Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративно-правові основи діяльності дільничних інспекторів міліції

 

ТУЧАК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ

Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і
процес; фінансове право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків – 2002

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ МВС України.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Рябченко Олена Петрівна, На-ціональний університет внутрішніх справ, професор кафедри ад-міністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ

Офіційні опоненти - доктор юридичних наук, професор, Шкарупа Віктор Костянти-нович, Академія державної податкової служби України, началь-ник кафедри адміністративного права та адміністративної і кри-мінально-процесуальної діяльності;

кандидат юридичних наук, доцент, Нечитайленко Анатолій Олександрович, Харківський державний педагогічний універ-ситет ім. Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін.

Провідна установа – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудро-го, Міністерство освіти і науки України

Захист відбудеться “ 31 ” травня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50 річчя СРСР, 27.
Автореферат розісланий “ 30 ” квітня 2002 року.

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Мошенський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Глибинні перетворення, які здійснюються в Україні на шляху становлення правової держави, стосуються всіх ланок суспільства і потребують удоскона-лення діяльності всіх органів державної влади, в тому числі органів внутрішніх справ та служби дільничних інспекторів міліції як їх передового загону. Останні, як і органи внутрішніх справ в цілому, виконують широке коло завдань та функції щодо забезпечення особистої безпеки грома-дян, захисту їх прав і свобод, попередження і припинення правопорушень, охорони громадського порядку, виявлення й розкриття злочинів, захисту власності від протиправних посягань тощо. Переважна більшість зазначених завдань реалізується в ході здійснення дільничними інспектора-ми адміністративної діяльності, тобто під час виконання адміністративного законодавства, реалі-зації адміністративно-правових норм. Проте адміністративно-правові засади діяльності дільнич-них інспекторів міліції, незважаючи на їх теоретичну і практичну важливість, в науці адміністра-тивного права досліджені недостатньо, а норми чинного законодавства не завжди відповідають вимогам часу.
Реформування органів внутрішніх справ загалом і служби дільничних інспекторів міліції зокрема передбачає, з одного боку, вирішення проблем адаптації до нових умов їх організаційних структур, а з іншого – закріплення відповідних перетворень, нових завдань, функцій нормами чинного законодавства, в тому числі адміністративного. У зв’язку з цим виникає потреба в розро-бці теоретичних питань організації і діяльності як органів внутрішніх справ в цілому, так окремих їх структурних підрозділів, серед яких служба дільничних інспекторів міліції, завдяки найбільшій наближеності до населення, посідає провідне місце. Отже, глибоке дослідження адміністративно-правових засад та особливостей організації діяльності дільничних інспекторів міліції, а також роз-робка пропозицій щодо їх удосконалення набувають особливого змісту і актуальності.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках планів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п.1.3.3 Пріоритетних напрямків фу-ндаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 рр. (затверджені рішенням колегії МВС України № 4 КМ/2 від 28 лютого 1995 року) і Національного університету внутрішніх справ (п.3 Головних напрямків нау-кових досліджень Університету внутрішніх справ на 1996-2000 рр.).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації визначити адміністративно-правові засади та особливості організації діяльності дільничних інспекторів мі-ліції, здійснення ними адміністративної юрисдикції, та виробити пропозиції щодо їх удосконален-ня.
Об’єктом дослідження є правовідносини‚ що виникають у сфері адміністративної діяльно-сті дільничних інспекторів міліції.
Предмет дослідження складають адміністративно-правові основи, форми та методи адмініс-тративної діяльності дільничних інспекторів міліції, їх юрисдикційна практика, особливості інфор-маційно-аналітичного забезпечення та планування роботи, взаємодія з іншими службами міліції, а також іншими державними органами та громадськістю.
Виходячи з поставленої мети, у дисертації вирішуються такі основні завдання:
? визначаються поняття та зміст адміністративної діяльності дільничних інспекторів мі-ліції, її принципи, функції та форми;
? аналізуються особливості правового регулювання адміністративної діяльності дільнич-них інспекторів міліції;
? визначається правовий статус дільничного інспектора міліції;
? аналізується специфіка застосування переконання і примусу в адміністративній діяль-ності дільничних інспекторів міліції;
? розкривається зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничних інспекторів міліції;
? досліджуються особливості інформаційно-аналітичного забезпечення, планування дія-льності та взаємодії дільничних інспекторів міліції з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, а також іншими державними органами та громадськістю;
? з’ясовуються недоліки в адміністративно-правовому регулюванні та практичному здій-сненні адміністративної діяльності дільничними інспекторами міліції;
? визначаються напрямки удосконалення адміністративно-правового регулювання та практичного здійснення адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Як загальнонауковий метод використовується системний підхід, який дозволив окреслити проблемні питання адміністративної діяльності дільничних ін-спекторів міліції. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат (п. 1.1), визначені загальні засади (пп. 1.2, 2.1, 2.2). Для дослідження проблем визначення правового статусу та правового регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції використані логіко-семантичний метод, метод порівняння, абстрагування, аналізу і синтезу, а також метод статистич-них досліджень (пп. 1.3, 1.4). Структурно-логічний, порівняльно-правовий та класифікаційний ме-тоди дозволили дослідити питання адміністративно-юрисдикційної діяльності (п. 2.3), інформа-ційно-аналітичного забезпечення та планування (п. 2.4), а також проблеми взаємодії дільничних інспекторів міліції (п. 2.5). Компаративний метод складає основу формулювання пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції.
Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали загальнотеоретичні наукові праці, розробки провідних фахівців у галузі теорії управління та адміністративного права – В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахрара, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, В.Н. Гаращука, І.П. Го-лосніченка, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, М.І. Єропкіна, В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, О.П. Клюшниченка, Л.В. Коваля, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Я.Ю. Кондратьєва, О.П. Корене-ва, Б.М. Лазарева, О.Є. Луньова, А.О. Нечитайленка, О.І. Остапенка, Р.С. Павловського, І.П. Па-хомова, В.П. Петкова, Л.Л. Попова, П.М. Рабиновича, Ю.І. Римаренка, О.П. Рябченко, В.М. Сам-сонова, О.І. Семчика, А.О. Селіванова, А.В. Серьогіна, О.Ф. Скакун, Ю.О. Тихомирова, М.М. Ти-щенка, В.В. Цвєткова, Ю.С. Шемшученка, В.К. Шкарупи, О.Н. Ярмиша та ін. Нормативною осно-вою роботи є Конституція України, міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, які регулюють діяльність дільничних інспекторів міліції. Проаналізовано ряд проектів законодавчих актів, зокрема проект Кодексу про адміністра-тивні проступки. Емпіричну базу дослідження становлять статистичні матеріали, які характеризу-ють діяльність дільничних інспекторів міліції в Сумській, Харківській, Тернопільській, Волинсь-кій областях за останні п’ять років. Використано також власний багаторічний досвід здобувача, на-бутий під час практичної роботи дільничним, старшим дільничним інспектором міліції, на керівних посадах служби дільничних інспекторів міліції районного відділу органів внутрішніх справ.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним монографічним досліджен-ням, присвяченим адміністративно-правовим основам, формам та методам адміністративної діяль-ності дільничних інспекторів міліції, їх юрисдикційній практиці, особливостям інформаційно-аналітичного забезпечення та планування їх роботи, взаємодії з іншими службами міліції, а також іншими державними органами та громадськістю.
У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення, які запро-поновані особисто здобувачем і виносяться на захист. Основні з них такі:
1. Подальший розвиток дістало визначення поняття адміністративної діяльності діль-ничних інспекторів міліції та її принципів, функцій, змісту, основних рис.
2. Удосконалено розуміння форм адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції.
3. Вперше з точки зору аналізу механізму правового регулювання, правових засобів, правового режиму визначено особливості правового регулювання адміністративної діяльності ді-льничних інспекторів міліції.
4. Дістало подальший розвиток визначення співвідношення переконання і примусу в адміністративній діяльності дільничних інспекторів міліції.
5. Удосконалено характеристику елементів правового статусу дільничного інспектора міліції.
6. Виявлено прогалини у правовому регулюванні адміністративно-юрисдикційної дія-льності дільничних інспекторів міліції та сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства.
7. Вперше визначено шляхи вирішення проблем інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції та планування як невід’ємних складових та-кої діяльності.
8. Удосконалено розуміння змісту та форм взаємодії дільничних інспекторів з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ, а також іншими державними органами та недержав-ними формуваннями.
9. Вперше досліджено особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничних інспе-кторів міліції.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як нау-ково-теоретичний, так і практичний інтерес:
? у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшої розробки адміністративно-правових проблем діяльності дільничних інспекторів міліції, визначення шляхів удосконалення її правового регулювання;
? у правотворчості – у результаті дослідження сформульовано ряд пропозицій щодо вне-сення змін і доповнень до чинного законодавства, зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України “Про міліцію”, “Про звернення громадян”, “Про адміністратив-ний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”;
? у правозастосовчій діяльності використання одержаних результатів дозволить покращити систему обліку осіб, щодо яких дільничним інспектором міліції здійснюються профілактичні заходи, проводити постійний аналіз стану оперативної обстановки на адміністративній дільниці і, залежно від її зміни, своєчасно проводити необхідні корективи в розподілі наявних сил та засобів, задіяних в охо-роні громадського порядку;
? у навчальному процесі – матеріали дисертації уже використовуються в Національному університеті внутрішніх справ під час проведення занять з дисциплін “Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ” та “Організація служби дільничних інспекторів міліції”. Їх враховано також у навчально-методичних розробках, підготованих за участю дисертанта.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспек-ти, одержані узагальнення і висновки були оприлюднені дисертантом на міжнародній та націона-льній науково-практичних конференціях – “Забезпечення захисту прав людини в правоохоронній діяльності” (Київ, 2000), “Адміністративне право: сучасний стан і напрямки реформування” (Су-ми, 2000), а також на засіданнях кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ.
Публікації. Основні положення та результати дисертації висвітлено в трьох статтях, опуб-лікованих у фахових наукових виданнях, а також у тезах доповіді на науково-практичній конфере-нції і лекції “Здійснення дозвільної системи в Україні”(у співавторстві з А.Т. Комзюком).
Структура роботи. Дисертація складається із вступу, двох розділів, поділених на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 209 сторінок. Список використаних джерел складається із 245 найменувань і займає 25 сторінок, дода-тки містяться на 2 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається її зв’язок із наукови-ми планами та програмами, об’єкт і предмет, мета і завдання, методи дослідження, наукова новиз-на та практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача в їх одержання, ап-робація результатів дисертації та публікації.
Розділ 1. Загальні засади діяльності дільничних інспекторів міліції містить чотири під-розділи. На основі аналізу історичного досвіду існування інституту дільничних інспекторів міліції, теоретичних здобутків вчених-адміністративістів визначені поняття, принципи та функції адмініс-тративної діяльності дільничних інспекторів міліції, особливості її правового регулювання.
Перший підрозділ “Сутність та особливості адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції” присвячено з’ясуванню поняття служби дільничних інспекторів міліції та їх адміністративної діяльності.
Зазначається, що служба дільничних інспекторів міліції має свою специфіку, зумовлену за-вданнями, покладеними на неї, що дозволяє розглядати її з позиції окремого органу (підрозділу) міліції. Вона має особливу функціональну природу: з одного боку, як адміністративна служба, а з іншого – як служба, спеціально призначена для здійснення загальної і індивідуально-профілактичної, виховної роботи з особами, схильними до вчинення злочинів і адміністративних проступків.
Поняття “служба дільничних інспекторів міліції” досліджено з точки зору виду державної діяльності, з позицій організаційно-управ-лінських, крім цього, зроблено висновок про регулю-вання правового статусу цієї служби різними галузями права, що дозволяє норми, які здійснюють таке регулювання, об’єднати в особливий комплексний правовий інститут. З огляду на державний характер діяльності служби дільничних інспекторів її можна уявити як складову частину служби в органах внутрішніх справ, тобто вона є елементом виконавчо-розпорядчої системи і має забезпе-чити вирішення комплексу завдань щодо охорони правопорядку на адміністративних дільницях. З позиції організаційно-управлінської поняття “служба дільничних інспекторів міліції” розкриваєть-ся як сукупність підрозділів у структурі МВС України.
У дисертації здійснено історичний аналіз проблем створення і розвитку інституту дільнич-них інспекторів міліції. Результатом цього дослідження став ряд висновків, осмислення яких до-зволяє сформулювати пропозиції щодо напрямків діяльності цієї служби в сучасних умовах. Голо-вним з них є той, що діяльність дільничних інспекторів була і залишилась багатофункціональною. Сутність адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції випливає з історії її станов-лення, а також тих завдань, які поставлені перед цією службою в наш час. Зазначена діяльність спрямована на охорону громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, здійснення до-звільної системи, адміністративного нагляду, попередження та припинення правопорушень, вияв-лення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень, виховання громадян у дусі додер-жання законів тощо.
Визначено зміст адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції, який склада-ють такі адміністративно-правові відносини: по-перше, відносини всередині підрозділу дільнич-них інспекторів, що складаються в процесі організації і практичного вирішення завдань щодо за-безпечення громадського порядку і безпеки (відносини, які виникають у процесі визначення шта-тів, підбору, навчання та розміщення кадрів, планування, організації та практичного забезпечення охорони громадського порядку, здійснення функції контролю з боку старших дільничних інспек-торів та ін.); по-друге, відносини, які виникають під час повсякденної безпосередньої охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки силами і засобами дільничних інспек-торів міліції і громадськості, тобто зовнішні відносини, зовнішня адміністративна діяльність. Всі ці відносини регулюються нормами адміністративного права і тому є адміністративно-правовими.
Проаналізовано характерні риси та особливості адміністративної діяльності дільничних ін-спекторів міліції. Головне, що її характеризує, – це управлінський характер цієї діяльності. Разом з тим, у багатьох випадках специфіка зовнішньої адміністративної діяльності дільничного інспекто-ра міліції зумовлює необхідність, з метою досягнення найбільшого результату профілактичного, вступати у відносини, які характеризуються рівністю сторін, співробітництвом. Такими є відноси-ни дільничного інспектора міліції з громадськими формуваннями з охорони громадського поряд-ку, громадськими пунктами охорони правопорядку, адміністрацією підприємств, установ, органі-зацій та іншими представниками громадськості щодо здійснення різноманітних заходів профілак-тики правопорушень.
У другому підрозділі “Принципи та функції адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції” зазначено, що принципи адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції – це основні теоретичні положення, провідні ідеї, на засадах яких здійснюється адміністра-тивна діяльність. За ознакою закріплення в нормах чинного законодавства принципи поділено на правові та загальногуманітарні. До останніх належать: демократизм, гуманізм, соціальна справед-ливість, пріоритет прав і свобод людини і громадянина та ін.
У системі принципів адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції виділено також соціально-правові і організаційні. До соціально-правових принципів віднесено взаємопоро-зуміння з населенням, законність, рівність громадян перед законом, науковість, поєднання гласно-сті і професійної таємниці. Серед організаційних принципів названо принципи побудови апаратів і служби дільничних інспекторів міліції і принципи їх діяльності. До першої групи організаційних принципів належать галузевий, територіальний принципи; другу їх групу складають відповідаль-ність суб’єктів цієї діяльності за результати своєї роботи, поєднання єдиноначальності і колегіаль-ності.
Принципи адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції реалізуються через її функції. Серед основних функцій адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції, вра-ховуючи її спрямованість та зміст, у дисертації названо загальні, спеціальні та забезпечувальні. Загальні функції спрямовані на прогнозування, планування, організацію, регулювання, облік, кон-троль, інформаційне забезпечення. Спеціальні функції спрямовані на забезпечення реалізації прав і свобод громадян, виконання обов’язків щодо охорони громадського порядку, забезпечення гро-мадської безпеки: здійснення охорони громадського порядку і безпеки, забезпечення контролю за дотриманням правил перебування на території України іноземних громадян і осіб без громадянст-ва, попередження правопорушень та злочинів, забезпечення особистої безпеки громадян, забезпе-чення контролю за дотриманням паспортного режиму та правил дозвільної системи, контроль за безпекою дорожнього руху на адміністративній дільниці. Забезпечуючі функції полягають у ство-рені умов і належній організації роботи дільничних інспекторів, їхніх помічників старшими діль-ничними інспекторами міліції.
Третій підрозділ “Правовий статус дільничних інспекторів міліції” присвячено дослі-дженню структури та особливостей правового статусу дільничних як окремої ланки органів внут-рішніх справ.
У дисертації проаналізовано існуючі погляди на зміст правового статусу, зроблено висно-вок про те, що правовий статус дільничного інспектора складається з ряду елементів, до яких від-несено: порядок призначення на посаду дільничного інспектора міліції, права та обов’язки відпо-відно до посади, правовий та соціальний захист дільничного інспектора міліції, вимоги до профе-сійних якостей дільничного інспектора, заходи заохочення та відповідальність дільничного інспе-ктора міліції. Дільничний інспектор міліції виконує широке коло обов’язків, що надає підстави для їх класифікації. Це обов’язки щодо: забезпечення особистої безпеки (захист життя, здоров’я і майна громадян від злочинних посягань); охорони громадського порядку і забезпеченню громад-ської безпеки; попередження і припинення злочинів; надання допомоги громадянам, посадовим особам, підприємств, установ і громадських об’єднань у здійсненні їх прав і законних інтересів; проведення індивідуальної профілактичної роботи. Серед елементів правового статусу в дисерта-ції особлива увага надана тим, правове регулювання яких має бути удосконалено.
Проведений аналіз обов’язків дільничного інспектора міліції показав, що чинним законо-давством передбачений такий їх обсяг, на виконання якого дільничний інспектор має витратити 2383 години на рік, тоді як фонд річного робочого часу становить 1844 години. Це означає, що правове регулювання цього статусу потребує суттєвого удосконалення. Права дільничного інспек-тора міліції досліджені на трьох рівнях: на загальногромадянському, на рівні працівника міліції, на спеціальному рівні (відповідно до посади). Зроблено висновок, що права дільничного інспектора можуть і мають бути розширені за допомогою регулювання як законом, так і відомчими нормати-вними актами.
У четвертому підрозділі “Правове регулювання адміністративної діяльності дільнич-них інспекторів міліції” проблема правового регулювання досліджена через механізм правового регулювання, правові засоби, правовий режим. При цьому зазначено, що центральне місце в меха-нізмі правового регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції займають норми законів та підзаконних актів. Значення законів у процесі становлення правової держави має постійно зроста-ти, оскільки верховенство закону є її невід’ємною ознакою. Незважаючи на те, що становлення правової держави вимагає розширення сфери регулювання суспільних відносин законом, законо-давче регулювання не може охопити всі ці відносини. В необхідності конкретизації норм законів і полягає значення відомчих нормативних актів. Правову основу діяльності органів внутрішніх справ загалом і дільничних інспекторів міліції зокрема становлять також чинні міжнародні дого-вори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Проте в реальному житті норми міжнародно-правових актів у діяльності дільничних інспекторів практично не використо-вуються.
Правові засоби в роботі розглядаються як інструменти для вирішення конкретних життєвих ситуацій, оптимальні адекватні умови, способи вирішення завдань, які стоять перед суспільством. Іншими словами, це, насамперед, юридичні норми, договори, санкції, заходи заохочення й впливу та ін. Правові засоби забезпечуються регулятивними юридичними нормами, які поділяються на три основні групи: зобов’язуючі, заборонні, уповноважуючі (юридичні дозволи). Проаналізувавши кількісний і якісний склад норм, якими врегульована діяльність дільничних інспекторів міліції, здобувач робить висновок про перевагу зобов’язуючих і забороняючих норм над дозволами. Така ситуація зумовлена імперативним характером адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції і знаходить відображення у правовому режимі.
Правовим режимом в дисертації визнається порядок регулювання, відображений у компле-ксі правових засобів, які характеризують особливу взаємодію між собою дозволів, заборон, пози-тивних зобов’язань і створюють особливу спрямованість регулювання. Проведений аналіз показав, що для забезпечення охорони правопорядку недостатньо удосконалити систему, організаційну структуру служби дільничних інспекторів міліції, необхідно також поліпшити саму практичну їх діяльність та нормативне забезпечення останньої. Основних напрямків удосконалення норматив-ного забезпечення виділено два: перший – це розробка і прийняття нових нормативних актів, в яких більш детально і чітко було б закріплено повноваження дільничних інспекторів міліції щодо застосування тих чи інших адміністративно-попереджувальних заходів та виконання постанов про накладення адміністративних стягнень; другий напрямок полягає у внесенні змін та доповнень до чинних нормативних актів з метою удосконалення їх норм.
Розділ ІІ “Організація діяльності дільничних інспекторів міліції” складається з п’яти підрозділів, присвячених дослідженню особливостей адміністративної діяльності дільничних ін-спекторів міліції як окремого структурного підрозділу органів внутрішніх справ.
У першому підрозділі “Форми адміністративної діяльності дільничних інспекторів мі-ліції” здійснено аналіз поняття та видів форм адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції.
Під формами управлінської (адміністративної) діяльності дільничних інспекторів міліції розуміється адміністративно-наглядова, юрисдикційна, профілактична діяльність, і, в зв’язку з цим, прийняття індивідуальних актів, а також здійснення інших юридично значущих дій, з метою забезпечення охорони громадського порядку, безпеки та здійснення боротьби із злочинами та іншими правопорушеннями. Здійснена класифікація форм адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції за такими ознаками: характеру, змісту, правових наслідків, цілеспрямованістю, способу вираження. За змістом форми підрозділяються на: нормотворчу, правозастосовчу (регуля-тивну, управлінсько-розпорядчу), правоохоронну. За правовими наслідками - правові та не право-ві. За цілеспрямованістю (цілями використання) правозастосовчі (регулятивна й правоохоронна) форми адміністративної діяльності дільничного інспектора міліції підрозділяються на: внутрішні, зовнішні. За способом вираження правозастосовчі форми адміністративної діяльності (регулятивні і правоохоронні, внутрішні й зовнішні) підрозділяються на: письмові, усні, конклюдентні.
До не правових форм адміністративної діяльності міліції належать: форми вираження орга-нізаційних дій (вивчення, узагальнення позитивного досвіду роботи, навчання виконавців, інстру-ктаж, нарада, надання практичної допомоги й ін.); форми вираження матеріально-технічних дій (підготовка довідок і звітів, діловодство і ін.).
У другому підрозділі “Методи адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції” визначаються сутність та види методів адміністративної діяльності, які застосовуються дільничними інспекторами міліції з метою забезпечення виконання покладених на них завдань та функцій.
В результаті аналізу характерних рис методів адміністративної діяльності дільничних ін-спекторів міліції зроблено ряд висновків: перш за все, зазначені методи виражають зв’язок суб’єкта адміністративної діяльності з її об’єктом; методи – це засоби здійснення керуючого впли-ву суб’єкта на об’єкт управління, вони є засобами впорядкування, організації процесів, що відбу-ваються у сфері адміністративної діяльності дільничного, прийомами, за допомогою яких досяга-ється мета такої діяльності; методи становлять найбільш активний елемент в адміністративній дія-льності міліції; мають альтернативний характер. Незалежно від змісту й спрямованості методам адміністративної діяльності властиві організаційна форма, під якою розуміється вид впливу, тобто управлінсько-розпорядчі приписи (наказ, вимога, дозвіл та ін.); характер впливу (безпосередній вплив, непрямий вплив за допомогою створення стимулюючих умов або обмежувальних умов); засіб впливу (одноособовий, колегіальний, колективний); термін впливу (короткострокові і довго-строкові); наявність тактичного й стратегічного характеру.
Основними методами адміністративної діяльності міліції в дисертації визнаються переко-нання й примус, при цьому підкреслюється пріоритетність переконання. Таке співвідношення ме-тодів випливає із суспільної природи нашої держави, із відповідності її меті і завданням, інтересам людини і громадянина.
Значну увагу в роботі приділено аналізу сутності, властивостей та видів адміністративного примусу, зроблено висновок, що його складають три види заходів – попереджувальні, заходи при-пинення і адміністративні стягнення. Здійснено класифікацію примусу як методу адміністративної діяльності дільничного інспектора міліції залежно від характеру заходів: психічний, матеріальний або фізичний вплив на свідомість і поведінку особи. Досліджено особливості застосування методів переконання і примусу в адміністративній діяльності дільничного інспектора міліції.
У третьому підрозділі “Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничних інспек-торів міліції” аналізуються зміст та особливості цієї діяльності, зазначається, що адміністратив-но-юрисдикційна діяльність дільничних інспекторів міліції є однією з найважливіших складових частин їх адміністративної діяльності в цілому.
Характерними ознаками адміністративно-юрисдикційної діяльності в дисертації названо її державно-владний, підзаконний, правозастосовчий та правоохоронний характер. Фактичною під-ставою, яка обумовлює весь процес здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності, є факт вчинення особою адміністративного правопорушення.
Адміністративно-юрисдикційну діяльність дільничних інспекторів визначено як врегульо-вану нормами адміністративного права специфічну форму їх адміністративної діяльності, пов’язану з підготовкою, розглядом і вирішенням по суті підвідомчих їм справ про адміністратив-ні правопорушення, а також із здійсненням адміністративно-юрисдикційних дій забезпечувально-го характеру. Узагальнення закріплених в КпАП України завдань провадження в справах про ад-міністративні правопорушення свідчить про те, що в цьому провадженні вирішуються два пов’язаних між собою завдання: справедливе вирішення справ про проступки і попередження но-вих проступків.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення, яке здійснюється дільнични-ми інспекторами міліції, визначено як сукупність процесуальних дій дільничних, що полягають у виявленні правопорушення, застосуванні передбачених законом заходів забезпечення, розгляді справ про адміністративні правопорушення, винесенні щодо них постанов, вжиття заходів щодо виявлення і усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень, а також їх попере-дження.
Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення закріплені в чис-ленних правових нормах і безпосередньо випливають із завдань юрисдикційної діяльності дільни-чного інспектора міліції. Найважливішими з них названо: забезпечення законності; досягнення об’єктивної істини; право на захист; презумпцію невинуватості; рівність громадян перед законом; двохступеневість; гласність провадження; участь громадськості та ін.
Проведений аналіз особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничних ін-спекторів міліції дозволив сформулювати пропозиції, реалізація яких дозволить значно підвищити дієвість правозастосовчої практики, розширити повноваження дільничних інспекторів міліції що-до попередження та припинення правопорушень, забезпечити адекватне ступеню небезпеки реагу-вання на проступки, підвищити оперативність притягнення до відповідальності та забезпечити ре-алізацію принципу невідворотності відповідальності.
Четвертий підрозділ “Інформаційно-аналітичне забезпечення та планування діяльно-сті дільничного інспектора міліції” присвячено дослідженню проблем, які виникають в процесі планування діяльності дільничних інспекторів, та визначенню шляхів їх розв’язання.
В дисертації зазначається, що наукове положення про характер інформації як основи управлінської діяльності повною мірою стосується і організації роботи дільничних інспекторів мі-ліції, в тому числі їх діяльності щодо попередження правопорушень. Незважаючи на важливість інформаційного забезпечення для будь-якої управлінської діяльності, щодо діяльності дільничних інспекторів міліції ці питання до нашого часу спеціально не досліджувались. Аналіз стану інфор-маційного забезпечення діяльності дільничних інспекторів міліції показав, що цей процес потре-бує значного удосконалення, оскільки в ньому в одних випадках спостерігається надлишок інфор-мації, в інших – навпаки, її не вистачає. Відсутність же необхідної інформації часто є серйозною перешкодою в діяльності дільничних інспекторів міліції, тому що вони одночасно є і організато-рами, і безпосередніми виконавцями такої діяльності на адміністративній дільниці.
У роботі аналізуються характер і види інформації, якою має бути забезпечено дільничних інспекторів для належного виконання ними своїх завдань та функцій. Зокрема, інформацію профі-лактичної спрямованості умовно поділено на два блоки: а) про причини злочинів і адміністратив-них правопорушень і умови, що сприяють їх вчиненню на адміністративній дільниці; б) про осіб, схильних до вчинення злочинів або адміністративних правопорушень, що проживають на адмініс-тративній дільниці (які перебувають на обліку в паспорті на дільницю або облікових картках). Для збору інформації використовуються різноманітні методи: повідомлення різних суб’єктів, спосте-реження, опитування та ін. У результаті проведеної систематизації джерел одержання інформації дільничними інспекторами міліції визначено, що найважливішими з них (залежно від обсягу оде-ржаної інформації) є: повідомлення громадян і посадових осіб – приблизно 20 % інформації; по-відомлення галузевих служб органів внутрішніх справ (карного розшуку, ВДСБЕЗ, ППС) – 20%; повідомлення під час обходів, рейдів і оперативного відпрацьовування адміністративної дільниці – 15 %; повідомлення і результати роботи позаштатних співробітників міліції – 10 %; інші джерела – 15 %. З метою певного впорядкування інформаційного забезпечення діяльності дільничних інспе-кторів міліції дисертантом сформульовано пропозицію щодо запровадження інформаційної систе-ми обліку осіб, які потребують профілактичного впливу.
Підкреслюючи безпосередній зв’язок проблеми удосконалення інформаційного обміну та планування, здобувач визначає останнє як діяльність суб’єкта управління щодо визначення мети і завдань функціонування системи на певний період, сил та засобів їх досягнення, послідовності їх досягнення, термінів виконання. Характерними (особливими) рисами планування названо доціль-ність, реальність, внутрішня відповідність, оперативність, безпосередність та чіткість, гнучкість, детальність, тривалість, терміновість, комплексність, раціональність.
Дослідження управлінських аспектів діяльності дільничних інспекторів міліції передбачає висвітлення питання взаємодії дільничних інспекторів міліції з іншими учасниками процесу забез-печення громадського порядку, чому присвячено п’ятий підрозділ "Взаємодія дільничних інспе-кторів з іншими службами міліції, іншими державними органами та громадськістю".
Взаємодію дільничних інспекторів міліції з іншими учасниками процесу забезпечення громад-ського порядку щодо попередження правопорушень в дисертації визначено як засновану на законах і підзаконних актах, узгоджену за цілями, часом і місцем діяльність, спрямовану на узгоджене вирі-шення спільних завдань щодо запобігання правопорушенням дільничними інспекторами та іншими учасниками цього процесу.
Зазначеними учасниками процесу забезпечення громадського порядку, з якими взаємодіють дільничні інспектори міліції і форми взаємодії останніх з якими проаналізовано в роботі, є: інші органи (підрозділи) внутрішніх справ (карний розшук, ДСБЕЗ, патрульно-постова служба тощо), інші державні органи (Служба безпеки України, Державний комітет у справах охорони державно-го кордону України, Державна митна служба України, Міністерство юстиції України, органи охо-рони здоров’я), приватні підприємства, громадськість (дружини сприяння міліції тощо).
Підкреслено першочергове значення взаємодії дільничних інспекторів міліції з іншими ор-ганами (підрозділами) внутрішніх справ, основними формами якої названо: спільне прогнозування тенденцій розвитку, динаміки і структури правопорушень, ефективності запобігання правопору-шенням; спільне планування окремих напрямків діяльності щодо попередження правопорушень; спільне здійснення заходів щодо виявлення і усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень; обмін інформацією; спільна підготовка і проведення нарад з питань підвищення ефективності роботи щодо попередження правопорушень та ін. В дисертації детально аналізують-ся згадані та інші форми взаємодії дільничних інспекторів міліції з іншими учасниками процесу забезпечення громадського порядку та боротьби з правопорушеннями.

ВИСНОВКИ
У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законо-давства України та практики його застосування, теоретичного осмислення ряду наукових праць в різних галузях знань, автором сформульовані висновки, пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення правового регулювання та практичної реалізації повноважень дільничними інспек-торами міліції щодо захисту прав і свобод громадян. Основні з них такі:
1. Адміністративна діяльність дільничних інспекторів міліції визначена як врегульована нормами адміністративного права цілеспрямована, організуюча виконавча і розпорядча діяльність, яка полягає в безпосередньому, повсякденному практичному здійсненні завдань і функцій держа-ви щодо забезпечення громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби з правопо-рушеннями на адміністративній дільниці.
2. Серед основних напрямків діяльності дільничних інспекторів міліції щодо забезпечення правопорядку на закріпленій адміністративній дільниці виділені: адміністративна діяльність; участь у розкритті злочинів; профілактична робота серед осіб, схильних до вчинення злочинів та інших правопорушень; надання в межах своєї компетенції допомоги громадянам, посадовим осо-бам, підприємствам, установам, організаціям і об’єднанням громадян у здійсненні їх законних прав і інтересів.
3. Форми адміністративної діяльності можна класифікувати залежно від характеру, змісту (нормотворча; правозастосовча; правоохоронна) і правових наслідків (правові і не правові), цілес-прямованістю (внутрішні і зовнішні), способу вираження (письмові; усні; конклюдентні).
4. Обґрунтовано необхідність перегляду проекту Закону України “Про профілактику злочи-нів”, прийнятого Верховною Радою України у першому читанні, в якому передбачити, що офіційне застереження має виноситись у письмовій формі начальником або заступником начальника міськ-райвідділу внутрішніх справ у присутності представників громадськості та дільничного інспектора і діяти протягом певного часу. Цей документ має бути наділений преюдиційними властивостями і тя-гнути, у разі повторного вчинення протиправних дій, щодо яких особа застерігається, адміністрати-вну відповідальність. КпАП України доцільно доповнити новою статтею такого змісту: “Протипра-вна поведінка особи протягом шести місяців з дня винесення офіційного застереження про неприпу-стимість такої поведінки тягне за собою накладення штрафу…”.
5. Слід скасувати передбачені в Законі України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” такі обмеження: заборона виходу з жилого приміщення у визначений час; заборона перебувати піднаглядному у визначених місцях; заборона виїзду в осо-бистих справах за межі району чи міста без спеціального дозволу. Ці обмеження суперечать Кон-ституції і Загальній декларації прав людини. Вважаємо за доцільне замінити захід щодо обмежен-ня виїзду в особистих справах за межі району чи міста без спеціального дозволу на обов’язковість сповіщення органу внутрішніх справ, в якому піднаглядний перебуває на обліку, про виїзд в інші райони, міста в особистих справах.
6. Доцільно запровадити в органах внутрішніх справ централізований облік виконання по-станов про накладення адміністративних стягнень. Такий облік дасть можливість правильно ква-ліфікувати дії особи, яка вчинила проступок повторно протягом року з дня виконання постанови про накладення стягнення.
7. З метою забезпечення повного виконання постанов про накладення штрафу доцільно до-повнити чинний КпАП ст. 3101 “Наслідки ухилення від виконання постанов про накладення штрафу або неможливості її примусового виконання”.
8. Слід розширити, шляхом внесення змін до Закону України “Про звернення громадян”, ко-ло осіб, які можуть розглядати звернення і підписувати відповіді про результати їх розгляду. Пропо-нується ч. 3 ст. 15 зазначеного Закону викласти в такій редакції: “Відповідь за результатами розгля-ду звернення дається органом чи посадовою особою, яка отримала це звернення і до компетенції якої належить вирішення порушених питань. Відповідь підписується керівником органу або особою, яка виконує його обов’язки, або іншою особою, на ім’я якої подано заяву”.
9. Потребує змін Закон України “Про міліцію” у частині розширення повноважень праців-ників міліції щодо безперешкодного входження на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян. На думку автора, пп. “б” п. 15 ст. 11 зазначеного Закону необхідно викласти в такій ре-дакції: “на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення правопорушення, що загрожує життю і здоров’ю громадян або посягає на громад-ську безпеку”.
10. Обґрунтовано необхідність включення до санкцій статей, в яких передбачено стягнення у вигляді штрафу, альтернативних стягнень у зв’язку з тим, що особи, які притягуються до адмініст-ративної відповідальності у вигляді штрафу, не завжди мають можливість сплатити штраф, або уми-сно ухиляються від виконання постанови. Для цього до КпАП слід внести зміни і передбачити, по-ряд із штрафом, інші стягнення.
11. Слід визначити в законі суб’єктів профілактичної діяльності, їх права та обов’язки, під-стави застосування адміністративно-правових заходів, форми і методи зазначеної діяльності, по-рядок здійснення профілактичних заходів, інші питання попередження правопорушень.
12. Доцільно розширити повноваження дільничних інспекторів міліції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, надавши їм право приймати рішення у справах про просту-пки, передбачені ст.ст. 173, 176, 197-199 КпАП.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ:
1. Тучак М.О. Деякі проблеми удосконалення законодавства, що регулює порядок розгляду звернень громадян // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 9. – С. 279 – 281.
2. Тучак М.О. Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами міліції адміністратив-но-юрисдикційних повноважень // Вісник Університету внутрішніх справ. 2000 – Вип. 11. – С. 142 – 145.
3. Тучак М.О. Деякі проблеми виконання постанов про накладення адміністративних стяг-нень // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Збірник наукових праць. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – С. 255 – 256.
4. Тучак М.О. Форми адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції // Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2001. Вип.16. – С. 138 – 143.
5. Комзюк А.Т., Тучак М.О. Здійснення дозвільної системи в Україні. – Харків, 1996. – 23 с.

А Н О Т А Ц І Ї
Тучак М.О. Адміністративно-правові основи діяльності дільничних інспекторів мі-ліції. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2002.
Дисертацію присвячено аналізу сутності, змісту та порядку здійснення адміністративної ді-яльності дільничними інспекторами міліції в умовах забезпечення пріоритету прав і свобод грома-дян. Сформульовано загальнотеоретичні засади адміністративної діяльності дільничних інспекто-рів міліції: поняття, принципи, функції, форми та методи, розкрито їх зміст. Проаналізовано пра-вовий статус дільничних інспекторів, визначено особливості правового регулювання їх діяльності. Досліджено проблеми адміністративної юрисдикції дільничних інспекторів міліції та запропоно-вано шляхи її удосконалення. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства, зокрема, до КпАП України, Законів “Про міліцію”, “Про звернення грома-дян”, “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”, а також пропозиції до проекту Закону України “Про профілактику злочинів”.
Ключові слова: дільничний інспектор міліції, діяльність, громадський порядок, громадська безпека, адміністративний проступок, адміністративна юрисдикція, форми, методи, планування, взаємодія.
Тучак Н.А. Административно-правовые основы деятельности участковых инспекто-ров милиции. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. - Нацио-нальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2002.
Диссертационное исследование посвящено анализу сущности, содержания и порядка осу-ществления административной деятельности участковыми инспекторами милиции, осуществляе-мой в условиях изменения содержания и характера деятельности государственных органов в связи с необходимостью обеспечения в соответствии с Конституцией Украины приоритета прав и сво-бод граждан.
Анализируя закономерности становления службы участковых инспекторов милиции, тенден-ции современного развития общества, диссертант формулирует общетеоретические основы их дея-тельности: понятие, принципы, функции, формы и методы. При этом обосновывается, что админи-стративно-правовая охрана общественного порядка как объект деятельности участковых инспекто-ров милиции состоит, наряду с установлением общеобязательных правил в сфере общественного порядка, в создании условий для реализации прав граждан и охране этих прав.
Содержание административной деятельности участковых инспекторов милиции определя-ется ее направленностью на охрану общественного порядка. В этой сфере действуют такие адми-нистративно-правовые отношения: отношения внутри подразделений службы участковых инспек-торов в процессе организации и практического решения задач по обеспечению общественного по-рядка и безопасности, а также отношения, складывающиеся в процессе непосредственной дея-тельности по охране общественного порядка. Проблема правового регулирования таких отноше-ний состоит в обеспечении практической реализации соответствующих правовых норм.
Анализ существующих понятий форм управленческой (административной) деятельности участковых инспекторов милиции позволил определить, что её следует понимать как администра-тивно-надзорную, юрисдикционную, профилактическую деятельность и, в связи с этим, принятие индивидуальных актов, а так же осуществление иных юридически значимых действий, с целью обеспечения охраны общественного порядка, безопасности и осуществления борьбы с преступле-ниями и другими правонарушениями.
Основными методами административной деятельности милиции в диссертации определены убеждение и принуждение, при этом обосновано, что приоритетным является убеждение. Такое соотношение методов вытекает из общественной природы нашего государства, из соответствия его целей и задач интересам человека и гражданина.
Производство по делам об административных правонарушениях, осуществляемое участко-выми инспекторами милиции, определено как совокупность процессуальных действий, состоящих в выявлении правонарушения, применении предусмотренных законом мер обеспечения производ-ства, рассмотрении дел об административных правонарушениях, вынесении по ним постановле-ний, принятии предусмотренных законом мер по выявлению и устранению причин и условий спо-собствующих совершению правонарушений, а также их предупреждению.
В работе предложены меры по совершенствованию организации деятельности участковых инспекторов милиции как отдельного структурного подразделения в системе органов внутренних дел; обоснована необходимость внесения изменений в нормы действующего законодательства: в законы Украины “О милиции”, “Об обращениях граждан”, “Об административном надзоре за ли-цами, освобожденными из мест лишения свободы”, в Кодекс Украины об административных пра-вонарушениях, а также сформулированы предложения к проекту Закона Украины “О профилакти-ке преступлений”. Предложения касаются, прежде всего, совершенствования правового регулиро-вания административно-юрисдикционной деятельности участковых инспекторов милиции.
Исследованы также проблемы взаимодействия участковых инспекторов с иными структур-ными подразделениями органов внутренних дел, частными предприятиями, общественностью по выполнению задачи охраны общественного порядка. Особое внимание при этом уделено вопросам совершенствования информационного обеспечения и планирования деятельности участковых ин-спекторов милиции.
Ключевые слова: участковый инспектор милиции, деятельность, общественный порядок, общественная безопасность, административный проступок, административная юрисдикция, фор-мы, методы, планирование, взаимодействие, общественность.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking