Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду

 

ЛЮБЛІН ВІТАЛІЙ ДАВИДОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ

Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Ірпінь-2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі проблем управління Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор ОСТАПЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ, ректор Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ України (м. Симферопіль)

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України ГОЛОСНІЧЕНКО ІВАН ПАНТЕ-ЛІЙОВИЧ, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету (м. Київ)

кандидат юридичних наук, доцент ЧИСТОКЛЄТОВ ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ, начальник кафедри адміністративного і фінансового права Львівського юридичного інституту МВС України (м. Львів)

Провідна установа: Національний університет внутрішніх справ України, кафедра адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (м. Харків)


Захист відбудеться 04.03. 2005 року о 14_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.02 Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31.

Автореферат розісланий 02.02. 2005 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.Г. Забарний


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Результатом впровадження у життя положень Конституції України, Концепції адміністративної та судово-правової реформ в Україні стало формування нового адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади, форм та методів їх діяльності. Це об’єктивна потреба, визначена принципом розподілу влади, а отже, розширенням адміністративно-юрисдикційної діяльності суду. Правова природа адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду обумовлюється змістом ст.19 Конституції України, згідно з якими вони зобов'язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Спеціально-юридична природа їх статусу зумовлена завданнями і функціями цих органів та характером владно-службових повноважень, якими наділені посадові особи.
Аналіз чинного законодавства про адміністративні правопорушення і практику його застосування органами державного пожежного нагляду показав, що окремі його норми не повною мірою відповідають вимогам часу, а також змісту адміністративно-правової реформи. Рівень науково-теоретичного осмислення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду є недостатнім. Розробка проектів Кодексу України про адміністративні правопорушення, Адміністративно-процесуального кодексу та інших актів з питань адміністративної юрисдикції вимагає чіткого визначення перспектив розвитку законодавства, яке б забезпечувало підвищення значення органів державного пожежного нагляду в адміністративному провадженні. Такий стан речей обумовлюється наявністю зростання тенденцій до порушень правил пожежної безпеки громадянами та посадовими особами. Звідси об’єктивно виникає потреба вдосконалення правової бази протидії цьому суспільно небезпечному явищу.
Зважаючи на ці дані, неважко дійти висновку, що сьогодні проблема боротьби з пожежами набуває загальнодержавного значення, адже йдеться про національні інтереси нашої країни.
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду ще не повною мірою відповідає сучасним вимогам і практики. На сьогодні у чинному законодавстві України не знайшов свого чіткого визначення категорійний зміст поняття “адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду”.
Привертає увагу певна недосконалість правового регулювання діяльності органів державного пожежного нагляду і шляхи його поліпшення. Слід мати чітке уявлення про значення органів державного пожежного нагляду в адміністративному провадженні, визначаючи умови підвищення ефективності розгляду справ про адміністративні проступки.
Відсутній комплексний аналіз адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду в системі органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Потребує наукового осмислення практика складання органами державного пожежного нагляду постанов про накладення штрафу.
В умовах посилення вимог до підвищення рівня законності в правоохоронній діяльності органів державного пожежного нагляду пошук шляхів удосконалення правових основ юрисдикційної діяльності, а також покращення її організаційного забезпечення є важливим і актуальним дослідницьким завданням.
Теоретична основа дисертації. Науково-теоретичне підґрунтя для написання дисертації склали загальнотеоретичні наукові праці фахівців у галузі теорії управління, адміністративного права та процесу, зокрема: В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, С.Л. Басова, Ю.П. Битяка, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, А.П. Клюшніченка, Л.В. Коваля, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.П. Коренєва, М.Я. Маслєннікова, А.К. Мустафіна, В.П. Пєткова, Н.Г. Саліщевої, В.В. Селіванова, В.Д. Сорокіна, Ю.О. Тихомирова, В.О. Шамрая, А.П. Шергіна, О.М. Якуби та ін. Питання ефективності застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу були об’єктом дослідження Л.Л. Попова, М.Я. Саввіна. Особливостям діяльності органів внутрішніх справ щодо виконання постанов про накладення окремих адміністративних стягнень приділялась певна увага у роботах українських вчених: С.В. Ващенко, Є.В. Додіна, Г.В. Джагупова, Д.П. Калаянова, Т.О. Коломоєць, В.Г. Полішука, В.К. Шкарупи.
Однак, у відомих нам публікаціях названі вчені не повною мірою досліджують проблему адміністративно-юрисдикційної діяльності органів пожежної безпеки. Потреба теоретичного переосмислення проблеми на рівні монографічного дослідження зумовлена тим, що стали реальними умови для більш прискіпливого погляду на дану проблему.
У 2003 році була підготовлена і захищена кандидатська дисертація Куц І.Г. “Боротьба з пожежами в житловому секторі” (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти)”. Принагідно зауважимо, що зазначені теоретичні положення щодо вирішення проблем удосконалення правових і організаційних форм забезпечення пожежної безпеки не є достатніми. У даному випадку розглядається лише окремий аспект адміністративно-правового регулювання забезпечення пожежної безпеки.
Викладене свідчить про необхідність узагальнення зібраного статистичного, емпіричного і науково-теоретичного матеріалу, оцінки існуючих тенденцій здійснення органами державного пожежного нагляду адміністративно-юрисдикційної діяльності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження базується на основних положеннях концепції розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001 – 2005 рр., схваленої рішенням колегії МВС України від 18.12.2000 року №9км/1, пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ.
Робота виконана згідно з основними напрямами діяльності у сфері боротьби з пожежами, визначеними Указами Президента України від 25.12.2000 р. № 1376/200, “Про питання щодо перетворення військ Цивільної оборони України в окрему невійськову службу” від 19.12.2003 р.; Законами України “Про пожежну безпеку”(17.12.1993 р. № 3745-XII) та “Про правові засади цивільного захисту” (24.06.2004 р.), Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1999 р. № 1943 “Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення”, а також перспективним планом науково-дослідних робіт Національної академії внутрішніх справ України (“Основні напрями наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ України на період 2000-2004 р.”).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні сутності, змісту адміністративно-юрисдикційного провадження в органах державного пожежного нагляду, їх місця в адміністративному процесі і розробка рекомендацій щодо удосконалення адміністративного законодавства та законодавства про державний пожежний нагляд України.
Для досягнення цієї мети дисертант поставив перед собою ряд завдань:
– дати поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності, як функції органу державного пожежного нагляду;
– обґрунтувати особливе місце органів державного пожежного нагляду в системі адміністративно-юрисдикційних органів;
– проаналізувати чинне законодавство України та інших держав про адміністративні правопорушення і практику його застосування органами державного пожежного нагляду;
– дослідити процесуальні аспекти притягнення осіб, винних у порушенні правил пожежної безпеки, до адміністративної відповідальності;
– на основі знань, отриманих при вивченні практики адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду, сформулювати свої пропозиції щодо їх місця в системі органів виконавчої влади України;
– визначити ступінь правового регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності органу державного пожежного нагляду та сформулювати пропозиції щодо доповнень і уточнень до чинного адміністративного законодавства;
– здійснити порівняльне дослідження норм адміністративно-деліктного законодавства і норм споріднених галузей права для виявлення колізій та запропонувати шляхи їх усунення.
Об'єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду щодо порушення правил пожежної безпеки.
Предметом дисертаційного дослідження є адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду, а також національні законодавчі акти, які містять адміністративно-правові норми, що регламентують цю діяльність.
Методи дослідження. У дисертації використані різні методи дослідження. Головним серед них є загальнонауковий діалектичний метод, який дозволив дослідити проблеми, що виникають у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності органу державного пожежного нагляду в єдності їх соціального змісту і правової форми. Дисертант широко використав також окремі методи наукового дослідження, насамперед, історико-правовий метод, при дослідженні історії розвитку законодавчого регулювання адміністративно-юрисдикційних повноважень органу державного пожежного нагляду; системний метод, який дозволив визначити місце та значення органу державного пожежного нагляду в системі адміністративно-юрисдикційних органів. Порівняльно-правовий метод дослідження використовувався у визначенні загальних та специфічних закономірностей при здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності органу державного пожежного нагляду. Він дозволив здійснити порівняльне дослідження норм адміністративного законодавства і норм для виявлення колізій цих норм та внесення пропозицій щодо шляхів їх усунення.
У дисертаційному дослідженні використовувалися також такі методи наукового пізнання, як аналіз законодавства та юрисдикційної практики, а також конкретно-соціологічні методи пізнання - інтерв’ювання. Були використані статистичний та формально-юридичний методи. Останній застосовувався при тлумаченні правових норм, які регулюють ті чи інші види адміністративно-юрисдикційної діяльності.
Наукова новизна одержаних результатів визначається, передусім, тим, що в дисертації запропоновано суттєво новий підхід до визначення юридичної природи адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду, визначено її місце в системі юрисдикційної діяльності органів державної влади і управління.
На основі проведеного дослідження сформульовано ряд понять, положень, висновків, пропозицій, які відображають його наукову новизну, а саме:
- уперше:
? проведено періодизацію становлення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду;
? більш змістовно розкриваються кваліфікуючі ознаки поняття “адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду”;
? обґрунтовані пропозицій щодо внесення окремих змін і доповнень до проекту “Настанови з організації роботи органів державного пожежного нагляду” з метою вдосконалення порядку виконання постанов про накладення окремих адміністративних стягнень. Розроблено рекомендації стосовно підвищення ефективності роботи органів державного пожежного нагляду із розгляду справ про адміністративні правопорушення;
? запропоновані пропозиції щодо Закону України “Про пожежну безпеку”;
? комплексно проаналізоване діяльність органу державного пожежного нагляду як одного із суб’єктів юрисдикційної діяльності. Запропоновані шляхи подальшого вдосконалення правового регулювання такої діяльності у світлі реформи чинного законодавства про адміністративні правопорушення;
- удосконалено:
? поняття “адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду”; “пожежна безпека”;
? класифікацію принципів діяльності органів пожежної безпеки в галузі адміністративної юрисдикції;
? пропозицію щодо закріплення положення про вступ постанови про накладення адміністративного стягнення в законну силу (набрання нею чинності); проаналізовано та визначено основні ознаки, за якими остання вважається такою, що набрала чинності;
? наводяться додаткові аргументи щодо вдосконалення методів функціонально-організаційних принципів діяльності органів державного пожежного нагляду в найближчій та більш віддаленій перспективі;
? у систематизованому вигляді визначаються суб’єкти, які беруть участь у виконанні постанов про накладення адміністративних стягнень, проводиться їх класифікація, визначаються їх повноваження;
- набуло подальшого розвитку:
? вчення про адміністративно-юрисдикційну діяльність органів державного пожежного нагляду;
? наукове дослідження про тенденцію розширення сфери адміністративно-юрисдикційної діяльності суду, у зв'язку з чим як у судовій практиці, так і в теорії адміністративного права виникла низка питань, які потребують негайного вирішення: розмежування адміністративно-юрисдикційних повноважень суду та органів державного пожежного нагляду;
? визначення місця та значення органів державного пожежного нагляду в системі адміністративно-юрисдикційних органів; запропоновано рекомендації щодо удосконалення адміністративного законодавства і підвищення рівня ефективності адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду;
? положення про більш ефективну оцінку проблем діяльності органів державного пожежного нагляду з урахуванням мети і завдань дослідження;
? розробка інформаційних основ адміністративно-правового статусу органів державного пожежного нагляду і шляхи його вдосконалення.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть бути використані у науково-дослідній, навчальній, правотворчій та правовиховній діяльності.
Результати наукового дослідження, пов’язаного з адміністративно-юрисдикційною діяльністю органів державного пожежного нагляду, спрямовані на попередження і припинення порушень вимог чинного законодавства з питань пожежної безпеки. При виробленні практичних рекомендацій вказується на необхідність узагальнення науково-теоретичних і практичних результатів, що в подальшому створить належні умови для реалізації чинного адміністративного законодавства, більш чіткого визначення підвідомчості розгляду справ органами державного пожежного нагляду про адміністративні порушення; дасть можливість розробити і запропонувати для використання систему профілактичних заходів з попередження адміністративних правопорушень стосовно осіб, схильних до порушень, встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також застосування діючих санкцій в адміністративному порядку.
Теоретичні узагальнення, висновки і пропозиції дисертації можуть бути матеріалом для подальших наукових досліджень і дискусій з проблем адміністративно-правового статусу органів державного пожежного нагляду. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при читанні курсу “Адміністративне право України”, “Правове забезпечення протипожежного захисту”, підготовці навчальних посібників, курсів лекцій та підручників з курсу “Адміністративне право України” та спецдисциплін “Правове забезпечення протипожежного захисту”, “Правові основи працівників цивільного захисту” та “Організація пожежно-профілактичної роботи”. Результати дослідження можуть використовуватися при розробці проектів нормативно-правових актів з питань адміністративно-правового статусу органів державного пожежного нагляду та їх посадових осіб.
Цілий ряд теоретичних міркувань, викладених на сторінках даної роботи, були використані автором та зафіксовані в актах впровадження Львівського інституту пожежної безпеки МНС України, Департаменті Держпожбезпеки МНС України та Львівського юридичного інституту МВС України.
Апробація результатів дослідження.
Дисертаційна робота обговорена на засіданнях кафедри проблем управління Навчально-наукового Інституту управління Національної академії внутрішніх справ України та на кафедрі адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної діяльності Національної академії державної податкової служби України.
Окремі положення дисертації, висновки, узагальнення та пропозиції доповідались автором на науково-практичних конференціях: „ Актуальні проблеми охорони правопорядку ” (м. Донецьк, 2000 р.), „ Взаємодія правоохоронних органів з громадскістю ” (м. Івано-Франківськ, 2001 р.) , „ Пожежна безпека-2002 ” ( м. Львів, 2002 р.), на теоретичних семінарах кафедри проблем управління Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ України і кафедри адміністративного і фінансового права Львівського юридичного інституту МВС України.
Наукові дослідження доведені до конкретних положень, прикладних моделей, методик та рекомендацій. Вони знайшли своє впровадження в практичній діяльності.
Ці дослідження використовуються також у процесі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.
Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано у семи наукових працях, у тому числі в навчальному посібнику, чотирьох статтях у наукових виданнях, визначених ВАК України як фахові для спеціальності “Правознавство” і у двох збірниках матеріалів наукових конференцій.
Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 175 сторінок. Список використаних джерел та літератури складається із 284 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт та предмет, мета і завдання дослідження, висвітлені методологічна, теоретична, нормативна бази, формулюються основні положення, які виносяться на захист, розкрито наукову новизну, достовірність і науково-практичне значення роботи, охарактеризовано апробацію результатів дослідження.
У першому розділі “Адміністративно-правова характеристика органів державного пожежного нагляду” подано загальну характеристику формування адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду України з часів магдебурзького права і до прийняття Закону України “Про пожежну безпеку ” від 19.12.1993 р., з’ясовано склад і компетенцію цих органів, проаналізовано причини реформування юрисдикційної діяльності органів виконавчої влади.
У підрозділі 1.1. “Поняття, завдання і принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду” зазначено, що адміністративно-юрисдикційну діяльність органів державного пожежного нагляду можна визначити як урегульований нормами адміністративного права специфічний різновид їх адміністративної діяльності, пов’язаної з розглядом та вирішенням по суті підвідомчих їм справ про адміністративні правопорушення, а також із здійсненням інших адміністративно-юрисдикційних дій забезпечуючого характеру. Передусім, адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду певною мірою зумовлена завданнями, принципами, функціями і характером управлінської діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України.
Однією з особливостей адміністративно-правової діяльності органів державного пожежного нагляду є те, що в процесі її здійснення ці органи не тільки реалізують деякі свої юрисдикційні повноваження щодо підвідомчих їм справ, а й виконують інші адміністративно-процесуальні дії юрисдикційного змісту, які, зрештою, дозволяють розглядати і вирішувати по суті справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі іншим суб’єктам адміністративної юрисдикції.
У підрозділі 1.2. “Характеристика функцій органів державного пожежного нагляду у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності”, розглядається природа функцій, пов’язана із структурно-функціональним аналізом державного пожежного нагляду як соціальної системи, з її елементами і залежностями між ними як в рамках цілого, так і окремо. Класифікація функцій державного пожежного нагляду подається у такому вигляді: за спрямованістю дії службових осіб чи органу державного пожежного нагляду; за тривалістю дії; за методами дії керівних осіб чи органу місцевого самоврядування; за галуззю та інші функції. Функціями органів державного пожежного нагляду у даному випадку можуть бути : діяльність органів державного пожежного нагляду; роль, яку виконують органи державного пожежного нагляду в системі державного управління України; залежність у вигляді соціальних процесів між органами державного пожежного нагляду і населенням, тобто територіальною громадою. Вони доповнюють функції органів державного пожежного нагляду визначені Законом України від 17 грудня 1993 р. “Про пожежну безпеку”. Саме у ньому звернено увагу на те, що ці органи повинні забезпечувати пожежну безпеку, яка є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Функції мають динамічний характер. Деякі з них можуть зникати у зв’язку із зникненням потреби в цих функціях. На заміну їм приходять нові функції, що є своєрідною відповіддю на вимоги часу.
У підрозділі 1.3. “Правове регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду і шляхи його вдосконалення” досліджуються аспекти нормотворчої діяльності. Як правило, така діяльність відзначається довготривалістю. Урегульованість її адміністративно-правовими нормами, незважаючи на поширену ускладненість процедур, лише сприяє оперативності прийняття управлінських рішень.
На думку дисертанта, істотного оновлення вимагає значна частина нормативно-правової бази пожежної безпеки. За підрахунками, необхідно переробити близько 15 законодавчих актів забезпечення пожежної і техногенної безпеки, не менше 60 підзаконних актів, що регламентують діяльність органів, підприємств, організацій, юридичних і фізичних осіб в цій сфері, і значну кількість (яку поки що не можна визначити тощо) нормативно-технічних (зокрема відомчих) документів у якості наказів, положень, інструкцій.
Другий розділ “Юридична характеристика адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням пожежної безпеки” присвячений змінам в організації та здійсненні юрисдикційної діяльності, які настали із прийняттям нової Конституції України і Закону України “Про судоустрій України” від 07.02.02 року.
У підрозділі 2.1. “Юридичні ознаки і склад адміністративних правопорушень підвідомчих розгляду органами державного пожежного нагляду та їх кваліфікація” автор приходить до висновку, що підставою здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності є факт вчинення особою адміністративного правопорушення. У цьому напрямі кваліфікація здійснюється з урахуванням визначеного юридичного складу адміністративного правопорушення та наявних факультативних ознак.
У підрозділі 2.2. “Кваліфікація адміністративних правопорушень підвідомчих розгляду органами державного пожежного нагляду” звертається увага на те, що ефективність протидії адміністративним правопорушенням у галузі пожежної безпеки значною мірою залежить від їх кваліфікації. Практичне значення кваліфікації полягає у забезпеченні принципів законності, об’єктивної істини, відповідності стягнення скоєному вчинку. Здійснення кваліфікації потребує від правозастосовувача спеціальної фахової підготовки, відповідного життєвого досвіду, знань і вмінь щодо застосування норм права.
Адміністративно-правова кваліфікація правопорушення є засобом та формою реалізації адміністративної відповідальності в суспільному та правовому аспектах.
У підрозділі 2.3. “Детермінація адміністративних правопорушень підвідомчих розгляду органами державного пожежного нагляду” досліджуються причини та умови, що сприяють скоєнню адміністративних правопорушень, оскільки вивчення причин дає можливість глибоко зрозуміти соціально-правову природу та формувати систему протидії їх виникнення.
Важливим моментом при формуванні теоретичних засад детермінації адміністративної деліктності є напрацювання класифікації причин та умов адміністративних правопорушень. Їх можна поділити на :
- загальні причини та умови адміністративних правопорушень (економічні, організаційні, правові);
- причини та умови, пов’язані з відповідним службовим станом (недостатній рівень контролю, безкарність, “тиск з верху”);
- обставини, пов’язані з особистістю правопорушника (недостатній рівень службової кваліфікації, ігнорування вимог пожежної безпеки ).
Проведені дисертантом дослідження сприяють формуванню основи для більш глибокого вивчення причин та умов скоєння адміністративних правопорушень і напрацюванню ефективних профілактичних заходів у галузі пожежної безпеки.
У підрозділі 2.4. “Латентність адміністративних правопорушень, пов’язаних підвідомчих розгляду органами державного пожежного нагляду” присвячений проблемам, що виникають при формулюванні визначень таких понять, як латентність адміністративних правопорушень, латентність та латентизацiя. Актуальність дослідження даної проблеми полягає у тому, що, залишившись поза сферою впливу і заходів щодо її локалізації та припинення, приховані адміністративні правопорушення розвиваються як нерегульований і тому особливо небезпечний та шкідливий процес.
У дисертації відстоюється точка зору, відповідно до якої поняття латентності адміністративних правопорушень не може бути сконструйовано тільки на базі ознаки “невідомості” органам державного пожежного нагляду про правопорушення. Необхідна і друга істотна ознака – “неврахованість” вчинених правопорушень у статистичній звітності. Таким чином, поняття латентного правопорушення включає не тільки ознаку “невідомості”, а й ознаку “неврахованості” злочинів в офіційній адміністративній статистиці. Усі ті, фактично вчинені правопорушення, що не пройшли процедуру статистичного обліку і не знайшли відображення в статистичних облікових даних, потрапляють у розряд латентних.
Автор погоджується з думкою про те, що латентність правопорушення – це сукупність фактично вчинених, однак невиявлених або таких, що внаслідок iнших певних обставин не стали відомими органам державного пожежного нагляду адміністративних правопорушень, відомості, які у зв'язку з цим не знаходять відображення в офіційній адміністративно-правовій статистичній звітності.
Приховані адміністративні правопорушення, будучи невідомими і не прийнятими до уваги державою, завдають великих збитків.
Думається, що обмеженню цього негативного соціального явища буде спряти: проведення профілактичної роботи; своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її у точній відповідності до законодавства; реєстрація всіх вчинених адміністративних правопорушень; притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що вчинили ці правопорушення.
Третій розділ “Взаємодія органів державного пожежного нагляду з органами державної влади і управління в профілактиці правопорушень, пов’язаних з порушенням Закону України “Про пожежну безпеку”, присвячений проблемі поліпшення взаємодії служб органів внутрішніх справ та органів Державного пожежного нагляду МНС України в попередженні, розкритті та розслідуванні правопорушень, пов'язаних із пожежами, об'єднання зусиль і наявного потенціалу, підвищення ефективності роботи щодо їх розкриття відповідно до чинного законодавства України.
Одним із напрямків вдосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду є комплексне використання наявних організаційно-правових засобів наданих органам державного пожежного нагляду чинним законодавством. У зв’язку з тим особливо актуальним стає питання дослідження взаємодії органів державного пожежного нагляду з органами державної влади і управління в профілактиці правопорушень, пов’язаних з порушенням закону України “Про пожежну безпеку”.
Успіх взаємодії та координації зусиль у даній галузі багато в чому залежить від чіткого розмежування завдань та функцій органів державного пожежного нагляду. Здійснюючи взаємодію в галузі профілактики правопорушень, пов’язаних з порушенням Закону України “Про пожежну безпеку” органи державного пожежного нагляду наділені власними завданнями у даній галузі. Таким чином, боротьба с пожежами в широкому масштабі викликає потребу усунення дублювання діяльності, єдиного управління, планування, об’єднання усіх задіяних органів в комплексну систему, а також детального вивчення здійснюваних ними функцій.

ВИСНОВКИ

Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду розглядається як ефективний державно-владний вплив на суб’єктів юридичної відповідальності. Цей вплив здійснюється шляхом застосування адміністративної юрисдикції як самостійного виду діяльності з притаманними їй особливостями.
Звідси юрисдикційні правовідносини розглядаються як правозастосовчі та правоохоронні відносини. Шляхом прийняття спеціального юрисдикційного акту відповідною посадовою особою органів державного пожежного нагляду реалізується примусовий, державно-владний вплив на учасників правовідносин адміністративної відповідальності. Рішення органу державного пожежного нагляду є результатом логічно-послідовних дій процесуального характеру, що передбачені нормами адміністративного права.
Органи державного пожежного нагляду, як один із підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України, являє собою стержень правоохоронної державної діяльності у сфері боротьби з пожежами та уповноважені здійснювати керівну функцію по відношенню до інших підрозділів та служб в державі.
Усі ці процесуальні дії і є формою реалізації адміністративної юрисдикції органом державного пожежного нагляду.
У зв’язку із спеціалізацією адміністративно-юрисдикційної діяльності основна робота щодо її організації здійснюється відповідними службами та підрозділами МНС України.
Детальний аналіз процедури розгляду справ про адміністративні правопорушення висвітлює чимало прогалин у правовому регулюванні провадження, що й зумовило наші пропозиції щодо посилення гарантій забезпечення законності й всієї адміністративно-штрафної діяльності України, а саме:
- переглянути розміри адміністративних штрафів; передбачити максимальні розміри адміністративних штрафів для громадян у межах середньої заробітної плати у державі, за винятком штрафів за адміністративні правопорушення з підвищеним рівнем суспільної небезпеки, які повинні застосовуватися винятково у судовому порядку і в розмірах, чітко визначених законодавцем;
- провести інвентаризацію органів, уповноважених складати протокол про адміністративні правопорушення, розробити та затвердити єдину форму протоколу для всіх органів, уповноважених їх складати та здійснювати попередню підготовку за справами, передбачити єдиний триденний термін направлення протоколу до органу адміністративно-штрафної юрисдикції;
- удосконалити адміністративно-процесуальний статус осіб, що беруть участь у провадженні в справах про застосування адміністративних штрафів
- передбачити адміністративно-штрафну відповідальність свідків, експертів, перекладачів, потерпілого в провадженні і внести відповідні зміни до статей 185-3, 272, 273, 274 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- вважати за доцільне до винесення постанови про притягнення до відповідальності використовувати термін “підозрюваний у вчиненні адміністративного проступку”, а вже після винесення постанови – “обвинувачуваний у вчиненні проступку” або “правопорушник”;
- з диспозиції ст. 175 КпАП України видається слушним вилучити слова: “а також використання пожежної техніки і засобів пожежогасіння не за призначенням”, у зв’язку з тим, що правила використання і утримання пожежної техніки входять до складової частини нормативних актів у сфері забезпечення пожежної безпеки;
- у санкцію ст. 175 КпАП України потрібно ввести попередження як альтернативне стягнення. При повторному порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки до порушника доцільно застосовувати більш суворе адміністративне стягнення – штраф.
Прийняття Адміністративного процесуального кодексу створить правову основу для запровадження в Україні адміністративної юстиції та професійного здійснення правосуддя у публічно-правових спорах з метою захисту прав і свобод людини та громадянина, законних інтересів юридичних осіб від порушень з боку держави чи органів місцевого самоврядування. Запровадження адміністративного судочинства зумовлене правовою природою публічно-правових спорів, де громадянину протистоїть потужний адміністративний апарат. Судове провадження у таких справах має здійснюватися на дещо інших засадах, ніж у цивільних судах.
Подаються пропозиції про внесення доповнень до проекту Настанови з організації роботи органів державного пожежного нагляду.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Люблін В.Д. Взаємодія з населенням і громадськістю у профілактиці правопорушень, пов’язаних з порушенням Закону України “Про пожежну безпеку” // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових статтей Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. – 2000. – № 2. – С. 105-107.
2. Люблін В.Д. До питання про профілактичну роботу та взаємодію органів державного пожежного нагляду України // Вісник ЛІВС при НАВСУ. – 2001. – № 2. – С. 267-271.
3. Люблін В.Д. Державна пожежна охорона як складова частина системи правоохоронних органів України // Адміністративна діяльність: Навчальний посібник // За заг.ред. д.ю.н., доцента О.І.Остапенка .– Львів: ЛІВС. – 2002. – С. 169-182.
4. Люблін В.Д. Пожежна безпека: адміністративно-правовий аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 2. – С. 154-157.
5. Люблін В.Д. Пожежна безпека як об’єкт адміністративно-правового регулювання // Вісник ЛІВС при НАВСУ. – 2003. – № 2. – С. 178-182.
6. Люблін В.Д. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері забезпечення пожежної безпеки // Вісник ЛІПБ, УкрНДІПБ МВС України. – 2002. – №2. – С. 155-157.
7. Люблін В.Д. Пожежна безпека як об’єкт адміністративно-правового регулювання (тези) // Вісник АПБУ. – 2003. – С. 373-375.

Анотації

Люблін В.Д. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.
У дисертації досліджуються відносини, що випливають з адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду. Це пояснюється тим, що органи державного пожежного нагляду є, перш за все, органами виконавчої влади, які наділені правом накладати адміністративні стягненя за порушення правил пожежної безпеки, що визначає їх особливе місце в системі органів виконавчої влади.
Пропонуються рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства та законодавства, що регулює формування та функціонування системи виконавчої влади, подаються пропозиції щодо упорядкування адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного пожежного нагляду.
Ключові слова: адміністративно-юрисдикційний орган, адміністратив-но-юрисдикційна діяльність, розгляд адміністративних справ, пожежна безпека, адміністративно-правові заходи.

Люблин В. Д. Административно-юрисдикционная деятельность органов государственного пожарного надзора. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.
Результатом внедрения в жизнь положений Конституции Украины, Концепции административно-правовой и судебной реформы в Украине стало формирование нового административно-правового статусу органов исполнительной власти, форм и методов их деятельности. Это объективная необходимость, определенная принципом распределения власти, а также, расширением административно-юрисдикционной деятельности суда.
В диссертации исследуются отношения, которые вытекают из административно-юрисдикционной деятельности органов государственного пожарного надзора, имеющей определенную специфику в сфере деятельности иных административно-юрисдикционных органов.
Административно-юрисдикционная деятельность органов государственного пожарного надзора еще не полной мере соответствует современным требованиям и практики. На современном этапе в действующем законодательстве Украины не нашло своего четкого определения категорийного содержания понятия “административно-юрисдикционная деятельность органов государственного пожарного надзора”.
Указанная специфика объясняется тем, что органы государственного пожарного надзора являются, прежде всего, органами исполнительной власти, что и определяет их особое место среди административно-юрисдикционных органов.
Диссертант определяет понятие административно-юрисдикционного органа, определяет место органов государственного пожарного надзора среди иных административно-юрисдикционных органов. Он подчеркивает, что орган государственного пожарного надзора при осуществлении административно-юрисдикционной деятельности остается органом исполнительной власти.
На основании проведённого исследования выделены этапы формирования и раскрываются квалификационные признаки административно-юрисдикционной деятельности органов государственного пожарного надзора. Учитывая развития устойчивой тенденции расширения полномочий судебных органов в области админстративно-юрисдикционной деятельности, сформулированы предложения относительно разделения административно-юрисдикционных полномочий судов и органов государственного пожарного надзора.
Соискатель раскрывает стадии производства по делам об административных проступках, анализирует административно-юрисдикционные полномочия органов государственного пожарного надзора при рассмотрении дел об административных проступках, проблемы улучшения взаимодействия служб органов внутренних дел и органов государственного пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в предупреждении, раскрытии и расследовании правонарушений о пожарах, объединении усилий и существующего потенциалу, повышения эффективности работы, относительно их раскрытия относительно действующего законодательства Украины.
На основании результатов исследования, теоретических и практических выводов сформулированы предложения к проекту ”Наставления с организации работы государственного пожарного надзора”.

Ключевые слова: административно-юрисдикционный орган, административно-юрисдикционная деятельность, рассмотрение административных дел, пожарная безопасность, административно-правовые меры.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking