Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Договір кредитування індивідуального житлового будівництва

 

Соболєв Олександр Васильович

ДОГОВІР КРЕДИТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Спеціальність: 12.00.03 цивільне право та цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків 2004

 

Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Національному університеті внутрішніх справ МВС України

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
ЧАЛИЙ Юрій Іванович,
Національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
ПІДОПРИГОРА Оксана Опанасівна,
Новокаховська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, заступник проректора зі стратегічних питань;

кандидат юридичних наук, доцент
КАРМАНОВ Євген Вадимович,
Харківська філія Української академії банківської справи НБУ України, доцент кафедри банківської справи.

Провідна установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, кафедра цивільного права № 1, м. Харків.

Захист відбудеться 19 червня 2004 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.

Автореферат розісланий 17 травня 2004 року

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шишка Р.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена, насамперед, тим, що після про-голошення незалежності України і прийняття Основного Закону держави ? Конституції України, яка закріпила в одній зі своїх норм (ст. 47) право кожного на житло, докорінно змінився і підхід до реа-лізації громадянами цього права. Реалізуючи дане конституційне право, громадяни на власний вибір можуть побудувати житло, придбати його у власність або узяти в оренду. У зв’язку з цим реалізація громадянами свого права на житло перестає бути обмеженою винятково безкоштовним одержанням ними житла з державного або суспільного житлових фондів.
Необхідно відзначити, що в даний час в Україні склалася вкрай несприятлива ситуація з розв’язанням житлової проблеми.
Соціальні передумови. Інтерес до такого способу розв’язання житлової проблеми громадян України простежується за допомогою методу конкретних соціологічних досліджень. Так, за дани-ми Українського інституту соціальних досліджень, 69 % молоді у віці від 15 до 17 років у майбут-ньому бажали б одержати кредит на будівництво житла, а серед молодих людей віком від 18 до 28 років уже 78 % хотіли б побудувати житло за рахунок залучення кредитних коштів. Що стосуєть-ся сільського населення, то тут частка бажаючих брати кредит на індивідуальне житлове будівни-цтво дорівнює відповідно 25 % і 33 % у тих же вікових групах.
Згідно з результатами опитування про умови службової діяльності й умови життя персоналу ОВС у 2003 році, проведеного Науково-дослідною лабораторією соціальної і психологічної роботи в органах внутрішніх справ, 11,36% співробітників міліції вважають найбільш бажаним способом поліпшення житлових умов одержання кредиту на житлове будівництво.
Усе сказане, можна вважати, свідчить про актуальність проблеми в даний час. Слід зауважити, що раніше, в умовах планової економіки в колишньому СРСР перерозподіл коштів за допомогою кредиту (у тому числі і кредиту на індивідуальне житлове будівництво) мав переважно централі-зований характер і відбувався на основі кредитного планування, що являло собою процес планово-го визначення всього обсягу кредитних ресурсів країни, їх джерел, а також їх планового розподілу.
У даний час такий спосіб здійснення кредитування є абсолютно неприйнятним як з економіч-ної, так і з правової точок зору. Тобто виникло питання про якісну зміну правової бази щодо кре-дитування житлового будівництва.
Юридичні передумови. Вивчення стану і перспектив вирішення житлового питання в Україні, рівня розробленості наявних на сьогоднішній день законодавчої бази і наукових досліджень щодо кредитування індивідуального житлового будівництва, теоретичного обгрунтування шляхів розв’язання даної проблеми в країні, дозволяє сформулювати проблемну ситуацію, а саме:
- по-перше, чинне законодавство не розв’язує повною мірою проблеми кредитування інди-відуального житлового будівництва в рамках цивільно-правових правовідносин і обмежується можливістю надання кредиту або за рахунок державного бюджету, або ж, якщо це цивільно-правові відносини, то тільки за участю банків як єдино можливих кредитодавців;
- по-друге, у правовій науці все більше уваги приділяється розгляду питань, що стосуються до-говору кредитування взагалі, розробок же в галузі кредитування індивідуального житлового буді-вництва бракує. Наявні праці або грунтуються на старому, радянському, законодавстві, яке приро-дно, не може відповідати реаліям сьогоднішнього дня, або ж торкаються даної проблеми побіжно, спираючись на вже існуючі нормативні акти. Більшість наукових праць у цій галузі передбачають надання на житлове будівництво, в основному, тільки банківських кредитів, що необгрунтовано призводить до обмеження суб'єктного складу договору щодо кредитодавця, до невиправданого звуження сфери кредитування і не дає реальної можливості реалізувати достатньою мірою вимоги статті 47 Конституції України;
- по-третє, на сьогодні характерним недоліком у сфері кредитування індивідуального житлово-го будівництва є брак досліджень, що стосуються безпосередньо самого договору кредитування індивідуального житлового будівництва. Вирішення саме цього питання і є метою даного дисерта-ційного дослідження;
- по-четверте, чинні нормативно-правові акти не в змозі в достатньому обсязі врегулювати проблеми кредитування індивідуального житлового будівництва в Україні на законодавчому рівні. Фактично, як було вже відзначено вище, чинне законодавство зазвичай регулює порядок тільки банківського кредитування або ж кредитування індивідуального житлового будівництва за раху-нок коштів із державного бюджету;
- по-п'яте, слід зазначити також відсутність на сьогоднішній день в Україні монографічного до-слідження, присвяченого кредитуванню індивідуального житлового будівництва в умовах переходу до ринкових відносин.
Питання кредитування індивідуального житлового будівництва у юридичному контексті до-сліджували такі вчені, як С.С. Алексєєв, І.Л. Брауде, К.Г. Замятіна, О.С. Іоффе і деякі інші вчені. Проте, слід зауважити, що їхні наукові розробки здійснювалися на основі законодавства СРСР. На відміну від них наше дослідження одним із перших базується на аналізі сучасного законодавства України у світлі соціальних і економічних перетворень, що відбулися в державі за останній час.
Отже, беручи до уваги вищевикладене, можна констатувати, що намітилася необхідність у розробці даної проблеми окремо.
Рівень розробленості, наявність проблемної ситуації визначили мету, завдання, об’єкт, предмет, методологію і методи дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відпові-дно до пункту 1.7. Тематики пріоритетних напрямків дисертаційних досліджень на період 2002 ? 2005 р. р., затверджених Наказом МВС України № 635 від 30.06.2002 р. та пункту 1.4. Головних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 2001 ? 2005 р. р.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є одержання на основі комплексного ана-лізу договору кредитування індивідуального житлового будівництва науково обгрунтованих і до-стовірних результатів із наступною можливістю їх використання в нормотворчій і правозастосов-ній практиці.
Завдання дослідження випливають із проблемної ситуації і мети дослідження. До основних за-вдань слід віднести:
1. Визначення правової природи й змісту договору кредитування індивідуального житлового будівництва. Зазначення місця даного договору серед інших цивільно-правових договорів.
2. Визначення істотних ознак договору кредитування індивідуального житлового будівництва і його місця в загальній системі зобов'язального права України. Як результат ? формулювання по-няття договору кредитування індивідуального житлового будівництва.
3. Виявлення особливостей укладення договору кредитування індивідуального житлового бу-дівництва.
4. Обгрунтування необхідності розробки спеціального закону, присвяченого кредитуванню інди-відуального житлового будівництва в Україні.
5. Розробка зразкового договору про надання кредиту на індивідуальне житлове будівництво.
Об'єктом дослідження є цивільно-правові відносини із задоволення громадянами потреби в житлі.
Предметом дослідження є договірне зобов'язання про надання кредиту на індивідуальне жит-лове будівництво.
Методи дослідження являють собою сукупність засобів і прийомів пізнання суспільних явищ і процесів. У ході наукового дослідження застосовувалися як загальнонаукові методи пізнання, такі як метод матеріалістичної діалектики і вивчення явищ у динаміці їхнього розвитку, так і суто юридичні прийоми і методи. До приватнонаукових методів пізнання, використовуваним у цивіль-ному праві, відноситься метод порівняльного правознавства, догматичний метод, комплексний аналіз, метод критики наукової літератури, метод індукції і дедукції, а також методи конкретних соціологічних досліджень тощо.
За допомогою наведених вище методів нами були установлені певні групи населення, зацікав-лені в отриманні кредиту на індивідуальне житлове будівництво, і можливість банків і інших фі-нансових установ надавати такого виду кредити, а також визначені чинники що сприяють розвит-ку житлового кредитування або гальмують його (метод конкретних соціологічних досліджень).
При постановці проблеми і розгляді правової природи договору кредитування індивідуального житлового будівництва було застосовано метод критики наукової літератури, за допомогою якого ми змогли з’ясувати точки зору вчених-цивілістів на досліджувану нами проблему, і спираючись на них дійти самостійному висновку з даного питання.
Метод матеріалістичної діалектики дозволив установити причинно-наслідковий зв’язок між зрослою потребою певних прошарків населення в залучені кредитних коштів для індивідуального житлового будівництва і необхідністю, на належному рівні, нормативного забезпечення механізму такого кредитування.
Історико-порівняльний метод, використаний у дисертаційному дослідженні, дав можливість роз-глянути в ретроспективі історію становлення і розвитки інституту кредитування взагалі і кредитуван-ня індивідуального житлового будівництва, зокрема, а також провести порівняльний аналіз відповідно законодавства України, Росії, США, Німеччини, Ізраїлю й інших.
Використання методу дедукції дало нам можливість визначити: поняття правовідносин креди-тування індивідуального житлового будівництва як зобов’язання, його суб’єктний склад, форму, зміст, порядок його укладення, а також відповідальність сторін.
Метод індукції дав можливість за юридичною характеристикою аналізованого нами зо-бов’язання, віднести його до групи (роду) договорів кредитного типу.
І нарешті, застосовуючи метод описання і систематизації існуючого законодавства і догматич-ний метод, ми розглянути законодавчі акти й інший правовий матеріал щодо правовідносин кре-дитування взагалі і кредитування індивідуального житлового будівництва зокрема, а також про-аналізували правовий механізм регулювання даних відносин на сучасному етапі. Це дало нам мо-жливість установити зв'язок між окремим і загальним у кредитних правовідносинах, і виявити не-доліки і прогалини в чинному законодавстві щодо аналізованої проблеми.
Наукова новизна отриманих результатів знайшла своє відображення в таких положеннях, що виносяться на захист:
1. При розгляді правової природи договору кредитування індивідуального житлового будів-ництва отримало подальший розвиток положення про те, що даний договір не відноситься ні до договору позики, ні до договору позички. Це підтверджується низкою підстав, а саме: по-перше, на відміну від договору позики, регульованого Цивільним кодексом України, кредитний договір є строковим і оплатним, по-друге, банківський кредит є завжди грошовим кредитом.
Зауважимо, що межа між кредитним договором і договором позики повинна грунтуватися на таких конститутивних відмінностях:
а) відносно предмета кредитних правовідносин необхідно зазначити, що ним завжди висту-пають гроші на відміну від договору позики;
б) у випадку, коли предметом договору позики виступають гроші, він має бути завжди безо-платним (безпроцентним).
Крім того, за деякими аспектами (кредит на будівництво житлового будинку дається тільки за наявності земельної ділянки, виділеної під дане будівництво) він має бути відособлений і в масі безпосередньо кредитних договорів.
2. Уперше пропонується дати визначення на законодавчому рівні договору кредитування ін-дивідуального житлового будівництва.
Пропонується таке визначення: За договором кредитування індивідуального житлового будів-ництва одна сторона (кредитодавець) зобов’язується передати у власність іншій стороні (кредито-отримувачу) гроші та (або) інше майно, що визначається родовими ознаками (предмет кредиту), а кредитоотримувач зобов'язується прийняти предмет кредиту, витрачати його тільки в цілях оплати будівництва індивідуального житлового будинку, повернути через встановлений строк гроші та (або) сплатити вартість предмета кредиту у вигляді іншого майна, сплатити проценти за наданий кредит та надати встановлене договором забезпечення належного виконання своїх обов’язків.
3. Вперше пропонується розширити суб’єктний склад договору кредитування індивідуального житлового будівництва з боку кредитодавця, а саме: установити, що суб’єктами даного договору з боку кредитодавця можуть виступати юридичні особи будь-якої форми власності ? як банки або інші кредитні організації, так і юридичні особи ? не банки ? у випадках надання товарного креди-ту. З боку кредитодавця суб’єктом договору кредитування індивідуального житлового будівництва можуть бути також і кредитні спілки.
4. Набув подальшого розвитку висновок про доцільність застосування при порушенні умов до-говору однією із сторін, відшкодування також моральної (немайновї) шкоди.
5. Набув подальшого розвитку висновок про необхідність застосування способів оперативного реагування, що полягають в односторонній відмові виконання визначених дій частково або повні-стю.
Практичне значення одержаних результатів. Новизна одержаних результатів відбилася, на-самперед, у запропонованому проекті Закону України “Про кредитування індивідуального житло-вого будівництва” і в розробці зразкового договору кредитування індивідуального житлового бу-дівництва.
Практичні рекомендації, запропоновані автором, були свого часу направлені у спеціальну ко-місію Верховної Ради України й ураховані при підготовці і доробці нового Цивільного кодексу України.
Висновки цієї роботи можуть бути застосовані при написанні наукових праць, навчальних по-сібників, а також методичних рекомендацій для удосконалення підготовки банківських працівни-ків, юристів, що працюють у сфері банківських послуг, і т.ін.
Окремі положення, сформульовані в даному дисертаційному дослідженні, мають дискусійний характер і можуть служити підставою для подальших наукових розробок у цій галузі.
Апробація результатів дисертації. Дисертацію було обговорено і рецензовано на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ (м. Харків). Результати й основні наукові висновки проведеного дисертаційного дослідження використовува-лися в навчальному процесі під час проведення лекцій, практичних і семінарських занять із дис-ципліни “Цивільне право України”, читання спецкурсу “Житлове право України”. Тези дослі-дження було обговорено на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми удоскона-лення цивільного законодавства України”, присвяченій 50-річчю наукової, педагогічної і громад-ської діяльності професора О.А. Пушкіна (Харків, 21 травня 1999 р.); Науково-практичній конфе-ренції “Проблеми цивільного права”, присвяченій пам’яті професора О.А. Пушкіна (Харків, 21 травня 2001 р.); Науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку підприємництва на регіональному рівні” (Бєлгород, Росія, 26 березня 2002 р.). Відповідні результати дослідження увійшли в навчальний посібник “Цивільне право України”. Ч. ІІ / За редакцією Сліпченко С.А., Кройтор В.А. - Харків: Еспада, 2000, науково-практичний посібник “Житлове право України” - Харків: Еспада, 2001 і науково-практичний посібник “Житлове право України” з виправленнями та доповненнями - Харків: Еспада, 2003.
Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження відобра-жено в чотирьох наукових статтях у збірниках, що входять у перелік наукових спеціалізованих ви-дань ВАК України, а також у тезах виступів на науково-практичних конференціях.
Структура дисертації визначена метою та завданням дослідження і складається із вступу, чоти-рьох розділів, що включають дев’ять підрозділів, висновків до кожного розділу та загального виснов-ку, а також списку використаних джерел (який складається із 196 найменувань). До структури дисер-тації входять також два додатки: проект Закону України “ Про кредитування індивідуального житло-вого будівництва” та проект Типового кредитного договору. Обсяг рукопису 211 сторінок машинопи-сного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність досліджуваної теми, з’ясовуються соціальні та юриди-чні передумови розгляду проблеми дисертаційного дослідження, розглядається ступінь розробле-ності проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначається об’єкт та предмет, мета і завдання дослідження, його методологічна основа, наукова новизна, теоретичне і практичне значення, апробація і впровадження результатів дослідження, а також формулюються положення, що виносяться на захист.
Розділ І “Визначення проблеми та методології дисертаційного дослідження” складається з двох підрозділів.
Підрозділі 1.1 “Визначення проблеми дисертаційного дослідження” присвячений описанню досліджуваної проблеми та виявленню прогалин у розв’язанні цієї проблеми на зрізі суто цивіль-ного права.
Описання досліджуваної проблеми було проведене двома шляхами: перш за все, оцінкою від-повідного масиву законодавства і виявленням існуючих його недоліків з точки зору теми дисерта-ційного дослідження, по-друге, ? з’ясуванням існуючих у науці цивільного права підходів шля-хом аналізу доктринальних положень, вироблених на сьогодні цивілістикою, які б дозволили розв’язати питання правового забезпечення кредитування індивідуального житлового будівництва.
Аналіз законодавчих актів, регулюючих як кредитні правовідносини взагалі, так і відносини з кредитування індивідуального житлового будівництва, надав можливість дійти загального виснов-ку про їх непридатність для послідовного регулювання зазначених правовідносин. Найсуттєвішим недоліком чинного законодавства є різноплановий та несистемний підхід до правового регулю-вання кредитних відносин (пов’язаних не тільки з кредитуванням індивідуального житлового бу-дівництва).
Безперечним є той факт, що системоутворюючий імпульс в упорядкуванні приватно-правових норм має надати кодифікаційна робота. Але з прикрістю доводиться констатувати відсутність у ЦК України системного нормативного кістяку, який міг би бути розвинений в інших законах і під-законних нормативних актах. Саме ЦК України мав би надати конститутивний імпульс розвитку всім нормам про кредит. Проте таку можливість, на сьогоднішній день, на жаль, уже втрачено.
Аналіз інших некодифікованих нормативних актів, що стосуються безпосередньо чи опосере-дковано регулювання відносин кредитування індивідуального житлового будівництва, дозволяє дійти висновку про їх розрізнену та неузгоджену дію.
Отже, в Україні на сьогодні відсутнє системно узгоджене законодавство щодо регулювання відносин кредитування індивідуального житлового будівництва.
Розгляд проблеми кредитування індивідуального житлового будівництва шляхом аналізу ви-роблених на сьогодні цивілістичною наукою доктринальних положень дозволив зробити висновок, що на доктринальному рівні досліджувана проблема репрезентована великою кількістю наукових праць. Але здебільшого вони стосуються кредитування як такого (переважно банківського), а в тих роботах, де безпосередньо досліджується проблематика кредитування індивідуального житло-вого будівництва, за основу взято застарілу на цей час нормативну базу (законодавство СРСР), а тому вони можуть уважатись сьогодні такими, що втратили теоретичну значущість.
При цьому спостерігається зміщення акценту на розв’язання проблеми забезпечення громадян України житлом шляхом публічно-правових засобів, тобто за рахунок державних коштів. Цей же акцент простежується і в існуючих із цього питання доктринальних положеннях і в прийнятих но-рмативних актах. Більшість із зазначених у даній роботі нормативних актів “пропонують” розв’язувати проблему попиту на кредити для оплати індивідуального житлового будівництва са-ме за рахунок державного фінансування. Це, у свою чергу, призводить до нерозвиненості цивіль-но-правової системи нормативного забезпечення такого виду кредитування.
Усе вищевикладене свідчить про нагальну необхідність спеціального (на рівні кандидатської дисертації) наукового дослідження проблеми юридичного забезпечення кредитування індивідуа-льного житлового будівництва в сучасних умовах.
У підрозділі 1.2 “Визначення методології дослідження договірного кредитування” ставиться завдання обґрунтувати відповідні методи та методологію в цілому щодо досягнення поставленої дослідницької мети. Дослідження проводиться в три етапи.
На першому етапі розглядаються суспільні відносини стосовно кредитування індивідуального житлового будівництва, де дослідження йде від соціальної сутності явища до його правової фор-ми.
Застосування на цьому етапі методів конкретних соціологічних досліджень допомогло дисер-танту, по-перше, кількісно і якісно вивчити характер суспільних відносин, які складаються під час реалізації громадянами свого конституційного права на житло шляхом його індивідуального буді-вництва, по-друге, висвітлити реальну правову ситуацію, яка склалася в суспільстві з цього питан-ня.
Метод матеріалістичної діалектики допоміг установити причинно-наслідковий зв’язок між зрос-танням потреби певних верств населення в залученні кредитних коштів для індивідуального житлово-го будівництва та необхідністю нормативного забезпечення механізму такого кредитування.
Використання на даному етапі дослідження дедуктивного методу, як одного з приватнонауко-вих методів, дало можливість визначити: поняття суб’єктного складу, форму, зміст кредитного договору, порядок його укладення та відповідальність сторін.
На другому етапі дослідження було проведено аналіз сукупності чинних нормативних актів та існуючої спеціальної наукової літератури, що стосуються досліджуваної проблеми. При цьому основними методами були обрані догматичний метод і метод критики наукової літератури. На цьому етапі було, перш за все, з’ясовано проблему дисертаційного дослідження і вивчено правову природу договору кредитування індивідуального житлового будівництва.
На третьому, завершальному етапі дисертаційного дослідження, за допомогою отриманих на по-передніх етапах наукових результатів, визначалася сутність окремих правових питань, що стосуються предмета дисертації.
Саме на цьому етапі, дисертантом, за допомогою історико-порівняльного методу, методу порівня-льного законодавства, методу індукції та інших, було з’ясовано сутність і динаміку розвитку такої правової категорії, як договір кредитування індивідуального житлового будівництва.
Розділ 2 “Загальна характеристика договору кредитування індивідуального житлового будівництва” присвячено дослідженню правової природи правовідносин щодо кредитування ін-дивідуального житлового будівництва, а також характеристиці його суб’єктного складу, механізму укладення договору та вимог до форми договору. Проаналізовано зміст договору кредитування індивідуального житлового будівництва. Розділ складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 2.1 “Поняття і правова природа договору кредитування індивідуального житлового будівництва” визначаються юридичні ознаки категорії “договір кредитування індивідуального житло-вого будівництва” і, як наслідок, формулюється його дефініція, а також установлюється місце правовід-носин із кредитування індивідуального житлового будівництва в системі інших цивільних правовідно-син та розкривається їх юридична природа.
Піддавши критиці низку визначень кредитних правовідносин, наведених у нормах чинного за-конодавства, а саме: у ст. 1054 ЦК України, ст. 345 ГК України, ст. 2 Закону України “Про банки та банківську діяльність” та Положенні НБУ “Про кредитування” (“Визначення термінів”), автор констатує, що жодний нормативний акт законодавства України не містить у собі задовільного ви-значення кредитних правовідносин як таких та правовідносин із кредитування індивідуального житлового будівництва. Дефініційні визначення, що містяться в чинному законодавстві України, мають серйозні вади юридико-технічної побудови.
З’ясовуючи економіко-правову природу кредиту, дисертант дійшов висновку, що кредит як такий є правовідносинами, що опосередковують відчуження грошей, причому предметом товарно-го кредиту також виступають гроші, а не речі (товар).
У цьому зобов’язанні можна спостерігати, умовно кажучи, два зобов’язання: щодо речей (то-вару) відбувається купівля-продаж (поставка), а відносно грошей ? кредит. Тобто купівля-продаж (поставка) речей (товару) обтяжується кредитними відносинами, згідно з якими надається відстро-чка (кредит) у сплаті грошей (ціни товару).
Договір кредитування індивідуального житлового будівництва, на думку автора, сьогодні мо-же бути кваліфікований як двосторонній, консенсуальний та оплатний.
Дисертантом робиться висновок, що договір кредитування індивідуального житлового будів-ництва є різновидом кредитних правовідносин. Пропонується внести зміни в чинний ЦК України з метою розмежування зобов’язань позики та кредиту, із зайняттям останнім самостійного місця в системі договірних зобов’язань у вигляді окремої глави в ЦК України, де відповідне місце має на-лежати і загальному визначенню договору кредитування індивідуального житлового будівництва.
На захист виноситься наступне дефініційне визначення договору кредитування індивідуально-го житлового будівництва як договірного зобов’язання: „За договором кредитування індивідуаль-ного житлового будівництва одна сторона (кредитодавець) зобов’язується передати у власність іншій стороні (кредитоотримувачу) гроші та (або) інше майно, що визначається родовими ознака-ми (предмет кредиту), а кредитоотримувач зобов’язується прийняти предмет кредиту, витрачати його тільки в цілях оплати будівництва індивідуального житлового будинку, повернути через установлений строк гроші та (або) сплатити вартість предмета кредиту у вигляді іншого майна, сплатити проценти за наданий кредит та надати встановлене договором забезпечення належного виконання своїх обов’язків”.
При розгляді суб’єктного складу у підрозділі 2.2 “Сторони, порядок укладення і форма дого-вору кредитування індивідуального житлового будівництва” автор визначає специфіку суб’єктного складу, яка полягає в тому, що з боку кредитодавця в даному договорі можуть висту-пати банки, інші фінансові установи, юридичні особи – не банки, кредитні спілки та ін. З боку кредитодавця суб’єктом договору можуть бути також і фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності у випадках, прямо передбачених законом. Що стосується кредитоотримувача, як суб’єкта даних правовідносин, то ним може бути будь-яка фізична особа, а саме: громадяни Укра-їни, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають повну правоздатність і дієздатність.
Під час розгляду порядку укладення договору на індивідуальне житлове будівництво, дисер-тантом було встановлено, що організаційним початком формування кредитних відносин між кре-дитодавцем і кредитоотримувачем є звернення останнього до кредитодавця із заявою, в якій ви-словлюється прохання про надання кредиту.
Тобто ініціатором укладення договору кредитування індивідуального житлового будівництва виступає кредитоотримувач, але при укладенні даного договору кредитоотримувачу пропонується підписати вже розроблений кредитодавцем договір кредитування індивідуального житлового бу-дівництва – документ. Робиться висновок, що вищезазначений договір, за своєю правовою приро-дою, є договором про приєднання.
При дослідженні форми договору кредитування індивідуального житлового будівництва, ди-сертантом визначаються практичні причини, що обумовлюють встановлення при укладені даного договору його обов’язкової письмової форми. Також визначається, що цей договір може бути під-писаний різноманітними способами ? як шляхом власноручного підпису, так і за допомогою ін-ших його аналогів, а саме: із застосуванням електронно-числового підпису, за допомогою засобів механічного або іншого копіювання тощо.
У підрозділі 2.3 “Зміст договору кредитування індивідуального житлового будівництва” ди-сертант досліджує даний договір як правовідносин і аналізує зміст суб’єктивних прав і юридичних обов’язків суб’єктів даного договору.
Виходячи з визначення цих правовідносин як договірного зобов’язання, можна зазначити, що основним обов’язком кредитодавця є передача у власність кредитоотримувача грошей та (або) ін-шого майна, визначеного родовими ознаками (предмет кредиту).
Основним обов’язком кредитоотримувача є те, що він повинен прийняти предмет кредиту, ви-тратити його тільки на визначені цілі, тобто оплату будівництва індивідуального житлового будинку або зведення житлового будинку із отриманих будівельних матеріалів, повернути через встановле-ний строк гроші та (або) сплатити вартість предмета кредиту у вигляді іншого майна, сплатити про-центи за наданий кредит та надати встановлене договором забезпечення належного виконання своїх обов’язків.
З огляду на значущість змісту договору кредитування індивідуального житлового будівництва, на думку дисертанта, істотними умовами цього договору необхідно вважати умови, що стосуються предмета (виду кредиту, валюти, розміру кредиту), строків, розміру процентів за користування ним, а також цільового використання кредиту.
Також дисертант стверджує, що предметом договору кредитування індивідуального житлового будівництва можуть бути гроші в національній або іноземній валюті. Це ж стосується і надання кредиту будівельними матеріалами. У даному випадку кредитуються не самі речі, визначені родо-вими ознаками, а їхня вартість, тобто оцінка в грошовому вираженні.
Що ж стосується погашення наданого на індивідуальне житлове будівництво кредиту і проце-нтів за користування ним, то автор не виключає можливості здійснення цього, наприклад, у вигля-ді банківських металів.
Розділ 3 “Виконання, зміна, припинення та заставне забезпечення належного виконання до-говору кредитування індивідуального житлового будівництва” присвячений розгляду проблем виконання даного кредитного договору, а також порядку внесення змін до цього договору та його припинення. Особливу увагу приділено дослідженню способів забезпечення належного виконання договору кредитування індивідуального житлового будівництва, і, перш за все, іпотеці ? заставі неру-хомого майна.
У підрозділі 3.1 “Виконання, зміна та припинення договору кредитування індивідуального житлового будівництва”, піддавши аналізу загальні положення про виконання зобов’язань, дисе-ртант дійшов висновку, що виконання зобов’язання за договором кредитування індивідуального житлового будівництва означає, перш за все, виконання його належним чином, тобто за визначе-ним місцем і у визначений строк, яким уважається передбачений договором період часу для пере-рахування грошей на рахунок кредитодавця.
Досліджуючи механізм внесення змін до договору кредитування індивідуального житлового буді-вництва, а також порядок його розірвання, автор доходить до висновку, що зміна і розірвання даного договору можуть бути застосовані здебільше на підставі спільного волевиявлення за взаємною домов-леністю сторін, яка може бути досягнута ще при укладанні договору.
Проаналізувавши порядок припинення договору кредитування індивідуального житлового будів-ництва, автор робить висновок, що шляхом застосування в якості засобів припинення договору таких новел цивільного законодавства, як відступне і новація (оновлення), можна, перш за все, позбутися проблеми реалізації заставленого майна при невиконанні кредитоотримувачем (заставодавцем) своїх зобов’язань за вищезазначеним договором.
У підрозділі 3.2 “Застава як засіб забезпечення належного виконання договору кредитування індивідуального житлового будівництва” автором проводиться комплексний аналіз застави, зок-рема іпотеки, як одного із способів забезпечення належного виконання зобов’язання.
На підставі проведеного аналізу даного інституту дисертант робить висновок, що заставне за-безпечення є найбільш перспективним для відносин із кредитування індивідуального житлового будівництва. Це пов’язано, перш за все, з тим, що сьогодні отримання житла стало грунтуватися здебільшого на комерційних засадах, а це в сучасних умовах пов’язано з відстрочкою чи розстроч-кою платежу в часі, тобто тривалістю виконання основного зобов’язання боржником, що відкри-ває широкі можливості для застосування застави як одного з найбільш дійових засобів забезпе-чення виконання основного зобов’язання.
Провівши поглиблений аналіз Законів України “Про заставу” та “Про іпотеку”, дисертант до-ходить висновку, що при реалізації договору кредитування індивідуального житлового будівницт-ва іпотека є найбільш сприятливим способом забезпечення виконання зобов’язання, але кредитоо-тримувач (заставодавець) має право не обмежуватися лише заставою нерухомого майна , а й вико-ристовувати в якості предмета застави і інші коштовності, а також майнові права.
Розділ 4 “Правові наслідки невиконання або неналежного виконання сторонами догово-ру кредитування індивідуального житлового будівництва” складається з двох підрозділів і присвячується розв’язанню проблеми відповідальності сторін за договором кредитування індиві-дуального житлового будівництва та можливості застосування, в односторонньому порядку, захо-дів оперативного впливу.
У підрозділі 4.1 “Відповідальність сторін за договором кредитування індивідуального житло-вого будівництва” автор доводить, що основою ефективності цивільно-правової відповідальності, застосовуваної за порушення умов договору кредитування індивідуального житлового будівницт-ва, є структурування правопорушень за видами, що полягає в розмежуванні невиконання і нена-лежного виконання умов про строки повернення кредиту або інших умов цього договору.
Крім того, автором обґрунтовується точка зору, згідно з якою види правопорушень не повинні зводитися лише до невчасного повернення (неповернення) кредиту або процентів за користування ним. Як уважає дисертант, до порушень слід також віднести невикористання кредитних коштів; ненадання кредитодавцеві необхідної інформації, ухиляння від контролю з боку кредитодавця та ін.
Істотним стимулюючим впливом на контрагентів, за договором кредитування індивідуального житлового будівництва, має бути обов’язок щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної невиконанням або неналежним виконанням умов досліджуваного договору.
Підрозділ 4.2 “Інші правові наслідки невиконання (неналежного виконання) своїх обов’язків сторонами договору кредитування індивідуального житлового будівництва” присвячено розгля-ду так званих заходів оперативного впливу, які полягають у односторонній відмові повністю або частково в подальшому наданні кредиту у разі можливості порушення умов договору з боку кре-дитоотримувача.
Робиться висновок, що за своєю правовою природою заходи оперативного впливу не можуть бути віднесені до цивільно-правової відповідальності. Враховуючи превентивну характеристику цих засо-бів їх не можна також віднести і до санкцій. Це доводиться тим, що застосування засобів оперативного впливу можливе ще до фактичного порушення умов зобов’язання, тобто при наявності реальної загро-зи такого порушення в майбутньому.
Автор звертає увагу на те, що названі заходи, незважаючи на застосування їх на практиці, до тепер не мають належного нормативного закріплення.

ВИСНОВКИ
У висновках знайшли місце сформульовані нижче найважливіші наукові і практичні резуль-тати, здобуті в ході дослідження правових відносин із кредитування індивідуального житлового будівництва:
? основним цивільно-правовим засобом регулювання відносин із кредитування індивідуально-го житлового будівництва є цивільно-правовий договір – правомірна, вольова, взаємна дія банку, іншої фінансової установи або юридичної особи — не банку (кредитодавця) і фізичної особи – за-будовника (кредитоотримувача), спрямована на встановлення правовідносин щодо кредитування будівельних робіт кредитодавцем, остаточною метою яких є зведення індивідуального житлового будинку на користь кредитоотримувача;
? аналіз правової природи договору кредитування індивідуального житлового будівництва дав можливість з’ясувати, що даний договір не відноситься ні до договору позики, ні до договору пози-чки. Це підтверджується низкою підстав, а саме: на відміну від договору позики, кредитний договір є, перш за все, строковим і оплатним, а предметом кредитного договору, в тому числі і товарного, завжди виступають гроші в національній або іноземній валюті. Що стосується товарного кредиту (надання кредиту будівельними матеріалами), то в даному випадку кредитується їхня вартість, тоб-то оцінка в грошовому вираженні. Крім того, кредит на індивідуальне житлове будівництво може бути наданий лише за наявності у кредитоотримувача земельної ділянки, призначеної для цього бу-дівництва, він повинен бути виокремлений, і в сукупності кредитних договорів;
? установлені ознаки правовідносин із кредитування індивідуального житлового будівництва дозволяють, на законодавчому рівні, сформулювати наступне дефініційне визначення цих право-відносин як договірного зобов’язання:
„За договором кредитування індивідуального житлового будівництва одна сторона (кредитода-вець) зобов’язується передати у власність іншій стороні (кредитоотримувачу) гроші та (або) інше майно, що визначається родовими ознаками (предмет кредиту), а кредитоотримувач зобов’язується прийняти предмет кредиту, витрачати його тільки в цілях оплати будівництва індивідуального жит-лового будинку, повернути через установлений строк гроші та (або) сплатити вартість предмета кредиту у вигляді іншого майна, сплатити проценти за наданий кредит та надати встановлене дого-вором забезпечення належного виконання своїх обов’язків”;
? запропоновано відійти від традиційних кредитних правовідносин “банк-клієнт” шляхом розширення суб’єктного складу договору кредитування індивідуального житлового будівництва з боку кредитодавця, а саме: встановити, що суб’єктами даного договору з боку кредитодавця мо-жуть виступати юридичні особи будь-якої форми власності, як банки та інші фінансові установи, так і юридичні особи — не банки (у разі надання товарного кредиту), а також кредитні спілки то-що;
? договір кредитування індивідуального житлового будівництва є різновидом кредитних пра-вовідносин, регульованих нормами цивільного права. Його видовими ознаками є специфіка суб’єктного складу: як уже зазначалося вище, з боку кредитодавця це можуть бути банк, інша фі-нансова установа, юридична особа – не банк, кредитна спілка тощо, а з боку кредитоотримувача – будь-яка фізична особа: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, пред-мет кредиту (не тільки гроші, а й інше (родове) майно, перш за все будівельні матеріали) та цілі кредитування (оплата купівлі будматеріалів та інших витрат, пов’язаних із будівництвом індиві-дуального житлового будинку).
? для забезпечення належного виконання сторонами своїх прав і обов’язків за договором кре-дитування індивідуального житлового будівництва пропонується встановити обов’язкову письмо-ву форму для вищезазначеного договору, найвірогідніше за все, розроблену безпосередньо креди-тодавцем (договір приєднання). Недотримання вимоги до форми укладення цього договору позба-вляє сторони права, у випадку виникнення спору, посилатися на свідчення свідків;
? істотними умовами договору кредитування індивідуального житлового будівництва слід уважати умови, що стосуються предмета (виду кредиту, валюти, розміру), його цільового викори-стання, строків кредитування та розміру процентів.
? уважаться, що шляхом застосування відступного і новації (оновлення) договору, як засобів припинення договору кредитування індивідуального житлового будівництва, можна позбутися зайвих проблем і значно спростити договірні правовідносини, зокрема, проблему реалізації заста-вленого майна при невиконанні кредитоотримувачем (заставодавцем) своїх зобов’язань за вищеза-значеним договором;
? заставне забезпечення є перспективним для відносин кредитування індивідуального житло-вого будівництва, оскільки одержання житла стало грунтуватися на комерційних засадах, його одержувачами є переважно фізичні особи, а це в сучасних умовах пов’язано з відстрочкою чи роз-строчкою платежу в часі, тобто тривалістю виконання основного зобов’язання боржником, що відкриває широкі можливості для застосування засобів забезпечення виконання основного зо-бов’язання;
? основою ефективності цивільно-правової відповідальності, застосовуваної за порушення умов договору кредитування індивідуального житлового будівництва, є структурування правопо-рушень за видами. Слід розрізняти невиконання і неналежне виконання умов про строки або ін-ших умов цього договору. Крім того, види правопорушень не повинні зводитися лише до невчас-ного повернення (неповернення) кредиту (процентів), та невиконання умови про його цільову спрямованість. Як порушення слід також розглядати невикористання кредитних коштів; ненадан-ня кредитодавцю необхідної документації (інформації); недотримання обмежувальних і забороня-ючих умов; ухиляння від контролю з боку кредитодавця і багато чого іншого.
Диференційованими повинні бути і самі заходи впливу (пеня, штраф), дійовість яких полягає не в розмірі майнових стягнень, а в їх системності, що дозволяє враховувати міру тяжкості пору-шення: наприклад, тривалість прострочення повернення кредитних коштів;
? обґрунтовується доцільність застосування, при порушенні однією із сторін умов договору кредитування індивідуального житлового будівництва, відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
? для забезпечення захисту в першу чергу кредитодавця від загрози неповернення кредитних коштів, наданих на індивідуальне житлове будівництво, та процентів за користування ними вва-жається доцільним застосування засобів оперативного реагування, які полягають в односторонній відмові з боку кредитодавця від виконання певних дій, пов’язаних із подальшим наданням кредит-них коштів частково або повністю;
? з метою вдосконалення цивільного законодавства пропонується для подальшого розгляду проект Закону України “Про кредитування індивідуального житлового будівництва” та Типовий договір даного виду кредитування.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
1. Соболев А.В. Кредитование строительства жилья как один из способов разрешения жили-щной проблемы // Вісн. Харк. держ. ун-ту. ? 1998. ? № 414. ? С. 89?92.
2. Соболєв О.В. Іпотечне кредитування в житловій сфері // Вісн. Ун-ту внутрішніх справ. ? 1999. ? № 6. ? С. 202?207.
3. Соболєв О.В. Шляхи вирішення житлової проблеми співробітників ОВС // Вісн. Ун-ту вну-трішніх справ. ? 1999. ? № 8. ? С. 108?113.
4. Соболєв О. Товарний кредит як один із видів кредитування житлового будівництва // “Сло-божанщина”. ? 1999. ? № 10. ? С. 190?196.
5. Соболєв О.В. Характеристика суб’єктів договірних правовідносин з кредитування житлово-го будівництва // Вісн. Ун-ту внутрішніх справ. ? 2000. ? № 10. ? С. 232?235.
6. Соболев А.В. Проблема возмещения морального вреда в договоре кредитования индивиду-ального жилищного строительства // Актуальные проблемы развития предпринимательства на ре-гиональном уровне: Сб. материалов науч.-практ. Конф. 26 марта 2002 г. ? Белгород: ОНиРИО Бе-лЮИ МВД России. ? 2002. ? 177 с.? С. 93?97.

АНОТАЦІЇ
Соболєв О.В. Договір кредитування індивідуального житлового будівництва. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Наці-ональний університет внутрішніх справ, Харків, 2004.
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних питань правозастосовного ха-рактеру договору кредитування індивідуального житлового будівництва.
Розглянуто правову природу та зміст договору кредитування індивідуального житлового буді-вництва, визначено його характерні ознаки і запропоновано дефініцію цього договору. Дисертант уважає, що даний договір – консенсуальний, двосторонній та оплатний і є різновидом кредитного договору.
У комплексі досліджено питання стосовно поняття договору кредитування індивідуального житлового будівництва, особливостей укладення, змісту договору, правових засобів забезпечення повернення кредиту, цивільної відповідальності за порушення умов договору та засобів оператив-ного впливу.
Розроблено та рекомендовано до обговорення проекти Закону України “Про кредитування ін-дивідуального житлового будівництва” та Типового договору кредитування індивідуального жит-лового будівництва, а також запропоновано внесення відповідних змін у чинне законодавство України з метою вдосконалення правового регулювання відносин за договором кредитування ін-дивідуального житлового будівництва.
Ключові слова: договір кредитування індивідуального житлового будівництва, товарний кре-дит, банківський кредит, кредит.

Соболев А.В. Договор кредитования индивидуального жилищного строительства. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2004.
Данная диссертация представляет собой самостоятельную завершенную научную работу, по-священную комплексному исследованию актуальных вопросов правоприменительного характера договора кредитования индивидуального жилищного строительства. Актуальность темы диссерта-ционного исследования обусловлена, прежде всего, неурегулированностью надлежащим образом механизма кредитования индивидуального жилищного строительства на законодательном уровне и недостаточным освещением на доктринальном уровне проблемы регулирования гражданско-правовых отношений, связанных с предоставлением кредитных средств на индивидуальное жилищ-ное строительство. В настоящем диссертационном исследовании автор ставит перед собой цель проведения теоретического анализа правоотношений по кредитованию индивидуального жилищно-го строительства, а также, на основании анализа материально-правовых норм, выявления пробелов в действующих нормативных актах и внесения предложений по усовершенствованию законодатель-ства Украины.
Особое внимание диссертант уделяет рассмотрению правовой природы и содержания договора кредитования индивидуального жилищного строительства, определению его места в системе кре-дитных договоров. В работе дается юридическая характеристика, а также определяются характер-ные признаки и предлагается дефиниция рассматриваемого договора.
В комплексе исследуются вопросы, касающиеся определения договора кредитования индиви-дуального жилищного строительства, содержания договора, правовых способов обеспечения воз-вращения кредита, гражданско-правовой ответственности за нарушение условий договора и спо-собов оперативного воздействия.
Учитывая определенную специфику сфері кредитования жилищного строительства, диссер-тант уделяет особое внимание особенностям заключения договора кредитования индивидуального жилищного строительства, которые состоят в том, что заключение данного договора может про-исходить как в “общем порядке”, так и путем присоединения кредитополучателя к уже определен-ным в формулярах или иных стандартных формах условиям, разработанным кредитодателем.
Значительное внимание автор уделяет и вопросу гражданско-правовой ответственности за на-рушение условий договора кредитования индивидуального жилищного строительства, а также возможности применения мер оперативного воздействия при возникновении реальной угрозы на-рушения обязательства по возвращению кредитных средств.
Разработаны и рекомендованы к обсуждению проекты Закона Украины “О кредитовании ин-дивидуального жилищного строительства” и Типовой договор кредитования индивидуального жилищного строительства, а также предложены соответствующие изменения в действующее зако-нодательство Украины с целью усовершенствования правового урегулирования отношений по до-говору кредитования индивидуального жилищного строительства.
Ключевые слова: договор кредитования индивидуального жилищного строительства, товарный кредит, банковский кредит, кредит.

O.V. Sobolyev The Crediting Contract of the Individual Housing Construction. - Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Law, speciality 12.00.03 - Civil Law and Civil Procedure; Family Law, International Private Law. - National University of Internal Affairs. - Kharkiv, 2004.
The thesis is devoted to the complex theoretical analysis and the research of the actual problems of the practical nature of the individual housing construction crediting contract.
We have considered the legal nature and the contents of the crediting contract of individual housing construction, outlined its characteristic features and proposed the definition of this contract. The candidate for the degree considers this contract to be consensual, bilateral and paid and to be a variety of the crediting contract..
We have explored in complex the problems related to the concept of the individual housing construction crediting contract, the peculiarities of its conclusion, the contents of the contract, the legal means of providing its refunding, the civil responsibility for its violation conditions and the means of the effective influence.
As a result we have worked out a draft Law of Ukraine on the Individual Housing Construction Crediting and the Typical contract of the individual housing construction crediting, recommended them for discussion and as well proposed some appropriate amendments to the existing legislation of Ukraine aimed to improve the legal regulations of the relations according to the individual housing construction crediting contract.
Keywords: a crediting contract of individual housing construction, commodity credit, bank credit.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking