Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин

 

СОРОКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Ірпінь – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор
Колпаков Валерій Костянтинович
Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри адміністративного права.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Пєтков Валерій Петрович, Кіровоградський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, ректор;

кандидат юридичних наук, доцент
Кузьменко Оксана Володимирівна, Центр моніторингу наукової діяльності ОВС, начальник.

Провідна установа: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Міністерства освіти і науки України, кафедра адміністративного і господарського права, (м.Одеса).

Захист відбудеться “21” жовтня 2005 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.02 в Національній академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31.

Автореферат розісланий “20” вересня 2005 року.

 

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В.Коваль

 

 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Одним із актуальних напрямів реформування українського адміністративного права є модернізація інституту адміністративної відповідальності у тому числі у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
За оцінкою фахівців реальна кількість осіб в Україні, що вже мають залежність від наркотичних засобів і психотропних речовин, орієнтовно становить близько 500 тис. Разом з тим, кількість осіб, які епізодично їх вживають, але ще не мають залежності, становить більше 40% від оціночної кількості тих, хто вже захворів.
Кількість правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за останні десять років збільшилася в чотири рази. Ці дані свідчать про те, що нелегальний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на сьогодні в Україні набуває значних масштабів, стає серйозним негативним соціальним явищем.
Шляхи протидії незаконному обігу закріплені у “Комплексній програмі профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки” та у „Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки”, в яких одним із пріоритетних напрямів є обмеження незаконного обігу наркотичних засобів.
На жаль чинне українське антинаркотичне законодавство певною мірою зорієнтоване на фіксацію необхідності дій лише у галузі третинної профілактики, а саме, концентрує увагу на боротьбі з кримінальними структурами або примусовому лікуванні осіб з наркотичними проблемами. Але такий підхід суперечить документам Комісії ООН щодо наркотичних засобів.
Зміни законодавства щодо посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин не призводять до зменшення протиправних дій у цій сфері. За даними фахівців в Україні правопорушення та злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин постійно зростають. Така ситуація обумовлює актуальність застосування адміністративно-правових засобів. За їх допомогою, крім профілактичних, здійснюється комплекс заходів, направлених на зменшення попиту і пропозицій наркотичних засобів та психотропних речовин. Таким чином об’єктивно існує необхідність у подальшому вивченні та дослідженні зазначених проблем, що обумовлює вибір теми дисертаційного дослідження.
У процесі дослідження використано досвід і наукові знання, що містяться у працях таких українських науковців, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Є.В. Додін, О.М. Джужа, Л.В. Коваль, Т.О. Коломієць, А.Т. Комзюк, В.К. Колпаков, М.Й. Коржанський, О.В. Кузьменко, Д.М. Лук’янець, Н.А. Мірошниченко, А.А. Музика, І.О. Нікіфорчин, В.П. Пєтков, М.П. Селіванов, М.М. Тищенко, Є.В. Фесенко, М.С. Хруппа, В.К. Шкарупа.
При дослідженні деліктних проблем адміністративного права України широко використовувався досвід і відповідні знання вчених інших держав, а саме: Д. Бахраха, В. Боріневича, Д. Галагана, Б. Лазарєва, Н. Саліщевої, В. Сорокіна, Й. Хартеллиуса,, А. Якимова.
Окремі аспекти адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів розглядалися у дослідженнях Є.С Герасименка, Н.І. Золотарьової, Д.О. Штанька, М.П. Легецького та ін.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до тематики пріоритетних напрямів дисертаційних досліджень на період 2002-2005 рр., та в межах планів досліджень Національної академії внутрішніх справ України. Цей напрям досліджень відповідає комплексній цільовій програмі боротьби зі злочинністю на 2001–2005 рр., затвердженій Указом Президента від 25 грудня 2000 року №1376/2000 та пов’язаній з виконанням завдань Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки, Програмі реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є вдосконалення адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, та формулювання конкретних пропозицій щодо вирішення проблем реформування цього інституту у зв’язку з прийняттям нових законодавчих актів.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:
- визначити місце адміністративної відповідальності у системі заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;
- уточнити нормативні основи та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції, які притягують до адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин;
- розкрити та уточнити ознаки юридичного складу адміністративних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;
- обґрунтувати доцільність введення поняття „виготовлення” наркотичних засобів та психотропних речовин замість поняття „виробництво”;
- запропонувати зміни, спрямовані на удосконалення порядку перегляду та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин;
- здійснити на основі вивчення та аналізу антинаркотичного законодавства України та інших держав розробку конкретних пропозицій щодо вдосконалення норм чинного законодавства, які регулюють адміністративну відповідальність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Предметом дослідження є норми права, які регулюють адміністративну відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин.
Методологічну основу дослідження становить сукупність дослідницьких методів та прийомів наукового пізнання. У роботі використовуються такі методи наукового пізнання: історико-правовий - з метою дослідження процесу становлення інституту адміністративної відповідальності та органів адміністративної юрисдикції у часовій формі (підрозділ 1.2, 1.3); формально-юридичний – з метою аналізу правових норм, які регулюють обіг наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні (підрозділ 1.3., та розділ 2); порівняльно-правовий – з метою вивчення досвіду протидії незаконному обігу зазначених засобів та їх оптимізації (підрозділ 1.1). Поряд із загальнонауковими універсальними методами дослідження у роботі застосовувались також і спеціальні методи, а саме: соціологічний (анкетування, інтерв’ювання), статистичний - для вивчення даних щодо кількості осіб, які перебувають на наркологічному і профілактичному обліках; а також кількості вчинених адміністративних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (підрозділ 2.3).
У ході роботи було використано теоретичні положення загальної теорії держави та права, кримінального права, біології, психології. Частково використовувались проблемно-теоретичний, формально-логічний та інші гносеологічні методи.
Емпіричну базу дослідження складають статистичні звіти про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності (форма № 1-АП) в період 1995-2003 рр. дані, що містяться у статистичних щорічниках України, які випускаються Держкомстатом України.
Нормативною базою дисертації є міжнародне та національне законодавство, яке регулює адміністративну відповідальність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано низку теоретичних положень і висновків, які відрізняються певною новизною у досліджуваній сфері. Найбільш повно це виражено у таких основних положеннях зокрема,
Уперше:
- проведено комплексне дослідження адміністративно-правових заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;
- визначено місце адміністративної відповідальності у системі заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;
- сформульовано висновок про необхідність заміни поняття “виробництво” наркотичних засобів та психотропних речовин на “виготовлення”;
- обгрунтовано поняття, виведено та сформульовано дефініцію адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин.
Запропоновано заходи щодо реформування суб’єктів адміністративної юрисдикції, які застосовують адміністративну відповідальність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.
Набули подальшого розвитку обґрунтування щодо необхідності порушення справи про адміністративний проступок у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин за фактом, при відсутності відомостей про суб’єкт правопорушення.
Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані та викладені в дисертаційному дослідженні положення створюють теоретичну основу необхідних змін у законодавстві з метою підвищення ефективності адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин.
Висновки та пропозиції щодо подальшого вдосконалення адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин можуть бути використані при підготовці нового законодавства, яке регулюватиме зазначені питання.
У правозастосовчій діяльності використання одержаних результатів дозволить поліпшити практику діяльності державних органів та громадських організацій у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.
Результати дослідження впроваджені у навчальному процесі Кіровоградського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ (акт впровадження №1048 від 02.12.2004 р.), Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (акт впровадження №348 від 03.12.2004 р.), а також у діяльність Кіровоградського міського відділу внутрішніх справ управління МВС України в Кіровоградській області (акт впровадження №876 від 03.12.2004 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до аналізу адміністративної відповідальності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. У підготовленому дисертантом у співавторстві, за редакцією Манжул К.В., посібнику “Юридична відповідальність в галузевому праві” авторові належить розділ ІV “Адміністративна відповідальність” та V “Кримінальна відповідальність”, що складає 21% від загального об’єму роботи. У навчальному процесі матеріали дисертації використані при підготовці та читанні лекцій та при розробці спеціального курсу з адміністративного права “Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин”.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження обговорювались на засіданні кафедри адміністративного права Національної академії державної податкової служби України. Окремі положення дисертації відображені у доповідях та виступах на науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції “Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз”, яка проходила за міжнародною участю, проводила Українська академія державного управління при Президентові України (2002 р., м. Київ); регіональній науково-практичній конференції “Конституція України – основний закон побудови правової держави: проблеми і перспективи”, яка проходила у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна” (2002 р., м. Кіровоград); регіональній науково-практичній конференції за міжнародною участю “Роль освіти для економічного, соціального та культурного розвитку Кіровоградщини”, організованій Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка (2003 р., м. Кіровоград), ІІ Загальноросійській науково-практичній конференції “Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности”, яка проходила у Російському новому університеті (2004р., м. Москва).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у шести наукових статтях, три з яких опубліковано у фахових виданнях та у навчальному посібнику, рекомендованому Міністерством освіти і науки України.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (перший розділ має три підрозділи, другий – чотири, третій – два), висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації – 191 сторінок, із них основний текст дослідження без додатків – 184 сторінок, додатків – 6 сторінок. Список використаних джерел займає 14 сторінок й містить 156 найменування,

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її зв'язок з науковими планами та програмами, мета і завдання, об'єкт і предмет, методи дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача в їх одержанні, апробація результатів дисертації та публікації.
Розділ 1 “Адміністративна відповідальність як захід протидії незаконному обігу наркотичних засобів” складається з трьох підрозділів, в яких досліджуються праці вчених, джерела антинаркотичного законодавства України, норми міжнародного права, що регулюють обіг наркотичних засобів і психотропних речовин.
У підрозділі 1.1. “Місце адміністративної відповідальності у системі заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин” на основі аналізу законодавчої бази, яка регулює відносини обігу як в Україні, так і в інших державах, обгрунтовується адміністративно-правові засоби протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та визначено місце адміністративної відповідальності у цих заходах.
Уточнено поняття “незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин”. Під незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин розуміються будь-які протиправні види діяльності, пов’язані з культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини, розробкою, виробництвом, виготовленням, відпуском, зберіганням, розподілом, торгівлею, використанням, переміщенням на території України та за її межі наркотичних засобів та психотропних речовин.
У свою чергу протидія незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин – це система заходів правоохоронного характеру, яка спрямована на боротьбу з явищами, що здійснюються з порушенням вимог Закону України “Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”, а також на запобігання і профілактику їх.
Аналіз практики протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин свідчить про те, що найбільш характерним для цієї діяльності є заходи адміністративного примусу, зокрема заходи адміністративної відповідальності.
У підрозділі 1.2. “Поняття адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин” проаналізовано різні концепції, які існують з приводу визначення поняття адміністративна відповідальність, визначено поняття адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, досліджені її особливості.
Враховуючи, що в адміністративному законодавстві не дається визначення адміністративна відповідальність, тому її поняття не є остаточно визначеним і перебуває на стадії формування.
На підставі аналізу різних точок зору, що існують в юридичній літературі, робиться висновок, що адміністративна відповідальність за незаконні дії з наркотичними засобами і психотропними речовинами, як явище правової дійсності, має ознаки, властиві для адміністративної відповідальності взагалі й такі, що відрізняють її від інших видів, які відносяться:
- щодо винних, які вчиняють правопорушення у даній сфері, застосовують тільки наступні адміністративні стягнення: штраф, конфіскація незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин та адміністративний арешт;
- притягнення до адміністративної відповідальності можливе у результаті вчинення адміністративних проступків, передбачених статтями 44, 44-1, 106-1, 106-2 КУпАП;
- право притягнення до адміністративної відповідальності надано посадовим особам органів внутрішніх справ і суду (суддям);
- порядок притягнення до адміністративної відповідальності встановлено законодавством і полягає в обов'язковому складанні протоколу, збиранні й оцінці доказів, винесенні постанови тощо.
Враховуючи вищесказане, адміністративна відповідальність за незаконні дії з наркотичними засобами та психотропними речовинами – це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, яке полягає у застосуванні органом (посадовою особою) адміністративної юрисдикції передбаченого законом стягнення до порушника.
У підрозділі 1.3. “Суб'єкти адміністративної юрисдикції, які притягують до адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин” досліджено поняття та структурні елементи правового статусу суб'єкта адміністративної юрисдикції.
З’ясовано характерні особливості діяльності суб'єктів адміністративної юрисдикції у протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Адміністративна юрисдикція у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин поділяється на два види: адміністративно-регулятивну та адміністративно-деліктну.
Значну увагу приділено адміністративній компетенції і підвідомчості розгляду справ про незаконні дії з наркотичними засобами і психотропними речовинами органами внутрішніх справ і судами. Розглянуто проблему розширення компетенції судів по розгляду аналізованих справ, а також віднесення до компетенції судів розгляд справ у тих випадках, коли особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, оскаржує правомірність складання протоколу про скоєння проступку і своєї вини не визнає.
У роботі дається висновок про те, що суд (суддя) наділені більш широкими повноваженнями при розгляді справ адміністративних правопорушень, які посягають на сферу обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, у порівнянні з органами внутрішніх справ.
Розділ ІІ “ Юридичний склад адміністративних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин” - складається з чотирьох підрозділів присвячених дослідженню основних юридичних складів адміністративних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Досліджуючи склади зазначених адміністративних правопорушень, у розділі зроблено висновок про необхідність вивчення, уточнення та зміну ознак, які утворюють склади проступків, передбачених статтями 44, 44-1, 106-1, 106-2 КУпАП та їх кваліфікації.
У підрозділі 2.1. “Об'єкт адміністративних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин” досліджено видовий та безпосередній об'єкти проступків, що посягають на порядок обігу зазначених засобів і речовин.
Обґрунтовується, що родовим об'єктом проступків, що аналізуються, є суспільні відносини, які регулюють порядок обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, і тому виноситься пропозиція про розташування адміністративних проступків, передбачених статтями 44, 44-1, 106-1, 106-2, в одній главі КУпАП, якій дати назву “Адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин”.
Досліджено об’єкт адміністративного правопорушення, передбаченого ст.106-2 КУпАП “Посів або вирощування снотворного маку чи конопель”. Диспозиція аналізованої статті повністю співпадає з диспозицією ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України і тому вноситься пропозиція скасувати ст.106-2 КУпАП, щоб уникнути колізії у законодавстві.
У підрозділі 2.2. “Об'єктивна сторона адміністративних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин” автор приходить до висновку, що адміністративні правопорушення, які посягають на сферу зазначених засобів та речовин, мають формальний склад. Тому більш детально в роботі досліджується така ознака об'єктивної сторони, як діяння у формі дії чи бездіяльності.
Диспозицію статті 44 КУпАП запропоновано викласти у такій редакції: “Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів чи психотропних речовин без мети збуту у невеликих розмірах”, де термін “виробництво” замінити на ”виготовлення”. Враховуючи, що однією із ознак виробництва є серійне отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а виробництво певних партій навіть у невеликих розмірах виключає можливість використання зазначених засобів і речовин тільки для власного споживання.
При дослідженні об'єктивної сторони адміністративного правопорушення, передбаченого ст.106-1 КУпАП, робиться висновок, для того щоб констатувати наявність протиправної бездіяльності посадових осіб, на яких покладено обов'язок по забезпеченню охорони посівів снотворного маку чи конопель, а також місць їх зберігання і переробки, необхідно встановити ряд обставин, а саме визначити невиконання яких дій може бути поставлено у вину суб'єкта.
У підрозділі 2.3. “Суб'єкт адміністративних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин” досліджується поняття суб'єкт, його загальні й спеціальні ознаки. Суб'єктом адміністративного проступку у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин є фізична осудна особа, яка досягла віку, за яким настає адміністративна відповідальність, яка скоїла протизаконне діяння у зазначеній сфері.
Розглядається тенденція зростання кількості хворих на наркоманію. Загальна оціночна кількість жителів України, що на початку 2003 р. вживали опіати у немедичних цілях, визначається науковцями у межах 320-350 тис., що перевищує 550 осіб на 100 тис. населення. Загальна ж кількість осіб, що вживають усі види наркотичних засобів складає 500 тис.
На загальному несприятливому фоні зростаючої наркотизації населення особливу тривогу викликає зростання вживання наркотичних засобів та психотропних речовин дітьми і підлітками. У загальній кількості осіб, які знаходились на обліку, неповнолітні складали 4,2%. У 2003 р. темпи зростання смертності серед неповнолітніх, які вживали наркотики, були у 1,5 – 2 рази вище, ніж серед споживачів наркотиків інших вікових груп.
Поряд з “омоложенням” наркоманії, вона також все більше вражає й жінок. Якщо в 1990 році на обліку в наркологічних установах перебувало більше 4,8 тисяч жінок, то у 2003 році понад 37 тисяч.
У роботі досліджується порядок призначення і проведення експертиз. Ураховуючи, що у чинному КУпАП не передбачено можливості проведення психіатричних та інших експертиз, внесено пропозицію щодо необхідності включення статті у главу 21 КУпАП “Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення”, яка передбачила обов'язкове призначення експертизи для: 1) визначення психічного стану особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, якщо є відомості або підстави вважати її неосудною; 2) визначення стану сп'яніння; 3) встановлення віку правопорушника, якщо це має значення для справи, а документи, що могли б підтвердити його, відсутні і отримати їх неможливо.
Аналізуючи поняття “зловживання”, передбачене у диспозиції ч.2 ст.44-1 КУпАП, запропоновано замінити термін ”зловживання” на “незаконне вживання”. До такого висновку автор приходить на підставі теоретичних положень, закріплених у ст.1 Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та зловживання ними”, в якому під “незаконним вживанням” розуміють вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря, під зловживанням - умисне систематичне протизаконне вживання. У свою чергу систематичність - це вчинення певних дій більше трьох разів. Тобто на особу повинні три рази надійти достовірні дані про вживання нею наркотичних засобів чи психотропних речовин, її повинні три рази обстежити і знайти в її організмі залишки вказаних засобів або речовин. Водночас за перші два рази до адміністративної відповідальності за ч.2 ст. 44-1 КУпАП її притягувати не повинні.
У підрозділі 2.4. “Суб'єктивна сторона адміністративних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин” досліджені вина, мотив і мета проступків, передбачених статтями 44, 44-1, 106-1, 106-2 КУпАП.
Розглянуто проблему співвідношення поняття “вина” і “винність”, зроблено висновок про те, що винність – це ознака адміністративного проступку, а вина – елемент його складу. Досліджено форми та види вини.
Аналізуючи законодавчу базу, яка регулює відносини обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а саме норми Єдиної конвенції про наркотичні засоби від 1961 р., робиться висновок, що всі правопорушення, пов'язані з незаконним обігом зазначених засобів і речовин, вчиняються умисно. У зв'язку з цим внесено пропозицію щодо зміни у КУпАП, а саме ч.2 ст. 106-1 КУпАП запропоновано викласти у такій редакції: “Невжиття землевласниками або землекористувачами на закріплених за ними ділянках, заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного маку після офіційного попередження уповноважених осіб про їх знищення тягне за собою накладання штрафу на громадян від десяти до вісімнадцяти неоподатковуваних доходів громадян, а на посадових осіб – від вісімнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.
Розділ ІІІ “Провадження в справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин” - складається з двох підрозділів.
У підрозділі 3.1. “Місце провадження в справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин в адміністративному процесі” дається визначення адміністративного процесу. Детально досліджується провадження в справах про адміністративні правопорушення і робиться висновок про те, що провадження по справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин – це частина адміністративного процесу і що вони співвідносяться між собою як часткове і загальне.
Аналіз законодавства України дав змогу стверджувати, що із двох видів проваджень (звичайне й спрощене) у справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин застосовується звичайне.
Проаналізовано різні наукові точки зору з приводу поняття та видів стадій адміністративного провадження в справах про адміністративні правопорушення. Система стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин включає в себе такі етапи: 1) порушення справи; 2) адміністративне розслідування; 3) розгляд і винесення постанови; 4) перегляд постанови; 5) виконання постанови.
У підрозділі 3.2. “Характеристика стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин” розглядається порядок порушення справ про адміністративні правопорушення, що посягають на сферу обігу наркотичних засобів і психотропних речовин; виділяються особливості приводу і підстав для порушення цієї категорії справ, характеризується адміністративне розслідування, подається юридична характеристика розгляду справ, винесенню, перегляду і виконанню постанов.
У роботі дається висновок про те, що порушувати справи про адміністративні проступки за незаконні дії з наркотичними засобами і психотропними речовинами потрібно і за фактом правопорушення у разі відсутності відомостей про суб'єкта проступку.
Запропоновано ряд змін у КУпАП, а саме увести відповідальність за: неявку до органу адміністративної юрисдикції свідка, спеціаліста, експерта; відмову або свідомо неправдиві свідчення і висновок експерта; невжиття заходів або несвоєчасну відповідь посадової особи на подання органу адміністративної юрисдикції щодо усунення причин, що сприяли скоєнню адміністративного проступку.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення за незаконні дії з наркотичними засобами і психотропними речовинами потребує законодавчого уточнення строків. У роботі зазначено, що строки адміністративного затримання не відповідають строкам розгляду справи і запропоновано передбачити у КУпАП єдиний строк розгляду по справах - 30 діб.
У роботі обґрунтовується пропозиція про застосування у КУпАП нового виду адміністративного стягнення “громадські роботи”, яке особа відбувала б під контролем органів місцевого самоврядування у вільний від роботи або навчання час. Це дало б можливість також передбачити заміну такого стягнення, як штраф на громадські роботи, і можливість попереджати ухилення від сплати штрафу або відбувати стягнення замість нього у вигляді примусових робіт.

ВИСНОВКИ

Основним здобутком роботи є отримання нових знань про адміністративну відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин. Проведене дисертаційне дослідження дозволило сформулювати низку пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, що становлять зміст дисертації, і зробити наступні концептуальні висновки.
1. Детальний аналіз системи адміністративно-правових заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів дає можливість стверджувати, що адміністративна відповідальність, як один із адміністративно-правових заходів, посідає значне місце у цій системі. Тому що за її допомогою обмежується можливість вчинення протиправних діянь у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.
2. Сформульована наступна дефініція адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, яке полягає у застосуванні органом (посадовою особою) адміністративної юрисдикції передбаченого законом стягнення до порушника.
3. Аналіз правового статусу суб’єктів адміністративної юрисдикції, які притягують до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, дозволив з’ясувати елементи адміністративно-юрисдикційної компетенції, а саме: функціональний, предметний, територіальний і процесуальний.
4. З'ясовано, що родовим об'єктом правопорушень, передбачених статтями 44, 44-1, 106-1, 106-2 КУпАП, є суспільні відносини, що регулюють порядок обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні.
5. Диспозицію частини 1 статті 44-1 КУпАП викласти у такій редакції: “Ухилення особи, хворої на наркоманію, токсикоманію, від медичного огляду на наявність факту наркотичного або токсичного сп’яніння”. А ч.2 ст.44-1 КУпАП наступним чином: “Ухилення особи, яка незаконно вживає наркотичні засоби, психотропні речовини або інші одурманюючі речовини, від медичного обстеження”.
6. Досліджено об'єктивну сторону проступків, передбачених статтею 44 КУпАП і доводиться необхідність зміни диспозиції вказаної статті, яку потрібно викласти в наступній редакції: “Незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах, де термін “виробництво” замінено на “виготовлення”, ураховуючи норми Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів”, а також положення Кримінального кодексу України.
7. Аналіз антинаркотичного законодавства і статті 44-1 КУпАП показав, що адміністративна відповідальність за ухилення особи від медобстеження за зловживання нею наркотичними засобами чи психотропними речовинами не можлива. Оскільки в адміністративному законодавстві відсутнє визначення поняття “систематичність”, яка є ознакою зловживання, автор вносить пропозицію про заміну поняття “зловживання” на “незаконне вживання”
8. У результаті дослідження адміністративних проступків, передбачених статтями 106-1, 106-2 КУпАП, зроблено висновок про необхідність передбачити в якості суб'єкта цих правопорушень юридичну особу, тобто установу, підприємство, організацію, які не вживають заходи щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання, а також тих юридичних осіб, які мають у своїй власності (володінні) земельну ділянку, на якій незаконно сіють або вирощують снотворний мак чи коноплю.
9. Аналіз і співставлення норм, які закріплені у статті 106-2 КУпАП і ч.1 ст.310 ККУ показує, що диспозиції аналізованих статей повністю співпадають. Беручи до уваги той факт, що через колізії в законодавстві ускладнюється можливість притягнення винних до відповідальності за незаконний посів або вирощування снотворного маку чи коноплі, автором запропоновано скасувати статтю 106-2 КУпАП.
10. Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на порядок обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснюється окремими відносно самостійними стадіями: порушення справи; адміністративне розслідування; розгляд справи і винесення постанови; перегляд; виконання постанови по справі.
11. Процесуальними документами оформлення порушення адміністративного провадження в справах про незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин є:
- протокол про адміністративне правопорушення;
- акт експертизи;
- постанова органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, ухвала суду про відмову у порушенні кримінальної справи й передачі матеріалів для застосування заходів адміністративного стягнення.
12. У роботі обґрунтовано висновок про доцільність порушення справи про адміністративний проступок у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин за фактом, в разі відсутності відомостей про суб'єкт правопорушення.
13. Запропоновано встановлення адміністративної відповідальності за неявку свідка, експерта на виклик органу адміністративної юрисдикції, у провадженні якого знаходиться справа про адміністративне правопорушення, що посягає на сферу обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.
14. Доповнити ч.2 ст. 185-6 КУпАП наступним: “Залишення посадовою особою без розгляду подання органу дізнання, слідчого або пропозиції органу (посадової особи) адміністративної юрисдикції про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину чи правопорушення, або протесту, припису чи подання прокурора, а так само несвоєчасна відповідь на подання, протест, припис чи пропозицію тягне за собою накладання штрафу від п’яти до восьми неоподаткованих мінімуми доходів громадян”.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ:

1. Сорока Л. В. Поняття та підстави адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. - № 2. – С. 220 –223.
2. Сорока Л.В. Розділ IV “Адміністративна відповідальність” //Юридична відповідальність в галузевому праві: Навчальний посібник / За ред. Манжул К.В. – Кіровоград, 2003. – С. 37-57.
3. Сорока Л.В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність ОВС у боротьбі з наркоманією //Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 21. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 218-221.
4. Сорока Л.В. Особливості порушення адміністративної справи у сфері обігу наркотичних засобів // Науково-практичний збірник журналу “Міліція України”. Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – К., 2003. - № 22. – С. 16-19.
5. Сорока Л.В. Суб’єкт правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин /Збірник наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2003. – С.150-158.
6. Сорока Л.В. Организационно-правовые проблемы принудительного лечения от наркомании в Украине // Сборник научных работ. Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности. – М.: Юрист. – 2004. – С. 141-144.
7. Сорока Л.В. Правовий статус суб’єктів адміністративної юрисдикції, які притягують до адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин // Юридичний журнал. – 2004. - № 12. – С. 71 –76.

 

АНОТАЦІЇ
Сорока Л.В. Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005.
Дисертація містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних із дослідженням сутності, закономірностей, системи адміністративної відповідальності у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Особливу увагу приділено вивченню юридичного складу правопорушень, які посягають на сферу обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а також реформуванню як адміністративно-деліктних, так і адміністративно-процесуальних норм у цій сфері.
У роботі запропоновано обґрунтовані автором поняття й ознаки адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин; розглянуто й вивчено систему заходів протидії незаконному обігу; проаналізовано суб'єкти адміністративної юрисдикції та їх правовий статус щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, які посягають на зазначену сферу.
Досліджено юридичний склад адміністративних проступків, передбачених статтями 44, 44-1, 106-1, 106-2 КУпАП. Показано місце провадження в справах про адміністративні правопорушення за незаконні дії з наркотичними засобами і психотропними речовинами в адміністративному процесі. Визначено й охарактеризовано систему стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення в аналізованій сфері. Винесено ряд пропозицій щодо змін та доповнень до чинного КУпАП.
Ключові слова: наркотичні засоби; психотропні речовини; незаконний обіг; адміністративна відповідальність; адміністративна юрисдикція; склад адміністративного правопорушення; адміністративне провадження; стадії адміністративного провадження.

 

Сорока Л.В. Административная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2005.
Диссертация содержит комплекс теоретических и практических проблем, связанных с исследованием сущности, закономерностей, системы административной ответственности в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Особое внимание отводится изучению юридического состава правонарушений, которые посягают на сферу незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также реформированию как административно-деликтных, так и административно-процессуальных норм в данной сфере.
В разделе 1 исследуются вопросы административной ответственности, как одного из способов противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. В подразделе 1.1. рассматриваются общие вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, и формулируется вывод о том, что административно-правовые средства становятся все более актуальными. Далее автор систематизирует средства противодействия в определенные группы. В подразделе 1.2. исследуется понятие административной ответственности, а так же признаки, которые ей присущи. На основании данного анализа предлагается обоснованное автором понятие административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. В подразделе 1.3. проанализированы субъекты административной юрисдикции и их правовой статус по рассмотрению дел об административных правонарушениях, которые посягают на указанную сферу.
В разделе 2 исследуются прикладные вопросы привлечения к административной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами. Исследован юридический состав административных проступков, предусмотренных статьями 44, 44-1, 106-1, 106-2 КУоАП. В подразделе 2.1. на основе анализа высказанных в науке суждений и положений действующего КУоАП диссертант приходит к выводу о необходимости отмены статьи 106-2 КУоАП, которая предполагает ответственность за незаконный посев и возделывание снотворного мака или конопли. В подразделе 2.2. исследуются, предусмотренные КУоАП, признаки объективной стороны правонарушений, которые посягают на порядок оборота наркотических средств психотропных веществ. приводится детальный их анализ и в итоге формулируется вывод о необходимости внесения изменений в КУоАП. Диспозицию статьи 44 КУоАП предложено изложить в следующей редакции: “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольшом количестве”, где термин “производство” заменено на “изготовление”. В подразделе 2.3. определяются понятие и признаки субъекта административных правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Вносится предложение о замене термина “злоупотребление” на “незаконное употребление” в диспозиции ч.2 ст.44-1 КУоАП. Завершается раздел подразделом 2.4. в котором рассматривается субъективная сторона административных проступков, которые незаконно посягают на сферу оборота наркотических средств и психотропных веществ. В работе исследована проблема соотношения понятия “вины” и “виновности”, так же проанализированы формы и виды вины.
В разделе 3 исследуются как теоретические, так и прикладные проблемы, которые касаются производства по делам об административных правонарушениях посягающих на сферу оборота наркотических средств и психотропных веществ. В подразделе 3.1. показано место производства по делам об административных правонарушениях за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами в административном процессе. Определена и охарактеризована система стадий производства по делам об административных правонарушениях в анализируемой сфере. Вынесен ряд предложений по изменениям и дополнениям в действующий КУпАП. В подразделе 3.2. дан детальный анализ каждой из стадий, которые характерны при производстве по делам об административных правонарушениях, посягающих на сферу оборота наркотических средств и психотропных веществ. В работе определяется положение о том, что необходимо возбуждать дело за фактом, и когда отсутствуют сведения о субъекте проступка, посягающего на сферу оборота указанных средств и веществ.
Ключевые слова: наркотические средства; психотропные вещества; незаконный оборот; административная ответственность; административная юрисдикция; состав административного правонарушения; административное производство; стадии административного производства.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking