Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил

 

КОНСТАНТА ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ПОРУШЕННЯМИ МИТНИХ ПРАВИЛ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків - 2008

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Шульга Марія Герасимівна, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри адміністративного права.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Шкарупа Віктор Костянтинович, Національний університет Державної податкової служби України, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права;

кандидат юридичних наук Мазур Анатолій Васильович, Академія митної служби України, доцент кафедри адміністративного і митного права.

Захист відбудеться 22 квітня 2008 року о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.

Автореферат розісланий 21 березня 2008 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Ю. Шепітько

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В умовах побудови правової держави, становлення в Україні громадянського суспільства, нагального значення набуває організація функціонування суспільних відносин на засадах верховенства права та закону, забезпечення правового порядку в усіх сферах суспільного життя. Це стосується і галузі митних правовідносин, митної справи, форм та методів провадження зовнішньоекономічної діяльності.
Обсяг експортно-імпортних операцій, як і кількість учасників зовнішньоекономічної діяльності (резидентів і нерезидентів), в Україні постійно зростає. Поряд з постійним зростанням в умовах незалежної української держави пасажиро- та вантажопотоку через митний кордон відбувається і приріст негативних для сфери митної справи явищ – митних правопорушень. Контрабанда та порушення митних правил через обставини перехідного періоду формування ринкової економіки дотепер повністю не подолані в практиці митного регулювання. Митними органами України систематично виявляються факти незаконного ввезення товарів на митну територію держави поза пунктами пропуску на митному кордоні, під виглядом транзиту; ухилення від сплати митних податків та зборів шляхом повідомлення митним органам неправдивих відомостей стосовно вартості товару, кількості вантажу, країни походження, відправника тощо.
Порушення митних правил, організація правовими засобами боротьби з якими є предметом дослідження, – найбільш поширений вид правопорушень у галузі митної справи. Це підтверджує актуальність для побудови в Україні правової соціальної держави забезпечення здійснення комплексної боротьби із зазначеними деліктами у митній сфері. Провадження цього є необхідною умовою інтеграції України з країнами ЄС та членства у СОТ.
З набуттям чинності 1 січня 2004 року новим Митним кодексом України правова основа юрисдикційної діяльності митних органів України суттєвим чином оновилася. Це поставило перед вітчизняною юридичною наукою завдання комплексного аналізу діючого масиву законодавчих норм щодо охорони правопорядку митними органами України.
Низка теоретичних та практичних аспектів реалізації митними органами України боротьби з порушеннями митних правил досліджувалася С.О. Барановим, Л.М. Дорофеєвою, А.В. Дусик, В.Т. Комзюком, Т.О. Коломоєць, Т.В. Корнєвою, А.В. Мазуром, А.І. Педешком, Д.В. Приймаченком, С.В. Продайком та деякими іншими вченими. Вибору теми дослідження сприяли думки та пропозиції, сформульовані в роботах таких відомих представників вітчизняної юридичної науки права, як В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Є.В. Додін, Ю.М. Дьомін, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Є.Б. Кубко, О.В. Кузьменко, М.П. Кучерявенко, Д.М. Лук’янець, В.Я. Настюк, О.І. Остапенко, Р.С. Павловський, В.Г. Перепелюк, О.П. Рябченко, А.О. Селіванов, В.Я. Тацій, М.М. Тищенко, Ю.М. Тодика, В.К. Шкарупа, М.Г. Шульга, О.М. Якуба та ін.
Викладене пояснює, на наш погляд, актуальність обраної теми кандидатської дисертації, її структуру, зміст, а також вибір наукового, нормативно-правового та емпіричного матеріалу, який використовувався під час написання роботи.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з Комплексною цільовою програмою № 0186.0.070865 «Права людини та проблеми становлення організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні», яка розробляється в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Тема роботи затверджена на засіданні Вченої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 17 січня 2003 року (протокол № 7).
Дисертаційне дослідження виконано з урахуванням потреб практичної реалізації Державної програми «Контрабанді – СТОП» на 2005–2006 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 року № 260.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексна наукова розробка чинної системи правового регулювання підстав та порядку застосування адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил, вироблення пропозицій щодо її удосконалення і розвитку, узагальнення знань відносно сучасних адміністративно-правових способів охорони, забезпечення митного правопорядку, надання пропозицій щодо підвищення ефективності їх використання в практичній діяльності митних органів і судів загальної юрисдикції в Україні.
Відповідно до поставленої мети в дисертації зроблено спробу вирішити такі основні завдання:
– дослідити зміст, ознаки та сформулювати сучасне визначення базової категорії галузі державного управління митною справою – митного правопорядку;
– проаналізувати сутність, природу та відмінності порушень митних правил від інших митних правопорушень, зробити відповідні наукові категорійні узагальнення, класифікувати передбачені діючим Митним кодексом порушення митних правил;
– встановити сутність, ознаки та основні функціональні види визначених чинним митним законодавством примусових адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил;
– охарактеризувати природу, видові відмінності, систему і порядок застосування посадовими особами митних органів України заходів адміністративного запобігання порушень митних правил;
– визначити мету, сутність та види заходів адміністративного припинення порушень митних правил, узагальнити правові підстави і процедури їх застосування;
– розглянути особливості, зміст, умови та порядок застосування адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил;
– з’ясувати основні проблеми в правовому регулюванні підстав та порядку реалізації митними органами України адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил, сформулювати пропозиції щодо удосконалення, розвитку відповідного законодавства.
Об’єктом дослідження є сфера суспільних відносин, пов’язаних із організацією та забезпеченням митного правопорядку, веденням боротьби з порушеннями митних правил адміністративно-правовими примусовими заходами.
Предметом дослідження є чинне законодавство, що визначає види, підстави та порядок застосування адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил; матеріали практики та статистична інформація щодо адміністративно-правової охорони митного правопорядку; теоретико-правові проблеми поняття, сутності та системи заходів адміністративного запобігання, припинення порушень митних правил, адміністративної відповідальності за ці протиправні діяння.
Методи дослідження. Під час дослідження використовувалися як загальнонаукові (діалектичний, системно-структурний, семантичний, компаративний, статистичний), так і спеціальні (історико-правовий, логіко-правовий) методи наукового пізнання. Застосування діалектичного методу дало можливість дослідити групи заходів адміністративного запобігання, припинення порушень митних правил та відповідальності за них у їх єдності та протиріччі; встановити внутрішні системні взаємозв’язки у механізмі адміністративно-правового забезпечення митного правопорядку; виявити колізії в правовому регулюванні митної юрисдикційної діяльності, визначити основні напрямки розвитку відповідного законодавства (розділ 1, підрозділ 1.3; розділ 2, пп. 2.4). За допомогою системно-структурного методу класифіковано визначені Митним кодексом України склади порушень митних правил, узагальнено систему заходів адміністративного запобігання та припинення цих правопорушень, визначено особливості адміністративної відповідальності у митній галузі (розділ 1, пп. 1.2; розділ 2, пп. 2.1, 2.2, 2.3). Семантичний метод дав змогу з’ясувати сутність та сформулювати наукові визначення понять митного правопорядку, порушень митних правил, заходів адміністративного запобігання та припинення порушень митних правил, адміністративної відповідальності за них тощо (розділ 1, пп. 1.1,1.2; розділ 2, пп. 2.1, 2.2, 2.3). Статистичний метод використано з метою виявлення першочергових завдань діяльності митних органів щодо охорони митного правопорядку, формулювання пропозицій щодо застосування конкретних адміністративно-правових заходів для боротьби з порушеннями митних правил (розділ 2, пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). За допомогою компаративного методу досліджено відмінності між заходами адміністративного запобігання, припинення та відповідальності за порушення митних правил, протиправними діями у формі порушень митних правил та іншими видами правопорушень у галузі митної справи (розділ 1, пп. 1.2, 1.3; розділ 2, пп. 2.1, 2.2, 2.3). Історико-правовий метод застосовувався при аналізі досвіду правового регулювання адміністративних примусових заходів боротьби з порушеннями митних правил і став основою для визначення тенденцій і закономірностей розвитку відповідного законодавства (розділ 2, пп. 2.4). Логіко-правовий метод дав змогу комплексно розглянути чинний масив правових норм, що визначає умови та порядок реалізації адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил митними органами України, і на підставі цього зробити необхідні висновки й узагальнення для наукового супроводження практики митної юрисдикційної діяльності (розділ 2, пп. 2.1, 2.2, 2.3).
Теоретичною основою дослідження стали праці українських та зарубіжних фахівців у галузі наук загальної теорії держави і права, конституційного, адміністративного, митного та інформаційного права, філософії та соціології права, енциклопедична та навчальна юридична література.
Емпіричною основою роботи стали дані та статистична інформація щодо діяльності митних органів України у боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил; узагальнення практики роботи судів загальної юрисдикції з розгляду справ про порушення митних правил; положення Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, міжнародних митних конвенцій та міжнародних договорів України в галузі митної справи.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці монографічним дослідженням теоретичних та практичних проблем адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил. Наукова новизна міститься й у зроблених автором висновках, пропозиціях відносно удосконалення законодавства, що стосується питань адміністративно-правової охорони митного правопорядку. В роботі обґрунтовуються нові та конкретизуються, розвиваються існуючі в науці адміністративного права важливі в теоретичному та практичному аспектах положення щодо застосування заходів адміністративного запобігання, припинення порушень митних правил, адміністративної відповідальності за такі правопорушення.
Наукова новизна знаходить вираження в таких результатах дисертаційного дослідження:
вперше:
– наведено авторське визначення поняття митного правопорядку;
– досліджено зміст та обсяг правової категорії «митне правопорушення»;
– запропоновано авторське поняття «порушення митних правил»;
– виокремлено місце адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил у системі адміністративно-правових засобів забезпечення здійснення митної справи;
– наведено комплекс пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства, що регулює застосування адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил.
Уточнено:
– наукові погляди щодо сутності, системи та ознак адміністративно-правових заходів, які доцільно застосовувати для боротьби з порушеннями митних правил;
– теорію «класичної» (потрійної) класифікації адміністративних примусових заходів, зокрема щодо митно-правової сфери;
– наукові доробки, в яких обґрунтовується статус митних органів України як правоохоронних.
Дістали подальшого розвитку:
– обґрунтування необхідності з урахуванням норм Конституції України удосконалення процедур застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил судами загальної юрисдикції (зокрема конфіскації предметів порушень), введення апеляційного та касаційного перегляду цієї категорії справ;
– наукові положення щодо співвідношення порушень митних правил з іншими видами митних правопорушень (злочинами, цивільними правопорушеннями в галузі митної справи, дисциплінарними проступками працівників митних органів);
– теоретичні погляди щодо функцій заходів адміністративного запобігання та припинення порушень митних правил, адміністративної відповідальності за них;
– знання науки адміністративного права щодо конкретних видів заходів адміністративного запобігання й припинення порушень митних правил, особливостей інституту адміністративної відповідальності в галузі митної справи.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що зроблені в дисертаційному дослідженні узагальнення, висновки і пропозиції можуть бути використані:
– у науково-дослідницькій діяльності – для подальшої розробки проблем забезпечення митного правопорядку засобами адміністративного права, розвитку теорії форм і методів діяльності митних органів України у боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил;
– у сфері правотворчості – для удосконалення, розвитку законодавства, що визначає систему, види, підстави та порядок застосування адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил, консолідації відповідних норм Митного кодексу України, в законотворчому процесі, пов’язаному з прийняттям Закону України «Про митну службу України»;
– у правозастосовчій діяльності митних органів України у боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, практиці судів загальної юрисдикції щодо вирішення справ про такі правопорушення;
– у навчальному процесі – під час викладання у вищих навчальних закладах предметів «Адміністративне право» та «Митне право». Їх також може бути використано при підготовці підручників та посібників з цих навчальних дисциплін.
Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що містяться в дисертації. Дві статті і двоє тез доповідей опубліковано у співавторстві. У науковій статті «Теоретико-правові питання підзаконних митних нормативних актів», яка опублікована у співавторстві, здобувачем розроблено положення про роль, суть і особливості підзаконного митно-правового регулювання, в тому числі у сфері юрисдикційної діяльності посадових осіб митних органів України щодо боротьби з порушеннями митних правил. У статті «Теоретико-правові проблеми поняття та суті митного правопорядку» здобувачу належить загальна постановка проблеми дослідження явища митного правопорядку, аналіз особливостей застосування поняття «правопорядок» у різних галузях юридичних знань, обґрунтування його суті й ознак у сфері митних правовідносин. У тезах доповіді «Роль засобів здійснення митної справи у сфері формування матеріально-фінансових умов розвитку місцевого самоврядування в Україні» здобувач обґрунтував шляхи і напрямки використання правових засобів реалізації митної справи для покращення фінансово-економічних умов місцевого самоврядування в Україні, розвитку економічного потенціалу окремих регіонів. У тезах доповіді «Окремі питання застосування нового митного законодавства України» здобувач окреслив основні проблеми із застосуванням положень чинного Митного кодексу України і виданих на його основі підзаконних нормативно-правових актів при здійсненні митними органами України боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил. У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувалися.
Апробація результатів дослідження. Дисертацію виконано і обговорено на кафедрі адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Окремі положення дисертації доповідалися автором на науково-практичних конференціях: «Митна політика України на сучасному етапі» (м. Дніпропетровськ, 2001 р.); «Конституція – основа державно-правового будівництва» (м. Харків, 2001 р.); «Адміністративне реформування на рівні територіальних органів влади» (м. Харків, 2001 р.); «Методологічні проблеми правової науки» (м. Харків, 2002 р.); «Нормативно-правові та організаційні аспекти удосконалення механізму надання управлінських послуг» (м. Харків, 2003 р.); «Нове законодавство України та питання його застосування» (м. Харків, 2003 р.), «Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні» (м. Харків, 25 травня 2004 р.).
Публікації. За темою дисертації здобувачем опубліковано 6 статей у наукових фахових виданнях з юридичних наук та 6 тез доповідей на науково-практичних конференціях.
Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань і предмету дослідження дисертація складається із вступу, двох розділів, які включають сім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації складає 176 сторінок (без урахування списку використаних джерел). Список використаних джерел складається з 191 найменування і займає 20 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається її зв’язок з науковими планами, програмами, темами, мета, основні завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, наукова новизна одержаних результатів, особистий внесок здобувача у їх одержання, апробація результатів дисертації та публікації, структура та обсяг роботи.
Розділ 1 «Теоретичні проблеми порушень митних правил та адміністративно-правових заходів боротьби з ними» присвячений аналізу проблем поняття та природи митного правопорядку, сутності, ознак і видів порушень митних правил й адміністративно-правових заходів боротьби з ними. Розділ складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 1.1 «Митний правопорядок як об’єкт порушень митних правил» розглядаються питання сутності, природи і характерних ознак митного правопорядку, його забезпечення адміністративно-правовими заходами.
Досліджуються підходи щодо розуміння змісту поняття правопорядку, сформульовані у базових для теорії митного права галузях юридичних знань, зокрема таких як загальна теорія держави і права, науки конституційного й адміністративного права. Автором аналізується практика застосування терміну «правопорядок» у нормотворчій техніці українського законодавства та в актах міжнародного співробітництва з митних питань. За результатами дослідженого узагальнюється поняття митного правопорядку як стану організованого, погодженого функціонування на основі відповідних правових норм системи митних суспільних відносин, пов’язаних із переміщенням через митний кордон держави товарів і транспортних засобів, сплатою митних податків та зборів, здійсненням митного контролю і оформлення, застосуванням інших засобів забезпечення здійснення митної політики держави. Митний правопорядок розглядається як режим реалізації митної справи в Україні. Йому протиставляються протиправні діяння у галузі митної справи – митні правопорушення, серед яких провідне місце належить порушенням митних правил.
Підрозділ 1.2 «Порушення митних правил: теоретико-правовий аналіз» містить дослідження питань сутності, ознак і класифікації порушень митних правил, їх відмінностей від інших видів митних правопорушень (митних злочинів, дисциплінарних та цивільно-правових проступків у галузі митної справи).
Основною відмінною рисою порушень митних правил від митних злочинів названо їх меншу суспільну небезпеку. Зазначено, що склади і порушень митних правил, і митних злочинів встановлюються в законодавстві України з метою правової охорони одних і тих же суспільних цінностей, благ у галузі митної справи. Інститут порушень митних правил, порівняно із засобами кримінального права, на думку здобувача, відіграє «додаткову» роль для цілей забезпечення митних інтересів держави. Діяння може бути кваліфіковано порушенням митних правил тільки тоді, коли не містить ознак митного злочину.
Відзначається заподіяння шкоди митному правопорядку, державно-управлінським відносинам у галузі митної справи, окрім порушень митних правил, й дисциплінарними проступками працівників митних органів. Однак зроблено висновок, що такого роду правопорушення дезорганізовують «внутрішні» організаційно-владні, а не «зовнішні», як при порушеннях митних правил, державно-управлінські митні правовідносини.
Відмінністю порушень митних правил від цивільних правопорушень у галузі митної справи названо їх публічно-правову природу, нехтування ними визначеного порядку державного управління галуззю митної справи, правових норм, які містять юридичні приписи або заборони, передбачають нерівність, владну підпорядкованість винної сторони. Склади порушень митних правил, як зазначає здобувач, встановлюються в митному законодавстві з метою захисту інтересів держави, а цивільних правопорушень, як правило, особистих майнового характеру – особи.
Здобувачем виділяються ознаки поведінки, об’єктом посягання якої є митний правопорядок, і котра за законодавством України визначається порушенням митних правил. Зокрема, аналізуються такі характеристики порушень митних правил, як їх суспільна шкідливість, протиправність, винність і адміністративна караність.
Підрозділ 1.3 «Поняття, сутність та види адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил» присвячений аналізу теоретичних питань сутності й класифікації адміністративно-правових примусових заходів, які можуть використовуватися для боротьби з порушеннями митних правил.
Узагальнено поняття адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил як сукупність владних, правообмежувальних за змістом психологічних або фізичних дій, які застосовують посадові особи митних та інших юрисдикційних у галузі митної справи державних органів на основі адміністративно-правових за суттю норм митного законодавства. Ці дії вчиняються незалежно від волі і бажання суб’єктів митних операцій і передбачають спонукання відповідних осіб виконувати встановлені митні процедури переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, сплати митних податків та зборів, проходження митного контролю й оформлення.
Ці заходи, зазначає здобувач, виступають правозастосовчою частиною адміністративно-правових засобів забезпечення митного правопорядку, є додатковим, у порівнянні з переконанням, способом практичного здійснення регулювання митної діяльності.
Більш виваженою для типізації адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил здобувачем визнається класична («потрійна»), опрацьована в теорії адміністративного права класифікація заходів адміністративного примусу за їх функціональним призначенням, яка передбачає виділення заходів адміністративного запобігання, припинення і відповідальності. За допомогою такої методології поділу заходів адміністративного примусу в галузі митної справи, на погляд здобувача, можна практично логічно-послідовно, враховуючи характер протиправної поведінки, здійснювати різні за характером правового обмеження особистої сфери правопорушника владно-зобов’язуючі дії, метою яких є забезпечення митного правопорядку.
Розділ 2 «Проблеми застосування митними органами України адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил» містить розгляд питань властивостей, функціональних характеристик і системи заходів адміністративного запобігання та припинення порушень митних правил, особливостей адміністративної відповідальності в галузі митної справи, основних напрямків удосконалення законодавства, яке визначає підстави і порядок застосування такого роду адміністративно-правових заходів. Розділ складається з чотирьох підрозділів.
У підрозділі 2.1 «Заходи адміністративного запобігання порушень митних правил» аналізуються проблеми функцій, ознак та видів визначених митним законодавством України заходів адміністративного запобігання, порядку їх практичного застосування митними органами України для боротьби з порушеннями митних правил.
Відзначається застосування заходів адміністративного запобігання митними органами при очевидній відсутності обставин порушень митного правопорядку, в цілях недопущення, відвернення і виявлення контрабанди та порушень митних правил. У динаміці митного юрисдикційного процесу ці заходи застосовуються першими – перед більш вагомими за ступенем правового обмеження матеріальної і особистої сфери особи правопорушника заходами адміністративного припинення і відповідальності.
На основі аналізу положень чинного митного законодавства визначається система і основні особливості порядку застосування митними органами України заходів адміністративного запобігання порушень митних правил. До таких заходів дисертантом віднесено: перевірку документів, які посвідчують правомірність переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; митний огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, особистий огляд громадянина; ідентифікацію товарів, транспортних засобів, які перебувають під митним контролем, приміщень та ємностей, в яких знаходяться такі товари (накладення митних забезпечень); усне опитування громадян та посадових осіб підприємств; взяття проб та зразків товарів для дослідження; проведення на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України; огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи проводиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи; охорону та супроводження товарів, які переміщуються територією України під митним контролем; огляд та переогляд транспортних засобів та товарів, у тому числі тих, що переміщуються транзитом територією України, у тимчасових (пересувних) митних постах.
Підрозділ 2.2 «Мета та система заходів адміністративного припинення порушень митних правил». Здобувач проводить розподіл визначених митним законодавством заходів адміністративного припинення порушень митних правил за критерієм умов їх застосування. Виділяє ті, що застосовуються за звичайних обставин (універсальні), та заходи адміністративного припинення спеціального призначення. Зазначено належність переважної більшості заходів, які застосовуються митними органами для примусового переривання, зупинення порушень митних правил, до групи заходів адміністративного припинення універсального характеру.
Розглядаються характерні риси і особливості застосування таких загальних (універсальних) заходів адміністративного припинення порушень митних правил, як вимога до підконтрольних осіб припинити протиправну поведінку; затримка товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України; призупинення дії та анулювання дозволу (ліцензії) на провадження певного виду діяльності в галузі митної справи; митний огляд товарів, транспортних засобів, багажу, особистий огляд; адміністративне затримання; вилучення товарів, транспортних засобів, документів; митне обстеження.
Проаналізовано сутність і особливості порядку застосування посадовими особами митних органів спеціальних заходів адміністративного припинення порушень митних правил, як-от: фізична сила; спеціальні засоби; вогнепальна зброя.
Підрозділ 2.3. «Особливості адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил». Розглядається місце адміністративної відповідальності в системі адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил.
Адміністративну відповідальність за порушення митних правил проаналізовано не лише як найбільш обтяжливу за наслідками для правопорушника форму адміністративного примусу в галузі митної справи, а й як спеціальний галузевий прояв правового правоохоронного інституту адміністративної відповідальності. В площині останнього особливістю цього виду адміністративно-правових заходів названо спеціальні фактичні та формальні підстави їх застосування (відповідно це спеціальний вид адміністративних правопорушень – порушення митних правил та Митний кодекс України), коло суб’єктів юрисдикційних повноважень, а також переважно матеріальний характер адміністративних стягнень, які при цьому накладаються.
У цьому підрозділі розглянуто особливості передбачених митним законодавством заходів адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил (попередження, штрафу та конфіскації), досліджуються процедури їх застосування на практиці.
У підрозділі 2.4 «Основні напрямки удосконалення законодавства, що визначає адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил» аналізуються проблеми законодавчого регулювання застосування заходів адміністративного запобігання, припинення і відповідальності, розрахованих на здійснення боротьби з порушеннями митних правил, обґрунтовуються і узагальнюються пропозиції щодо його удосконалення, розвитку.
Основними проблемами законодавчого регулювання сфери забезпечення митного правопорядку названо, по-перше, відсутність системності у визначенні адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил; по-друге, значну кількість бланкетних і недостатньо конкретно визначених норм, які стосуються підстав і порядку реалізації зазначених заходів. Норми щодо адміністративного примусу розміщені в главах 8, 56, 59, 60, 64 та низці інших чинного Митного кодексу України, що не сприяє ефективному і системному їх застосуванню на практиці.
Автор обґрунтовує необхідність системного визначення повноважень митних органів України щодо застосування адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил у спеціальному законі, який має бути прийнятий Верховною Радою України з метою визначення статусу та компетенції цієї спеціалізованої підсистеми органів виконавчої влади, Законі України «Про митну службу України», а також наводить низку інших пропозицій щодо розвитку законодавства у сфері організації протидії митним правопорушенням.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення, нове вирішення наукового завдання, що полягає у проведенні комплексного наукового аналізу проблем адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил. На на основі наукового аналізу чинної системи правового регулювання митної справи, осмислення теоретичних праць, автором сформульовано низку висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на формування комплексу знань юридичної науки щодо сучасних прийомів адміністративно-правової охорони митної сфери, удосконалення законодавства та практики реалізації митними органами України боротьби з порушеннями митних правил. Основні з них такі:
1. Боротьба з порушеннями митних правил є провідним завданням діяльності митних органів України щодо практичної реалізації митної справи в державі. Для її здійснення посадові особи митних органів як суб’єкти виконавчої влади наділяються компетенцією застосовувати в порядку адміністративних юрисдикційних процедур низку обмежуючих права суб’єктів зовнішньоекономічних операцій заходів, які є конкретним виявом адміністративного примусу в митній сфері.
2. Порушення митних правил – це акт зовні об’єктивованої суспільно шкідливої, протиправної, винної, адміністративно-караної в галузі митної справи вольової поведінки певної фізичної особи, що не знаходиться на момент вчинення відповідного діяння у зв’язках служби з митним органом (громадянина, посадової особи підприємства). Порушення митних правил є публічно-правовими деліктами, склади яких встановлюються в митному законодавстві для забезпечення організованого функціонування митних правовідносин, митного правопорядку, запобігання вчиненню не стільки суспільно небезпечних, скільки таких, які суперечать упорядкованій реалізації митної справи в державі, діянь.
3. Потребам удосконалення законодавчого регулювання і практики митної юрисдикційної діяльності більше відповідає типізація порушень митних правил у залежності від їх об’єктів – певних елементів митної справи, яким ними заподіюється шкода. За цим критерієм можна виокремлювати порушення митних правил: а) які порушують установлений порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; б) полягають у недотриманні існуючих процедур митного контролю; в) передбачають порушення встановленого порядку митного оформлення; г) полягають у невиконанні вимог законодавства щодо митних режимів; ґ) стосуються несплати митних податків та зборів. Залежно від ознак об’єктивної сторони є порушення митних правил, що вчинюються шляхом дії (видача товарів, транспортних засобів без дозволу митного органу) та у спосіб бездіяльності (неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю тощо). За ознаками суб’єктивної сторони є підстави виділяти навмисні порушення митних правил і порушення митних правил, які вчинюються з необережності. Навмисні правопорушення є більш суспільно шкідливими ніж необережні. Їх вчинення потребує застосування більш суворих заходів відповідальності.
4. Заходи адміністративного запобігання порушень митних правил – це примусові дії, які застосовуються митними органами на основі положень митного законодавства за обставин відсутності порушень митного правопорядку, в цілях їх недопущення, а також виявлення. Реалізацією цих заходів односторонньо владно усуваються, ліквідуються умови, можливості для проведення суб’єктом митних операцій поза встановленим митним законодавством відповідним обов’язковим порядком переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.
5. Заходи адміністративного припинення порушень митних правил – це примусові дії, що застосовуються посадовими особами митних органів на основі положень чинного митного законодавства і передбачають переривання (зупинення) зазначених протиправних діянь, недопущення їх негативних наслідків, забезпечення провадження у справах про порушення митних правил і притягнення винних до відповідальності, поновлення митного правопорядку і запобігання його порушення в майбутньому.
6. Адміністративна відповідальність за вчинення порушення митних правил – це визначені положеннями Митного кодексу України негативні для особи правопорушника наслідки матеріального або морального плану, які застосовуються керівниками митниць або судом. Вони є правовим способом реагування держави на протиправну, дезорганізуючу установлений порядок державного управління митною справою поведінку, відновлення і запобігання порушення в майбутньому митного правопорядку.
7. У цілях удосконалення, розвитку законодавства, що регулює застосування адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил, запропоновано провадити:
– систематизацію (консолідацію) у ньому відповідних правових норм, об’єднання їх в однорідні блоки законодавчого регулювання, розміщення в єдиній структурній частині Митного кодексу України;
– підготувати та затвердити загальнодержавну програму (концепцію) профілактики контрабанди та порушень митних правил;
– доповнити Митний кодекс України складами адміністративних правопорушень, що посягають на нормальну роботу митних органів України, унеможливлюють належне виконання службових обов’язків їх працівниками;
– посилити адміністративну відповідальність за систематичну, повторювану протиправну діяльність у галузі митної справи, диференціювати розміри штрафів за одиничне і повторне вчинення порушення митних правил;
– установити в Митному кодексі України адміністративну відповідальність за спробу, замах на порушення митних правил, зокрема за готування до вчинення, але не доведення до кінця з причин, що не залежать від волі правопорушника, дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, поза митним контролем, ухилення від сплати митних податків та зборів тощо;
– особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за вчинення порушення митних правил, необхідно надати право оскаржувати постанову суду з цього приводу в апеляційному та касаційному порядку;
– розширити перелік посадових осіб органів державної влади, які мають право складати протоколи про порушення митних правил, надавши таку можливість відповідним уповноваженим особам органів державної прикордонної служби;
– доповнити ст. 1 Митного кодексу України нормами-дефініціями понять заходів адміністративного запобігання, припинення порушень митних правил, адміністративної відповідальності в галузі митної справи.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ РОБІТ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Константа О.В. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення митних правил //Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 47. – 246 с. – С. 120 – 123.
2. Константа О.В. Поняття, ознаки та юридичний склад порушень митних правил //Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 56. – 214 с. – С. 124 – 129.
3. Константа О.В. Принципи провадження у справах про порушення митних правил //Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2002. – № 4. – 154 с. – С. 129 – 135.
4. Константа О.В. Щодо питання про заходи адміністративного припинення, спрямовані на забезпечення провадження у справах про порушення митних правил //Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 59. – 215 с. – С. 79 – 84.
5. Константа О.В, Константий О.В. Теоретико-правові питання підзаконних митних нормативних актів //Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2004. – № 8. – 203 с. – С. 90 – 97.
6. Константа О.В, Константий О.В. Теоретико-правові проблеми поняття та суті митного правопорядку //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С. 80 – 89.
7. Константа О.В. Функції органів державного управління в галузі митної справи //Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. /За заг. ред. Г.І. Мостового. – Х.: УАДУ ХФ, 2001. – ч. 5. – 99 с. – С. 81 – 83.
8. Константа О.В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів //Конституція – основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України: тези доп. та наук. повідомлень учасників наук. конф. молодих учених /За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – 217 с. – С. 131 – 133.
9. Константа О.В. Щодо окремих проблем ввезення обладнання, устаткування, матеріалів та сировини суб’єктами підприємницької діяльності в рамках реалізації спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова //Правові проблеми реформування регіональної влади: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 12 квітня 2002 р.) /За ред. проф. Ю.П. Битяка. – Х.: НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2002. – 179 с. – С. 144 – 148.
10. Константа О.В. Організація власної безпеки митних органів як засіб забезпечення надання якісних митних послуг //Вдосконалення системи надання управлінських послуг /За заг. ред. О.С. Мірошник. – Х.: Фонд місцевої демократії, Ін. держ. буд. та місц. самоврядування АПрНУ, 2003. – 71 с. – С. 27 – 28.
11. Шульга М.Г., Константа О.В. Роль засобів здійснення митної справи у сфері формування матеріально-фінансових умов розвитку місцевого самоврядування в Україні// Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 травня 2004 р.) /За ред. проф. Ю.П. Битяка. – Х.: Ін. держ. буд. та місц. самоврядування АПрНУ, 2004. – 404 с. – С. 303 – 305.
12. Константа О.В. Ігонін В.К. Окремі питання застосування нового митного законодавства України //Нове законодавство України та питання його застосування: тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів (м. Харків, 26 – 27 грудня 2003 р.) /За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 166 с. – С. 110 – 112.

АНОТАЦІЇ

Константа О.В. Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2008.
Дисертацію присвячено аналізу проблем правового регулювання підстав та порядку застосування адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил. Узагальнюються знання щодо сучасних адміністративно-правових способів охорони, забезпечення митного правопорядку. У роботі розглядаються теоретико-правові питання порушень митних правил, систематизуються і визначаються особливості передбачених Митним кодексом України заходів адміністративного запобігання та припинення цього виду митних правопорушень, адміністративної відповідальності в галузі митної справи, наводяться пропозиції щодо підвищення ефективності й удосконалення правового регулювання діяльності митних органів України щодо боротьби з порушеннями митних правил.
Ключові слова: митний правопорядок, порушення митних правил, адміністративно-правові заходи, митні органи, митна справа, заходи адміністративного запобігання, припинення порушень митних правил, адміністративна відповідальність.

Константая О.В. Административно-правовые меры борьбы с нарушениями таможенных правил. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2008.
Диссертация посвящена анализу проблем правового регулирования оснований и порядка применения административно-правовых мер борьбы с нарушениями таможенных правил. Обобщаются знания относительно современных административно-правовых способов охраны, обеспечения таможенного правопорядка. В работе рассматриваются теоретико-правовые вопросы нарушений таможенных правил, систематизируются и определяются особенности предусмотренных Таможенным кодексом Украины мер административного предупреждения и пресечения этого вида таможенных правонарушений, административной ответственности в области таможенного дела. Делаются предложения относительно повышения эффективности и усовершенствования правового регулирования деятельности таможенных органов Украины по борьбе с нарушениями таможенных правил.
Понятие административно-правовых мер борьбы с нарушениями таможенных правил определено как осуществляемых на основе норм таможенного законодательства должностными лицами таможенных и других уполномоченных в сфере организации таможенного дела государственных органов, независимо от воли и желания субъектов таможенных операций, властных, правоограничительных, психологических или физических действий, которые предусматривают стимулирование соответствующих лиц исполнять установленные таможенные процедуры перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины, уплаты таможенных налогов и сборов, прохождения таможенного контроля и оформления. Сделано вывод, что эти меры являются деятельной частью административно-правовых средств, механизма обеспечения таможенного правопорядка, дополнительным, по сравнению с убеждением, способом практической реализации уполномоченными субъектами таможенного дела.
Наиболее обоснованной для систематизации административно-правовых средств борьбы с нарушениями таможенных правил определена классическая («тройная») классификация мер административного принуждения по их функциональному назначению, в рамках которой предусматривается выделение мер административного принуждения, пресечения и ответственности.
Меры административного предупреждения нарушений таможенных правил рассмотрены действиями, осуществляемыми таможенными органами на основе положений таможенного законодательства в условиях отсутствия нарушений таможенного правопорядка, для их недопущения и выявления. Отмечено, что реализацией этих мер односторонне властно устраняются, ликвидируются условия, возможности для осуществления таможенных операций вне установленного таможенным законодательством соответствующего обязательного порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины.
Меры административного пресечения таможенных правил рассмотрены принудительными действиями, осуществляемыми таможенными органами на основе положений таможенного законодательства и предусматривающими прерывание (приостановление) указанных противоправных деяний, недопущение их негативных последствий, обеспечение производства по делах о нарушениях таможенных правил и привлечение виновных к ответственности, восстановление таможенного правопорядка и предотвращение его нарушениям в будущем.
Обосновывается необходимость системного определения полномочий таможенных органов Украины по применению административно-правовых мер борьбы с нарушениями таможенных правил в специальном законе, который должен быть принят Верховным Советом Украины в целях урегулирования статуса и компетенции указанных специальных субъектов исполнительной власти, Законе Украины «О таможенной службе Украины». Содержится ряд других предложений, связанных с развитием законодательства в сфере организации противодействия таможенным правонарушениям.
Ключевые слова: таможенный правопорядок, нарушение таможенных правил, административно-правовые меры, таможенные органы, таможенное дело, меры административного предупреждения, пресечения нарушения таможенных правил, административная ответственность.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking