Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Діяльність міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

 

ДЖАГУПОВ Григорій Володимирович

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті внутрішніх справ, МВС України, м. Харків.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Комзюк Анатолій Трохимович, Національний університет внутрішніх справ, професор кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Тищенко Микола Маркович,
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, професор кафедри адміністративного права;

кандидат юридичних наук, доцент
Нечитайленко Анатолій Олександрович,
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сково-роди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін.

Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафед-ра конституційного та адміністративного права, Міністерство освіти і науки України (м. Київ).

Захист відбудеться “30” жовтня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

Автореферат розісланий “28” вересня 2002 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Мошенський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень є вирішальною стадією провадження в справах про адміністративні правопорушення, в якому практично реалізується такий важливий правовий засіб забезпечення правопорядку як адміністративна відповідальність. На стадії виконання постанов знаходить реальне втілення принцип невідворотності покарання за вчинене правопорушення. Значний обсяг діяльності щодо виконання таких постанов здійснює міліція.
У наш час зазначена ділянка правової роботи набуває особливої значущості, що обумовлено, насамперед, дуже низьким рівнем фактичного виконання накладених адміністративних стягнень. Наприклад, штраф стягується лише на 60 %. Тим самим знецінюється вся попередня діяльність правоохоронних органів, спрямована на притягнення порушника до відповідальності, підривається їх авторитет, а держава несе великі матеріальні втрати. Крім цього, останніми роками сфера дії адміністративно-деліктного законодавства значно розширилась, росте число складів адміністративних проступків, кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, як наслідок – обсяги виконавчого провадження також постійно збільшуються. Врешті-решт, нові економічні відносини і правові реалії істотно впливають на практичне здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення в цілому і стадію виконання постанов про накладення адміністративних стягнень зокрема. Ставляться нові вимоги і до адміністративної діяльності міліції, пов’язаної з виконанням постанов, її організації, технології та культури. Таким чином, глибоке дослідження проблем адміністративно-правового регулювання і практичного здій-снення міліцією провадження щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень набуває особливого змісту і актуальності.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до п. 3.1 Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень навча-льних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 рр. (затверджене рішенням колегії МВС України № 4КМ/2 від 28 лютого 1995 року) і Університету внутрішніх справ (п. 3 Головних напрямків наукових досліджень Університету внутрішніх справ на 1996-2000 рр.).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на ос-нові чинного законодавства України і практики його реалізації здійснити аналіз сутності та змісту діяльності міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень і визначи-ти основні напрямки її удосконалення.
Об’єктом дослідження є адміністративно-правові відносини, які виникають у сфері виконан-ня міліцією постанов про накладення адміністративних стягнень.
Предмет дослідження складають теоретико-методологічні засади, нормативна основа та про-цедури діяльності міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішуються такі основні завдання:
- визначаються сутність, особливості і структура адміністративного процесу;
- розкривається поняття виконання постанов про накладення адміністративних стягнень як самостійної стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення, визначаються йо-го предмет і завдання, а також місце у структурі адміністративного процесу;
- встановлюються етапи виконавчого провадження, розкриваються їх склад і зміст;
- аналізується правовий статус міліції як суб’єкта виконання постанов про накладення адмі-ністративних стягнень;
- характеризується діяльність міліції щодо виконання постанов про накладення окремих ви-дів адміністративних стягнень;
- формулюються рекомендації щодо усунення найбільш поширених недоліків, які зустрічаються в практичній діяльності міліції щодо виконання зазначених постанов;
- визначаються напрямки удосконалення правового регулювання діяльності міліції щодо ви-конання постанов про накладення адміністративних стягнень.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування спрямовується системним підходом, що дає можливість до-сліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз діяльності міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. У роботі також використовувались окремі методи наукового пізнання. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат, визначено сутність та особливості адмініст-ративного процесу і виконавчого провадження (розділ І). Для аналізу правового статусу міліції у провадженні в справах про адміністративні правопорушення (підрозділ 1.3) використано докумен-тальний аналіз, історичний та компаративний методи. За допомогою структурно-логічного та по-рівняльно-правового методів здійснено аналіз основних елементів виконавчого провадження (під-розділ 1.2). Методи класифікації, групування, статистичний та соціологічного опитування застосо-вувалися для дослідження різноманітних питань діяльності міліції щодо виконання окремих видів адміністративних стягнень (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Компаративний, логіко-семантичний методи, документальний аналіз та соціологічного опитування використовувались для визначення напрям-ків удосконалення діяльності міліції щодо здійснення виконавчого провадження (підрозділ 2.4).
Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали загальнотеоретичні наукові праці, розробки фахівців в галузі теорії управління та адміністративного права: В.Б. Авер’янова, О.Ф.Андрійко, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, І.П. Голосніченка, С.Т. Гончарука, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, М.І. Єропкіна, В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, О.П. Клюшніченка, Л.В. Коваля, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.П. Коренєва, Б.М. Лазарева, І.В. Мартьянова, М.Я. Маслєннікова, А.О. Нечитайленка‚ В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, Р.С. Павловського, І.В. Пано-вої, В.П. Пєткова, Л.Л. Попова, В.М. Протасова, М.Я. Саввіна, Н.Г. Саліщевої, В.М. Самсонова, А.О. Селіванова, О.Ф. Скакун, В.С. Стефанюка, М.С. Студенікіної, Ю.О. Тихомирова, М.М. Ти-щенка, В.В. Цвєткова, Ю.С. Шемшученка, В.К. Шкарупи, О.П. Шергіна, А.Ю. Якімова, О.М. Яку-би та ін. Нормативною основою роботи є Конституція України, чинні законодавчі та інші норма-тивно-правові акти, які регулюють предмет, завдання і процедури виконавчого провадження в Україні, а також діяльність міліції щодо його здійснення. Дисертант звертався також до актуальної політико-правової публіцистики, на сторінках якої дискутується багато питань, що стосуються проблем удосконалення державного управління в цілому, адміністративного процесу та виконав-чого провадження, зокрема. Емпіричну базу дослідження складають статистичні матеріали МВС України, які стосуються виконання постанов про накладення адміністративних стягнень, матеріа-ли практичної діяльності міліції, органів статистики Харківської області та результати соціологіч-ного опитування 499 працівників міліції і 565 громадян.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим у вітчиз-няній адміністративно-правовій науці комплексним дослідженням, присвяченим проблемам вико-нання міліцією постанов про накладення адміністративних стягнень. У результаті проведеного до-слідження сформульовано нові наукові положення і висновки, які запропоновані здобувачем осо-бисто і виносяться на захист. Основні з них такі:
1. Дістало подальший розвиток визначення сутності, особливостей і структури адміністратив-ного процесу в умовах трансформації суспільних відносин в Україні.
2. Удосконалено розуміння виконання постанов про накладення адміністративних стягнень як складової частини провадження в справах про адміністративні правопорушення, завершальної стадії всього провадження у справі, яка відзначається автономністю і має ряд особливостей порів-няно з іншими стадіями.
3. Дістало подальший розвиток визначення виконавчого провадження, його предмета, завдань та місця в адміністративному процесі.
4. Удосконалено класифікацію етапів виконання постанов про накладення адміністративних стягнень, виділено і проаналізовано п’ять таких етапів: порушення виконавчого провадження; дове-дення постанови до відома порушника; звернення постанови про накладення стягнення до виконан-ня; безпосереднє виконання постанови і завершення справи.
5. Дістала подальший розвиток характеристика двох основних напрямків діяльності міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень: а) виконання постанов, ви-несених посадовими особами самої міліції, тобто реалізації власних постанов про накладення ад-міністративних стягнень; б) забезпечення виконання адміністративних стягнень, накладених ін-шими органами і посадовими особами (постанов суддів).
6. Удосконалено характеристику причин неефективності діяльності міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
7. Вперше обгрунтовано необхідність перегляду підходів до правового регулювання виконав-чого провадження, виокремлення правового інституту виконавчого провадження.
8. Вперше сформульовано пропозиції щодо удосконалення ряду норм, якими регулюється ді-яльність міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науко-во-теоретичний, так і практичний інтерес:
- у сфері науково-дослідної діяльності – основні висновки дослідження може бути викорис-тано для подальшої розробки проблем адміністративно-процесуального права;
- у правотворчості – використання результатів дослідження буде сприяти удосконаленню правового регулювання діяльності міліції щодо виконання постанов про накладення адміністрати-вних стягнень;
- у правозастосовчій діяльності використання одержаних результатів дозволить поліпшити практичну діяльність міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень;
- у навчальному процесі – матеріали дисертації уже використовуються під час проведення занять з дисциплін “Адміністративне право”, “Адміністративний процес”, “Адміністративна від-повідальність” і “Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ” в Національному універ-ситеті внутрішніх справ. Їх враховано також у науково-методичних розробках, підготовлених за участю автора.
Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що містяться в дисертації. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень науки адміністративного права, всі сформульовані в ньому положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У співавторстві опубліковано навчальний посібник “Адміні-стративна відповідальність в Україні” (здобувачем розроблено підрозділ “Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень”, обсяг – 0,5 д.а.). В дисертації ідеї та розробки, які нале-жать співавторам, не використовувались.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було оприлюднено дисертантом на двох науково-практичних конференціях “Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування” (Суми, 2000), “Конференція ад’юнктів і слухачів магістратури” (Харків, 2001), а також на засіданнях кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ.
Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у навчальному посібнику “Адміністративна відповідальність в Україні”, чотирьох статтях в наукових журналах та збірниках наукових праць, а також двох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, двох розділів‚ які об’єднують сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації стано-вить 214 сторінок. Список використаних літературних джерел складається із 373 найменувань і займає 32 сторінки, додатки – 22 сторінки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації‚ визначаються її зв’язок з науковими планами та програмами‚ об’єкт і предмет‚ мета і завдання‚ методи дослідження‚ наукова новизна та практичне значення одержаних результатів‚ особистий внесок здобувача в їх одержання‚ апро-бація результатів дисертації та публікації.
Розділ І “Загальні положення провадження щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень” містить три підрозділи. У першому підрозділі “Сутність виконавчо-го провадження та його місце в адміністративному процесі” підкреслюється, що виконання по-станов про накладення адміністративних стягнень є частиною адміністративного процесу, зокре-ма, складовою провадження в справах про адміністративні правопорушення.
У дисертації простежується динаміка формування таких важливих понять, як “адміністратив-ний процес” і “адміністративне провадження”, зазначається, що усвідомлення сутності цих понять потребує використання положень, вироблених як загально-правовою теорією, так і наукою адміні-стративного права.
Здійснивши аналіз розвитку уявлень про поняття адміністративного процесу, дисертант дій-шов висновку, що його можна визначити як врегульовану адміністративно-процесуальними нор-мами діяльність органів виконавчої влади (посадових осіб), зміст якої становить розгляд і вирі-шення індивідуальних адміністративних справ, що виникають у сфері державного управління, в порядку реалізації завдань та функцій виконавчої влади.
Адміністративне провадження, яке становить частину адміністративного процесу, в роботі ви-значається як нормативно врегульований порядок вчинення процесуальних дій, які забезпечують законний і об’єктивний розгляд та вирішення індивідуальних адміністративних справ, об’єднаних спільністю предмета. Основним критерієм поділу адміністративного процесу на окремі види про-ваджень слугує характер індивідуально-конкретних управлінських справ, що відображає їх най-більш суттєві властивості та особливості. Цей критерій обумовлює специфіку того чи іншого виду провадження, оскільки кожне провадження має на меті вирішення конкретної категорії адмініст-ративних справ відповідно до чітко визначеної процедури розгляду. Поділ адміністративного про-цесу на провадження обумовлює формування інститутів адміністративно-процесуального права, до яких належать інститути дисциплінарного, виконавчого провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення та ін.
У дисертації звертається увага на необхідність чіткого відмежування “виконавчого провадження” як складової частини адміністративного процесу і “виконавчого провадження” – стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. Хоча вони і мають однакову назву, але відрізняються за завданнями, правовою основою, змістом, процедурами тощо.
На підставі здійсненого аналізу дисертант робить висновок про те, що виконавче провадження як стадія – це регламентована адміністративно-процесуальними нормами діяльність державних органів, спрямована на практичну реалізацію адміністративного стягнення, призначеного правопорушнику, в ході якої останній зазнає позбавлення відповідних благ і обмежень особистісного, морального чи матеріального характеру з тим, щоб спонукати його не вчиняти правопорушень у майбутньому.
У другому підрозділі “Виконання постанов як стадія провадження в справах про адміністра-тивні правопорушення” розкривається сутність основних етапів цього провадження, комплексно аналізуються сутність та зміст виконання постанов про накладення адміністративних стягнень як завершальної стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення, розкриваються її характерні особливості.
Зазначається, що стадія виконання постанов про накладення адміністративних стягнень включає кілька елементів. Це, по-перше, початок процесу виконання постанови про накладення стягнення. По-друге, обов’язкове інформування правопорушника про накладене стягнення з метою справити виховний вплив на нього, попередження можливого ухилення від виконання стягнення, створення необхідних умов для забезпечення участі порушника у своєчасному і повному виконанні стягнення, а також забезпечення йому правових гарантій для оскарження постанови про застосоване стягнення. Крім цього, в разі виконання стягнення у вигляді попередження таким інформуванням досягається мета безпосереднього виконання стягнення, а під час виконання стягнення у вигляді штрафу – постанова звертається до добровільного виконання. Третім елементом виконавчого провадження є доведення постанови до відома органу (посадової особи), покликаного здійснювати виконання, коли добровільне виконання неможливе. Четверта складова полягає в безпосередньому реальному виконанні постанови про застосування стягнення. Нарешті, п’ятим елементом є завершення виконавчого провадження. Цей момент свідчить також про закінчення реального застосування до правопорушника правообмежень, обумовлених адміністративним стягненням, і реалізації адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення.
Аналізуючи значення та зміст зазначених елементів, здобувач підкреслює, що діяльність щодо виконання адміністративних стягнень, як і будь-яка інша правова діяльність, складається з низки послідовних процесуальних дій, які відрізняються одна від одної своїм призначенням, особливостями правових позицій учасників, термінами здійснення тощо. На думку дисертанта, існування різних завдань провадження щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень обумовлює виділення в ньому п’яти основних етапів, кожен з яких охоплює здійснення певних груп процесуальних дій. Це: порушення виконавчого провадження; доведення постанови до відома порушника; звернення постанови про накладення адміністративного стягнення до виконання; безпосереднє виконання постанови і завершення справи. З’ясування змісту зазначених груп процесуальних дій, термінів їх здійснення важливо для правильного розуміння змісту і структури провадження щодо виконання адміністративних стягнень в цілому. В підрозділі детально характеризуються особливості правового регулювання та практичного здійснення кожного з цих етапів.
У третьому підрозділі “Повноваження міліції щодо застосування і виконання адміністрати-вних стягнень” підкреслюється, що виконання постанов про накладення адміністративних стяг-нень входить до компетенції різних органів і посадових осіб. Особливе місце серед них займають органи внутрішніх справ України, зокрема, міліція. Міліція є державним озброєним органом вико-навчої влади, одним із основних завдань якого закон називає виконання адміністративних стяг-нень.
У дисертації підкреслюється, що можна виділити два напрямки діяльності міліції щодо вико-нання адміністративних стягнень. Перший напрямок полягає у виконанні постанов, винесених по-садовими особами самої міліції. Щорічна кількість таких постанов коливається в межах від сотень тисяч до кількох мільйонів, що свідчить про величезні обсяги роботи в цій сфері. Другий напря-мок – це забезпечення виконання адміністративних стягнень, застосованих іншими органами і по-садовими особами (постанов суддів про накладення стягнень у вигляді адміністративного арешту, позбавлення спеціального права і оплатного вилучення чи конфіскації вогнепальної зброї та боє-припасів).
У роботі зазначається, що нормативну основу діяльності міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень становлять різні нормативні акти, які в сукупності утво-рюють законодавство про адміністративні проступки. Систему цього законодавства в наш час складають Кодекс України про адміністративні правопорушення і окремі законодавчі акти. Під-креслено, що широта суспільних відносин, які перебувають під охороною міліції, обумовила знач-но більший, порівняно з іншими галузевими органами, обсяг їх юрисдикційних повноважень. Від-повідно до чинного законодавства міліції надано право розглядати і вирішувати справи про досить широке коло адміністративних правопорушень.
Основну увагу в підрозділі приділено аналізу тих стягнень, постанови про застосування яких міліція має право виконувати. Посадові особи міліції правомочні застосовувати попередження і штраф, в тому числі й виконувати їх безпосередньо на місці вчинення правопорушення. Вони ви-конують також постанови про застосування позбавлення спеціального права, оплатного вилучення зброї і боєприпасів, адміністративного арешту і здійснюють видворення за межі держави іноземців і осіб без громадянства, які грубо порушують законодавство України.
У підрозділі детально аналізуються також результати соціологічного опитування працівників міліції і громадян щодо дієвості існуючої системи адміністративних стягнень і ставлення до неї респондентів. Особливо підкреслюється той факт, що тільки 4 % опитаних оцінюють ефективність системи адміністративних стягнень як достатньо високу і вважають, що вона не потребує ніяких змін.
Розділ ІІ “Провадження щодо виконання міліцією постанов про накладення окремих ад-міністративних стягнень”, який складається з чотирьох підрозділів, присвячено характеристиці провадження щодо виконання постанов про накладення того чи іншого стягнення, а також про-блем підвищення ефективності діяльності міліції у цій сфері.
У першому підрозділі “Провадження щодо виконання постанов про накладення штрафу” за-значається, що штраф є найпоширенішим видом адміністративних стягнень майнового характеру взагалі і тих, що накладаються посадовими особами міліції зокрема. Він застосовується більш ніж у 80 % усіх випадків притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Штраф є до-мінуючою формою адміністративної відповідальності, оскільки він застосовується як єдиний або альтернативний захід стягнення практично за будь-яке правопорушення, передбачене в Особливій частині розділу ІІ КпАП.
У роботі зроблено висновок, що чинне законодавство не встановлює єдиного порядку вико-нання зазначеного адміністративного стягнення. Процедура його виконання залежить від ряду чинників: добровільності сплати правопорушником штрафної суми, наявності скарги або протесту на постанову, наявності або відсутності у порушника постійного заробітку, місця накладення штрафу тощо. Проте, в будь-якому випадку правопорушнику надається можливість самому спла-тити накладений на нього штраф. Така сплата має бути здійснена не пізніше п’ятнадцяти днів із дня вручення порушнику копії постанови про накладення штрафу.
В дисертації зазначається, що добровільна сплата накладеного штрафу не повинна залишатися безконтрольною. Належна організація контролю за процесом виконання стягнення – одна з умов повного стягнення накладеного штрафу. Здійснені дисертантом дослідження в цій сфері показали, що у більшості випадків у встановлений 15-денний термін адміністративний штраф добровільно сплачують лише від 20 до 25 відсотків правопорушників. У зв’язку з цим посадовим особам мі-ліції, які здійснюють провадження у справах про адміністративні правопорушення, слід приділяти належну увагу роз’ясненню порушникам порядку сплати накладеного штрафу. Така роз’яснювальна робота може здійснюватися як на стадії розгляду справи і прийняття по ній рі-шення, так і в момент звернення постанови про накладення адміністративного штрафу до вико-нання.
У роботі названо ще кілька причин, через які механізм добровільної сплати правопорушником визначеної суми штрафу в наш час належним чином не спрацьовує. Перш за все, багато порушни-ків ігнорує обов’язок щодо сплати штрафу, сподіваючись таким чином ухилитись від стягнення. Крім цього, суми штрафів у наш час настільки високі, що у людей часто просто немає грошей для сплати штрафу.
У підрозділі звертається увага також на ефективність провадження щодо виконання постанов про накладення штрафу в цілому. Зазначається, що в наш час в разі несплати порушником штрафу в п’ятнадцятиденний строк добровільно постанова надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби в порядку, встановленому законом. Проте і цей механізм не спрацьовує, значна частина штрафних сум (приблизно 25 %) взагалі не стягується. Тому зроблено висновок, що з метою підвищення ефективності виконання всіх постанов про застосування штра-фу доцільно дещо спростити його порядок, скоротивши окремі ланки виконавців, і за основу взяти підвищення зацікавленості самого порушника у добровільній сплаті суми штрафу.
У другому підрозділі “Провадження щодо виконання постанов про позбавлення права керу-вання транспортними засобами” зазначається, що функції щодо виконання таких постанов по-кладено на посадових осіб Державної автомобільної інспекції. Зазначене адміністративне стягнен-ня застосовується за недотримання (невиконання) порядку користування спеціальним правом, вчинення грубих порушень правил дорожнього руху, які створюють загрозу життю, здоров’ю та майну самого порушника або іншим особам, об’єктам державної чи колективної власності, приро-ді.
У роботі аналізуються результати проведеного дисертантом соціологічного опитування насе-лення та працівників міліції з метою визначення їх ставлення до адміністративного стягнення у вигляді позбавлення спеціального права, а також до порядку його застосування та виконання. Рес-пондентам було запропоновано висловити своє ставлення до того, яким був би оптимальний строк у випадках грубого чи систематичного порушення порядку користування транспортним засобом. Найбільше працівників міліції вважає, що цей строк має бути не більшим, ніж один рік (42 % рес-пондентів). Ще 23 % вважає, що найбільш оптимальним був би строк 1-2 роки. Строку понад 3 ро-ки віддають перевагу 20 % працівників, які відповіли на це запитання. Тих, хто вважає оптималь-ним період 2-3 роки – лише 15 %.
В дисертації зазначається, що в наш час механізм прийняття рішення про позбавлення права керування та виконання відповідної постанови врегульовано дуже незадовільно. Так, на практиці працівники Державтоінспекції вилучають посвідчення на право керування, готують матеріали справи і надсилають їх судді. Суддя, в свою чергу, приймає постанову про позбавлення права ке-рування транспортними засобами, яка виконується посадовими особами органів внутрішніх справ шляхом вилучення посвідчення водія. Проте, як має відбуватися передача посвідчення водія від міліції до суду і навпаки, законом не врегульовано.
В підрозділі звернуто увагу на недостатню врегульованість питання про категорії транспорт-них засобів, керувати якими водієві може бути заборонено постановою, оскільки в санкціях відпо-відних статей допускається позбавлення права керування і „транспортним засобом”, і „транспорт-ними засобами”, від чого залежить також виконання постанови. Тобто, під час виконання зазначе-ної постанови посадова особа має чітко уявляти, якими категоріями (видами) транспортних засо-бів було надано право керувати порушнику і права керування якими з них його позбавлено відпо-відно до винесеної постанови.
В роботі сформульовано пропозицію про доцільність розширення умов скорочення строку по-збавлення спеціального права, зокрема, зазначається, що дуже дієвим заходом було б надання мо-жливості сплати додаткового штрафу. Наведено також оцінки, які було дано цій пропозиції учас-никами опитування. Відповідно до його результатів, багато респондентів-працівників міліції (47,6 %) визнає, що процедуру необхідно змінити, а саме – передбачити поновлення права за умови за-кінчення половини призначеного строку і сплати додаткового штрафу. Ще частина (27,2 %) теж не проти змін у цій процедурі, але тут можливість поновлення права пов’язується із поданням індиві-дуального клопотання. 25 % опитаних вважає, що потрібно залишити існуючий порядок. Серед населення ці цифри виглядають таким чином: за можливість сплати додаткового штрафу після за-кінчення половини строку висловилось 42,2 %; за скорочення строку на підставі індивідуального клопотання – 36,8 %; за залишення існуючого порядку – 21 %.
Звертається також увага на проблему існування випадків, коли особа, позбавлена права керу-вання, має два посвідчення водія, одне з яких вилучається, а інше правопорушник продовжує ви-користовувати. Досить часто такі водії керують транспортними засобами без посвідчення. Тому, на думку дисертанта, необхідно віднайти способи забезпечення механізму реального покарання порушників правил дорожнього руху і не допускати їх до цього процесу під час відбування стяг-нення.
У третьому підрозділі “Провадження щодо виконання постанов про застосування адмініст-ративного арешту” підкреслюється, що адміністративний арешт є найсуворішим адміністратив-ним стягненням. Він застосовується суддею на строк до п’ятнадцяти діб лише у виняткових випа-дках, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи правопорушника, застосування штрафу або виправних робіт буде визнано недостатнім. На практиці адміністративний арешт призначаєть-ся близько 38 відсоткам громадян, щодо яких справи розглядаються у суді.
В роботі зазначається, що сутність виконання даного стягнення полягає в примусовому супро-водженні особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, до спеціально призначеної для цієї мети установи органів внутрішніх справ (спеціального приймальника), де вона утримується під вартою протягом строку, визначеного у постанові судді, і щодо неї здійснюються заходи виховно-го і трудового впливу.
Головною проблемою правового регулювання провадження щодо виконання постанов про за-стосування адміністративного арешту в дисертації названо відсутність закону, який би визначав режим утримання заарештованих у зазначених спеціальних установах, хоча КпАП України перед-бачає встановлення правил відбування адміністративного арешту саме законами. Разом з тим жо-ден закон України не встановлює ці правила. Це питання врегульовано Положенням про спеціаль-ний приймальник для осіб, підданих адміністративному арешту, затвердженим відомчим наказом. На думку дисертанта, такі положення мають регулюватися на законодавчому рівні.
В підрозділі детально аналізується порядок виконання постанов про накладення стягнення у вигляді адміністративного арешту. Зроблено висновок, що, зважаючи на демократизацію життя суспільства, слід переглянути режим тримання заарештованих і правообмеження, обумовлені за-стосуванням стягнення у вигляді адміністративного арешту. Зокрема, необхідно збільшити норми харчування і розміри коштів, що спрямовуються на це, яких в наш час виділяється явно недостат-ньо. Слід також вирішити питання про забезпечення даної категорії осіб спецодягом відповідно до сезону для виконання господарських робіт за договором, дозволити листування, побачення з ро-дичами, надати можливість у вільний від роботи час прослуховувати радіопередачі, знайомитися з періодичною пресою тощо.
Сформульовано також пропозиції щодо вирішення ряду інших проблем, пов’язаних із вико-нанням даного виду адміністративного стягнення. Так, на думку дисертанта, у спеціальній статті КпАП доцільно встановити відповідальність порушника за: ухилення від відбування адміністрати-вного арешту, що виражається у самовільному залишенні місця відбування; злісну непокору за-конному разпорядженню працівника спецприймальника, пов’язаному з виконанням даного виду стягнення. Як захід відповідальності може бути запропоновано не зараховувати до строку вико-нання стягнення час ухилення порушника від праці, період, відбутий до моменту вчинення злісної непокори законному розпорядженню працівника спецприймальника, а у випадку самовільного за-лишення місця відбування арешту – не зараховувати частково або повністю відбутий строк ареш-ту. Виконання стягнення в таких випадках зупиняється і призначений строк арешту обчислюється спочатку.
У заключному, четвертому підрозділі “Проблеми підвищення ефективності діяльності міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень” зазначається, що суспільс-тво зацікавлене в тому, щоб послідовно зменшувалась кількість правопорушень, оперативно вияв-лялися і усувалися обставини, що призвели до їх вчинення, цілком відновлювався порушений пра-вопорядок, а також неухильно дотримувався принцип невідворотності відповідальності за вчинення протиправних діянь. Іншими словами, боротьба з правопорушеннями повинна бути дієвою і ефекти-вною, такою ж має бути і діяльність міліції щодо виконання постанов про накладення адміністрати-вних стягнень.
Проведене дослідження дозволило виділити ряд причин, які знижуюють ефективність діяльно-сті міліції в сфері виконання постанов про накладення адміністративних стягнень: недосконалість законодавчої бази; низький рівень добробуту значної частини населення; слабке інформаційно-методичне забезпечення цієї діяльності; недостатньо високий рівень підготовки правозастосовців – працівників міліції, а також відсутність потрібного цілеспрямування. Чинна редакція КпАП України має багато недоліків, що негативно впливають на стан правозастосовчої практики на всіх стадіях провадження в справах про адміністративні правопорушення, а законодавець не встигає оперативно реагувати на зміни, що відбуваються.
В результаті узагальнення зазначених обставин, а також з урахуванням даних соціологічного опитування, проведеного здобувачем, в дисертації сформульовано основні шляхи і умови підви-щення ефективності діяльності міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
Перший такий шлях полягає в удосконаленні законодавства про адміністративні правопору-шення в цілому. Саме досконалість законодавчої регламентації самої системи стягнень і прова-дження в справах про адміністративні правопорушення дозволить кардинально поліпшити право-застосовчу практику міліції та інших органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними проступками.
Другий шлях передбачає удосконалення правового регулювання процесу виконання постанов. Ряд суспільних відносин, що виникають на стадії виконання, регулюється не тільки нормами адмі-ністративного, але і цивільно-процесуального права. Крім того, на цій стадії діє значна кількість норм відомчих нормативних актів, якими регламентуються в основному матеріально-технічні опе-рації, що здійснюються суб’єктами виконання.
Третій шлях пов’язаний з підвищенням професіоналізму працівників міліції, які беруть участь у здійсненні провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Четвертий шлях передбачає вирішення організаційних і організаційно-технічних питань. Іс-нуючі прорахунки багато в чому обумовлені тим, що керівники органів внутрішніх справ недооці-нюють значущість роботи щодо виконання адміністративного законодавства, яка займає важливе місце в зміцненні правопорядку.
Зміст п’ятого шляху складають заходи щодо посилення контролю за адміністративно-юрисдикційною діяльністю міліції. Серед них важливе місце належить відомчому контролю. Під час здійснення такого контролю оцінці підлягають всі аспекти діяльності щодо виконання поста-нов, зокрема, їх обґрунтованість, правомочність накладення та виконання адміністративних стяг-нень, правомірність передачі матеріалів щодо порушників на розгляд громадськості тощо.
Розглянуті заходи, на думку дисертанта, здатні певною мірою поліпшити діяльність міліції щодо здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення в цілому, а також підвищити ефективність її діяльності щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень як найважливішої складової зазначеного провадження.
ВИСНОВКИ
В результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавст-ва України та практики його застосування, теоретичного осмислення ряду наукових праць в різних галузях знань, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення правового регулювання та практичної діяльності міліції щодо виконання поста-нов про накладення адміністративних стягнень. Основні з них такі:
1. В нормативно-правових актах МВС України слід закріпити обов’язок посадових осіб міліції, які здійснюють провадження в справах про адміністративні правопорушення, роз’яснювати пору-шникам порядок виконання винесеної постанови, зокрема, про накладення штрафу.
2. З метою підвищення ефективності виконання постанов про застосування штрафу доцільно дещо спростити його порядок і за основу взяти підвищення зацікавленості самого порушника у добровільній сплаті суми штрафу. Для цього варто скоротити строк, передбачений ст. 307 КпАП України, до 5-7 днів.
3. В КпАП України доцільно передбачити можливість виплати штрафних сум у розстрочку як за добровільного порядку виконання постанови, так і у випадку примусового її виконання.
4. До осіб, що не мають постійного місця проживання та роботи і допустили порушення гро-мадського порядку і антиалкогольного законодавства, застосувати стягнення у вигляді штрафу ча-стіш за все неможливо, тому найбільш ефективним заходом впливу в цих випадках було б засто-сування громадських робіт.
5. В наш час назріла необхідність у запровадженні спеціальної норми, яка передбачала б від-повідальність за ухилення від обов’язку сплати штрафу, тому КпАП доцільно доповнити новою статтею такого змісту: “У випадку ухилення порушника від сплати штрафу районний (міський) суд (суддя) за поданням державного виконавця, юрисдикційного органу (посадової особи) вправі замінити невиплачену суму штрафу стягненням штрафу у подвійному розмірі, виправними робо-тами або адміністративним арештом на строк до 15 діб”.
6. Доцільно було б скоротити строк давності виконання постанови про накладення адміністра-тивного стягнення до 1 місяця.
7. Статтю 301 КпАП України доцільно доповнити частиною 3 такого змісту:
“Перебіг строку давності переривається, якщо особа, притягнута до адміністративної відпові-дальності, ухиляється від виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Від-лік строку давності поновлюється з дня виявлення цієї особи”.
8. Статтю 30 КпАП доцільно доповнити частиною 2 такого змісту: “Особа позбавляється права керування транспортним засобом тієї ж категорії, яким керувала під час вчинення правопорушен-ня, або всіма видами транспортних засобів”.
9. Слід законодавчо закріпити правові заходи, що гарантували б виконання постанов про на-кладення стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами.
10. Для індивідуальних транспортних засобів, водії яких керували ними в стані сп’яніння чи будучи позбавленими права керування або без права керування взагалі, доцільно запровадити державні номерні знаки спеціальної серії.
11. В ст. 320 КпАП слід уточнити підстави та порядок скорочення строку позбавлення права керування транспортними засобами.
12. Доцільно, на думку дисертанта, запровадити відповідальність за порушення режиму відбу-вання адміністративного арешту, особливо – за втечу особи з місця роботи чи утримання та за злі-сну непокору законному розпорядженню працівника спецприймальника, пов’язаному з виконан-ням даного виду стягнення.
13. Зважаючи на демократичні зміни в житті суспільства, конституційне визнання України правовою, соціальною державою, варто було б пом’якшити існуючий режим відбування адмініст-ративного арешту, який в наш час мало відрізняється від режиму відбування кримінального пока-рання у вигляді позбавлення волі, а часом є навіть жорсткішим. Пом’якшення могли б стосувати-ся, наприклад, надання права на користування літературою, телебаченням, на відвідування рідних, листування, передачі, покращення харчування тощо.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ:
1. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень // В кн.: Адміністративна відповідальність в Україні: Навч.посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. 2-е вид., виправл. і доп. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001. – С. 13-25.
2. Джагупов Г.В. Деякі питання виконання органами внутрішніх справ постанов про накладен-ня адміністративних стягнень // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих уче-них: Зб. наук. праць. Вип. 1. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1996. – С. 42-44.
3. Джагупов Г.В. Проблеми провадження в справах по виконанню постанов про накладення штрафу // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Зб. наук. праць. Вип. 2. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – С. 149-151.
4. Джагупов Г.В. Деякі проблеми виконання постанов про позбавлення спеціального права // Українське адміністративне право: Збірник наукових праць. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – С.93-94.
5. Джагупов Г.В. Вплив розміру штрафу на забезпечення його стягнення // Вісник Національ-ного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 15. – С. 36-39.
6. Джагупов Г.В. Сучасні проблеми стягнення адміністративного штрафу // Вісник Національ-ного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск. – С. 121-125.
7. Джагупов Г.В. Сучасні проблеми застосування адміністративного стягнення у вигляді по-збавлення права керування транспортним засобом // Вісник Національного університету внутрі-шніх справ. – 2001. – Вип. 16. – С. 168-173.
А Н О Т А Ц І Ї
Джагупов Г.В. Діяльність міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2002.
Дисертацію присвячено аналізу сутності та змісту діяльності міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Розкривається поняття виконання постанов про накла-дення адміністративних стягнень як самостійної стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення, визначаються його предмет і завдання, а також місце у структурі адміністратив-ного процесу, встановлюються етапи виконавчого провадження, аналізується правовий статус мі-ліції як суб’єкта виконання постанов, характеризується діяльність міліції у сфері виконання поста-нов про накладення окремих видів адміністративних стягнень, формулюються рекомендації щодо усунення найбільш поширених недоліків, які зустрічаються в практичній діяльності міліції в за-значеній сфері, визначаються напрямки удосконалення правового регулювання діяльності міліції в цій сфері. Сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до КпАП Укра-їни, розробки проекту нового КпАП.
Ключові слова: адміністративний процес, провадження, адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення, міліція, виконання постанов, штраф, позбавлення спеціального права, адміністративний арешт.

Джагупов Г.В. Деятельность милиции по исполнению постановлений о наложении админист-ративных взысканий. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Нацио-нальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2002.
Диссертация посвящена анализу нормативных основ и процедур деятельности милиции по ис-полнению постановлений о наложении административных взысканий.
В результате анализа развития представлений об административном процессе в целом и об ис-полнительном производстве как стадии производства по делам об административных правонару-шениях, в частности, диссертант пришел к выводу, что указанную стадию можно определить как регламентированную административно-процессуальными нормами деятельность государственных органов (должностных лиц), направленную на практическую реализацию административных взы-сканий, в ходе которой лицо, совершившее административный проступок, претерпевает соответ-ствующие лишения и ограничения личностного, морального или материального характера с целью побуждения его воздерживаться от совершения правонарушений в будущем.
В диссертации отмечается, что исполнение постановлений является завершающей стадией производства по делам об административных правонарушениях. Её сущность состоит в практиче-ской реализации административного взыскания, назначенного правонарушителю юрисдикцион-ным органом (должностным лицом). На данной стадии не исследуются фактические обстоятельст-ва дела, не выявляется истина, а осуществляется принудительное воздействие.
Анализируя исполнительное производство, соискатель выделяет в нем пять основных этапов: возбуждение исполнительного производства; доведение постановления к сведению нарушителя; обращение постановления о наложении взыскания к исполнению; непосредственное исполнение постановления и завершение дела. Названная этапность присуща как деятельности по обращению постановлений к исполнению, осуществляемой юрисдикционными органами, так и деятельности по непосредственному приведению постановления в исполнение, чем занимаются специально уполномоченные на то органы государства, в частности милиция, в порядке, установленном зако-нодательством.
Диссертантом выделены и охарактеризованы два основных направления деятельности мили-ции в указанной сфере: а) исполнение постановлений, вынесенных должностными лицами самой милиции, то есть реализация собственных постановлений о наложении административных взы-сканий; б) обеспечение выполнения административных взысканий, наложенных иными органами и должностными лицами (постановлений судей). Определены и проанализированы причины не-эфективности деятельности милиции по исполнению постановлений о наложении административ-ных взысканий.
Центральное место в диссертации отведено анализу содержания производства по исполнению милицией постановлений о наложении отдельных видов административных взысканий. Анализ отдельных производств по исполнению милицией постановлений о наложении таких видов взы-сканий как штраф, лишение права управления транспортными средствами и административный арест позволил обосновать необходимость пересмотра подходов к правовому регулированию ис-полнительного производства. В диссертации сформулированы многочисленные предложения, на-правленные на улучшение деятельности милиции по исполнению постановлений о наложении указанных видов административных взысканий.
Значительное внимание в диссертации уделено определению основных направлений совер-шенствования законодательства в сфере исполнения постановлений о наложении административ-ных взысканий. На основе анализа ряда нормативных актов, результатов проведённого диссертан-том социологического исследования, в ходе которого было изучено мнение сотрудников милиции и населения об эффективности исполнительного производства, сформулированы предложения по совершенствованию ряда норм, которыми регулируется деятельность милиции по исполнению по-становлений о наложении административных взысканий, о внесении конкретных изменений и до-полнений в КоАП Украины.
Ключевые слова: административный процесс, производство, административное правонаруше-ние, административная ответственность, административное взыскание, милиция, исполнение по-становлений, штраф, лишение специального права, административный арест.

Dzhagypov Y. V. Activities of the militia on fulfillment of the decisions about the imposement of the administrative penalty. - Manuscript.
Dissertation on Candidate Degree in Law Sciences Specially 12. 00. 07 - The Theory of Manage-ment; administrative Law and Proceeding; Financial Law. - National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkov, 2002.
The dissertation is devoted to the analysis of essence and substance of the militia activities on fulfill-ment of the decisions about the imposement of the administrative penalty. Explaining the meaning "the fulfillment of the decisions about the imposement of the administrative penalty" as an original stage of development in the case about administrative offences, determining its subject and task, and the place in the structure of administrative proceeding, establishing the steps of the using, analyzing the legal status of the militia as the subject of the fulfillment of decisions, characterizing the activities of militia in the sphere fulfillment of decisions about the imposement of individual recommendations to get rid of the most widespread defects which are meeting in practical activities of militia in such sphere, appointing the ways of improvement of legal control, making up proposals to admit some changes and additions in ACU and a draft of a new Administrative Code of Ukraine.
Key words: administrative proceeding, fulfillment, administrative offence, administrative responsi-bility, militia, fulfillment of decisions, fine, administrative arrest, to deprive the special law.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking