавлення певних благ правопорушника. Особливі риси адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері громадської безпеки проявляються, на думку дисертанта, в її функціях – превентивній, компенсаційній та інформаційній.
У системі захисту громадської безпеки адміністративна відповідальність займає чильне місце – це структурний елемент інституту адміністративного права та законодавства про адміністративну відповідальність. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення проти громадської безпеки проявляються стосовно впливу на суб”єкти відповідальності, а заходи адміністративного примусу мають за мету різне юридичне призначення.
Громадська безпека – комплексна категорія, а адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері громадської безпеки, на думку автора, складається з різновиду правопорушень.
У підрозділі 2.2. „Цілі адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері громадської безпеки” аналізується її значення та призначення, вплив застосування адміністративних стягнень на досягнення цілей, передбачених у КУпАП.
На основі проведеного аналізу автор вважає, що серед цілей (мети) адміністративного впливу доцільно визнати і такі, як подальше підвищення ефективності адміністративної відповідальності, належне використання виховних, запобіжних і профілактичних можливостей, закладених в змісті адміністративних стягнень. Виходячи з поняття цілей адміністративної відповідальності, на думку дисертанта, їх можна розглядати як міру відповідальності, міру виховання (виховна роль щодо особи, яка скоїла правопорушення, та інших осіб); профілактичний захід (попереджувальна ціль) – запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Звертається увага на те, що в чинному законодавстві не розкриваються цілі адміністративного стягнення як міри відповідальності. На наш погляд в КУпАП доцільно чітко визначити, що адміністративне стягнення не є карою, оскільки це елемент, притаманний кримінальним посяганням. Має бути оптимальне співвідношення дозволів і заборон в механізмі соціального управління і не можна погодитися з тенденцією на посилання каральної спрямованості адміністративної відповідальності.
Мета, яку переслідують ті чи інші адміністративні заходи. Ступінь її досягнення обумовлюють їх значення та ефективність застосування. Існують їк кілька видів цілей, на досягнення яких спрямовані адміністративно-правові заходи, в тому числі спрямовані на забезпечення громадської безпеки.
У підрозділі 2.3. „Адміністративні правопорушення, що посягають на громадську безпеку та проблеми удосконалення законодавства у цій сфері” звертається увага на те, що законодавець об’єднав в одну главу правопорушення в сфері громадської безпеки з тими, що посягають на громадський порядок. (гл. 14 КУпАП). При аналізі складів адміністративних правопорушень, об’єднаних в цій главі КУпАП, проводиться порівняльна характеристика аналогічних видів правопорушень, визначених у кодексах про адміністративні правопорушення Бєларусі та Російської Федерації.
Дисертант приходить до висновку, що окрім тих, що об’єднані в гл. 14 КУпАП, в інших його главах також є норми, що так чи інакше мають відношення до громадської безпеки. Наприклад, - „Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я” мають безпосереднє відношення до забезпечення громадської безпеки ст. 41 ч. ІІ, ст. 42, ст. 421 і т.і. Є такі склади і в інших главах КУпАП. В зв’язку з цим пропонується віднести до адміністративних правопорушень в сфері громадської безпеки поряд з іншими і ті, які стосуються неналежної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини. У цьому підрозділі зроблені також пропозиції щодо введення нових складів адміністративних правопорушень в сфері громадської безпеки.
У підрозділі 2.4. „Забезпечення законності при застосуванні адміністративних стягнень за порушення правил громадської безпеки” розглядаються питання забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення. В цілому така діяльність регламентується ст.ст. 7, 245, 250, 271 КУпАП та ін. Автор вважає, оскільки в окремих ситуаціях порушення процесуального порядку спроможні привести до неправомірного застосування адміністративної відповідальності, слід поряд з встановленням об’єктивних обставин скоєного правопорушення, розбиратися не лише в суті справи, але й в дотриманні компетенції при прийнятті рішень, термінів розгляду, процедур всього розгляду.
Звертається увага на необхідність при реалізації конституційних принципів і засобів захисту прав і свобод громадян і посадових осіб, які є учасниками адміністративних правовідносин, застосовувати різноманітні форми нагляду і контролю з метою виключення порушень в діяльності державних органів (посадових осіб), забезпечення законності в сфері виконавчої влади.
На думку автора недоцільно розширювати (а потрібно скорочувати) коло органів і посадових осіб, які наділені правом застосування адміністративних стягнень, створити такий механізм реагування на адміністративні правопорушення, який гарантував би оперативне застосування засобів адміністративного впливу на правопорушників і одночасно виключав би прояви беззаконня і свавілля стосовно громадян. Запобіганню адміністративним правопорушенням проти громадської безпеки має сприяти точне правове регулювання суспільних відносин, коли законність стане принципом поведінки, а закони в узагальненій, концентрованій формі будуть відображати основні напрямки держави та забезпечувати рух суспільства у відповідності з напрямками, визначеними Конституцією України.
Висновки. В результаті дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення правового регулювання та практичної реалізації адміністративно-правових засобів забезпечення громадської безпеки.
- Зміст громадської безпеки складає система взаємопов’язаних суспільних відносин, що проявляються в поведінці людей, їх діяльності, вчинках переважно в громадських місцях. Суть і специфіка громадської безпеки в її соціальній значимості - забезпечення нормальних умов життя, побуту і відпочинку людей, суспільного спокою, ефективної трудової діяльності, охорони честі і гідності людини.
- Громадська безпека – це стан захищеності духовних та матеріальних цінностей суспільства, встановленого порядку діяльності державних і громадських організацій, майнових та немайнових прав і свобод кожної людини, усього суспільства від зовнішніх та внутрішніх загроз, який забезпечує умови для нормальної життєдіяльності та розвитку.
- Громадська безпека і порядок – взаємопов’язані категорії, що мають певні притаманні їм особливості, але при цьому вони залишаються самостійними правовими інститутами.
- Норми, що регулюють громадську безпеку, - комплексне явище, - вони знаходяться в різних інститутах адміністративного права (порядок управління, охорона довкілля, державна служба, адміністративна відповідальність і т.і.).
- Притягнення осіб до адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері громадської безпеки має здійснюватися з дотриманням законності, що потребує різних форм нагляду і контролю, одним з найважливіших з них має бути судовий контроль, який виконує важливу функцію в механізмі забезпечення законності при вирішенні питань щодо правомірності дій державних органів і посадових осіб, перевірки конкретних фактів, реалізації норм адміністративного права в процесі їх регулятивного впливу на відповідні суспільні відносини.
- З метою подальшого підвищення ефективності адміністративної відповідальності, більш повного використання виховних, запобіжних і профілактичних можливостей адміністративних стягнень, слід чітко визначити підстави звільнення правопорушників від адміністративної відповідальності. Для цього запропоновано прийняти закон “Про профілактику та запобігання правопорушень”.
- Доцільно врегулювати питання щодо кола уповноважених органів (посадових осіб), які мають право ставити питання перед медичними установами про проведення психіатричного огляду осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, та отримувати відомості (дані) про стан їхньго здоров’я для вирішення питання щодо їх неосудності. Відповідні зміни та доповнення слід внести до Закону України „Про психіатричну допомогу” та Закону України „Про судову експертизу.
- Згідно п. 22 ст. 92 Конституції України діяння, які є адміністративними правопорушеннями та відповідальність за них має визначатися лише законами. Цим конституційним вимогам не відповідають положення ст. 5 КУпАП та Закону України “Про місцеве самоврядування”.

Основні положення дисертації викладені в таких опублікованих працях автора:
1. Ольховський Є. Деякі питання судового контролю за адміністрацією і управлінською діяльністю. // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Вип. 1 ,-Харків: Ун-т внутр. справ.-1996, с. 51-54.
2. Ольховський Є. Громадська безпека - об'єкт адміністративно-правового регулювання. // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства. Тем. збірн. наук. праць. - Харків, - НЮАУ, 1997, с. 29-32.
3. Ольховський Є. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність. // Актуальные вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности. Краткие тезисы докладов и научных сообщений межрегион. научн. конференции молодых ученых и соискателей. -Харків, - НЮАУ, 1996, с. 11-12.
4. Ольховський Є. Державна служба як предмет і об'єкт правового регулювання. // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Вип. 2,-Харків,-Ун-т внутр. справ, 1997, с. 132-137.
5. Ольховський Є. Акты государственного управления и вопросы эффективности их применения. // Проблемы совершенствования украинского законодательства и повышения эффективности правоприменительной деятельности. Темат. сборн. научн. трудов. – Харьков, - НЮАУ, 1997, с. 27-29.
6. Ольховський Є. Питання правового регулювання якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини. // Актуальні проблеми державного управління. Наук. збірн., Вип. № 2, - Харків, - Українська академія державного управління при Президентові України (Харківський філіал), 1998, с. 143-147.
7. Ольховський Є. Правове забезпечення якості і безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини - умова зміцнення громадської безпеки. // Вісник Запорізького юридичного ін-ту. Запоріжжя, 1999, № 1 (6), с. 285-290.
8. Ольховський Є. Громадська безпека - об'єкт адміністративно-правової охорони, її соціально-правова характеристика. // Збірн. наук. статей Донецького ін-ту внутр. справ. при Донецькому Національному університеті. „Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.” № 1, 2000,-Донецьк, с. 72-78.
9. Ольховський Є. Вдосконалення управління економічним і соціальним розвитком як засіб забезпечення конституційних прав людини. // Збірн. наук. праць Української академії державного управління при Президентові України. /Харківський філіал/ – В.1., 2001, Харків, 2001, с. 109-111.
10. Ольховський Є. Організаційно-правові засоби зміцнення громадської безпеки та забезпечення контролю за законністю застосування адміністративних стягнень. // Вісник Запорізького юрид. ін-ту.-№ 4, 2000, с. 111-116.
11. Ольховський Є. Громадська безпека як умова реалізації та захисту прав і свобод людини в Україні. // Правничий часопис Донецького Національного ун-ту, -№ 2 (8),-2002, с. 10-13.
12. Ольховський Є. Деякі питання надання правової допомоги в сучасних умовах. // Міжнародна наукова конференція: „Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві”-18-19 жовтня -2002р.,Спілка адвокатів України, Академія адвокатури. Київ, 2002р.

Анотації

Ольховський Є. Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки в Україні. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07-теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, - Харків – 2004.
Досліджуються адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки, дається соціально-правова характеристика громадської безпеки, розглядається співвідношення громадської безпеки і громадського порядку, законодавче регулювання забезпечення громадської безпеки, заходи запобігання (попередження) та припинення адміністративно-правових правопорушень в сфері громадської безпеки, їх види, місце та значення в системі адміністративного примусу, а також адміністративна відповідальність за порушення громадської безпеки, її організаційно-правові заходи, цілі та питання забезпечення законності при застосуванні адміністративних стягнень за порушення громадської безпеки.
Ключові слова: громадська безпека, громадський порядок, адміністративні правопорушення, заходи запобігання та припинення, адміністративна відповідальність.

Ольховский Є. Административно-правовые средства обеспечения общественной безопасности. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое; иформационное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, - Харьков, - 2004.
Исследуется общественная безопасность как объект административно-правовой защиты и административно-правовые средства её обеспечения. Даётся социально-правовая характеристика общественной безопасности и исследуется соотношение общественной безопасности и общественного порядка, характеризуется законодательное регулирование обеспечения общественной безопасности; принятия мер предупреждения и прекращения административных правонарушений в сфере общественной безопасности, их виды, место и значение в системе административного принуждения. Рассматривается административная ответственность в системе административно-правовых средств обеспечения общественной безопасности; ее цели, способы обеспечения законности при применении административных санкций за нарушения правил общественной безопасности.
Ключевые слова: общественная безопасность, общественный порядок, административные правонарушения, административная ответственность, средства предупреждения и прекращения.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking