Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності

 

Ващенко Сергій Володимирович

Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності

Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право
і процес; фінансове право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків – 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі адміністративного права і адміністративної діяльності ор-ганів внутрішніх справ Університету внутрішніх справ.

Науковий керівник-

 

 

Офіційні опоненти-
кандидат юридичних наук, доцент
Комзюк Анатолій Трохимович, Університет внутрішніх справ, начальник кафедри адміні-стративного права і адміністративної діяльно-сті органів внутрішніх справ.

доктор юридичних наук, доцент
Шкарупа Віктор Костянтинович ,
Академія митної служби України, начальник
Кафедри митного та адміністративного права;

Кандидат юридичних наук, доцент
Зуй Валентина Василівна,
Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого, доцент кафедри адмі-ністративного права.

Провідна установа- Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України (м.Київ), відділ проблем державного управління та адміністративного права.

Захист відбудеться 19. 11. 1999 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Університету внутрішніх справ (310080), м.Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Університету внутрішніх справ (310080, м.Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

 

Автореферат розісланий 10.10. 1999 року.

 

 

 

Вчений сектретар
спеціалазованої вченої ради Гоц В.Я.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Перехід незалежної України до ринкової економі-ки з багатоманітністю форм власності і господарювання обумовив становлення нових суспі-льних, зокрема товарно-грошових відносин, які потребують належного їх правового регулю-вання і охорони. Маловивченість зазначених відносин, а також недостатнє їх правове забез-печення сприяють розвитку різних негативних тенденцій в галузі торговельної діяльності, створюють сприятливі умови для поглиблення антисоціальних проявів і негативно вплива-ють на економічні процеси державотворення. Особливої гостроти набули порушення загаль-них правил торгівлі, правил торгівлі спиртними напоями, торгівлі на ринках, незаконна тор-говельна діяльність, правопорушення, пов'язані з обманом покупців, торгівля фальсифікова-ним товаром, товаром з підвищеним рівнем вмісту шкідливих для здоров'я людей речовин та ін.
Значне зростання кількості правопорушень у цій сфері, пояснюється багатьма факто-рами, в тому числі відсутністю належного контролю за виконанням правил торгівлі, повіль-ною розбудовою системи державних і громадських інститутів профілактики правопорушень, що потребує вжиття дієвих заходів для забезпечення неухильного виконання загально-обов’язкових приписів, які діють в цій важливій соціально-економічній галузі.
Охорона суспільних відносин у галузі торговельної діяльності здійснюється за допо-могою різноманітних засобів, зокрема шляхом встановлення і реалізації заходів юридичної відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил торгівлі. Одним із її видів є ад-міністративна відповідальність, яка настає, головним чином, за вчинення адміністративних проступків у галузі торговельної діяльності. Практика застосування відповідними державни-ми органами заходів адміністративного впливу до порушників правил, що діють у торговель-ній діяльності, набула широкого поширення, однак чинне адміністративне законодавство значною мірою відстало від потреб часу. Це законодавство розвивається в складних умовах перехідного періоду, постійно зазнає численних змін, у зв'язку з чим виникає чимало труд-нощів у його практичному використанні. Крім цього, нерідко зустрічаються порушення вста-новленого порядку застосування заходів адміністративного впливу, значна кількість проступ-ків у галузі торговельної діяльності не виявляється, а порушники залишаються безкарними.
Необхідність посилення боротьби з порушеннями загальнообов’язкових правил торгі-влі обумовлює, в свою чергу, актуальність і важливість глибокого і всебічного дослідження широкого кола питань, що стосуються реалізації адміністративної відповідальності в галузі торговельної діяльності. Докладна характеристика передбачених законодавством системи та видів складів адміністративних правопорушень у зазначеній сфері, розробка теоретико-прикладних питань практичного застосування заходів впливу за їх вчинення, формулювання аргументованих пропозицій і рекомендацій щодо активізації боротьби з цим видом проступ-ків мають не тільки теоретичне, а й велике практичне значення.
Загальні проблеми сутності, підстав та порядку застосування адміністративної відпо-відальності привертали увагу багатьох вчених-адміністративістів. Цим питанням присвячено низку монографій, навчальних посібників, наукових статей, науково-практичних коментарів до законодавства тощо, зокрема: В.Б. Авер'янова, В.С. Анджієвського, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, І.П. Голосніченка, С.Т. Гончарука, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, В.В. Зуй, О.П. Клюшниченка, Л.В. Коваля, А.Т. Комзюка, І.В. Мартьянова, В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, Р.С. Павловского, В.П. Петкова, В.М. Самсонова, О.І. Семчика, А.О. Селіванова, Ю.С. Шемшученка, В.К. Шкарупи та ін. Проте комплексні дослідження проблем адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяль-ності з часу набуття Україною незалежності не проводилися. Наукові праці В.В. Зуй ("Адми-нистративная ответственность за правонарушения в области торговли") та Ю.Л. Лисанського ("Административная ответственность за нарушения правил торговли спиртними напитка-ми"), які були присвячені цим проблемам, написані наприкінці 80 х років. За цей час відбу-лося багато змін у житті суспільства, суттєво змінилось також законодавство про адміністра-тивні правопорушення, склалась нова практика його реалізації. У зв'язку з цим виникає нага-льна потреба нового, так би мовити, осмислення проблеми.
Необхідність нових підходів, нових наукових розробок питань відповідальності за проступки в галузі торговельної діяльності обумовлена також проведенням в Україні адмініс-тративної реформи, складовою частиною якої є реформування адміністративного законодав-ства, що передбачає розробку та прийняття нового Кодексу про адміністративні проступки, Адміністративно-процесуального, Торговельного та Податкового кодексів, ряду інших зако-нодавчих актів. Всім вищесказаним і обумовлено вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках пла-нів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п. 1.3.3 Пріоритетних на-прямків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 рр.) і Університету внутрішніх справ (п. 3 Головних напрямків наукових досліджень Університету внутрішніх справ на 1996-2000 рр.). Крім того, цей напрямок досліджень відповідає Комплексній цільовій програмі бо-ротьби із злочинністю на 1996-2000 рр., затвердженій Указом Президента України від 17 вересня 1996 р.
Об'єктом дослідження є сутність, підстави, зміст та процедури адміністративної від-повідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності.
Предмет дослідження складають законодавство України про адміністративні право-порушення в галузі торговельної діяльності та практика його застосування.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації здійс-нити аналіз змісту, підстав та процедур адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності, сформулювати пропозиції та рекомендації щодо їх удоско-налення. Виходячи із поставленої мети, в дисертації вирішуються такі основні завдання:
– визначаються сутність та значення торговельної діяльності, її місце і роль в структурі су-спільних відносин;
– характеризуються загальнообов'язкові правила торгівлі та види адміністративно-правових засобів забезпечення їх виконання;
– аналізуються сутність та підстави адміністративної відповідальності в галузі торговельної діяльності, система та види адміністративних проступків у цій сфері;
– розкриваються особливості провадження в справах про адміністративні проступки в сфе-рі торгівлі;
– аналізуються проблеми та напрямки удосконалення законодавства про адміністративні проступки в галузі торговельної діяльності.
Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі використано як загальнонаукові методи (діалектичний, системного аналізу, структурно-функціональний, історичний тощо), так і спеціальні (порівняльно-правовий, статистичний, документального аналізу, експертних оцінок та ін). Нормативну базу дисертації складають Конституція України, закони та інші за-конодавчі акти України, акти Президента та Кабінету Міністрів України, а також норматив-но-правові акти міністерств та відомств України.
У процесі виконання дисертації використано наукові праці ряду вчених в галузі теорії держави і права, конституційного, адміністративного, кримінального права, публікації в дру-кованих засобах масової інформації. Емпіричну базу дослідження склали матеріали справ про адміністративні проступки в галузі торговельної діяльності, розглянуті адміністративно-юрисдикційними органами Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей за останні чотири роки. Обсяг опрацьованої літератури, вивчених і узагальнених практичних матеріалів дозволяє стверджувати про вірогідність і наукову обгрунтованість результатів ви-конаного дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вона є одним з пер-ших в незалежній Україні монографічним дослідженням, присвяченим проблемам адмініст-ративної відповідальності за проступки в галузі торговельної діяльності. Існуючі дослідження зазначеної проблеми здійснювалися до проголошення незалежності України, прийняття Кон-ституції України, низки законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють торговель-ну діяльність. Значну частину результатів дослідження одержано вперше, окремі положення (зокрема, поняття адміністративної відповідальності та її підстав, загальні питання прова-дження в справах про адміністративні проступки тощо) дістали подальший розвиток. На за-хист виносяться такі основні наукові положення, запропоновані дисертантом:
– визначення сутності та значення торговельної діяльності як об’єкта адміністративно-правової охорони;
– характеристика загальнообов'язкових правил торгівлі, системи та змісту адміністративно-правових засобів забезпечення їх виконання;
– аналіз сутності, особливостей, змісту та підстав адміністративної відповідальності в галу-зі торговельної діяльності;
– визначення системи та видів адміністративних проступків в галузі торговельної діяльнос-ті, юридична характеристика їх складів;
– характеристика особливостей провадження в справах про адміністративні проступки в галузі торговельної діяльності;
– аналіз проблем та напрямків удосконалення законодавства про адміністративні проступ-ки в цій сфері;
– конкретні пропозиції про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адмініст-ративні правопорушення, інших актів законодавства, а також про необхідність прийняття ряду нових нормативних актів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що дослідження роз-ширює та поглиблює уявлення про сутність, підстави, зміст і процедури адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності. Рекомендації, сформу-льовані дисертантом, може бути використано для поліпшення правотворчої діяльності різних державних органів, а також для удосконалення практичної діяльності щодо застосування за-конодавства про адміністративні правопорушення. Положення дисертації доцільно викорис-товувати при підготовці підручників і навчальних посібників, методичних матеріалів, прове-денні лекцій та інших занять із студентами та слухачами юридичних закладів освіти, в право-вому всеобучі.
Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, викладених у дисер-тації. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно з використанням останніх досягнень науки адміністративного права, всі сформульовані в ньому положення та висновки обгрунтовані на базі особистих досліджень автора. У співавторстві опубліковано наукові статті "Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення в галузі оподат-кування суб'єктів торговельної діяльності та її вдосконалення в законодавстві України" (ав-торська участь здобувача — 50%), "Проблеми вдосконалення адміністративної відповідаль-ності юридичних осіб у галузі забезпечення виконання правил торгівлі" (авторська участь — 50%), "Характеристика об'єктивної сторони адміністративних проступків в галузі торговель-ної діяльності" (авторська участь — 50%), "Адміністративна відповідальність за незаконну торговельну діяльність, характеристика її об'єктивних ознак та проблеми вдосконалення" (ав-торська участь — 50%), тези наукових повідомлень "Характеристика та класифікація право-вих заходів забезпечення виконання правил торгівлі" (авторська участь — 50%); "Об'єктивні ознаки незаконної торговельної діяльності, відповідальність за яку передбачена ст. 1602 КпАП України" (авторська участь — 50%).
Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було оприлюднено дисертантом на трьох науково-практичних конференціях — “Концепція формування законодавства України: Регіональна науково-практична конференція” (Запоріжжя, березень 1997 р.), “Концепція формування за-конодавства України: II міжрегіональна науково-практична конференція” (Запоріжжя, листо-пад 1997 р.), “Актуальні проблеми попередження, розкриття та розслідування злочинів орга-нами внутрішніх справ” (Запоріжжя, травень 1998 р.), а також на засіданнях кафедр адмініст-ративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Університету внут-рішніх справ та Запорізького юридичного інституту МВС України.
Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковано у восьми стат-тях у наукових журналах та збірниках наукових праць, а також трьох тезах доповідей на нау-ково-практичних конференціях.
Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань, логіки дослідження дисертація складається із вступу, двох розділів, які об'єднують сім підрозділів, висновків і списку вико-ристаних джерел. Повний обсяг дисертації 155 сторінки. Список використаних джерел, який складається із 297 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її зв’язок з нау-ковими планами МВС України та Університету внутрішніх справ, мета і завдання досліджен-ня, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобу-вача в їх одержання, апробація результатів дисертації та публікації.
Розділ І "Торговельна діяльність як об'єкт адміністративно-правової охорони" містить три підрозділи. У першому підрозділі "Сутність та значення торговельної дія-льності в суспільних відносинах" аналізуються поняття і значення торговельної діяльності, її ознаки, зміст та види.
В дисертації підкреслюється, що торгівля, а також пов'язана з нею діяльність протягом всього існування людства відігравали значну роль у житті суспільства, поліпшенні матеріа-льних та побутових потреб людей. Вона була своєрідним "барометром", який свідчив про стан не тільки економічних, але й соціальних відносин у суспільстві. Якість роботи сфери по-слуг в цій галузі безпосередньо впливала на ефективність суспільного виробництва, товаро-обігу в державі, на формування суспільної й індивідуальної свідомості. В наш час торгівля дуже тісно пов'язана з проблемами реформування національної економіки та іншими соціа-льними процесами. На сьогодні, за підрахунками фахівців, торговельною діяльністю тимча-сово або постійно займаються близько 5 млн. громадян, а для 1,2 млн. вона є основним дже-релом існування.
Аналізуючи співвідношення термінів "торгівля" і "торговельна діяльність", дисертант прийшов до висновку, що, на відміну від торгівлі як галузі господарства, яка виконує посере-дницькі функції між виробниками товарів і їх споживачами, торговельна діяльність стано-вить механізм у вигляді угод, вона складає зміст суспільних відносин у галузі торгівлі, хоча суттєвої різниці між цими термінами нема, як нема чіткого їх розмежування в законодавстві.
В роботі значну увагу приділено характеристиці юридичних ознак торговельної діяль-ності, які визначають її сутність та місце в суспільних відносинах. До таких ознак віднесено, перш за все, те, що така діяльність має ініціативний, самостійний характер; її суб’єктами мо-жуть бути як юридичні, так і фізичні особи; змістом цієї діяльності є здійснення угод купівлі та продажу товарів; її обов’язковою метою є отримання прибутку; торговельна діяльність може здійснюватися у сферах роздрібної та оптової торгівлі, а також у торговельно-виробничій (громадського харчування) сфері. Жодна із перелічених ознак не може бути аб-солютизованою, тільки їх сукупність дозволяє розглядати ту чи іншу діяльність як торгове-льну.
Аналіз сутності та ознак торговельної діяльності дозволив дисертанту визначити її як різновид підприємницької діяльності, ініціативну, самостійну діяльність юридичних осіб всіх форм власності, громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, не обмеже-них у правоздатності і дієздатності згідно із законодавством України, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, щодо здійснення угод купівлі та продажу товарів у га-лузі оптової та роздрібної торгівлі, а також торговельно-виробничій сфері з метою отримання прибутку.
У другому підрозділі "Сутність, система та зміст загальнообов'язкових правил торгівлі" дисертантом відзначається, що особливе місце в системі засобів правового забез-печення торговельних відносин займають загальнообов'язкові правила торгівлі – приписи правових і техніко-юридичних норм, які встановлюються і охороняються державою для за-кріплення і регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення торгове-льної діяльності, з метою забезпечення прав громадян та інших суб’єктів, а також державних інтересів. Вони мають певні характерні ознаки, що дозволяють виділити ці правила в окрему групу. Їх дотримання забезпечується застосуванням усіх видів юридичної відповідальності — дисциплінарної, майнової, кримінальної, однак головну роль в їх реалізації виконує адмініст-ративна відповідальність, тобто наявність в них санкцій у вигляді заходів адміністративного стягнення становить їх головну особливість.
Особливістю загальнообов'язкових правил торгівлі в роботі також визнається їх пере-важно підзаконний характер та наявність в їх масиві великої кількості норм техніко-юридичного характеру, які визначають порядок використання в торговельній діяльності різ-них технічних засобів, вимірювальних приладів тощо.
У дисертації підкреслюється, що загальнообов'язкові правила торгівлі є складовою ча-стиною законодавства України, їм притаманні всі риси, властиві правовим нормам в цілому. Вони виступають необхідним правовим засобом, який регулює і охороняє відносини в галузі торгівлі, закріплюють права та обов’язки суб'єктів цих відносин. Правила торгівлі відрізня-ються від інших соціальних норм перш за все тим, що вони встановлюють правила поведін-ки, найбільш важливі для цієї галузі господарства і мають державну обов'язковість. Крім то-го, правила торгівлі відіграють значну роль як організаційні джерела розвитку торгівлі, їх ви-конання забезпечує підвищення культури обслуговування, посилення боротьби з різними не-гативними явищами у цій галузі, їх зміст значною мірою визначає рамки належної поведінки працівників торгівлі, обов’язки посадових осіб торговельних підприємств, представників ко-нтролюючих органів щодо забезпечення конституційних прав і законних інтересів громадян.
У роботі проведено класифікацію загальнообов'язкових правил торгівлі за такими під-ставами, як їх спрямованість, юридичний зміст і юридичний характер приписів, ступінь обов’язковості.
Третій підрозділ "Поняття та види адміністративно-правових засобів забезпе-чення виконання правил торгівлі" присвячено аналізу сутності та системи таких засобів.
Дисертант розуміє під адміністративно-правовими засобами забезпечення виконання правил торгівлі систему врегульованих нормами адміністративного права прийомів, спосо-бів, методів, за допомогою яких уповноважені на те органи і посадові особи впливають на суспільні відносини в галузі торговельної діяльності з метою забезпечення її здійснення у відповідності із законодавством України, попередження і припинення правопорушень, при-тягнення винних до відповідальності.
Систему цих засобів, на думку дисертанта, становлять контроль та нагляд за дотри-манням правил торгівлі; заходи позитивного стимулювання та заохочення; заходи адмініст-ративного примусу.
В дисертації аналізуються контрольні повноваження в сфері торгівлі органів Держав-ного комітету у справах захисту прав споживачів, міліції, Міністерства зовнішніх економіч-них зв’язків і торгівлі, Державної податкової служби, пожежного, санітарного нагляду тощо, а також різних громадських організацій, система яких визнається недостатньо розвиненою. Визнаючи важливість застосування для забезпечення виконання правил торгівлі заходів пе-реконання (позитивного стимулювання та заохочення), здобувач основну увагу зосереджує на аналізі адміністративного примусу. В підрозділі детально характеризуються два його види — адміністративно-попереджувальні заходи і заходи адміністративного припинення.
В системі останніх особливе значення мають спеціальні заходи адміністративного примусу, які застосовуються лише окремими органами виконавчої влади (наприклад, уповно-важеними посадовими особами органів Державного комітету у справах захисту прав спожи-вачів, державної санітарно-епідеміологічної служби та ін.). Це пломбування приміщень та вимірювальних приладів; відбір зразків продукції у суб'єктів торговельної діяльності для пе-ревірки її на відповідність стандартам, нормам і правилам; заборона реалізації цієї продукції; тимчасове або повне припинення діяльності підприємств торгівлі, які систематично порушу-ють правила торговельної діяльності, не виконують вимоги законодавства щодо захисту прав споживачів; анулювання торгового патенту; заборона реклами товарів тощо.
Розділ II "Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності", який складається з чотирьох підрозділів, присвячено хара-ктеристиці поняття, змісту, підстав та процедур адміністративної відповідальності в галузі торговельної діяльності.
У першому підрозділі "Сутність та підстави адміністративної відповідальності в галузі торговельної діяльності" аналізуються загальні питання адміністративної відпові-дальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності.
Характеризуючи сутність адміністративної відповідальності за порушення загально-обов’язкових правил торгівлі, дисертант відзначає, що її зміст становить накладення адмініс-тративних стягнень. За вчинення правопорушень у галузі торговельної діяльності може за-стосовуватися чотири види стягнень: попередження; штраф; конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, а також грошей, отриманих внаслідок вчинення адміністративного правопорушення і виправні робо-ти. В дисертації детально аналізується кожне із зазначених стягнень, відзначаються недоліки в правовому регулюванні застосування такого виду стягнення, як конфіскація, який, на його думку, можна усунути шляхом внесення відповідних доповнень до КпАП України.
В аналізі підстав адміністративної відповідальності виділяються два аспекти. По-перше, в загальному нормативному плані — це сукупність правових норм, відповідно до яких вона встановлюється та застосовується. Закон визначив поняття адміністративного правопо-рушення, види адміністративних стягнень, що накладаються за його вчинення, загальні пра-вила їх накладення, підвідомчість справ про адміністративні правопорушення та порядок провадження у них. По-друге, в кожному конкретному випадку її застосування підставою, як правило, є вчинення особою особливого виду правопорушення — адміністративного. В робо-ті визначається поняття адміністративного проступку, його ознак, дається детальна характе-ристика юридичного складу проступку та його складових елементів.
У другому підрозділі "Система та види адміністративних проступків в сфері торговельної діяльності" дисертант систематизує зазначені проступки, проводить деталь-ний аналіз конкретних їх складів.
Адміністративні проступки в галузі торгівлі можна систематизувати на підставі різних ознак (суб'єктів проступку, форм вини, способу та місця вчинення тощо). Головною ознакою систематизації автор виділяє об'єкт проступку, який, на думку дисертанта, найбільш суттєво відображає суспільну шкідливість проступку, його сутність та соціальну спрямованість.
Відповідно до родового об'єкта більшість складів проступків у галузі торговельної ді-яльності поміщенні до глави 12 КпАП України "Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяль-ності". Разом з тим окремі склади включено до інших глав Кодексу. В цих випадках відноси-ни в галузі торговельної діяльності виступають як додатковий безпосередній об'єкт.
Всі проступки в цій галузі здобувач поділив на такі групи: ті, що посягають на встано-влений порядок торговельної діяльності та надання послуг — порушення правил торгівлі і надання послуг (ст.155 КпАП), порушення правил торгівлі спиртними напоями (ст.156), по-рушення правил торгівлі на ринках (ст.159); ті, що посягають на нормальний товарообіг в державі – дрібна спекуляція (ст.157), торгівля з рук у невстановлених місцях (ст.160), неза-конна торговельна діяльність (ст.1602); проступки, торгівля в яких виступає як безпосередній додатковий об'єкт — порушення правил про валютні операції (ст.162), ухилення від подання декларації про доходи (ст.1641), недобросовісна конкуренція (ст.1643), випуск у продаж не-стандартної продукції (ст.168), порушення працівниками торговельних підприємств порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів (ст.194), пору-шення порядку продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів (ст.1954).
У третьому підрозділі "Особливості провадження в справах про адміністративні проступки в галузі торговельної діяльності" аналізуються процедури адміністративної відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил торгівлі.
В дисертації зазначається, що реалізація заходів адміністративного впливу здійсню-ється в рамках провадження в справах про адміністративні проступки, основні положення якого закріплено в розділах 3-5 КпАП України. В цих розділах врегульовано принципи, за-вдання, порядок провадження, види заходів забезпечення, права та обов'язки осіб, що беруть участь в провадженні тощо.
Особливості провадження в справах про адміністративні проступки в галузі торгівлі полягають, перш за все, в особливостях повноважень осіб, які, згідно із КпАП, мають право складати протоколи, розглядати справи і приймати по них рішення, здійснювати адміністра-тивне затримання та інші заходи забезпечення. Такими повноваженнями наділено значну кі-лькість органів та посадових осіб: районні (міські) адміністративні комісії, виконавчі коміте-ти селищних, сільських рад народних депутатів, районні (міські) суди (суддів), органи Дер-жавної податкової служби, Державного комітету у справах захисту прав споживачів. Ряд по-вноважень щодо виявлення і припинення проступків, складення протоколу та збирання дока-зів мають також органи внутрішніх справ (міліція).
В дисертації детально також характеризуються стадії провадження в справах про ад-міністративні проступки в галузі торговельної діяльності, до яких традиційно віднесено по-рушення справи і попереднє з’ясування її обставин, розгляд справи і винесення постанови, оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи та виконання постанови про на-кладення адміністративного стягнення. Кожна із перерахованих стадій має свої особливості, яким в роботі приділена відповідна увага.
В четвертому підрозділі "Проблеми удосконалення законодавства про адмініст-ративні проступки в галузі торговельної діяльності та практики його застосування" визначено основні шляхи такого удосконалення.
Основних напрямків удосконалення законодавства, яке регулює адміністративну від-повідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності, в дисертації названо два. Перший — це розробка і прийняття нових нормативних актів, що врегулювали б належним чином саму торговельну діяльність, тобто удосконалили загальнообов’язкові правила торгів-лі, порушення яких тягне адміністративну відповідальність. В цьому плані великого значення має затверджена Кабінетом Міністрів України у грудні 1997 року Концепція розвитку внут-рішньої торгівлі, яка визначила загальну стратегію і пріоритетні напрямки державного регу-лювання внутрішньої торгівлі. Законодавчим актом, який міг би започаткувати створення не-обхідної законодавчої бази розвитку і удосконалення торговельної діяльності, закріпив би основні поняття, принципи та види торговельної діяльності, особливості взаємодії суб'єктів торгівлі з державними органами, гарантії захисту прав споживачів та суб'єктів торгівлі від протиправного втручання, міг би стати, на думку дисертанта, Закон України "Про внутрішню торговельну діяльність".
Другий напрямок полягає в удосконаленні законодавчих формулювань складів адміні-стративних проступків у галузі торговельної діяльності. В дисертації сформульовано і обгру-нтовано пропозиції про внесення змін і доповнень до КпАП України шляхом, по-перше, змі-ни редакції ряду статей, по-друге, скасування окремих складів, які в наш час втратили суспі-льну шкідливість, і, по-третє, доповнення Кодексу кількома новими статтями з метою запро-вадження адміністративної відповідальності за деякі нові діяння.
Удосконалення практики застосування законодавства про адміністративні проступки в галузі торговельної діяльності має на меті забезпечення правильного і точного використання як матеріально-правових, так і процесуальних норм цього законодавства. Вивчення практики діяльності адміністративно-юрисдикційних органів виявило в ній чисельні недоліки, які по-лягають як у порушеннях процедури розгляду справ, так і в неправильній кваліфікації про-ступків (крім районних судів). Особливо часто порушення допускають адміністративні комі-сії та виконкоми селищних і сільських рад, у зв’язку з чим знову ставиться питання про по-збавлення їх юрисдикційних повноважень. Однією із проблем є також своєчасне виявлення і належна фіксація порушень правил торгівлі. У проведеному дисертантом дослідженні було встановлено, що в багатьох випадках порушуються вимоги, які ставляться до протоколу про адміністративне правопорушення, досить часто справи розглядаються за відсутності поруш-ника, порушується встановлений порядок виконання постанов про накладення адміністрати-вних стягнень, зокрема штрафу, тощо. Ці та інші недоліки практичного застосування законо-давства про адміністративні правопорушення потребують, перш за все, перегляду системи та удосконалення діяльності органів адміністративної юрисдикції, підвищення їх відповідаль-ності за належне виконання своїх обов’язків.
ВИСНОВКИ
У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного зако-нодавства України та практики його реалізації, теоретичного осмислення ряду наукових праць у різних галузях знань, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомен-дацій, спрямованих на удосконалення законодавства про адміністративні проступки в галузі торговельної діяльності, а також практичної діяльності щодо його застосування. Основні з них такі:
1. Торговельна діяльність як об’єкт адміністративно-правової охорони становить різ-новид підприємницької діяльності, це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб всіх форм власності, громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, не обмеже-них у правоздатності і дієздатності згідно із законодавством України, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, щодо здійснення угод купівлі та продажу товарів у га-лузі оптової та роздрібної торгівлі, а також торговельно-виробничій сфері з метою отримання прибутку.
2. Торговельна діяльність здійснюється відповідно до встановлених державою загаль-нообов’язкових правил торгівлі, належне виконання яких забезпечується за допомогою різ-номанітних правових, зокрема адміністративно-правових засобів. Серед останніх особлива роль належить заходам адміністративної відповідальності, яка реалізується відповідно до за-конодавства про адміністративні правопорушення.
3. З метою удосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності необхідно, на думку дисертанта, розро-бити і прийняти ряд нормативних актів, які б належним чином врегулювали правила торгівлі. Мова йде, в першу чергу, про Закон України "Про внутрішню торговельну діяльність" та То-рговельний кодекс. Крім цього, важливо також якнайшвидше прийняти Цивільний та Подат-ковий кодекси.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, до розробки нової його реда-кції, слід доповнити кількома новими статтями:
а) статтею 1552 “Обман покупців”, в якій встановити відповідальність суб’єктів торго-вельної діяльності за обман покупців, вчинений у невеликих розмірах, оскільки кримінальна відповідальність, що передбачена за подібне діяння незалежно від його розміру, в цих випад-ках практично не реалізується;
б) статтею 1592 “Торгівля неякісними товарами або товарами, що не відповідають ви-могам санітарно-гігієнічних норм”, передбачивши в ній відповідальність за продаж товарів, які не відповідають вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, санітарно-гігієнічних норм і правил, заборонені до реалізації державними органами, з підвищеним рівнем вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин тощо;
в) статтею 2631 “Застава”, в якій передбачити можливість внесення застави з метою забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
5. Із КпАП доцільно виключити ряд статей, які встановлюють відповідальність за дії, що в наш час втратили суспільну шкідливість: ст.157 “Дрібна спекуляція”; ст.158 “Скупову-вання в державних або кооперативних магазинах хліба та інших харчових продуктів для зго-довування худобі і птиці”; ст.1601 “Порушення порядку придбання будівельних матеріалів”; ст.1604 “Незаконне виготовлення із готових промислових виробів нових товарів” і ст.161 “Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів”.
6. В ряді статей КпАП, які регулюють відповідальність за проступки в галузі торгове-льної діяльності, потрібно дещо змінити редакцію (статті 155, 159, 160, 1602).
7. Потребують перегляду система і повноваження органів адміністративної юрисдик-ції, для чого слід прискорити здійснення судово-правової реформи в Україні та її складової частини — адміністративної реформи.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Ващенко С.В., Петков В.П. Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопо-рушення в галузі оподаткування суб'єктів торговельної діяльності та її вдосконалення в за-конодавстві України // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 1997.— №2.— С.41-48.
2. Ващенко С.В. Загальноправова характеристика правил торгівлі, особливості їх норматив-ного врегулювання в законодавстві України // Вісник Запорізького юридичного інститу-ту.— 1998.— №1.— С.95-102.
3. Ващенко С.В. Проблеми підстав адміністративної відповідальності за проступки в галузі торговельної діяльності // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 1998.— №2.— С.121-128.
4. Ващенко С.В. Адміністративна відповідальності за проступки в галузі захисту прав спо-живачів та проведення розрахунків в торговельній діяльності // Вісник Запорізького юри-дичного інституту.— 1998.— №3.— С.106-113.
5. Ващенко С.В. Проблеми удосконалення законодавства в галузі торговельної діяльності та адміністративної практики його застосування // Вісник Запорізького юридичного інститу-ту.— 1999.— №1.— С.120-129.
6. Ващенко С.В. Юридична особа як суб'єкт торговельної діяльності: проблеми її вдоскона-лення в законодавстві України // Матеріали II міжрегіональної науково-практичної конфе-ренції “Концепція формування законодавства України” (листопад 1997 р.): Наукові стат-ті.— Запоріжжя, 1997.— С.49-54.
7. Ващенко С.В., Нападайло С.А. Адміністративна відповідальність за незаконну торговель-ну діяльність, характеристика її об'єктивних ознак та проблеми вдосконалення // Концеп-ція формування законодавства України (листопад 1998 р.): Наукові статті.— Запоріжжя, 1999.— С.102-107.
8. Ващенко С.В., Комісаров О.Г. Характеристика об'єктивної сторони адміністративних про-ступків в галузі торговельної діяльності // Концепція формування законодавства України (листопад 1998 р.): Наукові статті.— Запоріжжя, 1999.— С.109-116.
9. Ващенко С.В., Пєтков В.П. Проблеми вдосконалення адміністративної відповідальності юридичних осіб у галузі забезпечення виконання правил торгівлі // Регіональна науково-практична конференція “Концепція формування законодавства України” (12-13 березня 1997 р.): Матеріали доповідей.— Запоріжжя, 1997.— С.94-97.
10. Ващенко С.В., Нападайло С.А. Характеристика та класифікація правових заходів забезпе-чення виконання правил торгівлі // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми попередження, розкриття та розслідування злочинів органами внутрішніх справ” (28-29 травня 1998 р.).— Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 1998.— С.23-26.
11. Ващенко С.В., Нападайло С.А. Об'єктивні ознаки незаконної торговельної діяльності, від-повідальність за яку передбачена ст. 160-2 КпАП України // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми попередження, розкриття та розслідування злочинів ор-ганами внутрішніх справ” (28-29 травня 1998 р.).— Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 1998.— С.26-28.
АНОТАЦІЇ
Ващенко С.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі то-рговельної діяльності.— Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальніс-тю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.— Уні-верситет внутрішніх справ, Україна, Харків, 1999.
Дисертація присвячена теоретичним і практичним питанням адміністративної відпові-дальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності. Досліджуються сутність та значення торговельної діяльності у розвитку суспільних відносин в Україні, особливості її правового регулювання, дається правова характеристика правил торгівлі та адміністративно-правових засобів забезпечення їх виконання. Аналізуються сутність та підстави адміністра-тивної відповідальності в зазначеній сфері, процедури її реалізації, а також система та види адміністративних проступків в галузі торговельної діяльності. Визначаються шляхи удоско-налення правового регулювання адміністративної відповідальності в сфері торгівлі, сформу-льовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КпАП України, розробки та прийнят-тя ряду законодавчих та інших нормативних актів.
Ключові слова: торговельна діяльність, загальнообов’язкові правила, порушення, проступок, адміністративна відповідальність, провадження, удосконалення.

Ващенко С.В. Административная ответственность за правонарушения в области торговой деятельности.— Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специаль-ности 12.00.07 — теория управления; административное право и процесс; финансовое пра-во.— Университет внутренних дел, Украина, Харьков, 1999.
Диссертация посвящена теоретическим и практическим проблемам административной ответственности за правонарушения в области торговой деятельности. Исследуются вопросы, связанные с уяснением сущности торговой деятельности, ее значения в развитии обществен-ных отношений в Украине. Соискатель отмечает, что торговая деятельность на протяжении всего существования человечества играла значительную роль в его развитии, была одной из форм улучшения социально-бытовых потребностей людей, которая свидетельствовала о со-стоянии не только экономических, но социальных отношений в обществе. В работе детально анализируются характерные признаки торговой деятельности, формулируется её понятие, определяются особенности правового регулирования торговой деятельности, отмечается, что правовой базой её осуществления являются нормы Конституции Украины, законов, указов Президента Украины, постановления Кабинета Министров Украины; приказы, решения, рас-поряжения органов исполнительной власти и местного самоуправления.
В диссертации дана характеристика существующих общеобязательных правил торгов-ли и административно-правовых средств их обеспечения. Раскрывая содержание последних, диссертант отмечает, что административно-правовые средства обеспечения исполнения пра-вил торговли представляют собой систему предусмотренных нормами административного права приемов, способов, методов, при помощи которых соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления влияют на общественные отношения с целью обеспечения выполнения нормативных предписаний, содержащихся в правилах торговли, предупреждения и пресечения правонарушений в этой сфере, привлечения виновных в их со-вершении к ответственности.
Основное внимание в работе уделено анализу общих вопросов административной от-ветственности и особенностей ее реализации в сфере торговой деятельности. Раскрывается сущность административной ответственности, её роль и значение в правовой охране общест-венных отношений, осуществлен анализ оснований привлечения к административной ответ-ственности. Особое внимание уделяется проблемам применения административных взыска-ний за правонарушения в области торговой деятельности. Отмечается, что в применении от-дельных из них существуют нормативные противоречия, которые необходимо решить на за-конодательном уровне. Осуществлена систематизация и классификация административных проступков в сфере торговли, даётся характеристика их составов, раскрываются особенности их квалификации и производства по делам о них. Определены пути совершенствования пра-вового регулирования административной ответственности в указанной сфере, сформулиро-ваны предложения о внесении изменений и дополнений в КоАП Украины, разработке и при-нятии ряда законодательных и иных нормативных актов.
Ключевые слова: торговая деятельность, общеобязательные правила, нарушение, проступок, административная ответственность, производство, совершенствование.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking