Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі ОВС України

 

КОВАЛЬ ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ

АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Злепко Сергій Макарович,
Вінницький національний технічний університет,
завідувач кафедри проектування медико-біологічної
апаратури

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
Хаїмзон Ігор Ізєвіч
Вінницький національного медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри медичної фізики та інформатики

кандидат технічних наук, доцент
Поворознюк Анатолій Іванович
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування

Захист відбудеться "18" вересня 2007р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.01 при Національному авіаційному університеті за адресою: 03680, м. Київ-680, просп. Космонавта Комарова 1

З дисертацією можна ознайомитись в Національному авіаційному університеті за адресою: 03680, м. Київ-680, просп. Космонавта Комарова 1

Автореферат розіслано "18" серпня 2007р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, Куц Ю.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В сучасній психофізіології та теорії розвитку ергатичних систем в останній час на перше місце виходить новий напрямок -психофізіологічне супроводження професійної діяльності, яке включає в себе оцінку і прогнозування функціональних можливостей персоналу, надійність, безпеку професійної діяльності, корекцію виявлених відхилень та порушень, проведення заходів, направлених на адаптацію персоналу до умов професійної діяльності.
Специфіка аналізу ергатичних систем полягає в тому, що має місце невизначеність в констатації лінії розподілу між організмом і середовищем як мінімум, у функціональному відношенні (Павлов В.В., 1989), а складність аналізу — в неможливості формалізувати деякі функціональні можливості людини, наприклад — її психічну діяльність, яку оцінюють по стану психічної компоненти здоров'я. Тому велику зацікавленість викликають проблеми і питання, пов'язані із дослідженням механізму функціонування людини на інформаційному і енергетичному рівнях та із процесом прийняття рішень. Психофізіологічне тестування є одним із процесів, результатом якого є по-перше - прийняття рішення особою, що тестується, при відповіді на питання тесту, і по-друге — прийняття рішення керівником тесту (на основі отриманих психофізіологічних даних) про кінцевий результат тестування. Проблема визначення надійності кадрів, їх професійної придатності та розстановки набула в останні роки особливої актуальності. І це, незважаючи на велику кількість професійних та напівпрофесійних тестів і методик, що використовуються в ОВС, СБУ, МО України, банківській сфері, тощо. До суттєвих недоліків того, що сьогодні використовується, слід віднести невизначеність та похибки в оцінці результатів тестування, невідповідність професії або займаній посаді, достатньо великі фінансові і часові витрати, неповну адаптацію до умов професійної діяльності.
Одним із найбільш перспективних напрямків розв'язання цієї проблеми є розробка таких методів, систем і технологій психофізіологічного тестування, які могли б забезпечити в кінцевому результаті оцінку відповідності особи, що тестується, вимогам професіограми.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в межах Комплексної програми вдосконалення бойової та психологічної підготовки особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України (наказ МВС України від 26.05.2205р. №385), розпорядження Міністра внутрішніх справ України від 12.12.2005р. №1022 та згідно з планами наукових досліджень Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України в рамках держбюджетної НДР 30-Д-289 “Створення автоматизованих діагностичних систем для оцінювання функціонального стану людини” (номер держреєстрації 0105U002421).
Мета та задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розвиток теорії і створення автоматизованого комплексу для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі ОВС України.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі задачі:
1. Вдосконалити класифікацію психодіагностичних та психофізіологічних систем і технологій для тестування і відбору персоналу.
2. Розробити інтегральний критерій відповідності працівників ОВС України напрямкам професійної діяльності.
3. Розробити метод формування зразкових типологічних профілів працівників ОВС по напрямках діяльності.
4. Провести моделювання процесу психофізіологічного тестування і відбору персоналу.
5. Вдосконалити метод контролю якості і оцінки адекватності процесу психофізіологічного тестування.
6. Створити технологію психофізіологічного тестування і відбору персоналу ОВС України.
7. Створити інтегральний автоматизований психодіагностичний комплекс (ІАПДК).
8. Розробити методику по застосуванню ІАПДК для психофізіологічного тестування та відбору персоналу в системі ОВС України.
Об'єкт дослідження - процес психофізіологічного тестування персоналу.
Предмет дослідження - характеристики процесу психофізіологічного тестування персоналу та оцінка відповідності особи, що тестується, вимогам професіограм.
Методи досліджень – в роботі використані методи системного аналізу, математичного моделювання, математичної статистики, теорії автоматичного керування, психоаналізу, функціональної діагностики, нечіткої логіки.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі отримані такі наукові результати:
1. Проведено аналіз сучасних методів та засобів психофізіологічного тестування і відбору персоналу, який дозволив оцінити їх стан і рівень, визначити систему існуючих критеріїв та обґрунтувати необхідність використання фізіологічної компоненти у взаємозв’язку із психічною.
2. Вперше розроблено інтегральний критерій відповідності, який визначає по результатах тестування оцінку відповідності якостей кандидата, як суб’єкта професійної діяльності, відповідним вимогам професіограми або психограми, що підвищує функціональну і професійну надійність персоналу ОВС України.
3. Вперше, на основі нечіткої логіки, розроблено метод формування зразкових типологічних профілів по напрямках професійної діяльності працівників ОВС України, які обумовлюють оптимальне співвідношення між вимогами професіограми (психограми) і типами особистості кандидата, що забезпечує якісний, багаторівневий професійний відбір і розстановку кадрів.
4. Вдосконалено метод контролю якості і ефективності процесу психофізіологічного тестування, побудованого на основі гіпотези двох порогів та принципу “нормальної піраміди” при побудові тестових структур, який дозволяє здійснювати контроль якості за допомогою суб’єктивної складової (шкала відвертості) та об’єктивної, яка, в свою чергу, забезпечує режим відкритого контролю фізіологічної компоненти кандидата і вперше запропонований, режим прихованого контролю.
5. Запропоновано критерій оцінки взаємодії фізіологічної та психічної компонент з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей організму особи, яка тестується, що дозволило розробити і ввести в теорію і практику тестування нові коефіцієнти: впевненості, психологічної сумісності та відповідності.
6. Вдосконалено класифікацію психодіагностичних та психофізіологічних систем і технологій в частині визначення її відповідності критерію мінімізації участі психодіагноста в процесі тестування і єдиному критерію оцінки результатів діагностичних тестових випробувань, що підвищує об’єктивність і достовірність тестування.
Практичне значення одержаних результатів.
1. Створено технологію психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі ОВС України, яка враховує показники індивідуальної та адаптивної норми кандидата, що тестується, взаємодію фізіологічної та психічної компонент, адаптований варіант тесту Дж. Олдхема і Л. Моріс “Визначення типу особистості”.
2. Створено інтегральний автоматизований психодіагностичний комплекс, який вперше визначає по результатах тестування оцінку відповідності кандидата, як суб’єкта професійної діяльності, відповідним вимогам професіограм. Розроблено методику по застосуванню ІАПДК для відбору персоналу в системі ОВС України.
3. Розроблено алгоритмічно-програмне забезпечення ІАПДК.
4. Теоретичні та практичні результати роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі проектування медико-біологічної апаратури ВНТУ в рамках спеціальності “Біотехнічні та медичні апарати і системи” при викладанні таких дисциплін, як: “Сучасні принципи і методи побудови медичних мікрокомп’ютерних систем”, “Вимірювальні методи в медико-технічних системах”, “Сучасні технології оцінки професійної надійності операторів”.
Впровадження результатів роботи. Результати дисертаційної роботи впроваджено в Центрах практичної психології при ГУМВС України у м. Києві та обласних УМВС України (галузеве впровадження).
Особистий внесок здобувача
Усі основні результати дисертаційної роботи отримані автором особисто.
У публікаціях написаних у співавторстві, здобувачеві належить:
в [7] формування вимог до систем і комплексів психофізіологічного тестування і розробка класифікації факторів, що впливають на надійність персоналу; в [8] є співавтором гіпотези про критерій визначення психологічної сумісності персоналу, який базується на тесті Дж. Олдхема та опитнику Кейрсі; в [6] проведено аналіз та оцінку сучасного етапу розвитку медичної кібернетики; в [5] автором проаналізовано особливості процесу формування еталонних профілів працівників ОВС, визначені критерії та розроблена еталонна матриця спеціаліста; в [1] запропоновано концептуальний підхід до створення інформаційних технологій психофізіологічного тестування персоналу, що дозволило розробити інтегральний критерій відповідності; в [4] автор показав, що забезпечити високий рівень надійності персоналу можна тільки використовуючи в сукупності з психічною фізіологічну компоненту здоров’я людини; в [3] обґрунтував необхідність розробки математичної моделі індивідуальної норми та її використання в системах психофізіологічного тестування персоналу; в [2] сформулював підхід до проблеми відбору, оцінки і прогнозування функціональної і професійної діяльності персоналу; в [9] є співавтором технології психофізіологічного відбору і тестування; в [10] належить розробка алгоритму тестування співробітників охоронних банківських структур і визначення функціональних можливостей комплексу ІАПДК; в [12] запропонований метод визначення кореляційної взаємодії між психічною та фізіологічною компонентами; в [13] розроблений принцип посттравматичної реабілітації з використанням апаратів “ГЕСКА”; [14] запропоновані і обґрунтовані основні принципи психофізіологічного тестування і відбору персоналу; [11] написана одноосібно.
Апробація результатів.
Основні положення та окремі результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на Міжнародних науково-технічних конференціях та симпозіумах: Міжнародному симпозіумі “Наука и предпринимательство” (Вінниця, Кам’янець-Подільський, 2003 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2004” (Дніпропетровськ, 2004 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень 2004” (Дніпропетровськ, 2004 р.); І і ІІ Всеукраїнських науково-практичних семінарах “Створення системи забезпечення психологічної надійності персоналу. Організація та проведення психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ України” (Київ, 2002 р., 2003 р.); І і ІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування СПРТП1-2005, 2007рр.” (Вінниця, 2005, 2007 рр.); ІІІ і ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів” (Хмельницький, 2004 р., 2005 р.); VIII Міжнародній конференції КУСС-2005 (м.Вінниця); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні наукові дослідження - 2006” (Дніпропетровськ, 2006р.).
Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані в 14 друкованих працях, з яких, 5 статті у наукових фахових виданнях, які входять до переліку ВАК України, 9 матеріалів та тез доповідей конференцій.
Обсяг та структура дисертації.
Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів основної частини, висновків, переліку використаної літератури та 3 додатків. Загальний обсяг дисертації 196 сторінок, з яких основний текст викладено на 167 сторінках, містить 31 рисунків, 25 таблиць. Перелік використаної літератури складається з 127 найменувань. Додатки містять: версію адаптованого тесту Дж. Олдхема та Л. Морріс „Визначення типу особистості” із шкалою відвертості (по С. Злепко та Л. Ковалю); паспорт на інтегральний автоматизований психодіагностичний комплекс; акти впровадження результатів дисертаційної роботи.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано її актуальність, сформульовано мету та основні задачі досліджень, визначено наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів, а також викладено короткий зміст роботи.
В першому розділі здійснено аналіз існуючих методів і засобів психологічного і психофізіологічного тестування і відбору персоналу.
Проведена оцінка апаратно-програмних засобів технологій психофізіологічного тестування показала, що на сьогоднішній день відсутні такі структури, які б функціонували в єдиному інформаційному просторі і забезпечували адекватну оцінку відповідності кандидата вимогам професіограм.
Обґрунтовано вибір математичного апарату для розробки типологічних зразкових профілів працівників ОВС України і побудови математичної моделі процесу психофізіологічного тестування.
Отримала подальший розвиток класифікація психодіагностичних та психофізіологічних технологій, систем і методик в частині визначення її відповідності критерію мінімізації участі психодіагноста в процесі тестування і єдиному критерію оцінки результатів тестування (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація психодіагностичних та психофізіологічних методик і систем

Її особливістю є напрямок “Психофізіологічні системи і технології”, який логічно витікає із комп’ютерних систем психодіагностики, але вже враховує і фізіологічну компоненту, як один із основних чинників, що забезпечують якість і надійність тестування.
Це дозволило запропонувати класифікацію критеріїв контролю психофізіологічної надійності персоналу (рис. 2), яка у взаємодії із класифікацією (рис. 1) забезпечує комплексну оцінку психофізіологічної надійності персоналу за допомогою слідуючих показників:
Коефіцієнт впевненості кандидата
,
де А – кількість відповідей “можливо” на питання тесту “Визначення типу особистості”; В- загальна кількість відповідей.
Коефіцієнт психологічної сумісності
,
де ?і – коефіцієнт взаємодії по і-тому типу особистості в режимах “Портрет” і “Автопортрет”; 14- загальна кількість типів особистості.
Коефіцієнт відповідності кандидата
,
де С – числове значення і-того типу особистості в режимах “Портрет” і “Автопортрет”; Д- максимальне числове значення і-того типу особистості, яке визначене в тесті: “Визначення типу особистості”.

 

Рис. 2 Класифікація критеріїв контролю психофізіологічної надійності персоналу

Другий розділ присвячений моделюванню процесу психофізіологічного тестування на прикладі працівників ОВС України і розробці інтегрального критерію відповідності (ІКВ) співробітників ОВС України вимогам професіограм.
Результатом професіографічного вивчення діяльності є професіограма – документ, в якому надано систематизовану комплексну інформацію про індивідуальні психологічні, соціальні та психофізіологічні властивості і якості особистості, які є необхідними і достатніми для успішного оволодіння професійною діяльністю та вдосконалення в ній.
Як правило, комплексність і цілеспрямованість професіографії передбачає вивчення професії за такими напрямками: виробнича характеристика; економічне значення професії; соціальна і соціально-психологічна характеристика професії; навчально-виробнича характеристика професії; фізіологічна характеристика вимог професії до людини; психологічна характеристика професійної діяльності.
Вперше розроблений інтегральний критерій відповідності забезпечує по результатах психофізіологічного тестування визначення рівня (оцінки відповідності) якостей кандидата, як суб’єкта професійної діяльності, відповідним вимогам професіограм працівників ОВС України по таких напрямках діяльності: слідча, оперативно-пошукова; профілактична, охоронна, диспетчерська, адміністративно-наглядова, екстремальна.
Процес визначення ІКВ передбачає порівняння отриманого після тестування поточного типологічного профілю кандидата із зразковими типологічними профілями по кожному із вищенаведених напрямків діяльності.
В загальному випадку в процесі формування зразкових профілів будемо мати N експертних профілів особистості, які розподілимо наступним чином:

де k - число профілів, що відповідають напрямку діяльності dj, ; m - число напрямків діяльності.
Позначимо експертні профілі в такий спосіб:
11 ,12, ... ,1k1, - номера профілів по напрямку діяльності d1;
21, 22,...,2k2 - номера профілів по напрямку діяльності d2;

j1, j2,...,jkj - номера профілів по напрямку діяльності dj;

m1, m2,...,mkm - номера профілів по напрямку діяльності dm.
Тоді запропонована матриця знань може бути представлена у вигляді таблиці і буде визначати систему логічних висловлювань типу "IF-THEN, ELSE", що зв'язують значення параметрів х1 ? хп із одним з напрямків діяльності dj, , m=7 – кількість напрямків діяльності:THEN d=d1, ELSETHEN d=d2, ELSETHEN d=dm, де a – Терм множини змінної х, n – кількість експертних профілів
Використовуючи операції (OR) і (AND) цю систему висловлювань можна представити в більш компактній формі:
, ,
або ще більш компактно:
, .

Будемо визначати зразковий типологічний профіль (ЗТП) як оптимальне співвідношення якісних характеристик кожного із типів особистості відповідному напрямку професійної діяльності.
Тоді, поточний типологічний профіль (ПТП) представлятиме собою визначене на момент тестування кількісне співвідношення амплітудних показників по кожному типу особистості, які присутні в отриманому профілі кандидата.

, , n=14
де Xp1..Xpn- амплітудні значення типів особистості, визначені шляхом тестування кандидата в режимі “Автопортрет”;
В зв’язку із тим, що поточний типологічний профіль визначається в кількісних показниках (амплітудні значення типів), а зразковий типологічний профіль представлений в якісних показниках, необхідно узгодити “розмірності” обох профілів і тільки потім проводити порівняння. Оскільки порівняння відбувається по відношенню до зразкового профілю, то необхідно кількісні показники поточного профілю трансформувати в якісні.
Для цього визначимо проміжні вагові коефіцієнти по кожному типу особистості за наступною формулою:
,
де – сума амплітудних значень типів особистості, що присутні в поточному типологічному профілі.
Зразковий типологічний профіль для j-го напрямку діяльності в загальному вигляді можна представити формулою:
, ,
де – зразкові вагові коефіцієнти типів особистості в зразковому типологічному профілі, відповідно, для кожного напрямку діяльності;
Наступним етапом є визначення процентного співвідношення між проміжними ваговими коефіцієнтами KPXI і ваговими коефіцієнтами, що присутні в зразкових профілях:

Перехід до визначення якісних характеристик кожного із типів особистості здійснюється за допомогою формули (8).
,
де – число характеристик, що присутні в і-му типі особистості.
Формуємо отриманий поточний типологічний профіль кандидата в якісних показниках, для чого
- визначаємо суму присутніх в профілі характеристик по всіх типах особистості;
- визначаємо поточні вагові коефіцієнти

Таким чином, отриманий поточний типологічний профіль приймає вигляд :

Значення ІКВ визначатимемо за допомогою системи нечіткого логічного висновку типу Сугено, у відповідності до якої при наявності відомої бази знань, вектору вхідних параметрів Х={x1, x2,…,xn}, що характеризують кандидата ставить у відповідність значення діагнозу d, яке визначає напрям діяльності в системі ОВС України, тобто:
.
Діапазони зміни факторів визначаються за допомогою функції належності Гауса
,
що дозволяє представити ієрархічний зв’язок між параметрами та відповідністю кандидата тому чи іншому напрямку діяльності у вигляді дерева нечіткого логічного висновку (таблиця 1).
Таблиця 1
Дерево нечіткого логічного висновку
База знань про співвідношення
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p12 p13 p14 P
norm norm norm norm norm norm norm norm norm norm norm norm P1
norm fail norm norm norm norm norm norm norm norm norm norm P2
norm norm fail norm norm norm norm norm norm norm norm norm P2
norm norm norm fail norm norm norm norm norm norm norm norm P2
norm norm norm norm fail norm norm norm norm norm norm norm P2
norm norm norm norm norm fail norm norm norm norm norm norm P3
norm norm norm norm norm norm fail norm norm norm norm norm P2
norm norm norm norm norm norm norm fail norm norm norm norm P3
norm norm norm norm norm norm norm norm fail norm norm norm P2
norm norm norm norm norm norm norm norm norm fail norm norm P2
norm norm norm norm norm norm norm norm norm norm fail norm P2
norm norm norm norm norm norm norm norm norm norm norm fail P2
fail norm norm norm norm norm norm norm norm norm norm norm P2

f1 f2 f3 F s S P S F Q
norm norm norm F1 norm S1 P1 S1 F1 Q1
norm fail norm F2 fail S2 P2 S1 F1 Q1
norm norm fail F2 P3 S1 F1 Q8
fail norm norm F3 P1 S2 F1 Q9
norm fail fail F3 P1 S1 F2 Q9
fail norm fail F3 P2 S2 F2 Q9
fail fail norm F3 P3 S2 F2 Q9

Будемо розглядати процес психофізіологічного тестування і відбору персоналу, як складну ергатичну систему, в якій стан кандидата визначається вектором
x(t)={x1(t), x2(t), … , xi(t), … ,xn(t)},
де - комплекс змінних величин, що характеризують стан кандидата і змінюються під дією зовнішніх та внутрішніх впливів. Тоді процес психофізіологічного тестування можна розглядати з точки зору аналізу поведінки простору станів кандидата, який локалізований не тільки в просторово-часовому континуумі, але й знаходиться в єдиному інформаційно-енергетичному просторі (рис. 3).
Представлена інтерпретація простору станів має одну суттєву відмінність, яка полягає в секторуванні на підпростори Q2 і Q3, що адекватне відповідним блокам питань тесту і дає можливість однозначно визначити, які питання викликали у кандидата хвилювання або змусили дати невірні відповіді.
Функціональний стан кандидата, як об’єкта контролю і керування запропоновано досліджувати за допомогою математичної моделі у вигляді диференційних рівнянь, яка має наступний вигляд:
де ? вектор вихідних параметрів функціонування кандидата; ? вектор збуджуючих впливів; ? вектор психічної компоненти; ? вектор фізіологічної компоненти; ? вектор функції взаємодії.
В реальних умовах на процес прийняття рішень кандидатом при відповіді на питання тесту впливають збуджуючі впливи W(t), закон розподілу яких відомий, або може бути визначений; стан фізіологічної компоненти ; стан психічної компоненти U(t); ? функція взаємодії фізіологічної та психологічної компонент:
де ? елементи множини збуджуючих впливів ; ? елементи множини станів психічної компоненти ; ? елементи множини станів фізіологічної компоненти ; ? елементи множини значень функції взаємодії .
Надійність та ефективність математичної моделі підвищується за рахунок оцінки взаємодії фізіологічної та психічної компонент в різних режимах функціонування:
- взаємодія між режимами “Автопортрет” - “Автопортрет-артефакт”
;
- взаємодія між режимами “Портрет” - “Автопортрет”
,
Оскільки фізіологічні показники мають різні розмірності, то доцільно визначити відносну зміну кожного показника:
,
де значення показника в даний момент часу і для якого справедливі умови: - девіація показника є слабкою; - девіація показника є помірною; - девіація показника є значною.
Для підвищення точності розрахунків доцільно взаємодію між фізіологічними показниками вираховувати за формулою:

На рис. 4 представлено меню кореляцій, яке використовується в комплексі ІАПДК-01.

Рис. 4 Меню визначення взаємодії
Третій розділ дисертації присвячений розробці інформаційної технології психофізіологічного тестування і відбору. Обґрунтована необхідність її розроблення, визначено критерії та інші чинники, що забезпечують її високу ефективність та надійність.
Запропонована класифікація факторів, які впливають на надійність тестування, в якій поряд із класичними, використані критерії оцінки тих факторів, що є специфічними, а саме – фізіологічної і психічної компоненти.
Розроблена технологія психофізіологічного тестування і відбору за своєю структурою повністю адекватна класичному визначенню інформаційної технології.
Запропонована класифікація критеріїв порівняльного аналізу інформаційних технологій, з використанням якої було проведено порівняльний аналіз розробленої технології та існуючих по критеріях стандартизації, надійності, валідності, єдиному критерію оцінки результатів тестування та іншим. В результаті визначено, що практично по всіх критеріях запропонована технологія має суттєві відмінності і переваги.
Розроблено метод контролю якості процесу психофізіологічного тестування, який базується на гіпотезі двох порогів і використовує при побудові тестових структур принцип “нормальної піраміди”. Запропонований метод, який у порівнянні із існуючими, здійснює комплексний контроль якості процесу тестування за допомогою суб’єктивної складової (психічна компонента) та об’єктивної (фізіологічна компонента), яка в свою чергу забезпечена режимом неприхованого контролю фізіологічної компоненти кандидата і вперше запропонованим режимом її прихованого контролю.
Четвертий розділ присвячений розробці інтегрального автоматизованого психодіагностичного комплексу.
На основі розроблених теоретичних засад і інформаційної технології психофізіологічного тестування персоналу створено інтегральний автоматизований психодіагностичний комплекс, функціональна схема якого представлена на рисунку 5 та оперативне резюме, як результат роботи комплексу на рисунку 6.

Рис. 5 Функціональна схема ІАПДК

Рис. 6. Оперативне резюме ІАПДК – 01
ІАПДК єдиний із відомих автоматизованих систем тестування, який по результатам проходження одного тесту забезпечує диференціацію кандидатів по стійкості до впливу зовнішніх психоемоційних стресорів.
Розроблено програмне забезпечення комплексу, в основу якого покладено принцип низхідної відкритої ієрархії (рис. 7).

Рис. 7. Структура програмного забезпечення.

Розроблено методику проведення тестування та інструкцію по застосуванню ІАПДК.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
В результаті проведення дисертаційних досліджень були отримані такі висновки і результати:
1. Проведений аналіз сучасних методів і засобів психофізіологічного тестування визначив необхідність вдосконалення існуючої класифікації психодіагностичних методик, а оцінка апаратно-програмних засобів систем і технологій підтвердила вимогу їх функціонування в єдиному інформаційному просторі з урахуванням показників індивідуальної адаптивної норми.
2. Запропонована класифікація психодіагностичних та психофізіологічних систем і технологій, новизною якої є відповідність критерію мінімізації участі психодіагноста в процесі тестування і єдиному критерію оцінки результатів діагностичних тестових випробувань.
3. Вперше розроблено інтегральний критерій відповідності, який визначає по результатах тестування, оцінку відповідності психофізіологічних якостей кандидата, як суб’єкта професійної діяльності, відповідним вимогам професіограми або психограми, що підвищує рівень функціональної і професійної надійності персоналу ОВС України.
4. Вперше розроблено метод формування типологічних зразкових профілів з використанням апарату нечіткої логіки, що дозволяє формувати типологічні зразкові профілі по професіограмах або психограмах працівників ОВС України.
5. Запропонована математична модель процесу психофізіологічного тестування у вигляді матриць знань, зразкових типологічних профілів та системи диференційних рівнянь, що визначають вектор кандидата в просторі можливих станів, яка відображає процес прийняття рішення особою, що тестується, як об’єктом контролю і керування і на відміну від існуючих, забезпечує по результатах тестування відповідність кандидата вимогам професіограм співробітників ОВС України.
6. Вдосконалено метод контролю якості процесу психофізіологічного тестування, побудованого на основі гіпотези двох порогів та принципу “нормальної піраміди”, який дозволяє здійснювати контроль якості тестування за допомогою шкали відвертості та фізіологічної компоненти, що забезпечує режим відкритого контролю і вперше запропонований режим прихованого контролю.
7. Запропоновано критерій оцінки взаємодії фізіологічної та психічної компонент, який враховує індивідуально-типологічні особливості організму особи, яка тестується, що дозволило розробити і ввести в теорію і практику тестування нові коефіцієнти, а саме: впевненості, психологічної сумісності і відповідності.
8. Створено інформаційну технологію психофізіологічного тестування і відбору персоналу ОВС України, що побудована на адаптованому тесті Дж. Олдхема і Л. Моріс “Визначення типу особистості”, індивідуальній та адаптивній нормі показників стану кандидата, що тестується, взаємодії фізіологічної та психічної компонент.
9. Створено інтегральний автоматизований психодіагностичний комплекс, який вперше визначає оцінку відповідності кандидата, як суб’єкта професійної діяльності, відповідним вимогам професіограм працівників ОВС України.
10. Розроблено методику по застосуванню ІАПДК в системі ОВС України при відборі персоналу.
11. Результати дисертаційної роботи отримали галузеве впровадження в системі ОВС України шляхом застосування ІАПДК в Центрах практичної психології при обласних УМВС України, що забезпечило якісний, багаторівневий, професійний відбір та розстановку кадрів, своєчасне виявлення осіб, що схильні до зради та несанкціонованих стосунків з кримінальними елементами; ранню діагностику психічних та функціональних розладів здоров’я, в т.ч. і схильності до суїциду.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Злепко С.М., Омельченко С.В., Коваль Л.Г., Петрушин С.А. Концептуальный подход к созданию информационных технологий психофизиологического тестирования персонала. // Сборник трудов международного симпозиума “Наука и предпринимательство”. Винница –Каменец-Подольский, 2003. – С. 231-233.
2. Злепко С.М., Тимчик С.В., Коваль Л.Г., Гребенюк Н.Г. Особенности создания тестово-моделирующих структур для оценки профессиональной деятельности. // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково–технічної конференції „Фотоніка–ОДС 2002”. Вінниця: „Універсум-Вінниця”, 2002, – С. 52.
3. Злепко С.М., Коваль Л.Г., Дудник Д.І., Попенко Н.М. Про необхідність розробки математичної моделі індивідуальної норми для комп’ютерних систем психофізіологічного тестування. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2004”. Том 1. Психологія. – Дніпропетровськ. – Наука і освіта, 2004, – С. 35-37.
4. Злепко С.М., Літвін В.В., Коваль Л.Г. Фізіологічна компонента здоров’я людини та її вплив на надійність тесту. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004”. Том 28. Психологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004, – С. 52-55.
5. С.М. Злепко, Л.Г. Коваль, С.А. Петрушин. Особливості розробки еталонних профілів працівників ОВС України по напрямках діяльності // Вісник ХНУ, №4, 2005/ Ч.1, Т 2, – С. 85-87.
6. Злепко С.М., Тимчик С.В., Коваль Л.Г. Основні напрямки розвитку та принципи проектування мікрокомп’ютерних біотехнічних систем. // Матеріали І Міжнародної конференції (СПРТП–2005), Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005, – С. 161.
7. Л.Г. Коваль, С.М. Злепко, В.І. Откидач Типологія особистості – основа сучасних технологій психофізіологічного тестування персоналу // Вісник ХНУ, 2004, №2, 4.1, Т 2, – С. 66-69.
8. Злепко С.М., Тимчик С.В., Коваль Л.Г. Критерій визначення психологічної сумісності персоналу // Матеріали VIII Міжнародної конференції (КУСС-2005), Вінниця, Універсум-Вінниця, 2005,- С.279.
9. С.М. Злепко, Л.Г. Коваль, С.В. Тимчик Технологія психофізіологічного тестування // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 2005, №2, - С. 141-143.
10. С.М. Злепко, Л.Г. Коваль, С.В. Тимчик, В.В. Мельников Інтегральний автоматизований психодіагностичний комплекс для психофізіологічного відбору і тестування персоналу. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 2005, №2, - С. 143-147.
11. Л.Г. Коваль Алгоритмічно-програмне забезпечення систем для тестування персоналу // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 2005, №2, - С. 139-141.
12. Коваль Л.Г., Злепко С.М., Чернецький Р.В. Оцінка кореляційної взаємодії фізіологічної та психологічної компонент при тестуванні персоналу. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні наукові дослідження - 2006”. Дніпропетровськ 2006 – Том 34. Психологія та соціологія. – С. 18-21.
13. Злепко С.М., Коваль Л.Г., Дибель О.В. Застосування апаратів фотонної терапії „Геска” для посттравматичної реабілітації. // Матеріали ХХV Международной научно-практической конференции “Применение лазеров в медицине и биологии”. Луцк, 2006г. – С.31.
14. Злепко С.М., Коваль Л.Г. Моторний А.П., Костіщин С.В. До питання про необхідність і доцільність психофізіологічного тестування і відбору персоналу. // Матеріали І Міжнародної конференції (СПРТП–2007), Вінниця: Універсум-Вінниця, 2007, – С. 197.

АНОТАЦІЯ
Коваль Л. Г. Автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі ОВС України. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Національний авіаційний університет, Київ, 2007.
Проведено аналіз сучасних методів і засобів психофізіологічного тестування і відбору персоналу. Розроблено класифікацію психодіагностичних та психофізіологічних технологій, систем, методик. Розроблено математичну модель процесу психофізіологічного тестування персоналу. Визначено та досліджено критерії оцінки взаємодії фізіологічної та психічної компонент. Розроблено теоретичні засади, модель і метод контролю якості процесу та створено інформаційну технологію і автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору в системі ОВС України.
Ключові слова: інформаційна технологія, процес тестування, відбір персоналу, психодіагностичний комплекс, інтегральний критерій відповідності, інформаційна модель, база даних, комп’ютерна мережа, експертна система.

SUMMARY
Koval’ L.G. Automated complex for psycho-physiological testing and selection of the personnel in law-enforcement bodies system of Ukraine. – Manuscript
The dissertation on competition for scientific degree of Cand.Tech.Sci. on specialty 05.13.06 – Automated control systems and progressive information technologies. – National Aviation University. – Kyiv 2007.
In given work the analysis of modern methods and means of psycho-physiological testing and selection of the personnel is resulted. The classification of psycho-diagnostic and psycho-physiological technologies, systems and techniques is developed. The mathematical model of psycho-physiological personnel testing process is also developed. The criteria of estimation of physiological and psychical components interaction are defined and investigated. Theoretical bases, model and process quality control method are developed. New information technology and automated complex for psycho-physiological testing and selection of the personnel in law-enforcement bodies system of Ukraine are created.
Keywords: information technology, testing process, selection of the personnel, psycho-diagnostic complex, integrated conformity criterion, information model, database, computer network, expert system.


АННОТАЦИЯ
Коваль Л.Г. Автоматизированный комплекс для психофизиологического тестирования и отбора персонала в системе ОВД Украины. – Рукопись
Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии. – Национальный авиационный университет, Киев 2007.
Проведенный анализ современных методов и средств психофизиологического тестирования определил необходимость усовершенствования существующей классификации психодиагностических методик, а оценка аппаратно-программных средств систем и технологий подтвердила требование их функционирования в едином информационном просторанстве с учетом показателей индивидуальной адаптивной нормы, что позволило усовершенствовать классификацию психодиагностческих и психофизиологических систем и технологий, новизной которой является соответствие критерия минимизации участия психодиагноста в процессе тестирования и единому критерию оценки результатов диагностических тестовых испытаний. Ее особенностью является направление “Психофизиологические системы и технологии”, которое логически вытекает из компьютерных систем психодиагностики, но уже учитывает и физиологическую компоненту, как один из основных факторов, которые обеспечивают качество и надежность тестирования. Что позволило предложить классификацию критериев контроля психофизиологической надежности персонала которая обеспечивает комплексную оценку психофизиологической надежности персонала с помощью новых показателей таких как: коэффициент уверенности, коэффициент психологической совместимости, коэффициент соответствия.
Впервые разработанный интегральный критерий соответствия обеспечивает по результатам психофизиологического тестирования определение оценки соответствия качеств кандидата, как субъекта профессиональной деятельности, соответствующим требованиям професиограм сотрудиков ОВД Украины по таким направлениям деятельности: следовательская, оперативно-поисковая; профилактическая, охранная, диспетчерская, административно-надзорная, экстремальная. Значение ИКВ определяется при помощи системы нечеткого логического вывода типа Сугено.
Предложенная математическая модель процесса психофизиологического тестирования в виде матриц знаний, образцовых типологических профилей и системы дифференциальных уравнений, которые определяют вектор кандидата в пространстве возможных состояний, которая отображает процесс принятия решения тестирующимся, как объектом контроля и управления и в отличие от существующих, обеспечивает по результатам тестирования соответствие кандидата требованиям професиограм сотрудников ОВД Украины.
Создана информационная технология психофизиологического тестирования и отбора персонала ОВС Украины, которая построена на адаптированном тесте Дж. Олдхема и Л. Морис “Определение типа личности”, индивидуальной и адапт ивной норме показателей состояния кандидата, взаимодействия физиологической и психической компонент.
Предложенная классификация критериев сравнительного анализа информационных технологий, с использованием которой был проведен сравнительный анализ разработанной технологии и существующих по критериям стандартизации, надежности, валидности, единому критерию оценки результатов тестирования и другим. В результате определено, что практически по всем критериям предложенная технология имеет существенные отличия и преимущества. На основе разработанных теоретических основ и информационной технологии психофизиологического тестирования персонала, создан интегральный автоматизированный психодиагностический комплекс, который впервые обеспечивает по результатам тестирования оценку соответствия кандидата, как субъекта профессиональной деятельности требованиям професиограм в виде интегрального критерия соответствия.
Ключевые слова: информационная технология, процесс тестирования, отбор персонала, психодиагностический комплекс, интегральный критерий соответствия, информационная модель, база данных, компьютерная сеть, экспертная система.


Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking