Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування

 

МАЦЕЛИК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Ірпінь – 2005

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності Національної академії державної податкової служби України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
ШКАРУПА ВІКТОР КОСТЯНТИНОВИЧ,
Національна академія державної податкової служби України, начальник кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент
БЕРЛАЧ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ,
Університет „Україна”, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права;

кандидат юридичних наук, доцент
ПРИЙМАЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Академія митної служби України, начальник кафедри митного і адміністративного права.

Провідна установа: Національний університет внутрішніх справ України, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, м. Харків.

Захист відбудеться “2” червня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.02 у Національній академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Маркса, 31.

 

Автореферат розісланий “23” квітня 2005 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М. В. Коваль

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Процеси гуманізації правових інститутів у нашій державі обумовлені положеннями, що містяться в Конституції України. Важливою частиною цього процесу є зміщення акцентів у правовій політиці держави, що обумовлено пов’язана з плавним переходом до зменшення кримінальних покарань і розширення заходів адміністративного впливу. Трансформація економічних відносин у напрямі переходу на ринкові рейки регулювання супроводжується значним зростанням правопорушень у сфері оподаткування. Це значною мірою обумовлюється відсутністю належного контролю за виконанням норм податкового законодавства, повільною розбудовою системи державних інститутів профілактики правопорушень, і це потребує вжиття дієвих заходів для забезпечення неухильного виконання загальнообов’язкових приписів, які діють у цій економічній галузі.
Охорона правовідносин у сфері оподаткування здійснюється за допомогою різноманітних засобів, зокрема шляхом встановлення і реалізації заходів юридичної відповідальності за порушення норм податкового законодавства. Одним із її видів є адміністративна відповідальність, яка настає, головним чином, за вчинення адміністративних правопорушень у сфері оподаткування.
Міра адміністративної відповідальності в системі державного примусу є надзвичайно важливою інституцією, насамперед тому, що це специфічна сфера відносин між державою і громадянином, тому і може розглядатися за наявністю дієвого механізму як важливий інструментарій правової держави. Різного роду ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України про адміністративні правопорушення та іншими Законами України, є суспільно шкідливими діяннями. Такі неправомірні дії обмежують надходження коштів до бюджету, що ставить під загрозу виконання прийнятих державних програм.
Адміністративна відповідальність є специфічною формою адекватного реагування держави, на протиправні дії з боку окремих громадян та юридичних осіб. Статистичні дані свідчать, що у 2003 році за порушення Закону України „Про державну податкову службу в Україні” до адміністративної відповідальності було притягнуто 204 871 особу, які вчинили 264 130 порушень Закону. Нейтралізація цих проявів є актуальною і важливою, оскільки спрямована на створення партнерських відносин між платниками податків і державою.
Окремі питання щодо відповідальності за проступки у сфері оподаткування досліджувалися у наукових працях провідних вітчизняних та іноземних учених у галузі державного управління, адміністративного, фінансового та податкового права – В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, В.Т. Білоуса, А.І. Берлача, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, П.Т. Геги, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, М.І. Камлика, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, М.П. Кучерявенка, О.І. Остапенка, П.С.Пацурківського, В.І.Петкова, Л.А. Савченко, В.О. Шамрая, В.К. Шкарупи, В.А. Юсупова та інших.
Проте комплексного дослідження проблем адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування до цього часу ґрунтовно не проводилося.
Актуальність дисертаційної роботи визначається багато в чому також і тією обставиною, що в даний час здійснюються заходи реформування податкової системи України, в першу чергу очікується прийняття Податкового кодексу України – єдиного систематизованого і кодифікованого правового акта, що повинен послужити основним джерелом податкового законодавства і втілити в правових нормах державну волю всіх учасників податкових правовідносин, що прагнуть до розумного балансу інтересів держави і платників податків, визначити межі, обсяг і характер втручання державних органів і органів місцевого самоврядування.
Вона обумовлена також науковим і практичним значенням дисертації, в якій відображено теоретичні положення, обґрунтування, висновки та запропоновано рекомендації, спрямовані на удосконалення порядку застосування адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування.
Наявність неузгодженостей у законодавстві, недостатня розробленість положень щодо правового регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою податків, а також об’єктивна необхідність підвищення правового регулювання застосування адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування, що перебувають у процесі розвитку, обумовили вибір теми та структуру дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в межах планів досліджень Національної академії державної податкової служби України, тема дисертаційного дослідження затверджена її вченою радою. Цей напрям досліджень відповідає комплексній програмі профілактики злочинності на 2001–2005 роки, затвердженій Указом Президента України № 1376/2000 від 25 грудня 2000 року. Дисертаційна робота здійснена в межах програми наукових досліджень Національної академії ДПС України та комплексного наукового проекту “Відповідальність за правопорушення” (номер державної реєстрації 0102U000477), а також відповідно до теми кафедрального дослідження „ Організаційно-правові аспекти правоохоронної діяльності в сфері оподаткування ” (номер державної реєстрації 0105U000657).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства України, а також узагальнень практики його реалізації здійснити комплексний аналіз теоретичних і методичних питань, пов’язаних із застосуванням адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування, її трансформація, визначити по цій категорії адміністративних справ особливості провадження, здійснити системний підхід до вивчення причин способів вчинення та виявлення правопорушень у сфері оподаткування, а також обґрунтувати класифікацію ухилень від сплати податків, що дозволить органам, які здійснюють контроль, чітко планувати профілактичні заходи, вдосконалювати діяльність та сформулювати пропозиції про внесення змін до діючого законодавства.
Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішуються такі основні завдання:
– дослідження особливостей адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування в законодавстві України;
– розроблення поняття, проведення аналізу перетворення адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування;
– дослідження особливостей адміністративного провадження по справах за ухилення від оподаткування;
– дослідження способів вчинення протиправних дій, які є ухиленням;
– визначення підстав класифікації ухилень від сплати податків;
– узагальнення іноземного досвіду боротьби з суб’єктами, які порушують податкове законодавство та вивчення способів виявлення правопорушень в інших країнах з метою використання у вітчизняній практиці;
– визначення проблем і запропонування шляхів їх вирішення щодо вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за ухилення від оподаткування.
Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що регулюються нормами права у сфері оподаткування.
Предмет дослідження складають податкове законодавство, законодавство України про адміністративні правопорушення та практика його застосування.
Методи дослідження. Методологічне підґрунтя дисертаційної роботи складається із сукупності загальнонаукового діалектичного методу й окремих наукових методів: структурно-системного, порівняльного і логічного аналізу, синтез, індукція, дедукція та інших.
Що стосується окремих методів дослідження, то структурно-системний метод використовувався, головним чином, як інструмент з’ясування характеру і сутності адміністративно-правових засобів, а також виявлення системи засобів державного примусу, їхнього взаємозв’язку та ієрархії: при дослідженні даної категорії необхідним є застосування системно-структурного підходу, вивчення системи засобів як у цілому, так і окремих частин. Системний підхід у даному випадку є одним із інструментів дослідження об’єкта як складного явища, що містить елементи, взаємозв’язок між якими забезпечує їхню цілісність (підрозділ 1.1).
Метод статистичного аналізу дозволив прослідкувати в динаміці певні аспекти адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування.
Емпіричною базою дослідження стали матеріали правозастосовної практики по даній категорії справ за останні роки.
Методом формалізації встановлювалися логічні зв’язки між вихідними, визначальними елементами адміністративних правопорушень у сфері оподаткування, з урахуванням їх вторинних властивостей та ознак. Формалізація дозволила систематизувати, уточнити та методологічно обґрунтувати особливості адміністративної відповідальності, з’ясувати характер взаємозв’язків між ними, виявити та сформувати не вирішені проблеми (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3).
Синтез як прийом наукового пізнання використовувався для узагальнення даних, отриманих у результаті аналізу властивостей та ознак адміністративної відповідальності за ухилення. Первинне пізнання окремих сторін і властивостей проводилося методом індукції, на основі якого потім здійснено їх узагальнення (підрозділ 1.1, 2.1, 2.2).
Компаративний метод, статистичний і документальний аналіз використовувалися для вироблення пропозицій щодо удосконалення адміністративного законодавства у сфері оподаткування (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3).
Теоретичну базу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, що стосуються теми дослідження. При написанні дисертації автор використовує чинне законодавство України та податкове законодавство інших держав. Оскільки дисертаційне дослідження носить значною мірою міжгалузевий характер, його нормативна база включає, крім норм адміністративного права, джерела інших галузей національного права: конституційного, цивільного, фінансового, податкового, кримінального й ін.
У процесі дослідження теми автором була вивчена правозастосовна діяльність органів, які здійснюють контроль, рішення у конкретних справах і керівні роз’яснення Вищого Господарського суду України, практика діяльності господарських судів; проведено вибіркове опитування слухачів курсів підготовки та перепідготовки працівників ДПС України при Національній академії ДПС України.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дана робота є прикладним теоретико-практичним монографічним дослідженням адміністра- тивної відповідальності за ухилення від оподаткування. У ній здійснено поглиблений аналіз правових норм, що встановлюють адміністративну відповідальність за вчинення даних правопорушень та механізм їх реалізації.
У результаті проведеного дослідження сформульовано такі наукові положення, запропоновані автором особисто. Основні з них такі:
– доведено, що застосування адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування дозволяє більш ефективно, ніж у випадку застосування кримінальних репресій, досягти виконання конституційного обов’язку громадян щодо своєчасної і повної сплати податків і профілактики подібних правопорушень у майбутньому;
– дістала подальшого розвитку юридична характеристика адміністративної відповідальності в податковому законодавстві, а також встановлені загальні властивості адміністративної відповідальності, які необхідно враховувати при притягнені порушника до адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування;
– уперше доведено, що використання такого явища, як перетворення адміністративної відповідальності в податковому праві, забезпечуватиме: по-перше, реалізацію принципу справедливості при застосуванні адміністративних стягнень до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення способом ухилення від сплати податку; по-друге, – більш диференційований та індивідуалізований підхід до застосування заходів впливу стосовно осіб, які вчинили такі протиправні діяння;
– уперше комплексно розглянуті способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та доведено, що причинами, які зумовлюють масштабність ухилень від оподаткування, є і недосконалість чинного законодавства;
– запропоновано науково-теоретичну конструкцію поняття „ухилення”, „приховування” як протиправну дію платників податків, слід вважати ці поняття категоріями адміністративного права, а саме адміністративним правопорушенням;
– сформульовано та обґрунтовано авторське бачення напрямів реформу- вання податкової системи, які сприятимуть належному виконанню податкових обов’язків платниками податків;
– підготовлено конкретні пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КУпАП, інших законодавчих актів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що дослідження розширює та поглиблює уявлення про сутність і процедури адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування.
Основні положення та результати дисертаційного дослідження можуть бути використанні:
- у законодавчій та нормотворчій діяльності – при підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів спрямованих на вдосконалення регулювання суспільних відносин пов’язаних із застосуванням мір адміністративної відповідальності по відношенню до осіб, що вчинили адміністративні проступки у сфері оподаткування;
- у науково-дослідній сфери – положення та отримані висновки дисертаційного дослідження можуть бути основою для подальшої розробки проблем застосування мір адміністративної відповідальності відносно осіб, що вчиняються правопорушення у сфері оподаткування;
- у навчальному процесі – значна частина висновків дисертаційного дослідження використовуються при викладанні адміністративного права та адміністративної відповідальності, як розділу цих навчальних дисциплін на факультеті податкової міліції та юридичному факультеті Національної академії ДПС України (акт впровадження від 11 січня 2005 року), на підставі дисертаційної роботи здобувачем у співавторстві підготовлено курс лекцій з дисципліни „Адміністративне право України”, який за грифом „Міністерством освіти і науки України рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” № 14/18,2-1672 від 14.07.04.
- у правозастосовчої діяльності – використання отриманих результатів дозволить органам адміністративної юрисдикції та їх посадовим особам, використовувати міри адміністративної відповідальності більш предметно і виважено (акт впровадження від 17 листопада 2004 року № 09-0016/3095) у діяльність Головного слідчого управління податкової міліції ДПА України.
Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана самостійно, всі сформульовані положення та висновки обґрунтовані на підставі науково сформульованих положень, отриманих в результаті проведеного дослідження. Наукові ідеї та розробки, що належать співавтору опублікованої праці Мацелик Т.О., у дисертації не використовувались.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були обговорені на засіданнях кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національної академії ДПС України. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження були оприлюднені на трьох науково-практичних конференціях: „Митна політика України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення” (Дніпропетровськ, 20–21 листопада 2003 року); „Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції” (Дніпропетровськ, 26 березня 2004 року); „Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу” (Ірпінь, 16 квітня 2004 року).
Публікації автора. Основні положення і висновки дисертації опубліковано у шести наукових працях, три з яких надруковано у фахових виданнях, що передбачені ВАКом України.
Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації 190 сторінок, з них список використаних джерел 15 сторінок (складається із 167 найменувань).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, формулюються мета і завдання дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наводяться дані щодо їх апробації.
Розділ І „Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування” складається з трьох підрозділів. У підрозділі 1.1 „Сутність та підстави адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства” аналізується поняття адміністративної відповідальності взагалі та адміністративної відповідальності у податковому праві зокрема, досліджуються її ознаки та особливості.
У роботі підкреслюється, що неухильне дотримання норм податкового законодавства забезпечує наповнення бюджетів усіх рівнів, а це, в свою чергу, є необхідною умовою вирішення економічних, політичних і соціальних програм, що стоять перед суспільством і державою. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства дозволяє найбільш ефективно, з урахуванням економіко-карних заходів, досягти виконання конституційного обов’язку громадян зі своєчасної і повної сплати податків і недопущення подібних правопорушень у подальшому.
На основі аналізу поняття адміністративної відповідальності здобувачем пропонується авторське поняття адміністративної відповідальності у податковому законодавстві як обов’язку правопорушника відповідати за своє протиправне діяння (дія чи бездіяльність), що реалізується за допомогою застосування заходів адміністративного примусу, передбачених податковим та адміністративним законодавством.
У дисертації вперше комплексно розглянуто особливості адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування, та дістало подальшого розвитоку поняття адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування.
Аналізуючи термін „відповідальність”, дисертант прийшов до висновку, що види стягнення є мірою відповідальності за ухилення від оподаткування. У разі, якщо йдеться про фінансові санкції, сутність правової категорії „санкція” залишається незмінною, але при цьому підкреслюється наявність певних особливостей таких санкцій, а саме їх форма реалізації.
Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування, на думку автора дозволяє найбільш ефективно, з урахуванням економії кримінальних репресій, досягти виконання конституційного обов’язку громадян, по своєчасній і повній сплаті податків, а також профілактики подібних правопорушень у майбутньому.
У підрозділі 1.2 „Видозмінення адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства” в межах здійснюваної в нашій державі адміністративної реформи автором досліджується процедура пов’язана з зміною адміністративної відповідальності в інші види юридичної відповідальності (можливо і громадської відповідальності).
Досліджуючи таке правове явище, як можливість заміни заходів адміністративної відповідальності адміністративної відповідальності, відносно осіб, що вчинили адміністративні правопорушення у сфері оподаткування здобувач констатує, що дане передбачено в законодавстві України про відповідальність осіб за вчиненні правопорушення взагалі та за правопорушення у сфері оподаткування зокрема. Законодавцем передбачені окремі ситуації в яких органи адміністративної юрисдикції або їх посадові особи наділенні правом змінювати вид або ж міру впливу на правопорушника. У визначених законодавцем ситуаціях орган адміністративної юрисдикції (посадова особа) має право прийняти одне з передбачених у диспозиції чи санкції рішення.
Цей спосіб заміни адміністративної відповідальності у сфері оподаткування пов’язаний з використанням альтернативності. Згідно його, кожний з перерахованих варіантів впливу, якій може застосовуватися замість іншого, і є альтернативою. Сама ж ситуація, в якій необхідно зробити вибір, фіксується законодавцем у відповідній правовій норми, а питання про вибір міри реагування цілком покладається на правозастосовний орган. У передбачених випадках законодавець розширює можливості органів ДПС України (їх посадових осіб), які здійснюють адміністративну юрисдикцію, щодо застосування заходів примусу, надаючи їм для цього певну „свободу” у виборі того чи іншого стягнення, передбаченого нормою податкового чи адміністративного права, щодо особи, яка вчинила адміністративне правопорушення усфери оподаткування.
Використовуючи таке явище як альтернативність законодавець придає гуманий характер категорії адміністративної відповідальності. Варіанти, надані законодавцем органу адміністративної юрисдикції при застосуванні різних мір відповідальності, дозволяють йому найбільш оптимально запроваджувати в життя правові приписи, що містять правила поведінки суб’єктів адміністративних правовідносин, які виникають у сфері оподаткування.
В даному підрозділі також досліджується такій спосіб заміни адміністративної відповідальності, як імперативність, тобто обов’язковість, яка полягає в беззастережному, та повному обсязі й у відведений строк виконати ті вимоги, які передбаченні в КупАП (статті 15, 17, 20, 22).
У підрозділі 1.3 „Особливості провадження по справах про адміністративні правопорушення, вчинені у сфері оподаткування” аналізується адміністративно-юрисдикційна діяльність органів ДПС України, яка у вітчизняній юридичній науці називається адміністративним процесом і під якою дисертант розуміє здійснення конкретних управлінських дій із реалізації і застосування матеріальних адміністративно-правових норм та норм податковогоправа.
Конституція України (ст. 6) закріплює принцип поділу державної. Згідно з цим принципом у державі створюється незалежна система судочинства, а відповідно – і його незалежність. Реалізуючи цей принцип, чинне законодавство регламентує судовий порядок розгляду і вирішення адміністративних справ. Цей порядок повинен, у першу чергу, забезпечувати гарантію правового захисту прав і законих інтерресів громадян від неправомірних дій або бездіяльності органів виконавчої влади, що містяться в рішеннях контролюючих органів та їхніх посадових осіб.
Адміністративне провадження включає питання, пов’язані з тим, як має починатися провадженняв справах про адміністративні правопорушення, хто повинний його проводити, як отримуються показання, як оформляється інформація, в які терміни, протягом яких строків та в якій послідовності повинні бути зроблені ті чи інші процесуальні дії і яким чином можна добитися перегляду або скасування попереднього рішення контролюючого органу. Це лише частина питань, що повинні розв’язуватись процесуальним кодексом. Загальною метою таких процедур є втілення впорядкованого методу ведення адміністративної справи взагалі і справи про притягнення винної особи до адміністративної відповідальності зокрема. Ці питання входять у сферу організаційної і процесуальної діяльності органів ДПС України, що стосуються техніки застосування норм матеріального права, на перший погляд, не становлять реального інтересу, проте порядок і системний підхід при вирішенні адміністративної справи – має важливе значення. Адміністративне провадження, в першу чергу, важливе для сторін, на які воно поширюються. У тих випадках, коли адміністративна дія ініціюється державним органом (органом ДПС України), органом місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, на субєкти які приймають участь, можуть бути впевнені, знаючи, що провадження повинні здійснюватися при дотриманні прцесцальних норм адміністративного права. Чітко виписані процесуальні норми можуть, у свою чергу, сприяти формуванню стабільних відносин між державою і суб’єктами господарювання (платником податків).
Аналізуючи чинне законодавство щодо відповідальності осіб за вчинені ними адміністративні правопорушення у сфері оподаткування, слід констатувати, що реалізація повноважень контролюючого органу чітко регламентована КУпАП, але все-таки потребує удосконалення.
Процес в адміністративному праві, розділяють на два його види: управлінський і адміністративний процес, у яких є всі передумови для формування самостійних, відносно відокремлених суспільних відносин, що мають свій предмет правового регулювання і відображають специфіку підгалузей адміністративного права. Що стосується адміністративно-деліктного процесу, то він має завдання реалізувати матеріальні норми деліктного права у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності. У межах адміністративно-деліктного процесу застосовується таке законодавчо врегульоване явище соціальної дійсності, як застосування мір відповідальності щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення у сфері оподаткування.
Розділ ІІ „Способи вчинення правопорушень та класифікація і виявлення ухилень у сфері оподаткування” складається з трьох підрозділів. У підрозділі 2.1 „Способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування” розглядаються правопорушення як факти ухилень від сплати податків, та вироблення пропозицій про внесення змін до законодавства України у цій частині. При розумінні способу залишається незрозумілим те, до якого рівня повинна бути роздроблена протиправна діяльність на окремі дії, адже кожну окрему дію можна розчленувати й зобразити у вигляді системи ще більш дрібних операцій тощо.
Дисертант вважає, що правопорушення – це суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), а його спосіб – це система діянь. Отже, автор визначає поняття через це ж поняття, що суперечитиме логічній природі будь-якого визначення. Спосіб – це не саме діяння, а те, як воно відбувається: скільки суб’єктів бере участь у здійсненні правопорушення і яка роль кожного з них, яке їхнє ставлення до предмета зазіхання та вплив на нього, у чому полягає взаємодія суб’єктів між собою, що й для чого при цьому використовується.
Автор дає власне визначення способу вчинення правопорушення як системи зв’язків і відносин суб’єктів правопорушення між собою, засобами та способами вчинення правопорушення, а також предметом проступку в процесі підготовки є протиправне зазіхання й приховування протиправного діяння. Дана система відносин повинна існувати й у тому випадку, якщо правопорушення відбувається шляхом бездіяльності.
У податковому праві на сьогодні відсутня досить повно розроблена й законодавчо закріплена чітка й зрозуміла система протиправних діянь (дій чи бездіяльності) суб’єкта господарювання. Законодавчі акти останнього часу мають на меті підтримати і сприяти розвиткові малого підприємництва в Україні, зменшити податковий тиск, дати підприємцеві державні гарантії його правової захищеності, а вразі порушення притягти субєкта до відповідальності.
У підрозділі 2.2 „Класифікація ухилень від сплати податків” дисертантом враховані особливості ухилення від сплати податків як адміністративного правопорушення, проведений адміністративно-правовий аналіз способів ухилень від сплати податків, а також розглядається питання класифікації таких ухилень. Автор вважає, що адміністративне право має вивчати ухилення від сплати податків тільки як адміністративне правопорушення, це не зовсім точно. Адміністративне право пов’язує проблему попередження ухилень від сплати податків із удосконаленням правового механізму та недоліками правової регламентації процесів нарахування та сплати податків. Це ж неможливо без конкретизації способів ухилень від сплати податків. На думку автора, класифікацію ухилень від сплати податків як адміністративних правопорушень можна здійснити за такими ознаками: 1) наявність умислу; 2) макро- та мікрорівнева ознака; 3) повнота системи оподаткування; 4) обсяги ухилень; 5) галузь господарювання; 6) механізм виявлення; 7) повторюваність; 8) розміри податків, які недонадійшли до бюджету; 9) види податків; 10) кількісна ознака; 11) наявність фактів приховування ухилень; 12) характер дій; 13) ділянки обліку, у яких знайшли відображення ухилення від сплати податків; 14) статус суб’єктів правопорушення; 15) легальність діяльності; 16) способи вчинення;
Дисертант наголошує про необхідність посилення ролі банків за сплатою податків, а також їх відповідальність за сприяння правопорушень у сфері оподаткування.
У підрозділі 2.3 „Способи виявлення правопорушення у сфері оподаткування” автором проводиться аналіз методики адміністративного розслідування правопорушення у сфері оподаткування. Наголошує про те, що необхідні спеціальні знання, знання змісту та умов одержання вихідної інформації про факти, що свідчать про здійснення протиправного діяння. У зв’язку із цим одним з найважливіших елементів характеристики правопорушення вважається опис вихідної інформації про них, способів виявлення правопорушень відповідного виду або групи.
Ознаки правопорушень у сфері оподаткування можуть бути досить очевидні, носити явний характер, але можуть не виділятися на загальному тлі правомірної поведінки. Автор зазначає, що до неявних ознак ставляться всякого роду порушення, які можуть трактуватися як недбалість, відсутність професіоналізму.
Автор вважає, що основними напрямами, за якими повинно здійснюватися удосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування, повинні бути такі:
1. Виявлення та усунення прогалин, протиріч та неузгодженостей між нормами різних законодавчих актів, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення податкового законодавства України.
2. Законодавче закріплення принципу non bis in iden, який стосовно правопорушень у сфері оподаткування має означати недопустимість одночасного притягнення особи, винної у вчиненні проступку, до адміністративної та кримінальної відповідальності.
3. Чітко визначити права, обов’язки і повноваження суб’єктів податкових правовідносин у Податковому кодексі України, та інших актах чинного законодавства України.
4. Законодавче закріплення призумції не винуватості суб’єкта податкових правовідносин у вчиненні проступку у сфері оподаткування.
Розділ ІІІ „Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень у сфері оподаткування” складається з трьох підрозділів. У підрозділі 3.1 „Загальні проблеми адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства та шляхи їх вирішення” висвітлюється аналіз стану правової регламентації адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування та висвітлення його проблем є необхідним для визначення основних напрямів удосконалення законодавства, що передбачає таку відповідальність, з урахуванням вимог його комплексності та системності.
Сучасний стан правової регламентації адміністративної відповідальності у сфері оподаткування об’єктивно передбачає ряд проблем, пов’язаних з наступним:
1. Різноманіття правових актів, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення податкового законодавства, та їх неузгодженість, а іноді і дублювання правових норм.
2. Відсутність належної правової охорони певних цінностей у сфері оподаткування.
3. У більшості випадків суб'єктам підприємницької діяльності значно вигідніше сплатити адміністративний штраф за наслідками перевірки, ніж здійснювати фінансово-господарську діяльність та вести податкову звітність відповідно до чинного законодавства.
4. Система адміністративних правопорушень у сфері оподаткування містить велику кількість прогалин, які дозволяють уникати відповідальності за вчинення правопорушень у даній сфері.
5. Відсутність в адміністративному законодавстві правових норм, аналогічних Кримінальному кодексу України, які б передбачали адміністративну відповідальність за аналогічні правопорушення, але меншої тяжкості.
При завданні шкоди у меншому, ніж визначений кримінальним законодавством, розмірі кримінальна відповідальність не настає. Більше того, велика кількість правопорушень, передбачених КК України, не мають аналогічних складів податкових проступків, закріплених адміністративним законодавством України, що потребує внесення відповідних змін.
У підрозділі 3.2 „Напрями реформування системи оподаткування для сприяння належного виконання податкових обов’язків” дисертантом досліджено створення моделі ефективного механізму господарювання, який би максимально виключав ухилення від сплати податків, а також для спорудження адміністративно-правових бар’єрів ухиленням від сплати податків необхідна нова методологія оподаткування. Найбільш доцільні, на нашу думку, напрями такої методології.
Перший напрям – це реформування податкової системи по вертикалі, виходячи із принципу розподілу платників податків на три групи: великий, середній та малий бізнеси.
Другий напрям – попередження ухилень від сплати податків і перегляд системи відповідальності в податкових правовідносинах.
Третій напрям реформування податкової системи – це посилення ролі банківських установ у процесах контролю за сплатою податків
Четвертий напрям удосконалення системи оподаткування – акцентування діяльності господарського суду на попередженні ухилень від сплати податків.
У підрозділі 3.3 „Удосконалення законодавчої бази” автор проводить експертне дослідження напрямів удосконалення законодавства України з метою попередження ухилень від сплати податків, що дозволяє виділити такі з них:
а) відміна порядку відшкодування податку на додану вартість із бюджету як такого, що не відповідає реаліям економіки України;
б) зменшення кількості податків і спрощення порядку їх нарахування;
в) зміна порядку обчислення податку на додану вартість;
г) введення в дію замість податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість податку з обігу;
д) впровадження відповідальності засновників за результати діяльності суб’єктів господарювання.
Автор вважає, що ухилення від сплати податків, як правопорушення може бути наслідком неправильного тлумачення і застосування суб’єктами господарювання правових норм в сфері оподаткування.

ВИСНОВКИ

Важливість проблеми, обраної для дисертації, специфіка об’єкта досліджень та динамізм суспільно-економічних та політичних відносин в Україні обумовили необхідність проведення аналізу значного обсягу інформації з теорії і практики правового регулювання оподаткування, зокрема у сфері протидії правопорушенням у цих відносинах, що дозволило виявити суттєві чинники, які знижують ефективність сучасного механізму справляння податків, дієвість засобів захисту суспільних відносин у сфері оподаткування, зокрема адміністративно-правовими заходами.
Автор зазначає наступні чинники:
1. Перелік адміністративних правопорушень у сфері оподаткування встановлений різними законодавчими актами, є надто громіздкий, недосконалий і складний у правозастосуванні. Розмаїття правових актів, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення податкового законодавства, страждає їх неузгодженістю, дублюванням правових норм.
2. Явне законодавче обмеження видів адміністративних стягнень при встановлені санкцій за правопорушення у сфері оподаткування: з восьми відомих в адміністративному праві видів стягнення використовується, в основному лише один – штраф.
Система адміністративних стягнень у цій сфері потребує удосконалення. Перелік адміністративних стягнень за правопорушення у сфері оподаткування, на думку дисертанта необхідно розширити.
3. Неадекватність суми адміністративного штрафу вчиненому правопорушенню. В більшості випадків суб’єктам підприємницької діяльності значно вигідніше сплатити адміністративний штраф за наслідками перевірки ніж здійснювати фінансово-господарську діяльність та вести податкову звітність відповідно до чинного законодавства.
Для подолання зазначених недоліків та неузгодженостей автор зазначає, щодо доцільності розташування адміністративно-правових норм, якими передбачені правопорушення, що завдають шкоди відносинам оподаткування як родовому об’єкту в самостійному розділі особливої частини КУпАП – „Правопорушення у сфері оподаткування” визначеним для них місце після правопорушень у сфері господарської діяльності.
Автор розглядаючи таке явище, як заміна мір відповідальності щодо осіб, які вчинили правопорушення у сфері оподаткування, він важає, що законодавець забезпечує принцип справедливості, гуманності та індивідуальний підхід до вибору конкретної міри стосовно конкретної особи.
Дослідження норм чинного законодавства, яке регулює питання, пов’язані з відповідальністю осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, а також наукових джерел дозволяє констатувати, що назріла необхідність у створенні нових кодифікованих нормативно-правових актів, у першу чергу, – адміністративного та податкового, які, на думку більшості вчених і практиків, повинні регулювати процесуальний порядок розгляду і вирішення спорів, пов’язаних зі зверненням громадян про неправомірні рішення, дії чи бездіяльність органів державної податкової служби, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб.
У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу діючого законодавства України та практики діяльності органів податкової служби, теоретичного осмислення ряду наукових праць у різних галузях знань, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування.
Так, на думку дисертанта доцільно ввести до КУпАП склади правопорушень, які дублювали би відповідні склади злочинів, але, в залежності від ступеня суспільної небезпечності і розмірів коштів, що не надійшли до бюджету, передбачали б адміністративну відповідальність.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Мацелик М. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення податкового законодавства // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2002. – 2(16). – С. 280.
2. Мацелик М. Особливості адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування в податковому законодавстві України // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2003. – 1 (19). – С. 227.
3. Мацелик М. Аспекти класифікації адміністративних правопорушень у сфері оподаткування // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2003. – 4 (22). – С. 175.
4. Мацелик М., Мацелик Т. Підстави адміністративної відповідальності за порушення митного законодавства України //Митна політика України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2003. – С. 150.
5 Мацелик М. Щодо питання форми вчинення правопорушень у сфері оподаткування // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – 2004. – С. 236.
6. Мацелик М. Щодо питання взаємодії податкової міліції з компетентними органами країн СНД // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та європейського союзу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 287.

 

АНОТАЦІЯ

Мацелик М.О. Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2005.
Дисертацію присвячено аналізу сутності адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства. У роботі аналізується поняття адміністративної відповідальності взагалі та адміністративної відповідальності у податковому праві зокрема, досліджуються її ознаки та особливості. Проведено всебічний аналіз загальнотеоретичних проблем перетворення адміністративної відповідальності у податковому законодавстві; розкрито поняття і правові засади перетворення адміністративної відповідальності та її шляхи переходу; альтернативний та імперативний. У роботі здійснено аналіз запропонованої різними вченими класифікації ухилень у сфері оподаткування та обґрунтовано і запропоновано власну. Здійснено порівняльний аналіз адміністративного і податкового законодавства, в ході якого виявлено ряд суперечностей і прогалин. Запропоновано напрями удосконалення податкової системи, яка б сприяла сплаті податку, збору. Сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення організаційно-правових засад застосування адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства.
Ключові слова: адміністративна відповідальність, перетворення відповідальності, ухилення, приховування, класифікація.

АННОТАЦИЯ

Мацелик М.А. Административная ответственность за уклонения от налогообложения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2005.
Диссертация посвящена анализу административной ответственности за нарушение налогового законодательства. В работе анализируются понятие административной ответственности, в общем та административной ответственности в налоговом праве вчасности, исследуются ее особенности. Проведенный всесторонний анализ общетеоретических проблем преобразования административной ответственности в налоговом законодательстве; розкрывается понятие и правовые основы преобразования административной ответственности и пути их перехода; альтернативный и императивный.
В диссертации подробно исследуются административно-процесуальные мероприятия, которые применяются при осуществлении производства по делам про административные правонарушения в сфере налогообложения.
Отдельно рассмотрены дискуссионные вопросы теории, связанные с методами и методикой осуществления контрольной деятельности органов государственной налоговой службы Украины за выполнением налогового законодательства. Проанализированные виды способов уклонения от уплати налогов, среди которых наиболее рассмотренными являются начисление и возврат НДС, при этом особое внимание уделено проблемам практического характера.
Достоинством предложенного диссертантом отечественному правоведению является вариант классификации способом уклонений от налогообложения, который способен улучшить профилактику этих правонарушений и может быть использован в процессе дальнейшего усовершенствования и систематизации административных законодательных актов в налоговой сфере.
Подчеркнута необходимость нормативной регламентации методики расследования органами государственной налоговой службы Украины уклонений от налогообложения.
Осуществлен сравнительный анализ административного и налогового законодательства, в ходе которого выявлено ряд противоречий и пробелов нормативно-правового регулирования административной ответственности за уклонения от налогообложения, которые влияют на ефективность функционирования налоговой системы в целом.
Предложено собственные направления усовершенствования налоговой системы, которое предотвратит уклонения от налогообложения.
Сформировано ряд выводов, предложений и рекомендаций, направленных на усовершенствование организационно-правовых основ административной ответственности за уклонение от налогообложения.
Ключевые слова: административная ответственность, преобразование ответственности, уклонение, маскирование, классификация.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking