Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Державне регулювання ринку транспортних послуг

 

ПОГРЕБИЦЬКИЙ Микола Леонідович

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

25.00.02 – механізми державного управління

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління

Запоріжжя – 2007

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Корецький Микола Христофорович,
Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”,
перший проректор.

Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор
Біла Світлана Олексіївна,
Інститут економіки та прогнозування НАН України,
головний науковий співробітник;

доктор технічних наук, професор
Ігнатенко Олександр Семенович,
Національна академія державного управління при Президентові України,
професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом.

Провідна установа – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків.

Захист відбудеться 22 лютого 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.03 у Гуманітарному університеті “Запорізький інститут державного та муніципального управління” за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 125.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління” за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.

Автореферат розісланий 20 січня 2007 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради З.О. Надюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Метою економічних реформ в Україні є зміна напряму соціально-економічного розвитку суспільства на основі формування ринкових відносин. У транспортній галузі реформи проходили динамічніше й ефективніше, ніж в інших галузях господарювання, та сприяли швидкому формуванню ринку транспортних послуг.
Це супроводжувалося випереджальним розвитком інфраструктури транспорту, що пов'язано з об'єктивною генерацією вантажопотоків, розвитком ринків товарів і послуг. Для ринку транспортних послуг, який функціонує в Україні, сьогодні характерні: нова система зв'язків між учасниками ринку, індивідуалізація їх цілей та інтересів, відносна стабільність динаміки кон'юнктури, розширення асортименту транспортних послуг, посилення конкуренції й самоорганізації тощо. При позитивній динаміці масштабів ринку транспортних послуг України його сегменти розвиваються нерівномірно. Диспропорції і різкі коливання ставлять учасників ринку на межу виживання. Держава практично не підтримує розвиток ринкового сектора транспортних послуг, орієнтуючись на його сильний потенціал самоорганізації.
Національна і регіональна транспортна політика спрямовані на впорядкування відносин на ринку транспортних послуг, посилення контролю, підвищення керованості, стійкості ринку транспортних послуг, тобто на досягнення традиційних параметрів ефективності системи. Процеси самоорганізації, що відбуваються сьогодні, спонтанно регулюють внутрішню впорядкованість ринку, його структуру.
Проблема державного регулювання ринку транспортних послуг є предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема таких, як: І. Бажин, С. Біла, С. Буга, В. Букін, А. Гаджинський, С. Гончаров, М. Гордон, М. Григора, Н. Громов, І. Дума, В. Желінський, О. Залізняк, О. Ігнатенко, О. Косарєв, Ю. Кутах, Л. Миротін, К. Назаренко, В. Новицький, М. Орлатий, Ю. Пащенко, В. Персіанов, К. Плужников, В. Сергєєв, А. Смєхов, С. Співаковський, С. Хахлюк та інші.
Аналіз наукових праць з цієї проблематики показує відсутність єдності поглядів на основоположні принципи регулювання ринку транспортних послуг. Наявне суперечливе тлумачення й використання термінів, суті, цілей і завдань системи управління транспортною галуззю. На сьогодні залишається несформованою теорія державного регулювання ринку транспортних послуг. Відсутня єдина термінологічна база та методи регулювання ринку транспортних послуг. Не враховується вплив державного регулювання на процеси самоорганізації ринку транспортних послуг для корегування його розвитку.
Недостатня обґрунтованість системи державного регулювання ринку транспортних послуг в Україні зумовила актуальність теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану Комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування” (номер державної реєстрації 0200U0041030); пов’язана з темою “Механізми регулювання ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0101U003345) Національної академії державного управління при Президентові України, у розробці яких здобувач брав безпосередню участь. Роль автора полягає у формуванні концепції транспортної політики, що враховує напрями розвитку транспорту, місце та роль ринку транспортних послуг, напрями реалізації державного регулювання, орієнтованого на позитивну самоорганізацію.
Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування й розробка рекомендацій з удосконалення системи державного регулювання ринку транспортних послуг в Україні.
Реалізація мети дослідження потребує вирішення таких завдань:
– проаналізувати розвиток еволюційної концепції ринку та формування теоретичних основ методології регулювання ринку транспортних послуг;
– сформувати системно-синергетичну концепцію розвитку як основу методології регулювання ринку транспортних послуг;
– визначити особливості регулювання ринку транспортних послуг, як циклічно-хвильового процесу глобальної траєкторії розвитку з урахуванням корегуючих процесів самоорганізації;
– розробити критерії результативності регулювання ринку транспортних послуг;
– розробити логічну схему регулювання ринку транспортних послуг, яка передбачає створення цивілізованого ринку транспортних послуг;
– оцінити чутливість рівноваги ринку відповідно до статичних і динамічних критеріїв;
– удосконалити систему регулювання ринку транспортних послуг з урахуванням процесів самоорганізації;
– удосконалити методику оцінювання результативності ринку транспортних послуг;
– розробити концепцію формування транспортної політики.
Об’єктом дослідження є процес державного регулювання ринку транспортних послуг в Україні.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти державного регулювання ринку транспортних послуг.
Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що ефективна політика держави щодо удосконалення системи регулювання, довгострокове планування розвитку транспортно-дорожнього комплексу та використання системи оцінювання результативності регулювання ринку транспортних послуг є достатньою умовою для наближення показників функціонування ринку транспортних послуг в Україні до світових стандартів та задоволення потреб населення у послугах транспортних перевезень.
Методи дослідження. Теоретичною базою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних авторів, фундаментальні дослідження у сфері програмно-цільового управління, законодавчі та нормативно-правові акти, що встановлюють правові й організаційні основи функціонування єдиної транспортної системи України.
Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених з ними наук. У роботі використано: історичний та логічний методи – для дослідження еволюціонування розробки теми; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення й формування висновків; економіко-статистичний – для аналізу сучасного стану державного регулювання ринку транспортних послуг в Україні та за її межами; методи аналізу і синтезу – для розробки ефективної системи державного регулювання ринку транспортних послуг, експериментальний – для формування напрямів ефективної політики регулювання ринку транспортних послуг.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному розгляді проблем державного регулювання ринку транспортних послуг з урахуванням посилення впливу нелінійних процесів самоорганізації та розробки відповідного цим умовам інструментарію і методів регулювання.
У межах проведеного дослідження в дисертації
уперше:
– сформульовано положення методології державного регулювання ринку транспортних послуг, засновані на принципах еволюційної економічної теорії і системно-синергетичної концепції, що, на відміну від існуючої системи, враховує безповоротність, нестаціонарність, нестійкість ринку і його структури, диспропорції, що накопичуються;
удосконалено:
– діагностику стану і мінливості поведінки ринку транспортних послуг, що спирається на фундаментальні положення системно-синергетичної концепції, теорії галузевих ринків, теорії стійкого розвитку та їх адаптацію до конкретних соціально-економічних умов;
– оцінку результативності ринку транспортних послуг через застосування критеріїв результативності, які забезпечують контроль за поведінкою ринку, його реакціями на регулювання й самоорганізацію;
– концепцію державної транспортної політики, яка враховує напрями розвитку транспорту, місце та роль ринку транспортних послуг, напрями реалізації державного регулювання, орієнтованого на позитивну самоорганізацію;
набули подальшого розвитку:
– методологічний підхід до державного регулювання ринку транспортних послуг і корегування процесів самоорганізації у напрямі систематизації методів і критеріїв регулювання, заснованих на дії індикаторів, вбудованих стабілізаторів і регуляторів;
– основи механізму самоорганізації ринку транспортних послуг, що передбачають його регулювання через ціноутворення і розвиток конкуренції.
Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень стосовно вдосконалення системи державного регулювання ринку транспортних послуг використані: Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин й Комітетом Верховної Ради України з питань транспорту і зв’язку при розробці змін до нормативно-правових актів України (довідка № 06-13/15-195 від 17.11.2006 р., довідка № 09-32/10-119/35 від 29.09.2006 р.); Міністерством аграрної політики України при розробці заходів з виконання у 2007–2008 рр. Національної програми сприяння розвитку єдиної транспортної системи в Україні (№ 37-11-2-15/17558 від 01.12.2006 р.); Луганською обласною державною адміністрацією при розробці пропозицій і практичних рекомендацій щодо формування системи державного регулювання розвитку транспортного комплексу регіону для підвищення ефективності його функціонування. Результати досліджень дали змогу сформувати систему прогнозів з перспективного розвитку транспортного комплексу Луганської області (довідка № 17-46/12-192 від 17.10.2006 р.).
Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Національної академії державного управління при Президентові України у процесі викладання таких дисциплін: “Державне регулювання макроекономічних процесів та інвестиційна економіка”, “Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування в практиці державного управління”, “Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України” (довідка №628 від 16.10.2006 р.).
Особистий внесок здобувача. Основні положення й висновки дисертації розроблено автором особисто і викладено в одноосібних наукових працях.
Апробація результатів дослідження. Науковий зміст основних результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися на науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки” (м. Запоріжжя, 2006 р.), “Наука та інновації – 2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.), “Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення” (м. Київ, 2005 р.), “Державне управління та місцеве самоврядування” (м. Харків, 2005 р.).
Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць, з яких 6 – у фахових виданнях, загальним обсягом 3,4 обл.-вид. арк.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 215 сторінок. Робота містить 24 рисунки, 11 таблиць, додатки. Список використаних джерел складається із 150 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито сутність і стан проблеми, що вирішується, обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету й завдання дослідження, його наукову новизну, встановлено практичну значущість отриманих результатів; наведено дані щодо апробації цих результатів та їх опублікування.
У першому розділі – “Теоретико-методологічні основи державного регулювання ринку транспортних послуг” – здійснено виклад методологічних засад державного регулювання ринку транспортних послуг. В положеннях теорії державного управління виділено мотиви і стимули господарської діяльності, визначено основоположні принципи ринку, свободи економічної діяльності індивідуумів як початкові категорії. Розкриття функції саморегуляції ринку спирається на підхід, де стабільність, рівновага його системи досягаються через коливання конкуренції і зміну її видів.
Спираючись на ці положення, визначено такі початкові постулати для ринку транспортних послуг: як і будь-який інший ринок він є економічною системою, має механізм саморегулювання; досконалою моделлю ранніх етапів розвитку ринку і його рушійною силою є конкуренція; формою існування – рівновага.
Очевидним є те, що такий ринок необхідно розглядати не просто як систему, а як складну систему, що постійно розвивається, схильна до впливу оточення. Ринок транспортних послуг, який має механізм саморегулювання, повинен регулюватися і виконавцем цієї функції є держава; регулювання ринку транспортних послуг має здійснюватися при вирішенні проблеми рівноваги, стійкості і саморегуляції ринку на підставі досліджень його економічної динаміки.
Визначено, що економічне значення теорії загальної рівноваги і конкуренції важливе для методології державного регулювання ринку транспортних послуг і полягає в тому, що ринок, у своїй динаміці постійно відхиляючись від стану рівноваги, є в принципі стабільною, стійкою системою і утримується в цьому стані через механізм ціноутворення, конкуренції та механізм самоорганізації.
Виділено теоретичні основи методології державного регулювання ринку транспортних послуг, які полягають у такому. Досконалою формою економіки транспорту слід вважати ринок. Досягнення стану рівноваги ринку транспортних послуг має випадковий характер. Траєкторія розвитку ринку транспортних послуг відображає його коливання порівняно з точкою рівноваги.
Ринок транспортних послуг слід розглядати як велику відкриту самоорганізовану систему, що має траєкторію розвитку, основним параметром якої є час. Характеристика розвитку можлива з позицій статики і динаміки, суть яких зводиться до визначення ринку транспортних послуг як нерівноважної саморегульованої системи.
У розвитку ринку транспортних послуг поєднуються еволюційний, історичний і революційний підходи, які визначають його циклічно-хвильову нелінійну динаміку. Для дослідження і регулювання ринку слід використовувати синтетичні основи цих підходів.
Дослідження циклічності й перехідних станів розвитку ринку транспортних послуг становить інтерес для отримання оцінок некерованості поведінки ринку та її наслідків – досягнення рівноважного стану з новою якістю регулювання і самоорганізації.
Необхідно концентрувати увагу на дослідженні: еволюції розвитку ринку транспортних послуг; закономірних явищ і зв'язків; випадкових явищ і процесів; механізму і процесів самоорганізації; можливостей їх корегування.
Механізм і процеси самоорганізації визначають розвиток ринку транспортних послуг. Регулювання ринку має базуватися на використанні поєднання можливостей організації і самоорганізації.
Підбір методів регулювання вимагає ідентифікації ринку транспортних послуг як економічної системи і на цій основі визначення його властивостей: прямий і зворотний зв'язок; стабільність; адаптація; синергія; цілісність; комунікабельність; ієрархічність; історичність; еквіфінальність; різно-манітність; нестаціонарність.
Характеристиками ринку слід вважати його стан, поведінку, рівновагу, стійкість, розвиток. Основними процесами розвитку є організація і самоорганізація, що має характер нестабільних коливань. Ринок транспортних послуг як динамічна система може перебувати в одному з трьох станів: рівноважному, перехідному і періодичному (пульсуючому). Після періоду нестійкості (перехідного періоду) ринок повертається до стану стійкості нової якості, набуваючи нових форм, змінюючи потенціал і траєкторію руху, розвитку.
Регулювання ринку транспортних послуг можливе після визначення його стану, дослідження особливостей цього стану та визначення на цій основі заходів регулювання.
Встановлено, що синтез еволюційної і системно-синергетичної концепцій в методології державного регулювання ринку транспортних послуг зумовлює таке: циклічність в розвитку ринку транспортних послуг має різну природу; вивчати і визначати можливості її регулювання слід на основі ентропійного і синергетичного підходу.
На зміну рівноважній однорідності і стаціонарності економічних систем приходить і набуває значного поширення ентропійний підхід. Одним з важливих моментів дослідження ринку транспортних послуг є визначення ентропії як величини, що визначає зміни в системі, міру перебування системи в даному стані.
Організація в системі – це наявність порядку і його різноманітності, у міру зростання ентропії ця різноманітність нівелюється, поступаючись місцем порядку однорідних структур чи гомеостатичній рівновазі.
Динаміку ринку транспортних послуг у цьому випадку характеризує: стан максимуму ентропії, який визначається як максимальна неврегульованість (випадковість) або найімовірніший стан системи. Для практичних цілей державного регулювання це означає, що регулювання стану ринку транспортних послуг не повинне бути надмірно жорстким відносно самоорганізації. Воно має максимально використовувати її позитивні можливості.
Для цього вводяться нові параметри – нерівноважність, нестійкість, нелінійність, біфуркація, флуктуація, дисипація та ін. Державне регулювання ринку транспортних послуг в умовах ринкової економіки супроводжується подібними станами, а отже, їх дослідження і моделювання можливе з використанням вказаного апарату.
Таким чином, синергетика доповнює класифікацію систем ще двома типами: диссипативне, що виникає в результаті самоорганізації, для здійснення якої необхідний розсіюючий (диссипативний) чинник (такі структури тяжіють до стаціонарного стану) і нестаціонарне, яке характеризується порушенням рівноваги яких-небудь елементів системи.
Інструменти і методи синергетики дають змогу вивчати типологію переходів ринку транспортних послуг від стійких станів до стабільних.
Визначено характер розвитку ринку транспортних послуг як один з циклічно-хвильових процесів глобальної траєкторії розвитку та прийнято, що його поведінка відповідає таким правилам:
1. Хаос виступає руйнівною і творчою силою одночасно, змішуючи набір різних потенцій для майбутньої структуризації ринку.
2. З появою структур порядку хаос не зникає, він зберігається, у тому числі і в залишковому вигляді як криза або елементи самоорганізації, його потенціал пульсує, звільняючи або стримуючи розвиток.
3. Виникнення порядку з хаосу забезпечене самоорганізацією елементів ринку через їх особливе перегруповування.
4. Самоорганізація елементів в хаосі здійснюється у формі виникаючих джерел порядку (нормальних і дивних аттракторів).
5. Впорядкування відбувається циклічно через посилення організацій або самоорганізації, чергування фаз спокою і руху на траєкторії розвитку ринку транспортних послуг.
Розвиток ринку транспортних послуг виявляє нестаціонарність, безповоротність і нерівновагу в коливаннях організації і самоорганізації, що ускладнює довгострокове прогнозування заходів регулювання і ускладнює підбір відповідного інструментарію.
Побудова траєкторії розвитку ринку транспортних послуг, моделювання його потенціалу, структури, поведінки можливе на основі методів і моделей синергетики, які дають змогу приймати рішення щодо регулювання в ситуаціях стабільного розвитку, перехідних періодів, криз і катастроф.
Синергетика в широкому значенні розуміється як теорія (концепція, методологія) самоорганізації, як науковий рух, що об'єднує різні школи і напрями і пов'язаний із застосуванням нових універсальних методів для різних дисциплін.
Апарат синергетики в методології державного регулювання ринку транспортних послуг може бути використаний для: моделювання кризових ситуацій, моделювання регіональних процесів в економіці й екології, прогнозування, моделювання синергетичних ефектів, формування механізмів, що викликають синергетичні ефекти різної природи, вибору напрямів і заходів регулювання та вирішення інших завдань.
У результаті дослідження еволюційної і системно-синергетичної концепцій запропоновано теоретико-методологічні основи системно-синергетичної концепції в методології державного регулювання ринку транспортних послуг.
У другому розділі – “Сучасний стан державного регулювання ринку транспортних послуг” – проводиться аналіз методів регулювання ринку транспортних послуг, визначено особливості функціонування ринку транспортних послуг, проведено оцінку саморегулювання ринку транспортних послуг.
Визначені цілі та завдання державного регулювання ринку транспортних послуг в умовах посилення самоорганізації на різних етапах його розвитку, обґрунтований підхід до підбору відповідних методів та інструментів регулювання.
Набір інструментів регулювання ринку транспортних послуг вимагає вирішення таких завдань: формування умов і передумов функціонування ринку на основі регулювання прав власності; регулювання структури ринку транспортних послуг відповідно до регіональної економічної політики; формування і вдосконалення механізму державного регулювання ринку транспортних послуг, заснованого на використанні дієвих економічних важелів: приватної власності, ціни, доходів, податків, інвестицій, державного та інших видів фінансування; формування та розвиток організаційного механізму управління галуззю; формування набору і гнучка адаптація методів державного регулювання до умов ринку; формування та розвиток системи регіонального маркетингу й моніторингу; розробка регіональної політики розвитку ринку транспортних послуг, спрямованої на збалансований розвиток та економічне зростання, фінансову стабілізацію і стабілізацію цін, забезпечення всіх видів безпеки учасників ринку; розробка системи показників діагностики, аналізу стану й мінливості поведінки ринку транспортних послуг; визначення специфіки економіки регіону, її впливу на регулювання та розвиток ринку транспортних послуг; регулювання основних процесів ринку транспортних послуг, що мають характер рушійних сил розвитку і становлять механізм самоорганізації, саморегулювання: конкуренція, інтеграція, диверсифікація, глобалізація; узгодження дій і координація діяльності учасників ринку для підвищення взаємодії видів транспорту; розробка методів дослідження і подолання криз в розвитку ринку і його кон'юнктури та запобігання їм; формування регіональних баз даних; координація зусиль учасників щодо забезпечення розвитку єдиного інформаційного простору регіону; розробка заходів інноваційної й інвестиційної адресної підтримки учасників ринку.
Метою державного регулювання ринку транспортних послуг на етапі функціонування та розвитку має стати створення цивілізованого ринку транспортних послуг, основними критеріями якого мають бути: висока якість послуг, співпраця, висока інформативність, висока результативність ринку. Безумовно, цивілізований ринок неможливий без створення високотехнологічної матеріальної основи у вигляді транспортної мережі регіону, парку транспортних засобів і вантажних машин, механізмів і обладнання тощо, а також необхідних для цього інвестицій. У результаті запропоновано логічну схему регулювання ринку транспортних послуг (РТП) (рис. 1).
Визначено, що ринок транспортних послуг є елементом систем вищого порядку: національних і світових ринків транспортних послуг. Роль його у функціонуванні та розвитку економіки держави значна: зв'язок виробництва і споживання, каталізатор активності економіки й руху товарно-матеріальних потоків.
Сформовані принципи регулювання в контексті загальних ринкових принципів регулювання економічних систем. Вони полягають у такому: врахування потреб, стану і динаміки попиту на транспортні послуги в регіоні і державі; створення умов для максимальної відповідності якості транспортних послуг загальній структурі попиту і вимогам специфічних груп споживачів; активізація і стимулювання попиту на транспортні послуги залежно від загальних і окремих характеристик та параметрів асортименту послуг, коливань цін і інвестицій.
Визначені ступінь, форми і механізм залежності ринку транспортних послуг від зовнішнього середовища. Оцінювання чутливості рівноваги ринку транспортних послуг запропоновано здійснювати відповідно до критеріїв локальної і глобальної стійкості.
Запропонована система показників діагностики й аналізу стану та мінливості поведінки ринку транспортних послуг, яка визначає його статику і динаміку. Статика і динаміка ринку дають змогу надати найбільш повну характеристику ринку транспортних послуг. Динаміка показує розвиток ринку транспортних послуг як коливального процесу диференційованого на декілька процесів: конкуренція, інтеграція, глобалізація, диверсифікація тощо. Вивчення ринку транспортних послуг має базуватися на наборі показників, які відображають статику і динаміку флуктуації одночасно. Основними статичними параметрами ринку є: кількість продавців послуг і клієнтів; кількість посередників і постачальників; обсяг попиту (фактичний), його характеристики і чинники; обсяг пропозиції (фактичний), його характеристики і чинники; загальноекономічні і регіональні макропоказники потенціалу ринки; насиченість ринку послугами; межі і масштабність ринку; економічні бар'єри входу-виходу на даний ринок; результативність ринку.
Для визначення стану і мінливості поведінки ринку транспортних послуг подано набір методів: прямого рахунку; експертний метод; метод опитування; математичний метод – з рекомендаціями щодо використання транспортних послуг з урахуванням специфіки ринкової ситуації.
Охарактеризовані чинники, що впливають на стан і поведінку ринку, вказані способи їх виявлення, дослідження й урахування дії в прогнозах.
Запропоновано параметр швидкості адаптації ринку до умов кон'юнктури. Співвідношення статичного і динамічного потенціалів є гнучкістю ринку транспортних послуг або коефіцієнтом реакцій на зміну кон'юнктури, величина якого показує швидкість адаптації учасників ринку до умов кон'юнктури.


Рис. 1. Логічна схема державного регулювання ринку транспортних послуг

Розглянуто сучасний стан дорожнього господарства, залізничного, авіаційного, автомобільного, морського транспорту та запропоновані прогнозні показники до 2015 р. Виявлені недоліки, які призвели до занепаду ринку транспортних послуг.
Економічні межі в сучасній теорії і практиці ототожнюють з бар'єрами входу-виходу на ринок. Економічні бар'єри входу-виходу на ринок завжди перебувають під пильною увагою держави, регіональних властей і учасників ринку. Це своєрідний індикатор результативності і стійкості ринку та інструмент регулювання його поведінки. Загальновизнаними економічними бар'єрами входу-виходу галузі є: ціни на послуги, податки, абсолютна перевага у витратах, ефект масштабу, рівень капітальних витрат, необхідних для ефективного входу, інвестиції, диференціація послуг на ринку, стратегічна поведінка фірм, які діють на ринку з метою обмеження входу потенційних конкурентів.
Запропонована систематизація бар'єрів входу-виходу галузі, показаний їх вплив на розвиток ринку транспортних послуг, визначений склад бар'єрів, які піддаються регулюванню.
Визначено, що спонтанність самоорганізації ринку – один із складних моментів регулювання, який держава бажає контролювати для запобігання кризам та іншим негативним явищам. Тому ринки транспортних послуг розвинених країн серйозно контролюються державою, з одного боку, як представником стратегічних і економічних інтересів, а з іншого – для згладжування циклічних та інших наслідків самоорганізації.
Необхідно посилення децентралізації і делегування деяких функцій регулювання з державного рівня на регіональний. Такий підхід сприятиме формуванню організаційної структури управління транспортною галуззю регіону на принципово новій основі.
На основі припущень про вимірність результативності ринку здійснені: класифікація процесів самоорганізації ринку транспортних послуг, аналіз специфіки їх окремих видів, методичний підхід до оцінювання результативності ринку транспортних послуг, визначені його критерії.
Мета організаційно-економічного механізму управління як галузі полягає у створенні сприятливого економічного середовища для учасників регіонального ринку і підвищення його результативності, мета механізму самоорганізації – адаптація середовища ринку до регулюючих дій, зміни кон'юнктури, підтримка стійкості, розвиток нової якості системи.
У третьому розділі – “Удосконалення системи державного регулювання ринку транспортних послуг” – розглянуто розвиток процесів самоорганізації ринку транспортних послуг, досліджено аспекти формування державної транспортної політики, запропоновано стратегію розвитку транспортно-дорожнього комплексу.
Оцінка ринку транспортних послуг з метою державного регулювання має спиратися на підхід, що повністю враховує не тільки економічні, а й інші види результатів функціонування та розвитку ринку. Це зумовило введення критеріїв результативності та методів оцінювання функціонування ринку транспортних послуг.
Результативність ринку транспортних послуг як динамічна оцінка продуктивності транспортної галузі зумовлена функціонуванням економічного механізму ринку, який розподіляє і використовує ресурси транспорту на певній території, і залежить від економічних і зовнішньоекономічних наслідків регулювання. Загальними критеріями результативності ринку транспортних послуг слід вважати: рівень задоволення потреб у транспортних послугах регіону; ефективність виробництва послуг і розміщення ресурсів в транспортній системі регіону; параметри стійкості статичного й динамічного потенціалу ринку транспортних послуг. Запропоновано можливі й переважні окремі критерії результативності ринку транспортних послуг та їх оцінки.
Запропонований критерій результативності забезпечує контроль за поведінкою ринку транспортних послуг, його реакціями на регулювання і самоорганізацію. Пропозиції з оцінювання результативності ринку транспортних послуг забезпечують можливість моніторингу самоорганізації, а також визначають місце та роль розробленої методології діагностики, аналіз стану і мінливості. Стійкість ринку, його структури і кон'юнктури є одним з основних критеріїв результативності ринку транспортних послуг.
Дослідження процесів самоорганізації дає змогу виділити її механізм і основні чинники, зміна яких визначає не тільки зміну стану і поведінки ринку, а й піддається регулюванню. Моніторинг і контроль механізму та чинників самоорганізації робить максимально керованою ситуацію їх розвитку. Ціноутворення є одним з основних процесів самоорганізації ринку транспортних послуг.
Залежно від моделі ринку складається його механізм. Механізм функціонування ринку заснований на інструментах, що визначають можливості регулювання і саморегулювання відносин, що виникають між його учасниками.
Ціна є головним інструментом самоорганізації ринку, який можна регулювати. Механізм саморегулювання цін, що спонтанно погоджує інтереси клієнта і виробника, викликає мультиплікаційний ефект від сумісної дії (поєднання впливу) безлічі чинників.
Конкуренція є саморегулятором ринку транспортних послуг, на який може впливати держава. З соціального й економічного погляду контроль і регулювання конкуренції визначають вирішення проблеми соціальної рівності, антикризового розвитку економіки в цілому та її окремих галузей зокрема. Конкуренція є рушійною силою розвитку самоорганізації, яка регулює відносини різних учасників ринку, встановлює баланс між споживанням і виробництвом через механізм цін.
Запропоновано набір методів для регулювання ціноутворення і конкуренції на ринку транспортних послуг.
Визначено суть механізму ціноутворення як процесу самоорганізації ринку. Виділені найбільш суттєві ціноутворювальні чинники для ринку транспортних послуг, зміни яких визначають динаміку стану, поведінки і структури ринку. До них слід зарахувати: динаміку обсягу, вартості і ціни на всі види ресурсів для виробництва транспортних послуг за певний момент часу; динаміку обсягів і структури виробництва споживачів; кількість і пропорції учасників ринку по групах: виробники, посередники, клієнти, постачальники; потенціал ринку транспортних послуг і його матеріально-технічну базу; рівень реальних доходів учасників ринку; кількість та ціну послуг-замінників; державне регулювання; динаміку обсягу інновацій та інвестицій.
Регулювання ціноутворювальних чинників навіть при вільному ціноутворенні дасть змогу контролювати і корегувати функціонування ринку транспортних послуг у цілому. На основі виділення головних ціноутворювальних чинників можна деталізувати інструменти і методи регулювання.
Механізм ціноутворення у вільній ринковій економіці спрямований на задоволення в першу чергу індивідуальних потреб і не завжди враховує суспільні потреби. Вирішення проблеми вільного ціноутворення на ринку транспортних послуг полягає в створенні адекватного ринковій ситуації механізму регулювання вільних цін, заснованого на визначенні методів і інструментів регулювання різного характеру: показників – індикаторів, що дають змогу відстежувати статику і динаміку станів та поведінки ринку транспортних послуг, а також розвиток потенціалу самоорганізації; вбудованих стабілізаторів – керованих змінних, що входять до ланцюга зворотного зв'язку і призначені для згладжування можливих, але важкопередбачуваних відхилень у стані і поведінці ринку транспортних послуг; регуляторів – інструментів регулювання стану і поведінки ринку, що змінюють траєкторію його розвитку, стійкість і результативність. Концепція створення ринку як системи поєднує показники-індикатори, вбудовані стабілізатори, і регулятори, які раніше не пропонувалися і не використовувалися в практиці державного управління України.
Питання комплексного розгляду системи державного регулювання, що охоплює самоорганізацію ринку і корегує процеси в цілому або регіонального ринку транспортних послуг зокрема та визначає спрямованість державної і регіональної транспортної політики, не було розглянуто вченими. Тому завдання розробки такої системи має вирішити концепція регіональної транспортної політики, узгоджена з концепцією державної транспортної політики і Державної регіональної політики. У цьому випадку узгодженість і координація дій учасників ринку, що регулюється і корегується державою, дає змогу досягти цілей розвитку регіонального ринку транспортних послуг, вирішити завдання, що стоять перед державою щодо формування транспортної системи регіону, її інтеграції в транспортну систему України та світу. Це буде сприяти досягненню стійкості і результативності функціонування та розвитку нової економічної системи й відповідного механізму управління галуззю, заснованого на ринкових відносинах і свободі підприємництва.
На основі цих положень запропоновано систему державного регулювання процесів формування, функціонування та розвитку регіонального ринку транспортних послуг у вигляді структури взаємопов'язаних і взаємодіючих параметрів: індикаторів, вбудованих стабілізаторів і регуляторів.
ВИСНОВКИ

У дисертації наведені теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання державного регулювання ринку транспортних послуг в Україні шляхом визначення теоретичних підходів, методології державного регулювання ринку транспортних послуг, методів та інструментів державного регулювання ринку транспортних послуг з урахуванням корегування процесів самоорганізації. Отримані в процесі дослідження результати підтвердили покладену в його основу гіпотезу, а їх узагальнення дає змогу сформулювати такі висновки і внести пропозиції, що мають теоретичне й практичне значення.
1. В положеннях теорії державного управління виділено мотиви і стимули господарської діяльності, визначено основоположні принципи ринку, свободи економічної діяльності індивідуумів як початкові категорії. Розкриття функції саморегуляції ринку спирається на підхід, де стабільність, рівновага його системи досягаються через коливання конкуренції і зміну її видів.
Спираючись на ці положення, визначено початкові постулати для ринку транспортних послуг: як і будь-який інший ринок він є економічною системою, має механізм саморегулювання; досконалою моделлю ранніх етапів розвитку ринку і його рушійною силою є конкуренція; формою існування – рівновага.
Визначено, що економічне значення теорії загальної рівноваги і конкуренції важливе для методології державного регулювання ринку транспортних послуг і полягає в тому, що ринок у своїй динаміці постійно відхиляючись від стану рівноваги, є в принципі стабільною, стійкою системою та утримується в цьому стані через механізм ціноутворення, конкуренцію та механізм самоорганізації.
2. Синтез еволюційної і системно-синергетичної концепцій в методології державного регулювання ринку транспортних послуг полягає в такому: циклічність у розвитку має різну природу; на зміну рівноважній однорідності і стаціонарності економічних систем приходить і набуває значного поширення ентропійний підхід; наявність порядку та його різноманітності.
Інструменти і методи синергетики дають змогу вивчати типологію переходів ринку транспортних послуг від стійких станів до стабільних.
Апарат синергетики в методології регулювання ринку транспортних послуг може бути використаний для: моделювання кризових ситуацій, моделювання регіональних процесів в економіці й екології, регіонального прогнозування, моделювання синергетичних ефектів, формування механізмів, що викликають синергетичні ефекти різної природи, вибору напрямів і заходів регулювання та вирішення інших завдань.
3. Визначено особливості державного регулювання ринку транспортних послуг як одного з циклічно-хвильових процесів глобальної траєкторії розвитку та прийнято, що його поведінка відповідає таким правилам: хаос виступає руйнівною і творчою силою одночасно, змішуючи набір різних потенцій для майбутньої структуризації ринку; з появою структур порядку хаос не зникає, він зберігається, у тому числі і в залишковому вигляді як криза або елементи самоорганізації, його потенціал пульсує, звільняючи або стримуючи розвиток; виникнення порядку з хаосу забезпечене самоорганізацією елементів ринку через їх особливе перегруповування; самоорганізація елементів в хаосі здійснюється у формі виникаючих джерел порядку; впорядкування відбувається циклічно через посилення організацій або самоорганізації, чергування фаз спокою і руху на траєкторії розвитку ринку транспортних послуг.
4. В умовах посилення самоорганізації ринку транспортних послуг виникає потреба у відповідній державній підтримці цього процесу. Встановлено напрями, за допомогою яких має відбуватись ефективне державне регулювання ринку транспортних послуг: регулювання прав власності; регулювання структури ринку відповідно до економічної політики; використання дієвих економічних важелів: приватної власності, цін, доходів, податків, інвестицій, державного та інших видів фінансування; розвиток системи маркетингу і моніторингу; розробка системи показників діагностики, аналізу стану і мінливості поведінки ринку; становлення механізмів самоорганізації, саморегулювання: конкуренції, інтеграції, диверсифікації, глобалізації; узгодження і координація діяльності учасників ринку для підвищення взаємодії видів транспорту; формування регіональних баз даних; координація зусиль учасників щодо забезпечення розвитку єдиного інформаційного простору; інноваційна й інвестиційна адресна підтримка учасників ринку.
5. Запропоновано створення цивілізованого ринку транспортних послуг, основними показниками якого мають бути: висока якість послуг, співпраця, висока інформативність, висока результативність ринку. Безумовно, цивілізований ринок неможливий без створення високотехнологічної матеріальної основи у вигляді транспортної мережі регіону, парку транспортних засобів і вантажних машин, механізмів і обладнання тощо, а також необхідних для цього інвестицій. У результаті запропоновано логічну схему регулювання ринку транспортних послуг.
6. Визначено ступінь, форми і механізм залежності ринку транспортних послуг від зовнішнього середовища. Оцінювання чутливості рівноваги ринку транспортних послуг запропоновано здійснювати відповідно до критеріїв локальної і глобальної стійкості.
Запропонована система показників діагностики й аналізу стану та мінливості поведінки ринку транспортних послуг, яка визначає його статику і динаміку. Динаміка характеризує розвиток ринку транспортних послуг як коливального процесу диференційованого на декілька процесів: конкуренція, інтеграція, глобалізація, диверсифікація тощо. Основними статичними параметрами ринку є: кількість продавців послуг і клієнтів; кількість посередників і постачальників; обсяг попиту, його характеристики і чинники; обсяг пропозиції, його характеристики і чинники; загальноекономічні й регіональні макропоказники потенціалу ринки; насиченість ринку послугами; межі і масштабність ринку; економічні бар'єри входу-виходу на даний ринок; результативність ринку.
Для визначення стану і мінливості поведінки ринку транспортних послуг подано набір методів: прямого рахунку; експертний метод; метод опитування; математичний метод – з рекомендаціями щодо їх використання з урахуванням специфіки ринкової ситуації.
7. Визначено, що спонтанність самоорганізації ринку є одним із складних моментів регулювання, який держава має контролювати для запобігання кризам та іншим негативним явищам. Запропоновано посилення децентралізації і делегування деяких функцій регулювання з державного рівня на регіональний. Такий підхід сприятиме формуванню організаційної структури управління транспортною галуззю на принципово новій основі.
8. Оцінка ринку транспортних послуг з метою регулювання має спиратися на підхід, що повністю враховує не тільки економічні, а й інші види результатів функціонування та розвитку ринку. Це зумовило введення критеріїв результативності та методів їх оцінювання.
Результативність як динамічна оцінка продуктивності транспортної галузі зумовлена функціонуванням економічного механізму ринку, який розподіляє і використовує ресурси транспорту на певній території, і залежить від економічних і зовнішньоекономічних наслідків регулювання. Запропонований критерій результативності забезпечує контроль за поведінкою ринку транспортних послуг, його реакціями на регулювання і самоорганізацію. Оцінка результативності ринку транспортних послуг забезпечує можливість моніторингу самоорганізації, визначення місця та ролі розробленої методології діагностики, аналіз стану і мінливості ринку.
9. Дослідження процесів самоорганізації дає змогу виділити її механізм і основні чинники, зміна яких визначає не тільки зміну стану і поведінки ринку, а й піддається регулюванню. Моніторинг і контроль механізму та чинників самоорганізації робить максимально керованою ситуацію їх розвитку. Ціноутворення є одним з основних процесів самоорганізації ринку транспортних послуг. Механізм функціонування ринку заснований на інструментах, що визначають можливості державного регулювання і саморегулювання відносин, що виникають між його учасниками. Механізм саморегулювання цін, що спонтанно погоджує інтереси клієнта і виробника, викликає мультиплікаційний ефект від сумісної дії (поєднання впливу) безлічі чинників.
Конкуренція є саморегулятором ринку транспортних послуг, на який може впливати держава. З соціального і економічного погляду, контроль і регулювання конкуренції визначають вирішення проблеми соціальної рівності, антикризового розвитку економіки в цілому та її окремих галузей зокрема. Конкуренція є рушійною силою розвитку самоорганізації, яка регулює відносини різних учасників ринку, встановлює баланс між споживанням і виробництвом через механізм цін.
10. Запропоновано концепцію регіональної транспортної політики, яка узгоджена з Концепцією державної транспортної політики і державною регіональною політикою. Запропоновано систему державного регулювання процесів формування, функціонування та розвитку регіонального ринку транспортних послуг у вигляді структури взаємопов'язаних і взаємодіючих параметрів: індикаторів, вбудованих стабілізаторів і регуляторів.
11. За результатами дисертаційного дослідження розроблено науково-практичні рекомендації:
– Верховній Раді України вдосконалити існуюче законодавство шляхом доопрацювання та прийняття Закону України “Про морські порти”, внесення змін до законів України “Про природні монополії”, розробка нормативно-правої бази щодо функціонування морських адміністрацій;
– Кабінету Міністрів України розробити проект постанови щодо утворення Державного департаменту залізничного транспорту у складі Міністерства транспорту та зв'язку України;
– Міністерству транспорту та зв'язку України вжити заходів щодо підвищення рівня безпеки на транспорті, збільшення транзитного потенціалу держави, розвитку мережі автомобільних доріг та міжнародних транспортних коридорів, удосконалення нормативно-правового регулювання у галузях транспорту, зв'язку та інформатизації, впровадження енергозберігаючих технологій.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Погребицький М.Л. Державне регулювання системи транспортних послуг // Вісник НАДУ. – 2005. – № 3. – С. 199-207.
2. Погребицький М.Л. Напрями розвитку транспортного комплексу та системи міжнародних перевезень // Збірник наукових праць НАДУ. – 2006. – Вип. 1. – С. 355-365.
3. Погребицький М.Л. Особливості транспортно-технологічних систем доставки вантажів // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. – № 1. – С. 139-144.
4. Погребицький М.Л. Розвиток процесів самоорганізації ринку транспортних послуг // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. – № 3. – С. 20-26.
5. Погребицький М.Л. Управління системою транспортного обслуговування підприємств // Економіка та держава. – 2006. – № 3. – С. 39-41.
6. Погребицький М.Л. Формування інтермодальної транспортної системи // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2005. – № 2. – С. 174-179.
7. Погребицький М.Л. Проблеми формування нових інтеграційних структур у системі транспортних перевезень // Дні науки: Зб. тез доповідей:
В 4 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 5-6 жовтня 2006; Ред.кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – Т. 1. – С. 67-68.
8. Погребицький М.Л. Розвиток процесів самоорганізації ринку транспортних послуг // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези V Міжнар. наук. конгресу, конгресу, 23 лютого 2005 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – С. 94.
9. Погребицький М.Л. Розробка критеріїв результативності регулювання ринку транспортних послуг // Наука та інновації – 2005: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Т. 12: Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 35-37.
10. Погребицький М.Л. Формування ефективної транспортної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф за міжнар. участю, присвяченої 10-річчю Академії, м. Київ, 31 травня 2005 р.: У 2 т./ За заг. ред. В.І. Лугового. В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Т. 2. – С. 88-89.

АНОТАЦІЯ

Погребицький М.Л. Державне регулювання ринку транспортних послуг. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, Запоріжжя, 2007.
У дисертації проаналізовано розвиток еволюційної концепції ринку і формування теоретичних основ методології державного регулювання ринку транспортних послуг. Сформовано системно-синергетичну концепцію розвитку як основу методології державного регулювання ринку транспортних послуг. Розроблено методи й інструменти регулювання ринку транспортних послуг з урахуванням коректування процесів самоорганізації. Розглянуто функціонування ринку транспортних послуг та здійснено оцінювання саморегулювання ринку. Розроблено критерії результативності регулювання ринку транспортних послуг. Виявлено процеси самоорганізації ринку транспортних послуг. Розроблено концепцію формування транспортної політики та стратегію розвитку транспортно-дорожнього комплексу.
Ключові слова: державне регулювання, ринок, розвиток, транспортні послуги, політика.

АННОТАЦИЯ

Погребицкий Н.Л. Государственное регулирование рынка транспортных услуг. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Гуманитарный университет “Запорожский институт государственного и муниципального управления”, Запорожье, 2007.
Диссертация посвящена научно-теоретическому обоснованию и разработке рекомендаций по усовершенствованию системы государственного регулирования рынка транспортных услуг.
В диссертации проведено теоретическое обобщение и предложено новое решение научной проблемы государственного регулирования рынка транспортных услуг в Украине путем определения теоретических подходов, методологии регулирования рынка транспортных услуг, методов и инструментов государственного регулирования рынка транспортных услуг с учетом корректирования процессов самоорганизации.
Определено, что синтез эволюционной и системно-синергетической концепций в методологии государственного регулирования рынка транспортных услуг заключается в следующем: цикличность в развитии имеет различную природу; на смену уравновешенной однородности и стационарности экономических систем приходит энтропичный подход и получает широкое распространение.
Инструменты и методы синергетики позволяют изучать типологию переходов рынка транспортных услуг от стойких состояний к стабильным.
Аппарат синергетики в методологии регулирования рынка транспортных услуг может быть использован для: моделирования кризисных ситуаций, моделирования региональных процессов в экономике и экологии, регионального прогнозирования, моделирования синергетических эффектов, формирования механизмов, которые вызывают синергетические эффекты разной природы, выбора направлений и мер регулирования, а также решения других задач.
Установлено, что в условиях усиления самоорганизации рынка транспортных услуг возникает необходимость в соответствующей государственной поддержке данного процесса. Выделены направления, с помощью которых должно осуществляться эффективное государственное регулирование рынка транспортных услуг: регулирование прав собственности; регулирование структуры рынка в соответствии с экономической политикой; применение эффективных экономических рычагов: частной собственности, цен, доходов, налогов, инвестиций, государственного и других видов финансирования; развитие системы маркетинга и мониторинга; разработка системы показателей диагностики, анализа состояния и изменения поведения рынка; становление механизмов самоорганизации, саморегулирования: конкуренции, интеграции, диверсификации, глобализации; согласование и координация деятельности участников рынка для повышения взаимодействия видов транспорта; формирование региональных баз данных; координация усилий участников по обеспечению развития единого информационного пространства; инновационная и инвестиционная адресная поддержка участников рынка.
На основе высокотехнологичной материальной базы в виде транспортной системы региона, парка транспортных средств, оборудования и необходимых для этого инвестиций предложено создание цивилизованного рынка транспортных услуг, основными показателями которого должны быть: высокое качество услуг, сотрудничество, высокая информативность, высокая результативность. В результате предложено логичную схему регулирования рынка транспортных услуг.
Оценка рынка транспортных услуг для целей регулирования должна основываться на подходе, который полностью учитывает не только экономические, но и другие виды результатов функционирования и развития рынка. Это определило установление критериев результативности и методов ее оценки.
Результативность как динамическая оценка продуктивности транспортной отрасли обусловлена функционированием экономического механизма рынка, который распределяет и использует ресурсы транспорта на определенной территории, и зависит от экономических и внешнеэкономических последствий регулирования. Предложенный критерий результативности обеспечивает контроль поведения рынка транспортных услуг, его реакции на регулирование и самоорганизацию. Оценка результативности рынка транспортных услуг обеспечивает возможность мониторинга самоорганизации, определения места и роли разработанной методологии диагностики, анализ состояния и изменения рынка.
В диссертации предложено концепцию региональной транспортной политики, которая согласована с концепцией государственной транспортной политики и государственной региональной политикой. Предложено систему государственного регулирования процессов формирования, функционирования и развития регионального рынка транспортных услуг в виде структуры взаимосвязанных параметров: индикаторов, встроенных стабилизаторов и регуляторов.
Ключевые слова: государственное регулирование, рынок, развитие, транспортные услуги, политика.

ANNOTATION

Pohrebytsky М.L. State adjusting of market of transporting services. – Manuscript.
Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of sciences from state administration after speciality 25.00.02 – the mechanisms of state administration. The Humanitarian university is the “Zaporozhian institute of state and municipal government”, Zaporozhia, 2007.
Development of evolutional conception of market and forming of theoretical bases of methodology of the state adjusting of market of transporting services is analysed in dissertation. The systems synergetic conception of development is formed as basis of methodology of the state adjusting of market of transporting services. Methods and instruments of adjusting of market of transporting services are developed taking into account adjustment of processes of independent organization. Functioning of market of transporting services is considered and to estimate self-regulation of market. The criteria of effectiveness of adjusting of market of transporting services are developed. The processes of independent organization of market of transporting services are exposed. Conception of forming of transporting policy and strategy of development of transporting-road complex is developed.
Keywords: state adjusting, market, development, transporting services, policy.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: розкриття бухгалтерських адвокатом науково доказів поліції мирової інформаційного комп'ютерних оперативної смартфонів спеціальних розслідуванні електричної Вимагання працівників Виникнення Канади Виправлення Виправні кооперативі експерта моральних навчальні представницькі засуджених провадження соціального церкви контроль масової батьків боржника управлінні військовослужбовців протиправні міжнародних лікувальну конкуренції торгівлю хабарництво Німеччини підвищеної податкової спеціального господарського обстановки заподіяної немайнової моральної службовими життю малолітніми незаконними незаконними внутрішніх екологічних НКВС Віктимологічна профілактика Влада автомобільної громади розслідування Внутрівідомчий Внутрішнє переконання прикордонні Європейському Внутрішньоуправлінська Європейського політики факторів християнства радянського трубчастих Геґеля жертву Гарантії землю слідчого проступки фінансових Гарантія забезпечення податкового паритетність Гендерна смислової правових Геокриміногенна Гідність прокуратури майном адміністрацій консультаційних Господарський підприємців інвестиційної підтримки корпоративних акціонерних лікарськими банкрутства податків Гродський контроль порядок громадянського Громадянин Громадянство Громадянське Громадянські Грошові Групова насильницька Гуманізація інтервенція Делегування Деліктний Деліктологія управління судової громадянське Держава влада допомога інформаційна кадрова транскордонного тероризму соціальної торгівлі житлово політика місцевих політика регуляторна служба політичне охорони аграрного туризму природні агропромислового безпеки зайнятості населення торгівлі промисловості промислового регіону підприємництва освітнього митної монополій освітніх праці транспортних залізничного аграрного ринку культури кооперації олійного охороні регіонів пенсійного телекомунікаційної туристичної фондового освіти регіону розвитку туризму давальницькою програмування транспортної техногенної гуманітарній партійної допомоги населення гетьманату Пенсійного мінерально вищою економікою судів життєдіяльності інноваційною місцевому пенітенціарною охорони пожежною приватизацією вищої здоров'я інтелектуальних культури європейської допомогою електроенергетики рекреаційного безпеки військовими середньої охорони переробних органів контроль фондового сільськогосподарського злочинністю нотаріальною цінних ліцензійної Буковині економічної інноваційних службовець фінансовий природокористування гілок етнічними Криму папери навчальними страхування неповнолітніхмитної громадянського Дністрянського Петрункевича західноукраїнських Державотворчий Дефектність управління унітарній адміністративного доказів канонічного конституційногоподаткового Джерела Європейського Союзу Джерела трудового Диспозитивність

 


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking