Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Використання смартфонів і комунікаторів в судово-медичній експертизі

 

ШАВЛОВСЬКИЙ Григорій Степанович

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ І КОМУНІКАТОРІВ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

14.01.25 - судова медицина

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Мішалов Володимир Дем’янович,
завідувач кафедри судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

Офіційні опоненти: доктор медичних наук
Филипчук Олег Володимирович,
завідувач відділення судово-медичної криміналістики Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України

кандидат медичних наук, доцент
Гуров Олександр Михайлович,
завідувач кафедри судово-медичної експертизи Хар-ківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

Захист відбудеться 06.06.2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.03 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112 м. Київ, вул. Ора-нжерейна, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної ака-демії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112 м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Автореферат розісланий 05.05. 2008 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат медичних наук Гуріна О.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Науково-технічний прогрес захопив усі сфери діяльності людини (Тимошенко С.П., 1982). Бурхливий розвиток сучасних інформаційних технологій, як однієї із складових частин науково-технічного прогресу, обумовлений необхідністю отримання і використання інформації у зв’язку з підвищеною діловою активністю населення (Андрианов В.И., Соко-лов А.В., 2001, 2003; О.І. Герасименко, 2002). Найбільш динамічний розви-ток в кінці минулого і на початку поточного століть, зазнали телекомуніка-ційні засоби отримання і передачі інформації, в першу чергу - мобільний зв’язок (Mehrotra A., 1994; Bernd F., 1996; Грей Д., 1999; Авдуевский А., 2000; Руженцев С., 2004 та ін.).
Розвиток сучасного мобільного зв’язку спрямований на досягнення трьох величезних завдань: персоналізації, глобалізації і інтеграції, що можна охарактеризувати такими виразами як "телефон людині, а не місцю", "зв’язок завжди і скрізь", "обмін всіма видами інформації" (И. Сколотнев, 2002). На сьогоднішній день персоналізація стільникового мобільного зв’язку досягла свого максимального розвитку. За деякими прогнозами, у найближчі роки мобільний зв’язок охопить 100% населення України (В. Лацанич, 2006). Од-нак, високі технології надто швидко відходять у минуле і потребують свого розвитку (П. Урусов, 2006). Зараз зусилля науковців спрямовані на подальше втілення ідеї використання мобільних телефонів по шляху розширення за їх допомогою обміну різноманітними видами інформації. В цьому напрямку відбулася інтеграція комп’ютерних технологій і мобільного зв’язку, що при-звело до створення смартфонів і комунікаторів.
Враховуючи те, що смартфон (комунікатор) є інтегральним засобом отримання і передачі інформації, слід передбачити, що такі функції можуть бути використані і в судовій медицині. Адже комп’ютерні можливості смар-тфонів повинні підтримувати комп’ютерні технології, які за останні десяти-річчя набули свого широкого практичного втілення в судово-медичну прак-тику (Попандопуло П.Х., Ушбаев К.У., Савченко А.А., 1991; Филипчук О.В., 1996; Абрамов, 1998; Никитин С.А., Демидов И.В., 2000). Слід врахувати, що смартфон є компактним приладом, наділеним різноманітними функціями як комп’ютера, так і цифрового засобу отримання і передачі інформації, тому особливо корисним може бути при огляді місця пригоди, при проведенні експрес-дослідження поза межами моргу чи судово-медичної лабораторії.
В сучасних смартфонах і комунікаторах реалізовані функції фото- і відео-зйомки, тобто вони, водночас, є і камерофонами. Як відомо, якість фо-то- відео-зйомки обумовлена роздільною здатністю матриці (тобто, кількістю пікселів на ній), якістю об’єктива, наявністю чи відсутністю функції автофо-куса (Малько Р., 2006; Савенков В., 2006). Апріорі можна передбачити, що ці функції смартфона можуть бути використані, в першу чергу, при огляді місця події, особливо з метою фіксації плинних процесів, наприклад, зміни трупних плям при натискуванні на них з метою прогнозування часу настання смерті. Однак, такі роботи у доступній нам судово-медичній літературі оди-ничні, не систематизовані.
Таким чином, смартфон як сучасний високотехнологічний засіб ко-мунікації, отримання і обробки різноманітної інформації, наділений значною кількістю функцій, які могли б бути використані при проведенні судово-медичних експертиз. Однак будь-яких відомостей про можливості викорис-тання смартфонів чи комунікаторів в судовій медицині у фаховій літературі ми не знайшли. Цей факт засвідчує актуальність вибраної нами теми науко-вого дослідження, необхідність пошуків науково обґрунтованих підходів до вирішення проблеми застосування смартфонів в судово-медичній (можливо, і криміналістичній) практиці.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана у відповідності з планом наукових досліджень Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика і є частиною науково-дослідної теми кафедри судової медицини «Судово-медична оцінка вогнепальних ушкоджень тіла і одягу» (№ держреєстрації 0106V009578).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження було визначення можливості використання сучасних смартфонів (комунікаторів) в судовій медицині та відпрацювання за їх допомогою нових способів дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити завдання:
1. Визначити принципові можливості застосування смартфонів у су-дово-медичній практиці.
2. Створити і апробувати комп’ютерні програми за допомогою смарт-фона для їх використання при огляді місці події, при проведенні експертизи трупа і дослідженнях у відділенні судово-медичної криміналістики.
3. Визначити графічні можливості смартфона, скласти набір рисунків для створення ілюстративного матеріалу на місці пригоди і при проведенні судово-медичної експертизи.
4. Апробувати відеокамеру смартфона при огляді місця події та при відтворенні обстановки і обставин скоєння злочину.
5. Відпрацювати найбільш раціональні способи передачі судово-медичної інформації за допомогою смартфона.
Об’єкт дослідження: можливість використання смартфонів (комуні-каторів) при дослідженні об’єктів судово-медичної експертизи.
Предмет дослідження: комп’ютерні, графічні, текстові засоби, які можна використовувати у процесі проведення судово-медичного досліджен-ня (експертизи) і на місці події за допомогою смартфона (комунікатора).
Методи дослідження: медико-криміналістичні, комп’ютерний (для складення судово-медичних прикладних програм), телекомунікаційний - для передачі судово-медичної інформації, математичний, графічний (комп’ютерна графіка).
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше за допомогою смартфона створено 31 оригінальну судово-медичну комп’ютерну програму для їх використання при експрес-діагностиці часу настання смерті, странгу-ляції, автомобільній травмі і переломах кісток черепа, для встановлення ста-ті, віку, зросту загиблих, при визначенні механізму утворення слідів крові, діагностиці дистанції пострілу.
Вперше відпрацьовані оригінальні підходи до створення ілюстратив-ного матеріалу (схематичних зображень) на місці пригоди при огляді трупа чи його ексгумації, для чого складено біля 100 комп’ютерних рисунків.
Вперше апробовані методика використання текстового редактора смартфона (комунікатора) і способи передачі текстової та графічної інфор-мації по системі мобільного зв’язку.
Апробовано функцію відео-зйомки смартфоном для об’єктивної ре-єстрації змін трупних плям при їх дослідженні на місці пригоди з метою про-гнозування часу настання смерті, а також для фіксації етапів відтворення умов і обставин скоєння злочину.
Практичне значення одержаних результатів. Всі комп’ютерні про-грами, складені для смартфона чи комунікатора, можуть з успіхом викорис-товуватись і в стаціонарних умовах, оскільки вони виконані за допомогою програми "Таблиці" смартфону і адекватно сприймаються стандартною про-грамою "MS Excel" будь-якого персонального комп’ютера.
Висока технологічність смартфонів з їх великими екранами (дисплея-ми) і наявністю своїх графічних редакторів дозволяє створювати різноманітні схеми і рисунки для ілюстрації пошкоджень чи слідів на тілі людини, його одязі, кістках чи внутрішніх органах. Створений набір малюнків задовольняє практично всі запити судово-медичного експерта при його роботі як на місці пригоди, так і в умовах моргу чи лабораторії.
Як складені програми, так і набір рисунків можуть бути використані в будь-якому бюро судово-медичної експертизи, що має персональний комп’ютер чи сучасний смартфон (комунікатор).
Функція електронної пошти (E-Mail) смартфона дозволяє передачу графічної (фотографії, рисунки, відео-файли) чи текстової інформації на будь-який стаціонарний комп’ютер (підключений до Інтернету) або інший смартфон. Все це створює умови для використання широкої мережі передачі інформації між різними підрозділами бюро судово-медичної експертизи.
Отримані дані використовуються у навчальному процесі та науково-дослідній роботі кафедр: судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, патологічної анатомії та судової медицини Дніпропетровської державної медичної академії, а також у прак-тичній роботі Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, Дніпропетровського, Запорізького, Херсонського та Тернопільського облас-них бюро судово-медичної експертизи, що підтверджено актами впрова-дження.
Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проаналізо-вана наукова література, визначена тема, складено план досліджень, відпра-цьована методологія, способи і раціональні засоби складання комп’ютерних програм для смартфонів. Автором власноруч створено комплект контурних зображень, рисунків і схем, запропоновано і апробовано методику їх скла-дання за допомогою графічних редакторів як самого смартфону, так і стаціо-нарного персонального комп’ютера. Дисертантом самостійно проведені су-дово-медичні дослідження, статистична обробка, написані всі розділи дисер-тації і узагальнення одержаних результатів, сформульовані висновки і прак-тичні рекомендації. Автором відредаговано й оформлено роботу.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були ви-кладені: 1) на науково-методичній нараді начальників бюро судово-медичної експертизи України (Ужгород, 2007 р.); 2), на сумісному засіданні кафедри судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика та методичної ради Головного бюро СМЕ МОЗ України 30 січня 2008 року.
Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено у чо-тирьох одноосібних статтях у фахових виданнях, затверджених переліком ВАК
Обсяг та структура дисертації. Дисертацію викладено державною мовою на 134 сторінках, з яких 111 сторінок залікового принтерного тексту. Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів долідження, 6 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення резуль-татів дослідження, висновків, практичних рекомендацій та списку літератур-них джерел. Робота має 20 ілюстрацій, 21 таблицю. Список використаної лі-тератури охоплює 240 джерел, з них українською та російською мовами - 186, іноземними (англійською, німецькою, французькою, чеською, польсь-кою, румунською, болгарською) мовами - 54.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Для реалізації поставлених мети і за-вдань дослідження матеріалом дослідження були: 1) 43 трупа людей перева-жно зрілого віку при огляді місць їх виявлення; 2) судово-медичні дослі-дження 46 трупів осіб, які загинули внаслідок насильницьких дій; 3) 134 до-слідження (кістки черепа, тулуба та кінцівок, шматочки шкіри, одяг та ін.), виконані у відділеннях судово-медичної криміналістики Департаменту судо-вої медицини Національної дирекції кримінальних розслідувань Республіка Ангола та Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України. Всьо-го – 223 об’єкти дослідження. Також в роботі були використані архівні мате-ріали – «Акти і висновки судово-медичного дослідження» Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України терміном 2005-2007 рр. Для реалі-зації поставлених мети і завдань дослідження було використано комплекс судово-медичних (у тому числі й медико-криміналістичних), комп’ютерних, телекомунікаційних, математичних та графічних методів. Для математичної обробки здобутих даних були використані стандартні процедури бiометричного аналізу та варіаційна статистика. Необхiднi розрахунки про-водили на ПЕОМ IBM "Pentium" при застосуванні вiдповiдних прикладних програм.
В роботі використовувався комплекс традиційних медико-криміналістичних методів дослідження для отриманні необхідної інформації для її подальшого аналізу і формування експертних висновків. В першу чер-гу, як на місці події, так і в морзі, чи судово-медичній лабораторії користува-лись фотографічним методом дослідження: макрофотографування (трупів, загального виду речових доказів), вузловою і оглядовою фотографією. Мік-рофотографування проводили у випадках вивчення додаткових факторів по-стрілу, слідів і включень при дії тупих предметів, транспортній травмі. Засо-бами отримання мікроскопічної картини пошкоджень, накладень, слідів були світлові мікроскопи типу МБР-1, бінокулярні стереомікроскопи (МБС-1, МБС-2), при необхідності - поляризаційний мікроскоп МХП. Кожен об’єкт фотографувався напів-професійним цифровим фотоапаратом "Olympus Camedia E-10", цифровими камерами фірми «Sony», «Canon» з активними матрицями від 5 до 7 мегапікселів. Для оптимізації якості зображень, їх об-робляли у графічному редакторі Adobe Photoshop 6 (при необхідності зміни контрасту, чіткості, кольорового тону, яскравості).
Для контрастування однакових чи близьких за кольором об’єктів з ме-тою визначення механізму утворення слідів крові обов’язково користувались фотозйомкою в інфрачервоній ( в діапазоні від 760 до 1000 нм) ультрафіоле-товій (в межах 200-400 нм) зонах спектру або способом підбору відповідного світлофільтра. Інфрачервона фотозйомка (звичайно кіптяви пострілу) прово-дилась при освітленні лампами розжарюванні (100 ват) з використанням ІЧ-світлофільтрів ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-5 з набору стандартизованих кольоро-вих оптичних стекол.
Для діагностики наявності часток пороху при вогнепальних поранен-нях були використані хімічна, мікроскопічна і термічна проби.
З метою визначення статі, віку та зросту за кістковим матеріалом була використані остеологічні методи. Виміри довгих трубчастих кісток викону-вали за допомогою великого штангенциркуля (зі шкалою до 400 мм, похибка ±0,01 мм), деякі виміри на них (а також на черепах) потребували застосуван-ня штангенциркуля зі шкалою до 150 мм (похибка ±0,01 мм). Крім того при діагностиці статі і вікових змін кісткової тканини, звичайно, використовува-лась морфоскопія. При цьому, давали візуальну оцінку ступеням заростання кісток склепіння черепа (для визначення віку), визначали розвиток різних утворень кісток черепа (надперенісся, потиличний горб, соскоподібні парост-ки тощо) для встановлення ознак статі. Для визначення можливості викорис-тання сучасних смартфонів (комунікаторів) в судовій медицині та відпрацю-вання за їх допомогою нових способів дослідження об’єктів судово-медичної експертизи були створені судово-медичні прикладні програми на основі ви-користання програми „Таблиці” смартфону Nokia 7710. Такі прикладні про-грами були складені або за допомогою самого смартфону, або з використан-ням стаціонарного чи компактного (типу ноутбука) комп’ютера. Обидва спо-соби забезпечили можливість роботи з програмними продуктами як на смар-тфоні, так і на ПК. Для цього були підібрані відомі, перевірені практикою су-дово-медичні методики, якими можна скористатись як на місці події (при за-стосуванні смартфону чи комунікатора), так і в стаціонарних умовах. Були використані роботи таких авторів як Герасимов М.М. (1955), Пашкова В.И. (1963), Лаптев З.Л. (1971), Корсаков С.А. (1977), Кодин В.А., Сазонов М.Б., Шумило О.М. (1978), Станиславский Л.В. (1977, 1983), Рубежанский А.Ф. (1979), Колесников В.Л. (1979), Гаража Н.Н. (1981), Загрядская А.П., Федо-ровцев А.Л. (1991), Гармус А.К. (1991),Лобан И.Е. (1992), Филипчук О.В. (1996), Незнакомцева Є.П. (1998), Назаров Г.Н., Пашинян Г.А. (2003), Чере-вашко В.В. (2005), Фенцик В.Л. (2005), Falk H., Pfeifer K. (1964).
Всього складено 31 програму, які охоплювали такі розділи: судово-медична балістика (3 програми), танатологія (7 програм), остеологія (всього 12 програм), сліди крові (2), травматологія (7 програм).
Частина програм є діагностичними продуктами, тобто, вони дозволя-ють проводити діагностику певних параметрів в ході судово-медичного до-слідження трупа чи об’єктів судово-медичної лабораторії в автоматичному режимі, після занесення необхідних вхідних даних. Інша частина – програми довідкового характеру. За їх допомогою є можливість отримання різноманіт-них довідкових даних (критеріїв), якими користуються експерти у своїй ро-боті для діагностики і підтвердження своїх висновків. Такі критерії і викла-дені у відповідних програмах смартфону, що відкидає необхідність користу-вання в роботі спеціальною літературою, методичними документами і значно скорочує діагностичний процес, особливо, на місці пригоди.
Для встановлення можливості використання відеокамери смартфона при фіксації плинних трупних змін виконувалась фіксація за допомогою від-ео-зйомки, в тому числі й смартфоном, у випадках, коли з якихось причин слідчий не зміг забезпечити зйомку місці події відеокамерою. Кращі резуль-тати були отримані за допомогою трьохмегапіксельного смартфону Nokia N80. Відео-зйомка була використана в ході проведення судово-медичної екс-пертизи і з метою реконструкції умов і обставин спричинення ушкоджень.
З метою забезпечення можливості демонстрації ілюстративного матері-алу, особливо на місці події чи при реконструкції її обставин, при проведенні дослідження трупа, медико-криміналістичних експертиз, для встановлення особливостей локалізації, форми, відносних розмірів пошкоджень на одязі, ушкоджень на тілі потерпілого, внутрішніх органах, кістках, а також при описі і оцінці різноманітних слідів (крові, слідів сковзання, додаткових фак-торів пострілу тощо), було підготовлено більше, ніж 100 зображень у вигляді комп’ютерного варіанту атласу судової медицини. Усі рисунки були зробле-ні допомогою вбудованого в смартфони власного графічного редактора або з використанням редактора Paint стаціонарного комп’ютера.
Мультифункціональність смартфонів забезпечила широкі можливості роботи з текстами і різноманітними документами, оскільки в них вбудовані текстові редактори „Документи”, які дозволили виконувати набір текстів, їх правку і передачу в інші смартфони (комунікатори) чи на переносні і стаціо-нарні персональні комп’ютери. В дослідженні була використана важлива фу-нкція смартфонів - можливість передачі графічної і текстової інформації з місця пригоди на стаціонарний комп’ютер чи інший мобільний телефон.
Наявність у смартфона функції електронної пошти (E-mail) дозволила передавати і отримувати на інший смартфон чи комп’ютер файли обсягом до 1000 кілобайт. В нашій роботі ми апробували отримання та передачу за до-помогою смартфонів копій судово-медичних документів: "Актів судово-медичного дослідження", підготовлених у відділенні судово-медичної кри-міналістики.
В ході проведення біометричного аналізу власних результатів дослі-дження розрахунки виконували за допомогою комп‘ютера системи ІВМ PSAT з використанням відповідних прикладних програм.
Результати дослідження та їх обговорення. Власні дослідження ви-явили можливості використання смартфону чи комунікатора для складення деяких програм для судово-медичної експертизи. Такі програми легко пере-давались з комп’ютера на смартфон і навпаки за допомогою Bluetooth чи ка-белю даних.
Складені програми для діагностики терміну настання смерті можуть бути використані як на місці знайдення трупа, так і в секційній роботі судо-во-медичного моргу.
Програма під назвою "Час настання смерті" є діагностичною і дозволяє за занесеними вхідними даними проводити вирішення завдання. Для цього було використано характер трупних плям і їх реакцію на натиск пальцем чи спеціальним динамометром. При цьому врахована залежність реакції плям від стадії їх розвитку (гіпостаз, стаз, імбібіція) і характеру смерті (асфіксія, знекровлювання, агонія).
Решта програм цього пакету є довідковими, тобто, вони позбавлені мо-жливості занесення вхідних даних, їх корегування і автоматичного вирішення завдання на підставі математичної чи логічної обробки матеріалу.
В них представлені табличні дані про динаміку змін ректальної темпе-ратури (по Г.А. Ботезату, 1975), реакцію м'язового валика двоголового м’яза плеча при ударі по ньому (за способом В.В. Билкуна, 1980), інші програми використовують стан трупних плям, трупного заклякання (на підставі робіт групи авторів).
Усі 7 програм розраховані, в першу чергу, на експрес-діагностику на місці знайдення трупа, оскільки представлені у пам’яті компактного приладу - смартфона, проте можуть бути корисними і при судово-медичній експертизі трупа в морзі.
Дві смартфонні програми, що стосуються діагностики слідів крові, спрямовані на правильне і однозначне трактування таких накладень при знайденні їх на місці події, а також у відділенні судово-медичної криміналіс-тики.
Довідкова програма під назвою "Формування слідів крові" складена згідно з методичним листом Л.В. Станиславского (1977). В рій представлено 13 різновидів слідів крові (краплі, потьоки, калюжі тощо), відповідні умови їх формування і ознаки кожного з різновидів.
Ще в одній програмі представлена залежність форми, діаметру, кілько-сті променів і вторинних слідів крапель крові у залежності від висоти їх па-діння (за даними Назарова Г.Н. і Пашиняна Г.А. (2003).
З семи програм по судово-медичній травматології три є довідковими, чотири - діагностичними.
Програма під назвою "Сила удару" складена на основі робіт С.А. Кор-сакова (1977) і призначена для вирішення двох завдань – встановлення сили удару тупим предметом по голові при формуванні переломів кісток склепін-ня черепа і для диференціації удару від падіння на тупий предмет з висоти власного зросту потерпілого. Вона була перевірена в п’яти практичних судо-во-медичних експертизах і засвідчила свою ефективність у роботі.
Друга програма - "Диференційна діагностика удару по голові тупим предметом від падіння з висоти зросту чи транспортної пригоди" виконана на підставі роботи В.А. Кодина, М.Б. Сазонова, О.М. Шумило (1978).
У випадках автомобільної травми нерідко необхідно визначення типу автомашини. Для цього нами зроблена діагностична програма диференційної діагностики наїзду на пішохода автомобіля з капотним або фургонним типом кузова. Використана методика И.Е. Лобана (1992).
Програма "Визначення ідентифікаційної значимості слідів", створена на підставі методичних рекомендацій А.П. Загрядской и А.Л. Федоровцева (1991). Це, очевидно, єдина методика, яка дозволяє ідентифікувати знаряддя травми (колюче, колюче-ріжуче, тупий предмет тощо) на підставі не морфо-логічних властивостей пошкодження на тілі людини (але з їх урахуванням), а лише з використанням слідів і накладень на знарядді спричинення пошко-джень в комплексі з властивостями одягу.
Діагностична програма під назвою "Странгуляція" - це визначення ста-тистичної вірогідності повішення (по В.Я. Кобе, 1994). Ще дві наші програми є довідковими.
Програма "Відліт тіл" є корисною у випадках необхідності визначення місця падіння тіла з висоти в залежності від умов (ситуації), а довідкова про-грама "Рани" має призначення для використання на місці огляду трупа і представлена у смартфоні у вигляді таблиці, в якій наводяться основні ознаки (локалізація, форма, розміри тощо) ран, спричинених тупими і гострими (рі-жучими, колючими, колюче-ріжучими, рубаючи) предметами.
За результатами власних досліджень створено три програми з судово-медичної балістики; одна з них призначена для визначення відстані пострілу з рушниці 12-го калібру чи обрізу з будь-якою довжиною ствола (по Черева-шко В.В., 2005). Встановлення діагнозу базується на характері розподілу шроту і супутніх факторів пострілу у залежності від довжини ствола обрізу (чи для стандартної рушниці).
Ще дві програми є довідковими, в них представлені дані, інтегровані нами з різних джерел, в яких вказуються межі розповсюдження супутніх фа-кторів пострілу для різних видів вогнепальної зброї. Одна з них дозволяє орі-єнтуватись в дистанції пострілу для 13 видів зброї (табл. 1).
Таблиця 1

Межі розповсюдження додаткових факторів пострілу
Виберіть зброю (1): Гази Полум'я Кіптява Порошинки
см см см см
Пістолет Макарова (9 мм) 1 до 3 см 15-20 25-30 50-60
Пістолет Токарева (7,62) 1 до 5 см 15-20 25-30 90-100
Пістолет ПСМ (5,45) 1 до 1 см 5-10 20-30 80-90
Автомат АКС-74 (5,45) 1 до 3 см 10-20 20-25 75-100
Укорочений АКС-744 (5,45) 1 до 3 см 25-40 40-60 100-150
Ручний кулемет РПК-74 (5,45) 1 до 10 см до 10 15-40 30-50
Снайперська гвинтівка СВД (7,62) 1 до 10 см до 15 25-30 до 250
Мисливська рушниця
(12 і 16 калібр) 1 до 15 см 10-15 50-100 100-250
Револьвер "Наган" (7,62) 1 до 5 см 5-10 20-25 50-60
Автомат АКМ (7,62) 1 до 7 см 5-10 25-30 170-200
Карабін СКС (7,62) 1 до 7 см 5-10 25-30 170-200
Пістолет Марголіна (5,6) 1 притул до 5 см 15-20 до 100

Група з 12 остеологічних програм, необхідних в процесі ототожнення особи по кістковому матеріалу, спрямована на вирішення загальних ознак загиблої людини.
Статева діагностика представлена трьома програмами. Одна з них вра-ховує остеометричні параметри скроневої кістки (за способом В.Л. Фенцика (2006). Важливою перевагою її є можливість використання не тільки на від-носно свіжих (нативних) кістках, але й кремованих (до чорного, сірого і біло-го розжарювання).
Для прикладу, далі показані результати прогнозування статі за остеоме-тричними даними скроневої кістки, отримані на смартфоні N 7710, і перене-сені в текст нашої роботи (табл. 2).

 

Таблиця 2

Діагностика статі по скроневій кістці (нативній і спаленій)
(за методикою Фенцика В.Л., 2006)
Вхідні дані (в мм):
Х1 - ширина лускової частини (див. мал.) 56 Жін.
Х2 - висота лускової частини 44 Жін.
Х4 - висота соскоподібного паростка 47 Жін.
Х7 - довжина кам'янистої частини 60 Не визн.
Нативна кістка (1/0) 1
Спалена до чорного кольору (1/0)
Спалена до сірого кольору (1/0)
Спалена до білого кольору (1/0)

Стать - жіноча.

Програма "Визначення статі за анатомо-морфологічними ознаками че-репа" створена за відомою методикою В.И. Пашковой (1963), має діагности-чну спрямованість. В ній кожна із остеоскопічних ознак, які достатньо чітко видно на черепі, зразу ж отримує чоловічий чи жіночий критерій, у разі, коли ознака не є достатньо виражена, критерій буде "не визначеним". Програма в автоматичному режимі підраховує кількість чоловічих, жіночих і не визначе-них ознак і ставить відповідний діагноз. В нашій роботі ми скористались ці-єю програмою 7 разів і вона засвідчила свою ефективність.
У програмі "Діагностика статі по тазових кістках" використана методи-ка А.К. Гармуса (1995).
Визначенню віку, як одному з найважливіших критеріїв ідентифікації особи, присвячено шість програм. Вхідними даними: були стан зубів, ступені заростання швів склепіння черепа, вікові зміни надколінка, грудної кістки; одну з програм можна використати при оцінці стирання зубів на відносно свіжому трупі або у живої людини.
Одна з програм "Визначення віку за станом швів черепа" створена за методикою О.В. Филипчука (1996). В ній використана залежність між станом швів склепіння черепа (вираженістю їх облітерації) і кістковим віком, інші - за ознаками старіння кісткової тканини грудної кістки (за даними З.Л. Лапте-ва, 1971) чи надколінка ( по В.Л. Колесникову, 1980) .
Програма "Час поховання" складена на підставі робіт А.Ф. Рубежанско-го (1979); Н.Н. Гаража (1981) та ін. авторів і стосується прогнозування термі-ну поховання трупа у випадках його скелетування. В ній враховуються зага-льні ознаки зруйнування трупа, його одягу, взуття, волосся, зв’язок, кістково-го мозку; макроскопічні і мікроскопічні критерії стану кісток і зубів (колір кісток, емалі і дентину зубів, наявність скарифікацій, вивітрювань, тріщин, помутнінь, пігментацій, ерозії тощо).
Дві діагностичні програми спрямовані на визначення зросту як одного з важливих критеріїв індивідуалізації людини. Одна з них базується на прогно-зуванні ростової характеристики за остеометричними параметрами найбіль-ших довгих трубчастих кісток скелету - плечової і стегнової.
Для підрахунків вибрано три методики, відповідно до трьох груп людей - низькорослих, високорослих і осіб середнього зросту. Відповідно у програ-мі спрацьовують три формули: К. Пірсона (для низьких на зріст), І.І. Найніса (для середнього зросту) і Дюпертюї та Хеддена (для високих осіб). Величина похибки для методик складає ±9 см.
Наприклад, при діагностиці зросту за плечовою кісткою рівняння буде мати такий вигляд:
"=ЯКЩО(E4=1;74,3+2,814*E6/10;ЕСЛИ(E4=2;78,56+2,521*E6/10;""))", де Е4 - стать, Е6 - довжина плечової кістки в мм. Розрахунок видає величину зросту живої людини (при цьому проводиться корекція відносно довжини тіла). Визначити зріст можна і за іншими кістками скелету. Ми вибрали ме-тодику Є.П. Незнакомцевої (1998), як однієї з останніх, присвячених такому завданню, і з урахуванням того, що матеріалом автора були українці, що осо-бливо важливо для коректної діагностики зросту з урахуванням етнічної приналежності людини. Програма є діагностичною і, відповідно до методики автора, автоматично вирішує завдання при заведені вхідних даних - попере-дньо визначеної статі і довжини грудної кістки.
Аналіз графічних можливостей смартфонів в судовій медицині виявив наступне. Експертиза, яка проводиться в морзі чи відділенні судово-медичної криміналістики, в необхідних випадках ілюструється фотознімками, рисун-ками і схемами. Виходячи з цього, були відпрацьовані методики складення комп’ютерного варіанту атласу схем і малюнків, найбільш необхідних для їх використання при огляді місця скоєння злочину, відтворенні умов і обставин події, а також в стаціонарних умовах при виконанні судово-медичних експе-ртиз за допомогою персональних комп’ютерів.
Для реалізації такого завдання було використано два варіанти: а) ство-рення набору рисунків на персональному комп’ютері за допомогою стандар-тних графічних редакторів MS Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw, б) викори-стання в такій роботі графічного редактора, вбудованого у смартфон Nokia 7710.
Найбільш простим, зручним і надійним для цього виявився графічний редактор MS Paint, який є стандартним в усіх версіях операційної системи Windows. Він дозволяє створювати кольорові і чорно-білі рисунки будь-якої складності, їх редагувати, наносити на них позначки, текстові помітки тощо.
Другий варіант - це використання сучасних смартфонів (чи комуніка-торів), які забезпечені комп’ютерними функціями. Смартфон Nokia 7710 має вбудований графічний редактор Images, що дозволяє вільно працювати з фо-тографіями, відео-файлами, малюнками, їх редагувати і використовувати як у самому смартфоні, так і переносити їх на стаціонарний (чи переносний, типу ноутбук) комп’ютер. Редактор наділений достатнім набором інструментів малювання, що відображаються на його панелі: малювання різної товщини ліній від руки, прямих ліній, прямокутників (чи квадратів), кіл чи овалів, є можливість їх стирання (ластиком).
Виконуючи завдання, нами було складено і апробовано більше 100 ма-люнків-схем, найбільш необхідних в практичній роботі судово-медичного експерта-криміналіста чи танатолога. Колекція типу електронного атласу включає в себе схематичні зображення багатьох видів і моделей найбільш розповсюджених предметів одягу (пальто, куртки, сорочка, теніска, футбол-ка, фуфайка, труси, шкарпетки тощо) і взуття, контурні схеми тіла людини і його частин, деякі внутрішні органи і кістки, вигляд зубів на щелепах. Кон-тури тіла, завдяки редактору, можуть редагуватись, їм можна надавати різне положення (стоячи, лежачи, сидячи), що особливо важливим є для ілюстрації взаємного розташування учасників в момент спричинення пошкоджень при реконструкції умов і обставин події. Для повноти колекції деяка частина зо-бражень була отримана з атласу анатомії людини шляхом їх сканування, ще деякі схематичні зображення (колекція найбільш популярних моделей авто-мобілів і мотоциклів) запозичені з Інтернету і адаптовані (переформатовані в файли *jpg) для їх використання в судово-медичній практиці. Такі схематич-ні зображення дозволяють за допомогою смартфона швидко і надійно ілюст-рувати ті зміни на трупі, пошкодження і сліди на ньому та його одязі, які можуть зникнути з плином часу (трупні плями) чи при транспортуванні тіла в морг.
З метою векторно-графічного аналізу переломів кісток, особливо, чере-па, коли для визначення механізму пошкоджень тупими чи гострими рубаю-чими предметами (встановлення місць прикладення сили, послідовності на-несення ударів, їх послідовності, ознаки т. з. повторної травматизації) також були використані смартфони (комунікатори). Процес формалізації переводи-вся у площину графічного кодування ознак. При цьому, на схему, що склада-ється у графічному редакторі, була нанесена вся система ліній переломів (або через прозору кальку, або на поетапно отриманих фотознімках). Далі вивчались ознаки розтягу чи стиснення кісткової тканини як ззовні, так і зсе-редини. Переломи і тріщини від стиснення на схемі, яка називається фракто-грамою, позначались одним кольором (наприклад, червоним), пошкодження з ознаками розтягу кісткової тканини виділялись іншим кольором (напри-клад, синім). Отримана, таким чином, фрактограма дозволяла легко орієнту-ватись у механізмі травми, місцях прикладання сили, діагностувати послідо-вність нанесення ударів.
Для об’єктивізації часу настання смерті ми скористались відео-фіксацією динаміки змін трупних плям на трупі при натискуванні на них.
Ще одним варіантом використання відео-зйомки може бути, наприклад, запис проведення проби з дифеніламіном при встановленні наявності поро-шинок, вилучених із зони вогнепального пошкодження (на тілі чи одязі поте-рпілого).
Відтворення обставин отримання травми можливе при експертному моделюванні процесу в ході проведення судово-медичної експертизи (без участі слідчого), що практикується при виконанні судово-медичних експер-тиз у відділенні судово-медичної криміналістики (в тому числі й комплекс-них). Результати відео-зйомки, записані смартфоном, можна переглянути на його екрані за допомогою вмонтованого програвача Real Player. Крім того є можливість перенесення файлу в комп’ютер за допомогою кабелю з’єднання або через бездротову передачу по Bluetooth.
Важливою функцією, яка вмонтована у смартфони, є підготовка і пере-дача текстової інформації. Сучасні смартфони і комунікатори типу Nokia 7710, Sony Ericsson P990 наділені сенсорними екранами і клавішними, типу QWERTY-клавіатурами. Складення текстів, їх редагування і передача корис-тувачам за допомогою апробованого нами смартфона Nokia 7710 виявилось досить важливою функцію пристрою, якою з успіхом була використана у власному дослідженні. Вбудована програма "Документи" знайшла своє вико-ристання для складання, редагування і пересилки текстових файлів достатньо об’ємних, до 1000 кілобайт інформації.
За допомогою редактора "Документи" були створені протокол огляду трупа на місці його знайдення, "Акт судово-медичного дослідження", "Ви-сновок експерта" тощо. В них були включені фотознімки, рисунки, таблиці.
Важливим завданням є передача експертних документів особі, яка їх чекає. Найкращим варіантом була відправка повідомлення по електронній пошті (E-Mail). Ми відпрацювали відправку "Актів судово-медичної експер-тиз" (чи "Висновків експерта") у випадку, коли до Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України надходить направлення судово-медичного експерта районного відділення Київського бюро СМЕ, в бюро ви-конується дослідження чи експертиза і складений експертний документ не-обхідно передати замовнику роботи в район. Як показали результати власно-го дослідження, це значно скоротило час від закінчення експертизи до його отримання замовником. Слід відзначити, що стримуючим фактором розпо-всюдження такого способу є відсутність смартфонів чи комунікаторів в обла-сних бюро судово-медичної експертизи. Такі апарати необхідно включити у список обладнання бюро.

ВИСНОВКИ

1. Сучасні смартфони (комунікатори) є багатофункціональними, інтег-ральними і компактними засобами отримання, обробки і оперативної переда-чі різноманітної інформації. Результати власних досліджень засвідчили доці-льність використання смартфонів у практичній судово-медичній експертизі для виконання цілої низки завдань та відпрацювання за їх допомогою нових способів дослідження об’єктів судово-медичної експертизи.
2. Поєднання в смартфонах функцій мобільного телефону і комп’ютера, дозволяє складати спеціалізовані комп’ютерні програми діагностичного і до-відкового спрямування, які можуть бути використані при проведенні судово-медичних досліджень і експертиз.
3. Компактність смартфонів, з вбудованим в них судово-медичним про-грамним забезпеченням, створює ефективну можливість експрес-діагностики стану трупа, ушкоджень, накладень і слідів на місці виявлення трупа або йо-го частин. Адекватність і однозначне сприйняття програм стаціонарним комп’ютером і смартфоном дозволяє їх використання і в стаціонарних умовах роботи експерта - в морзі, чи у відділеннях лабораторії.
4. Вбудований графічний редактор смартфона забезпечує створення рі-зноманітних схем, малюнків, графіків для формалізації ушкоджень і слідів як на місці події, так і в стаціонарних умовах роботи експерта. Складений атлас рисунків доповнює інформацію про судово-медичну характеристику таких об’єктів, сприяє об’єктивізації самого дослідження.
5. Цифрова відеокамера сучасного смартфона, наприклад, типу Nokia N80, забезпечує достатню якість фіксації плинних процесів, зокрема, послі-довність змін трупних плям, і може бути використана на місці пригоди, при відтворенні обставин і умов спричинення травми та реконструкції події в ці-лому, експертному моделюванні процесу спричинення травми.
6. Отримана за допомогою смартфона інформація у вигляді результату роботи комп’ютерної програми, графічного зображення, відео-файла може бути використана в експертному документі. Смартфон, як один із сучасних швидкісних засобів передачі інформації, дозволяє зручно надсилати її для використання на стаціонарному комп’ютері за допомогою вбудованих у ньо-му засобів. Найбільш ефективною є передача інформації замовнику (напри-клад, районному експерту) за допомогою електронної пошти.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Багатофункціональність інтегральних засобів отримання, обробки і передачі інформації сучасних смартфонів і комунікаторів типу Nokia N7710, Nokia N80, Sony Ericsson P990 забезпечує доцільність їх використання в су-дово-медичній експертизі.
2. При створенні спеціалізованих судово-медичних програм слід корис-тувались опцією "Таблиці" смартфона. Створена програма легко передається зі смартфона на комп’ютер і навпаки (за допомогою Bluetooth чи кабелю да-них).
3. При огляді трупа на місці його виявлення; в судово-медичному морзі при дослідженні трупа; у відділеннях судово-медичної лабораторії для ви-значення часу настання смерті і терміну поховання; при діагностиці травма-тичних ушкоджень, у тому числі й спричинених з вогнепальної зброї чи в ре-зультаті транспортної пригоди; описі і оцінці слідів крові; ідентифікації осо-би за скелетованими залишками трупа та ін., доцільним є використання за-пропонованих нами смартфонних програм.
4. Наявність у смартфонів типу Nokia N7710 вбудованого графічного-редактора "Images" дозволяє вільно працювати з фотографіями, відеофайла-ми, малюнками, їх редагувати і використовувати як у самому смартфоні, так і переносити їх на стаціонарний (чи переносний, типу ноутбук) комп’ютер. При опису ушкоджень і слідів на тілі потерпілих доцільним є використання запропонованого атласу рисунків (предметів одягу і взуття, частин тіла лю-дини, транспортних засобів тощо) . Поповнення рисунків, як і комп’ютерних програм, можливо в будь-якому бюро судово-медичної експертизи при наяв-ності сучасного смартфона.
5. Смартфони типу Nokia N80, що забезпечені цифровою відеокамерою, слід використовувати для фіксації плинних процесів на місці пригоди, при відтворенні обставин і умов спричинення травми та реконструкції події в ці-лому, а також при експертному моделюванні процесу спричинення травми.
6. Для підвищення точності і об’єктивності експертиз доцільно викори-стовувати в актах і висновках судово-медичного дослідження отриману за допомогою смартфона інформацію у вигляді результату роботи комп’ютерної програми, графічного зображення, відео-файла.
7. Для здійснення оперативної передачі інформації і подальшого її ви-користання на стаціонарному комп’ютері, доцільно використовувати смарт-фон. Найбільш ефективною є передача інформації віддаленому замовнику (наприклад, районному експерту) за допомогою електронної пошти. Це зві-льняє виконавця експертизи в лабораторії (наприклад, у відділенні судово-медичної токсикології) від необхідності надсилання результатів поштою, що значно скорочує термін виконання основної експертиз у районному відділен-ні.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Шавловський Г.С. Експрес-діагностика при огляді трупа на місці події з використанням смартфонів і комунікаторів//Український судово-медичний вісник. – 2007. - № 20(1). – С. 20-22.
2. Шавловський Г.С. Програмування судово-медичних методик за допомо-гою смартфонів і комунікаторів//Збірник наукових праць НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ. Вип.16. – Книга 1. – 2007. – С. 810-815.
3. Шавловський Г.С. Об’єктивізація судово-медичних експертиз ілюстратив-ними матеріалами //Збірник наукових праць НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Ки-їв. Вип.16. – Книга 2. – 2007. – 505-510.
4. Шавловський Г.С. Способи передачі судово-медичної інформації
за допомогою смартфона // Український судово-медичний вісник. – 2007. - № 20(2). – С.46-48.

АНОТАЦІЯ

Шавловський Г.С. Використання смартфонів і комунікаторів в су-дово-медичній експертизі. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.25 - судова медицина. - Національна медична академія післяди-пломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, 2008.
Вивчали можливості використання смартфонів і комунікаторів в судо-во-медичній експертизі. За допомогою смартфона створено 31 оригінальну судово-медичну комп’ютерну програму для їх використання при експрес-діагностиці часу настання смерті, странгуляції, автомобільній травмі і пере-ломах кісток черепа, для встановлення статі, віку, зросту загиблих, при ви-значенні механізму утворення слідів крові, діагностиці дистанції пострілу. Відпрацьовано оригінальні підходи до створення ілюстративного матеріалу (схематичних зображень) на місці пригоди при огляді трупа чи його ексгу-мації, для чого складено більш, ніж 100 комп’ютерних рисунків, представле-них у вигляді атласу по судовій медицині. Апробовано функцію відео-зйомки смартфоном для об’єктивної реєстрації змін трупних плям при їх до-слідженні на місці пригоди з метою прогнозування часу настання смерті, а також для фіксації етапів відтворення умов і обставин скоєння злочину. В роботі відпрацьована методика використання текстового редактора смартфо-на (комунікатора) і способи передачі текстової та графічної інформації по системі мобільного зв’язку. Доведено, що комунікаційні можливості смарт-фонів з успіхом можуть замінити використання Інтернету для судово-медичних завдань. Показано, що функція електронної пошти (E-Mail) смарт-фона дозволяє передачу графічної (фотографії, рисунки, відеофайли) чи тек-стової інформації на будь-який стаціонарний комп’ютер (підключений до Інтернету) або інший смартфон. Все це створює умови для використання широкої мережі передачі інформації (наприклад, виконаних в лабораторії "Актів судово-медичного дослідження") між різними підрозділами бюро су-дово-медичної експертизи.
Ключові слова: смартфон, комунікатор, програми, передача інфор-мації.
АННОТАЦИЯ

Шавловский Г.С. Использование смартфонов и коммуникаторов в судебно-медицинской экспертизе. - Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.25 - судебная медицина. - Национальная меди-цинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев, 2008.
Диссертация посвящена вопросу о возможностях использования смартфонов и коммуникаторов в судебно-медицинской экспертизе. Такие интегральные устройства, т.е., комбинация мобильных телефонов и карман-ных компьютеров, благодаря наличию операционной системы обеспечивают работу пакета офисных программ. Поскольку две из них ("Документы" и "Таблицы") совместные с приложениями MS Word и MS Excel системы Wіndows XP стационарного ПК, это делает возможным передачу и адекват-ное восприятие информации между обоими устройствами. При выполнении работы с помощью смартфона создано 31 оригинальную судебно-медицинскую компьютерную программу для их использования при экспресс-диагностике времени наступления смерти, странгуляции, автомобильной травме и переломах костей черепа, для установления пола, возраста, роста погибших, при определении механизма образования следов крови, диагно-стике дистанции выстрела. Отработаны оригинальные подходы к созданию иллюстративного материала (схематических изображений) на месте проис-шествия при осмотре трупа или его эксгумации, для чего составлено более 100 компьютерных рисунков, представленных в виде атласа по судебной ме-дицине. Апробирована функция видео съемки смартфоном для объективной регистрации изменений трупных пятен при их исследовании на месте проис-шествия с целью прогнозирования времени наступления смерти, а также для фиксации этапов воспроизведения условий и обстоятельств совершения пре-ступления. В работе отработана методика использования текстового редакто-ра смартфона (коммуникатора) и способы передачи текстовой и графической информации по системе мобильной связи. Доказано, что коммуникационные возможности смартфонов с успехом могут заменить использование Интерне-та для судебно-медицинских целей. Функция электронной почты (E-Maіl) смартфона разрешает передачу графической (фотографии, рисунки, видео-файлы) или текстовой информации на любой стационарный компьютер (под-ключенный к Интернету) или другой смартфон. Все это создает условия для использования широкой сети передачи информации (например, выполнен-ных в лаборатории "Актов судебно-медицинского исследования") между раз-ными подразделами бюро судебно-медицинской экспертизы.
Ключевые слова: смартфон, коммуникатор, программы, передача информации.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: розкриття бухгалтерських адвокатом науково доказів поліції мирової інформаційного комп'ютерних оперативної смартфонів спеціальних розслідуванні електричної Вимагання працівників Виникнення Канади Виправлення Виправні кооперативі експерта моральних навчальні представницькі засуджених провадження соціального церкви контроль масової батьків боржника управлінні військовослужбовців протиправні міжнародних лікувальну конкуренції торгівлю хабарництво Німеччини підвищеної податкової спеціального господарського обстановки заподіяної немайнової моральної службовими життю малолітніми незаконними незаконними внутрішніх екологічних НКВС Віктимологічна профілактика Влада автомобільної громади розслідування Внутрівідомчий Внутрішнє переконання прикордонні Європейському Внутрішньоуправлінська Європейського політики факторів християнства радянського трубчастих Геґеля жертву Гарантії землю слідчого проступки фінансових Гарантія забезпечення податкового паритетність Гендерна смислової правових Геокриміногенна Гідність прокуратури майном адміністрацій консультаційних Господарський підприємців інвестиційної підтримки корпоративних акціонерних лікарськими банкрутства податків Гродський контроль порядок громадянського Громадянин Громадянство Громадянське Громадянські Грошові Групова насильницька Гуманізація інтервенція Делегування Деліктний Деліктологія управління судової громадянське Держава влада допомога інформаційна кадрова транскордонного тероризму соціальної торгівлі житлово політика місцевих політика регуляторна служба політичне охорони аграрного туризму природні агропромислового безпеки зайнятості населення торгівлі промисловості промислового регіону підприємництва освітнього митної монополій освітніх праці транспортних залізничного аграрного ринку культури кооперації олійного охороні регіонів пенсійного телекомунікаційної туристичної фондового освіти регіону розвитку туризму давальницькою програмування транспортної техногенної гуманітарній партійної допомоги населення гетьманату Пенсійного мінерально вищою економікою судів життєдіяльності інноваційною місцевому пенітенціарною охорони пожежною приватизацією вищої здоров'я інтелектуальних культури європейської допомогою електроенергетики рекреаційного безпеки військовими середньої охорони переробних органів контроль фондового сільськогосподарського злочинністю нотаріальною цінних ліцензійної Буковині економічної інноваційних службовець фінансовий природокористування гілок етнічними Криму папери навчальними страхування неповнолітніхмитної громадянського Дністрянського Петрункевича західноукраїнських Державотворчий Дефектність управління унітарній адміністративного доказів канонічного конституційногоподаткового Джерела Європейського Союзу Джерела трудового Диспозитивність


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking