Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

ЛЕГЕЦЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ВЧИНЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМИ, У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

КИЇВ-2004

Дисертацією
є рукопис

Робота виконана
в Національній академії внутрішніх справ України.

Науковий керівник
кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України
Столбовий Володимир Петрович, Національна академія внутрішніх справ України, начальник кафедри адміністративного права

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Шкарупа Віктор Костянтинович
Національна академія державної податкової служби ДПА України,
начальник кафедри адміністративного права, адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності;

кандидат юридичних наук, доцент Демський Едуард Францович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,
професор кафедри адміністративного та фінансового права

Провідна установа
Національний університет внутрішніх справ України (м. Харків),
кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності

Захист відбудеться “26” січня 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.007.03 в Національній академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1.

Автореферат розіслано “2” грудня 2004 р.

 

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Є.Д. Лук’янчиков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розповсюдження наркоманії серед неповнолітніх, її сучасний характер зумовили необхідність перегляду заходів економічного, ідеологічного, організаційного, правового, психолого-педагогічного та медичного характеру, внесення змін і доповнень до чинного законодавства.
Руйнуючи здоров’я молодих людей, ламаючи людські долі, ця хвороба несе загрозу не тільки збереженню генофонду та інтелектуальному потенціалу нації, а й суспільній безпеці держави. Щорічно в країні виявляються і ліквідуються нелегальні посіви маку площею близько 1300 квадратних кілометрів. Злочинний світ України все активніше залучається до міжнародного наркобізнесу, який з кожним роком поширюється, забираючи здоров’я і життя, в першу чергу, неповнолітніх.
За кількістю інфікованих на СНІД наркоманів наша держава посіла перше місце серед країн СНД та Балтії (85 %) та друге місце за поширеністю наркоманії. На кожні 100 тисяч населення зареєстровано 200 споживачів наркотиків. Вчені стверджують, що дійсна кількість наркоманів в Україні становить біля 500 тисяч. У 2002 році цей показник збільшився у 5-6 разів, а серед школярів - у 40 разів. На початку 2003 р. загальна кількість громадян України, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, складає понад 100 тисяч, з яких близько 5 тисяч – неповнолітні.
Ці дані свідчать про те, що наразі наркоманія і пов’язана з нею злочинність мають достатньо розповсюджений характер. Правопорушення передують вчиненню злочинів, тому у цих умовах адміністративно-правова боротьба з правопорушеннями неповнолітніх, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, для органів внутрішніх справ та інших суб’єктів повинна стати пріоритетною.
Проблеми цієї боротьби набувають особливої актуальності, тому об’єктивно існує необхідність у подальшому вивченні та дослідженні зазначених проблем, що обумовлює вибір теми дисертаційного дослідження.
Аналіз практики боротьби з правопорушеннями неповнолітніх дозволяє стверджувати про недостатньо цілеспрямовану роботу з боку уповноважених органів і посадових осіб щодо попередження цієї категорії правопорушень, а також викрити суттєві недоліки в їх кваліфікації та в провадженнях у таких справах. Значною мірою це пояснюється слабкою теоретичною розробкою проблем адміністративної відповідальності неповнолітніх за правопорушення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відсутністю науково обґрунтованих рекомендацій щодо правильної організації профілактики та механізму виконання антинаркотичного законодавства.
До сьогодні найбільшою мірою дослідженими є питання превенції злочинності, у той же час сутність, правове й організаційне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження адміністративних правопорушень, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів серед неповнолітніх, вивчені недостатньо і ця проблема ще не стала предметом розгорнутих наукових досліджень.
Пропоноване дослідження здійснене з урахуванням праць, виконаних такими науковцями радянського та сучасного періодів, як В.І.Антіпов, Н.М.Абдиров, О.М.Бандурка, А.С.Бланков, Д.Н. Бахрах, М.М.Биргец, А.В.Бережний, А.Я.Вількс, І.П.Голосніченко, С.Т.Гончарук, І.А. Галаган, Д.А.Газізов, В.О.Глушков, Є.В. Додін, М.М.Дорогих, О.М.Джужа, М.І.Єропкін, Н.І.Золотарьова, А.В. Іщенко, М.Й.Коржанський, В.К.Колпаков, Я.Ю.Кондратьєв, В.П.Казміренко, А.П.Клюшниченко, Л.В.Коваль, В.І.Косенюк, В.Т.Лихолоб, А.Є.Луньов, О.М.Літвак, І.П.Лановенко, Є.Д.Лук’янчиков, А.А.Музика, Н.А.Мірошніченко, Н.Р.Нижник, М.Ф.Орлов, О.І.Остапенко, В.М.Плішкін, Г.І.Петров, Д.П.Письменний, О.І.Рощин, В.Д.Сущенко, В.П.Столбовий, А.А.Спічек, С.А.Сисоєв, М.С. Хруппа, В.І.Шакун, В.К.Шкарупа, Д.О.Штанько та інші, які зробили вагомий внесок у дослідження правоохоронної, соціально-правової, педагогічної протидії наркоманії.
Окремі аспекти попередження правопорушень неповнолітніх розглядалися також у працях Г.А. Аванесова, Н.І.Вєтрова, М.Н.Гернета, Ю.А.Денисова, Є.С.Жигарьова, К.Є. Ігошева, Я.М. Квітки, В.Н.Кудрявцева, Р.І.Куфаєва, В.Т.Лісовського, Ф.А.Лопушанського, Г.М.Міньковського та ін.
У більшості досліджень, присвячених вивченню причин правопорушень і їх превенції, адміністративні проступки називаються в числі “інших” або “фонових”, не зважаючи на їх істотну специфіку. Так, у багатьох правопорушеннях, вчинених неповнолітніми, відсутні будь-які помітні риси, які можна було б віднести до категорії криміногенних. Але, з іншого боку, антиалкогольне, антинаркотичне законодавство на сьогодні досить часто порушується неповнолітніми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Національної академії внутрішніх справ України (протокол № 10 від 29 грудня 1998 р.). Робота є складовою частиною наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (“Пріоритетні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень, навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на період 2003-2010 рр.”), Національної академії внутрішніх справ України (“Основні напрямки наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ України на 2000-2004 рр.”).
Напрямок дослідження відповідає “Комплексним заходам щодо профілактики бездоглядності і правопорушень серед дітей і їх соціальної реабілітації у суспільстві”, затвердженим Указом Президента України від 18 березня 1998 р., Указу Президента України від 28 січня 2000 р. “Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності”, “Комплексній цільовій програмі профілактики злочинності на 2001-2005 рр.” затвердженої рішенням Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України, “Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2003-2010 рр.”, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р., рішенню Київської міської ради “Про затвердження Концепції дій щодо алкоголю та наркотиків у місті Києві” від 15 липня 2004 р., Концепції розвитку органів внутрішніх справ у ХХІ столітті.
Тема дисертаційної роботи співпадає з науковими напрямками кафедри адміністративного права, адміністративної діяльності та розширює їх наукові доробки.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є комплексний аналіз інституту адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виявлення та встановлення причин і умов розповсюдження наркоманії, розробка рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства і практики суб’єктів, які ведуть боротьбу з наркоманією.
Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішуються такі основні задачі:
• визначити і проаналізувати нормативні основи та повноваження органів внутрішніх справ щодо протидії адміністративним правопорушенням неповнолітніх на ґрунті наркоманії;
• дати юридичну характеристику окремим складам адміністративних правопорушень, вчиненим неповнолітніми, у сферi незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин і прекурсорiв, і дослідити особливості таких складів;
• проаналізувати особливості відповідальності неповнолітніх за адміністративні правопорушення у сферi незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин і прекурсорiв в Україні;
• розглянути специфіку заходів адміністративного примусу як методу забезпечення адміністративно-правових заходiв протидiї правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сферi незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин і прекурсорiв;
• розглянути та проаналізувати діяльність щодо попередження правопорушень неповнолітніх – суб’єктів профілактичної діяльності згідно з законом України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”;
• всебічно дослідити та узагальнити матеріали органів внутрішніх справ та судової практики, розробити конкретні пропозиції по покращенню роботи кримінальної міліції у справах неповнолітніх, дільничних інспекторів міліції щодо профілактики та боротьби з адміністративними правопорушеннями неповнолітніх, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, удосконалення чинного законодавства.
Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та іншим правопорушенням з таким обігом.
Предметом дослідження є норми права, що регулюють суспільні відносини у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з боку неповнолітніх, зарубіжний досвід в цій сфері, матеріали органів внутрішніх справ, практика щодо профілактики та боротьби з адміністративними правопорушеннями неповнолітніх, засоби адміністративного примусу, які застосовуються в даній сфері.
Методи дослідження обрані з урахуванням об’єкта, предмета та мети дослідження виходячи з комплексності проблеми, що розглядається. Дисертант здійснює науковий аналіз, спираючись на загальнонауковий діалектичний метод пізнання, що дає можливість дослідити проблеми в єдності, їх соціальному змісті й юридичній формі.
У роботі використані наступні методи наукового пізнання: історико-правовий – для вивчення та дослідження процесу становлення джерел протидії незаконному обігу наркотичних засобів серед неповнолітніх; формально-юридичний – для здійснення аналізу правових норм, антинаркотичного законодавства в Україні; порівняльно-правовий - для вивчення досвіду зарубіжних країн щодо боротьби з правопорушеннями неповнолітніх; соціологічний – для визначення шляхів профілактики щодо попередження наркоманії та правопорушень серед неповнолітніх; анкетування неповнолітніх – для вивчення ефективності проведення серед даної категорії профілактичних заходів та їх оцінки; інтерв’ювання працівників міліції різних служб, батьків, вчителів – для вивчення чинників, що перешкоджають їх діяльності щодо попередження наркоманії серед неповнолітніх та налагодження спільної взаємодії; статистичний – для узагальнення, аналізу даних щодо кількості осіб, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ і медичних закладах, чисельності вчинених злочинів і правопорушень.
Похідною теоретичною базою стали праці учених, присвячені проблемам наркоманії серед неповнолітніх у галузі загальної теорії держави і права, науки управління, кримінології, міжнародного і конституційного права, адміністративного права та адміністративної діяльності, які згадувалися раніше.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація у теоретичній та практичній площинах комплексно досліджує та дозволяє удосконалити роль та місце адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, механізм протидії цим правопорушенням. Вона також визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей і тенденції розвитку напрямків удосконалення законодавства, спрямованого на усунення невирішених питань, що стосуються зазначених правопорушень.
Ґрунтуючись на наукових узагальненнях учених-правознавців, автор пропонує своє вирішення низки складних і дискусійних питань, що істотно розширюють і поглиблюють зміст, структуру і понятійний апарат теорії адміністративної деліктології, формулює пропозиції щодо удосконалення правової бази, яка регулює адміністративно-правову боротьбу суб’єктів профілактичної діяльності проти наркоманії.
Це дало змогу автору обґрунтувати ряд положень, висновків, рекомендацій і пропозицій, які відображають новизну дослідження, зокрема:
• одержав подальший розвиток системний аналіз джерел (норм) міжнародного та національного права, яке регулює правовідносини у сфері порушення порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виявлено прогалини у зазначених нормах;
• обґрунтовано умови і обставини, що сприяють вчиненню неповнолітніми адміністративних правопорушень, пов’язаних з наркоманією на території України, встановлено зв’язок з соціальними, економічними, політичними умовами, станом антинаркотичного законодавства, діяльністю органів внутрішніх справ;
• вперше доведено ефективність використання методів адміністративного примусу (з метою протидії адміністративним правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) та визначення їх відповідності демократичним стандартам;
• на підставі нормативних актів, удосконалено визначення поняття, відповідальності неповнолітніх за адміністративні правопорушення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх особливості;
• обґрунтовано доцільність внесення пропозиції щодо змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (з метою удосконалення заходів протидії зазначеним правопорушенням неповнолітніх) та Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” (з метою визначення понять);
• вперше розроблено методичні рекомендації щодо планування комплексних заходів органів внутрішніх справ, направлених на профілактику наркоманії та токсикоманії у навчальних закладах.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, що за безпосередньою участю автора були розроблені і впроваджені у навчальний процес кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ України матеріали спеціального курсу для магістрів за спеціальністю “Управління у сфері правопорядку”, “Адміністративно-правова боротьба адміністративних служб міліції з наркотизмом”, у програмі та планах семінарських занять, а також в лекції “Адміністративно-правова боротьба ОВС з наркоманією та пияцтвом” для слухачів Інституту дистанційного та заочного навчання і навчально-методичному комплексі для підвищення кваліфікації співробітників Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків у Національній академії внутрішніх справ України. Дисертантом розроблено і впроваджено також методичні рекомендації “Планування комплексних заходів органів внутрішніх справ, направлених на профілактику наркоманії та токсикоманії в навчальних закладах”.
Матеріали дисертаційного дослідження використані для підготовки підручника “Адміністративна діяльність ОВС” (гл. 10, § 1, розділ 2, гл. 5-6), Міжнародної поліцейської енциклопедії та в проекті Закону України “Про органи внутрішніх справ”.
Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані також:
• при удосконаленні адміністративного законодавства, відомчих нормативних актів, що регламентують адміністративно-правовий статус неповнолітніх в Україні та відповідальність за правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
• у діяльності органів внутрішніх справ, державних органів і соціальних служб для неповнолітніх в Україні;
• при удосконаленні внутрішньо-організаційної роботи органів внутрішніх справ з метою поліпшення взаємодії служб з іншими державними органами, громадськими об’єднаннями у забезпеченні ефективної профілактики адміністративних правопорушень, вчинених неповнолітніми у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
• у практиці застосування адміністративно-примусових, профілактичних заходів і для забезпечення адміністративно-правового статусу неповнолітніх;
• у навчальному процесі освітніх установ системи Міністерства внутрішніх справ і Міністерства освіти і науки України при проведенні виховної роботи, вивченні конституційного, адміністративного права, адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, кримінології та інших правових дисциплін і спеціальних курсів.
Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і практичні рекомендації, що містяться в дисертації, обговорювалися і схвалені на спільному засіданні кафедр адміністративного права, адміністративної діяльності, проблем управління, економічної безпеки Національної академії внутрішніх справ України і дістали позитивний відгук. Окремі положення знайшли відображення в доповідях на наукових, науково-практичних конференціях, семінарі, що відбулися у 2000-2004 роках у Національній академії внутрішніх справ України, зокрема на науково-практичній конференції “Використання сучасних досягнень науки та практики у підвищенні боротьби зі злочинністю” ( 30 березня 2000 року), на спільній міжвузівській конференції “Удосконалення державного управління в умовах адміністративної реформи” (11червня 2002 року), семінарі з питань розвитку заходів щодо антинаркотичної профілактичної роботи в державі за участю міжнародних експертів (15 вересня 2004 року). Теоретичні напрацювання автора протягом двох років використовуються в процесі викладання в Національній академії внутрішніх справ курсу “Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ”.
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє відображення у п’яти одноособових статтях, чотири з яких опубліковано у фахових виданнях.
Структура дисертації. Обумовлена метою та предметом дослідження, відповідає логіці пошуку та вимогам ВАК України, складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують 7 підрозділів, висновків, списку використаних та цитованих джерел (191 найменування), додатків (обсягом 24 сторінки). Повний обсяг роботи становить 222 сторінки, з яких основного тексту – 181 сторінка.

 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі акцентується увага на актуальності теми дослідження, визначається її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, формулюється мета і завдання дослідження, розкриваються методи дослідження, його теоретична й емпірична основа та наукова новизна, про що свідчать викладені найбільш суттєві результати роботи, підкреслюється практичне значення одержаних результатів та безпосереднє впровадження їх автором в дослідження даної проблеми.
Перший розділ “Теоретичні та правові засади дослідження заходів протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” складається із двох підрозділів, досліджуються праці вчених, джерела антинаркотичного законодавства України, норми міжнародного права, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обґрунтовуються пропозиції щодо удосконалення законодавства.
Дисертант зазначає, що протидія зловживанню наркотиків є важливою складовою діяльності держави та потребує координації зусиль центральних і місцевих органів влади, об’єднань громадян, налагодження тісного співробітництва з міжнародними організаціями.
У першому підрозділі “Джерела антинаркотичного законодавства України” висвітлено і досліджено основні положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з бездоглядністю та безпритульністю з 1912 до 2004 року. Автор аналізує нормативні акти, думки вчених Н.М. Абдирова, О.М. Аргунова, Д.А. Газізова, О.О. Габіані, М.Н. Гернета, В.І. Куфаєва, В.І. Косинюка, В.П. Лихолоба, І.П. Лановенка, П.І. Люблінської, М.Ф. Орлова, В.М. Плішкіна, О.І. Рощина, В.І. Рубінштейна та інших із зазначеної проблеми, виявляє прогалини, причини і умови, які сприяли безпритульності, бездоглядності, вживанню наркотичних засобів неповнолітніми та заходи, які необхідно застосовувати ОВС до неповнолітніх для стабілізації ситуації.
В зазначеному підрозділі аналізується практика та статистика органів внутрішніх справ і судів щодо правопорушень неповнолітніх, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, досліджено та доведено, що основне місце серед них займають демографічні, соціологічні, кримінологічні та інші аспекти розповсюдження наркоманії серед неповнолітніх.
На підставі аналізу джерел адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням, вчинених неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зроблено висновок про те, що наркоситуація в Україні зобов’язує суспільство, державу і органи державної влади знаходити нові шляхи та механізми реформування правоохоронної системи приведення її у відповідність до світових стандартів, інтеграції України у європейський інформаційний простір для боротьби із зазначеним явищем.
Другий підрозділ “Норми міжнародного права, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” присвячений дослідженню основних норм міжнародного права, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, правопорушень неповнолітніх, які містяться в міжнародних договорах, ратифікованих Україною. У роботі автор звертає увагу на механізм міжнародного контролю над наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, також пропонує визначення незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як небезпечних для здоров’я людей і економіки, державної і громадської безпеки протиправні діяння, пов’язані з культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини, розробкою, виробництвом, розподілом, торгівлею, використанням, переміщенням на території України та за її межі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Таке визначення відповідало б вимогам Конвенції ООН.
Автор робить аналіз статистики зарубіжного досвіду протидії наркоманії серед неповнолітніх, керівних принципів, які були затверджені Генеральною Асамблеєю ООН № 45/112 від 14 грудня 1990 року щодо заходів по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.
Вивчивши та проаналізувавши згадані вище норми, автор формулює основні засади адміністративно-правової протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть позитивно вплинути на стан роботи органів внутрішніх справ у зазначеному напрямку.
Другий розділ “Застосування ОВС адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” – складається із трьох підрозділів і присвячений дослідженню умов та обставин, основних юридичних складів адміністративних правопорушень вчинених неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, застосуванню заходів адміністративного примусу за зазначені правопорушення та їх особливості.
У розділі досліджуються також юридичні особливості актів адміністративного примусу, що дає підстави розподіляти їх на види. Приділяється увага загальній характеристиці правового статусу неповнолітніх як суб’єктів права та звертається увага на те, що зростаючий рівень теоретичних досліджень проблем адміністративної відповідальності створив умови для переходу до нового етапу вивчення їх основних ознак, і закономірностей та зв’язків. Цьому також сприяла розробка узагальнених уявлень про природу, динаміку, структуру адміністративних явищ, які щоправда, вивчені ще недостатньо.
У першому підрозділі “Умови і обставини, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” автором визначені загальні риси правового статусу неповнолітніх як особливих суб’єктів правових відносин і здійснено аналіз їх становища в адміністративно-правовій і цивільно-правовій сферах, досліджено умови, об’єктивні та суб’єктивні обставини, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Дисертант звертає увагу на те, що поширення наркоманії серед неповнолітніх не можна розглядати лише в правовому або організаційному аспекті. Слід обов’язково звертати увагу на соціологічні, економічні, психологічні, педагогічні та інші детермінанти, які мають прямий вплив на досліджувальну проблему, та враховувати їх у практичній діяльності.
Виходячи з результатів анкетування, автор стверджує, що:
• нездоровий інтерес, цікавість до наркотиків – це межа, яку найлегше перейти (подолати), адже відомо, що вживання перших декількох доз ще не призводить до наркоманії;
• втрата життєвих орієнтирів, а звідси – поява синдрому “беззмістовності життя” найбільш характерні для перехідного віку від 14 – 16 років, або при сильному душевному потрясінні. Це вік, коли підлітки потребують особливої уваги як від батьків, так і професійних педагогів, психологів, працівників ОВС та інших спеціалістів;
• невдоволеність життям, яка виникає на ґрунті постійних конфліктів у сім’ї, навчальних закладах, взаємовідносинах із дорогою людиною, а також низький рівень матеріального становища, почуття самотності штовхають найчастіше неповнолітніх до вживання наркотиків;
• величезне значення має думка друзів, “команди”. Потрапляючи до компанії, де вживають наркотичні речовини, молода людина в основному пробує наркотики, бо не хоче здаватися “білою вороною”;
• із неповних сімей особливим потягом до наркотиків визначаються ті, де відсутній батько.
У другому підрозділі “Основні види правопорушень, що вчиняються неповнолітніми, за які передбачена адміністративна відповідальність” досліджуються юридичні склади адміністративних правопорушень, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, аналізуються статті Кримінального Кодексу України, праці численних науковців щодо ознак, які обумовлюють спеціальну правосуб’єктність неповнолітніх. На підставі дослідження дисертант дає характеристику специфічних особливостей адміністративної відповідальності неповнолітніх, робить висновок про те, що неповнолітні займають особливе місце в адміністративних правовідносинах взагалі й особливе адміністративно-процесуальне положення, зокрема, оскільки Закон виділяє адміністративну відповідальність неповнолітніх (ст. 13 КУпАП), визначаючи тим самим особливий процесуальний порядок притягнення їх до адміністративної відповідальності, хоча самого визначення зазначена норма не передбачає. Відтак дисертантом сформульоване й запропоноване власне визначення адміністративної відповідальності за правопорушення неповнолітнього у сфері обігу наркотичних засобів як протиправного, винного, карного діяння, яке посягає на встановлений порядок управління, громадську мораль і проявляється в порушенні встановлених державою правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх незаконне розповсюдження, за які передбачається адміністративна відповідальність.
У третьому підрозділі “Застосування заходів адміністративного примусу до неповнолітніх за правопорушення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” здійснюється класифікація заходів адміністративного примусу за різними класифікаційними критеріями, аналізуються різні думки з цього питання відомих вчених – фахівців права. Обґрунтовується доцільність існування трьох самостійних груп заходів адміністративного примусу, що можуть застосовуватись до неповнолітніх за правопорушення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а саме: заходи адміністративного попередження; запобіжні адміністративні заходи; заходи відповідальності за порушення нормативно-правових положень.
На думку автора, при відмежуванні актів адміністративного попередження від актів адміністративного припинення і стягнення слід використовувати загально визнані категорії та критерії.
У даному підрозділі розглянуто динаміку застосування адміністративної відповідальності за порушення законодавчих та інших нормативних актів по боротьбі з правопорушеннями неповнолітніх, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за період 1991-2004 роки, яка свідчить про ріст зазначених правопорушень.
Дисертантом також запропоновані деякі доповнення до нормативних актів, які регламентують застосування заходів адміністративного примусу до неповнолітніх за правопорушення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Третій розділ “Проблеми удосконалення адміністративно–правових заходів протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” – складається із двох підрозділів. В ньому розглянуто обсяг повноважень, компетенцію та недоліки в діяльності державних органів, створених у відповідності до Закону України “Про органи і службу у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” та інших нормативних актів, по профілактиці та попередженню наркоманії, правопорушень серед неповнолітніх.
У цьому ж розділі аналізується зарубіжний досвід діяльності органів і закладів, та праці вчених щодо попередження наркоманії та правопорушень, вчинених неповнолітніми, дається визначення профілактики у адміністративній діяльності. На даному підґрунті автором сформульовані пропозиції щодо вдосконалення ефективності діяльності органів і закладів по зазначених правопорушеннях.
У першому підрозділі “Адміністративно-правовий статус суб’єктів профілактики та попередження наркоманії і правопорушень серед неповнолітніх” досліджується адміністративно-правовий статус органів на підставі нормативних актів, а саме: служб у справах неповнолітніх, шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації органів освіти, центрів медико–соціальної реабілітації неповнолітніх закладів охорони здоров’я, притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, судів, кримінальної міліції у справах неповнолітніх та приймальників-розподільників для неповнолітніх органів внутрішніх справ.
В дисертації підкреслюється, що Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” скасував систему органів по роботі з дітьми і підлітками, яка існувала раніше та практично розпалася, і створив нову, яка повинна захищати права і законні інтереси неповнолітніх, а також змінив підхід до організації профілактичної роботи з неповнолітніми, здійснивши перехід від заходів адміністративно-правового впливу до надання комплексної соціально-педагогічної та медико-соціальної допомоги, яка повинна здійснюватися державою, усіма її виховно-профілактичними інститутами.
На основі аналізу дисертантом розроблені конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази, яка регламентує діяльність перерахованих органів і служб, виходячи з вимог Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 рр. і Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 рр.
Другий підрозділ “Підвищення ефективності діяльності органів і закладів щодо попередження наркоманії та правопорушень неповнолітніх, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” присвячений підвищенню ефективності діяльності суб’єктів щодо попередження наркоманії та правопорушень неповнолітніх шляхом використання зарубіжного досвіду, оскільки незаконний обіг наркотичних засобів належить до сфери транснаціональної злочинності, боротьба з якою потребує значної уваги як українського суспільства, так і міжнародної спільноти у цьому напрямку роботи.
Зазначається, що практично усі служби й підрозділи органів внутрішніх справ у тому чи іншому обсязі беруть безпосередню участь у боротьбі з правопорушеннями неповнолітніх, причому здійснюють це як у процесі повсякденної роботи так і при проведені спецоперації “Мак”, “Допінг”, “Школяр”, “Трал”. Найбільш зайнятими у цьому процесі, крім Департаменту по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, є кримінальна міліція у справах неповнолітніх, служба дільничних інспекторів міліції та інші підрозділи міліції, обсяг повноважень яких докладно розглянуто у дисертації.
У процесі аналізу чинного законодавства України, праць вчених з питань попередження наркоманії та правопорушень неповнолітніх дисертантом встановлено, що в них не розроблено самого механізму впровадження нормативних актів і взаємодії суб’єктів по боротьбі та попередженню зазначених правопорушень неповнолітніх. Звертається увага на те, що правове регулювання управлінських процесів не може бути сталим, консервативним, воно повинно відповідати вимогам практики, встановлювати оптимальні межі втручання апарату управління в діяльність об’єктів профілактики.
Автором розроблені конкретні пропозиції щодо подальшої оптимізації правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ з проблеми попередження наркоманії та адміністративних правопорушень неповнолітніх.

ВИСНОВКИ

Проведене дисертаційне дослідження дозволило автору сформулювати низку пропозицій і рекомендацій, спрямованих на адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що становлять зміст дисертації, і зробити наступні концептуальні висновки.
По-перше, з метою посилення адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, передбачається своєчасно конкретизувати в подальшому джерела адміністративно-правового законодавства України в галузі боротьби з наркоманією, безпритульністю та злочинністю неповнолітніх, оскільки проведений аналіз свідчить про певну безсистемність та непослідовність викладених у них положень, починаючи з 1930 року.
По-друге, не реалізується на практиці ст. 6 Закону України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи міліції” від 24 січня 1995 року. На сьогодні при судах так і не створений інститут судових вихователів для здійснення контролю за виконанням рішень стосовно неповнолітніх. Це не дає можливості здійснювати в повному обсязі заходи щодо захисту неповнолітніх і реалізувати ними свої права, передбачені Конституцією України та іншими законодавчими актами України.
По-третє, доведено, що адміністративно-правова боротьба з правопорушеннями неповнолітніх, виявляється як в примусовому, так і непримусовому порядку, що здійснюється уповноваженими державними органами, посадовими особами і громадськими організаціями з метою захисту від протиправних дій суспільних відносин, забезпечення внутрішньодержавного контролю над наркотичними засобами, попередження та припинення їх незаконного розповсюдження і виникаючих у зв’язку з цим соціально-небезпечних наслідків, притягнення до відповідальності та лікувально-трудове перевиховання хворих на наркоманію.
По-четверте, добровільна здача наркотичних засобів або психотропних речовин у невеликих розмірах, передбачених ч. 2 ст. 44 КпАП України, можлива за умови, якщо винний особисто з’явився до представників органів влади, організацій, установ, і в першу чергу до органів внутрішніх справ, прокурора, суду і передав їм усі наявні у нього наркотичні засоби або психотропні речовини. Звільнення від відповідальності могло б бути якщо особа: 1) безумовно прийняла рішення про припинення протиправної дії, тобто це рішення має бути остаточним (повністю і назавжди) і не являти собою відстрочення невдалого замаху на правопорушення; 2) на момент добровільної здачі вона не вчинила іншого адміністративного проступку, пов’язаного з наркотиками або психотропними речовинами (ст. 1061 КУпАП), або злочину; 3) прийняття рішення про добровільну здачу без примусу з боку інших осіб і не внаслідок несприятливого збігу обставин.
За відсутності однієї із зазначених обставин добровільної здачі наркотичних засобів або психотропних речовин ч. 2 ст. 44 КУпАП не може застосовуватись.
По-п’яте, дослідивши умови і обставини, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дисертант зробив висновок про те, що зв’язок наркоманії із правопорушеннями і злочинами виявляється в наступному: наркомани об’єктивно і суб’єктивно володіють підвищеною схильністю до вчинення правопорушень і злочинів; особи, що зловживають наркотиками, володіють підвищеною віктимністю, нерідко самі стають жертвами правопорушення або злочину; існуючий попит на наркотики породжує відповідну пропозицію, джерелом якого виступає діяльність по виготовленню, збереженню, збуту. Наркоманія тісно пов’язана з іншими видами правопорушень і злочинів – видовищним, гральним бізнесом, проституцією. Проблема боротьби з наркоманією – складова боротьби зі злочинністю, потреба в грошах для придбання наркотиків штовхає наркоманів на вчинення злочинів і пошуку незаконних каналів їх отримання.
По-шосте, обґрунтовано внесення змін до чинного законодавства:
• ст. 1061, 1062 КпАП України перенести в главу 15 “Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління”. Оскільки, на нашу думку тут є порушення порядку управління;
• ст. 3 Закону України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” викласти у такій редакції: “Під поняттям профілактики правопорушення серед неповнолітніх треба розуміти систему соціальних, правових, педагогічних та інших заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, які сприяють бездоглядності та правопорушенням і іншим антигромадським діянням неповнолітніх, здійснюваним у сукупності з індивідуальною профілактичною роботою з неповнолітніми і сім’ями на території України, в її окремому регіоні, на підприємстві, в установі або організації незалежно від форми власності, за місцем проживанням”;
• внести доповнення до Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” від 15 лютого 1995 року: 1) в якому поряд з поняттям “наркоманія” дати поняття “наркотизм” тобто: “антисоціальне явище, яке виявляється у незаконних діях з наркотичними засобами, психотропними речовинами шляхом зловживання ними, а також вчинення на цьому ґрунті протиправних дій з цими речовинами, відповідальність за які передбачено законодавством”; 2)статтю першу викласти у такій редакції: “незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин – це небезпечні для здоров’я людей і економіки, державної і громадської безпеки протиправні діяння, пов’язані з культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини, розробкою, виробництвом, відпуском, виготовленням, зберіганням, розподілом, торгівлею, використанням, переміщенням на території України та за її межі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”. Таке визначення відповідало б вимогам Конвенції ООН;
• доповнити у Законі України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” (в ст. 1), та Постанові Кабінету Міністрів України № 700 від 6 травня 2000 року “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, психотропну речовину, зокрема, ріжки жита, з яких виготовляються особливо небезпечна речовина ЛСД, сік месколіну, листя та сік ефедри, з яких добувають ефедрин, і віднести до психотропних речовин;
• на основі аналізу міжнародно-правових актів та законодавства України обґрунтовано доцільність прийняття Закону України “Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх”, який передбачав би перелік та функції органів і установ, що входять до системи профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх. До них слід віднести: органи управління соціальним захистом населення; органи управління освітою; органи опіки і піклування; органи у справах молоді; охорони здоров’я; органи служби зайнятості; органи внутрішніх справ. В законі також необхідно, на нашу думку, дати поняття профілактики наркоманії серед неповнолітніх – це складна система комплексних, державних, суспільних, соціально-економічних, правових, медико-санітарних, психолого-педагогічних, заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, поліпшення умов навчання, праці, побуту і відпочинку, та застосування до осіб, які їх вчинили, заходів впливу або адміністративного примусу.
Дані положення передбачали б загальні задачі суб’єктів профілактики, що будуть реалізовувати свої повноваження.
• розробка та прийняття Закону України “Про медичну допомогу і гарантії прав громадян, хворих на наркоманію та алкоголізм”, - якій визначив би підстави, перелік, порядок застосування примусових заходів медичного характеру, права і обов’язки цих категорій осіб;
• внесення до законодавства, що регулює відносини у сфері профілактики серед неповнолітніх, визначення щодо ознаки злісності невиконання батьками чи особами, які їх заміняють, обов’язків по вихованню та навчанню неповнолітніх дітей;
• в процесі прийняття Кодексу України про адміністративні проступки передбачити види стягнень, які можуть бути застосовані до юридичних осіб у зв‘язку з порушенням антинаркотичного законодавства а саме: а) звільнення з посади, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю; б) громадські роботи; в) зупинення або анулювання ліцензії на здійснення певного виду діяльності; г) тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності; д) примусовий розпуск (ліквідація); є)накладання штрафу на керівництво.
Підстави відповідальності юридичних осіб, а саме: а) юридична особа несе відповідальність за проступок у випадках, прямо передбачених Кодексом України про адміністративний проступок; б) якщо в Кодексі не вказано, що норма може застосовуватись до фізичної чи юридичної особи, то вони рівною мірою застосовуються у відношенні тієї чи іншої особи.
На основі теоретичного узагальнення ряду наукових праць і аналізу законодавства України та практики його реалізації автором розроблені методичні рекомендації щодо планування комплексних заходів ОВС, направлених на профілактику наркоманії та токсикоманії у навчальних закладах, які знайшли своє відображення в додатках.

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Легецький М.П. Проблеми боротьби з наркоманією серед неповнолітніх // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України К.: НАВС України, 2001. №3. – С.250-253.
2. Легецький М.П. Сучасні причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми, пов’язаних з наркотичними засобами // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України К.:НАВС України, 2002. №1. – С.135-139.
3. Легецький М.П. Проблемні питання щодо застосування заходів адміністративного примусу ОВС до неповнолітніх за адміністративні наркоправопорушення // Науково-практичний збірник Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. 2002. – №14 (додаток до журналу “Міліція України”). – С. 3-7.
4. Легецький М.П. Шляхи підвищення ефективності профілактики наркоманії серед неповнолітніх ОВС // Вісник прокуратури – Київ 2003. № 11. – С. 96-102.
5. Легецький М.П. Особливості впливу організованої злочинності на наркобізнес серед неповнолітніх // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник / Під редакцією А.І. Комарової, В.В. Медведчука, В.О. Євдокимова, В.Ф. Бойка, О.О. Крикуна. Науково-дослідний інститут “Проблем людини”, Київ, 1999. – Том 18. – С. 230-236.

АНОТАЦІЇ

Легецький М.П. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.
В дисертації досліджується комплекс теоретичних і практичних питань, адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в нормах міжнародного права, у національному законодавстві, у працях українських та зарубіжних вчених.
Аналізуються умови, обставини, що сприяють вчиненню зазначених правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність та особливості її застосування, адміністративно-правовий статус суб’єктів профілактики та проблеми підвищення їх результативності. Розробляються основні напрямки і шляхи щодо попередження наркоманії та вивчається досвід зарубіжних країн і можливість його застосування в Україні.
Дослідження містить висновки, конкретні пропозиції та рекомендації, спрямовані на значне поліпшення профілактичної роботи органів державної влади, підвищення їх ефективності в захисті прав і законних інтересів неповнолітніх громадян. Детально обґрунтовуються пропозиції стосовно удосконалення законодавчих актів, які регламентують цю діяльність.
Ключові слова: адміністративно-правова боротьба, адміністративно-правові заходи, адміністративний примус, попередження правопорушень, наркотичні засоби, наркотизм, неповнолітні.

Легецкий Н.П. Административно-правовые меры противодействия правонарушениям, совершенных несовершеннолетними, в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2004.
В диссертации исследуется комплекс теоретических и практических вопросов административно-правовых мер противодействия правонарушениям несовершеннолетними, в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в нормах международного права и национального законодательства, в трудах украинских и зарубежных ученых.
В работе освещены также основные организационно-правовые принципы применения административно-правовых мер к несовершеннолетним. Анализируются условия, обстоятельства, которые влекут совершение правонарушений, за которые устанавливается административная ответственность, а также особенности ее применения, исследуется эффективность применения мер административного принуждения к несовершеннолетним в данной отрасли, административно-правовой статус субъектов профилактики, проблемы повышения результативности, разрабатываются основные направления и пути предупреждения наркомании, правонарушений несовершеннолетних, в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также использования зарубежного опыта.
В диссертации исследуются детерминанты противоправного поведения подростков и социальные противоречия, которые влияют на личность несовершеннолетнего правонарушителя.
Диссертантом рассматриваются вопросы защиты прав ребенка и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в нормах международного права, а также система элементов статуса несовершеннолетнего гражданина Украины в национальном законодательстве.
В диссертационном исследовании содержатся выводы, конкретные рекомендации, направленные на совершенствование профилактической работы органов государственной власти, повышение их эффективности по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. На основе проведенного анализа автором внесены конкретные и детально обоснованные предложения относительно усовершенствования законодательной базы, которая регламентирует это направление в деятельности органов внутренних дел, других субъектов профилактики.
Ключевые слова: административно-правовая борьба, административно-правовые меры, административное принуждение, предупреждение правонарушений, наркотические средства, наркотизм, несовершеннолетние.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking