Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення

 

МАЦЮК ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Ірпінь – 2004 р.
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності Національної академії державної податкової служби України

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
ШАМРАЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
начальник факультету податкової міліції Національної академії державної податкової служби України (м. Ірпінь).

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
КОМЗЮК АНАТОЛІЙ ТРОХИМОВИЧ,
професор кафедри адміністративного права Національного університету внутрішніх справ (м. Харків).

кандидат юридичних наук
КОФЛАН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ,
директор Івано-Франківського комерційного коледжу.

Провідна установа: Одеська національна юридична академія Міністерства освіти і науки України, кафедра морського та митного права.

Захист відбудеться 8 червня 2004 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.02 Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 53.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. К.Маркса, 31.

Автореферат розісланий 7 травня 2004 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.Г.Забарний
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Існування різноманітних точок зору щодо поняття “інформація” свідчить про зацікавленість до нього учених і практиків щодо розуміння його надзвичайного значення.
Інформація є завжди. Вона або результат вже існуючого, або є початком нового: досліджень, формувань, визначень. Інформація не зникає, вона існує одночасно і як об’єкт пізнання, і як предмет дослідження, змінюється разом з ними, набуваючи нового значення.
З проголошенням незалежності України активізувалася законодавча база щодо регулювання відносин, з урахуванням все більш повного розуміння поняття „інформація”, що є визначальним. Досліджуючи відносини, які потребують врегулювання, приходимо до висновку, що спочатку з’являється інформація, яка потім стає наслідком регулювання відносин. З урахуванням того, що інформаційне право регулює відносини в будь-якій сфері діяльності, яка не може існувати без інформації, тому можливо його назвати комплексним правом. Такий вид інформації, як правова, щоразу адаптуючись до вимог діючого національного законодавства, міжнародного права перевіряється на його відповідність, тим само постійно вдосконалюється.
Зростає значення інформації, зростають і вимоги до неї, для її удосконалення. Роль інформації визначається як домінуюча (наприклад, Конституція, як джерело правової інформації, є основним законом України), сама інформація є базовою “галуззю”, теоретичною основою (фундаментом) розвитку всіх наук.
Удосконалення правової інформації на державному рівні означає: упорядкування, врегулювання відносин шляхом прийняття законів, підзаконних актів.
Визначенню поняття інформації, її значення та ролі в суспільних відносинах присвячені праці вчених і практиків Афанасьєва В.Г., Вінера Н., Громова Г.Р., Соколова А.В., Суханова А.П., Урсул А.Д., Шемакіна Ю.І., Шеннона Н.К. та інших.
Визначення інформації як правової категорії, її правового статусу, значення в правотворчості та правовому регулюванні, зокрема при прийнятті управлінських рішень – ці та інші питання розглядали в своїх наукових дослідженнях: Арістова І.В., Беляков К.І., Бєляєва Н.Г., Венгеров А.Б., Іванов В.І., Керімов Д.А., Колпаков В.К., Литвак Б.Г., Плішкін В.М., Тихомиров Ю.А., та інші. Питанням ролі та значення інформації в діяльності органів державної влади присвячені роботи Бейкуна А.Л., Бірюкова Г.М., Грицаєва В.В., Жарова А.І., Заруби П.І., Зикун Н.І., Калюжного Р.А. Касьяненко Л.М., Касьяненка М.М., Квасова В.М., Клименко І.В., Крупчана О.Д., Масленникова Е.П., Муртазаєвої Г.Н., Новицького А.М., Олійник І.Л., Россова П.Б., Самофалова Л.П., Троня В.П., Цимбалюка В.С., Яцишина Ю.В. тощо.
Крім того, неможливо було б провести дослідження без використання загальнотеоретичних наукових праць, зокрема Авер’янова В.Б., Алексєєва С.С., Бандурки О.М., Воронової Л.К., Голосніченка І.П., Гуторової Н.О., Гуцалюка М.В., Додіна Є.В., Дорогих М.М., Забарного Г.Г., Калюжного Р.А., Ківалова С.В., Коваля Л.В., Кучерявенка М.П., Казимирчука В.П., Комзюка А.Т.. Кудрявцева В.Н., Мамутова В.К, Мельника П.В., Нижник Н.Р., Пацурківського П.С., Пєткова В.П., Подберезського Н.К., Поповича В.М., Савченко Л.А., Скакуна О.Ф., Хропанюка В.Н., Цвєткова В.В., Шамрая В.О., Швеця М.Я., Шемшученка Ю.С., Шкарупи В.К., та ін.
Однак, у цілому дослідження названої проблеми недостатньо повне і всебічне. Водночас, в опублікованих працях фахівців є цікаві й оригінальні ідеї та пропозиції, які стосуються збору і використання інформації підрозділами податкової міліції, що не залишилися поза увагою автора даного дослідження.
Можна здійснити екскурс в історію “інформації”, ознайомитися з науковими працями (інформацією певної предметної сфери діяльності) учених щодо її правового статусу, щодо поняття, розуміння кожним із них значення “інформації”, але дійти до істинної сутності цього “суперправа” неможливо, так як неможливо пізнати Всесвіт з його явищами, “відображення” яких є також “інформація”. Змінюючи статус, інформація змінює, вдосконалює чи отримує нове визначення, нове поняття, в цьому її значущість.
Саме тому збір інформації, а не її отримання, як цілеспрямований процес пошуку, розв’язання питань податкової злочинності, містить у собі передбачення можливих форм існування інформації в предметній галузі, шляхів доступу до неї, процес здобуття, фіксації та її правове оформлення. Розкриття податкових злочинів -одне з головних завдань, покладених на податкову міліцію відповідно до діючих законів України. Швидкість, об’єктивність розкриття цих злочинів залежить від повноти, достовірності, оперативності отримання саме корисної інформації, що відноситься до такої функції, як управління “інформацією”.
Норми з питань оподаткування повинні знайти відображення не тільки в Податковому кодексі, який є одночасно видом правової інформації, носієм та джерелом інформації. Що стосується інформаційних норм, то вони повинні бути зведені в Інформаційному кодексі, розробка якого є одночасно необхідною та актуальною. Сучасні технології виробництва інформації все більше торкаються не тільки процесів фіксації, тиражування, поширення інформації, але також аналізу, переробки, смислової трансформації знань. Не дослідивши сутність інформації, її правові аспекти, роль інформації, тенденції розвитку інформаційних систем неможливо дослідити процес управління.
Крім того, необхідність подальшого вивчення поняття інформації та використання її органами податкової міліції обумовлено:
по-перше - розвитком нових видів діяльності суб’єктів підприємництва, де можуть бути скоєні податкові злочини, розширенням ринкових відносин, впровадженням на підприємствах сучасних технологій з технічними засобами та програмним забезпеченням щодо обліку продукції, руху товарів, що потребують, у свою чергу, вдосконалення методів збору інформації, ефективних засобів її переробки, аналізу з метою прийняття раціональних управлінських рішень, в т.ч. стратегічних;
по-друге - відкриттям певних явищ чи таких, які вже існують, але здатні до змін та перетворень, враховуючи, що особливості, характеристики, ознаки податкової злочинності щоразу вдосконалюються через удосконалення різновидів, форм, шляхів здійснення цього виду злочину.
Тільки достатність корисної інформації забезпечить ефективне управління процесами, в т.ч. інформаційними. Інформація лежить в основі проблем і є шляхом до їх вирішення.
Актуальність дисертаційної роботи обумовлюється також і тією обставиною, що в даний час здійснюється реформування податкової системи України, модернізація податкової служби та пошук оптимальної структури податкових органів, для яких інформація відіграє особливу роль.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є частиною загальної теми, яку розробляють кафедри і наукові підрозділи Національної академії державної податкової служби України. Тема дисертаційного дослідження затверджена її вченою радою. Крім того, цей напрямок досліджень відповідає Концепції адміністративної реформи в Україні, Комплексній програмі профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженій Указом Президента України від 25.12.2000 р. № 1376/2000 та комплексному науковому проекту “Відповідальність за податкові правопорушення” (номер державної реєстрації № 0102U000477).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є оволодіння положеннями теорії, методології та практики управління через максимальне використання інформації, її правових аспектів, для досягнення ефективності в управлінській діяльності підрозділів податкової міліції.
Для досягнення мети були визначені завдання:
- проаналізувати правові акти;
- визначити існуючі погляди вчених у науковій літературі щодо поняття “інформація” та “управління” і їх характеристику;
- розкрити інформаційну структуру органів податкової міліції;
- вказати місце органів податкової міліції, охарактеризувати функції, їх зміну в залежності від зміни структури;
- розглянути поняття “управлінське рішення”, як об’єкт управлінського впливу;
- дослідити аналітичну роботу органів податкової міліції, дати характеристику здійснення контролю;
- роль органів податкової міліції у вирішенні соціальних проблем, а саме в боротьбі з податковими злочинами;
- розкрити зміст інформаційного забезпечення;
- дослідити інформаційно-аналітичні системи, їх роль в управлінні органами податкової міліції;
- розглянути проблеми вдосконалення правового регулювання діяльності органів податкової міліції в боротьбі з податковою злочинністю, запропонувати рекомендації, заходи щодо його вдосконалення та пропозиції щодо внесення змін у чинне законодавство.
Об’єктом дослідження є відносини, що складаються у сфері управління органів податкової міліції.
Предметом дослідження є інформація, її правові аспекти, що є сутністю управлінського впливу на вдосконалення управління органів податкової міліції. Дослідження ґрунтується на виокремленні й узагальненні показників, критеріїв, які дозволяють неупереджено й об’єктивно вивчити предмет.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є фундаментальні наукові засади і дослідницькі принципи (об’єктивність, причинність, ін.).
Діяльність органів податкової міліції, їх управлінський вплив у даній роботі розглянуто як об’єкт системного характеру, з розумінням його цілісної природи, в якому немає другорядних явищ. У процесі дослідження використано сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових (діалектичний, історичний, логічний, системний аналіз), так і спеціальних (документального аналізу, порівняльний, статистичний метод для аналізу звернень, оцінки та надходжень до бюджету за результатами діяльності органів податкової міліції). Порівняльно-правовий та історико-правовий методи (р.2. п.2.2) застосовані для дослідження аналітичної роботи органів податкової міліції. (п.2.2.). Методом експертних оцінок проаналізовано та надано пропозиції щодо удосконалення діяльності органів податкової міліції. Використано логіко-семантичний метод (п 3.1.) для аналізу інформаційного забезпечення та надання рекомендації. За допомогою системно-функціонального методу проаналізовано та надано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази, шляхів вирішення проблемних питань (р.1. п.1.1. та 1.2., р.2 , р.3. п.3.1. та 3.2.).
Основою дослідження є системне вивчення місця органів податкової міліції, використання інформації в управлінні, її ролі взагалі, та зокрема, в процесі модернізації державної податкової служби, зміцнення законності в їх діяльності.
Нормативну базу роботи склали Конституція і закони України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Президента України, міжнародно-правові документи, відомчі правові акти ДПА України, що регламентують питання конфіденційної та таємної інформації, в т.ч., що знаходиться в інформаційній автоматизованій системі, та є її власністю. Базу дослідження складають правові акти: накази, рішення та затверджені ними Концепції, Правила, Інструкції, Методичні рекомендації, технічні вимоги, посібники та інші правові акти органів податкової служби, в т.ч. податкової міліції.
Емпіричну базу дослідження складають: статистичні та аналітичні матеріали про діяльність структурних підрозділів органів податкової міліції, зокрема податкової міліції ДПІ Оболонського району м. Києва, звітні дані ДПА України, довідкова література, публікації в періодичних виданнях.
Обсяг опрацьованої літератури, вивчених і узагальнених практичних матеріалів дозволяє стверджувати про достовірність і наукову обґрунтованість результатів дослідження.
Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вона є першим у вітчизняній правовій науці комплексним дослідженням проблеми використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення.
У результаті проведеного дослідження сформульовані нові положення та висновки, запропоновані дисертантом особисто.

уперше:
- доказано нерозривний зв’язок якості управління органів податкової міліції з інформацією взагалі, та правовою, зокрема;
- розроблені (в складі робочої групи), затверджені Керівником проекту, першим заступником голови ДПА України, субпроект “Розробка проектів нормативно-правових актів, їх впровадження” та субпроект “Апеляції платників податків” Проекту модернізації державної податкової служби, що є конфіденційною інформацією ДПА України та її власністю;
- удосконалено понятійну категорію “інформація” щодо розуміння її змісту в залежності від виду предметної діяльності;
- обґрунтовано підтвердження вирішальної ролі інформації, а саме одного з її видів, управлінського рішення, як правової інформації в процесі здійснення модернізації податкової служби;
- обґрунтовано правові аспекти інформації, роль і місце управління інформацією в створенні сучасної інтегрованої автоматизованої інформаційної системи;
- обґрунтовано створення сегменту в інтегрованій автоматизованій інформаційній системі з єдиною карткою “Податкова злочинність” та “Правопорушення в сфері оподаткування”.
- дістали подальшого розвитку:
- шляхи удосконалення управління;
- взаємозв’язок та необхідність одночасної модернізації органів податкової міліції з органами податкової служби.
Практичне значення одержаних результатів. Наукові положення, викладені в дисертаційній роботі:
- поглиблюють знання та основні засади теорії управління, можуть бути базовими як для подальшого та більш глибокого вивчення правових аспектів інформації у науково-дослідницькій сфері, так і для ефективного використання їх в практичній діяльності органів податкової міліції;
- можуть бути підґрунтям для створення інформаційної системи, складання вимог до інформаційних ресурсів, визначення ступеня обмеження інформації з питань податкової злочинності та опису функцій працівників органів податкової міліції при здійсненні поетапної модернізації (два етапи) системи органів податкової служби.
Результати дослідження можуть бути використані:
- у правотворчій діяльності органів податкової міліції, ДПА України, для вдосконалення чинного податкового законодавства;
- у правозастосовчій сфері запропоновані рекомендації спрямовані на вдосконалення управління інформацією, в т.ч. в автоматизованій інформаційній системі;
- у навчальному процесі при написанні методичної літератури, навчальних посібників, підручників, викладанні навчальних дисциплін з курсів “Інформаційне право”, “Податкове право в органах податкової міліції”, “Автоматизовані інформаційні системи в органах податкової міліції”, “Захист інформації”;
- у правовиховній сфері допоможуть здобути уявлення про найбільш актуальні проблеми управлінської діяльності, сприяти підвищенню фахового рівня, формуванню розвинутого системного мислення працівника органу.
Основні положення досліджень використані автором при розробці субпроектів “Розробка проектів нормативно-правових актів, їх впровадження” та “Апеляції платників податків”. Субпроекти проекту модернізації державної податкової служби інтегровані, покладені в основу концептуальної, логічної та фізичної моделі даних, в основу розробки “документу вищого рівня -TLISARD”, технічних вимог до програмного продукту. Автор є співрозробником Концепцій операційної діяльності (КонОпс) вищезазначених субпроектів, про що свідчать акти впроваджень (акт від 18.06.2003 р. № 113/6/33-0216; акт від 15.10.2003 р. та акт від 18.06.2003 р. № 114/6/33-0216).
Вимоги прописані в КонОпсі до центральної бази даних в інформаційній автоматизованій системі, до описаних інформаційних потоків є фактично основою створення програми Підрядником.
Дослідження аналітичної роботи знайшли свою реалізацію при розробці функцій працівників за цими субпроектами та враховувалися при створенні моделі організаційної структури органів державної податкової служби в майбутньому.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Всі сформульовані положення та висновки обґрунтовані і розроблені з використанням останніх досягнень теорії управління, на базі особистих теоретичних і практичних досліджень автора.
Апробація результатів дослідження.
Дисертаційне дослідження обговорювалось на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національної академії державної податкової служби України. Основні теоретичні положення дисертації доповідались автором на міжнародних науково-практичних конференціях: “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (Ірпінь, 15-17.05.2003р), “Податкові та інші правоохоронні органи у XXI столітті: управління, діяльність, взаємодія” (Ірпінь, 2003 р.) і науково-методичних семінарах юридичного факультету Національної академії ДПС України.
Публікації. Основні теоретичні висновки, практичні рекомендації, результати дослідження відображені в шести наукових публікаціях, фахових виданнь, визначених ВАК України. Ідеї та розробки, що належать Шамраю В.О., у співавторстві з яким є публікація, у дисертації не використовувалися.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, які вміщують шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження складає 208 сторінок, з них список використаних джерел включає 186 найменувань і займає 22 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертаційного дослідження обґрунтовується актуальність обраної теми в сучасних умовах; визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Національної академії державної податкової служби України; висвітлюється ступінь її наукової розробленості; формулюються мета і завдання дослідження, його об’єкт, предмет та методи дослідження; визначається наукова новизна одержаних результатів, розкривається їх практичне значення; висвітлюється особистий внесок здобувача та вказуються форми апробації результатів дисертаційної роботи.
У першому розділі “Методологічні засади збору і аналізу інформації як безпосередній об’єкт інформаційно-правового дослідження”, який складається з двох підрозділів, автором визначається поняття “інформація”, дається інформаційна характеристика процесу управління, розкриваються види, правові основи класифікації інформації та її правові характеристики.
Основним предметом правового регулювання є інформаційні відносини, специфіка яких визначається особливостями інформації. Інформація є специфічним об’єктом інформаційних відносин та правовідносин у сфері діяльності органів податкової міліції.
Відносини, які виникають у процесі реалізації функцій управління органами податкової служби, є владними, мають політичну спрямованість, і регулюються нормативно-правовими актами або управлінськими рішеннями.
Дисертантом зроблено висновок, що управління - це підготовка, прийняття та реалізація низки послідовних рішень управляючої підсистеми на основі інформації, яка відображає стан системи і навколишнього середовища, проміжні та кінцеві результати функціонування системи та інформації про виконання (не виконання) рішення, при цьому, управлінське рішення є правовий акт, внаслідок прийняття якого вхідна інформація перетворюється в “управляючу”, доходить до виконавців у вигляді планів, нормативів, інструкцій, тощо, та є ключовим моментом управлінського процесу.
Існуюча система управління в органах податкової міліції неспроможна усунути недоліки, а саме: дублювання процедур, повторюваність запитів, отримання зайвої інформації, неодноразовість погодження, а також: реалізувати вимоги нормативних актів в частині здійснення ефективного оперативного управління; своєчасно задекларувати про невідповідність методів і технологій управління умовам, що випереджають зміни системи управління і складаються в процесі реформи; забезпечити систему контролю щодо проходження ідентичних даних шляхами руху інформації, що значно знижує ефективність управління, потребує додаткових затрат часу, людських ресурсів.
На наш погляд, реформа в управлінні рівнозначна вдосконаленому інформаційному підходу, системному баченню з позицій реальних цілей прогресу в податковій міліції і вирішальній ролі в ньому організаційно-інформаційних факторів: людського, комунікаційного, інтелектуального. Управління необхідно розглядати як інформаційний процес, важливу роль в якому відіграє управлінське рішення (правова інформація).
Перспективним напрямком для підвищення ефективності управління є розвиток правової основи, що включає розробку низки підзаконних актів, у тому числі механізмів реалізації норм Закону України “Про електронний документообіг”, режиму дії норм права; створення можливостей вирішення правових завдань за допомогою методів та засобів, визначених законодавством.
На сучасному етапі існуюча практика збору інформації, особливо статистичних даних, не завжди відповідає завданням управління, а саме: не враховуються цілі, завдання управління. У статистичній інформації залишаються неузгоджені між собою формати та розмірності показників статистичних форм звітності. Практично неможливо інтерпретувати дані статистики, відстежити реакцію об'єкта управління органу податкової міліції на управлінські впливи.
Для проведення органами податкової міліції аналізу та перевірки суб'єкта, що ухиляється від сплати податків, вивчаються напрямки його діяльності, характеристика ознак правопорушень. Шляхом порівняльного аналізу проводиться поглиблення і цілеспрямоване дослідження способу приховування прибутків.
У другому розділі “Організаційно-правові засади збору і аналізу інформації органами податкової міліції для прийняття управлінського рішення”, що складається з двох підрозділів, розкривається інформаційна структура органів податкової міліції та організація аналітичної роботи в їх службах.
В основу правової роботи формування інформаційної структури в органах податкової міліції вважаємо за необхідне покласти вимоги національного та міжнародного законодавства щодо кожного її елементу з визначенням юридичних норм та механізмів управління інформаційною структурою з урахуванням існуючих проблем, в т.ч. щодо інформаційних відносин.
Інформація має вплив на процес адміністрування, формування правової політики, лежить в основі розробки концепцій нормативно-правових актів, забезпечує процес реформування органів податкової міліції.
На сучасному етапі в органах податкової міліції основним носієм інформації виступає документ. Цей факт визначає їх структуру, процедури, форми і регламенти, прямо впливає на інші атрибути управлінської діяльності. В цьому і є проблема. Запровадження електронного документообігу в органах податкової міліції забезпечить оперативність отримання інформації, прийняття ефективного рішення.
Прийняття управлінських рішень в органах податкової міліції ускладнюється внаслідок:
1) недостатності інформації, знань про суть подій, що відбуваються, їх початок і можливий розвиток (проблема аналізу минулого і можливого розвитку подій);
2) складності і багатофакторності механізму виникнення та розвитку подій, неоднозначності причинно-наслідкових зв’язків;
3) відсутності системного методичного забезпечення, починаючи від постановки завдання - до підписання рішення, в тому числі, щодо інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень;
4) недосконалості управління правотворчою діяльністю, відсутність системи управління, що знижує цінність правових актів, залишає їх бути нереалізованими, проблему невирішеною і, як наслідок, призводить до прийняття нових правових актів.
5) недостатньої визначеності правового статусу органів податкової міліції, що не дає змоги визначити уніфікований перелік питань, з яких керівники цих органів можуть видавати нормативно–правові, а з яких правові акти.
“У ході адміністративної реформи та реформи державної служби, як її складової, повинна утвердитися нова культура і більш досконалі процедури управлінської діяльності. Необхідно розробити нову схему та регламенти прийняття управлінських рішень, а також розподілу відповідальності по управлінській вертикалі виконавчої влади” (із Послання до Верховної Ради Л.Д. Кучми).
У третьому розділі “Правові аспекти інформаційного забезпечення управління органами податкової міліції” розглядаються питання, що стосуються інформаційно-аналітичних систем управління органами податкової міліції, визначається місце і роль сегменту “Податкова злочинність” в цій системі, розкриваються правові аспекти захисту та безпеки інформації.
Загальною метою системи інформаційного забезпечення є повна інформаційна підтримка практичної діяльності органів податкової міліції у боротьбі з податковою злочинністю на основі комплексу нормативно-правових, організаційних, програмних та інших заходів.
Система інформаційного забезпечення являє собою сукупність інформаційних підсистем з урахуванням вимог: нормативно–правової бази в сфері інформаційного забезпечення, сучасних засобів технології, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки людських ресурсів.
До основних елементів структури систем інформаційно-аналітичного забезпечення відносяться підсистеми: збору, обробки та накопичення інформації у базах даних; пошуку та аналітичної обробки інформації, математичного моделювання; системного аналізу та формування інформаційно-аналітичних даних (семантичний шар, оперативна аналітична обробка даних, алгоритми управління системою, автоматизований класифікатор; друкування (копіювання, розповсюдження); забезпечення функціонування-управління конфігурацією, моніторинг потокового стану системи, управління доступом до інформаційних ресурсів системи, дистанційне адміністрування окремих підсистем і АРМ, реєстр інформаційних ресурсів; інформаційні інтерфейси обміну даними; захисту інформації; електронного документообігу; Інтернет-приймальня уряду; громадські комп’ютерні центри; методи і засоби розробки системи; телекомунікаційний простір.
Серед проблем, які необхідно врегулювати на законодавчому рівні, слід зазначити проблему: інформаційної взаємодії з органами влади, іншими структурами та оперативного отримання інформації з усіх можливих джерел у вигляді, здатному для користування в період розшуку злочинців, розслідування злочинів та їх розкриття.
Велике значення в інформаційному забезпеченні органів податкової міліції відіграють створені на виконання Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України від 4 лютого 1998 року №74/98-ВР із змінами від 13 вересня 2001 року № 2684-III, державні інформаційні ресурси, які є складовою стратегічних ресурсів, національної інфраструктури, а саме, такі бази даних: "Законодавчі та нормативні акти України", до яких входять податкові роз’яснення ДПА України, що зареєстровані в державному реєстрі Міністерства юстиції України; "Податки України" (внесено більше 10 тисяч документів); "Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" (з присвоєнням коду суб'єктів господарської діяльності), інші (включає біля 850 тис. записів).
Як джерело інформації високого рівня, інформаційним забезпеченням повинно стати в майбутньому створення для державної податкової адміністрації України інтегрованої автоматизованої інформаційної системи, яка б забезпечила прогноз і контроль податкових зборів, з використанням класифікаторів, уніфікованих систем документообігу.
Інформаційне забезпечення, на думку дисертанта, буде недостатнім при відсутності механізму реалізації права на інформацію, порядку одержання, використання, поширення, зберігання інформації та доступу до відкритої інформації.
Інформаційно бути забезпеченими - означає зібрати в межах повноважень, на підставі та відповідно до законодавства, корисну, оптимально достатню, повну інформацію, не порушуючи функціонування системи правових інформаційних зв’язків, норми захисту прав суб’єктів та правовий статус об’єктів, які знаходяться під охороною закону.
Органи податкової міліції виконують свої обов’язки не порушуючи законодавство, в т.ч. вимоги статті 57 Конституції України, в якій зазначено, що закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права й обов'язки громадян, не доведені до відома населення в порядку, встановленому законом, не є чинними.
Прийняті нормативно-правові акти, в т.ч. податкові роз’яснення ДПА України за ініціативою органів податкової міліції, підлягають обов’язковій реєстрації в Міністерстві юстиції, набирають юридичної сили з моменту опублікування.
Зважаючи на те, що інформаційне законодавство, на думку дисертанта, є не тільки найважливішим, але єдино можливим при вирішенні питань, пов’язаних з податковою злочинністю, здійснення систематизації національного інформаційного законодавства шляхом кодифікації, на рівні окремого Кодексу України про інформацію, положення якого будуть базуватися на конституційному, адміністративному, цивільному, трудовому та кримінальному законодавстві, усуне цілий ряд проблем, допоможе у вирішенні багатьох питань.
Нагальною є проблема захисту інформації з питань правопорушень в сфері оподаткування. Це безперервний процес, що полягає в обґрунтуванні й реалізації найраціональніших методів, способів і шляхів вдосконалення та розвитку системи захисту, яка забезпечує постійний контроль стану її захищеності, виявлення слабких місць. З огляду системного підходу, захист інформації повинен бути цілеспрямований, комплексний, універсальний, конкретний, надійний.
Необхідно законодавчо закріпити відповідальність керівників органів податкової міліції забезпечення захисту інформації щодо податкової злочинності; відповідальність посадових осіб щодо захисту та безпеки інформації на всіх технологічних етапах: збирання, накопичення, обробки та передачі інформації на всіх рівнях органів податкової міліції; відповідальність осіб за дії, які сприяли несанкціонованому доступу до інформації, щодо податкової злочинності та механізм реалізації цих норм. Зменшення ризиків впливу на безпеку інформації в органах податкової міліції можливе, якщо вимоги щодо створення системи безпеки та захисту інформації передбачені ще на етапі розробки технічного завдання, розробки тендерної документації на проектування інформаційних підсистем.

 

ВИСНОВКИ

В результаті дослідження актуальних проблем нормативно-правового регулювання та використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення автором сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення ефективності роботи податкової міліції по збору, аналізу інформації та її використання в службовій діяльності.
1. Сьогодні стало очевидним, що сучасний етап розвитку органів податкової міліції як і цивілізації в цілому, тісно пов’язаний з інтенсивним використанням інформації, а з’ясування суті управління - з чітким визначенням поняття інформації, її правових аспектів. Інформація виступає як діалектична єдність полярних категорій. У різних теоріях в поняття “інформація” вкладається різний зміст. Усталеного, вичерпного тлумачення терміну „інформація” немає. Найбільш сталим є поняття, що інформація це: відображення; характеристика організованості відображення; єдність відображення.
2. Інформація, що використовується в органах податкової міліції, різнорідна і різноманітна, її можна класифікувати за різними ознаками, в залежності та з урахуванням особливостей, рис і ознак явища, що досліджуються.
Будь - яка спроба класифікувати інформацію – призводить, на наш погляд, до висновку, що нова класифікація є щоразу продовженням попередньої, так як класифікація ґрунтується на комплексному, системному підході до видів, типів інформації, чим більше враховано особливостей інформації, тим вища цінність нової спроби класифікації.
Автор пропонує здійснити розробку методичних рекомендацій щодо аналізу існуючих класифікаційних схем управлінської інформації, технологій та методів класифікації повідомлень, відомостей і даних; методів визначення характеристик інформації; методології щодо диференціації інформації з питань податкової злочинності, визначити її засади та ознаки.
3. Інформація, як товар, має особливості, що відрізняються від матеріальних речей. Інформація виступає як об’єкт нових правовідносин. Після її передачі, вона зберігається у особи, що її передає, та одночасно з’являється у того, хто її прийняв, Вона належить одночасно двом суб’єктам, при цьому зберігаючи свій правовий статус характеристикою невідчуженості від виробника, від володіння нею споживачем. Отже, враховуючи таку властивість інформації, є необхідність у розробці і застосуванні до інформації при її обігу особливих, саме їй властивих правових механізмів.
4. Слід зазначити, що відсутнє законодавче визначення режиму доступу до інформації з обмеженим доступом, механізмів зміни режимів інформації обмеженого доступу та відповідальності за порушення режиму обмеження інформації. Крім цього в законі викладені підстави, за якими окремі види інформації не підлягають обмеженню, але набуває поширення тенденція встановлення обмеження інформації в підзаконних актах, що створює протиріччя діючим нормам національного законодавства, міжнародним документам, та негативно впливає на оперативність отримання інформації органами податкової міліції.
5. Удосконалення в органах податкової міліції правового регулювання управлінських відносин, в основі яких лежить інформація, залежить, від наявності інформаційних технологій, від можливості вдосконалення чинної та розробки нової нормативно-правової бази на державному рівні, від ступеня забезпечення ефективного захисту інформації і прав на об'єкти інтелектуальної власності, від ступеня посилення координації фундаментальних досліджень проблемних питань. Вважаємо, що необхідним елементом управління є розробка нормативних документів щодо створення, розвитку та підтримки в актуальному стані інформаційного фонду органів податкової міліції, з забезпеченням автоматизованого розмежування прав доступу органів податкової міліції до баз даних в т.ч. до конфіденційної інформації з питань правопорушень у сфері оподаткування, а саме: положення, що регламентує доступ до інформації з правопорушень у сфері оподаткування. Реформа системи управління в органах податкової міліції повинна здійснюватися на основі законодавчого визначення функцій, завдань та приведення структури в повну до них відповідність: впровадження нових технологій управління з новітніми інформаційно-комунікаційними засобами; законодавчого закріплення прав та обов'язків працівників щодо роботи з інформацією з попередньо розробленими методиками, з застосуванням засобів і методів управління інформацією. Вдосконалення органів податкової міліції за напрямками діяльності відповідно до функціональних ознак, що включає вдосконалення системи контролю за виконанням управлінських рішень, приведе до зміцнення фінансової бази держави, забезпечить виконання основного завдання –наповнення державного бюджету України.
6. Багатофункціональність інформації призводить до необхідності застосування в інформаційному праві різних методів правового регулювання інформаційних відносин, в залежності від виду інформації і її призначення в інформаційних процесах: створення, збору, накопичення, збереження, пошуку, передачі, поширення та споживання. Від удосконалених організаційно–правових аспектів діяльності, методів дослідження та аналізу, концептуальних засад управління інформаційною сферою, яка, як правило, супроводжується великою кількістю різноманітної, (в т.ч. правової) інформації про стан, середовище, тенденції, зміни, залежить розробка та вдосконалення методики аналітичної роботи в органах податкової міліції.
7. Вважаємо за необхідне в правових актах визначити правовий статус банків і баз даних, регламентувати порядок доступу до інформації, встановити порядок внутрісистемних перевірок дотримання норм про допуск, регламентувати відповідальність користувачів за їх недотримання.
8. Інтернет став причиною проблеми захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, так як більша частина інформації, яка передається через Інтернет, незашифрована. Це дає можливість відслідковувати канали передачі: електронну пошту, паролі, файли. Будь-яка інформація (в т.ч. конфіденційна) може бути використана третьою особою. Крім того, вимоги до систем безпеки не стандартизовані. Актуальним є створення нормативно-правових актів, що регулюватимуть відносини у зв’язку з реєстрацією суб’єктів інформаційних відносин, надання пільг та компенсацій, гарантій безпеки.
9. Для здійснення відбору платників податків, які ухиляються від сплати податків, створена автоматизована інформаційно-аналітична система “Вибір об’єкта”, яка заповнюється даними та має зв’язок з АРМ “Митниця”, ”КРП”, ”Держдохід”, ”Аудит”, та ін. Система дозволяє виділити об’єкти з ознаками правопорушень, але остання є недосконалою в частині узгодженості різних АРМ, взаємозв’язку з даними інших систем.
10. Для реформування системи управління в інформаційній сфері, на першому місці повинні бути професіоналізм, законодавче встановлення персональної відповідальності перших керівників органів податкової міліції від збору інформації до реалізації управлінського рішення, на кожному його етапі, включаючи узгодженість рішення, його прийняття, на етапі здійснення контролю за його виконанням. Вважаємо, що процес прийняття рішень повинен мати характер активної взаємодії системного аналітика, який досліджує, експериментує з моделями, і особи, яка приймає рішення, з метою визначення та коригування вимог. На основі моделей необхідно створити систему підтримки прийняття рішень, знайти значення керованих змінних (їх визначення), де забезпечується припустимість рішень, ранжування змінних моделей за ступенем їх впливу на реалізацію цільової функції, оцінка і аналіз наслідків реалізації рішень, визначення доцільності його прийняття.
11. Аналіз правозастосовчої практики показує, що тенденція зростання потоків і обсягів інформації, ускладнює механізм управління процесами, потребує не тільки підвищення ефективності роботи, але і вдосконалення інформаційно - аналітичної роботи органів податкової міліції, які можливо здійснити шляхом впровадження в органах податкової міліції стандартизованих операційних процесів інформаційно-аналітичної роботи (відповідно Концепцій операційної діяльності) та повного документування її кроків відповідно до стандартів, з метою мінімізації затрат робочого часу на обробку інформації, її аналізу, впровадження єдиного підходу до аналітичної роботи.
12. Діяльність державних установ щодо формування та використання інформаційних ресурсів є неузгодженою, що призводить до низького рівня інформаційного та аналітичного забезпечення. Взаємообмін оперативною інформацією через її неструктурованість та неузгодженість форматів є проблемою. Загальна інформація здебільшого надходить у неформалізованому вигляді, в різних фізичних формах (від електронних зведень до друкованих видань).
Тому, на наш погляд, розробка нормативних актів про діяльність та взаємодію державних та комерційних структур залишається першочерговим, актуальним та необхідним завданням для виконання. Невизначеність правової основи діяльності різних суб'єктів призводить до інформаційного монополізму окремих структур на відкриті інформаційні ресурси загального користування, на обмеження права доступу органів податкової міліції до інформації та права на використання інформаційних ресурсів.
13. Автор пропонує здійснити систематизацію національного інформаційного законодавства шляхом кодифікації, на рівні окремого Кодексу України про інформацію, положення якого будуть базуватися на конституційному, адміністративному, цивільному, трудовому та кримінальному законодавстві, що дають можливість усунути цілий ряд проблем, допомогти у вирішенні багатьох питань. В Інформаційному кодексі виділити окремою главою, окремими розділами – інформаційне законодавство у сфері оподаткування.
14. Створення сегменту “Податкова злочинність” в інформаційній автоматизованій системі забезпечить автоматизовану систему збору, обробки та аналізу інформації, призведе до підвищення швидкості, повноти обробки (статистичної інформації) за відповідними алгоритмами, логічними зв’язками, в т.ч. кількісних характеристик, процесів, фактів, зв’язків досліджуваних податкових злочинів, прогнозування тенденцій та подій, що характеризують правопорушення в податковому законодавстві та до неупередженого, об’єктивного розгляду інформації, до своєчасного прийняття стратегічних рішень з питань правопорушень у сфері оподаткування.

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Мацюк В.Я. Якість збору, аналізу інформації – гарантія виконання управлінського рішення. Збірник наукових праць Академії ДПС України. - 2002. -№ 4. - С. 301-304.

2. Шамрай В.О., Мацюк В.Я. Інформація та інформаційна характеристика процесу управління. Вісник ХІРУП “Науковий часопис”. Хмельницький. - 2002. - № 4. - С. 146-152.

3. Мацюк В.Я. Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення управління органами податкової міліції. Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2003. - № 1. - С. 114-123.

4. Мацюк В.Я. Інформація в структурі правового управління. Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. - 2003. - № 3. - С.182-191

5. Мацюк В.Я. Організаційно-правові аспекти аналізу інформаційних зв’язків в органах податкової міліції. „Правова держава”, Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Випуск 14. К., - 2003. – С.279-286.

6. Мацюк В.Я. Інформаційний ресурс та його використання підрозділами податкової міліції //Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. Науково-практичний збірник - № 26. К.- 2004. - С. 12-19.

 

 

АНОТАЦІЯ

Мацюк В.Я. Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.
Дисертацію присвячено аналізу сутності процесу управління та використання інформації в службовій діяльності органів податкової міліції. Розглядаються види, правові основи класифікації інформації та її правові характеристики, теоретичні аспекти поняття аналізу та його суті в процесі управління.
В роботі досліджуються організаційно-правові засади збору і аналізу інформації органами податкової міліції для прийняття управлінського рішення. Детально розглядається питання організації аналітичної роботи та її вплив на ефективність діяльності податкової міліції.
Значну увагу приділено захисту інформації, яка використовується в податковій службі, та її захисту.
За результатами дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, які мають за мету вдосконалення діяльності підрозділів податкової міліції та ефективного використання інформаційного ресурсу в боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування.
Ключові слова: управлінське рішення, органи податкової міліції, інформаційний ресурс, процес управління, аналітична робота, податкова злочинність, захист та безпека інформації, інформаційна система, інформаційний потік.

АННОТАЦИЯ

Мацюк В.Я. Использование информационного ресурса подразделениями налоговой милиции для принятия управленческого решения. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. Ирпень, 2004.
Диссертация посвящена проблемам использования информационного ресурса подразделениями налоговой милиции для принятия управленческого решения.
На основании анализа научно-теоретической литературы, действующего законодательства Украины и практики его применения, а также определения понятий “информация”, “управленческое решение” раскрывается вопрос организации работы налоговой милиции по сбору, обработке и использованию необходимой информации, а также дается характеристика процесса управления.
В работе рассматривается вопрос информации как объекта правоотношений. Указывается на взаимозависимость качества управления органов налоговой милиции от информации в целом и правовой, в частности. Подчеркивается значительная роль ее и место для управленческого решения особенно при осуществлении модернизации налоговой службы.
Дается анализ проблем и ошибок, которые есть в повседневной деятельности налоговой милиции. Вносятся предложения по совершенствованию правовой базы использования информации в борьбе с преступлениями в сфере налогообложения.
Автор предлагает методические рекомендации относительно анализа существующих классификационных схем управленческой информации, определения характеристики информации, ее дифференциации по вопросам налоговых преступлений, а также указывает на необходимость систематизации национального информационного законодательства через кодификацию, на уровне отдельного Кодекса Украины об информации, положения которого будут основываться на конституционном, административном, гражданском, трудовом и криминальном законодательстве с целью устранения ряда проблем, решения многих вопросов. В Информационном кодексе выделить отдельной главой – информационное законодательство в сфере налогообложения.
Значительное внимание уделено информационной структуре органов налоговой милиции и организации аналитической работы, которые влияют на эффективную деятельность и показатели в повседневной службе.
Определяются требования по защите информации и ее безопасности. Сформулировано ряд выводов, рекомендаций и предложений, которые могут положительно повлиять на совершенствование деятельности налоговой милиции Украины.
Ключевые слова: управленческое решение, органы налоговой милиции, информационный ресурс, процесс управления, аналитическая работа, налоговая преступность, защита и безопасность информации, информационная система, информационный поток.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: розкриття бухгалтерських адвокатом науково доказів поліції мирової інформаційного комп'ютерних оперативної смартфонів спеціальних розслідуванні електричної Вимагання працівників Виникнення Канади Виправлення Виправні кооперативі експерта моральних навчальні представницькі засуджених провадження соціального церкви контроль масової батьків боржника управлінні військовослужбовців протиправні міжнародних лікувальну конкуренції торгівлю хабарництво Німеччини підвищеної податкової спеціального господарського обстановки заподіяної немайнової моральної службовими життю малолітніми незаконними незаконними внутрішніх екологічних НКВС Віктимологічна профілактика Влада автомобільної громади розслідування Внутрівідомчий Внутрішнє переконання прикордонні Європейському Внутрішньоуправлінська Європейського політики факторів християнства радянського трубчастих Геґеля жертву Гарантії землю слідчого проступки фінансових Гарантія забезпечення податкового паритетність Гендерна смислової правових Геокриміногенна Гідність прокуратури майном адміністрацій консультаційних Господарський підприємців інвестиційної підтримки корпоративних акціонерних лікарськими банкрутства податків Гродський контроль порядок громадянського Громадянин Громадянство Громадянське Громадянські Грошові Групова насильницька Гуманізація інтервенція Делегування Деліктний Деліктологія управління судової громадянське Держава влада допомога інформаційна кадрова транскордонного тероризму соціальної торгівлі житлово політика місцевих політика регуляторна служба політичне охорони аграрного туризму природні агропромислового безпеки зайнятості населення торгівлі промисловості промислового регіону підприємництва освітнього митної монополій освітніх праці транспортних залізничного аграрного ринку культури кооперації олійного охороні регіонів пенсійного телекомунікаційної туристичної фондового освіти регіону розвитку туризму давальницькою програмування транспортної техногенної гуманітарній партійної допомоги населення гетьманату Пенсійного мінерально вищою економікою судів життєдіяльності інноваційною місцевому пенітенціарною охорони пожежною приватизацією вищої здоров'я інтелектуальних культури європейської допомогою електроенергетики рекреаційного безпеки військовими середньої охорони переробних органів контроль фондового сільськогосподарського злочинністю нотаріальною цінних ліцензійної Буковині економічної інноваційних службовець фінансовий природокористування гілок етнічними Криму папери навчальними страхування неповнолітніхмитної громадянського Дністрянського Петрункевича західноукраїнських Державотворчий Дефектність управління унітарній адміністративного доказів канонічного конституційногоподаткового Джерела Європейського Союзу Джерела трудового Диспозитивність


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking