Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів

 

Цимбал Ганна Петрівна

ВЗАЄМОДІЯ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики Національної акаде-мії державної податкової служби України, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
БАХІН Володимир Петрович,
Національна академія державної податкової служби України, професор ка-федри кримінального права, процесу та криміналістики

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
ІЩЕНКО Андрій Володимирович,
Київський національний університет внутрішніх
справ, професор кафедри криміналістики

кандидат юридичних наук, доцент,
КОЛЕСНИК Валерій Аркадійович,
Національна академія Служби безпеки України,
начальник кафедри криміналістики.

Провідна установа: Харківський національний університет внутрішніх справ, МВС України, кафедра криміналістики, м. Харків

Захист відбудеться „27” січня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 у Київському національному університеті внутрішніх справ ( 03035, м. Київ, Со-лом’янська площа, 1 ).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету внутрі-шніх справ ( 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 1 ).

Автореферат розісланий „ 26” грудня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.І. Казміренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід до ринкових відносин диктує необхідність проведення полі-тичних, соціально-економічних та правових реформ в Україні, посилення боротьби зі злочинніс-тю.
Сучасна якісна зміна злочинності, яка виражається в нових її видах і способах вчинення злочинів, професіоналізм, організованість, технічне оснащення, протидія розслідуванню тощо ста-вить перед правоохоронними органами нові завдання. Лише спільними зусиллями, тісно взаємо-діючи між собою, можливо досягнути відповідних позитивних результатів при виявленні, роз-критті і розслідуванні, зокрема податкових, злочинів.
Актуальності при сучасних економічних перетвореннях в Україні, суттєвих змінах у суспі-льних відносинах набувають питання, пов’язані з наповненням бюджету держави, у тому числі за рахунок сплати податків, зборів, є обов’язковим для всіх громадян, що закріплено статтею 67 Кон-ституції України.
Проблема криміналізації суспільства посідає чільне місце в діяльності правоохоронних ор-ганів. Це ставить перед наукою, законодавчою та правоохоронною практикою завдання нагальної розробки та реалізації нових підходів до боротьби зі злочинністю, відшукання нових форм і мето-дів взаємодії правоохоронних органів, що відповідають реаліям сьогодення.
Чинна система оподаткування в Україні, види податків, порядок їх обчислення, перелік об’єктів оподаткування, платників податків та відповідальність за порушення податкового законо-давства закріплені Законом України „Про систему оподаткування”, постановою Верховної Ради України „Про основні положення податкової політики в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України та відомчими нормативними актами.
Контроль за дотриманням податкового законодавства, своєчасною сплатою податків, збо-рів, інших обов’язкових платежів до державного і місцевих бюджетів покладено на органи держа-вної податкової служби України.
Чинна система оподаткування щорічно забезпечує від 60 до 80 відсотків надходжень до державного бюджету і повністю доходи до бюджетів органів місцевого самоврядування.
Лише в одному 2002 році частка надходжень, які контролювалися ДПА, у Зведеному дер-жавному бюджеті України становила 70 відсотків. У подальшому лише за чотири роки щорічні обсяги надходжень виросли з 23,6 млрд. Грн.. до 38,3 млрд. Грн.., або в 1,5 рази.
Разом з тим, як свідчить практика, конституційний обов’язок сплати податків, зборів, ін-ших обов’язкових платежів виконується суб’єктами оподаткування не завжди, не вчасно і не в по-вному обсязі. Це зумовлено різними причинами, однією з яких є приховування фактично отрима-них доходів і навмисне ухилення від сплати податків.
Про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів свідчить те, що, наприклад, лише за період з 1998 по 2004 роки у провадженні слідчих податкової міліції ДПА України за виявленими фактами ухилень знаходилось 54 726 кримінальних справ, з яких у 26 741 справі, або 48,9 %, досудове розслідування було завершено.
У 1997 році за злочинами цієї категорії було порушено 8 973, у 1998 р. – 10 378, у 1999 р. – 10 300, а у 2000 р. – 10 800 кримінальних справ .
Узагальнення слідчої і судової практики свідчить про те, що при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів існують певні недоліки та складності, які обумовлені, з іншого боку, нестабільністю і нечіткістю норм податкового законодавства, а з дру-гого – неналежним доведенням його приписів до суб’єктів оподаткування, а також недостатнім досвідом працівників податкової міліції у проведенні розслідування. Складність розслідування цих злочинів обумовлюється також не розробленістю відповідної досконалої криміналістичної ме-тодики та нормативно-правової регламентації взаємодії органів податкової міліції з іншими пра-воохоронними органами на етапах досудового провадження в справах про злочини у сфері опода-ткування.
Питанням взаємодії при виявленні і розслідуванні злочинів, у тому числі у сфері оподатку-вання, в різні часи і періоди були присвячені праці вітчизняних і зарубіжних криміналістів: Анд-реєва Г.В., Бєлкіна Р.С., Бекішева Д.К., Бірюкова П.Н., Бурлина С.А., Василенко С.Ю., Возгріна І.О., Гриценка В.В., Гутника А.Є., Гущева В.І., Дуднікова А.Л., Душейко І.О., Козаченко І.П., Ку-черова І.І., Лисенка В.В., Лукашева В.А., Мазурина М.І., Матусовського Г.А., Ратінова А.Р., Рати-шевського Ю.М., Сервецького І.В., Супруненка А.М., Тертишника В.М., Чувільова А.А., Шепітька В.Ю., Юрченка О.М. та інших.
Аналіз законодавства, літературних джерел, матеріалів практики податкової служби Украї-ни показує, що при значній увазі вдосконаленню чинної системи оподаткування і відповідальності за порушення податкового законодавства питання взаємодії відповідних органів при виявленні і розслідуванні податкових злочинів недостатньо досліджені, що зумовлює недоліки і суттєві труд-нощі процесу доказування ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дисер-таційного дослідження належить до пріоритетних у науці криміналістиці. Тема узгоджується з по-ложеннями комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376/2000, Постановою Верховної Ради України „Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій та закон-ності в забезпеченні прав і свобод людини” від 23 березня 2000 року №1592-ІІІ.
Дисертація виконана відповідно до теми наукових досліджень кафедри кримінального пра-ва, процесу та криміналістики „Процесуальні та криміналістичні аспекти виявлення, розслідуван-ня та попередження злочинів у сфері оподаткування” (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ – 01030002435 від 23.12.2003 року), є складовою наукових планів Науково-дослідного центру з про-блем оподаткування Національної академії державної податкової служби України (номер держав-ної реєстрації 0102V005028); узгоджується із завданням ДПА України і планами методичної робо-ти слідчих підрозділів податкової міліції щодо забезпечення відповідних надходжень до держав-ного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок підвищення рівня профілактики правопору-шень у сфері оподаткування та дотримання прав громадян при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
Тему дисертації затверджено Вченою радою Національної академії державної податкової служби України 2 липня 2001 року, протокол № 11 і включено до „Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2002 р.)” (Академія правових наук України, Харків „Пра-во” 2002 р.)
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розгляд теоретичних положень взаємо-дії податкової міліції з правоохоронними органами, контрольно-ревізійними службами та іншими державними контролюючими органами як умови забезпечення виявлення і розслідування подат-кових злочинів; розробка правових, організаційних і тактичних заходів взаємодії; формування ре-комендацій, які підвищують ефективність виявлення і розслідування податкових злочинів, а також законодавчих пропозицій за темою дисертації.
Відповідно до мети дослідження визначені такі основні завдання:
– розкрити поняття, сутність злочинності у сфері оподаткування;
– розглянути організаційні і тактичні аспекти взаємодії як умови забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів;
– дослідити і класифікувати способи ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів;
– вивчити форми і механізми міжнародного співробітництва у процесі виявлення і розслі-дування злочинів у сфері оподаткування.
Об’єкт дослідження складають правовідносини податкової міліції з іншими правоохорон-ними і державними контролюючими органами при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування.
Предметом дослідження є організаційні, правові, методичні та тактичні засоби взаємодії як умови забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів.
Методи дослідження. Теоретичним підґрунтям дослідження є положення діалектичного матеріалізму і загальнонаукові та спеціальні методи, що групуються на ньому.
В процесі дослідження використовувались як теоретичні, так і емпіричні методи дослі-дження: історико-правовий і логічний – використовувалися з метою аналізу становлення поняття „взаємодія”; порівняльний і системно-структурний – дозволили розкрити сутність „взаємодії”, її роль і місце у забезпеченні виявлення і розслідування податкових злочинів; статистичний – для дослідження тенденції розвитку видів взаємодії як умови забезпечення виявлення та розслідування податкових злочинів.
При висвітленні окремих теоретичних і прикладних завдань використовувалися конкретно-соціологічні методи: аналіз, анкетування, опитування, узагальнення, які дозволили розкрити уяв-лення працівників правоохоронних та державних органів щодо характеру явища, яке досліджуєть-ся, і забезпечити емпіричну базу дослідження.
Висвітлені в дисертації положення, висновки ґрунтуються на працях вітчизняних і зарубі-жних вчених у галузі криміналістики, кримінального процесу, кримінального права, кримінології, юридичної психології, соціології та оперативно-розшукової діяльності: Ю.П. Аленіна, С.Н. Аненкова, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, Т.М. Барабаш, В.Л. Васильєва, А.Ф. Волобуєва, І.А. Возгріна, В.К. Лисиченка, В.Г. Гончаренка, А.Є. Гутніка, А.Л. Дуднікова, А.П. Закалюка, В.О. Коновалової, М.В. Костицького, І.І. Кучерова, В.С. Кузьмічова, А.А. Лазарева, В.В. Лисенка, І.М. Лузгіна, В.Т. Маляренка, Г.А. Матусовського, М.М. Міхеєнка, В.Т. Нора, В.А. Образцова, М.В. Салтевського, Г.С. Селіванова, В.В. Тищенка, І.К. Туркевич, А.Г. Філіпова, М.Є. Шумила, П.В. Цимбала, Г.Л. Чигриної, В.П. Шибіки, М.П. Яблокова, С.С. Яценка та інших.
Правовою основою дослідження є Конституція України, Укази Президента України, по-станови Кабінету Міністрів України, адміністративне, кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство України, Закони України „Про державну податкову службу в Україні”, „Про мі-ліцію”, „Про контрольно-ревізійну службу в Україні”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про організаційно-правові основи боротьби зі злочинністю” та інші.
Емпіричну базу дослідження склали аналіз статистичної звітності підрозділів податкової міліції за 1998–2004 роки та узагальнення матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
У роботі використані результати дослідження практики взаємодії податкової міліції та ін-ших правоохоронних органів за період 2001–2004 роки: за спеціально розробленими анкетами опитано 85 слідчих податкової міліції 96 слідчих прокуратури; 212 оперативних працівників пода-ткової міліції; та 681 оперативних працівників органів внутрішніх справ, а також результати порі-вняльного аналізу відомчих нормативних актів ДПА та інших правоохоронних органів з питань взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.
При підготовці дисертації, формулюванні основних положень, висновків та пропозицій ав-тором використовувався і власний досвід практичної діяльності в органах внутрішніх справ Укра-їни та викладача кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Національної академії державної податкової служби України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером і змістом роз-глянутих питань дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням про-блеми взаємодії як умови забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів.
В дисертації висвітлені окремі концептуальні і практичні положення та висновки, які спря-мовані на удосконалення взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими правоохоронними ор-ганами при розслідуванні податкових злочинів.
До найбільш суттєвих із них, що, на думку автора, складають новизну, слід віднести такі:
– запропоновано визначення поняття “взаємодія” органів ДПА з іншими правоохоронними органами як регламентована чинними нормативно-правовими актами співпраця в межах своєї компетенції при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування;
– вперше виділено та систематизовано основні ознаки взаємодії органів ДПА з іншими пра-воохоронними органами;
– запропоновано обґрунтування доцільності розширення принципів взаємодії органів ДПА з іншими правоохоронними органами, зокрема законності, узгодження дій, планування, координа-ції, взаємоінформації;
– вперше обґрунтовано, що необхідно конкретизувати ст.ст.114, 118, 119 КПК України з питань взаємодії слідчих з органами дізнання при провадженні у кримінальних справах;
– обґрунтовано положення про необхідність унормування у відомчих нормативних актах ДПА та інших правоохоронних органів принципів і форм взаємодії слідчих підрозділів і органів дізнання при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування;
– вперше проведено аналіз практики іноземних країн з питань взаємодії при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування і пропозиції щодо удосконалення діяльності органів податкової міліції України;
– запропоновано визначити поняття “форма взаємодії” і обґрунтування пропозицій щодо їх удосконалення;
– запропоновано конкретизацію змісту таких елементів криміналістичної характеристики, як предмет посягання, способи вчинення та приховання окремих видів ухилень від сплати подат-ків, зборів та інших обов’язкових платежів певними суб’єктами оподаткування;
– вперше висвітлено порядок і умови взаємодії підрозділів податкової міліції з органами контрольно-ревізійної служби та обґрунтування пропозицій про вдосконалення міжвідомчого їх унормування;
– обґрунтовано висновок про необхідність вдосконалення існуючої інформаційної системи органів податкової міліції та міжвідомчого узгодження її з інформаційними системами МВС Укра-їни, митної служби та інших правоохоронних органів та порядку використання їх при розсліду-ванні злочинів у сфері оподаткування;
– викладено положення про удосконалення методики розслідування злочинів у сфері опо-даткування і включення в неї, як обов’язкового структурного елемента, наукових рекомендацій про взаємодію органів податкової міліції з іншими правоохоронними органами.
Розроблено на основі положень теорії криміналістики, зокрема тактики та методики розслі-дування окремих видів злочинів, концепції автора про особливості взаємодії органів податкової міліції з правоохоронними та іншими державними органами України, спрямованої на вдоскона-лення практики запобігання і розслідування злочинів у сфері справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані та обґру-нтовані в дисертації теоретичні положення, висновки і пропозиції використовуються: 1) у законо-творчій роботі Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення право-охоронної діяльності – пропозиції до проекту Кримінально-процесуального кодексу України (ре-єстр № 7431) та пропозиції „Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України” (реєстр № 2286), які були враховані і використані (акт Комітету Верховної Ради України № 06-19/15-220 від 10 травня 2002 року); 2) у навчальному процесі Національної академії внутрішніх справ України при викладанні курсу “Криміналістика”, спеціальних курсів, а також науково-дослідній роботі слухачів, курсантів та студентів (акт впровадження від 16 травня 2005 року); 3) у навчальному процесі Національної академії державної податкової служби України на юридичному факультеті та факультеті податкової міліції при викладанні курсу “Криміналістика” та спеціальних курсів “Особливості провадження у справах про злочини у сфері господарської діяльності”, “Роз-слідування злочинів у сфері оподаткування” (акт впровадження від 16 травня 2005 року).
Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики Національної академії державної податкової служби України і обговорена на засіданні цієї ж кафедри (протокол № 14 від 30 червня 2005 року), а також на кафе-дрі криміналістики Національної академії внутрішніх справ України і на міжкафедральному семі-нарі (протокол № 2 від 8 вересня 2005 року), схвалена ними і рекомендована до захисту.
Основні положення дисертації, теоретичні та практичні висновки і рекомендації оприлюд-нено в доповідях та повідомленнях на науково-практичній конференції „Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України” (Ірпінь, 1999 р.), на другій Міжнарод-ній науково-практичній конференції „Проблеми впровадження інформаційних технологій в еко-номіці і бізнесі” (Ірпінь, 2001 р.), на третій Міжнародній науково-практичній конференції „Про-блеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (Ірпінь, 2002 р.).
Особистий внесок здобувача. У дисертації при висвітленні окремих питань щодо взаємо-дії як умови при виявленні і розслідуванні податкових злочинів, її форм і методів здійснення, тео-ретичному висвітленні даної проблеми, використані наукові праці, у тому числі опубліковані у співавторстві, на які у рукописі зроблені відповідні посилання.
У науковій статті “Протидія розслідуванню в сфері податкових злочинів” доробок автора полягає у конкретизації досліджень за темою дисертації, теоретичній розробці проблеми, узагаль-ненні і обробці емпіричних даних та обґрунтуванні отриманих результатів (загальний обсяг 0,6 д.а., особистий внесок здобувача 0,4 д. а.); у статті “Взаємодія правоохоронних органів із засобами масової інформації” проведений спеціальний аналітичних огляд літератури, відомчих актів і уза-гальнення опитування анкетування практичних працівників (загальний обсяг – 0,6 д. а., особистий внесок здобувача – 0,3 д. а.); у навчальному посібнику “Податкова міліція як орган дізнання” ви-значені форми взаємодії податкової міліції як органу дізнання з іншими правоохоронними органа-ми (загальний обсяг – 6,7 д. а., особистий внесок – 2,5 д. а.).
Публікації. Основні положення і висновки проведеного дослідження відображені у 5 нау-кових статтях, опублікованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України, з яких 3 одноосо-бові, та навчальному посібнику, з грифом Міністерства освіти та науки України (у співавторстві), трьох тезах науково-практичних конференцій, у тому числі двох міжнародних, дві з яких підгото-влені самостійно здобувачем.
Структура та обсяг дисертації обумовлена предметом дослідження, метою і завданнями. Рукопис складається із вступу, двох розділів, які містять 11 підрозділів, висновків, списку викори-станих джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 222 аркушів, з яких 175 – основ-ний текст рукопису, додатки на 24 аркушах. Список використаних джерел на 23 аркушах і містить 240 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, ступінь її наукової розробленості та науково-теоретична основа; зв’язок роботи з державними програмами боротьби зі злочинністю, науковими програмами, планами проведення науково-дослідних робіт Національної академії ДПС України; визначається об’єкт, предмет, мета, завдання та методи дослідження; висвітлюється нау-кова новизна, емпірична база, методологічна основа і практичне значення отриманих результатів, а також форми їх апробації.
Розділ перший “Завдання та загальні засади взаємодії при виявленні і розслідуванні податкових злочинів” складається з шести підрозділів.
У підрозділі 1.1 “Криміналістична характеристика податкових злочинів” висвітлюють-ся погляди щодо поняття криміналістичної характеристики злочинів як вітчизняних, так і зарубіж-них учених-криміналістів: В.П. Бахіна, Р.С. Белкіна, О.М. Васильєва, І.О. Возгріна,
І.Ф. Герасимова, В.О. Коновалової, О.Н. Колісніченка, В.В. Лисенка, А.Ф. Лубіна, Г.А. Ма-тусовського, В.О. Образцова, М.В. Салтевського, М.О. Селіванова, Л.А. Сергєєва, В.Г. Танасєви-ча, О.Ф. Феськова, О.В. Челишева, М.П. Яблокова, С.А. Ялицева та інших.
У підрозділі показано, що криміналістичну характеристику злочинів різні автори визнача-ють неоднозначно, зокрема як: інформаційну модель типових ознак певного виду (групи злочи-нів); ідеальну модель типових зв’язків і джерел доказової інформації; вірогідну модель події; сис-тему даних (відомостей) про злочини, які сприяють розкриттю і розслідуванню; систему узагаль-нених фактичних даних, знання яких необхідно для організації розкриття і розслідування злочи-нів; систему особливостей виду злочинів; систему опису криміналістично значущих ознак злочинів тощо. Констатується, що у наведених визначеннях криміналістичної характеристики злочинів як її елементи здебільшого зазначаються: сукупність узагальнених даних про ознаки певного виду злочинів; предмет посягання, спосіб вчинення, типові ознаки суб’єктів і видів джерел інформації про сліди злочину, типові взаємозв’язки між цими даними та призначення їх у розслідуванні окре-мих видів злочинів.
На основі аналізу праць указаних учених встановлено, що єдиних поглядів про поняття, зміст і криміналістичне значення цієї категорії не існує, і це ускладнює розробку уніфікованих типо-вих методик розслідування окремих видів злочинів і породжує неоднозначне їх розуміння як прак-тичними працівниками, так і науковцями.
Одним із дискусійних у літературі питань є визначення кількісного і якісного складу еле-ментів, криміналістичної характеристики, тобто значущих типових ознак, які повинні становити поняття її змісту.
На думку здобувача, галузево-предметною особливістю криміналістичної характеристики злочинів у сфері оподаткування є те, що її структуру утворюють ті елементи (їх типові ознаки), які стосуються об’єктів оподаткування; податкових ставок; відомості про суб’єктів оподаткування і способи ухилення від сплати податків, які в законодавстві чітко не визначені і залежно від видів цих злочинів потребують у ній уточнення або конкретизації, оскільки не має теоретичної і практи-чної значущості при розробці типових методик розслідування різновидів даних злочинів.
Злочини у сфері оподаткування посягають на різні суспільні відносини, що виникають у процесі оподаткування. Тому, на думку дисертанта, предметом злочинного посягання можуть ви-ступати не тільки грошові кошти, а і майно підприємств, використані ресурси та інші передбачені законом об’єкти, які підлягають оподаткуванню.
Центральним елементом криміналістичної характеристики є спосіб ухилення від сплати по-датків, зборів, інших обов’язкових платежів, який складається з трьох частин: підготовки, вчинен-ня ухилення і приховування слідів скоєного злочину.
У підрозділі, ураховуючи різноманітність способів ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, пропонується така орієнтовна їх класифікація: за видами податків; залежно від ухилення відповідними юридичними чи фізичними особами та від галузей (промисло-вість, паливно-енергетичний, агропромисловий комплекси, торгівля тощо).
Аналіз порушених кримінальних справ про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів свідчить про те, що найбільш поширеними способами скоєння цього виду злочину є: приховування об’єктів оподаткування; заниження сум податків; заниження ставок об’єктів оподаткування; неотримання чи неперерахування до бюджету сум прибуткового податку з громадян, яким виплачувалися доходи; приховування (неповідомлення) про втрату підстав на пільги з оподаткування, тобто незаконне користування податковими пільгами.
Необхідним елементом криміналістичної характеристики податкових злочинів є також ві-домості про суб’єктів цих злочинів, які, за даними узагальнення кримінальних справ, умисно ухи-ляються від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та нерідко в цих цілях викорис-товують ділові та особисті зв’язки з посадовими особами в зацікавлених сферах діяльності.
Порівняльними дослідженнями облікових даних за останні роки встановлено досить висо-кий освітній рівень осіб, що ухилялися від сплати податків. З вищою освітою – від 4 % до 42,5 %, середньою спеціальною – від 24 % до 29 % і середньою технічною – від 8,5 % до 10 %. Ці дані вка-зують на низький рівень податкової дисципліни платників податків і необхідність у посиленні профілактичних заходів виховного впливу на несумлінних суб’єктів оподаткування місцевими ор-ганами податкової служби.
Завершується підрозділ обґрунтуванням положення про те, що специфіка розслідування злочинів, що розглядається, потребує високого професіоналізму працівників підрозділів податко-вої міліції, чіткого визначення змісту структурних елементів криміналістичної характеристики та відповідної розробки типової методики розкриття і розслідування даної категорії злочинів.
У підрозділі 1.2 “Потреба і особливості взаємодії при розслідуванні податкових злочи-нів” спочатку висвітлюються опубліковані погляди вчених на поняття “взаємодія” і висновок, що у спеціальній юридичній літературі це поняття визначається в різних смислових значеннях. У зв’язку з цим констатується, що і практичні працівники податкової міліції неоднозначно розумі-ють поняття “взаємодії”, про що свідчать наведені у підрозділі результати анкетування. Напри-клад, із загальної кількості опитаних 64,2 % оперативних працівників і 38,8 % слідчих податкової міліції під “взаємодією” розуміють обмін у необхідних випадках інформацією; 34,9 % працівників оперативних підрозділів і 21,2 % слідчих вказали на спільне виконання разових заходів; 36,8 % оперативних працівників і 27,0 % слідчих зазначили створення спеціальних груп для проведення певних заходів; 21,7 % оперативних працівників і 35,2 % слідчих – спільне планування діяльності; 14,2 % оперативних працівників і 29,4 % слідчих – виконання окремих доручень при провадженні в конкретних справах.
На основі аналізу вказаних узагальнень дисертантом у підрозділі визначена взаємодія як уз-годжена, цілеспрямована в межах компетенції, діяльність правоохоронних, контролюючих та ін-ших державних органів, спрямована на досягнення загальної мети, у стадії досудового слідства із застосуванням при її здійсненні необхідних засобів і методів, які передбачені законом і відомчими нормативними актами для виявлення, розкриття і розслідування злочинів у сфері оподаткування.
Завершується підрозділ розкриттям сутності основних принципів “взаємодії” органів ДПА з іншими правоохоронними органами та висновком про необхідність у науково-методичній і навча-льній спеціальній літературі конкретизації принципів законності, узгодження дій, планування, ко-ординації та взаємоінформації, а також висвітлення відповідних форм їх взаємодії при розсліду-ванні різновидів податкових злочинів.
У підрозділі 1.3 “Організаційно-правові основи взаємодії при виявленні і розслідуванні податкових злочинів” наводиться аналіз відомчих і міжвідомчих нормативно-правових актів, які регулюють взаємодію податкових органів з правоохоронними та контролюючими органами.
Показано, що ці акти різні за характером (постанови, накази, положення, регламенти, ін-струкції, вказівки) схвалювалися у різні роки, стосуються різних аспектів взаємодії окремих пра-воохоронних відомств і державних контролюючих органів, не узгоджуються з прийнятими остан-нім часом законними і підзаконними актами про вдосконалення господарських відносин і справ-ляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів та посилення боротьби зі злочинами в цих сферах. У зв’язку з цим обґрунтовується висновок про необхідність у систематизації чинних нор-мативних актів про форми і порядок взаємодії органів податкової міліції з іншими правоохорон-ними органами і державними контролюючими установами при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування та документування її результатів з метою ефективного використання отриманих даних про порушення податкового законодавства при розслідуванні і профілактиці підслідних злочинів.
У підрозділі висвітлюється три загальні організаційні форми взаємодії: усний і письмовий обмін інформацією про підготовлювані і вчинені злочини, про підозрюваних осіб, а також про ви-крадені речі, цінності, транспортні засоби або інші злочини тощо; спільне планування завдань роз-криття злочинів; узагальнення і розповсюдження передового досвіду взаємодії; спільна підготовка і проведення тематичних нарад і семінарів з питань удосконалення взаємодії при розкритті злочи-нів.
У підрозділі 1.4 “Взаємодія на етапі прийняття рішення про порушення кримінальної справи” висвітлюється узагальнення практики взаємодії правоохоронних і контролюючих органів при проведенні планових та позапланових перевірок з метою виявлення ухилень від сплати подат-ків, зборів, інших обов’язкових платежів. Проаналізовані міжвідомчі нормативні акти, розпоря-дження, вказівки ДПА України з питань взаємодії на етапі прийняття рішення про порушення кримінальної справи, а також види джерел інформації про суб’єктів господарювання, що порушу-ють податкове законодавство. Конкретизований перелік документів, які направляються у слідчі підрозділи податкової міліції після перевірки за наявністю виявлених фактів порушень податково-го законодавства, порядок їх реєстрації та використання при розслідуванні конкретних злочинів. Поряд з цим визначаються види приводів до порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, звертається увага на те, що кримінальна відповідальність настає лише, коли в діях порушників податкового законодавства є: прямий уми-сел; загальна сума несплачених податків, зборів, інших обов’язкових платежів не менша ніж 17 тисяч гривень; термін сплати податку вже минув, а зазначена сума фактично не надійшла до бю-джету чи цільового фонду; порушник податкового законодавства до початку перевірки мав мож-ливість, але не вніс добровільно несплачені суми і є суб’єктом сплати того податку, збору, іншого обов’язкового платежу, несплату якого виявлено і, при цьому, не наділений пільгами з оподатку-вання.
Завершується підрозділ аналізом практики оперативного супроводження документальних перевірок дотримання податкового та валютного законодавства співробітниками оперативних під-розділів податкової міліції. Порядок призначення і проведення певної перевірки, а також перера-ховуються і аналізуються основні процесуальні форми взаємодії слідчих і оперативних працівни-ків на етапі прийняття рішення про порушення кримінальної справи.
У підрозділі 1.5 “Проблеми створення і використання системи обліків для виявлення і розкриття податкових злочинів” обґрунтовується положення про потребу у створенні єдиної інформаційної автоматизованої системи обліків органів податкової служби та її значення у процесі виявлення і розслідування податкових злочинів.
У зв’язку з цим у підрозділі зазначається, що на проблем інформаційне забезпечення взає-модії податкової служби з іншими правоохоронними органами, негативно впливають: нестабіль-ність законодавства у сфері оподаткування і, відповідно, часті зміни відомчих нормативно-правових актів, що ускладнює організацію і вивчення постійного інформаційного обліку та не-узгодженість різного рівня інформаційних систем; а також використання інформації з мотивів її відомчої таємності та відсутність унормування єдиного порядку інформаційно-довідкового забез-печення всіх правоохоронних органів, з урахуванням форм їх взаємодії при розслідуванні підслід-них їм злочинів.
Наводяться результати опитування з цих питань практичних працівників, з яких, зокрема, 69,4 % слідчих податкової міліції, 50 % слідчих прокуратури, 54,2% оперативних працівників по-даткової міліції, 96,6 % оперативних працівників ОВС в анкетах вказали про необхідність у вдос-коналенні існуючих відомих систем обліків та покращенні науково-технічних розробок щодо їх використання при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування і здійсненні оперативно-розшукової діяльності щодо даної категорії злочинів.
З урахуванням цих узагальнень опитування практичних працівників обґрунтовується поло-ження про те, що вдосконалення існуючих відомих систем обліків злочинів і їх узгодження з облі-ками злочинів у сфері оподаткування і справляння податків має важливе практичне значення і бу-де сприяти покращенню своєчасного проведення оперативно-розшукових заходів, підвищенню їх результативності і значущості в попередженні і розкритті податкових та інших видів злочинів.
Завершується підрозділ обґрунтуванням висновку про те, що вирішенню цих проблем сприяли б такі заходи: удосконалення нормативно-правової бази щодо використання інформацій-них систем; запровадження нових методичних розробок для узгодженої співпраці органів подат-кової служби з іншими правоохоронними і контролюючими органами; розробка і впровадження оновлених криміналістичних обліків та інших інформаційних систем у практику розслідування злочинів; створення автоматизованої міжвідомчої довідкової бази, придатної для обміну необхід-ною інформацією між органами МВС, СБУ, митної служби та державними контролюючими орга-нами; визначення узгодженого порядку користування цими довідковими системами вказаними ор-ганами; створення відповідних електронних адрес для оперативного встановлення взаємодії та об-міну необхідною інформацією.
У підрозділі 1.6 “Використання зарубіжного досвіду у боротьбі з податковими злочи-нами” наводиться аналітичних огляд існуючих форм і способів взаємодії підрозділів правоохо-ронних відомств, спрямованих на виявлення і розслідування злочинів у сфері справляння податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Показано, що найбільш чітко розроблені форми контролю за сплатою податків, зборів, інших обов’язкових платежів та інформаційні системи і технології з цих питань, які обслуговують потреби усіх правоохоронних органів, зокрема, у США, Франції, Італії, Англії, Японії, Канаді та особливості нормативно-правового регулювання взаємодії правоохорон-них органів України і країн СНД.
Завершується підрозділ аналізом спеціальної літератури про досвід боротьби з податковими злочинами в США та інших країнах та звертається увага на те, що з одного боку, поряд з чітко унормованими в законодавстві формами різновідомчого контролю за справлянням податків, збо-рів, інших обов’язкових платежів, значна увага приділяється попередженню правопорушень та злочинів у сфері оподаткування, а з іншого – високі дисциплінарні вимоги в законодавстві інозем-них держав до платників податку та адміністративна відповідальність за їх недотримання, а також види кримінальних покарань за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
Розділ другий “Види взаємодії податкової міліції при виявленні та розслідуванні пода-ткових злочинів” складається з п’яти підрозділів.
У підрозділі 2.1 “Взаємодія податкової міліції з податковими інспекціями” висвітлю-ються: порядок і умови здійснення контролю за додержанням податкового законодавства при справлянні податків, зборів, інших обов’язкових платежів, правильність їх обчислення, повнота та своєчасність їх сплати суб’єктами оподаткування; взаємодія вказаних підрозділів з метою запобі-гання правопорушенням та злочинам у межах визначеної податковим законодавством компетенції цих органів.
Наводиться аналіз практики й анкетування працівників податкової служби про види взає-модії та їх значення для профілактики цих різновидів правопорушень.
На основі аналізу законодавства і відомчих актів та результатів узагальнення анкетування працівників податкової служби у підрозділі зазначаються такі форми взаємодії податкової міліції з податковими інспекціями:
1) спільні перевірки результатів діяльності суб’єктів оподаткування;
2) взаємообмін інформацією щодо платників податків;
3) оперативне супроводження працівниками податкової міліції при розслідуванні криміна-льних справ про злочини у сфері справляння податків; 4) координація діяльності податкової мі-ліції і податкових інспекцій при здійсненні контролю за дотриманням податкового законодавства суб’єктами оподаткування.
Завершується підрозділ описанням заходів, спрямованих на отримання необхідної інфор-мації в процесі розслідування злочинів у сфері оподаткування, правила документування встанов-лених фактів ухилення суб’єктів від оподаткування (складання актів перевірок, відбирання пояс-нень посадових осіб, суб’єктів підприємництва, а також осіб, які мають відношення до певних фі-нансових та господарських операцій, пов’язаних з порушенням законодавства про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів).
У підрозділі 2.2 “Взаємодія податкової міліції з контрольно-ревізійною службою” аналі-зується законодавство та відомчі нормативні акти про взаємодію податкової міліції з органами ко-нтрольно-ревізійної служби, основні завдання і функції контрольно-ревізійних органів, а також практика їх взаємодії, спрямована на виявлення порушень законодавства окремими категоріями платників податку та органами, на які покладаються обов’язки їх справляння.
На основі дослідження з цих питань та опитування практичних працівників податкової мі-ліції у підрозділі обґрунтовуються такі положення і висновки: а) про потребу у міжвідомчого ви-значенні форм і порядку координації взаємодії податкової міліції і контрольно-ревізійної служби; б) умови створення в необхідних випадках розслідування злочинів у сфері оподаткування робочих груп, визначення їх завдань при розслідуванні видів складних злочинів у сфері ухилення від спла-ти податків, зборів, інших обов’язкових платежів, окремими категоріями суб’єктів господарської діяльності як в Україні, так і за кордоном; в) оскільки, за чинним законодавством, нечітко визна-чені повноваження органів контролю за своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів різними суб’єктами оподаткування, що призводить на практиці нерідко до подвійного оподаткування та інших порушень законів, пропонується вдосконалити з метою усу-нення цих недоліків міжвідомчий порядок взаємодії податкових інспекцій з органами контрольно-ревізійної служби з цих питань та закріпити його у відповідному міжвідомчому акті (наказ, ін-струкція чи розпорядження).
У підрозділі 2.3 “Взаємодія податкової міліції з МВС, СБУ та митними органами Укра-їни” виділяються і аналізуються характерні ознаки типові для взаємодії цих правоохоронних орга-нів, до яких належать: а) організаційна самостійність суб’єктів правоохоронних органів; б) одно-часна або тривала спільна діяльність; в) узгоджена мета, місце і час діяльності при розслідуванні окремих видів злочинів; г) узгодження в межах повноважень спільних дій, тактичних і технічних оперативно-розшукових заходів для виявлення складних латентних злочинів у сфері оподаткуван-ня з метою усунення паралелізму та дублювання в їх діяльності.
Завершується підрозділ обґрунтуванням пропозицій про необхідність в уточненні у ст. 112 КПК України підслідності злочинів у сфері господарської діяльності, відповідними органами по-даткової міліції, СБУ і МВС з метою виключення дублювання їх розслідування та про розроблен-ня спільного правового акта про особливості взаємодії органів податкової міліції з митною служ-бою, оскільки на сьогодні це питання не врегульоване.
У підрозділі 2.4 “Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні пода-ткових злочинів” розглядаються методи і джерела отримання оперативної інформації про злочи-ни в сфері оподаткування. У цій формі взаємодії оперативні працівники наділені правом: а) прове-дення оперативно-розшукових заходів; б) проникнення в злочинну групу шляхом введення негла-сного працівника оперативного підрозділу; в) ведення спеціальних криміналістичних обліків; г) залучення до співпраці громадян тощо. У зв’язку з цим висвітлюються проблемні питання про фо-рми і методи документування і використання результатів здійснення оперативно-розшукових за-ходів, які проводяться при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування; аналізуються внесені в чинний КПК України (ст. 65, 66) останнім часом доповнення про порядок приєднання до криміна-льної справи матеріалів оперативно-розшукової діяльності та використання їх при провадженні в конкретних кримінальних справах, зокрема обґрунтовується положення про конкретизацію норм цих статей щодо значущості матеріалів оперативно-розшукової діяльності (визначення їх видів) у процесуальному доказуванні.
У підрозділі 2.5 “Міжнародне співробітництво у боротьбі з податковими злочинами” подається аналіз правових документів і думок авторів опублікованих праць з питань міжнародного співробітництва і форм взаємообміну інформацією і надання правової допомоги України з іншими державами у боротьбі з податковими злочинами (Кучеров І.І., Ларічев В.Д., Решетняк Н.С., Лисе-нко В.В та інші).
У зв’язку з цим у підрозділі обґрунтовується висновок про необхідність удосконалення но-рмативно-правового регулювання взаємодії органів державної податкової служби України з відпо-відними правоохоронними органами СНД та іншими через Інтерпол, що передбачено міжнарод-ними актами та міждержавними договорами.
Чинні нормативні акти про міжнародне співробітництво, враховуючи динамічний стан роз-витку економічних відносин, міграцію населення та поширення транснаціональної злочинності, на думку здобувача, слід доповнити такими формами співробітництва: обмін інформацією про пору-шення податкового законодавства юридичними і фізичними особами на території України та за її межами; надання відповідним чином завірених копій документів, пов’язаних з оподаткуванням юридичних та фізичних осіб; обмін інформацією про національні податкові системи, зміни і допо-внення податкового законодавства; розробка методичних рекомендацій по боротьбі з податковими правопорушеннями; обмін досвідом щодо створення і функціонування інформаційних систем, які використовуються в практиці розслідування злочинів у сфері оподаткування; взаємодія з питань проведення заходів, які направлені на попередження, виявлення і розслідування цих злочинів; проведення міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів з питань боротьби з подат-ковими правопорушеннями; здійснення координації з питань, які виникли у процесі співробітниц-тва.

ВИСНОВКИ
Щодо предмета дослідження, згідно з визначеними у вступі завданнями, у дисертації роз-глядуваних проблем обґрунтовуються і висвітлюються такі основні положення, висновки і реко-мендації, спрямовані на вдосконалення взаємодії податкової міліції з іншими правоохоронними і контролюючими органами у сфері оподаткування.
1. Визначення галузево-предметного поняття взаємодії, яким означується узгоджена в ме-жах своєї компетенції діяльність (у розумінні співпраця) правоохоронних, контролюючих та ін-ших державних органів, спрямована на досягнення загальної мети із застосуванням відповідних професійних знань, наукових методів і засобів для виявлення, розкриття і розслідування злочинів у сфері оподаткування.
2. Обґрунтування пропозиції про доповнення чинного КПК України та нового його проек-ту визначеннями порядку і умов взаємодії слідчих органів з іншими правоохоронними і контро-люючими органами у процесі досудового слідства, наприклад у такій текстовій конструкції:
“Взаємодія слідчого, органу дізнання з іншими правоохоронними і державними контролю-ючими органами – це регульовані узгодженими міжвідомчими актами в межах визначеної їх ком-петенції види співпраці, згідно з діючими вимогами чинного законодавства, які здійснюються з метою виявлення злочинів, пов’язаних з оподаткуванням і справлянням податків, їх розслідуван-ням і запобіганням”.
За даними вивчення кримінальних справ про злочини у сфері оподаткування, у дисертації констатується, що вирішення питань організації взаємодії вказаних вище органів при розслідуван-ні злочинів здійснюється здебільшого в межах компетенції начальниками підрозділів податкової міліції з керівниками відповідних регіональних і місцевих підрозділів правоохоронних органів та контролюючих установ.
3. Виділення і обґрунтування основних ознак “взаємодії” правоохоронних органів, таких як: діяльність у смисловому значенні – співпраця, наявність декількох (не менше двох) суб’єктів взаємодії; погодження здійснюваних заходів щодо спільної мети, місця, часу, методів; функціона-льна предметна спрямованість взаємодіючих суб’єктів, правові підстави взаємодії, відомча та про-цесуальна підпорядкованість суб’єктів взаємодії; форми взаємоінформування за отриманими ре-зультатами безпосередніми суб’єктами взаємодії.
4. Розкриття змісту поняття форми взаємодії як комплексу галузево-предметних способів, прийомів виконання професійних функцій, системи зв’язків і різновиди правовідносин взаємодію-чих суб’єктів у процесі здійснення своїх повноважень на стадії досудового слідства. Найбільш розповсюдженими формами взаємодії за даними узагальнення практики є: спільне визначення ме-ти та завдання учасників взаємодії; види взаємодії (ревізія, перевірка, інвентаризація та інші); уз-годження правил оформлення матеріалів про результати взаємодії; створення за необхідності груп співробітників спеціальних служб для вирішення складних завдань виявлення і розкриття злочи-нів; визначення способів перевірки висунутих версій, а також матеріалів, отриманих здійсненням оперативно-розшукових заходів; науково-технічне, методичне та інформаційне забезпечення уча-сників взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.
5. Обґрунтування положення про необхідність визначити у міжвідомчих актах форм, за-вдань та умов і порядку взаємодії правоохоронних органів і державних контролюючих установ при розслідуванні податкових, господарських та інших видів складних злочинів. У зв’язку з цим сформульовано пропозиції про необхідність розроблення міжвідомчого положення чи спільного наказу Генеральної прокуратури, МВС, СБУ, ДПА та митної служби, наприклад “Про організацію і координацію взаємодії відомчих служб і підрозділів при розслідуванні податкових, господарсь-ких та інших видів тяжких злочинів”.
6. Обґрунтування положення про необхідність створення спеціальної інформаційної авто-матизованої системи для органів податкової міліції та підключення її до існуючих інформаційних систем інших правоохоронних відомств, підрозділам яких підслідні злочини у сфері оподаткуван-ня з метою оптимізації оперативного обміну необхідною інформацією при виявленні і розсліду-ванні злочинів у сфері оподаткування, наприклад: про тіньовий обіг грошових коштів і інших ма-теріальних цінностей, фінансово-господарські зв’язки з фіктивними фірмами та ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
7. Пропозиція про доцільність розроблення типової навчальної програми з питань взаємо-дії правоохоронних органів і державних контролюючих установ при розслідуванні злочинів для використання її в спеціалізованих навчальних закладах при підготовці та перепідготовці співробі-тників податкової міліції та працівників інших правоохоронних органів з метою оптимізації їх співпраці при розслідуванні злочинів.
8. На основі аналізу чинних нормативних актів про міжнародне співробітництво органів ДПС із зарубіжними правоохоронними органами в дисертації пропонуються унормувати в них на-ступні форми взаємодії: постійний обмін інформацією про типові порушення податкового законо-давства; обмін необхідними документами або їх копіями, засвідченими в установленому порядку; інформацією про національні податкові та інші правоохоронні органи, яким підслідні окремі різ-новиди злочинів у сфері оподаткування, а також методичними рекомендаціями з питань розсліду-вання порушень законодавства у сфері оподаткування, а також обмін практичним досвідом боро-тьби з податковими та спорідненими з ними видів злочинів. Пропонується також на міжнародному рівні закріпити в існуючих міжнародних актах порядок і умови координації діяльності органів по-даткової міліції з питань надання правової допомоги і ділового співробітництва, включаючи про-ведення науково-практичних конференцій та семінарів з питань виявлення, розслідування та попе-редження різновидів злочинів, які їм підслідні.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ПРАЦЬ
1. Цимбал (Мигрин) Г.П., Александренко О.В. Протидія розслідуванню в сфері податко-вих злочинів // Науковий вісник: збірник наукових праць академії ДПС України. – Ірпінь, 2001. – №2 (12). – С.176–185.
2. Бахін В.П., Цимбал (Мигрин) Г.П., Цимбал О.П. Взаємодія правоохоронних органів із засобами масової інформації // Науковий вісник: збірник наукових праць академії ДПС України. – Ірпінь, 2002. – №1 (15). – С.89–100.
3. Цимбал Г.П. Необхідність взаємодії при виявленні і розслідуванні податкових злочинів // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2003. – № 4 (22). – С. 224–231.
4. Цимбал Г.П. Можливість використання результатів оперативно-розшукової діяльності при виявленні та розслідуванні податкових злочинів // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – Ірпінь, 2004. – № 3 (25). – С.213–218.
5. Цимбал Г.П. Досвід боротьби з податковими злочинами зарубіжних країн // Науковий вісник Національної академії ДПС України, Ірпінь, 2004. – № 5 (27). – С. 283–289.
6. Баулін О.В., Цимбал (Мигрин) Г.П., Цимбал П.В. Податкова міліція як орган дізнання: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 179 с.
7. Цимбал (Мигрин) Г.П., Цимбал П.В. Проблеми залучення спеціалістів до проведення слідчих дій та призначення експертизи при розслідуванні податкових злочинів // Тези доповідей науково-практичної конференції "Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку подат-кової системи України". – Ірпінь, 1999. – С. 407–408.
8. Цимбал (Мигрин) Г.П. Взаємодія із засобами масової інформації у боротьбі зі злочинні-стю // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці і бізнесі". – Ірпінь, 2001. – С.124–125.
9. Цимбал (Мигрин) Г.П. Необхідність взаємодії для виявлення і розслідування податко-вих злочинів // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми впро-вадження інформаційних технологій в економіці". – Ірпінь, 2002. –С.142–143.

АНОТАЦІЯ
Цимбал Г.П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2005.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню сучасних проблем взаємодії як умови забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів. На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених-криміналістів, дано криміналістичну характеристику податкових злочинів, розкрито їх зміст та складові елементи. Шляхом вивчення та узагальнення нормативно-правового забезпечення і існуючої практику обґрунтовано необхідність взаємодії при розслідуванні податко-вих злочинів. Аналізуються погляди вчених на поняття “взаємодія”. Здобувачем подано своє ви-значення “взаємодії” і запропоновано внесення до нового проекту КПК України статті, яка б ви-значала “взаємодію”. Обґрунтовується необхідність нормативного регулювання взаємодії. Розкри-ваються особливості взаємодії на стадії прийняття рішення про порушення кримінальної справи. Пропонується необхідність створення інформаційної автоматизованої системи для органів подат-кової міліції, яка б сприяла виявленню, розкриттю і розслідуванню податкових злочинів. Узагаль-нено досвід податкових органів зарубіжних країн і практика взаємодії з іншими правоохоронними органами у боротьбі з податковими злочинами. Розкриваються особливості взаємодії податкової міліції з податковою інспекцією, контрольно-ревізійною службою, МВС, СБУ, митними органами, а також особливості використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні податкових злочинів. Аналізуються правові документи та існуюча практика міжнародного співробітництва по викриттю порушників податкового законодавства. Пропонуються конкретні заходи для покра-щення взаємодії податкових органів України і відповідних правоохоронних органів зарубіжних країн.
Ключові слова: взаємодія, виявлення, розкриття, розслідування, податкові злочини.

АННОТАЦИЯ
Цымбал А.П. Взаимодействие как условие выявления и расследования налоговых преступлений. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Киевский национальный университет внутренних дел. – Киев, 2005.
Диссертация посвящена комплексному исследованию современных проблем взаимодейст-вия как условия обеспечения выявления и расследования налоговых преступлений. Анализируя труды отечественных и зарубежных ученых-криминалистов, дана криминалистическая характери-стика налоговых преступлений, раскрыто их содержание и составные элементы. На основании изучения и обобщения нормативно-правового обеспечения и существующей практики обосновы-вается необходимость взаимодействия при расследовании налоговых преступлений. Анализиру-ются взгляды ученых на понятие "взаимодействие". Соискателем дается свое определение "взаи-модействие" и предлагается внести в новый проект УПК Украины статьи, которая бы определяла "взаимодействия". Обосновывается необходимость нормативного регулирования взаимодействия. Раскрываются особенности взаимодействия на стадии принятия решения о возбуждении уголов-ного дела. Предлагается необходимость создания информационной автоматизированной системы для органов налоговой милиции, которая бы способствовала выявлению, раскрытию и расследо-ванию налоговых преступлений. Обобщен опыт налоговых органов зарубежных стран и практика взаимодействия с другими правоохранительными органами в борьбе с налоговыми преступления-ми. Раскрываются особенности взаимодействия налоговой милиции с налоговой инспекцией, кон-трольно-ревизионной службой, МВД, СБУ, таможенными органами, а также особенности исполь-зования оперативно-розыскных данных при расследовании налоговых преступлений. Анализиру-ются правовые документы и существующая практика международного сотрудничества по выявле-нию нарушителей налогового законодательства. Предлагаются конкретные мероприятия для улучшения взаимодействия налоговых органов Украины и соответствующих правоохранительных органов зарубежных стран.
Ключевые слова: взаимодействие, выявление, раскрытие, расследование, налоговые пре-ступления.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking