Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності

 

ЄДИНАК Тетяна Сергіївна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління

Запоріжжя – 2007


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Гуманітарному університеті "Запорізький інститут державного та муніципального управління".

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Пісьмаченко Людмила Миколаївна,
Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління",
доцент кафедри державного управління та адміністративного менеджменту.

Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, доцент
Іваницька Ольга Михайлівна,
Державна академія статистики, обліку і аудиту Державного комітету статистики України,
завідувач кафедри банківської справи;

кандидат економічних наук, доцент
Мазуренко Валентина Петрівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин,
доцент кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 

Захист відбудеться 2007 р. об годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К17.127.03 Гуманітарного університету "Запорізький інститут державного та муніципального управління" за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 125.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Гуманітарного університету "Запорізький інститут державного та муніципального управління" за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.

Автореферат розісланий 2007 р.

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради З.О. Надюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Здобуття Україною статусу країни з ринковою економікою відкрило широкі можливості для її інтеграційного розвитку та участі в міжнародному поділі праці. Через кризову ситуацію в економічній сфері пострадянського простору внаслідок руйнування єдиної загальнодержавної системи суспільного виробництва та суспільного розподілу праці і її результатів операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності набули широкого застосування. На етапі формування економіки незалежної України такі операції стали єдиним засобом виходу з економічної кризи багатьох галузей. Однак подальший розвиток давальницьких операцій довів, що їх вплив на соціально-економічне становище України не є однозначним, що зумовлює необхідність їх регулювання та контролю з боку держави.
Зовнішньоекономічна діяльність є одним з напрямів, що досить глибоко вивчають вітчизняні та зарубіжні науковці та практики. У працях Л. Абалкіна, В. Воротіна, Н. Горячих, В. Гриньової, Г. Губерної, М. Корецького,
А. Кредісова, І. Михасюка, А. Сбітнєва, К. Сіо, Г. Філіної, С. Чистова розкрито роль держави в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Державний контроль як особливу стадію управлінського циклу розглядають: В. Авер’янов, І. Іллієв, Л. Кінащук, С. Клімов, В. Князєв, В. Кобринський, В. Малиновський, Ю. Мех, Н. Нижник, О. Оболенський, В. Цвєтков. Державному контролю давальницьких операцій у своїх працях приділяють увагу Т. Лапенко, І. Нижній, Л. Пісьмаченко.
Проте, незважаючи на широке коло досліджуваних проблем, теоретичні та практичні аспекти державного регулювання й контролю зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною досліджені недостатньо. Крім того, на сьогодні існує низка проблем, пов’язаних із недостатнім нормативним та методичним забезпеченням цих процесів, відсутній єдиний науково обґрунтований підхід до визначення їх основних понять, положень та принципів.
У зв’язку із цим виникає необхідність створення нових підходів до організації та здійснення державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності як функцій державного управління, від чого залежить конкурентоспроможність економіки України на міжнародному ринку.
Тому дослідження зазначених проблем є актуальним на сучасному етапі економічного розвитку як з теоретичного, так і практичного погляду.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах теми науково-дослідної роботи Гуманітарного університету "Запорізький інститут державного та муніципального управління": "Механізми управління об’єктами і процесами ринкової економіки" (номер державної реєстрації 0105U002566). Роль автора полягає в розробці концептуальної моделі розвитку державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною та надання пропозицій щодо вдосконалення механізмів їх здійснення.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є науково-теоретичне обґрунтування напрямів удосконалення державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності та розробка практичних рекомендацій щодо їх реалізації.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:
? охарактеризувати відмінності операцій з давальницькою сировиною від толінгових операций та їх вплив на соціально-економічний стан країни;
? встановити місце державного регулювання та контролю давальницьких операцій серед інших функцій державного управління й визначити взаємозв’язки між ними;
? визначити значення та основні інструменти державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною;
? проаналізувати вплив законодавчого регулювання на розвиток операцій з давальницькою сировиною та визначити його недоліки;
? визначити основні напрями розвитку державного регулювання та контролю давальницьких операцій як одного з чинників реформування зовнішньоекономічної стратегії;
? надати пропозиції з удосконалення нормативної та методичної бази щодо державного регулювання та контролю давальницьких операцій;
? розробити практичні рекомендації з удосконалення державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною.
Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є процеси державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності.
Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти розвитку державного регулювання та контролю зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.
Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що комплексний підхід до розв’язання проблем вибору оптимальної системи механізмів та інструментів державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною сприятиме економічному розвитку України, підвищенню захисту вітчизняного товаровиробника та економічних інтересів країни.
Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є положення класичної та сучасної теорії державного управління, економічної теорії, праці вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі державного управління зовнішньоекономічною діяльністю.
У процесі дослідження були використані загальнонаукові методи: теоретичного узагальнення та порівняння (для розкриття змісту й сутності понятійного апарату, механізмів та інструментів державного регулювання й контролю давальницьких операцій); статистичного аналізу (для аналізу розвитку операцій з давальницькою сировиною); індукції, дедукції, а також визначення прямих і зворотних зв’язків у процесі взаємодії інструментів державного регулювання та контролю; системного підходу (для обґрунтування концептуальних напрямів трансформації державного регулювання давальницьких операцій та вдосконалення законодавчої та методичної бази).
Інформаційною основою дослідження стала чинна нормативно-правова база, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Державної митної служби України, монографічні дослідження, матеріали міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, опубліковані в спеціальних літературних джерелах.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:
вперше:
- запропоновано Концепцію розвитку державного регулювання операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності, в якій визначено мету, завдання і принципи державного регулювання давальницьких операцій; механізми забезпечення та очікувані результати від її реалізації;
удосконалено:
- трактування поняття "толінг" в системі державного регулювання як сукупності економічно-правових відносин, що виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (замовником та виконавцем) і державою в процесі переробки ввезеної сировини та подальшого вивезення виготовленої з неї готової продукції із застосуванням пільгового режиму оподаткування, з правом власності на них іноземного замовника;
- класифікацію видів державного контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності залежно від завдань і повноважень суб’єктів його здійснення в умовах посилення контролю з боку держави;
- інструменти державного регулювання та контролю давальницьких операцій через розробку пропозицій про внесення змін до чинної законодавчо-нормативної бази, які стосуються зміни строків переробки, запровадження ліцензування, заборони переробки окремих видів сільськогосподарської сировини та визначення переліку органів державного регулювання давальницьких операцій;
- методичні підходи до організації митними органами контрольних заходів щодо операцій з давальницькою сировиною через розробку Технологічної схеми проведення митними органами перевірок суб’єктів ЗЕД, що беруть участь в операціях з давальницькою сировиною як переробники, для забезпечення ефективності державного контролю на всіх стадіях переробки давальницької сировини;
набули подальшого розвитку:
- теоретичні підходи до класифікації інструментів державного регулювання операцій з давальницькою сировиною за ознакою їх впливу (непрямим та прямим) на порядок здійснення та обсяги таких операцій шляхом виокремлення, розширення та змістовного наповнення економічних, адміністративних та правових інструментів;
- визначення основних еволюційних етапів державного регулювання (від політики невтручання до політики обмеження та часткової заборони) залежно від характеру внесених змін до законодавчо-нормативних документів та їх впливу на порядок здійснення та обсяги операцій з давальницькою сировиною.
Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що її положення та висновки доведені до рівня методичних розробок та можуть бути використані в процесі подальшого розвитку державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною.
Отримані в дисертаційній роботі результати теоретичних досліджень щодо розробки єдиної інформаційно-аналітичної бази для всіх державних контролюючих органів використані Приморською митницею (довідка № 227/13-01/26 від 15 лютого 2007 р.); пропозиції щодо змін у структурах митних органів Державної митної служби України прийняті до впровадження Департаментом аналізу ризиків та аудиту Державної митної служби (довідка № 1-11/219 від 16 лютого 2007 р.); результати досліджень прийняті до впровадження Постійною комісією Дніпропетровської обласної ради з питань науки, освіти, сім'ї та молоді (довідка № 187 від 21 лютого 2007 р.); розроблену та запропоновану Технологічну схему проведення митними органами перевірок суб’єктів ЗЕД впроваджено в контрольну діяльність Дніпропетровською митницею (довідка № 17-10-1/1833 від 02 березня 2007 р.).
Теоретичні розробки використовуються в навчальному процесі Академії митної служби України Державної митної служби України при викладанні дисциплін "Митний аудит", "Аудит", "Фінансове право", "Державне регулювання економіки", "Валютне регулювання та валютний контроль", "Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності" й "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції" (довідка № 11/138 від 26 січня 2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, які виносяться на захист, отримані автором особисто. Особистий внесок автора в наукові праці, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації.
Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення та результати наукового дослідження оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях: "Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства", м. Дніпропетровськ (2005 р.), "Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства", м. Дніпропетровськ (2005 р.), "Митна політика України в умовах інтеграції до світової спільноти", м. Дніпропетровськ (2006 р.), "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України", м. Дніпропетровськ (2006 р.), "Майбутнє – аудит", м. Кривий Ріг (2006 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані у
13 наукових працях загальним обсягом 3,3 обл.-вид. арк., з яких особисто автору належить 3,14 обл.-вид. арк. У наукових фахових виданнях опубліковано 5 статей загальним обсягом 1,84 обл.-вид. арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.
Повний обсяг роботи становить 251 сторінку і включає 4 таблиці, 18 рисунків, 13 додатків. Список використаних джерел включає 166 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі розкрито сутність і стан проблеми, що вирішується; обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено мету й завдання дослідження, його наукову новизну, визначено практичну корисність одержаних результатів; наведено дані щодо апробації цих результатів та їх опублікування.
У першому розділі – "Теоретичні основи державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності" – розглянуто основні теоретичні положення державного регулювання та контролю зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.
В результаті проведеного дослідження обґрунтовано необхідність державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною, що зумовлено неоднозначним впливом їх застосування на економіку України, зокрема, залежність окремих виробників та галузей виробництва від іноземних постачальників сировини, низький рівень технічного та технологічного забезпечення виробництва, низький рівень оплати праці тощо.
З’ясовано сутність операцій з давальницькою сировиною, під якими слід розуміти специфічний вид зустрічної торгівлі, що передбачає кооперування дій замовника переробки та виконавця, причиною чого є міжнародний поділ праці та розвиток міжнародної конкуренції. Визначено, що розвиток давальницьких операцій на пострадянському просторі має свою специфіку, пов’язану з руйнуванням єдиного народногосподарського комплексу та системи державного розподілу ресурсів.
У світовій діловій практиці операції з переробки давальницької сировини дістали назву "толінг". Однак у дисертації доведено, що поняття "операції з давальницькою сировиною" і "толінг" не є тотожними, оскільки поряд з операціями з переробки давальницької сировини в межах толінгових операцій існують ще й інші, а саме: обробка товарів (монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари), ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання; використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються. Таким чином, з’ясовано, що операції з давальницькою сировиною є різновидом толінгових операций та передбачають переробку давальницької сировини іноземного замовника на території іншої держави з метою отримання готової продукції й подальшого її вивезення та реалізації.
Також уточнено визначення поняття "толінг" у системі державного регулювання як сукупності економічно-правових відносин, що виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (замовником і виконавцем) та державою в процесі переробки ввезеної сировини та подальшого вивезення виготовленої з неї готової продукції із застосуванням пільгового режиму оподаткування, з правом власністі на них іноземного замовника.
Визначено основні макроекономічні завдання розвитку державного регулювання операцій з давальницькою сировиною в Україні:
- захист національних економічних інтересів країни та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку;
- створення сприятливих умов для інтеграції вітчизняної економіки до системи світового поділу праці;
- стимулювання прогресивних структурних зрушень в економіці;
- заохочення конкуренції та недопущення монополізму у сфері зовнішньоекономічній діяльності.
Виділено три рівні державного регулювання операцій з давальницькою сировиною залежно від системи органів їх здійснення: наднаціональний; загальнодержавний (національний) та територіальний (регіональний). На сьогодні головну роль відіграє саме національний ровень, однак поступове здійснення адміністративної та регуляторної реформ, за яких більша частка повноважень щодо регулювання та контролю перейде до місцевих органів управління, а також інтеграційні процеси залучення України до світової економічної спільноти в подальшому приведуть до домінування наднаціонального рівня та посилення ролі регіонального рівня.
Державне регулювання операцій з давальницькою сировиною здійснюється за допомогою методів: правових, економічних та адміністративних. Дія економічних методів впливу держави полягає у створенні таких умов, за яких використання операцій з давальницькою сировиною було б невигідним. Однак, рівень розвитку економічних відносин не дає змоги лише за допомогою економічних методів уникнути негативних наслідків застосування давальницьких операцій. Тому основними є правові та адміністративні методи, які взаємодоповнюють один одного. Система адміністративно-правового регулювання є досить розгалуженою та включає в себе такі інструменти, як реєстрація зовнішньоекономічних контрактів, ліцензування та квотування, застосування режиму індивідуального ліцензування, обмеження частки давальницької сировини в готовій продукції, встановлення термінів переробки тощо.
При формуванні стратегії розвитку державного регулювання операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності необхідно виходити насамперед із таких завдань:
? включення України в систему міжнародних економічних відносин на постійній основі;
? ефективне співвідношення у використанні економічних та адміністративних методів регулювання;
? створення сприятливого інвестиційного клімату в країні шляхом удосконалення існуючої системи оподаткування з метою залучення інвестицій із-за кордону та припинення відтоку капіталу з країни;
? забезпечення економічної безпеки країни;
? використання таких основних критеріїв ефективності міжнародного співробітництва, як доцільність, прагматизм і вигідність його з погляду інтересів України.
У цьому розділі також визначено місце державного контролю серед функцій державного управління та запропоновано класифікацію державного контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності за його видами з урахуванням завдань та повноважень суб’єктів його здійснення: президентський, законодавчий, контроль органів виконавчої влади (у якому особливе місце займає державний фінансовий контроль), прокурорський нагляд, судовий та громадський контроль.
Запропоновано власне визначення поняття державного фінансового контролю за операціями з давальницькою сировиною в аспекті державного управління як особливої управлінської функції держави, реалізація якої передбачає встановлення правових норм, які визначають порядок використання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності – учасниками давальницьких операцій фінансових ресурсів (у тому числі валютної виручки, сум митних платежів, що стягуються шляхом видачі підприємством податкового векселя, тощо); а також запобігання, виявлення та усунення правопорушень у їх використанні, блокування незаконних фінансових "схем" і вжиття заходів щодо компенсації збитків, завданих економіці держави. Крім того, визначено структуру державного фінансового контролю в системі фінансового контролю України в цілому.
Враховуючи закономірності розвитку України та її економічне становище, визначено основні заходи, що необхідно передбачити при розробці наукової теорії державного контролю операцій з давальницькою сировиною, а саме:
1) чітке визначення поняття державного контролю операцій з давальницькою сировиною в цілому та державного фінансового контролю давальницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності зокрема, а також розробка концепцій їх розвитку;
2) створення якісної, дієвої та всеохоплюючої нормативної, правової і методологічної бази, що дала б змогу стандартизувати державний контроль та забезпечити ефективне його здійснення;
3) класифікація державного контролю давальницьких операцій за його видами та суб’єктами здійснення;
4) визначення місця й ролі кожного із цих суб’єктів у їх цілісній системі, розмежування сфер їх діяльності, а також визначення чіткого порядку координації їх дій з метою усунення дублювання функцій;
5) розробка раціональних комунікаційних систем взаємодії органів державного фінансового контролю, утворення єдиної інформаційної бази;
6) стандартизація форм і методів контрольної діяльності;
7) розробка критеріїв оцінки ефективності результатів діяльності контролюючих органів при здійсненні державного контролю давальницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Реалізація таких заходів має здійснюватися не автономно, а в загальній системі заходів розвитку державного контролю зовнішньоекономічної діяльності.
У другому розділі – "Стан державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною" – проведено аналіз законодавчого регулювання операцій з давальницькою сировиною і визначено вплив державного регулювання та контролю на розвиток таких операцій в Україні.
Аналіз використання давальницьких операцій за 1996–2006 рр. показав тенденції до збільшення частки переробки імпортної давальницької сировини на території України та зменшення експорту давальницької сировини українськими замовниками, що відображає прагнення держави до створення та функціонування процесу виробництва в середині країни (табл. 1).
Таблиця 1
Загальна динаміка експорту та імпорту давальницької сировини
в 1996–2006 рр., млн дол. США1
Рік Експорт товарів, Експорт давальницької сировини Питома вага ДС до величини експорту, % Імпорт товарів Імпорт давальницької сировини Питома вага ДС до величини імпорту, %
1996 14400,80 240,38 1,67 17603,40 1695,85 9,63
1997 14231,90 258,85 1,82 17128,00 1082,24 6,32
1998 12637,40 97,72 0,77 14675,60 963,47 6,57
1999 11581,60 82,76 0,71 11846,10 931,63 7,86
2000 14572,50 240,09 1,65 13956,00 1015,06 7,27
2001 16264,70 146,76 0,90 15775,10 1147,74 7,28
2002 17957,10 26,09 0,15 16976,80 1436,66 8,46
2003 23081,87 32,33 0,14 23020,10 1627,46 7,07
2004 32672,32 40,90 0,13 28996,03 1840,53 6,35
2005 34286,75 38,67 0,11 36141,09 1713,26 4,74
2006 38367,71 64,01 0,17 45034,49 1820,07 4,04
Розраховано за даними Державної митної служби України та Державного комітету статистики України.

В ході аналізу виявлено основних імпортерів давальницької сировини та основні види сировини у вартісному вираженні, що надходять в Україну для переробки. Так, основними країнами-замовниками є Російська Федерація, Німеччина, Італія; основними видами сировини є нафта та продукти її переробки, хімічна сировина.
На основі статистичних даних розроблено карту імпорту давальницької сировини в Україну, яка дає підстави стверджувати, що основними регіонами переробки давальницької сировини в Україні є Івано-Франківська (20,49% від загального обсягу ввезеної сировини), Київська (18,65%) та Закарпатська (17,83%) області. Найбільшу питому вагу в обсягах імпорту мають такі види давальницької сировини: шкірсировина, хутро та вироби з них – 58%, товари легкої промисловості – 49%, мінеральні продукти – 18%. При вивезенні готової продукції в обсягах галузевих груп товарів найбільшу питому вагу мають товари легкої промисловості – 85%, деревина та целюлозно-паперові вироби – 18%.
У ході дослідження класифіковано (рис. 1) та проаналізовано вплив інструментів державного регулювання на обсяги та порядок здійснення давальницьких операций, а також виявлено їх окремі недоліки.

 

Рис. 1. Класифікація інструментів державного регулювання операцій з давальницькою сировиною за їх впливом
Крім того, визначено, що негативні тенденції розвитку окремих галузей економіки (легкої, харчової, хімічної промисловостей тощо) є наслідком невиваженої політики з боку держави щодо переробки окремих видів продукції на давальницьких умовах. Так, за інформацією Федерації роботодавців України, на сьогодні 93% швейних виробів, 53% тканин, 89% трикотажних виробів, 55% взуття та 32% панчішно-шкарпеткових виробів виготовляються за давальницькими схемами. На виробництві цієї продукції працюють майже
103 тис. працівників, що становить 73% всіх працюючих у цій галузі. При цьому підприємства галузі мають мінімальну рентабельність від виконання послуг з переробки давальницької сировини – 0,1-0,5%, а питома вага цих послуг у загальній вартості продукції становить 20-25%.
Проведений аналіз законодавчого регулювання здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах дає підстави стверджувати про посилення державного регулювання, що знайшло своє відображення в нормах законодавчих актів. У результаті аналізу визначено основні етапи державного регулювання давальницьких операцій:
1) 1991-1993 рр. – відсутність будь-якого регуляторного впливу на давальницькі операції з боку держави;
2) 1993-1995 рр. – прийняття Декрету Кабінету Міністрів України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
№ 52-93, яким на законодавчому рівні виокремлено операції з давальницькою сировиною з-поміж інших видів операцій, передбачених Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
3) 1995-2001 рр. – прийняття Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" № 327/95, який регулював ввезення давальницької сировини, визначив схему розрахунків за переробку давальницької сировини;
4) 2001-2007 рр. – внесення змін до Закону "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" № 327/95 в редакції Закону № 2761-ІІІ, який встановив більш жорсткі умови здійснення операцій з давальницькою сировиною.
Вітчизняна практика використання в зовнішньоекономічнй діяльності операцій з давальницькою сировиною дала змогу виділити окремі види правопорушень та зловживань, які мають негативний вплив на стан економіки, бюджетної та фінансової дисципліни, а саме: податкові, митні, правопорушення у сфері валютного регулювання та правопорушення у сфері грошового обігу, розрахунків. На основі аналізу правопорушень було здійснено їх класифікацію, що дасть змогу уникати їх у майбутньому шляхом превентивних дій з боку державних органів, на які покладені функції державного контролю.
Спираючись на результати досліджень тенденцій розвитку операцій з давальницькою сировиною, можна стверджувати, що підвищення протекціоністської політики держави щодо таких операцій одночасно зі стимулюванням розвитку зовнішньоекономічних відносин буде продовжуватись. Проте недосконалість законодавчо-нормативної та методичної бази у сфері операцій з давальницькою сировиною призводить до зниження ефективності їх державного регулювання та контролю і потребує невідкладних заходів з їх удосконалення.
У третьому розділі – "Напрями вдосконалення державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності" – надано пропозиції та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення державного регулювання та контролю зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною, нормативно-правового й методичного забезпечення державного регулювання і контролю та розвитку системи державного контролю давальницьких операцій в Україні.
Реформування державного регулювання та державного контролю операцій з давальницькою сировиною повинно здійснюватися в рамках формування сприятливого середовища для нарощування потужностей внутрішнього виробництва й споживання та одночасного зменшення обсягів давальницької сировини в економіці з подальшим уникненням їх використання. Однак рівень розвитку економічних відносин та специфіка здійснення операцій з давальницькою сировиною зумовлюють посилення саме адміністративної ролі держави в регулюванні цих процесів, оскільки застосування ринкового механізму призведе до ще більших обсягів використання давальницької сировини на території нашої держави.
Проте недосконалість державного регулювання та контролю давальницьких операцій вимагає пошуку нових напрямів їх розвитку. Такі напрями передбачають заходи щодо вдосконалення, по-перше, концептуальних основ розвитку державного регулювання операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності; по-друге, законодавчої та методичної бази державного регулювання та контролю давальницьких операцій.
Для вирішення зазначених проблем нами розроблено власну Концепцію розвитку державного регулювання операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності, яка містить такі розділи:
1. Загальні положення. У цьому розділі обґрунтувано необхідність такої Концепції та основа її розробки.
Мета, основні завдання і принципи розвитку державного регулювання операцій з давальницькою сировиною. Основною метою Концепції є обмеження використання давальницьких операцій на території України в усіх сферах господарської діяльності. Зазначимо, що дана Концепція повинна бути складовою більш загальної концепції (стратегії) розвитку зовнішньоекономічної діяльності в рамках розвитку економічної системи України.
2. Механізм забезпечення реалізації Концепції. Цей розділ розкриває основні напрями вдосконалення державного регулювання давальницьких операцій, а саме:
? нормативно-правове забезпечення;
? організаційне забезпечення;
? інформаційне забезпечення;
? фінансове забезпечення.
3. Очікувані результати. Тут зазначені основні стратегічні питання, розвитку яких сприятиме дана Концепція:
- сталий інноваційний розвиток економіки та залучення інвестицій;
- створення сучасної системи державного регулювання операцій з давальницькою сировиною;
- збільшення надходжень до Державного бюджету коштів від здійснення давальницьких операцій;
- розвиток вітчизняного товаровиробника;
- забезпечення потреб внутрішнього ринку товарами власного виробництва;
- стабільна робота галузей економіки й окремих підприємств, від яких залежить економічна безпека держави.
Проаналізувавши зарубіжний досвід державного регулювання операцій з давальницькою сировиною у країнах зі схожим економічним розвитком (Російській Федерації, Республіках Білорусь та Казахстан), зроблено висновок, що чинна вітчизняна законодавча та нормативно-правова база здійснення та регулювання операцій з давальницькою сировиною має певні недоліки, які потребують усунення. Тому законодавче закріплення системи державного регулювання давальницьких операцій, її норм та принципів у Законі України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", а також внесення змін щодо зміни строків переробки давальницької сировини, запровадження ліцензування операцій з переробки давальницької сировини, заборона для переробки на території України окремих видів сировини (продукції рослинництва, тваринництва тощо), чітке визначення переліку органів державного регулювання давальницьких операцій та їх повноважень є основою посилення ролі держави в процесі регулювання зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.
Об’єктивною передумовою посилення державного контролю операцій з давальницькою сировиною є негативні наслідки їх використання у вигляді правопорушень з боку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які вдаються до використання давальницьких схем не як засобу виживання, а як засобу мінімізації податкових зобов’язань або їх уникнення. Такі факти є наслідком того, що процес переробки сировини та виготовлена з неї готова продукція не перебувають під державним контролем з дати ввезення сировини в Україну до дати перетину митної території України готової продукції.
Тому вдосконалення потребує, перш за все, організаційна сторона здійснення контрольних заходів з боку державних органів. Необхідне створення у структурі Державної митної служби України окремого структурного підрозділу, на який буде покладено функції організації та методичного забезпечення митного фінансового контролю зовнішньоекономічних операцій, у тому числі й операцій з давальницькою сировиною. Крім того, у структурах регіональних митниць доцільно створити відповідні підрозділи, на які буде покладено функцію здійснення планових та позапланових перевірок давальницьких операцій, що здійснюються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності у відповідному регіоні, завдяки яким стане можливим здійснення контролю кожного суб’єкта окремої операції з давальницькою сировиною на будь-якому її етапі.
У цьому розділі наголошується, що перспективою подальшого розвитку державного контролю давальницьких операцій є розробка його науково-методичного забезпечення з конкретизацією методів, прийомів, процедур, етапів тощо, послідовне здійснення яких забезпечить вирішення організаційно-управлінських завдань у цій сфері.
Для забезпечення єдиних методичних підходів та підвищення ефективності та результативності контролю операцій з давальницькою сировиною розроблено Технологічну схему проведення митними органами перевірок суб’єктів ЗЕД, що беруть участь в операціях з давальницькою сировиною як переробники, у якій конкретизовано основні елементи контрольно-перевірочних заходів, а саме:
1. Загальні положення. У цьому розділі зазначаються основа розробки Технологічної схеми та сфера її застосування.
2. Основні нормативно-правові акти, що регулюють засади здійснення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності операцій з давальницькою сировиною.
3. Джерела інформації. Тут систематизовані та класифіковані за призначенням основні документи, що підлягають контролю: торговельні, транспортні, митні, податкові, технологічні, фінансово-розрахункові, бухгалтерські документи та звітність, інші документи та інформація, необхідні для державного контролю.
4. Методичні прийоми контролю, які необхідно застосовувати під час контрольних заходів. У цьому розділі класифіковано методичні прийоми за способом їх здійснення на прийоми фактичного контролю, розрахунково-аналітичні та прийоми документального контролю, а також надано їх характеристику.
5. Напрями та процедури перевірки. Надається перелік напрямів та процедур контролю для кожного етапу перевірки операції з давальницькою сировиною: підготовчого, перевірки дотримання режиму переробки та системи обліку відходів.
6. Рекомендації щодо порядку документування посадовими особами митних органів виявлених під час перевірки порушень чинного законодавства. Тут наводяться вимоги чинного законодавства щодо оформлення виявлених під час контролю операцій з давальницькою сировиною порушень.
Одним з головних заходів щодо недопущення паралелізму і дублювання в діяльності та взаємодії державних контролюючих органів пропонується при Кабінеті Міністрів України створити єдину інформаційну базу між державними контролюючими органами. Така база дасть можливість відповідним органам, що мають різні контрольні функції та завдання, на основі одних і тих самих джерел інформації здійснювати аналіз законності, доцільності, рентабельності тощо зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною та робити власні висновки.
ВИСНОВКИ
У дисертації на основі проведеного дослідження здійснено теоретичне узагальнення методичних підходів, які у сукупності вирішують конкретне наукове завдання щодо розвитку методологічних засад організації та механізмів реалазації державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності. Отримані результати дослідження підтвердили покладену в його основу гіпотезу і дозволили автору сформулювати наступні висновки та рекомендації теоретичного і практичного характеру.
1. У результаті дослідження сутності поняття операцій з давальницькою сировиною та порядку їх здійснення в зарубіжних країнах було з’ясовано, що у світовій практиці діяльність з переробки давальницької сировини дістала назву "толінг". У ході дослідження було доведено, що поняття "толінг" є більш широким, ніж "операція з давальницькою сировиною", та запропоновано власне його визначення. Обґрунтовано, що операція з давальницькою сировиною відповідає всім ознакам толінгу та є основним його різновидом.
2. Необхідність посилення державного впливу на обсяги та порядок здійснення операцій з давальницькою сировиною через механізми державного регулювання та відповідну систему органів спричинена негативними наслідками застосування таких операцій, до яких можна віднести залежність цілих галузей економіки від іноземних постачальників, низький рівень технічного та технологічного забезпечення виробництва, низький рівень оплати праці тощо.
3. Державне регулювання операцій з давальницькою сировиною здійснюється на наднаціональному, загальнодержавному (національному) та територіальному (регіональному) рівнях, ключове значення серед яких на сьогодні має саме національний рівень. Однак поступове здійснення адміністративної та регуляторної реформ, за яких більша частка повноважень щодо регулювання та контролю перейде до місцевих органів управління, а також інтеграційні тенденції залучення України до світової економічної спільноти в подальшому приведуть до домінування наднаціонального рівня та посилення ролі регіонального рівня.
4. Визначено місце державного контролю серед функцій державного управління, місце та структуру державного фінансового контролю в системі державного контролю шляхом розробки класифікації державного контролю операцій з давальницькою сировиною за його видами з урахуванням завдань та повноважень суб’єктів його здійснення. У даному контексті розроблено визначення поняття державного фінансового контролю за операціями з давальницькою сировиною, а також визначені його мета, завдання, напрями, функції, суб’єкти, види та форми його здійснення.
5. Державне регулювання операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності здійснюється за допомогою економічних, правових та адміністративних методів. Система адміністративно-правового та економічного регулювання є досить розгалуженою та включає в себе окремі інструменти, які класифіковано за їх впливом (непрямим та прямим) на порядок здійснення давальницьких операцій. Дія економічних інструментів полягає у створенні таких умов, за яких використання давальницьких операцій було б невигідним.
6. У результаті наукового аналізу законодавчого регулювання зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною виявлено, що державне регулювання давальницьких операцій пройшло чотири основні еволюційні етапи:
– відсутність будь-якого регуляторного впливу на давальницькі операції з боку держави;
– виокремлення на законодавчому рівні операції з давальницькою сировиною з-поміж інших видів зовнішньоекономічних операцій;
– урегулювання порядку ввезення давальницької сировини та визначення схем розрахунків за її переробку;
– встановлення більш жорстких умов здійснення операцій з давальницькою сировиною через їх обмеження та часткову заборону.
7. Подальший розвиток державного регулювання повинен виходити із загальноприйнятих європейських стандартів та стандартів СОТ. Однак, незважаючи на вимоги світової спільноти щодо зменшення впливу держави на економічні процеси, реформування державного регулювання операцій з давальницькою сировиною в бік послаблення ролі держави на сучасному етапі економічного розвитку є недоцільним та небезпечним для металообробної, хімічної, нафтопереробної та легкої промисловостей. Виходячи з цього, в рамках загальної економічної та зовнішньоекономічної стратегій розвитку України розроблено Концепцію розвитку державного регулювання операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності, основною метою якої є зменшення обсягів давальницьких операцій в економіці країни шляхом посилення ролі державного регулювання.
8. Основою посилення ролі державного регулювання є законодавче закріплення його системи, норм та принципів у Законі України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах". Але чинний Закон є недосконалим і потребує доопрацювання, що стосуються: зміни строків переробки, запровадження ліцензування операцій з переробки давальницької сировини, заборони переробки на території України окремих видів сировини (продукції рослинництва, тваринництва тощо), чіткого визначення переліку органів державного регулювання операцій з давальницькою сировиною та їх повноважень.
9. Негативні наслідки використання давальницьких операцій у вигляді правопорушень з боку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які вдаються до використання давальницьких схем не як засобу виживання, а як засобу мінімізації податкових зобов’язань або їх уникнення, є об’єктивною передумовою посилення державного контролю таких операцій. Для забезпечення єдиних методичних підходів та підвищення результативності контролю операцій з давальницькою сировиною розроблено Технологічну схему проведення митними органами перевірок суб’єктів ЗЕД, що беруть участь в операціях з давальницькою сировиною як переробники, у якій конкретизовано основні елементи контрольно-перевірочних заходів.
10. Запропоновано такі практичні рекомендації органам державної влади щодо регулювання та контролю зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною:
- Кабінету Міністрів України: визначитися із концептуальними засадами розвитку державного регулювання операцій з давальницькою сировиною; до чинного переліку товарів та сировини, імпорт яких обмежується або заборонений, додати сировину та продукцію рослинного та тваринного походження; розробити нову редакцію Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", враховуючи зміни строків переробки, запровадження ліцензування давальницьких операцій, заборону переробки продукції рослинництва та тваринництва, визначення переліку органів державного регулювання та їх повноважень, та внести на розгляд Верховній Раді України;
- Державній митній службі України: розробити Положення щодо порядку надання ліцензій на здійснення операцій з переробки давальницької сировини; визначитися із методичними підходами до організації проведення контрольних заходів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що беруть участь в операціях з давальницькою сировиною.
Пропоноване дослідження не розв’язує всіх проблем державного регулювання та контролю зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною. З урахуванням специфіки давальницьких операцій та зовнішньоекономічної стратегії України в цілому перспективним є дослідження факторів ефективності процесів державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності, а також механізмів їх реалізації.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Єдинак Т.С. Механізм державного регулювання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності: методи та інструменти // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. – № 2. – С. 81-86.
2. Єдинак Т.С. Проблеми державного регулювання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д.: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – № 4. – С. 141-147.
3. Єдинак Т.С. Проблеми організації державного фінансового контролю за відшкодуванням експортного ПДВ // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. – № 1. – С. 56-60.
4. Єдинак Т.С. Система державного фінансового контролю зовнішньоекономічної діяльності, теоретичні засади її побудови // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – № 2. – С. 168-172.
5. Єдинак Т.С. Сутність та значення державного фінансового контролю за операціями з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. – № 3. – С. 56-60.
6. Єдинак Т.С. Відшкодування експортного ПДВ: проблеми здійснення державного фінансового контролю // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2006. – № 1(15). – С. 89-95.
7. Єдинак Т.С. Державний фінансовий контроль оподаткування експорту сільськогосподарської продукції // АгроІнКом. – 2006. – № 1. – С. 20-22.
8. Пісьмаченко Л., Єдинак Т. Фінансовий контроль за зовнішньо-економічними операціями з давальницькою сировиною у контексті фінансової безпеки держави // Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 3. –
С. 5-15. Особистий внесок: автором розроблено Схему організації державного фінансового контролю за здійсненням операцій з давальницькою сировиною.
9. Єдинак Т.С. Державний контроль за давальницькими операціями в зовнішньоекономічній діяльності // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: Матеріали 3-ї регіональної наук.-практ. конф. / За заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. – С. 54-56.
10. Єдинак Т.С. Деякі аспекти контролю за операціями з давальницькою сировиною в контексті забезпечення економічної безпеки України // Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2005. – С. 75-76.
11. Єдинак Т.С. Проблеми забезпечення експортно-імпортної збалансованості економіки України на шляху до європейської інтеграції // Митна політика України в умовах інтеграції до світової спільноти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2006. –
С. 27-28.
12. Єдинак Т.С. Щодо проблем здійснення державного фінансового контролю за відшкодуванням експортного ПДВ України // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2005. – С. 282-283.
13. Єдинак Т.С., Богатирьова Є.І. Організаційні засади здійснення аудиту зовнішньоекономічної діяльності митними органами // Майбутнє – аудит: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг,
12 грудня 2006 року): Тези доповідей / Редкол.: М.Л. Крапивко, В.Я. Нусінов, К.С. Сурніна, Н.М. Кругла. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – С. 88-89. Особистий внесок: автором класифіковано найбільш поширені порушення чинного законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

АНОТАЦІЯ

Єдинак Т.С. Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007.
Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій з удосконалення державного регулювання та контролю зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною за умов євроінтеграційних процесів України. У роботі визначено сутність державного регулювання та контролю давальницьких операцій у контексті забезпечення національної безпеки України.
Проведено аналіз державного регулювання операцій з давальницькою сировиною та визначено його основні історичні еволюційні етапи, тенденції розвитку таких операцій, а також вплив конкретних інструментів державного регулювання на ці процеси. Проаналізовано чинну законодавчу та методичну базу з регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною, визначено її недоліки та надано пропозиції з їх усунення.
Розроблено концептуальну модель розвитку державного регулювання давальницьких операцій в умовах євроінтеграції. Визначено шляхи підвищення ефективності державного контролю давальницьких операцій. Надано практичні рекомендації з удосконалення законодавчо-нормативної бази регулювання зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною в Україні. Розроблено пропозиції з удосконалення державного регулювання та контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності.
Ключові слова: державне регулювання, державний контроль, зовнішньоекономічна діяльність, толінг, операція з давальницькою сировиною.

АННОТАЦИЯ

Единак Т.С. Государственное регулирование и контроль над операциями с давальческим сырьем во внешнеэкономической деятельности. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Гуманитарный университет "Запорожский институт государственного и муниципального управления". – Запорожье, 2007.
Диссертация посвящена обоснованию и разработке теоретических и практических рекомендаций по усовершенствованию государственного регулирования и контроля над операциями с давальческим сырьем в условиях евроинтеграционных процессов в Украине. В диссертации определена сущность государственного регулирования и контроля над давальческими операциями в контексте обеспечения конкурентоспособности экономики Украины на международном рынке товаров и услуг, а также защиты национального товаропроизводителя. Определено, что в практике иностранных государств вместо понятия операций с давальческим сырьем используется понятие толлинговых операций (толлинга). В диссертации установлена разница между этими понятиями и представлено собственное определение толлинговых операций с точки зрения государственного регулирования как совокупности экономико-правовых отношений, которые возникают между субьектами внешнеэкономической деятельности (заказчиком и исполнителем) и государством в процессе переработки ввезенного сырья и дальнейшего вывоза изготовленной из него готовой продукции с использованием льготного режима налогообложения, с правом собственности на них иностранного заказчика. Также классифицированы толлинговые операции по месту их осуществления (внешние и внутренние) и характеру работ и услуг (операции с давальческим сырьем, обработка товаров (монтаж, сборка, монтирование, наладка), ремонт товаров (восстановление и регулирование), использование расходных материалов) и определено, что операция с давальческим сырьем является основной разновидностью толлинга.
Определено три уровня государственного регулирования операций с давальческим сырьем: наднациональный, общегосударственный (национальный) и территориальный (региональный), а также выделены и классифицированы инструменты государственного регулирования по их влиянию на порядок осуществления давальческих операций.
Проведенный научный анализ законодательного регулирования операций с давальческим сырьем позволил выделить четыре основных эволюционных этапа развития системы государственного регулирования таких операций:
1) 1991-1993 гг. – отсутствие какого-либо регулирующего влияния на давальческие операции со стороны государства;
2) 1993-1995 гг. –выделение на законодательном уровне давальческих операций из числа других видов внешнеэкономических операций;
3) 1995-2001 гг. – законодательное урегулирование ввоза давальческого сырья и определение схем рассчетов за его переработку;
4) 2001-2007 гг. – ужесточение условий совершения операций с давальческим сырьем путем внесения законодательных изменений.
В диссертации определено место государственного контроля над давальческими операциями в системе государственного управления, место и структуру государственного финансового контроля в системе государственного контроля путем разработки собственной классификации государственного контроля над давальческими операциями по его видам с учетом заданий и полномочий субъектов его осуществления. В данном контексте разработано определение государственного финансового контроля над операциями с давальческим сырьем, а также определены его цель, задания, направления, функции, субъекты, виды и формы его осуществления.
Выяснено, что дальнейшее развитие государственного регулирования должно исходить из общепринятых европейских стандартов и стандартов Всемирной организации торговли. Однако, несмотря на требования мирового сообщества относительно уменьшения влияния государства на экономические процессы, реформирование государственного регулирования операций с давальческим сырьем в сторону ослабления роли государства на современном этапе экономического развития является нецелесообразным и опасным для металлообрабатывающей, химической, нефтеперерабатывающей и легкой промышленности. Исходя из этого, разработана Концепция развития государственного регулирования операций с давальческим сырьем во внешнеэкономической деятельности в рамках общей экономической и внешнеэкономической стратегии развития Украины, основной целью которой является уменьшение объемов давальческих операций в экономике страны путем усиления роли государственного регулирования.
Ключевые слова: государственное регулирование, государственный контроль, внешнеэкономическая деятельность, толлинг, операция с давальческим сырьем.

ANNOTATION

Edynak T.S. The state adjusting and control of goods made on commission operations in the foreign economic activity. – Manuscript.
The thesis is for the purpose of gaining the scientific degree of candidate of state administration sciences on speciality 25.00.02 – The state administration control-gearing. – The University of the Humanities "Zaporizhya Institute of Public and Municipal Administration". – Zaporizhya, 2007.
The Ph.D. thesis is devoted to the support of theory and development of practical recommendations on the improvement of the state adjusting and control of goods made on commission operations in the foreign-economic activity system on conditions of Euro integration processes in Ukraine. The main point of the state adjusting and control of goods made on commission operations is specified as used in the national safety of Ukraine ensuring.
The analysis of state control of goods made on commission operations is carried out and its fundamental historical stages, such operations’ trends as well as specific state controlling instruments’ effect on these processes are specified. The current legislation and methodology of the state control of goods made on commission operations are analyzed, their current shortcomings are exposed and the suggestions on these defects’ correction are made.
A conceptual model of transformation of the state control-gearing of goods made on commission operations on conditions of Euro integration processes is devised. The ways of the state control of goods made on commission operations effectiveness increase are specified. The recommendations on the improvement of the system of the legislative adjusting of the goods made on commission operations in the foreign-economic activity in Ukraine are given. The suggestions on the improvement of the state adjusting and control of goods made on commission operations in the foreign economic activity are developed .
Key words: government control, state control, foreign economic activity, tolling, the goods made on commission operations.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: розкриття бухгалтерських адвокатом науково доказів поліції мирової інформаційного комп'ютерних оперативної смартфонів спеціальних розслідуванні електричної Вимагання працівників Виникнення Канади Виправлення Виправні кооперативі експерта моральних навчальні представницькі засуджених провадження соціального церкви контроль масової батьків боржника управлінні військовослужбовців протиправні міжнародних лікувальну конкуренції торгівлю хабарництво Німеччини підвищеної податкової спеціального господарського обстановки заподіяної немайнової моральної службовими життю малолітніми незаконними незаконними внутрішніх екологічних НКВС Віктимологічна профілактика Влада автомобільної громади розслідування Внутрівідомчий Внутрішнє переконання прикордонні Європейському Внутрішньоуправлінська Європейського політики факторів християнства радянського трубчастих Геґеля жертву Гарантії землю слідчого проступки фінансових Гарантія забезпечення податкового паритетність Гендерна смислової правових Геокриміногенна Гідність прокуратури майном адміністрацій консультаційних Господарський підприємців інвестиційної підтримки корпоративних акціонерних лікарськими банкрутства податків Гродський контроль порядок громадянського Громадянин Громадянство Громадянське Громадянські Грошові Групова насильницька Гуманізація інтервенція Делегування Деліктний Деліктологія управління судової громадянське Держава влада допомога інформаційна кадрова транскордонного тероризму соціальної торгівлі житлово політика місцевих політика регуляторна служба політичне охорони аграрного туризму природні агропромислового безпеки зайнятості населення торгівлі промисловості промислового регіону підприємництва освітнього митної монополій освітніх праці транспортних залізничного аграрного ринку культури кооперації олійного охороні регіонів пенсійного телекомунікаційної туристичної фондового освіти регіону розвитку туризму давальницькою програмування транспортної техногенної гуманітарній партійної допомоги населення гетьманату Пенсійного мінерально вищою економікою судів життєдіяльності інноваційною місцевому пенітенціарною охорони пожежною приватизацією вищої здоров'я інтелектуальних культури європейської допомогою електроенергетики рекреаційного безпеки військовими середньої охорони переробних органів контроль фондового сільськогосподарського злочинністю нотаріальною цінних ліцензійної Буковині економічної інноваційних службовець фінансовий природокористування гілок етнічними Криму папери навчальними страхування неповнолітніхмитної громадянського Дністрянського Петрункевича західноукраїнських Державотворчий Дефектність управління унітарній адміністративного доказів канонічного конституційногоподаткового Джерела Європейського Союзу Джерела трудового Диспозитивність

 


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking