Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративно-правові та організаційні заходи забезпечення збереження вантажів на об'єктах залізничного транспорту

 

КОВАЛІВ МИРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адміністративно-правові та організаційні заходи забезпечення збереження вантажів на об’єктах залізничного транспорту

Спеціальність 12.00.07: теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України.

Науковий керівник - доктор юридичних наук, доцент Остапенко Олексій Іванович, Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, перший проректор (м.Львів).

Офіційні опоненти :

- доктор юридичних наук, доцент Шкарупа Віктор Костянтинович, Академія державної податкової служби України, факультет податкової міліції, начальник кафедри організації дізнання та попереднього слідства (м.Ірпінь).
- кандидат юридичних наук, доцент Гіжевський Володимир Казімірович, Київський інститут економіки, управління та господарського права, декан юридичного факультету (м.Київ).

Провідна установа - Університет внутрішніх справ МВС України (м.Харків).

 

Захист відбудеться “29” листопада 2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03. при Національній академії внутрішніх справ України (03035, м.Київ, пл.Солом’янська,1).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України (03035, м.Київ, пл. Солом’янська, 1).

Автореферат розісланий “27” жовтня 2000 року.

 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор юридичних наук, професор Іщенко А.В.

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовільнити потреби супільства в перевезеннях. Серед різноманітних видів транспорту провідне місце належить залізничному транспорту, який є однією з базових галузей економіки України. За роки незалежності Української держави залізничним транспортом перевезено абсолютну більшість вантажів. В середньому за один рік перевозиться близко 300 млн. т. вантажів, що становить понад 70 відсотків від загального вантажообігу по Україні. В той же час, втрати від розкрадань вантажів на залізничному транспорті становлять понад 3 мільйони гривень, що негативно впливає на імідж України як транспортної держави. Розвиток залізничного транспорту, входження його в транспортну систему Європейського Союзу є передумовою для позитивного розвитку економічного потенціалу України.
Основні причини розкрадань на залізничному транспорті пов'язані з недосконалим економічним і правовим механізмом збереження вантажів, а також організації роботи залізничного транспорту, що в свою чергу впливає на організацію роботи по забезпеченню збереження вантажів (відсутність правової бази, а відповідно і органів, які б виконували адміністративні функції по охороні вантажів).
Реформи у сфері економіки вимагають підвищення ефективності діяльності транспортної системи України. Однією з важливих складових зростання ефективності діяльності залізничного транспорту є забезпечення належного збереження вантажів під час перевезень, їх надійна охорона від злочинних посягань. Посилення вимог до якості перевезень залізничним транспортом зобов’язує компетентні державні органи забезпечити надійну охорону вантажів і недопущення розкрадань.
Державна монополія на організацію транспортних перевезень, відсутність конкуренції у цій сфері не сприяли покращенню якості транспортних послуг. В умовах планового господарського механізму не передбачувались витрати на забезпечення належного рівня транспортного обслуговування. У цьому - одна з причин того, що органи транспорту і органи внутрішніх справ на транспорті недостатньо ефективно забезпечували охорону вантажів, які перевозились.
Зростання вимог замовника поставили на перше місце не швидкісні показники їх переміщення, а збереження та відповідність до тих технічних умов, які були ним замовлені.
Актуальність досліджуваної теми зумовлена рядом чинників. Серед них: правовий та організаційний. Правовий чинник тісно пов'язаний з Концепцією адміністративної реформи в Україні, новим проектом Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанов Уряду, інструкціями Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства транспорту України, що дасть можливість забезпечити правове регулювання всіх аспектів, пов'язаних з забезпеченням збереження вантажів на різних стадіях технологічного процесу перевезення. Організаційний чинник передбачає вивчення і вироблення практичних запобіжних заходів, які обумовлені значним поширенням порушень адміністративно-правових норм і порядком збереження вантажів, що забезпечить створення організаційно-штатних структур в органах внутрішніх справ на транспорті, служби воєнізованої охорони Укрзалізниці, громадських формувань тощо.
Проблеми адміністративно-правового забезпечення охорони вантажів на залізничному транспорті досі ще не були предметом глибокого наукового дослідження.
Окремі питання адміністративно-правового захисту власності від протиправних посягань розглядалися в роботах учених-юристів Авер’янова В.Б., Ануфрієва М.І., Бандурки О.М., Венедіктова В.С., Гавриленка Д.А., Галагана І.А., Гіжевського В.К., Голосніченка І.П., Гончарука С.Т., Додіна Є.В., Дорогих М.М., Калюжного Р.А., Клюшніченка А.П., Коваля Л.В., , Кравченка Ю.Ф., Остапенка О.І., Пахомова І.М., Опришка В.Ф., Шемшученка Ю.С., Якуби О.М., Ярмиша О.Н. та інших провідних науковців. Вищевказані вчені-юристи досліджували питання юридичної відповідальності за вчинення крадіжок майна, а також розробляли механізм юридичного захисту права власності від протиправних посягань.
Таким чином, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю теоретичного розроблення проблеми збереження вантажів взагалі, і на залізничному транспорті зокрема, відсутністю науково обгрунтованих теоретичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації діяльності компетентних органів у цьому напрямі, необхідністю внесення обгрунтованих змін і доповнень до чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що регламентують збереження вантажів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до вимог Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю, затвердженої Указом Президента України від 17 вересня 1996 року №837/96, планів наукових досліджень МВС України (п.4.3 Пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 р.р), рішення колегії МВС України №8 км/1 від 16.12.1999 року(п.4.1.5 Організаційно-тактичних заходів МВС України у 2000 році), а також пов'язана з планом наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ України.
Об`єктом дослідження є суспільні адміністративно-правові відносини, що складаються у сфері діяльності правоохоронних органів та органів залізничного транспорту по забезпеченню збереження вантажів.
Предметом дослідження є чинне законодавство України, інші нормативно-правові акти, відомчі акти Міністерста внутрішніх справ України та Міністерства транспорту України з питань організації забезпечення збереження вантажів під час перевезень залізничним транспортом, практика діяльності правоохоронних органів та органів залізничного транспорту по забезпеченню їх збереження.
Мета та завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексна наукова розробка обгрунтованих теоретичних і практичних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, відомчих документів Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства транспорту України з питань забезпечення збереження вантажів при перевезеннях залізничним транспортом, а також вироблення практичних рекомендацій та пропозицій по підвищенню ефективності роботи органів внутрішніх справ на транспорті та органів залізничного транспорту для профілактики протиправних посягань на вантажі. Їх реалізація дозволить зменшити витрати на охорону вантажів і в цілому сприятиме конкурентоспроможності залізниць України.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання:
- визначена структура, рівень та динаміка вчинення адміністративних правопорушень, які пов'язані з порушенням правил збереження вантажів на залізничному транспорті;
- виявлені чинники, що впливають на вчинення порушень правил забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті;
- визначена ефективність впливу практики реалізації адміністративно-правових норм на стан збереження вантажів на залізничному транспорті та розроблені на цій основі практичні рекомендації, спрямовані на вирішення даної проблеми;
- визначені критерії підвищення ефективності адміністративних стягнень, які слід враховувати при аналізі порушень правил забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті, а також проведено порівняльний аналіз критеріїв ефективності адміністративних стягнень ряду зарубіжних країн, які безпосередньо пов'язані з Україною залізничним сполученням;
- з’ясовані і уточнені ознаки складу адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушеннями правил збереження вантажів на залізничному транспорті;
- досліджені організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ як суб’єктів загальної та індивідуальної профілактики правопорушень;
- вивчено і здійснено аналіз ефективності форм взаємодії органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами загальної та індивідуальної профілактики правопорушень на залізничному транспорті.
Методологічну основу дисертаційного дослідження становить система наукових принципів та діалектичних методів пізнання соціально-правових аспектів, за допомогою яких на науковому і практичному рівнях виявлено складові елементи механізму адміністративно-правового регулювання захисту і збереження вантажів на об'єктах залізничного транспорту, що дозволило об’єктивно оцінити ефективність його застосування.
При проведенні дослідження використовувались загально-наукові методи: (формально-юридичний, статистичний, порівняльно-правовий, системно-структурний та інші), а також конкретно-соціологічні (документальний, спостереження, опитування, анкетування, вивчення документів), що забезпечили їх науковість, новизну та достовірність результатів.
У процесі підготовки дисертації, поряд із працями з проблем адміністративного права, широко використовувалася філософська, соціологічна, правова та інша спеціальна література.
Основні наукові висновки і теоретичні положення дисертації грунтуються на аналізі чинного законодавства України, зокрема адміністративного, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, відомчих нормативних актів Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства транспорту України, адміністративної статистики правоохоронних органів, а також на результатах власних емпіричних досліджень автора.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером і змістом розглянутих питань дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням проблеми адміністративно-правового забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті. У межах визначених завдань по темі в дисертації висвітлено комплекс теоретичних, правових та організаційних проблемних питань та шляхи їх вирішення з метою підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ та органів залізничного транспорту щодо забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті, а також профілактики адміністративних проступків, які посягають на вантажі. Зокрема, новизну конкретизують наступні положення і пропозиції даного дослідження:
1. Охарактеризовано адміністративно-правовий режим забезпечення збереження вантажів, який забезпечується і регулюється правилами, стандартами, тарифами, технічними умовами та іншими актами технологічного й економічного змісту.
2. Визначено організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ та органів залізничного транспорту як суб'єктів, що забезпечують охорону вантажів.
3. Визначено і здійснено аналіз ефективності та проблем розвитку форм взаємодії органів внутрішніх справ з іншими суб'єктами щодо забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті.
4. Здійснено науковий аналіз основних причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень, їх впливу на рівень і динаміку злочинності та деліктності на залізничному транспорті.
5. Вироблені пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового законодавства за порушення правил, спрямованих на забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті (доповнення до статті 136 КпАП України), реалізація яких позитивно вплине на регулювання охорони та збереження вантажів на залізничному транспорті.
6. Внесені пропозиції щодо необхідності доповнення Статуту залізниць України статтями про відповідальність за порушення правил, спрямованих на забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті на всіх стадіях технологічного процесу з конкретизацією відповідальності посадових осіб і інших працівників залізничного транспорту, воєнізованої охорони, що обслуговують вантажні перевезення, які не забезпечили виконання встановлених норм, а також про проведення профілактичної роботи серед відправників вантажу.
7. Розроблені пропозиції щодо доповнення Правил перепусткового режиму на підприємствах, в організаціях і установах Укрзалізниці розділом про дисциплінарну відповідальность за порушення правил перепусткового режиму.
8. Опрацьовані пропозиції про внесення доповнень до Статуту патрульно-постової служби міліції України щодо більш ефективних дій транспортної міліції по охороні вантажів.
9. Сформульовані пропозиції про доповнення Положення про порядок застосування вогнепальної зброї, які передбачають розширення прав працівників воєнізованої охорони щодо застосування вогнепальної зброї.
10. Теоретично обгрунтовані рекомендації, які спрямовані на посилення ефективності заходів адміністративної відповідальності, що застосовуються при порушенні правил збереження вантажів на залізничному транспорті (введення положення щодо відповідальності за вчинене повторно порушення правил, спрямованих на забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті).
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що виявлені й досліджені проблемні, недостатньо врегульовані питання чинного законодавства України та відомчих нормативно-правових актів щодо забезпечення збереження вантажів на об'єктах залізничного транспорту дозволили розробити та внести до відповідних державних органів пропозиції щодо їх удосконалення. За результатами дисертаційного дослідження розроблений проект Інструкції про організацію роботи спільних спеціалізованих груп воєнізованої охорони Укрзалізниці та органів внутрішніх справ України, який отримав позитивну оцінку в Міністерстві внутрішніх справ України та Міністерстві транспорту України (на сьогодні окремі положення проекту Інструкції використовуються в діяльності підрозділів воєнізованої охорони Укрзалізниці та органів внутрішніх справ на транспорті та дістали схвальну оцінку практичних працівників). Пропозиції щодо доповнення і зміни змісту норм чинного законодавства (зокрема ст.136 КпАП України) надіслані безпосередньо у Центр правової реформи і законопроектних робіт Міністерства юстиції України та МВС України. В Міністерство транспорту України надіслані пропозиції щодо внесення доповнень в Положення про порядок застосування вогнепальної зброї, Статут залізниць України.
Окремі положення дисертації використовуються в навчальному процесі Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України під час викладання дисциплін "Адміністративне право України" та "Адміністративна діяльність ОВС".
Запропоновані пропозиції, у відповідності з існуючим правовим прогнозом по збереженню вантажів на залізничному транспорті, сприятимуть забезпеченню належного рівня організації охорони на самому транспорті. В умовах функціонування міжнародних транспортних коридорів питання забезпечення збереження вантажів перебуватиме в зоні постійної уваги. Вони стануть основними чинниками, що впливатимуть на конкурентоздатність залізниць України у сфері
перевезення вантажів. Комплексний характер дослідження дає можливість показати ефективність і місце адміністративно-примусових заходів щодо збереження вантажів.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане автором самостійно, з використанням досягнень юридичної науки, окремої її галузі - адміністративного права, спеціальної літератури по проблематиці дисертації та існуючої бази нормативних актів України, які регулюють ці відносини. Усі сформульовані в дисертації положення та висновки обгрунтовані на базі особистих науково-теоретичних і практичних досліджень автора.
Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації обговорені і схвалені на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України, на кафедрі адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України.
Основні положення дисертації обговорені на четвертій Міжнародній науково-практичній конференції "Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення"(1-2 грудня 1998р., м.Одеса), Міжвузівській науково-практичній конференції "Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС" (7-9 квітня 1997р., м.Львів), п’ятій регіональній науково-практичній конференції "Проблеми державотворення та захист прав людини в Україні" (8-9 лютого 1999р., м.Львів) та Міжнародному семінарі "Забезпечення захисту прав людини в правоохоронній діяльності" (21-25 лютого 2000р., м. Київ).
Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в п'ятьох наукових статтях, чотири з яких надруковані у фахових виданнях: двох юридичних журналах і в двох збірниках наукових праць.
Структура дисертації. Відповідно до мети та завдань дослідження дисертація складається з вступу, двох розділів, що включають сім підрозділів, висновку, списку використаних джерел (усього 222 найменувань) та додатків (27 сторінки). Повний обсяг дисертації 191 сторінок.

 

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обгрунтовано актуальнiсть обраної теми дослiдження, визначено об'єкт i предмет дослiдження, його мету, завдання, методологiчну основу, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатiв, наведенi данi щодо їх апробацiї та впровадження.
Перший розділ - "Адмiнiстративно-правове регулювання відносин, пов'язаних із збереженням вантажiв на об'єктах залiзничного транспорту" - присвячений дослiдженню адмiнiстративно-правового регулювання збереження вантажiв, реалiзацiї адмiнiстративно-примусових заходiв по їх охоронi, юридичнiй характеристицi адмiнiстративних правопорушень, якi посягають на вантаж, а також розглянутi суб'єкти, що забезпечують його збереження.
В підрозділi 1.1 - "Характеристика адмiнiстративно-правового регулювання збереження вантажiв на об'єктах залiзничного транспорту" - перш за все зазначено, що всi суспiльнi вiдносини, якi виникають у зв'язку з дiяльнiстю залiзницi, регулюються нормами адмiнiстративного права, цивiльного і цивiльно-процесуального права, мiжнародного права та iн. Важливу роль у здiйсненнi поставлених перед залiзничним транспортом завдань вiдiграє правильне застосування цих норм права.
Автором подана юридична характеристика нормативних актів, що забезпечують збереження вантажів, показана економічна необхідність удосконалення адміністративно-правового регулювання їх збереження, а також співвідношення між затратами на заходи по охороні вантажів і прибутками від додаткових заходів охоронного характеру. Низька ефективність збереження вантажів виникла через недосконалiсть транспортного законодавства про матерiальну вiдповiдальнiсть за збитки, заподiянi при перевезеннi вантажiв, а також через просте спiввiдношення ефективностi i економiчностi охорони, яке базується на необ'єктивному розрахунку втрат вантажу. Все це породило протирiччя мiж рядом заходiв, здатних забезпечити надiйне збереження вантажiв на залiзничному транспортi, та матерiальних витрат на них.
У роботі відзначається, що адмiнiстративно-правовий порядок збереження вантажiв на залiзничному транспортi - це наявність встановлених (на основі адмiнiстративних норм) правил, стандартiв, технiчних умов i засобiв правового регулювання, за допомогою яких забезпечується виконання контрактів, угод по перевезенню і збереженню вантажів.
В підрозділi 1.2 - "Методи реалiзацiї адмiнiстративно-примусових заходiв щодо охорони вантажiв на об'єктах залiзничного транспорту" - характеризується система заходів адміністративного примусу (заходи адміністративного попередження, адміністративного припинення, адміністративно-процесульного забезпечення, адміністративного стягнення), яка є складовою частиною адміністративно-правового регулювання відносин в сфері державної, громадської і приватної власності, а також забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті.
Дисертант відмічає, що при застосуванні примусу передбачається використання різних заходів впливу (які можуть розрізнятися за підставами і метою їх реалізації) для забезпечення притягнення порушників до відповідальності, зміцнення законності, попередження правопорушень, посилення охорони громадського порядку, прав і свобод громадян.
В основу наведених заходів покладено два критерiї: а) спосiб адмiнiстративно-правового забезпечення правопорядку; б) спосiб забезпечення реалiзацiї правоохоронної адмiнiстративно-процесуальної дiяльностi органiв внутрiшнiх справ на транспортi.
Аналiзуючи заходи адмiнiстративного примусу, автор пропонує роздiлити адмiнiстративно-попереджувальнi заходи на двi групи. До першої групи вiднесені адмiнiстративно-правовi заходи (перевірка документів, обмеження руху транспорту, обмеження пропуску громадян та ін.), до другої - заходи, що забезпечують адмiнiстративно-технiчні норми (огороження території забороненої зони, засоби зв'язку, сигналізації, попереджувальні знаки та ін.), які безпосередньо передбачені у відомчих нормативних актах Міністерства транспорту України.
В підрозділi 1.3 - "Адміністративні проступки, що посягають на вантажі при їх перевезенні залiзничним транспортом" - наведена характеристика ряду адмiнiстративно-правових норм, якi регламентують порядок збереження вантажiв на залiзничному транспортi. Умовно їх можна роздiлити на три групи. До першої автор вiдносить норми, що безпосередньо направленi на збереження вантажiв на залiзничному транспортi; до другої, - норми, що опосередковано забезпечують збереження вантажiв; до третьої - норми, що впливають на технiчну сторону забезпечення збереження вантажiв.
Дрiбне розкрадання (ст. 51 КпАП України), що скоєне за певних обставин, наприклад, iз вагону (контейнера), з-пiд охорони, є порiвняно iз звичайним дрiбним розкраданням бiльш шкiдливим за своїм характером явищем, оскільки в даному випадку порушуються умови функцiонування транспорту i порядок охорони вантажiв.
Недотримання правил забезпечення збереження вантажiв (ст.136 КпАП України) завдає шкоди вiдповiдним суспiльним вiдносинам, порушує встановлений порядок, направлений на збереження вантажiв i створення умов для їх незбереженостi (втрата, псування, пошкодження, розкрадання або крадiжка).
На думку автора критерiями для збереження вантажiв є: по-перше, - умови їх збереження, які забезпечуються технологічними елементами та встановленим порядком експлуатацiї (конструкція вагона, пломби, запiрні засоби та iн.); по-друге, - спеціальні засоби попередження (перепустковий режим,попереджувальні знаки та ін.). Вказані критерії в певній мірі характеризують i наслiдки порушення ст.136 КпАП України. Суттєву роль при цьому грає не матерiальний збиток, як результат порушення норми, а безпосередньо порушення умов збереження вантажiв.
Одним з важливих засобiв пiдвищення ефективностi збереження вантажiв на транспортi, при застосуванні адмiнiстративної вiдповiдальностi за його порушення, є доповнення до статті 136 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що дають змогу розділити відповідальність за порушення правил по забезпеченню умов збереження вантажів та відповідальність за безпосередні дії, якi направлені на розкрадання вантажів, з метою ефективного функціонування мiжнародних транспортних коридорiв на Українi.
В підрозділі 1.4 -"Суб'єкти, що забезпечують охорону вантажiв на залiзничному транспортi, та їх правове положення" - детально аналiзується дiяльнiсть суб'єктiв, якi безпосередньо задiянi в збереженнi вантажiв. Це - органи i органiзацiї транспорту, вантажовiдправники, вантажоодержувачi, транспортно-експедицiйні пiдприємства, органи внутрiшнiх справ на транспорті. Кожний з цих суб'єктiв має певні функції по забезпеченню охорони вантажів, які регулюються відповідними правовими відносинами. З одного боку - це виконання обов'язків по обробцi вантажу, з іншого - виконання та забезпечення контрольно-наглядових, в тому числi і управлiнських функцiй, а також захист вантажу спецiальними засобами. Для одних суб'єктiв функцiя охорони вантажу є основною, а для iнших - лише другорядною, але в той же час і допоміжною, яка при певних обставинах визначає порядок організації охорони вантажів тих суб'єктів, для яких функція охорони є основною.
В дисертацiї аналiзується дiяльнiсть окремих підрозділів органiв залізничного транспорту (комерцiйна служба i воєнізована охорона) та органів внутрішніх справ, які покликані забезпечити дотримання правил по забезпеченню охорони вантажу на транспортi. Якщо комерцiйна служба зобов'язана приймати заходи по збереженню вантажiв пiд час операцiй по їх обробцi, а воєнізована охорона - під час технологічного циклу перевезення, то органи внутрішнїх справ на транспорті забезпечують безпосереднiй контроль за збереженням вантажiв як при обробці, так і пiд час їх транспортування. Як показує аналiз, серед осiб, якi затриманi у зв'язку з крадiжками вантажiв кількість залiзничникiв має тенденцію до пiдвищення.
Однією з причин крадіжок на залізничному транспорті є відсутність матеріальної заінтересованості працівників воєнізованої охорони і залізничного транспорту у забезпеченні збереження вантажів. Все це свідчить про недосконалiсть існуючого адмiнiстративно-правового порядку збереження вантажiв.
Вiдсутнiсть конкретностi у визначеннi завдань охорони вантажiв, що ставляться перед рiзними пiдроздiлами органів внутрішніх справ на транспорті (кримінальний розшук, державна служба по боротьбі з економічними злочинами, відділ по боротьбі із злочинними посяганнями на вантажі, адміністративна служба міліції), призводить до розбiжностi конкретних дiй цих служб. Статут патрульно-постової служби мiлiцiї України та iнші нормативні акти МВС України не мають чітко визначеного правового порядку дiяльностi відповідних підрозділів (служб) міліції щодо охорони вантажiв. Це також негативно впливає на організацію боротьби iз крадiжками.
Другий розділ - "Органiзацiйно-профiлактичнi заходи забезпечення збереження вантажів на об'єктах залiзничного транспорту" - присвячений характеристицi профiлактичної дiяльностi та взаємодiї органiв внутрiшнiх справ з органами транспорту по збереженню вантажiв.
В підрозділі 2.1 - "Характеристика органiзацiйно-профiлактичних заходiв забезпечення збереження вантажiв на об'єктах залiзничного транспорту" - аналiзується сутнiсть та система профiлактики, одним з головних завдань якої є попередження правопорушень, а також усунення причин та умов, що їх породжують.
Профiлактику адмiнiстративних правопорушень автор розглядає як дiяльнiсть державних органiв, адмiнiстрацiй пiдприємств, установ i органiзацiй, трудових колективiв, громадських органiзацiй та окремих громадян, що спрямована на попередження окремих проступкiв, застереження конкретних осiб або груп людей вiд вчинення ними адмiнiстративно караних протиправних дiй.
Профiлактику адмiнiстративних правопорушень органiзовують та здiйснюють в правових формах. Умовно їх можна об'єднати в наступні блоки: органiзацiйний та функціональний.
До органiзацiйного блоку профiлактики адмiнiстративних правопорушень автор відносить наступне: виявлення причин та умов адмiнiстративного правопорушення; органiзацiя профiлактики окремих видiв адмiнiстративних проступкiв; участь мiсцевих державних органiв i громадських органiзацiй в проведеннi органiзацiйно-масової i виховної роботи.
Функцiональний блок профiлактики реалiзується на виконавчому рiвнi. Змiст цього блоку становлять: 1) рейди (спецiальнi операцiї), що проводяться силами органiв внутрiшнiх справ й громадськостi; 2)доповiдi, лекцiї, звiти, iндивiдуальнi та груповi бесiди з питань про недопущення вчинення протиправних дiй; 3) правова пропаганда (з використанням перiодичних видань, радiо i телебачення) щодо покращення правопорядку.
Автор звертає увагу на діяльність спеціальних пiдроздiлів, які створені на залiзницях, та займаються профiлактикою правопорушень. Основним їх завданням є дотримання норм, що направлені на забезпечення збереження вантажiв на різних етапах технологічного циклу.
Разом з тим, профiлактика є досить складною формою боротьби з правопорушеннями. Вона може дати бажаний результат лише при правильній органiзації і базується на вiдповiдних наукових засадах.
В підрозділі 2.2 - "Профiлактика адміністративних проступків, якi посягають на вантажi при перевезенні залiзничним транспортом" - автор розглядає основні види таких профілактичних заходів, та їх характеристику.
Профілактика адміністративних правопорушень на об'єктах залізничного транспорту передбачає здійснення комплексних загальносоціальних заходів, спрямованих на скорочення проступків, нейтралізацію і усунення негативних факторів, що сприяють вчиненню правопорушень.
До основних видiв профiлактичних заходiв на транспортi можна вiднести: 1) запобiгання крадiжкам вантажiв (дрiбним розкраданням); 2)пояснення належного змісту і значення юридичних норм, які передбачають відповідальність за вчинення правопорушення (особливо серед тих, що проживають неподалік від об'єктiв залiзничного транспорту); 3) створення спецiальних видiв профiлактики, які надають можливість впровадження нових технологій та технічних засобів (нові вагони, нові пломби, шифр-замки, створення беззупиночних маршрутів і ін.).
Успіх профілактичних заходів багато залежить від своєчасного отримання достовірної інформації про обставини, що сприяють здійсненню крадіжок вантажів. Основні джерела інформації можна поділити на дві групи: 1)загальні джерела інформації; 2)спеціалізовані джерела інформації.
Зміцненню ділового співробітництва правоохоронних органів з транспортними органами сприяють рішенню проблем комплексного підходу до профілактики правопорушень, в основу якого входять розроблення спільних комплексних планів по забезпеченню збереження вантажів.
В підрозділi 2.3 - "Взаємодiя органiв внутрiшнiх справ з органами управлiння на транспортi та iншими структурами щодо збереження вантажiв на залізничному транспорті" - автор пiдкреслює значення залучення до профiлактичної дiяльностi рiзних державних iнститутiв та громадськостi, аналiзує напрямки та форми взаємодiї органiв внутрiшнiх справ з іншими суб'єктами профілактики.
Постійна взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті з органами управління і громадськістю - одне із важливих умов рішення задач, направлених на забезпечення збереження майна, законності. Крім того, це сприяє підвищенню ефективності і організації діяльності роботи залізниці.
До основних напрямків та форм взаємодiї органiв внутрiшнiх справ на транспортi та органів залізничного транспорту необхiдно вiднести: розроблення та здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та розкриття порушень норм чинного законодавства по забезпеченню збереження вантажів; обмiн iнформацiєю про наміри і спроби крадіжок вантажів, незаконних перевезень товарів чи інших предметів; спiльний аналiз стану правопорушень i прогнозування тенденцiй їх збільшення чи навпаки; спiльна розробка i реалiзацiя регiональних програм профiлактики правопорушень; внесення до відповідних інстанцій, міністерств та відомств пропозицій щодо усунення причин і умов, які сприяють крадіжкам вантажів; створення (за необхідністю) спільних оперативних штабів (робочих груп) для координації дій; органiзацiя спільної роботи органів внутрішніх справ та спецiалiзованих груп воєнiзованої охорони Укрзалiзницi по збереженню вантажів та ін..
Накопичений досвід взаємодії спiльних спецiалiзованих груп воєнiзованої охорони Укрзалiзницi та органiв внутрiшнiх справ України щодо охорони вантажів та профілактики їх розкрадань на залізничному транспорті дозволить розробити Iнструкцiю про органiзацiю їх спільної роботи в цьому напрямку.
В роботі автором аналізується практика здійснення взаємодії органів внутрішніх справ з іншими суб'єктами по окремих рівнях (державному, регіональному та місцевому).

У висновках викладені загальні підсумки дослідження, сформульовані основні положення, що складають зміст дисертаційної роботи, зокрема такі, що стосуються зміни назви та доповнення наявної статті 136 Кодексу України про адміністративні правопорушення, доповнення до Статуту патрульно-постової служби міліції України, розроблення проекту Інструкції “Про організацію роботи спільних спеціалізованих груп воєнізованої охорони Укрзалізниці та органів внутрішніх справ України”, доповнення до Статуту залізниць України, пропозиції щодо запровадження нових видів заохочення, що будуть стимулювати працівників залізниці на проведення охоронних заходів, які безпосередньо не передбачені їхніми посадовими обов’язками (наприклад, створення фондів заохочення за рахунок економії коштів, які використовуються для здійснення охоронних заходів) і ін.
Забезпечення збереження вантажів на об’єктах залізничного транспорту адміністративно-правовими та організаційно-профілактичними заходами в оновленому правовому полі України дасть можливість реально сприяти підвищенню конкурентоздатності залізничного транспорту України в системі міжнародних транспортних перевезень.

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ.

Наукові статті:
1. Ковалів М.В. Юридичні основи забезпечення збереження власності на об'єктах транспорту// Науковий вісник НАВСУ. - К., 1999. Вип. 3. - С.120-124.
2. Ковалів М.В. Адміністративно-правове регулювання безпеки перевезення вантажів залізничним транспортом// Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Вип. 1'(8). - Львів, 1999. - С. 43-47.
3. Ковалів М.В. Адміністративна відповідальність за порушення правил щодо забезпечення збереження власності// Право України. - 2000. - №1. - С.76-78.
4. Ковалів М.В. Прогнозування криміногенної обстановки на об'єктах транспортного комплексу України: шляхи її усунення// Право України. - 2000. - №3. - С.71-73.
5. Ковалів М.В. Актуальні проблеми забезпечення безпеки власності на об'єктах транспорту в Україні під час військових перевезень// Держава і армія.- 1999.- №3.- С.56-61.

Тези виступу на конференції:
6. Ковалів М.В. Щодо тлумачення понять термінів залізничного транспорту, які вживаються у Кодексі України про адміністративні правопорушення// Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. - 1997. - С.159-163.

 

АНОТАЦІЯ

Ковалів М.В. Адміністративно-правові та організаційні заходи забезпечення збереження вантажів на об'єктах залізничного транспорту. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.- Національна академія внутрішніх справ України, Київ,2000.
Дисертація присвячена проблемам адміністративно-правового регулювання порядку забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті, підвищенню ефективності діяльності органів внутрішніх справ на транспорті та органів залізничного транспорту в організації охорони вантажів, комплексному аналізі науково-теоретичних, практичних та законодавчих аспектів їх збереження. В роботі характеризується сутність, особливість та види заходів адміністративного примусу, що застосовуються міліцією та воєнізованою охороною Укрзалізниці. Комплексний характер дослідження дає можливість показати ефективність і місце цих заходів в збереженні вантажів. Подана характеристика організаційно-профілактичних заходів органів внутрішніх справ у взаємодії з органами залізничного транспорту по вирішенню проблем забезпечення збереження вантажів. Вироблені пропозиції та рекомендації щодо внесення змін та доповнень в чинне законодавство.
Ключові слова: вантаж, адміністративно-правовий порядок, адміністративне правопорушення, профілактика правопорушень, адміністративний примус, органи внутрішніх справ на транспорті, органи залізничного транспорту.

 

АННОТАЦИЯ

Ковалив М.В. Административно-правовые и организационные меры обеспечения сохранности грузов на обьектах железнодорожного транспорта.- Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право.- Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2000.
Диссертация посвящена проблемам административно-правового регулирования порядка обеспечения сохраннисти грузов на железнодорожном транспорте, повышению эффективности деятельности органов внутренних дел на транспорте и органов железнодорожного транспорта в организации охраны грузов, исследованию объективной взаимосвязи этих органов . В работе характеризуются особенности и виды мер административного принуждения, которые применяются милицией и военизированной охраной Укрзализныци. Комплексный характер исследования даёт возможность показать эффективность и место этих мер в сохранности грузов. Дан анализ субьектов которые обеспечивают охрану грузов на железнодорожном транспорте, та их правовое положение. Определена зависимость между функциями органов обеспечивающих охрану грузов (как основная функция работы) от деятельности транспортных предприятий и учреждений, для которых обеспечение сохранности грузов является вспомагательным видом производственной деятельности.
Дана характеристика организационно-профилактических мер органов внутренних дел по взаимодействии с органами железнодорожного транспорта в решении проблем обеспечения сохранности грузов и борьбы с правонарушениями на транспорте.
В работе систематизированы ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел и органов железенодорожного транспорта в обеспечении сохранности грузов и дана их характеристика. При этом показана возможность их выполнения лишь на базе комплексного и системного подхода которую может осуществить многоэлементная система органов и организаций. Указанная роль государственных органов, общественных организаций, предприятий и учреждений, которые разрабатывают и осуществляют меры направленные на предупреждение административных правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих созданию условий для хищений грузов.
Подробно анализируются составы проступков, предусмотренных в ст.ст. 51, 136 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предлагаються рекомендации по внесению изменений в диспозицию ст.136 КоАП Украины, что является одним из важнейших средств укрепления режима сохранности грузов на транспорте и повышения эффективности за его нарушение, которая обеспечивается, в частности, совокупным действием правовых норм в странах соединенных с Украиной единой транспортной системой. Автор диссертации придерживается определения эффективности правовых норм как соотношения между результатом их действия и целью, для достижения которой они были приняты. Обосновываются предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные акты: "Устав патрульно-постовой службы милиции Украины", "Правила пропускного режима на предприятиях, в организациях и учреждениях Укрзализныци", разработан проэкт Инструкции "Об организации работы совместных специализированных груп военизированной охраны Укрзализныци и органов внутренних дел Украины".
Ключевые слова: груз, административно-правовой порядок, административное правонарушение, профилактика правонарушений, административное принуждение, органы внутренних дел на транспорте, органы железнодорожного транспорта.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking