Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області)

 

АЛФЬОРОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У КУРОРТНИХ РЕГІОНАХ (КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків - 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному університеті внутрішніх справ, МВС України, м. Харків

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор
Бандурка Олександр Маркович, Верховна Рада України, народний депу-тат України

Офіційні опоненти: - доктор юридичних наук, доцент
Литвак Олег Михайлович, провідний
науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

- кандидат юридичних наук
Гусаров Сергій Миколайович, Міністерство внутрішніх справ України, перший заступник міністра – начальник Головного штабу

Провідна установа: Національна академія внутрішніх справ України, кафедра кримінології, Міністерство внутрішніх справ України (м. Київ).

 

Захист відбудеться "18" листопада 2003 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.64.700.03 Національного університету внутрішніх справ за адресою: м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.

Автореферат розісланий "17" жовтня 2003 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Кириченко В.Є.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У правовій державі проблема боротьби зі злочинністю, захи-сту прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань є актуальною завжди. Людина, її життя й здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні вищою соціаль-ною цінністю, на сторожі якої повинна стояти держава, її правоохоронні органи. Важливою функці-єю держави є комплексна багаторівнева протидія злочинності. Її наступальний характер забезпечу-ється головним чином діяльністю правоохоронних органів і в першу чергу органів внутрішніх справ, які історично відіграють провідну роль у стриманні злочинності у певних стабільних (соціально-толерантних) межах. Цим зумовлюється актуальність завдання пошуку та використання резервів на-рощування ефективності діяльності органів внутрішніх справ, спрямованих на протидію злочиннос-ті в умовах певного регіону (зокрема курортного).
Підвищення ступеня ефективності діяльності правоохоронних органів сприяє, між іншим, і зро-станню довіри населення до правоохоронних органів, рівень якої все частіше розглядається як кри-терій ефективності діяльності правоохоронних систем, що повною мірою стосується і курортних ре-гіонів.
Вважаємо, що пошук резервів нарощування ефективності боротьби зі злочинністю багато в чому залежить від диференціації та конкретизації системи заходів боротьби з нею, з урахуванням соціа-льної та кримінологічної обстановки, що стосується також особливостей тенденцій скоєння окремих видів злочинів, їх детермінант у курортних регіонах.
У контексті дослідження було виявлено типові недоліки теорії та практики боротьби зі злочин-ністю: недооцінку регіонального рівня організації та здійснення боротьби зі злочинністю, а також неврахування специфіки конкретної території. Ці обставини, з одного боку, зумовили обрання теми дисертаційного дослідження. З іншого боку, ми враховували гостру проблему оновлення, удоскона-лення, розширення законодавчої бази боротьби та профілактики злочинності, необхідність локаліза-ції негативних її тенденцій, нейтралізації й усунення причин та умов скоєння злочинів, а також пе-рекриття каналів, джерел, можливостей їх продукування.
Усе це в сукупності викликає необхідність удосконалення діяльності правоохоронних органів курортних регіонів, у тому числі органів внутрішніх справ, які спеціально створені для протидії зло-чинності. Важливим напрямом їх роботи є охорона громадського порядку та боротьба з окремими видами злочинів, що набули особливого поширення.
Названі аспекти діяльності правоохоронних систем завжди були у центрі уваги вітчизняних та закордонних правознавців. У різні часи проблеми регіональних особливостей злочинності досліджу-вали такі відомі кримінологи, як Г.А. Аванесов, В.В. Голіна, Л.М. Давиденко, І.М.Даньшин, О.М. Джужа, А.І. Долгова, А.Е. Жалінський, І.І. Карпец, В.М. Кудрявцев, В.І. Крігер, В.В. Клочков, Н.Ф. Кузнєцова, О.М. Литвак, В.В. Лунєєв, Г.М. Міньковський, А.Б. Сахаров, Е.Б. Урланис, В.П. Філонов. Окремі аспекти організації та функціонування правоохоронних систем були розгляну-ті такими відомими адміністративістами, як В.Б. Авер'янов, В.Г. Афанасьєв, А.І. Берг, О.М. Бандурка, А.С. Васильєв, C.М. Гусаров, Є.В. Додін, І.П. Голосніченко, Ю.М. Козлов, А.Т. Комзюк, В.М. Плішкін. Питання організації і тактики профілактики злочинів, боротьби зі зло-чинністю та охорони громадського порядку розглядали і представники інших галузей юридичної науки, серед яких слід відзначити О.О. Борового, С.Б. Гавриша, В.К. Звірбуля, П.М. Каркача, М.В. Касюту, О.М. Литвинова, Г.А. Туманова, О.О. Чувільова, О.Ю. Мелехіна, О.Н. Ярмиша та ба-гатьох інших.
Разом із тим слід підкреслити, що в існуючих працях аналізувались переважно системи, які склались у минулому і в наш час практично повністю припинили своє існування. Проблемам власне діяльності ОВС по протидії злочинності, організації та функціонуванню цієї системи в умовах куро-ртних регіонів взагалі майже не приділялось уваги; в Україні комплексне дослідження цієї проблеми не проводилося. Усе вищезазначене зумовило обрання теми дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами та планами. Дисертацію виконано згідно з планами наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (розділ VII Тематики пріоритетних напрямів дисертаційних досліджень на період 2002 – 2005 р., передбаченої додатком № 3 до наказу МВС України від “30” червня 2002 р. № 635) та Національного університету внутрішніх справ (п. 4.10.5 Головних напрямів наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 1996 – 2000 рр.). Цей напрям також відповідає п. 21 Комплексної програми профілактики злочинно-сті на 2001 – 2005 рр., затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376 та пп. 2.1., 4.2. Плану основних організаційно-практичних заходів МВС України щодо реалізації вимог Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 – 2005 р., затвердженого наказом МВС України № 129 від 21 лютого 2001 р.
Метою дисертації є встановлення основних детермінант злочинності курортних регіонів та роз-робка заходів з її протидії з боку органів внутрішніх справ, у тому числі форм і методів охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в цих умовах, а також шляхів їх удосконалення та оптимізації.
Досягнення зазначеної мети здійснюється на основі вирішення таких основних задач: характе-ристика та аналіз середовища функціонування органів внутрішніх справ курортних регіонів та ви-значення особливостей кримінологічної ситуації, яка завдає суттєвого впливу на організацію їх дія-льності; визначення специфічних елементів криміногенної ситуації курортних регіонів, у тому числі політичних, соціальних, демографічних, економічних і психологічних її складових; удосконалення класифікації курортних регіонів та визначення специфіки кримінологічної ситуації в окремих типах регіонів; визначення та обґрунтування, з урахуванням пріоритетності, актуальних завдань органів внутрішніх справ курортних регіонів по протидії злочинності та специфіки їх прояву в окремих ти-пах курортних регіонів; розробка шляхів, форм та методів підвищення ефективності оперативно-службової діяльності служб та підрозділів органів внутрішніх справ курортних регіонів по протидії злочинності у частині організації охорони громадського порядку та боротьби з окремими видами злочинів та правопорушень; розробка та обґрунтування основних напрямів організації взаємодії в органах внутрішніх справ курортних регіонів під час спільного виконання завдань по протидії зло-чинності.
Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають з приводу організації та здійснення органами внутрішніх справ компетентної діяльності по протидії злочинності в умовах курортних регіонів, зокрема охорона громадського порядку та боротьба зі злочинністю.
Предметом дослідження є фактори, причини, умови, детермінанти, показники, ознаки та влас-тивості злочинності курортних регіонів і обумовлені цим форми і методи діяльності органів внутрі-шніх справ щодо комплексної протидії злочинним проявам у специфічних умовах; організаційні, процедурні та функціональні засади охорони громадського порядку та боротьби з окремими видами злочинів.
Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, що дає змогу розглядати діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності, її організаційні та функціо-нальні аспекти у їх розвитку, взаємозв’язку та взаємодії з іншими правоохоронними органами, орга-нами державного управління, державою, суспільством тощо.
На цьому методологічному підґрунті у дисертаційній роботі застосовуються окремі наукові ме-тоди пізнання. За допомогою системно-структурного методу досліджено середовище функціону-вання органів внутрішніх справ курортних регіонів, структурну будову органів внутрішніх справ курортних та інших регіонів (підрозділи 1.1. та 3.1.). Метод спостереження використано для ви-вчення стану злочинності та проблем в організації, роботі служб та підрозділів ОВС курортних регі-онів по протидії злочинності (підрозділи 2.1., 3.2.). Історико-правовий метод застосовано для рет-роспективного аналізу проблем організації та функціонування органів внутрішніх справ курортних регіонів у частині завдань по протидії злочинності, а також для еволюції нормативно-правової бази, якою регламентуються функції та повноваження суб’єктів охорони громадського порядку та боро-тьби зі злочинністю (підрозділ 2.2.). Метод порівняльно-правового аналізу юридичних норм та прак-тики їх застосування використано під час аналізу правових засад взаємодії окремих процедурних компонентів, а також для встановлення характерних рис відповідних елементів різнорівневих сис-тем у межах адміністративно-територіального зрізу (підрозділи 1.2., 3.2.). Статистичний метод ужито для узагальнення результатів, для репрезентації даних, отриманих у ході вивчення думки фа-хівців, стосовно проблем, які розглядалися (підрозділи 1.2., 3.2.). Логіко-нормативний метод вико-ристано при написанні проектів нормативно-правових актів з питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю (розділи І, ІІ). Соціологічні методи дослідження (анкетування, опиту-вання) були використані для вивчення думки співробітників органів внутрішніх справ курортних регіонів (розділи ІІ, ІІІ).
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні монографічним до-слідженням проблем організації та функціонування органів внутрішніх справ курортних регіонів у сучасних умовах.
Наукова новизна полягає у тому, що:
• запропоновано принципово нову наукову основу та насичено новою аргументацією оцінку соціа-льно-економічних та кримінологічних умов курортних регіонів стосовно їх впливу на організацію функціонування відповідних органів внутрішніх справ;
• узагальнено результати здійсненого деталізованого аналізу кримінологічно значущих умов життя постійних мешканців курортних регіонів, соціально-економічних факторів, психологічної атмос-фери серед осіб, котрі відпочивають, та значення цих явищ для організації охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в умовах регіону (з елементами прогнозу розвитку криміно-генної ситуації);
• встановлено специфіку кримінологічної обстановки у різних типах курортних регіонів відповідно до запропонованої класифікації та визначено її вплив на форми і методи протидії злочинності з боку відповідних органів внутрішніх справ;
• обґрунтовано висновок про те, що з урахуванням ступеня пріоритетності та специфіки функціо-нальних проявів у різних типах регіонів основними завданнями для органів внутрішніх справ ку-рортних регіонів є охорона громадського порядку та боротьба з окремими видами та категоріями злочинів;
• отримали подальший розвиток принципово нові підходи, шляхи, форми і методи підвищення ефективності діяльності служб та підрозділів органів внутрішніх справ курортних регіонів у сфе-рі охорони громадського порядку та боротьби з окремими видами злочинів;
• запропоновано напрями удосконалення організаційно-структурної будови міськрайорганів внут-рішніх справ курортних регіонів та обґрунтовано теоретичну можливість і практичну доцільність використання нових форм організації взаємодії в органах внутрішніх справ курортних регіонів.
З урахуванням концептуальних положень дослідження вноситься пропозиція про нормативне закріплення наведених рекомендацій у спеціалізованих нормативно-правових актах з питань проти-дії злочинності.
Практичне значення отриманих результатів. Висновки і пропозиції дисертанта можуть бути використані у процесі формування нормативно-правової бази з питань охорони громадського по-рядку, профілактики злочинів і боротьби зі злочинністю в Україні. Вони можуть бути враховані під час розробки законопроектів галузевого законодавства, а також у практичній діяльності органів вну-трішніх справ.
Результати дослідження можуть також бути використані у підготовці навчальних посібників, методичних завдань, при проведенні навчальних занять з курсів кримінології, адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС, управління ОВС, а також у розробці та запровадженні спецкурсів.
Апробація результатів дослідження. Результати наукових досліджень, висновки та пропозиції автора оприлюднювалися на наукових та науково-практичних конференціях: міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми діяльності ОВС по попередженню, розкриттю та роз-слідуванню злочинів” (Одеса, жовтень 2001 р.); щорічних науково-практичних конференціях „Запо-різькі правові читання” (Запоріжжя, липень 2002 р.; липень 2003 р.); науково-практичних конферен-ціях Національного університету внутрішніх справ (Харків, квітень-травень 2002 р.; квітень-травень 2003 р.).
Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 6 статей у фахових виданнях. Крім цьо-го, окремі аспекти теми дисертаційного дослідження знайшли відображення також у науково-практичному посібнику “Розкриття та розслідування злочинів у пріоритетних напрямках діяльності підрозділів кримінальної міліції та досудового слідства” (дисертантом підготовлено перший розділ „Документування злочинної діяльності організованих злочинних груп наркоділків в курортних зо-нах”).
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які включають сім під-розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дослідження — 197 стор., з яких 183 стор. тексту, список використаних джерел — 172 позиції на 14 стор.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, визначаються її зв'я-зок з науковими планами МВС та Національного університету внутрішніх справ, мета і завдання до-слідження, викладається наукова новизна та практична значимість одержаних результатів.
Розділ І “Характеристика курортних регіонів як середовища функціонування органів вну-трішніх справ” містить три підрозділи. У першому підрозділі “Загальні умови функціонування орга-нів внутрішніх справ у курортних регіонах” розглянуто курорти як специфічні регіони країни.
На основі змістової однорідності понять „курортна зона”, „курорт”, „курортна місцевість”, „ку-рортна територія” (яка полягає у тому, що це певним чином відокремлені від інших природні тери-торії; їх економічний компонент є відносно сталим; інфраструктура має спеціальну призначення) дисертант вважає коректним називати курортними регіонами території, основною функцією яких є надання оздоровчих послуг громадянам у період відпусток, туристичних поїздок та інших форм ви-користання рекреаційних можливостей, як правило, з відривом від місця роботи або навчання, тим-часовим виїздом з місця постійного мешкання.
Функціонування будь-якого органу внутрішніх справ відбувається у певному об’єктивному се-редовищі, під яким розглядається певна сукупність реально існуючих у межах підконтрольної тери-торії соціальних, економічних, демографічних, географічних, кліматичних та кримінологічних фак-торів. Їх особливості займають впливове місце серед факторів, що обумовлюють впорядкованість процесів функціонування правоохоронних систем, і впливають на характер соціально-економічних процесів, криміногенну ситуацію тощо, на технології вирішення оперативно-тактичних завдань з протидії злочинності, а звідси і на структурну побудову органів внутрішніх справ.
Середовище функціонування ОВС курортних регіонів характеризується такими факторами:
1) сприятливі географічні умови. Територіальне положення Бердянська характеризується висо-ким ступенем освоєння території, розвинутою інфраструктурою, м’яким кліматом, близьким до суб-тропічного, величезним рекреаційним потенціалом та характерним впливом берегового приморсь-кого ландшафту. Географічне положення курортного регіону с. Кирилівка характеризується сприят-ливим сполученням кліматичних, бальнеологічних і ландшафтних умов, що створюють унікальні умови для лікування та профілактики хвороб;
2) однобічний економічний розвиток. Це виявляється в обмеженості матеріально-технічної бази; нерівному розподілі трудових ресурсів по галузях народного господарства; переважаючому розвитку торгівельного бізнесу (наслідком чого є нестача місцевих трудових ресурсів для задоволення потреб регіону в сезон, низький рівень матеріального забезпечення); низька концентрація та вузька спеціалі-зація промислових, переробних, будівельних та виробничих підприємств (наслідок — накопичення зайвих трудових ресурсів); експансія кваліфікованої робочої сили з інших регіонів, зацікавленість ро-ботодавців некваліфікованою робочою силою; значна кількість чоловічого населення шукає роботу у сусідніх містах та регіонах (що призводить до послаблення родинних зв’язків, недоліків у вихованні дітей тощо); молодь також змушена залишати курортні регіони у зв’язку з відсутністю перспектив для отримання престижної професії та працевлаштування у виробничій сфері; значно менша кількість ве-ликих виробничих спільнот, що унеможливлює створення умов для формування позитивного мораль-но-психологічного клімату не лише у колективі, але й серед населення;
3) особливості демографічної структури місцевого населення. У курортних регіонах питома вага осіб пенсійного віку вище на 7%, жінок — на 4%, питома вага громадян до 16-ти річного віку нижча на 6%. Специфічним для курортних регіонів є сезонність безробіття, більш інтенсивні процеси ста-ріння населення, матеріальна залежність місцевих мешканців від обслуговування осіб, які відпочи-вають, та створення надлишкових матеріальних запасів на період „мертвого сезону”;
4) негативний вплив міграційних процесів. Протягом сезону кількість осіб, які відпочивають, у декілька раз перевищує кількість місцевого населення. У цілому по курортних регіонах щільність населення під час курортного сезону зростає приблизно втричі і досягає максимуму у серпні. Поряд із потребою у декілька разів підвищити оперативність вжиття необхідних заходів для розкриття зло-чину, збору необхідної оперативної та отримання процесуальної інформації, встановлення та затри-мання винної особи, документації її протиправних дій, що зумовлено короткочасністю перебування осіб, які відпочивають, у курортному регіоні, а іноді і в межах України, заслуговують на увагу і такі аспекти цієї проблеми, як створення позитивного іміджу курорту та країни, адже у курортних регіо-нах відпочивають та проходять лікування іноземці, вищі посадовці як нашої держави, так і запроше-ні поважні іноземні гості;
5) висока динамічність соціальних процесів, що зумовлена короткочасністю перебування та швидкою плинністю осіб, які відпочивають, їх концентрацією у місцях загального користування (зони відпочинку, парки, пляжі, розважальні заклади тощо), притягує сюди також і злочинний еле-мент: злочинців-“гастролерів”, шахраїв, сутенерів і проституток, наркоділків тощо як з України, так і з інших частин колишнього СРСР;
6) особлива психологічна атмосфера, коли відпочиваючі демонструють такі особисті якості, як доброзичливість, необачність, зайва довірливість, що виникає на тлі тимчасового припинення стійких соціальних зв’язків і соціального контролю. У той самий час окремі категорії відпочиваючих пово-дяться аморально, демонструючи парадний фасад матеріального добробуту, що вкорінюється у сві-домість як стиль життя, стереотип поведінки, формуючи таким чином ідеологію гультяйського жит-тя, що зумовлює формування у місцевого населення, особливо молоді, соціальної заздрості, хибного уявлення про окремі аспекти проживання у великих містах;
7) розташування окремих курортів поруч з державним кордоном України та зонами виникнення локальних конфліктів на території сусідніх країн (Північний Кавказ, Грузія), що ускладнює оперативну обстановку з позицій необхідності організації роботи щодо попередження та припинення порушень державного кордону України, використання її території для налагодження транзитних каналів поста-чання наркотичної сировини, зброї, а останнім часом і “живого” товару, агітації та вербування нових членів до складу незаконних воєнізованих бандитських або терористичних формувань тощо.
Наведені умови, комбінуючись у вільному порядку, виступають як фактори, що визначають так-тику протидії злочинності (в першу чергу охорони громадського порядку) та методи боротьби зі злочинністю у курортних регіонах, а зрештою і як параметри організації структури органів внутрі-шніх справ на місцях.
Другий підрозділ "Кримінологічна характеристика курортних регіонів" присвячено аналізу зло-чинності та обґрунтуванню висновку про те, що це має принципове значення для розробки концеп-туальних рішень щодо вдосконалення організації протидії злочинності та діяльності органів внутрі-шніх справ у цьому напряму. У висновку зазначається, що головною проблемою правоохоронних органів, і в першу чергу для органів внутрішніх справ, залишається проблема охорони громадського порядку та боротьби з окремими видами злочинів.
Серед усіх факторів, які впливають на характеристику середовища функціонування ОВС, провідне місце посідає кримінологічний фактор, який характеризується насамперед кількістю, структурою і ди-намікою злочинів, скоєних в межах території обслуговування певного органу внутрішніх справ.
На основі здійсненого кримінологічного аналізу кримінальної ситуації курортних регіонів вста-новлено цілу низку її ознак, властивостей та тенденцій. Так, статистично підтверджено, що протя-гом 2000-2001 рр. на фоні загальної тенденції до покращення її стану по всій країні, більш активній та цілеспрямованій роботі на окремих напрямах, завдяки комплексним відпрацюванням досить чіт-ко спостерігається тенденція до стабілізації кримінальної ситуації та оперативної обстановки в ку-рортних регіонах.
Доведено, що досить активним фактором впливу на процеси зниження рівня реєстрації злочинів в курортних регіонах є зниження реєстраційної дисципліни з метою виправлення іміджу курорту, про що свідчать об’єктивно не зумовлені стрибки показників (в першу чергу з індексних злочинів — тяжких тілесних ушкоджень та найбільш розповсюджених — крадіжок).
Визначено, що на стан оперативної обстановки курортних регіонів справляють значний вплив особи, котрі прибули з інших місцевостей, злочинці-“гастролери”, особи, які не мають постійного місця проживання, а також особи, котрі обрали курортні регіони місцем продовження власної зло-чинної діяльності після звільнення з місць відбування покарання.
У курортних регіонах виявлено стійку тенденцію до постійного зростання кількості злочинів, які скоюють особи у стані алкогольного сп’яніння, і цей показник значно перевищує аналогічні показни-ки інших регіонів.
Крім того, на прикладі курортних регіонів Запорізької області встановлено та досліджено стійку тенденцію сезонних коливань рівня злочинності: кількість злочинів та правопорушень у грудні, січні та лютому знаходиться на найнижчому рівні, потім протягом березня і квітня повільно зростає, у травні, червні та липні зростає відчутно, упродовж серпня-вересня знаходиться на найвищому рівні, у жовтні та листопаді — помітно спадає. Усі названі обставини та тенденції підтверджено відповід-ними розрахунками та статистичними викладками.
Дисертантом робиться припущення, що, виходячи з особливостей дії факторів та детермінант злочинності в курортних регіонах і зумовлених цим об’єктивних тенденцій ускладнення або стабілі-зації ситуації, слід не лише відокремлювати курортні та інші регіони, але й досліджувати специфіку кожного з них та відповідну типологію курортних регіонів.
З цього робиться висновок про те, що ефективна організація протидії злочинності у курортному регіоні потребує знання та врахування його специфіки. Тому автор у третьому підрозділі, який на-зивається „Типологія населених пунктів курортних регіонів і специфіка кримінологічної ситуації у різних їх типах” наводить узагальнений аналіз специфіки дії факторів та детермінант злочинності в курортних регіонах і зумовлених цим об’єктивних тенденцій ускладнення або стабілізації ситуації, керуючись типологією курортних регіонів.
Дисертантом були визначені та схарактеризовані такі типи курортних регіонів та населених пунк-тів: за функціональним призначенням — мінеральні (бальнеологічні) і кліматичні (приморські та ліку-вально-профілактичні), загально-профілактичні (приморські) і лікувальні (мінеральні та лікувально-профілактичні); за спеціалізацією — курорти загального призначення і курорти для лікування конкре-тних захворювань; за характером природних лікувальних ресурсів — курорти державного та місцево-го значення (ст.4, 5 Закону України “Про курорти”); за рівнем соціально-економічного розвитку — традиційні та нові курортні регіони і населені пункти.
У контексті дослідження отримано дані про особливості кримінологічної характеристики курор-тних регіонів. Слід зазначити, що ці особливості встановлено у результаті порівняння криміногенної ситуації в курортних регіонах Запорізької області з іншими подібними регіонами та населеними пунктами.
Кримінологічна обстановка приморського, загального призначення, державного значення, тра-диційного курортного регіону м. Бердянська Запорізької області протягом дослідженого періоду (1996-2001 рр.) відзначається такими особливостями: зростанням кількості зареєстрованих злочинів, негативними змінами у структурі злочинності — зростанням частки агресивних та корисливо-насильницьких злочинів, сезонними коливаннями злочинності, а також переважанням частки злочи-нів, скоєних у період курортного сезону в суботу – неділю протягом вечірніх і нічних годин (з 18 до 6 години), значною часткою злочинів, скоєних особами, які прибули, рецидивістами, злочинцями-“гастролерами” та особами, які не мають постійного місця проживання.
Кримінологічна обстановка лікувально-профілактичного, загального призначення, державного значення, умовно нового курортного регіону с. Кирилівки Якимівського району Запорізької області протягом дослідженого періоду (1996-2001рр.) характеризується такими специфічними рисами: уповільненням темпів зростання кількості зареєстрованих злочинів, стабілізацією криміногенної си-туації в цілому, позитивними змінами у структурі злочинності, а також відсутністю яскраво вираже-них сезонних коливань злочинності, значним поширенням агресивних та корисливо-насильницьких злочинів неповнолітніх місцевих мешканців відносно неповнолітніх, які прибули на відпочинок або лікування, формуванням тенденції до зростанням кількості насильницьких та корисливих злочинів, а також злочинів, скоєних особами у стані алкогольного сп’яніння.
Щодо першого типу курортного регіону дисертантом передбачено стабілізацію криміногенної ситуації протягом 2002-2003 рр., а надалі відчутне її покращення, позитивну динаміку і зміни у структурі злочинності (зменшення ваги насильницьких та агресивних злочинів, зростання корисли-вих та корисливо-насильницьких), а щодо другого — менш виразну стабілізацію, а після остаточно-го переходу до міських умов життєдіяльності, завдяки розвиткові відповідної інфраструктури відпо-чинку та розваг, — ускладнення криміногенної ситуації.
У розділі ІІ дисертації „Особливості організації охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в курортних регіонах” розглядається відповідна проблематика.
У першому підрозділі – „Характеристика стану охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в курортних регіонах” – з точку зору особливостей соціально-економічної, демографі-чної та криміногенної ситуації оцінені пріоритети завдань органів внутрішніх справ курортних регі-онів. При цьому автор виходить з очевидного положення про те, що завдання органів внутрішніх справ на всій території країни ідентичні. Однак, враховуючи специфіку вищезгаданих характеристик певних регіонів, актуальність того або іншого завдання може змінюватись.
У цьому сенсі дані, отримані в результаті дослідження кримінологічної обстановки в курортних регіонах Запорізької області, є аргументами на користь сформульованого раніше припущення про те, що з точки зору пріоритетів першочерговим завданням органів внутрішніх справ курортних регі-онів є вдосконалення охорони громадського порядку та боротьби з окремими видами злочинів.
Особливе місце при цьому посідає боротьба зі злочинами, місцем скоєння яких є громадські мі-сця, адже переважна більшість найнебезпечніших злочинів, на динаміці і питомій вазі яких зауважує дисертант, скоюються саме у громадських місцях. І хоча криміногенна ситуація в курортних регіо-нах останнім часом характеризується наявністю чіткої тенденції до стабілізації, проблема злочинно-сті в громадських місцях залишається невирішеною. Більшість недоліків охорони громадського по-рядку виявляються у приморському та лікувально-профілактичному типах курортних регіонів, що зумовлено їх специфікою.
На основі аналізу даних про кількість та питому вагу зареєстрованих злочинів у різних регіонах та населених пунктах Запорізької області, розкритих безпосередньо або за участю сил, спеціально призначених для боротьби з “вуличною” злочинністю, результативність роботи названих підрозділів та служб була визнана дисертантом низькою, особливо в курортних регіонах, а серед них — в ліку-вально-профілактичних регіонах.
Другий підрозділ „Шляхи підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в курортних регіонах” присвячено теоретичній роз-робці та формулюванню кримінологічних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності ОВС по проти-дії злочинності, зокрема у сфері охорони громадського порядку.
Дисертант переконаний, що послідовне вирішення завдання щодо протидії окремим видам зло-чинних проявів, у тому числі тим, що скоюються у громадських місцях, потребує насамперед ефекти-вного прогнозування та планування. І хоча в органах внутрішніх справ ця робота проводиться, слід мати на увазі, що в низових підрозділах органів внутрішніх справ можливості для здійснення конкрет-них прогностичних досліджень та планових розробок обмежені не лише нестатком фахівців, але й кі-лькістю та якістю інформації, яка перебуває у їх розпорядженні. Виходом з цього може бути створен-ня локальної, а потім і національної багаторівневої інформаційної мережі з питань протидії злочинно-сті з кількома рівнями доступу.
Важливим напрямом підвищення ефективності протидії злочинності є також удосконалення фу-нкціональних засад оперативно-службової діяльності служб та підрозділів, які забезпечують бороть-бу з правопорушеннями і злочинами у громадських місцях, і в першу чергу патрульно-постової служби міліції України. Її подальший розвиток, підвищення якості та ефективності впливу на стан охорони громадського порядку, оптимальне розташування сил та засобів можливі лише за умови ліквідації існуючої роздробленості між різними видами нарядів, які несуть службу з охорони гро-мадського порядку за єдиною дислокацією.
На нашу думку, вирішенню цієї проблеми можуть сприяти передові форми організації несення служби за методом патрульної дільниці і патрульної зони. Ці форми організації охорони громадсь-кого порядку, широко використовувані міліцією курортних регіонів, дисертантом схарактеризовані, проаналізовані їх переваги перед іншими. Зокрема, їх мобільність, гнучкість управління, концентра-ція сил та засобів під єдиним керівництвом якнайкраще відповідають особливостям оперативної об-становки курортних регіонів – диференціації криміногенної ситуації на мікродільницях, швидкій змінюваності кримінологічної обстановки протягом доби, мобільності осіб, які відпочивають, та злочинного елементу.
Згідно з результатами дослідження, з метою ефективного використання в охороні громадського порядку методу патрульної дільниці, в дисертації запропоновано підпорядкувати її начальникам усі сили та засоби, задіяні на патрульній дільниці, проводити практичні навчання особового складу різних служб та підрозділів ОВС, які беруть участь в охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинніс-тю у громадських місцях, зміцнювати взаємодію патрульних нарядів з дільничними інспекторами мі-ліції шляхом залучення їх до інструктажів нарядів та навчання особового складу ППСМ, підвищити персональну відповідальність працівників за стан громадської безпеки.
Рекомендовані також конкретні форми перерозподілу співробітників, які несуть службу з охоро-ни громадського порядку, відповідно до часу доби з тим, щоб забезпечити найбільшу щільність наря-дів на території обслуговування саме у той час, коли скоюється найбільша кількість правопорушень і злочинів. Крім того, дисертант доводить практичну доцільність оптимального співвідношення різних видів патрулів, обов’язкового залучення до патрулювання та охорони громадського порядку осіб оперативно-начальницького складу обласних підрозділів та служб УМВС, максимальної мобілізації сил та засобів в період державних свят, масових заходів тощо.
Крім того, у міськрайорганах внутрішніх справ курортних регіонів пропонується, по-перше, на рівні планування поряд із річними й квартальними планами розробляти та впроваджувати у практи-чну діяльність і типові плани спеціального призначення для забезпечення охорони громадського по-рядку під час проведення масових заходів на території обслуговування (ці плани мають розробля-тись в УМВС в областях, обговорюватись на колегіях, а після затвердження їх як типових, доопра-цьовуватись на місцях); по-друге, для нейтралізації дії негативних факторів сезонної міграції насе-лення слід заздалегідь, ще до початку курортного сезону, провести комплекс заходів з підготовки органів внутрішніх справ до роботи у складних умовах. Ці рекомендації використовуються у прак-тичній діяльності ОВС курортних регіонів Запорізької області.
З огляду на це пропонується посилити повноваження міліції щодо контролю за прибуттям осіб без визначеного місця проживання до певних регіонів шляхом введення до КпАП України або КК України норм про відповідальність за бродяжництво з правом органів внутрішніх справ поміщати цих осіб до спеціальних закладів; розробити та запровадити спеціальну систему соціальної допомо-ги та реабілітації цих громадян; активізувати роботу в напряму боротьби з проституцією, сутенерст-вом і звідництвом, з урахуванням того, що криміналізація цих діянь вже призвела до вдосконалення методів роботи та організації надання відповідних послуг; налагодити контроль за потоками неорга-нізованих мас осіб, які відпочивають на території курортних регіонів, створивши на період курорт-ного сезону на автошляхах пости з представників міліції та громадськості, які б мали можливість реєструвати прибулих громадян. Реєстраційні дані можна заносити у спеціальний журнал, а грома-дянам видавати спеціально розроблені та затверджені органами влади адміністративні талони, що їх повинні мати при собі прибулі особи без санаторно-лікувальних карток.
До віктимологічної профілактики осіб, які відпочивають, рекомендовано більш активно залучати можливості масової пропаганди, а відповідну роботу з іноземцями слід проводити туристичним фір-мам, підприємствам, установам і організаціям, а також окремим громадянам, які запрошують та при-ймають у себе іноземних туристів. Правоохоронним органам пропонується підготувати своєрідні типо-ві рекомендації про те, як слід себе вести у певних життєвих ситуаціях, про умови та порядок звернен-ня до органів влади у разі виникнення проблемних ситуацій, про окремі специфічні, з погляду інозем-них та прибулих громадян, норми поведінки, моральні стандарти тощо.
Розділ ІІІ дисертації „Оптимізація організаційних і функціональних засад діяльності орга-нів внутрішніх справ курортних регіонів” складається з двох підрозділів.
Перший підрозділ „Удосконалення організаційно-структурної побудови органів внутрішніх справ курортних регіонів” присвячено методам і заходам удосконалення організації ОВС курортних регіонів, що обумовлені особливостями середовища їх функціонування, необхідністю вдосконален-ня тактичних форм та методів їх оперативно-службової діяльності. Вивчення цих питань дозволило дисертантові сформулювати низку теоретико-прикладних положень, які стосуються оптимізації сис-тем та процесів протидії злочинності з боку ОВС курортних регіонів.
З розвитком інфраструктури відпочинку, розваг та лікування населені пункти умовно нових ку-рортних регіонів перейдуть на вищий рівень розвитку, від сільського або селищного устрою до мі-ського. У зв’язку з цим необхідно заздалегідь забезпечити перебудову організаційної структури від-повідних органів внутрішніх справ регіону. З цією метою слід використовувати для прогнозування кримінологічної обстановки відомості, отримані з планів перспективного розвитку регіону або насе-леного пункту.
Такий прогноз можна розглядати як підставу для порушення питання про початок перебудови органу внутрішніх справ, у першу чергу шляхом збільшення чисельності служб та підрозділів (пат-рульно-постової служби, карного розшуку, ДАІ тощо). Разом із цим мають розглядатись питання своєчасного забезпечення органу внутрішніх справ ресурсами, приміщеннями, обладнанням, засо-бами зв’язку та пересування, спецзасобами тощо. Вивчений під час дослідження досвід курортних регіонів Запорізької області показує, що керівники не завжди дотримуються цих рекомендацій.
У традиційних курортних регіонах складність і динамічність оперативної обстановки вимагають систематичного змінювання обраних та випробуваних часом організаційних структур. З огляду на чисельні зміни такого роду вважаємо, що в організаційній будові органів внутрішніх справ слід ак-тивніше запроваджувати принципово нові цільові структури, які довели власну спроможність та діє-вість у практиці охорони громадського порядку та боротьби з окремими видами злочинів. Підрозді-ли складаються з числа співробітників різних служб для вирішення конкретних завдань протягом конкретного періоду. Серед оптимальних структурних утворень слід назвати: патрульно-пошукові групи, які, крім несення патрульно-постової служби, здійснюють розшук злочинців „по-гарячому” (особливо ефективні такі групи у боротьбі з вуличними пограбуваннями, розбоями та хуліганськими діями); спеціальні патрульно-пошукові групи, призначені для здійснення цілеспрямованої пошуко-вої роботи у місцях концентрації злочинного елементу, а також у районах або на дільницях, де ско-юється найбільша кількість злочинів і правопорушень (дозволяють здійснювати своєчасне і швидке маневрування силами та засобами охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю); пе-ресувні пункти міліції, які доцільно створювати для охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю у віддалених районах населеного пункту, громадських місцях (лісопаркових зонах, пляжах, зонах оздоровлення), об’єктах рекреації, відпочинку та розваг, де несення служби основни-ми патрульно-постовими нарядами ускладнене у зв’язку з перебуванням цих об’єктів на значній від-стані від місця дислокації основного органу внутрішніх справ (можуть бути використані під час проведення культурно-масових і спортивних заходів); оперативні пункти, які створюються для за-безпечення належного громадського порядку у частині населеного пункту або на певній його тери-торії, попередження правопорушення, своєчасного реагування на сигнали про злочини, сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів та слідчих дій; оперативні пости, які закріплюються за окремими готелями, санаторіями, кемпінгами; зональні оперативні групи, основна мета діяльності яких – підтримання належного стану правопорядку на відведеній частині території обслуговування ОВС шляхом проведення оперативно-розшукових заходів з метою попередження, припинення і роз-криття злочинів, а також патрулювання території; групи з перевірки та паспортизації об’єктів рекре-ації, які створюються для перевірки та обстеження названих об’єктів, встановлення причин та умов, які сприяють або можуть сприяти скоєнню на них злочинів, а також для визначення комплексу за-ходів, виконання яких дозволить попередити або усунути ці причини та умови.
Дисертант переконаний, що до вирішення проблем з охороною громадського порядку та боро-тьбою з окремими видами злочинів у ОВС курортних регіонів має застосовуватись єдиний підхід, розроблений на основі типовості умов їх функціонування, що зумовлює єдність і типовість органі-заційних структур. На цьому питанні зосереджується увага у дослідженні.
Другий підрозділ — „Проблеми організації взаємодії органів внутрішніх справ курортних регіо-нів та шляхи удосконалення діяльності у цьому напрямку” — присвячено обґрунтуванню висновку про те, що очевидна значимість правоохоронної діяльності в структурі протидії злочинності, яка ці-лком відповідає наявній в останні роки тенденції до переходу названих інституцій на базу соціаль-ного прогнозу та відповідного програмування спеціальних профілактичних заходів, дозволила роз-глядати боротьбу зі злочинністю не лише як суто міліцейську проблему. Співробітники правоохо-ронних органів налаштовані на більш активну співпрацю як у межах власного відомства чи органу, так і поза ними.
Однак результати проведених дисертантом соціологічних досліджень засвідчили існування кі-лькох проблемних моментів: взаємообмін інформацією між працівниками ОВС майже відсутній; переважна частка взаємодії ґрунтуються на персональному, особистісному рівні, а не на професій-них, службових контактах та зв’язках; використовувані форми взаємодії не відповідають можливос-тям та прагненням сторін.
Аналіз практичної діяльності органів внутрішніх справ курортних регіонів по протидії злочин-ності дозволив зробити висновок про те, що проблема взаємодії в ОВС курортних регіонів має декі-лька рівнів.
По-перше, організаційний рівень — проблема взаємодії міськрайорганів внутрішніх справ куро-ртних регіонів з аналогічними системами інших регіонів. По-друге, рівень взаємодії з аналогічними правоохоронними структурами інших країн. По-третє, рівень взаємодії між структурними підрозді-лами і службами органів внутрішніх справ курортних регіонів. По-четверте, це рівень взаємодії між конкретними співробітниками та підрозділами, діяльність яких пов’язана єдиним правоохоронним процесом.
Організаційними формами взаємодії працівників різних служб та підрозділів органів внутрішніх справ курортних регіонів, які довели власну ефективність, є: оперативні групи, на які покладається інспектування торгових підприємств, ринків, торговельних комплексів, приватного сектору населе-них пунктів для виявлення осіб, які реалізують саморобні або підроблені алкогольні напої, тютюнові вироби, порушують правила обслуговування населення, порушують санітарні норми тощо; операти-вні групи з протидії злочинності серед неповнолітніх, які, використовуючи знання психології непов-нолітніх делінквентів, джерел отримання інформації про протиправну поведінку неповнолітніх та їх оточення, порядок та умови її реалізації, методи особистого розшуку, успішно розкривають та спри-яють розслідуванню злочинів, скоєних неповнолітніми або відносно них; пости охорони громадсь-кого порядку на території торговельних комплексів та ринків, на які покладається протидія пору-шенням правил торгівлі, введення в оману споживачів, незаконній торговельній та підприємницькій діяльності, придбанню майна, здобутого злочинним шляхом, незаконному обігу наркотичних засо-бів тощо; пункти охорони громадського порядку, на які покладається патрулювання та здійснення профілактичних заходів на території обслуговування.
У висновках підсумовуються результати дисертаційного дослідження, формулюються основні положення, які складають зміст дисертаційної роботи, зокрема ті, що стосуються обґрунтування по-ложення про підвищення ефективності та оптимізацію діяльності органів внутрішніх справ по про-тидії злочинності в умовах курортного регіону та відповідного нормативного супроводження. Дисе-ртант пропонує нормативно закріпити такі пропозиції: створення типових структур в ОВС курорт-них регіонів; широке використання цільових структур в охороні громадського порядку та боротьбі з окремими видами та категоріями злочинів; фіксація місця, структури, функцій та повноважень під-розділів з організації взаємодії міськрайорганів курортних регіонів та координаційної ланки у струк-турі УМВС України в області; регламентація окремих форм практичної спільної узгодженої діяль-ності тощо.
Крім того, у названій частині дисертаційного дослідження сформульовані висновки, що стосу-ються поглиблення понятійного апарату, який використовується для характеристики діяльності ОВС по протидії злочинності в курортних регіонах; визначення місця та ролі функцій та завдань ОВС з охорони громадського порядку та боротьби з окремими видами злочинів; конкретних рекомендацій щодо підвищення ефективності та удосконалення організаційно-структурної будови ОВС курортних регіонів України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
1. Алфьоров С.М., Грица Т.Г. Проблеми вдосконалення форм і методів підготовки персоналу ОВС // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2002.— № 2.— С.58–62.
2. Алфьоров С.М. Правомірна поведінка співробітників міліції як засіб реалізації норм права // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2002.— № 3.— С.3–5.
3. Алфьоров С.М. Специфіка кримінологічної ситуації в курортних регіонах // Вісник Націона-льного університету внутрішніх справ. Випуск 21.— 2003.— С.22–28.
4. Алфьоров С.М. Проблеми організації взаємодії в органах внутрішніх справ курортних регіо-нів // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2003.— № 2.— С.3–10.
5. Алфьоров С.М. Шляхи підвищення ефективності роботи ОВС щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в курортних регіонах // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.— 2003.— № 2.— С.122–127.
6. Алфьоров С.М. Кримінологічний аналіз злочинності курортних регіонів України (на прикла-ді Запорізької області) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.— 2003.— № 3.— С.3–8.

АНОТАЦІЇ
Алфьоров С.М. Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області). — Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. — Національний уні-верситет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2003.
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню діяльності органів внутрішніх справ курор-тних регіонів щодо протидії злочинності, аналізу її організації та здійснення, дослідженню форм і методів охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю у цих умовах, а також розробці шляхів їх удосконалення та оптимізації.
У роботі схарактеризовано та проаналізовано середовище функціонування ОВС курортних регі-онів та визначено особливості кримінологічної ситуації, яка суттєво впливає на організацію їх функ-ціонування. Досліджено специфічні елементи кримінальної обстановки курортних регіонів, у тому числі політичні, соціальні, демографічні, економічні, психологічні її складники. Удосконалено кла-сифікацію курортних регіонів та визначено специфіку кримінологічної ситуації в окремих типах ра-йонів. Розглянуто пріоритетні завдання органів внутрішніх справ курортних регіонів по протидії злочинності та специфіки їх прояву в окремих типах курортних регіонів. Запропоновано шляхи під-вищення ефективності оперативно-службової діяльності служб та підрозділів ОВС курортних регіо-нів по протидії злочинності у контексті організації охорони громадського порядку та боротьби з окремими видами злочинів і правопорушень. Визначено основні напрями організації взаємодії в ор-ганах внутрішніх справ курортних регіонів у контексті протидії злочинності.
Ключові слова: протидія злочинності, типи курортних регіонів, охорона громадського порядку, цільові структури в органах внутрішніх справ, кримінологічна характеристика, причинний ком-плекс, криміногенні фактори, тенденції злочинності.

Алферов С.Н. Деятельность органов внутренних дел по противодействию преступности в курортных регионах (криминологическое исследование по материалам Запорожской облас-ти).— Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.— Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.
Диссертация посвящена комплексному исследованию деятельности органов внутренних дел ку-рортных регионов по противодействию преступности, анализу ее организации и осуществления, форм и методов охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в этих условиях, а также разработке путей их усовершенствования и оптимизации.
В работе охарактеризована и проанализирована среда функционирования ОВД курортных ре-гионов и определены особенности криминологической ситуации, которая оказывает существенное влияние на организацию их функционирования. Исследованы специфические черты криминальной обстановки курортных регионов, в том числе политические, социальные, демографические, эконо-мические, психологические ее составные части. Усовершенствована классификация курортных ре-гионов и на ее основе определена специфика криминологической ситуации в отдельных их типах. Рассмотрены приоритетные задачи органов внутренних дел курортных регионов по противодейст-вию преступности и специфика их проявления в отдельных типах курортных регионов. Предложены пути повышения эффективности оперативно-служебной деятельности служб и подразделений ОВД курортных регионов по противодействию преступности в части организации охраны общественного порядка и борьбы с отдельными видами преступлений и правонарушений. Определены основные направления организации взаимодействия в органах внутренних дел курортных регионов во время осуществления противодействия преступности.
Ключевые слова: противодействие преступности, типы курортных регионов, охрана общест-венного порядка, целевые структуры в органах внутренних дел, криминологическая характеристика, причинный комплекс, криминогенные факторы, тенденции преступности.

Alferov S.N. The Activity of Internal Affairs Bodies in the Counteraction against Crime in Resort Regions (Criminological Research according to data of Zaporozhye Oblast). — Manuscript.
Dissertation for Candidate of Juridical Degree. Speciality 12.00.08 — The Criminal Law and Criminol-ogy; Penitentionary Law.— National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkov, 2003.
The dissertation is dedicated to the complex research of the activity of Internal Affairs Bodies of resort regions in the counteraction against crime; organization and carrying out of this activity is analyzed; forms and methods of maintenance of public order and struggle against crime in these conditions are examined; the ways of improvement and optimization of this activity are elaborated.
Specific features of criminal situation of resort regions are defined and researched, including political, social, demographical, economic and psychological aspects. The classification of the resort regions is im-proved, and on its base the specificity of criminological situation in its specific types is determined. Priority tasks of Internal Affairs Bodies in resort regions are examined. The ways of improvement of the effective-ness of operational-official activity of services and subdivisions of Internal Affairs Bodies in the resort re-gions in the counteraction against crime are proposed, namely organization of maintenance of a public order and combating specific types of crime and misdemeanor. The main directions of organization of interaction among Internal Affairs Bodies of resort regions
Key words: counteraction against crime, types of resort regions, maintenance of a public order, target structures in Internal Affairs Bodies, criminological characteristic, causative complex, criminal factors, ten-dencies of crime.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking