Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Діяльність органів місцевого самоврядування в забезпеченні транспортних послуг

 

КРІСЕНКО Олег Вікторович

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

25.00.04 – місцеве самоврядування

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління

КИЇВ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор
ІГНАТЕНКО Олександр Семенович, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри управління містом.

Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, доцент
ЮРЧИШИН Василь Володимирович,
Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри економічної політики;

кандидат наук з державного управління ТИТАРЕНКО Олександр Михайлович, Товариство з обмеженою відповідальністю
“Торг Топ”, директор.
Провідна установа – Національна державна академія податкової служби України, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності, м. Київ.

 

Захист відбудеться 6 травня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії
державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).

Автореферат розісланий 5 квітня 2005 р.

 

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К. Майборода

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Зручність пересування населення є неодмінною умовою його активної участі в громадському житті. Більшість виробничих, соціальних і культурних чинників міського життя можуть бути ефективно реалізовані лише в разі існування дієвої транспортної системи, створенню якої мають всебічно сприяти органи місцевого самоврядування. Можливість задоволення практично всіх потреб членів територіальних громад вимагає наявності транспорту.
Організація транспортного обслуговування населення міст передбачає виконання органами місцевого самоврядування широких повноважень. Це стосується діяльності відповідних установ та організацій виробничої, а також соціальної сфери щодо прийняття рішень з надання транспортних послуг. Планується розміщення на договірних засадах замовлень, необхідних для територіальної громади, залучення коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання об’єктів транспорту різних форм власності. Законодавством до повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування віднесено організацію функціонування місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту, вжиття заходів щодо розширення мережі таких підприємств та ін.
Рівень обслуговування населення засобами транспорту виходячи з умов формування та застосування соціальних стандартів і нормативів має забезпечувати реалізацію закріплених Конституцією України, законами України, Європейською хартією міст, Хартією українських міст та іншими документами соціальних гарантій та принципів.
Переваги стосовно використання індивідуального автотранспорту призвели до появи надзвичайно гострих проблем, пов’язаних з транспортними заторами, а особливо впливом автомобілів на забруднення повітря та їх паркуванням. Подальше поширення автотранспорту значною мірою пояснюється недосконалістю системи транспорту загального користування в містах. Велика географічна роззосередженість населення в приміських зонах зумовила труднощі для систем транспорту загального користування з організації руху та перевезень на автострадах.
Таким чином, системи транспорту загального користування в містах потребують нових підходів до вирішення питань їх розвитку та забезпечення транспортними засобами.
Для дослідження проблеми підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення транспортних послуг становлять інтерес наукові праці щодо формування механізмів державного управління та їх методологічного супроводу В.М.Бабаєва, В.Д.Бакуменка, В.М.Вакуленка, В.Є.Воротіна, М.І.Долішного, В.К.Долі, О.С.Ігнатенка, В.М.Князєва, М.Х.Корецького, В.І.Кравченка, В.С.Куйбіди, Ю.П.Лебединського, О.Ю.Лебединської, П.Р.Левковця, В.І.Лугового, Б.З.Мільнера, Л.Б.Міротіна, Т.В. Мотренка, П.І.Надолішного, Н.Р.Нижник, О.Ю.Оболенського, М.К.Орлатого, В.М.Рижих, І.В.Розпутенка, Д.С.Самолова, В.І.Сергеєва, Б.Л.Сімпсона, О.М.Титаренка, М.С.Фішельсона, В.В.Цвєткова, Ю.П.Шарова, В.В.Юрчишина та ін.
Незважаючи на активізацію дослідницьких зусиль у згаданих напрямах, слід зазначити, що проблеми діяльності органів місцевого самоврядування в забезпеченні транспортних послуг до цього часу ще не були предметом комплексного наукового аналізу.
Актуальність теми дослідження пов’язана з об’єктивними соціально-економічними умовами необхідності вивчення впливу органів місцевого самоврядування на розвиток транспортних систем міста та потребою у вдосконаленні форм організації надання послуг транспорту для територіальних громад міст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалися згідно з комплексним науковим проектом “Державне управління та місцеве самоврядування” Національної академії державного управління при Президентові України за темою “Основні напрями вдосконалення територіальної організації влади в контексті проведення адміністративної реформи в Україні” (ДР № 0199U002827), в якій здобувач брав безпосередню участь.
Об’єкт дослідження – система управління забезпеченням органами місцевого самоврядування транспортними послугами територіальних громад міста.
Предмет дослідження – управлінські соціально-економічні й правові відносини, що виникають у процесі забезпечення органами місцевого самоврядування транспортних послуг.
Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення транспортними послугами територіальних громад міст буде ефективною за умови наукового обґрунтування напрямів, методів і форм прийняття управлінських рішень, запровадження теоретико-методологічних положень щодо стратегічного планування розвитку транспортних систем, створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг та оцінки їх конкурентоспроможності, запровадження ефективних договірних відносин, пов’язаних з наданням цих послуг.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні напрямів, методів і форм діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення транспортними послугами, спрямованими на підвищення рівня задоволення потреб у цих послугах територіальних громад міст та підвищення ефективності функціонування міських транспортних систем.
Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання:
– проаналізувати теоретико-методологічні аспекти організації діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення транспортними послугами в містах та рівень висвітлення цієї проблеми у вітчизняній і зарубіжній літературі та визначити напрями дослідження;
– розкрити сутність використання системного підходу в організації діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення транспортними послугами в містах;
– охарактеризувати моделювання ринку транспортних послуг у місті з використанням принципів системного аналізу;
– дослідити моделі системи управління транспортним забезпеченням територіальних громад;
– удосконалити методику оцінки стратегічного потенціалу соціально-економічної транспортної системи в містах;
– здійснити комплексну характеристику транспортно-технологічних систем міського пасажирського транспорту та взаємозв’язків їх складових;
– розробити методологічні положення щодо управління розвитком транспортного комплексу та оцінки конкурентоспроможності транспортних послуг;
– визначити підходи до розвитку конкурентного середовища на ринку транспортних послуг та регулювання договірних відносин.
Методи дослідження. У процесі дослідження використано комплекс взаємодоповнюючих методів:
– метод системного аналізу, який дає змогу розглядати систему управління забезпеченням транспортними послугами територіальних громад міст органами місцевого самоврядування та її складові в сукупності соціально-економічних зв’язків, вивчати окремі елементи в цілісній системі територіальної організації влади;
– метод функціонального аналізу, який сприяє глибокому усвідомленню організаційно-правової сутності аспектів діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення транспортними послугами, розкриває їх обсяг, характер і зміст;
– метод статистичного аналізу, який дає можливість оцінити напрями розвитку транспортних систем міст, дослідити структури організаційної системи, кількісні показники характеристики форм зв’язку між її складовими, динаміку якісних показників функціонування;
– імперативний метод правового регулювання, що зумовлює обов’язковість виконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування за сферами та галузями повноважень, пов’язаних з наданням транспортних послуг;
– диспозитивний метод правового регулювання, який передбачає визначення умов надання послуг територіальній громаді та їх відображення у відповідних договорах та угодах;
– методи маркетингу для дослідження ринку транспортних послуг у містах, вивчення чинників, які впливають на вибір альтернативних способів досягнення цілей транспортного забезпечення територіального розвитку, визначення механізмів вирішення проблеми та вжиття відповідних заходів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає, насамперед, у тому, що дисертаційна робота є першим комплексним дослідженням, у якому розроблено науково обгрунтовану цілісну методологічну концепцію з організації діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення транспортними послугами в містах.
На основі одержаних результатів уперше:
– здійснено моделювання ринку транспортних послуг у місті за умови адекватного порівняння рівня життя населення районів, фінансування розвитку соціальної інфраструктури, динаміки пересувань жителів міста між районами, обсягів залучення ресурсів у розвиток сфери послуг;
– досліджено модель системи транспортного забезпечення територіальної громади міста, в якій досі не поєднувалися взаємозв’язки процесів міграції, територіального планування надання транспортних послуг та фінансово-економічні чинники;
– запропоновано нову методику оцінки потенціалу соціально-економічної транспортної системи в містах на основі стратегії комплексного розгляду структури й обсягів надання транспортних послуг, результатів діяльності суб’єктів господарювання на цьому ринку.
Удосконалено:
– обґрунтування стратегій розвитку комунального підприємства міського пасажирського транспорту, що залежить від низки факторів, виявлення сукупного впливу яких передбачає використання результатів ситуаційного аналізу та критеріїв вибору альтернативи;
– підходи до характеристики комплексних транспортно-технологічних схем міського пасажирського транспорту щодо забезпечення взаємозалежного управління їх провозоспроможністю й перевезеннями, надання послуг відповідно до структурно-динамічних характеристик ринку, врахування дотранспортного, транспортного та післятранспортного обслуговування жителів міста;
набули подальшого розвитку:
– методологічні положення управління розвитком транспортного комплексу міста, які відрізняються використанням системи показників, що характеризують його виробничий та фінансовий потенціал, забезпеченість матеріальними ресурсами і попит населення на послуги;
– ієрархічна структура показників оцінки конкурентоспроможності міського транспорту, яка для забезпечення всебічності використання передбачає одиничні, комплексні показники першого і другого рівнів, а також узагальнений (єдиний) комплексний показник верхнього рівня;
– методика вибору пріоритетної пропозиції з організації закупівлі органами місцевого самоврядування транспортних засобів за методом модифікованої зведеної ціни, в якій враховується якість і скорочення термінів виконання замовлення;
– підходи до організації договірних взаємовідносин органів місцевого самоврядування і підприємств сфери транспортних послуг, яким притаманне врахування форми власності та структури управління.
Практичне значення одержаних результатів. Результати виконаних досліджень щодо обґрунтування стратегій розвитку комунальних транспортних підприємств, оцінки транспортно-технологічних схем міського пасажирського транспорту, методологічних аспектів управління розвитком транспортного комплексу міста, методики вибору пріоритетної пропозиції при організації закупівлі транспортних засобів органом місцевого самоврядування використані та реалізовані при підготовці проектів рішень Миколаївської міської ради, зокрема:
“Про Комплексну програму соціально-економічного розвитку м. Миколаєва у 2002-2003 роках” (розділ “Транспорт”);
“Положення про роботу міського транспорту та вимоги до рухомого складу, який здійснює перевезення пасажирів на місцевих автобусних маршрутах”;
“Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Миколаєві”.
Підготовлена та запроваджена рішенням Миколаївської міської ради від 21 листопада 2002 р. № 7/17 ”Програма розвитку пасажирського транспорту в м. Миколаєві на 2003-2005 рр.”, розроблені та прийняті відповідні рішення щодо придбання на конкурсних засадах транспортних засобів, стратегії розвитку транспортної системи міста. Результати досліджень впроваджені при укладанні договорів з перевізниками різних форм власності (довідка № 4344/20/01 від 03.12.04).
Матеріали дисертації були використані Івано-Франківським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій. Зокрема, запропоновані методики оцінки потенціалу соціально-економічної транспортної системи в містах на основі стратегії, яка охоплює структуру й обсяги надання послуг, поведінку суб’єктів господарювання на ринку послуг, стратегічні аспекти корпоративного управління тощо і визначається як цілісна сукупність взаємозалежних стратегічних рішень, достатніх для опису ключових напрямів розвитку галузі муніципального транспорту, та підходи до оцінки транспортно-технологічних схем громадського транспорту за умови забезпечення взаємозалежного управління його провозоспроможностями і перевезеннями, наданням послуг відповідно до вимог ринку з урахуванням дотранспортного, транспортного та післятранспортного обслуговування членів територіальної громади використано на тематичних семінарах (довідка № 192/01-22/3 від 6 грудня 2004 р.).
Результати дисертаційного дослідження, зокрема: методологія системного підходу до реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо забезпечення транспортними послугами; моделі ринку транспортних послуг та їх дослідження; засади управління розвитком транспортного комплексу; методика оцінки конкурентоспроможності транспортних послуг для населення використані Державним підприємством “Державний науково-дослідний і проектний інститут автомобільного транспорту” при підготовці проекту “Основних напрямів державної політики України в галузі автомобільного транспорту” (довідка № 1/5-04-47744 від 22 листопада 2004 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки й результати, в тому числі ті, що характеризують наукову новизну, отримані й сформульовані автором самостійно. В дисертації не використовувалися ідеї та розробки, що належать співавторам.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і практичні результати дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на всеукраїнських міжвузівських і міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, зокрема: “Громадський транспорт 21-го сторіччя” (Одеса, 2002); “Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції” (Київ, 2003)”; “Проблеми автобусних пасажирських перевезень та автобусобудування” (Київ, 2004); “Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління” (Київ, 2004)”.
Публікації. За темою дисертації опубліковані 9 наукових праць (загальним обсягом 3,8 друк. арк.), у тому числі: 1 монографія у співавторстві загальним обсягом 4,1 друк. арк. (авторові особисто належить 1,3 друк. арк.), 5 статей у наукових фахових журналах і збірниках (загальним обсягом 2,1 друк. арк.) і 1 стаття в іншому українському науковому журналі, матеріали й тези конференцій (загальним обсягом 0,4 друк. арк.).
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів. Повний обсяг дисертації – 188 сторінок, із них 166 сторінок основного тексту, 16 рисунків, 2 таблиці, список використаних джерел складається з 190 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, його мета і завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження. Розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення отриманих результатів, їх апробацію.
У першому розділі – “Проблема діяльності органів місцевого самоврядування в забезпеченні надання транспортних послуг в теорії та практиці державного управління” – систематизовані положення законодавчих актів щодо організації надання транспортних послуг, проведений аналіз результатів досліджень стосовно організації забезпечення транспортних потреб населення міст та огляд праць зарубіжних авторів за темою дослідження.
Зокрема, встановлено, що забезпечення потреб територіальних громад у транспортних та інших послугах безпосередньо пов’язане з діяльністю органів місцевого самоврядування і закріплене в міжнародно-правових документах, до яких належить Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська декларація прав міст, Європейська хартія міст та законодавстві України.
Положення щодо організації виконання повноважень органами місцевого самоврядування в галузі транспорту стосуються питань підготовки й затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, затвердження місцевого бюджету, а також сфер соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін; управління комунальною власністю; затвердження маршрутів і графіків руху пасажирського транспорту та інших аспектів територіального розвитку. Загальні засади розвитку сфери транспорту міст закріплені також у галузевому законодавстві, яке визначає, що міські ради та їх виконавчі органи в межах своїх повноважень організовують відповідно до законодавства перевезення пасажирів автомобільним транспортом на території певного населеного пункту і пасажирський перевізник визначається виключно на конкурсних засадах з укладенням відповідних договорів.
Установлений порядок надання в містах транспортних послуг передбачає, що це здійснюється з дотриманням таких вимог: надійності перевезень на маршрутах; урахування пасажиропотоків під час визначення кількості рухомого складу та складання розкладу руху; встановлення швидкості руху з огляду на технічні та експлуатаційні характеристики рухомого складу, а також вимоги відповідності технічного стану рухомого складу визначеним законодавством нормативам; безпечності перевезень.
Аналіз наукових праць (С.М.Вобленко, В.В.Звонкова, В.Н.Іванова, О.К.Кудрявцева, А.П.Лопатіна, Н.В.Правдіна, С.М.Резера та ін.) й досвіду експлуатації координованих транспортних систем свiдчить про те, що на ефективнiсть їх функціонування суттєво впливає прийнята стратегія розвитку та управління, а також методи органiзацiї, що використовуються стосовно рiзних видів транспорту. В зв’язку з цим вивчення попиту на транспортні послуги, його впливу на побудову раціональних органiзацiйних структур i пошук нових ефективних методiв прийняття управлінських рішень щодо органiзацiї процесу перевезень мають стати першочерговими завданнями в системі місцевого самоврядування.
Як свідчить аналіз літератури з досліджуваної теми, питання організації діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення транспортних послуг вивчалось побіжно. Поза увагою дослідників залишилися важливі завдання, що потребують наукового дослідження:
– формування підходів до реалізації, структури, методів та критеріїв оптимізації діяльності органів місцевого самоврядування у сфері транспортного забезпечення в містах;
– моделювання та дослідження ринку транспортних послуг у місті з використанням принципів системного підходу;
– обґрунтування стратегії розвитку транспортної системи в містах;
– розробка методологічних засад розвитку конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;
– визначення вимог та механізмів регулювання договірних відносин у системі місцевого самоврядування.
У другому розділі – “Теоретичні аспекти організації надання транспортних послуг територіальній громаді” – висвітлюються питання системного підходу до організації надання транспортних послуг органами місцевого самоврядування, моделювання ринку транспортних послуг у місті та дослідження моделі системи транспортного забезпечення територіальної громади, обґрунтування стратегії розвитку транспортної систем в містах та комплексна характеристика транспортно-технологічних систем громадського транспорту в містах.
Узагальнено особливості системного підходу до формування транспортних систем міст, які полягають у тому, що в припустимих межах управління об’єктом у системі місцевого самоврядування управління досліджується як єдиний організм з урахуванням внутрішніх зв’язків між окремими елементами і зовнішніх зв’язків з іншими системами й об’єктами. Показано, що досліджувана система місцевого самоврядування є соціально-економічною системою і організаційно-правовим механізмом, завдяки якому територіальні громади безпосередньо та через органи місцевого самоврядування здійснюють функції і повноваження місцевого самоврядування в галузі транспорту.
Доведено, що для успішного вивчення системи надання транспортних послуг територіальній громаді за допомогою математичних методів остання повинна мати певні спеціальні властивості. По-перше, мають бути відомі наявні в ній зв’язки, по-друге, кількісно визначені істотні для системи властивості (їх кількість не повинна бути настільки великою, щоб унеможливлювався аналіз) і, по-третє, повинні бути відомі при заданій множині зв’язків форми поведінки системи (задаються певним законом).
У розділі управління в системі надання транспортних послуг розглядається насамперед як процес перетворення інформації – інформація про об’єкт управління сприймається керуючою системою, переробляється відповідно до тієї чи іншої мети управління і у вигляді керуючих впливів передається на об’єкт управління. Інакше кажучи, управління в організованій системі транспортного забезпечення міст розуміється насамперед як процес перетворення інформації (рис. 1).

Рис. 1. Управління як процес перетворення інформації

Показано, що однією з характерних рис керованої кібернетичної системи надання транспортних послуг є здатність змінювати свій режим функціонування, переходити в різні стани під впливом різних керуючих впливів. Завжди існує деяка множина впливів, з яких вибирається кращий. Керовані системи надання транспортних послуг функціонують не в статичному стані, а в динамічному, що докорінно змінює підхід до їх вивчення й у низці випадків дає змогу розкрити закономірності, встановити факти, що інакше виявилися б невиявленими.
З метою забезпечення належного рівня якості та ефективності надання послуг транспорту для населення міст здійснене моделювання системи, завдяки якому визначені закономірності пересування жителів між міськими районами і, таким чином, виокремлені потенційні потреби в пересуваннях, для забезпечення яких необхідне використання транспорту з районуванням міста відповідно до існуючого адміністративно-територіального поділу чи інших вимог. Отримана інформація може використовуватись для вирішення теоретичних і практичних завдань щодо обгрунтування перспектив розвитку транспортної мережі, стратегії формування маршрутних систем транспорту та побудови і оцінки розкладів руху, які підлягають затвердженню виконавчим органом міської ради.
Установлено, що замовлення на транспортні послуги для територіальної громади органами місцевого самоврядування доцільно формувати на основі моделювання динаміки чисельності населення районів у містах, аналізу закономірностей міжрайонного обміну, визначення схеми управління та її дослідження. Ці результати демонструють принципову можливість погодженого вирішення виробничих і соціальних проблем суто економічними методами шляхом встановлення спеціальних довгострокових нормативів формування місцевих бюджетів районів міста.
Запропонована методика оцінки потенціалу соціально-економічної транспортної системи в містах на основі стратегії, яка охоплює рішення щодо структури й обсягів надання послуг, поведінки на ринку послуг, стратегічні аспекти корпоративного управління тощо, розглядається як органічна єдність цілей і засобів їх реалізації і визначається як цілісна сукупність взаємозалежних стратегічних рішень, достатніх для опису ключових напрямів розвитку галузі муніципального транспорту. Установлені прогнозні траєкторії потенціалу транспортних систем міст, що базуються на моделюванні технологічного, організаційного, економічного та продуктового потенціалів за всіма параметрами, підтверджують стратегічну необхідність підтримки потенційних можливостей міського транспорту.
Доведено, що стратегічне планування як логічний, аналітичний процес обґрунтування стратегій розвитку комунального транспортного підприємства залежить від низки невідомих і некерованих факторів, сукупний вплив яких можна виявити в результаті ситуаційного аналізу і врахувати під час побудови імітаційної моделі, орієнтованої на використання в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Вибір варто робити емпіричним шляхом, аналізуючи результати розрахунків за кожним з наступних критеріїв вибору альтернативи: максиміну (принцип гарантованого результату, або критерій Вальда); максимаксу (принцип оптимізму); Гурвіца; мінімаксного “жалю” (принцип Севіджа); Лапласа.
За результатами досліджень установлено, що транспортно-технологічна схема громадського транспорту є організаційно-економічною стійкою системою за умови забезпечення взаємозалежного управління її провозоспроможністю і перевезеннями, наданням послуг відповідно до вимог ринку.
Показники видів транспортного обслуговування протягом часу дії договору перевезення в транспортно-технологічній системі наведені на рис. 2.
Доведено, що при організації надання транспортних послуг орган місцевого самоврядування має враховувати: дотранспортне обслуговування, яке передбачає сукупність наданих додаткових послуг, необхідних для забезпечення можливості користування певним видом громадського транспорту; транспортне обслуговування протягом часу дії договору перевезення, яке охоплює перевезення певним видом громадського транспорту і набір додаткових транспортних послуг, наданих споживачеві від укладення договору на перевезення (придбання квитка) до його закінчення; післятранспортне обслуговування, яке також поєднує набір додаткових послуг, необхідних для закінчення процесу надання послуги (прибуття до місця призначення).

 

 

 

 

 

Рис. 2. Показники характеристики видів транспортного обслуговування

У третьому розділі – “Методологія та практика організації діяльності органів місцевого самоврядування в забезпеченні надання транспортних послуг” – розглядаються методологічні аспекти управління розвитком транспортного комплексу міста, підходи до оцінювання конкурентоспроможності транспортних послуг органом місцевого самоврядування, засади розвитку конкурентного середовища на ринку транспортних послуг та регулювання договірних відносин щодо транспортного забезпечення міста.
Запропоновані методологічні підходи до управління розвитком транспортного комплексу міста за певними групами показників, до яких входять показники: виробничого потенціалу (виробничих потужностей плюс інфраструктури); забезпеченості матеріальними ресурсами; фінансового потенціалу і попиту населення, на яких має ґрунтуватися теоретико-системний розгляд місцевих проблем з використанням сучасних досягнень науки.
Доведена доцільність використання підходу до формування транспортної системи, що ґрунтується на децентралізації управління територіальним розвитком, поділі транспортного комплексу на певну кількість незалежних і, як наслідок, таких, що не взаємодіють, муніципальних підсистем і передача всіх функцій з використання транспорту і управління його розвитком “власникам” цих підсистем – органам місцевого самоврядування.
Розроблена ієрархічна структура показників конкурентоспроможності міського транспорту (рис. 3), яка передбачає одиничні, комплексні показники першого і другого рівнів, а також узагальнений (єдиний) комплексний показник верхнього рівня.

Узагальнений комплексний показник верх-нього рівня Конкурентоспроможність
громадського транспорту в містах
Комплексні показники дру-гого рівня Доступність
транспорт-ного ринку Раціональність взаємодії в транспортних вузлах Економіч-ність надання послуг Виконання та відпові-дальність за порушення
Комплексні показники пер-шого рівня … … … …
Одиничні по-казники конку-рентоспро-можності … … … …

Рис. 3. Загальна схема побудови показників конкурентоспроможності

При цьому враховується доступність транспортного ринку, раціональність взаємодії в транспортних вузлах, економічність надання транспортних послуг, виконання і відповідальність за порушення положень нормативно-правових документів. Запропонована методика оцінки найбільш конкурентного й ефективного виду транспорту з використанням єдиного комплексного показника дає змогу враховувати не тільки транспортні витрати, а й важкооцінювані втрати, пов’язані з екологічною і дорожньою безпекою.
Запропонована методика вибору пріоритетного варіанта при організації закупівлі транспортних засобів органом місцевого самоврядування за методом модифікованої зведеної ціни з урахуванням фактора додаткового прибутку, що може одержати замовник при підвищенні підрядником якості і скороченні термінів виконання замовлення.
Використання методу зведеної ціни дає змогу визначити інтегральний економічний показник, на основі якого можна визначити переможця конкурсних торгів. При цьому важливо запобігти прямому зіставленню коштів, обчислених у різний час без урахування коефіцієнта дисконтування.
Проведена систематизація найбільш типових предметів взаємовідносин органу місцевого самоврядування з підприємствами сфери послуг дає змогу ввести певну типологію договорів. Найпростіша з них охоплює договори, безпосередньо пов’язані з реалізацією основних функцій і повноважень органу місцевого самоврядування (функціонального типу); договори, виконання яких забезпечує реалізацію функцій і повноважень органу місцевого самоврядування (забезпечувального типу).
Розроблені моделі дають змогу реалізувати функцію планування договірних відносин органу місцевого самоврядування з транспортними підприємствами різних форм власності та структури управління. Як критерій оцінки результатів планування може застосовуватися норматив приросту прибутку.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення актуального наукового завдання щодо запровадження та удосконалення організації діяльності органів місцевого самоврядування стосовно забезпечення транспортних послуг у містах, спрямованих на розвиток стратегічного планування, розроблено науково-прикладні підходи, моделі, що забезпечують теоретичне й практичне використання отриманих наукових результатів. Ці результати підтверджують гіпотезу, покладену в основу дослідження, а реалізована мета й завдання дослідження дають можливість зробити певні висновки й запропонувати рекомендації.
1. Здійснений системний аналіз наукових праць і законодавчих актів з проблеми дослідження показує, що проблема діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення транспортними послугами територіальних громад міст поки ще не була предметом спеціального дослідження. Розглянуті праці стосуються лише окремих питань цієї проблеми, мають фрагментарний характер. Усе це дало підставу для висновку, що стан наукового опрацювання вказаної проблеми не можна вважати задовільним, а сама проблема потребує дослідження.
2. Розроблені й науково обгрунтовані методологічні основи системного підходу до дослідження проблеми, виявлені системні характеристики організації влади в містах щодо забезпечення транспортними послугами як соціально-економічної та абстрактної систем і організаційно-правового механізму, завдяки якому територіальні громади безпосередньо й через представницькі органи здійснюють надані функції і повноваження. Доведено, що для успішного вивчення системи управління наданням транспортних послуг за допомогою математичних методів мають бути виявлені наявні в ній зв’язки, кількісно визначені істотні властивості, відомі при заданій безлічі зв’язків форми поведінки системи, а також враховано вплив навколишнього середовища, здатність системи змінювати свій режим функціонування, переходити в різні стани під впливом керуючих впливів.
3. Здійснене моделювання соціально-економічної системи управління наданням транспортних послуг з районуванням міста відповідно до існуючого адміністративно-територіального поділу з урахуванням розвитку соціально-економічної інфраструктури, завдяки якому визначаються закономірності пересування жителів між міськими районами і, таким чином, виявляються потенційні потреби в поїздках, для забезпечення яких необхідний транспорт. Отримана інформація може використовуватись для вирішення теоретичних і практичних завдань щодо обгрунтування перспектив розвитку транспортної мережі, стратегії формування маршрутних систем транспорту та побудови й оцінки розкладів руху, які підлягають затвердженню виконавчими органами міських рад. Таким чином, вона сприяє підвищенню ефективності їх діяльності щодо транспортного забезпечення територіальних громад міст.
4. За результатами дослідження моделі системи управління транспортним забезпечення територіальних громад установлено, що пересування населення з використанням транспорту зумовлює перерозподіл трудових ресурсів за характеристиками соціально-виробничої ефективності території міста. При цьому досягається вирівнювання функціонування районних систем споживання, що можна вважати чинником оцінки рівня життя, а врахування відмінностей у природних умовах районів міста призводить до деякої зміни рівноваги, пропорційної до величини “нерівності” початкових, насамперед соціально-економічних умов у районах. Показано, що управління такою рівновагою може здійснюватись уведенням міжрайонного перерозподілу фінансування відповідно до запропонованих коефіцієнтів, що можна інтерпретувати і як вплив районних розбіжностей у відтворенні трудових ресурсів. Отримані результати свідчать про принципову можливість погодженого вирішення органами місцевого самоврядування виробничих і соціальних проблем з надання транспортних послуг організаційно-економічними методами, шляхом установлення спеціальних довгострокових нормативів формування місцевих бюджетів районів міста.
5. Запропонована методика оцінки потенціалу соціально-економічної транспортної системи в містах на основі стратегії, яка охоплює рішення щодо структури й обсягів надання послуг, поведінки їх надавачів на ринку послуг, стратегічні аспекти корпоративного управління, розглядається як органічна єдність цілей та засобів їх реалізації і визначається як цілісна сукупність взаємозалежних стратегічних рішень, достатніх для всебічного опису органами місцевого самоврядування ключових напрямів розвитку міського пасажирського транспорту на основі моделювання технологічного, організаційного, економічного та продуктового потенціалу.
6. Визначені засади стратегічного планування як логічного, аналітичного процесу обґрунтування напрямів розвитку міського пасажирського транспорту з урахуванням залежності від низки невідомих і некерованих факторів, сукупний вплив яких можна виявити в результаті ситуаційного аналізу. Отримані результати можуть використовуватись органами місцевого самоврядування в процесі підготовки багатоваріантних рішень з розвитку транспортної системи при побудові імітаційної моделі, орієнтованої на умови невизначеності зовнішнього середовища з використанням критеріїв вибору альтернативи.
7. Наведена комплексна характеристика транспортно-технологічних систем міського пасажирського транспорту та взаємозв’язків їх складових, за результатами якої встановлено, що транспортне обслуговування протягом часу дії договору перевезення охоплює власне перевезення і набір додаткових послуг, супроводжується інформаційним і фінансово-кредитним обслуговуванням. З’ясовано, що транспортно-технологічна система поєднує ланки логістичного ланцюга від місця перебування жителя до місця відправлення з використанням транспорту, а також від місця прибуття до місця призначення, тобто для належного задоволення потреб населення міст у транспортних послугах орган місцевого самоврядування має брати до уваги не тільки процес користування транспортом, а й елементи дотранспортного та післятранспортного обслуговування, завдяки чому жителі отримують послуги повної споживної вартості.
8. Сформульовані методологічні положення щодо управління розвитком транспортного комплексу міста за певними групами показників, до яких входять показники виробничого потенціалу (виробничих потужностей плюс інфраструктури); забезпеченості матеріальними ресурсами; фінансового потенціалу і попиту населення, на яких має ґрунтуватися результативний теоретико-системний аналіз місцевих проблем транспортного забезпечення територіальних громад.
9. Розроблена ієрархічна структура показників оцінки конкурентоспроможності міського пасажирського транспорту, до складу якої входять одиничні, комплексні показники першого і другого рівнів, а також узагальнений (єдиний) комплексний показник верхнього рівня, в якому враховується доступність транспортного ринку; раціональність взаємодії в транспортних вузлах; економічність надання транспортних послуг; виконання і відповідальність за порушення положень нормативно-правових документів. Використання цих показників дасть змогу виконавчим органам міських рад якісно здійснювати управління об’єктами транспорту, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, надання послуг населенню необхідного рівня та якості.
10. Розкрита методика вибору пріоритетного варіанта організації закупівлі транспортних засобів органами місцевого самоврядування за методом модифікованої зведеної ціни з урахуванням фактора додаткового прибутку, що може одержати замовник при підвищенні підрядником якості і скороченні термінів виконання замовлення. Розроблені засоби розвитку органами місцевого самоврядування конкурентного середовища в системі управління наданням транспортних послуг сприятимуть появі на українському ринку принципово нових типів транспортних засобів необхідної пасажиромісткості, підвищеної комфортності, з пристроями для транспортного обслуговування інвалідів та кращими екологічними характеристиками.
11. Уточнені підходи, які дають змогу виконати функцію реалізації договірних відносин органів місцевого самоврядування з транспортними підприємствами різних форм власності та структури управління, використовуючи як критерій оцінки результатів планування норматив приросту прибутку. Поліпшення планування і контролю у сфері договірних відносин сприятиме підвищенню їх культури, а також ефективності планування і контролю як засобу впливу органів місцевого самоврядування на економіку транспорту міста.
12. Урахування основних результатів проведеного дослідження дає змогу запропонувати для вдосконалення форм та методів діяльності органів місцевого самоврядування з транспортного забезпечення територіальних громад міст практичні рекомендації щодо:
– обґрунтування стратегії розвитку транспортної системи, комплексної характеристики транспортно-технологічних систем громадського транспорту;
– методологічних підходів до управління розвитком транспортного комплексу міста;
– оцінки конкурентоспроможності транспортних послуг для населення в містах;
– розвитку конкурентного середовища на ринку транспортних послуг та регулювання договірних відносин у системі місцевого самоврядування.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія
1. Ткаченко А.М., Крісенко О.В., Ігнатенко О.С., Орлатий М.К., Дума І.М., Прокопа І.В. Державне регулювання транспортним забезпеченням розвитку сільських територій. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. – 69 с. – Авторські – с. 20-43.

Статті в наукових фахових виданнях
2. Ігнатенко О.С., Орлатий М.К., Ткаченко А.М., Дума І.М., Крисенко О.В. Програмний підхід до розвитку автобусного обслуговування сільського населення // Упр. сучас. містом. – 2003. – № 10-12 (12). – С. 82-88. – Авторські – с. 85-88.
3. Крісенко О.В. Регулювання договірних відносин у системі місцевого самоврядування // Упр. сучас. містом. – 2004. – № 4-6 (14). – С. 217-222.
4. Крісенко О.В. Засади моделювання ринку послуг транспорту територіальної громади // Упр. сучас. містом. – 2004. – № 7-8 (15). – С. 253-259.
5. Крісенко О.В. Конкурсні відносини як чинник територіального розвитку // Зб. наук. пр. НАДУ. – 2004. – № 2. – С. 512-521.
6. Крісенко О.В. Конкурентоспроможність транспортних послуг для населення в містах // Вісн. НАДУ. – 2004. – Вип. 3. – С. 301-307.

Статті в інших виданнях,
матеріали конференцій, тези доповідей
7. Крісенко О.В. Обґрунтування стратегії розвитку транспортної системи в містах // Держава та регіони. – 2003. – № 2. – С.64-67.
8. Ігнатенко О.С., Крісенко О.В. Формування партнерських відносин у межах регіональної громади: зарубіжний досвід та механізм його адаптації до умов України // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю: В 2 т. (м. Київ, травень 2003 р.). – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – Т. 2. – С. 376-377. – Авторські – с. 376-377.
9. Крісенко О.В. Конкурсні засади в діяльності органів місцевого самоврядування // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю: В 2 т. (м. Київ, травень 2004 р.). – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 2. – С. 119-120.

АНОТАЦІЇ

Крісенко О.В. Діяльність органів місцевого самоврядування в забезпеченні транспортних послуг. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення актуального наукового завдання: запровадження й удосконалення засад діяльності органів місцевого самоврядування щодо транспортного забезпечення територіальних громад міст, спрямованих на розвиток стратегічного планування; розроблено науково-прикладні підходи, моделі, технології, що забезпечують теоретичне й практичне використання отриманих наукових результатів.
За результатами досліджень розроблено й науково обгрунтовано методологічні основи дослідження стосовно системного підходу до реалізації повноважень органів місцевого самоврядування в галузі транспорту, здійснено моделювання та дослідження ринку транспортних послуг у місті, обґрунтування стратегії розвитку транспортної системи в містах, комплексну характеристику транспортно-технологічних систем громадського транспорту та оцінку конкурентоспроможності транспортних послуг для населення в містах. Визначено методологічні підходи до управління розвитком транспортного комплексу міста, засади розвитку конкурентного середовища на ринку транспортних послуг та регулювання договірних відносин у системі місцевого самоврядування, що має важливе значення для економіки України.
Ключові слова: місцеве самоврядування, орган місцевого самоврядування, територіальна громада, ринок транспортних послуг, стратегія розвитку транспортної системи, конкурентне середовище, договірні відносини.

Крисенко О.В. Деятельность органов местного самоуправления в обеспечении транспортных услуг. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.04 – местное самоуправление. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и новое решение актуального научного задания: внедрения и совершенствования основ деятельности органов местного самоуправления относительно транспортного обеспечения территориальных общин городов, направленного на развитие стратегического планирования. Разработаны научно-прикладные подходы, модели, технологии, обеспечивающие теоретическое и практическое использование полученных научных результатов.
По результатам исследований разработаны и научно обоснованы методологические основы исследования системного подхода к реализации полномочий органов местного самоуправления в обеспечении транспортных услуг, обоснована стратегия развития транспортной системы, осуществлено моделирование и исследование рынка транспортных услуг в городе, предложена комплексная характеристика транспортно-технологических систем общественного транспорта в городах. Разработаны методологические подходы к управлению развитием транспортного комплекса города, оценке конкурентоспособности транспортных услуг для населения в городах, основы развития конкурентной среды на рынке транспортных услуг и регулирования договорных отношений в системе местного самоуправления. Полученные выводы и результаты исследования имеют важное значение для экономики Украины.
При моделировании системы транспортного обслуживания определены закономерности распределения спроса на транспортные услуги, количественные характеристики относительно поездок жителей между городскими районами и, таким образом, выявлены потенциальные потребности в передвижениях, для обеспечения которых необходимо использование транспорта. При этом возможно районирование города в соответствии с существующим административно-территориальным делением или с другими требованиями.
Оценка потенциала социально-экономической транспортной системы охватывает решения относительно структуры и объемов предоставления услуг, поведения на рынке услуг. Стратегические аспекты корпоративного управления рассматриваются как органическое единство целей и средств их реализации и определяются как целостная совокупность взаимозависимых стратегических решений, достаточных для описания ключевых направлений развития отрасли муниципального транспорта на основе моделирования технологического, организационного, экономического и продуктового потенциала.
Новизна предложенных основ стратегического планирования обеспечения транспортных услуг определяется с учетом зависимости от ряда неизвестных и неуправляемых факторов, совокупное влияние которых можно выявить в результате ситуационного анализа и использовать при построении имитационной модели, ориентированной на функционирование в условиях неопределенности внешней среды с использованием критериев выбора альтернативы.
Управление развитием транспортного комплекса города предлагается осуществлять с такими показателями: производственного потенциала; обеспеченности материальными ресурсами; финансового потенциала, а также показателей спроса населения, на которых должно основываться теоретико-системное рассмотрение местных проблем транспортного обеспечения территориальных общин.
Предложена иерархическая структура показателей конкурентоспособности городского транспорта, методика выбора приоритетного варианта организации закупки транспортных средств органом местного самоуправления, а также модели, которые позволяют реализовать функцию планирования договорных отношений органа местного самоуправления с транспортными предприятиями разных форм собственности и структуры управления.
Ключевые слова: местное самоуправление, орган местного самоуправления, территориальная община, рынок транспортных услуг, стратегия развития транспортной системы, конкурентная среда, договорные отношения.

 

Crisenco O.V. Activity of organs of local self-government in providing of transport services. – Manuscript.

The Thesis for a Candidate Degree in Public Administration; speciality 25.00.04 – local self-government. – National Academy of Public Administration, the President of Ukraine. – Kyiv, 2005.

In dissertation theoretical generalization and new decision of actual scientific task of introduction and perfection of bases of activity of organs of local self-government in relation to the transport providing of territorial communities of the cities directed on development of the strategic planning is examined, development of the scientific-applied approaches is carried out, models, technologies, that provide the use of the got scientific results theoretical and practical.
As a result of the conducted researches it is developed and the methodological bases of research are scientifically grounded from systems approach to realization of plenary powers of organs of local self-government in industry of transport, the design and market research of transport services is carried out in town, based strategies of development of the transport system in town, complex description of the transport-technological systems of public transport in town, methodological approaches to the management by development of transport complex of city, estimation of concourentosity transport services for the population in town, the bases of development of competition environment at the market of transport services and adjusting of contractual relations in the system of local self-government can be characterized as theoretical generalization and new decision of scientific task, that has the important value for the economy of Ukraine.
Key words: local self-government, organ of local self-government, territorial community, transport services, strategy of development of the transport system, competition environment, contract relations.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking