Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Діяльність транспортної міліції щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті

 

ЮХНО Олександр Олександрович

Діяльність транспортної міліції щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія;
кримінально-виконавче право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

АРКІВ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ, МВС України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,
академік Академії правових наук України
БАНДУРКА Олександр Маркович,
Верховна Рада України, народний депутат.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
МУЗИКА Анатолій Ананійович,
Київський юридичний інститут МВС України,
проректор з наукової роботи;

кандидат юридичних наук, доцент
АЛФЬОРОВ Сергій Миколайович,
Запорізький юридичний інститут МВС України, ректор.

Провідна організація: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, НАН України, відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (м. Київ).

Захист відбудеться „29” червня 2005 р. о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03 Національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

Автореферат розісланий „28” травня 2005 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Кириченко В.Є.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Залізничний транспорт України є однією з провідних галузей народного господарства. За своєю роллю та потенціалом він виступає як важлива ланка системи вітчизняної економіки. Пов’язане це не лише з тим, що він сполучає між собою різні підприємства, галузі та регіони, забезпечує перерозподіл ресурсів, працевлаштовує значну кількість працівників, але й з тим, що через власний інтенсивний розвиток він інтегрується у шляхову мережу й інфраструктуру загальнодержавної та міжнародної транспортної системи. Це тим більш важливо, адже транспорт-на мережа України має цілком виражений транзитний характер. Перелічені та інші фактори обу-мовлюють велику відповідальність держави та її правоохоронних органів за стан правопорядку в усій галузі, на шляхах та у поїздах, безпеку пасажироперевезень, унебезпечення життя, здоров’я, майна та інших благ людини від злочинних посягань.
Боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку на залізничному, повітряному та водному транспорті здійснюють органи внутрішніх справ на транспорті (ОВСТ), які є структур-ною ланкою системи МВС України. Понад 80% обсягів діяльності транспортної міліції припадає на підрозділи, що обслуговують саме залізничний транспорт.
Стан охорони громадського порядку та попередження злочинів на залізничному транспорті є досить напруженим. У пасажирських поїздах вчиняється до однієї третини усіх злочинів на транс-порті; більше половини з них ? на міжобласних маршрутах, третина – у приміських. Коло злочин-них діянь, що вчиняються на пасажирському залізничному транспорті, доволі широке, але найроз-повсюдженішими є крадіжки приватного майна громадян. Забезпечення повного його збереження є одним із пріоритетних завдань не лише залізниць, але й ОВСТ.
У розкритті, розслідуванні та попередженні крадіжок приватного майна громадян, що вчиня-ються на залізничному транспорті, задіяні тисячі співробітників ОВС на транспорті, значна їх кі-лькість працює безпосередньо на маршрутах. Для успішного виконання поставлених завдань пра-цівникам підрозділів та служб транспортної міліції необхідно знати не лише способи вчинення крадіжок, їх розповсюдженість та поширеність, але й особливості перевізного процесу, залізничну термінологію, специфіку документообігу, особливості детермінації, ефективні напрямки та заходи попередження, форми і методи взаємодії з територіальними ОВС і адміністраціями транспортних підприємств та інші обставини, які допоможуть оптимально вирішувати поставлені завдання. Це з одного боку зумовило обрання теми роботи.
З іншого, слід відзначити, що до сьогодні у науковій літературі питання організації цілеспря-мованої превентивної роботи із попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажир-ському залізничному транспорті, так само як і накопичений досвід, практика, підходи та напрямки протидії не привернули до себе відповідної уваги дослідників. Окремі аспекти названої проблема-тики, а також загальнотеоретичні положення детермінації злочинності та формування цілеспрямо-ваної протидії їй в окремих соціальних системах розглянуті в роботах О.І. Алєксєєва, Ю.М. Антоняна, С.М. Алфьорова, О.М. Бандурки, М.М. Баранова, П.М. Білого, М.І. Гетмана, В.К. Гіжевського, В.В. Голіни, В.Л. Грохольського, Л.М. Давиденка, І.М. Даньшина, О.М. Джужи, Є.В. Додіна, А.І. Долгової, О.Ф. Долженкова, А.Ф. Зелінського, Ю.Ф. Кравченка, В.В. Коваленка, В.М. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецової, О.М. Литвака, О.М. Литвинова, Г.М. Міньковського, А.А. Музики, Ю.В. Степаненка, Г.О. Туманова, В.І. Шакуна, О.Н. Ярмиша та деяких інших вітчи-зняних та закордонних вчених, що репрезентують різні галузі юридичного знання.
Разом із тим слід підкреслити, що в наявних працях проблемам власне діяльності ОВСТ щодо за-побігання крадіжкам та взагалі злочинності на пасажирському залізничному транспорті, організації та функціонуванню відповідної системи в якісно нових умовах розбудови незалежної держави та налаго-дження ринкових економічних механізмів загалом майже не приділялось уваги, а в комплексі ця про-блема в Україні не досліджувалася. Названі обставини зумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження ви-конано відповідно до вимог п. 2.5 Пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внут-рішніх справ, на період 2004-2009 рр. (затверджені Наказом МВС України № 755 від 05.07.2004 р.), пп. 7.12, 7.28 Програми розвитку системи відомчої освіти і вузівської науки на період 2001-2005 рр. (затверджена наказом МВС України № 356 від 11.05.2001 р.), а також п. 2.1 Головних на-прямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ МВС України на 2001-2005 рр.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розробка на підставі кримінологічного аналі-зу крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті системи по-переджувальних заходів, здійснюваних органами транспортної міліції, в тому числі форм і методів охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю, а також шляхів їх удосконалення та оптимізації.
Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом розв’язання таких основних завдань: загальна характеристика організаційних та функціональних засад діяльності системи пасажирського залізни-чного транспорту в Україні; розробка кримінологічної характеристики крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті та систематизація типових ознак окремих еле-ментів, їх конкретних складових; класифікація причин та умов, які сприяють скоєнню крадіжок у розглядуваній сфері, їх вивчення та інтеграція до єдиного детермінаційного комплексу вчинення злочинів даного виду; визначення та обґрунтування, з урахуванням пріоритетності, актуальних за-вдань органів внутрішніх справ на транспорті щодо боротьби та попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті; визначення на підставі аналізу най-більш поширених у практиці ОВСТ напрямків та форм попередження вказаних крадіжок; диферен-ціація проблем інформаційного забезпечення та аналітичного супроводження прийняття управлін-ських рішень з питань попередження злочинів в органах транспортної міліції; розробка та обґрунту-вання основних напрямків організації взаємодії лінійних органів внутрішніх справ із територіальни-ми ОВС та адміністраціями залізниць у розглядуваній сфері; розробка основних шляхів та методів оптимізації оперативно-службової діяльності служб і підрозділів ОВСТ у частині організації охоро-ни громадського порядку, попередження злочинів та інших правопорушень на об’єктах пасажирсь-кого залізничного транспорту.
Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, що виникають під час організації та здійснення транспортною міліцією компетентної діяльності щодо попередження злочинів у сфері пасажироперевезень.
Предметом дисертаційного дослідження є форми і методи, організаційні, процедурні та фун-кціональні засади діяльності органів внутрішніх справ на транспорті щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. На даному методологічному фундаменті у дисертаційній роботі застосовуються окремі спеціально-наукові методи пізнання. За допомогою системно-структурного методу досліджено транспортну галузь економіки України, систему органів внутрішніх справ на транспорті та її вплив на організацію та здійснення попередження злочинів (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, висновки). Метод спо-стереження використано для вивчення проблем в організації інформаційно-аналітичного забезпе-чення попередження злочинів в ОВСТ (підрозділ 2.3). Історико-правовий метод застосовано для ре-троспективного аналізу підходів до організації охорони громадського порядку та попередження зло-чинів на об’єктах пасажирського залізничного транспорту (підрозділи 1.3, 2.1). Метод порівняльно-правового аналізу юридичних норм та практики їх застосування використано під час аналізу право-вих засад координації та взаємодії лінійних органів внутрішніх справ з територіальними ОВС та ад-міністраціями залізниць у сфері попередження злочинів (підрозділ 2.4). Статистичний метод засто-совано для узагальнення результатів та репрезентації даних, отриманих у ході вивчення емпіричного матеріалу (підрозділ 1.2). Логіко-нормативний метод використано для аналізу нормативно-правових актів з питань попередження злочинів та боротьби зі злочинністю на об’єктах пасажирського заліз-ничного транспорту (підрозділи 1.1, 2.1). Соціологічні методи дослідження (анкетування, ін-терв’ювання, опитування) застосовано для вивчення думки фахівців з відповідних проблемних пи-тань, що розглядаються, та з’ясування соціальної результативності відповідних правових норм та організаційних заходів (підрозділи 1.3, 2.4, 2.5).
Науково-теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження склали наукові праці фахівців у га-лузі філософії, соціології, психології та низки галузевих юридичних наук: загальної теорії держави і права, історії держави і права, кримінального права, кримінології, теорії управління, адміністратив-ного права, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності, юридичної психології тощо. Положення і висновки дисертації базуються на приписах Конституції України та чинних норматив-но-правових актів.
Інформаційну і емпіричну основу дисертації склали узагальнення практики діяльності різних підрозділів та служб органів внутрішніх справ на транспорті щодо попередження та боротьби з кра-діжками приватного майна громадян (зокрема за спеціально розробленою анкетою вивчено 202 від-повідні архівні кримінальні справи), політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали МВС України за 1999-2003 рр., дані анкетування працівників ОВСТ (140 осіб), залізнич-ної галузі (60 осіб) та пасажирів поїздів (120 осіб). При підготовці дисертаційного дослідження ви-користовувався також особистий правоохоронний досвід автора, який тривалий час працював у системі ОВСТ.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація є першим в Украї-ні монографічним дослідженням проблем організації та здійснення транспортною міліцією Украї-ни діяльності щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському заліз-ничному транспорті у сучасних умовах.
В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових концептуальних положень і ви-сновків, які відповідають змістовним ознакам наукової новизни роботи. Основні з них такі:
? з позицій пріоритетів організації попередження злочинів на пасажирському залізничному транс-порті проаналізовано особливості функціонування даної галузі економіки України, а також системати-зовано основні засади організації пасажироперевезень крізь призму функціональних обов’язків окре-мих їх учасників (начальника поїзда, провідника вагону та пасажира);
? вперше розроблено кримінологічну характеристику крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті та втілено її у формат інформаційно-статистичної моделі, зміст якої складає інтегрована єдність узагальнених даних про кримінологічно значимі ознаки та умови скоєння злочинів;
? на основі комплексного аналізу дії факторів, які детермінують вчинення крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті, зроблено висновок про тотожність ме-ханізмів їх впливу, активне взаємне проникнення, інтеграцію різних за характером та змістом обста-вин, через що обґрунтовується необхідність комплексного попереджувального впливу на весь при-чинний комплекс злочинів даного виду;
? дістали подальшого розвитку принципово нові підходи (рівневий, інституціональний, про-гностичний) до аналізу основних напрямків та заходів попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті;
? удосконалено розуміння суті проблем у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення попе-редження злочинів та прийняття управлінських рішень в органах внутрішніх справ на транспорті та запропоновано можливі шляхи удосконалення цієї підсистеми на основі впровадження нових інфо-рмаційних технологій, удосконалення цільового та організаційного призначення відповідних ком-понентів інформаційних ресурсів;
? вперше на підставі аналізу цілей, завдань, функцій, компетенції та повноважень різних під-розділів та служб ОВСТ у сфері попередження злочинів на об’єктах пасажирського залізничного транспорту доводиться необхідність застосування якісно нових організаційних форм співпраці лі-норганів внутрішніх справ із територіальними ОВС та адміністраціями залізниць, а також специ-фікації оперативно-службової діяльності працівників транспортної міліції;
? вперше сформульовано ряд конкретних пропозицій і рекомендацій, спрямованих на оптимі-зацію теоретико-прикладних засад, ефективізацію практичної діяльності служб та підрозділів транспортної міліції щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті, а також запропоноване авторське бачення шляхів оптимізації окремих складових елементів комплексної системи профілактики злочинів в Україні.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх застосування у різних сферах, зокрема: у сфері правотворчості ? для підготовки й внесення змін до ряду законодавчих і підзаконних актів; у практиці правозастосування ? з метою оптимізації та ефективізації профілактич-ної діяльності транспортної міліції; у навчальному процесі ? при підготовці підручників і навчаль-них посібників, при проведенні лекцій, практичних і семінарських занять з низки фахових дисци-плін; у сфері правового виховання і формування правової свідомості ? для підвищення рівня правової культури населення і працівників правоохоронних органів.
Результати дисертації впроваджені в оперативно-службову діяльність підрозділів та служб УМВС України на Одеській та Південній залізницях, а також у навчальний процес, що підтвер-джено відповідними актами впровадження.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації оприлюднювались на науково-практичних конференціях: „Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы” (м. Харків, 1998 р.), „Проблеми взаємодії тери-торіальних і транспортних ОВС у попередженні та розкритті злочинів” (м. Львів, 2003 р.), „Осно-вні напрямки реформування ОВС в умовах розбудови демократичної держави” (м. Одеса, 2004 р.), „Теорія та практика виховної роботи в ОВС України” (м. Харків, 2004); другій звітній конференції професорсько-викладацького складу ОЮІ НУВС (м. Одеса, 2005 р.); постійно діючих семінарах „Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті” (м. Одеса, 2003, 2004 рр.).
Публікації. Основні положення дисертації викладено в 5 наукових статтях, опублікованих у ви-даннях, перелік яких затверджений ВАК України в якості фахових з юридичних наук, та 5 тезах нау-кових доповідей.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, які включають вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дослідження 198 сторінок, з яких 160 сторінок ? основного тексту, 18 сторінок ? список використаних джерел, який налічує 204 найменування, та 3 додатків на 20 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається її зв'язок з науковими програмами, планами і темами, а також мета, задачі, об'єкт, предмет і методи дослідження, викла-даються наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, вказуються відомості що-до їх впровадження та апробації.
Розділ 1. „Характеристика крадіжок приватного майна громадян на пасажирському за-лізничному транспорті” складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 1.1. „Загальні відомості про організацію та функціонування пасажирського заліз-ничного транспорту в Україні” обґрунтовується необхідність вивчення даного блоку проблем. На основі систематизації окремих загальних відомостей про пасажирський залізничний транспорт ви-значено особливості його функціонування в економічній системі держави. Зокрема, встановлено, що залізничний транспорт є самостійною галуззю матеріального виробництва, яка здійснює пере-везення пасажирів та вантажів; його продукцією є перевезення, тобто результат просторового пе-реміщення пасажирів і вантажів, яка виробляється і споживається одночасно і не має сировини.
Звернуто увагу на те, що розвиток залізничної транспортної мережі для України є однією з го-ловних умов розвитку економіки країни в цілому та підкреслено, що завдяки транзитному її харак-теру вона є формою забезпечення адекватної участі України у світових економічних перерозподі-льчих процесах, фактором інтеграції країни до загальноєвропейської спільноти та цивілізації, за-собом збагачення та накопичення ресурсів. Названі риси з очевидністю свідчать про виключну роль, яку відіграє залізнична транспортна система для Української держави, що, у свою чергу, обумовлює необхідність вжиття цілеспрямованих заходів із метою унебезпечення її від різномані-тних злочинних посягань.
Крім того, в цьому підрозділі обґрунтовується необхідність вивчення специфіки правового ста-тусу основних учасників пасажироперевезень, їх взаємовідносин та міри впливу на організацію попереджувальної діяльності з боку ОВСТ. Керуючись цим, здійснено узагальнення та аналіз окремих положень нормативно-правових актів, у тому числі відомчих, в яких містяться права та обов’язки основних суб’єктів організації та здійснення пасажироперевезень (провідника, началь-ника поїзду, пасажира).
У підрозділі 1.2. „Кримінологічна характеристика крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті” на підставі аналізу й узагальнення різних методологіч-них підходів до визначення вихідних засад побудови системи методичних рекомендації щодо по-передження злочинів певного виду доводиться, що цією основою є кримінологічна характеристика злочину.
Конкретний зміст кримінологічної характеристики полягає у виявленні всіх ознак, які складають у своїй сукупності та взаємозв'язку її структуру, а саме: кримінологічно значимі ознаки злочину; да-ні, які характеризують кримінологічну ситуацію вчинення злочину; ознаки, які визначають специфі-ку діяльності із попередження злочинів. До першої групи належать: дані про предмет злочинного посягання, дані про особу злочинця, мотив та мету злочину; дані про особу потерпілого. До другої: статистична розповсюдженість злочинів; дані про соціальні умови (обстановку) злочину (соціально-політична; соціально-економічна; час; географія; соціальне середовище тощо). До третьої: причини злочинів; наслідки злочинів; механізм злочину; обставини, що сприяють злочинам. Відповідно до цієї схеми досліджено окремі елементи кримінологічної характеристики крадіжок приватного майна на пасажирському залізничному транспорті.
Аналіз наведених статистичних даних та результатів узагальнення судово-слідчої практики свідчить про те, що сьогодні відсоток крадіжок приватного майна громадян на пасажирському за-лізничному транспорті, серед загальної кількості злочинів є досить значним та майже рівномірно поширеним на всій території держави. За останні п’ять років відбулось 30-відсоткове зростання їх кількості; майже кожна третя крадіжка залишається нерозкритою.
За результатами проведеного дослідження встановлено, що найчастіше предметом крадіжки виступають: гроші, цінності, носильні речі, які потерпілий мав при собі (60%); речі, гроші, ціннос-ті, мобільні телефони, які потерпілий перевозив із собою (24%); предмети антикваріату, а також ті, що мають художню або історичну цінність (8%); інше майно (8 %). Серед предметів першої та другої групи варто додатково виділити: валізи та сумки з речами (44%); гроші (37%); одяг (27%); годинники та прикраси (14%); хутряні головні убори (9%); взуття (5%); продукти харчування, до-кументи (3%).
Особа злочинця характеризується наступними типовими рисами: чоловік (87%) віком 25-35 років (60,7%), має базову середню освіту (54%), громадян України (79,6%), працездатний (54%), раніше судимий (54%). Соціально-психологічні риси: психічно осудні, але надмірно імпульсивні особи з низьким рівнем самоконтролю (72%); вони зневажливо ставляться до загальновизнаних соціальних цінностей (80%); їм притаманні цинізм, холоднокровність, упертість, винахідливість; основою життєвої позиції є орієнтація на збагачення за будь-яку ціну (66%); майже повністю від-сутня або обмежена дія моральних принципів (29%); завищений поріг чутливості (17%); вони схи-льні до ризику та гострих відчуттів (15%). Доволі високою є частка осіб, які зловживають спирт-ними напоями або наркотичними засобами (32%).
З установлених дослідним шляхом мотивів переважає корисливий, тобто прагнення до неза-конного збагачення без особливих трудових витрат. З приводу цілей злочину визначено, що у 22,3% випадків злочинці потрапляли в поїзд з метою вчинення крадіжки, у 10% ? прямували у відрядження або поверталися з нього, у 2% ? робили поїздку через змушену міграцію (біженці, змушені переселенці тощо).
Особа потерпілого характеризується наступними типовими ознаками: чоловік (64,5%), має при собі значні матеріальні кошти (76%), припускається віктимних або протиправних форм поведінки, притаманні довірливість і непередбачливість. Віктимна поведінка також відображена системі вза-ємозв'язків “злочинець?жертва”, види та специфіка яких визначені та проаналізовані.
Час та географія злочину характеризується наступними даними: 75% крадіжок приватного майна громадян скоюються на вокзалах, станціях, 25% ? у поїздах (55% ? в пасажирських поїздах далекого слідування, 26,2% ? у швидких поїздах, 29,2% ? у пасажирських поїздах місцевого сполучення, 14,6% ? в електропоїздах). У 38,6% випадків злочинці посягали на приватне майно пасажирів купейних ва-гонів, у 37% ? плацкартних, у 8% ? загальних, 4% ? підвищеної комфортності; 2% ? вагонів-ресторанів.
Що стосується часової розповсюдженості даних злочинів, то найбільша їх кількість припадає на травень–вересень, коли відбувається майже двократне зростання. Істотно збільшується їх кіль-кість у п’ятницю, суботу та неділю, коли зростає пасажиропотік; 48% злочинів скоюються в поїз-дах від 0 до 8 години, 24% ? від 16 до 20 години.
Обстановка вчинення аналізованих крадіжок формується під впливом наступних факторів: на-явність у злочинців злочинного досвіду, „кваліфікації” у вчиненні таких злочинів; наявність необ-хідних для реалізації злочинного задуму технічних засобів, обладнання, пристосувань, засобів маскування тощо; неочевидність вчинення злочину; наявність шляхів та можливостей швидкого відходу злочинців з місця події; відсутність зовнішніх факторів, здатних ускладнити реалізацію злочинного задуму (охорони, розташованого поблизу купе провідника або посту міліції) або наявність у злочинців можливостей нейтралізації та подолання таких факторів; відсутність можливості швидкого виявлення потерпілим злочину; наявність у злочинців знарядь і засобів відволікання уваги потерпілого та свідків, а також нейтралізації їх пошукових дій; доступність майна, яке стає предметом злочинного посягання; значна матеріальна цінність викраденого за умови невеликих розмірів та маси, що забезпечує швидке залишення місця події; перебування майна, яке заплановано викрасти, у певному місці й у певний час; наявність можливостей збуту викраденого майна.
Крім того, у цьому підрозділі проаналізовані елементи механізму вчинення крадіжок приват-ного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті з одночасним визначенням коре-ляційних залежностей між окремими складовими.
У підрозділі 1.3. „Умови, які сприяють вчиненню крадіжок приватного майна громадян на па-сажирському залізничному транспорті” докладніше розглянуто даний структурний елемент кри-мінологічної характеристики, який пов’язано із загальною кримінологічною проблематикою дете-рмінації та причинності. Підтримано точку зору тих вчених (А.Ф. Зелінський, В.В. Коваленко, В.М. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, О.М. Литвак), які пропонують виділяти три рівні аналізу даних категорій: філософський, соціологічний та індивідуальний. Відповідно до цієї градації встановле-но співвідношення причин та умов вчинення злочинів та зроблено висновок про їх взаємопроник-нення на рівень факторів у рамках детермінаційного комплексу.
З урахуванням того, що виявлення і встановлення причин та умов вчинення злочинів – важли-ва прикладна задача діяльності сучасної правоохоронної системи, визначено наступні групи фак-торів, які обумовлюють вчинення крадіжок приватного майна громадян на пасажирському заліз-ничному транспорті, а саме: недоліки в організації пасажирських перевезень та обслуговуванні пасажирів; віктимна, а в окремих випадках неправомірна поведінка пасажирів; недоліки в органі-зації та функціонування системи транспортної міліції.
Останній групі факторів приділена особлива увага. Зокрема, серед умов, які сприяють вчинен-ню крадіжок цього виду, зазначені: слабка оснащеність рухомого складу засобами екстреного зв’язку; неправильне розміщення (дислокація) патрульно-постової служби та нераціональне вико-ристання наявних сил і засобів на об’єктах, що обслуговуються; неналежна організація роз'ясню-вальної роботи серед пасажирів; недостатньо висока професійна підготовка працівників ОВСТ; низькій рівень технічної оснащеності працівників міліції; слабка взаємодія ОВСТ з іншими ліній-ними і територіальними ОВС, поїзними бригадами та громадськими формуваннями тощо. Наведе-ні фактори проаналізовані у взаємозв’язку та підкріплені емпіричними даними, отриманими в ре-зультаті проведення соціологічних вивчень.
На підставі викладеного зроблено висновок про необхідність забезпечення комплексного впливу на весь детермінаційний комплекс злочинів даного виду всіма наявними формами і мето-дами правоохоронної діяльності з метою забезпечення реального випереджального характеру профілактичної діяльності.
Розділ 2. „Організація попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажир-ському залізничному транспорті” складається з п’яти підрозділів.
У підрозділі 2.1. „Організаційно-функціональні засади боротьби та попередження крадіжок при-ватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті” підкреслено важливість роз-робки даного аспекту діяльності ОВСТ з метою підвищення ефективності роботи відповідних служб і підрозділів. Вказані напрямки оперативно-службової діяльності розглянуто через призму пріоритетів, місця та ролі у правоохоронній діяльності.
На підставі аналізу правового статусу Департаменту (Головного управління) транспортної мі-ліції МВС України та управлінь Міністерства внутрішніх справ на залізницях визначено співвід-ношення їх повноважень, межі впливу на стан оперативної обстановки в межах території обслуго-вування, проблемні питання організації та функціонування. На цій основі зроблено висновок, що зміна акцентів у системі функціональних засад діяльності управлінь Міністерства внутрішніх справ на залізницях в бік розширення повноважень у сфері попередження злочинів, більш широ-кого застосування профілактичних процедур, забезпечення їх випереджувального характеру у по-рівнянні із діями, спрямованими на запобігання та припинення злочинів, стала адекватною відпо-віддю правоохоронної системи на реалії криміногенної ситуації, що склалась. Таким чином, вжиті МВС України останнім часом організаційні перетворення, які призвели до формування цілісної системи транспортної міліції (зокрема, створення Департаменту транспортної міліції МВС Украї-ни), визнані доцільними та ефективними, що підтверджено результатами оперативно-службової діяльності підпорядкованих служб та підрозділів, які наведені.
Крім того, в цьому підрозділі акцентується увага на особливостях оперативно-службової діяльнос-ті служб та підрозділів ОВСТ, які полягають, по-перше, у специфічних умовах роботи оперативних служб лінорганів: чергових частин, апаратів карного розшуку, інших підрозділів блоку кримінальної міліції; по-друге, обумовлені специфікою функціонування самого залізничного транспорту; по-третє, вимагають розробки та налагодження системи взаємодії між лінійними органами міліції та регіональ-ними представництвами залізниць. Зроблені висновки оформлені у вигляді напрямків удосконалення діяльності досліджуваної системи та підкріплені статистичними даними, які репрезентують результати роботи органів внутрішніх справ на транспорті щодо боротьби та попередження крадіжок аналізованого виду.
У підрозділі 2.2. „Основні напрямки та заходи попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті” перш за все визначено, що у системі по-передження крадіжок цього виду виділяються наступні основні функціональні елементи: 1) суб'єк-ти, що ведуть боротьбу з цим явищем; 2) об'єкти, на які спрямована діяльність суб'єктів; 3) спосо-би, засоби і заходи цієї боротьби.
Суб'єкти ? це правоохоронні та інші державні органи, інститути громадянського суспільства, різні юридичні особи та громадяни, які спрямовують свої дії на кримінальне явище автономно або у взаємодії.
Виділено наступні об'єкти, на які спрямовуються дії суб'єктів: злочинні діяння певної категорії осіб; детермінанти вчинення крадіжок приватного майна на пасажирському залізничному транс-порті; недоліки і прорахунки у боротьбі з новими формами вчинення даного злочину; нерезульта-тивні заходи, які потребують корекції.
Керуючись запропонованим раніше підходом (О.І. Алексєєв, В.В. Голіна, О.М. Джужа, Г.М. Міньковський), заходи попередження крадіжок приватного майна на пасажирському залізни-чному транспорті за суб'єктним складом класифіковані на дві групи: загальні (загальносоціальні) та спеціальні. Під загальними розуміються заходи, вжиті тими органами й організаціями, для яких боротьба зі злочинністю та її попередження є лише одним із напрямків діяльності. Під спеціаль-ними розглядаються заходи, вжиті тими органами, функції яких зосереджені переважно у сфері зміцнення правопорядку.
Наголошується, що остання підсистема заходів багатоаспектна, тому в рамках дослідження виді-лено лише ті їх групи, що мають виражену правоохоронну спрямованість, а саме: організаційно-управлінські заходи; заходи, пов'язані зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності; заходи про-філактичної спрямованості та заходи корекції індивідуальної злочинної поведінки.
Запропоновано конкретні дії, спрямовані на удосконалення попереджувальної діяльності ОВСТ щодо крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті: підвищення ролі інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності ОВСТ; розвиток аналітичної розвідки; прогнозування кримінальної ситуації на об’єктах залізничного транспорту для визначення напрямків її корегування; удосконалення обліково-реєстраційної дисципліни; впрова-дження нових механізмів прогнозування індивідуальної злочинної поведінки та профілактичного впливу на певний контингент осіб на основі єдиного оперативного задуму; забезпечення організації зовнішньої і внутрішньої взаємодії з оперативними апаратами територіальних ОВС та інших право-охоронних органів; створення обстановки, яка унеможливлює вчинення злочину, тощо.
У підрозділі 2.3. „Проблеми інформаційного забезпечення попередження злочинів органами внутрішніх справ на транспорті” визначено та проаналізовано інформаційний процес виникнен-ня, перетворення і передачі інформації про обставини, що сприяють вчиненню злочину, а також про вчинені злочини і злочини, що готуються.
З урахуванням принципової тези про функціональну, інструментальну та методологічну єд-ність попереджувальної та правоохоронної діяльності визначено, що для здійснення попередження злочинів, як і будь-якої іншої процедурної діяльності, необхідні кілька блоків інформаційних ре-сурсів: 1) блок основної (структурної) інформації, яка відображає системні параметри; 2) блок до-даткової (функціональної) інформації, яка відображає налагоджені системні зв’язки між різними компонентами; 3) блок прогнозної інформації, яка відображає кількісно-якісні параметри рівнова-ги системи попередження злочинів.
Резюмується, що комплекс заходів із інформаційно-аналітичного забезпечення попередження злочинів може бути визначений як сукупність інформаційних процесів та операцій зі збору, обро-бки, збереження та передачі різного роду інформації з метою розробки рішень, спрямованих на попередження злочинів певного виду.
Крім того, у цьому підрозділі проблеми інформаційного забезпечення попередження злочинів із боку ОВСТ виведені на рівень ранньої профілактики крадіжок приватного майна громадян на паса-жирському залізничному транспорті. З урахуванням цього, запропоновано заходи щодо удоскона-лення останньої, а саме: розширення інформаційно-довідкової системи „Гастролер” до рівня інфор-маційної мережі; використання можливостей інформаційної системи “Експрес-2” із продажу заліз-ничних квитків для розшуку певних категорій осіб; запровадження програми комп’ютеризації під-розділів транспортної міліції, створення локальних інформаційно-пошукових систем та єдиної централізованої мережі; ініціація створення Національної інформаційно-довідкової мережі профіла-ктики злочинів.
У підрозділі 2.4. „Взаємодія транспортної міліції з територіальними органами внутрішніх справ та адміністраціями залізниць у попередженні злочинів”, ґрунтуючись на результатах зміс-товного аналізу категорій, „співпраця”, „співробітництво”, „координація” та „взаємодія”, встанов-лено специфіку цієї форми спільної узгодженої діяльності.
Дослідження практичної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті щодо попереджен-ня злочинів, зокрема, крадіжок аналізованого виду, дозволило зробити висновок про існування кі-лькох рівнів проблем взаємодії. Визначальними серед них є: по-перше, проблеми взаємодії струк-турних підрозділів та служб ОВСТ із аналогічними підрозділами та службами територіальних ор-ганів внутрішніх справ; по-друге, проблеми взаємодії ОВСТ з адміністраціями залізниць.
Визначено, що зараз взаємодія між лінійними та територіальними ОВС здійснюється, голо-вним чином, у формі обміну оперативною інформацією, який часто має формальний характер. Для подальшого удосконалення організації взаємодії на цьому рівні необхідне більш широке викорис-тання організаційних форм взаємодії, а саме: запровадження зональних нарад, на яких розгляда-ються питання та проблеми удосконалення взаємодії між територіальними та лінійними ОВС різ-них регіонів; створення спеціальних груп для виїзду до регіонів з ускладненою оперативною об-становкою для організації взаємодії; створення груп взаємодії або призначення на штатні посади осіб, відповідальних за організацію взаємодії; створення у структурі штабу УМВС України на за-лізниці (лінійного управління) зональної групи для координації дій груп взаємодії міськрайорганів та лінорганів внутрішніх справ.
Крім того, в цьому підрозділі досліджено проблеми взаємодії ОВСТ з адміністраціями заліз-ниць, важливість якої зумовлена низкою факторів: спільністю поставлених до вирішення завдань, взаємною зацікавленістю у покращанні результатів роботи; необхідністю пошуку та впровадження нових підходів до організації співпраці у сфері попередження злочинів; необхідністю спрощення процедури взаємодії, її наближення до безпосередніх виконавців, усунення дублювання та парале-лізму в діяльності різних суб’єктів; необхідністю забезпечення взаємного погодження планів роз-витку об’єктів залізничного транспорту із заходами, спрямованими на стабілізацію оперативної обстановки, спільної їх реалізації; наявними можливостями адміністрацій залізниць суттєво спри-яти матеріально-технічному забезпеченню органів внутрішніх справ на транспорті. Обґрунтована необхідність створення постійно діючих комісій при колегіальних органах управління залізниць та координаційного бюро на паритетних засадах при Головній дирекції „Укрзалізниці” з метою ви-рішення проблем, що накопичились на цьому стратегічному напрямку співпраці.
У підрозділі 2.5. „Удосконалення попереджувальної роботи органів внутрішніх справ на пасажир-ському залізничному транспорті” на підставі аналізу основних форм і напрямків профілактичної дія-льності підрозділів та служб ОВСТ розроблено та подано у систематизованому вигляді різні за харак-тером рекомендації та пропозиції науково-прикладного змісту, спрямовані на вдосконалення попере-джувальної роботи органів внутрішніх справ на пасажирському залізничному транспорті, зокрема що-до крадіжок приватного майна громадян. Звернуто увагу на те, що вони можуть реально вплинути на підвищення ефективності і оптимізацію функціонування ОВСТ, лише будучи втіленими у форму ві-домчих та інших нормативних актів.
Обґрунтовується необхідність нормативного закріплення наступних пропозицій: створення ти-пових структур в органах внутрішніх справ на транспорті на основі спеціалізації працівників; ши-рокого використання цільових структур в охороні громадського порядку та попередженні злочи-нів на транспорті (оперативно-пошукові групи, заслони тощо); фіксації місця, структури, функ-цій і повноважень підрозділів з організації взаємодії лінійних і територіальних ОВС та коорди-наційної ланки у структурі УМВС-УМВСТ; регламентації окремих форм узгодженої профілак-тичної діяльності.
Усе перелічене повністю відповідає наведеній у роботі аргументації щодо необхідності вдос-коналення правового регулювання організації та функціонування органів внутрішніх справ на транспорті, особливо теоретичним положенням, згідно з якими правові норми виступають як своєрідні важелі й засоби забезпечення стійкості систем та процесів здійснення діяльності щодо попередження злочинів.
ВИСНОВКИ
У дисертації зроблено теоретичне узагальнення та наведено нове вирішення наукової задачі, що виявилось у розробці основних положень організації та здійснення транспортною міліції дія-льності щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті. У ході дослідження одержані такі головні результати:
? на підставі систематизації окремих загальних відомостей про пасажирський залізничний транспорт визначено особливості його функціонування та зроблено висновок про виключну роль, яку відіграє залізнична транспортна система для Української держави, що, у свою чергу, обумов-лює необхідність вжиття цілеспрямованих заходів з метою унебезпечення її від різноманітних злочинних посягань;
? оцінено рівень та стан злочинності на об’єктах залізничного пасажирського транспорту вза-галі та крадіжок приватного майна зокрема, на підставі чого обґрунтовано необхідність розробки відповідної кримінологічної характеристики вказаних злочинів;
? в рамках цієї інформаційно-статистичної системи розглянуто відомості про кримінологічно значимі ознаки та умови вчинення злочинів даного виду, зокрема, про: предмет злочинного пося-гання, особу злочинця та потерпілого, мотиви і цілі, статистичну розповсюдженість, географію, причини та наслідки, обстановку, час, місце, оточуюче середовище, механізм та обставини, що сприяють вчиненню даних злочинів, а також визначено кореляційні залежності між окремими елементами;
? узагальнено знання щодо проблем причинності та детермінації злочинності, а також здійснено вивчення причин, умов, обставин і факторів, які обумовлюють вчинення крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті, на різних дослідницьких рівнях;
? проаналізовано специфіку соціально-економічних умов та кримінологічної ситуації у роз-глядуваній сфері господарських відносин, а також результати оперативно-службової діяльності підрозділів та служб транспортної міліції, її організаційно-функціональні засади, на підставі чого обґрунтовується необхідність удосконалення існуючої системи заходів попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті за кількома перспектив-ними напрямками;
? вивчено проблеми впровадження нових інформаційних технологій у попереджувальну дія-льність ОВСТ, охарактеризовано систему інформаційних ресурсів, принципи організації та функ-ціонування інформаційних мереж, схеми доступу до інформаційних масивів, а також пріоритетні напрямки вдосконалення відповідних процесів і процедур;
? оцінено рівень взаємодії транспортної міліції із територіальними ОВС та адміністраціями за-лізниць, на підставі чого обґрунтовується необхідність переорієнтації вказаної системи з метою забезпечення її відповідності принципово новим вимогам, що висуваються практикою правоохо-ронної діяльності;
? розроблено комплекс рекомендацій та пропозицій науково-прикладного характеру, спрямованих на вдосконалення попереджувальної роботи органів внутрішніх справ на пасажирському залізничному транспорті.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ:
1. Юхно О.О. Деякі проблеми профілактики крадіжок приватного майна на пасажирському за-лізничному транспорті // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. ? 2004. ? № 2. ? С. 227-232.
2. Юхно О.О. Проблеми вдосконалення правоохоронної системи по організації боротьби і про-філактики злочинів на пасажирському залізничному транспорті // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. ? 2004. ? № 3. ? Ч. 2. ? С. 158-165.
3. Юхно О.О. Проблемні питання розслідування крадіжок приватного майна громадян на паса-жирському залізничному транспорті // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. ? 2004. ? № 4. ? С. 216-222.
4. Юхно О.О. Деякі проблеми розкриття крадіжок приватного майна на пасажирському заліз-ничному транспорті // Вісник Національного університету внутрішніх справ. ? 2005. ? № 29. ? С. 25-34.
5. Юхно О.О. Кримінологічна характеристика крадіжок приватного майна громадян на паса-жирському залізничному транспорті // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. ? 2005. ? № 1. ? С. 239-245.
6. Юхно А.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности, непроцессуаль-ной информации в предварительном следствии и уголовном судопроизводстве // Актуальные вопро-сы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы: Сб. науч.-практ. материалов. ? Харьков: Право, 1998. ? С. 268-270.
7. Юхно О.О. Правові та практичні проблеми організації взаємодії слідчих і оперативних пра-цівників територіальних і транспортних ОВС в оперативно-розшуковій діяльності і їх легалізація на стадіях попередження, виявлення, розкриття та розслідування злочинів // Матеріали науково-практичної конференції „Проблеми взаємодії територіальних і транспортних органів внутрішніх справ у попередженні та розкритті злочинів”. ? Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003. ? С. 19-29.
8. Юхно О.О. Виховання політико-правової культури при підготовці фахівців для транспортної міліції // Матеріали науково-практичної конференції „Теорія та практика виховної роботи в ОВС України”. ? Харків: НУВС, 2004. ? С. 218-223.
9. Юхно О.О. Проблемні питання вдосконалення організації по упередженню злочинних про-явів у сфері пасажирських перевезень // Матеріали постійно діючого семінару „Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті”. ? Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2004. ? С. 11-17.
10. Юхно О.О. Ознаки окремих елементів кримінологічної характеристики крадіжок приватно-го майна громадян на пасажирському залізничному транспорті та їх кореляційних зв’язків // Мате-ріали другої звітної конференції професорсько-викладацького складу ОЮІ НУВС. ? Одеса, 2005. ? С. 201-209.
АНОТАЦІЇ
Юхно О.О. Діяльність транспортної міліції щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті. ? Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 ? кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. ? Харків, 2005.
Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження проблем організації та здійснення транспортною міліцією діяльності щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті. У роботі міститься низка теоретичних положень і прак-тичних рекомендацій, які сформульовані з урахуванням особливостей предмета злочинного пося-гання, механізму вчинення вказаних злочинів, практики їх розкриття, розслідування та попере-дження, і мають елементи наукової новизни.
У дисертації розроблено кримінологічну характеристику крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті. Крім того, досліджено організаційно-функціональні засади боротьби та попередження злочинів даного виду, визначено та проаналізовано основні на-прямки та заходи попередження, які набули поширення в діяльності транспортної міліції. Також сформульовано рекомендації щодо оптимізації інформаційного забезпечення попередження зло-чинів та вдосконалення взаємодії між лінійними та територіальними ОВС, а також адміністрація-ми залізниць.
Ключові слова: транспортна міліція, попередження злочинів, крадіжки приватного майна громадян, залізничний транспорт, взаємодія.

Юхно А.А. Деятельность транспортной милиции по предупреждению краж частного имущест-ва граждан на пассажирском железнодорожном транспорте. ? Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 ? уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. ? Национальный университет внутренних дел. ? Харьков, 2005.
Диссертация представляет собой комплексное научное исследование проблем организации и осуществления транспортной милицией деятельности по предупреждению краж частного имуще-ства граждан на пассажирском железнодорожном транспорте. В работе содержится ряд теоретиче-ских положений и практических рекомендаций, которые сформулированы с учетом особенностей предмета преступного посягательства, механизма совершения преступлений, практики их раскры-тия, расследования и предупреждения, и содержат элементы научной новизны.
В диссертации разработана криминологическая характеристика краж частного имущества гра-ждан на пассажирском железнодорожном транспорте. В частности, исследован предмет преступ-ного посягательства, осуществлена его систематизация и проведена классификация по различным основаниям. Проанализированы основные этапы механизма преступной деятельности данного ви-да и рассмотрены способы их осуществления. Установлены мотивы и цели совершения краж ука-занного вида, а также изучена личность преступника и потерпевшего. Установлены типичные при-знаки места, времени и обстановки, а также условия совершения краж частного имущества граж-дан на пассажирском железнодорожном транспорте.
Проанализирован причинный комплекс данного вида преступных деяний, его объективная и субъективная составляющие. Предложен ряд организационно-распорядительных и иных мер пре-дупредительного характера, направленных на нейтрализацию действия причин и условий престу-пления, совершенствование практики противодействия со стороны правоохранительной системы.
Исследованы организационно-функциональные основы борьбы и предупреждения преступле-ний данного вида; сформулированы рекомендации относительно объема и содержания различных видов деятельности профилактического характера; предложены прикладные средства установле-ния и оценки различных приемов воздействия с позиций их достаточности.
Описаны приоритетные направления и наиболее эффективные профилактические меры, исполь-зуемые в деятельности служб и подразделений транспортной милиции в рамках предупреждения краж частного имущества граждан на пассажирском железнодорожном транспорте, а также разрабо-таны рекомендации относительно их совершенствования и направленные на обеспечение комплекс-ности профилактического воздействия.
Систематизированы данные, касающиеся проблем информационно-аналитического обеспе-чения деятельности транспортной милиции по предупреждению преступлений. Рассмотрены во-просы внедрения новых информационных технологий в предупредительную деятельность ОВДТ, охарактеризованы различные системы информационных ресурсов, принципы организа-ции и функционирования информационных баз и комплексов, схемы доступа к имеющимся и перспективным массивам данных. Предложены оптимальные средства повышения уровня ин-формационно-аналитического сопровождения принятия решений в сфере предупреждения пре-ступлений на объектах пассажирского железнодорожного транспорта.
Сформулированы рекомендации, направленные на качественное совершенствование взаимо-действия линейных и территориальных ОВД, а также администраций железных дорог. Охаракте-ризованы используемые и предложены новые, преимущественно организационные, формы совме-стной согласованной деятельности.
Ключевые слова: транспортная милиция, предупреждение преступлений, кражи частного имущества граждан, железнодорожный транспорт, взаимодействие.

Uhno O.O. Activity of transport militia on citizens’ private property’ larceny prevention at passenger railway transport. – Manuscript.
Thesis for the scientific degree of Candidate of Law Science, specialty 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal-executive law. – National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2005.
The thesis is a complex scientific research of problems of organization and fulfillment by transport militia its activity on citizens’ private property’ larceny prevention at passenger railway transport. There are some theoretical propositions and practice recommendations which are formulated with the account of subject’s criminal encroachment peculiarities, mechanism of committed a crime, practice of its solving, investigation and prevention, and contain the elements of scientific novelty.
It is worked out a criminal characteristic of private property’ larceny prevention at passenger railway transport. Besides, it is researched the organizational-functional means of fighting and prevention of such kind of crimes; it id determined and analyzed the main ways and methods of prevention, which are used in transport militia activity. It is formulated the recommendations as to optimization of informational en-suring of criminal prevention and mastering of interactivity between transport and territorial agencies of internal affairs, and also between administrations of railway stations.
Key words: transport militia, criminal prevention, citizens’ private property’ larceny, railway trans-port, interactivity.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking