Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Договір купівлі-продажу земельної ділянки

 

КУЧЕРУК Катерина Іванівна

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Спеціальність 12.00.03 –
цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Київ-2002Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у відділі цивільного, трудового і підприємницького права Інституту дер-жави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України.

Науковий керівник:
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії наук України,
академік Академії правових наук України
СЕМЧИК Віталій Іванович,
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького
НАН України, головний науковий співробітник.

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук,
академік Академії правових наук України
ЛУЦЬ Володимир Васильович,
Академія муніципального управління,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін;

кандидат юридичних наук, доцент
МАЙДАНИК Роман Андрійович,
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри цивільного права.

Провідна установа:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права, Мініс-терство освіти і науки України, м. Харків.

Захист відбудеться “___”____________ 2002 р. о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

3 дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьох-святительська, 4.

Автореферат розісланий “___”______________ 2002 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат юридичних наук І.М. Кучеренко

 

 

 

 

  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми зумовлена змінами соціально-економічного устрою та новими кон-ституційними засадами права власності в Україні, що об’єктивно зумовлює потребу рефор-мування цивільно-правових відносин, викликає необхідність і доцільність вдосконалення ци-вільного законодавства в цілому і договірного права зокрема.
У цьому зв'язку зростає роль цивільно-правових договорів як правової форми, яка забез-печує їх суб'єктам широку ініціативу в реалізації своїх цілей та інтересів. Одним з найважли-віших інститутів цивільного права і визначальним у групі цивільно-правових договорів, що характеризуються передачею майна у власність, є договір купівлі-продажу. Купівля-продаж в Україні стає широко застосовуваною підставою набуття права приватної власності та форму-вання власника, який на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається своїм майном.
На сьогодні земельні ділянки можуть перебувати у приватної власності суб'єктів цивіль-них правовідносин та бути предметом договору купівлі-продажу. Але порядок і умови укла-дення такого договору, права та обов'язки сторін, його виконання мають певні особливості, що зумовлено специфікою його предмета.
У цивільно-правовій літературі України поки що відсутні теоретичні комплексні дослі-дження правових проблем купівлі-продажу земельних ділянок. Водночас практика укладення та виконання договорів купівлі-продажу земельних ділянок виявила чимало правових про-блем, пов'язаних як з недоліками в організації ринку землі, так і з недосконалістю правового регулювання договорів купівлі-продажу земельної ділянки. Про це свідчить також судова практика.
Вихідні положення, які дали змогу змістовно висвітлити більшість аспектів дисертаційної роботи, розроблені в працях відомих українських та зарубіжних учених-юристів з питань те-орії цивільного права: Ч.Н.Азімова, Д.В.Бобрової, В.В.Борисової, О.В.Дзери, В.М.Коссака, Н.С.Кузнєцової, І.М.Кучеренко, В.В.Луця, Р.А.Майданика, О.Н.Підопригори, О.А.Пушкіна, П.М.Рабіновича, Н.О.Саніахметової, Є.О.Харитонова, Я.М.Шевченко, В.С.Щербини та ін.; з проблем земельного та екологічного права – В.І.Андрейцева, Ц.В.Бичкової, А.П.Гетьмана, В.К.Гуревського, І.І.Каракаша, П.Ф.Кулинича, Н.Р.Малишевої, В.Л.Мунтяна, В.В.Носіка, О.О.Погрібного, В.К.Попова, В.І.Семчика, А.М.Статівки, Н.І.Титової, Ю.С.Шемшученка, М.В.Шульги, В.З.Янчука, В.В.Янчука; а також російських учених-правознавців – С.С.Алексеєва, Г.Ю.Бистрова, М.І.Брагінського, С.М.Братуся, В.В.Вітрянського, Б.П.Єрофеєва, О.С.Іоффе, І.О.Іконицької, М.І.Краснова, М.І.Козиря, А.С.Суханова, А.С.Толстого та ін.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України "Роль і значення цивільного права в регулюванні майнових і особистих немай-нових відносин у сучасній Україні" (№ 0101U001005).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення теоретичних цивільно-правових засад договору купівлі-продажу земельної ділянки, його особливостей і місця в системі цивільно-правових договорів купівлі-продажу, а також розробка рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання цього різновиду цивільно-правового договору.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при укладенні та виконанні договору купівлі-продажу земельних ділянок.
Предметом дослідження є нормативні акти, які регулюють або будуть регулювати дого-вір купівлі-продажу земельної ділянки, практика їх застосування.
Методи дослідження. В роботі були використані: формально-логічний, історико-правовий, функціонально-правовий, статистичний, порівняльного аналізу та інші методи.
За допомогою формально-логічного і порівняльного методів було здійснено аналіз цивіль-ного законодавства України, яким регулюються договори купівлі-продажу земельної ділянки, правове регулювання цього договору в інших країнах, а також межі застосування у цивіль-ному договорі купівлі-продажу земельної ділянки норм земельного законодавства. Історико-правовий метод використовувався при дослідженні розвитку правового регулювання догово-ру купівлі-продажу земельної ділянки в Україні у ХХ столітті.
Функціонально-правовий метод було застосовано з метою визначення функцій договору, його відповідності нормам цивільного права, суттєвих умов і особливостей договору. Шля-хом застосування статистичного методу було з’ясовано стан реалізації цивільного законодав-ства з питань договорів купівлі-продажу земельних ділянок, його ефективність та перспекти-ви впровадження.
Перелічені та інші дослідницькі методи базуються на принципах об’єктивного і всебічного аналізу процесів та явищ, що відбуваються у сфері правотворчої і правозастовчої діяльності в період переходу до ринкових відносин. Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному дослідженні договору купівлі-продажу земельної ділянки в Україні, визначен-ні та обґрунтуванні пропозицій щодо системного правового регулювання цього виду цивіль-ного договору.
1) Доведено що договір купівлі-продажу земельної ділянки є різновидом цивільно-правового договору купівлі-продажу, який займає особливе місце в системі цивільно-правових договорів і яким регулюється купівля-продаж земельних ділянок з дотриманням вимог земельного та інших галузей законодавства, що відбивають специфіку предмету дого-вору, визначену в перелічених галузях права;
2) обгрунтовано положення, що особливостями цивільно-правового договору купівлі-продажу земельної ділянки є:
— суб’єктами договору у цивільно-правових відносинах виступають "сторони" – прода-вець земельної ділянки та її покупець. На відміну від цього суб'єктами договору у земельних відносинах будуть відчужувач (власник) земельної ділянки і набувач (покупець) земельної ділянки;
— предметом договору – конкретна визначена на місцевості земельна ділянка, яка не ви-ключена із цивільного обігу.
— зміст договору полягає в тому, що продавець – власник земельної ділянки передає по-купцеві у власність земельну ділянку за узгоджену договором ціну та строки, що договір має бути нотаріально посвідченим, а земельна ділянка, яка є предметом договору, підлягає дер-жавній реєстрації після укладення договору.
3) Згідно з земельним законодавством встановлюються: правовий режим земельної ділян-ки, її цільове призначення, порядок та умови використання, сервітути, обтяження та обме-ження, порядок та умови викупу з мотивів суспільної необхідності і для суспільних потреб.
4) Права та обов'язки сторін, що випливають у цивільно-правових відносинах із договору купівлі-продажу, стосуються сторін договору, які між ними узгоджуються. На відміну від цього права та обов'язки відчужувача і набувача щодо обмеження (обтяження) прав стосуються земе-льної ділянки як об'єкта договору, визначаються у відповідності із земельним законодавством і застосовуються як у договорах купівлі-продажу так і при здійсненні інших форм відчуження-набуття земельної ділянки у власність.
5) Згідно з новим Цивільним кодексом України в договорі купівлі-продажу зазначаються спеціальні вимоги до земельної ділянки, які встановлені земельним законодавством, є обов’язковими як для особи, що відчужує земельну ділянку, так і для особи, що набуває на неї право власності. Від зазначення у договорі вимог земельного законодавства щодо земель-ної ділянки договір купівлі-продажу не втрачає ознак цивільно-правового договору, оскільки всі його елементи (сторони, предмет, зміст, умови і відповідальність) визначаються цивіль-ним правом.
6) Як і інші цивільно-правові договори, договір купівлі-продажу земельної ділянки є дво-стороннім, консенсуальним і формальним.
7) Сформульовано поняття договору купівлі-продажу земельної ділянки, за яким одна сто-рона (продавець) зобов'язується у встановленому цивільним законодавством порядку переда-ти у власність другій стороні (покупцеві) конкретну визначену на місцевості земельну ділян-ку, з зазначенням у договорі її цільового призначення та існуючих щодо неї обмежень (обтяжень), а покупець зобов'язується у встановленій формі прийняти земельну ділянку, сплатити визначену договором покупну ціну та здійснити її державну реєстрацію.
8) Пропонується способи забезпечення виконання зобов'язання договору купівлі-продажу земельної ділянки розглядати в двох значеннях: у широкому та вузькому. До способів у ши-рокому значенні відносяться ті, що застосовуються до всіх договорів купівлі-продажу, а у ву-зькому значенні – ті, що стосуються договору купівлі-продажу земельної ділянки, зокрема тих його елементів, що стосуються сторін, предмета і змісту договору, а також порядку його укладення, встановлених нормами земельного та інших галузей права;
9) Враховуючи соціальну значимість та специфіку договору купівлі-продажу земельної ді-лянки, обґрунтовується необхідність і доцільність включити до глави 53 нового Цивільного кодексу України окрему норму, яка регулювала б цей різновид договору купівлі-продажу з урахуванням вимог, передбачених земельним законодавством;
10) Обгрунтовується рекомендація щодо встановлення у новому Цивільному кодексі Укра-їни цивільної праводієздатності іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб у цивільно-правових земельних відносинах, предметом яких є земельні діля-нки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розта-шовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності, та про об-меження цих прав на землі сільськогосподарського призначення..
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні висновки та пропозиції, які зроблені в дисертації можуть бути використані в законотворчій роботі, у по-дальших наукових дослідженнях договірних цивільних відносин взагалі і питань регулюван-ня відносин договору купівлі-продажу земельної ділянки зокрема, у практиці розгляду суда-ми України спорів, пов'язаних з купівлею-продажем земельної ділянки, у навчальному процесі, у науково-дослідницькій роботі студентів, в юридичній освіті громадян України.
Положення дисертації можуть бути використані при підготовці відповідних розділів під-ручників, навчальних посібників, при викладанні курсу "Цивільне право" та спецкурсів з проблем договірних зобов'язань.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостій-но. Всі сформульовані в ньому положення та висновки обгрунтовані на базі особистих дослі-джень автора. У співавторстві опублікована одна стаття. Не менше половини цієї статті – це науковий доробок здобувача, у тому числі концептуальні положення щодо цивільно-правових способів забезпечення виконання договору купівлі-продажу.
Апробація результатів дисертації. Окремі дисертаційні положення і висновки доповіда-лися на міжнародних науково-практичних конференціях “Реструктуризація аграрних підпри-ємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи” (м. Київ, 18–19 жовтня 2000 р.), “Сучасні проблеми розвитку економіки агропромислового комплексу: соціально-економічні та правові аспекти” (м. Запоріжжя, 17 листопада 2000 р.); науково-практичній конференції “Становлення правової держави: проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання” (м. Запоріжжя, 8 грудня 2000 р.); науково-практичній конференції Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, присвяченій 10-ій річниці незалежності України “Розви-ток законодавства в Україні” (м. Київ, 19 квітня 2001 р.); науково-практичній конференції “Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування” (м. Запоріжжя, 15–16 листопада 2001 р.); міжнародній науковій конференції “Власнісний статус і проблеми раціонального використання земель” (м. Київ, 29–31 грудня 2001 р.).
Публікації. Основні положення і висновки дослідження викладені у дев'яти самостійних публікаціях та одній статті у співавторстві, в тому числі шість – у фахових виданнях, три – тези доповідей на науково-практичних конференціях.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та спи-ску використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 193 сторінки, із них список використа-них джерел – 17 сторінок (212 найменувань).


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, ступінь її наукової розробки, ви-значаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження, наукова новизна дисертації, роз-кривається теоретичне та практичне значення роботи, апробація основних положень дисер-тації.
Перший розділ “Загальна характеристика договору купівлі-продажу земельної діля-нки” складається з двох підрозділів, у яких характеризуються поняття та особливості дого-вору купівлі-продажу земельної ділянки, його роль у системі цивільно-правових договорів, аналізується законодавство, що становить правову базу купівлі-продажу земельної ділянки.
У першому підрозділі “Поняття договору купівлі-продажу земельної ділянки та його роль у системі цивільно-правових договорів” зазначається, що в недалекому минулому із принципу виключної державної власності на землю, випливав принцип невідчужуваності зе-млі.
Орієнтація економіки на ринкові відносини призвела до радикальних змін у сфері права власності на землю в Україні, зокрема права приватної власності на землю і введення земе-льних ділянок до цивільного обігу. Власник земельної ділянки в Україні має право на укла-дення цивільно-правових договорів, у системі яких особливе місце посідає договір купівлі-продажу земельної ділянки.
Дисертант досліджує питання правової природи договору купівлі-продажу земельної діля-нки, його роль та місце у системі цивільно-правових договорів. Робиться висновок, що за юридичною природою договір купівлі-продажу земельної ділянки є цивільним, оскільки має всі ознаки цивільного договору. Основні із них: юридичний факт, який здійснюється із волі його учасників, має двосторонній характер; у кожній із сторін виникають певні права та обо-в'язки; свобода сторін у вирішенні питання про укладення договору; суб'єктами договору ку-півлі-продажу земельної ділянки є особи, що володіють правоздатністю та дієздатністю; по-ложення про недійсність договорів, правові наслідки невиконання та неналежного виконання договору та деякі інші ознаки цивільного договору поширюються і на договір купівлі-продажу земельної ділянки.
Зміст договору купівлі-продажу земельної ділянки, його певна специфіка щодо умов укла-дення, виконання, визначення прав та обов'язків сторін дає підстави віднести його до різно-виду договорів купівлі-продажу та визначити його особливе місце і роль серед цивільно-правових договорів.
Відзначається, що на сьогодні в юридичній науці й законодавстві України не дається ви-значення поняття договору купівлі-продажу земельної ділянки, що негативно впливає на пра-вове регулювання купівлі-продажу земельних ділянок. Автором запропоновано закріпити в законодавчому порядку таке визначення поняття договору купівлі-продажу земельної ділян-ки: це цивільний договір, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується у встановленому законом порядку передати у власність другій стороні (покупцю) конкретно визначену на міс-цевості земельну ділянку, а покупець зобов'язується у встановленій формі прийняти земельну ділянку і сплатити визначену договором покупну ціну.
Дисертант визначає особливості договору купівлі-продажу земельної ділянки, які поляга-ють у предметі, суб'єктах, правах та обов'язках сторін, підставах, умовах укладення, виконан-ня договору, досліджуються окремі види договору купівлі-продажу земельної ділянки: шля-хом вільного продажу; на аукціоні чи на інших конкурентних засадах;.
Визначено особливості відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб, а також за рішенням суду.
Аналізується практика укладення договорів купівлі-продажу земельних часток (паїв) до їх заборони Законом України "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)" від 18 січня 2001 р., та нового Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р., яким купівля-продаж земельної частки (паю) до 01 січня 2005 р. також заборонена.
У другому підрозділі “Правове регулювання договору купівлі-продажу земельної ді-лянки” досліджуються питання розвитку законодавства щодо договорів купівлі-продажу зе-мельних ділянок в історичному аспекті, а також здійснено аналіз чинного цивільного законо-давства щодо цієї категорії угод на сучасному етапі.
У 1917-1918 рр. XX століття в нашій державі було скасовано приватну власність на землю, а земельні ділянки вилучено із цивільного обігу, укладення будь-яких угод із земельними ді-лянками не дозволялося.
Поява приватної форми власності на землю, введення земельних ділянок у цивільний обіг та реформування чинного законодавства в незалежній Україні дали можливість власнику зе-мельної ділянки вступати в цивільно-правові відносини, укладати договори купівлі-продажу земельної ділянки.
Законодавча база щодо купівлі-продажу земельної ділянки почала формуватися з прийнят-тям важливих на той час нормативних актів: постанови Верховної Ради РСР "Про земельну реформу" від 18 грудня 1990 р.; Закону УРСР "Про власність" від 07 лютого 1991 р., Закону України "Про форми власності на землю" від 30 січня 1992 р.; Земельного кодексу України в редакції від 13 березня 1992 р., Декрету Кабінету Міністрів України “Про приватизацію зе-мельних ділянок” від 26 грудня 1992 р. Ними передбачалося право громадян України на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. Фактично договори купівлі-продажу земельної ділянки громадянами України стали укладатися з прийняттям Закону України "Про форми власності на землю" від 30 січня 1992 р. і Земельного кодексу України від 13 березня 1992 р. щодо встановлення в Україні права приватної власності на землю, з врахуванням Де-крету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 р., який залишив шестирічний мораторій на відчуження земельних ділянок для ведення се-лянського (фермерського) господарства, встановлений Земельним кодексом України в редак-ції від 13 березня 1992 р.
Купівля-продаж земельних ділянок юридичними особами та громадянами підприємцям в Україні пов'язана з прийняттям ряду указів Президента України з цих питань. Вирішальне значення щодо цього мав Указ Президента України від 19 січня 1999 р. "Про продаж земель-них ділянок несільськогосподарського призначення". Він врегулював питання продажу земе-льних ділянок несільськогосподарського призначення юридичним особам та громадянам-підприємцям на землях державної і комунальної власності; визначав об'єкти купівлі-продажу; категорії земель несільськогосподарського призначення та земельні ділянки, які не можуть бути продані у власність юридичним особам та громадянам.
Для створення правових, економічних та організаційних умов подальшого розвитку ринку земель населених пунктів та його інфраструктури важливе значення мав Указ Президента України від 04 лютого 2002 р. "Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель на-селених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення". Подальший розвиток питання купівлі-продажу земельних ділянок дістали в новому Земельному кодексі України, прийнятому Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. Проте основним нормативним ак-том, який регулює купівлю-продаж земельних ділянок, що відносяться до приватної власнос-ті, є Цивільний кодекс України.
У дисертації робиться узагальнення, що розвиток законодавства щодо купівлі-продажу зе-мельної ділянки поклало початок формування нормативної бази для здійснення цивільно-правових угод, серед яких провідне місце посідають договори купівлі-продажу. Вказані вище нормативно-правові акти умовно склали базу першого етапу розвитку законодавства про ку-півлю-продаж земельних ділянок.
Другий етап – це прийняття нового законодавства, спрямованого на розвиток ринкових відносин, відмову від монополії держави на землю, на пріоритет приватної власності. Він розпочався прийняттям Верховною Радою України 25 жовтня 2001р. нового Земельного ко-дексу України, та 29 листопада 2001 р. – нового Цивільного кодексу України (прийнятий Верховною Радою України, але не підписаний Президентом України).
У дисертації відзначається, що з питання пріоритету правового регулювання договору ку-півлі-продажу та співвідношення цивільного і земельного права в юридичній літературі не-має єдиної думки. На думку одних авторів, договір купівлі-продажу земельної ділянки є зе-мельно-правовим договором і повинен регулюватися Земельним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють земельні відносини. Інші вважають договір купівлі-продажу земельної ділянки класичним договором, який регулюється цивіль-ним правом.
На думку автора, договір купівлі-продажу земельної ділянки має цивільно-правову основу. Він повинен відповідати нормам цивільного законодавства, тобто регулюватися цивільним правом. Але оскільки специфіку предмета відбиває спеціальне (як правило земельне) законо-давство, то його додержання є обов'язковим. Про це йдеться і в ст.179 нового Цивільного ко-дексу України. Співвідношення норм цивільного і спеціального (земельного) права проявля-ється як відношення загального до частки, де загальними є норми цивільного права, а спеціальними – земельного чи інших галузей права.
Дисертантом вказується на недосконалість правового регулювання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Обґрунтовується доцільність включити до глави 53 нового Циві-льного кодексу України норму, якою регулювалися б договори купівлі-продажу земельних ділянок та щодо встановлення у новому Цивільному кодексі України цивільної праводієздатності іноземних громадян та іноземних юридичних осіб.
Другий розділ “Структура договору купівлі-продажу земельної ділянки” складається з трьох підрозділів і присвячений аналізу таких елементів договору, як предмет, сторони, зміст договору купівлі-продажу земельної ділянки.
У першому підрозділі “Земельна ділянка як предмет договору купівлі-продажу” ав-тор зазначає, що істотне значення для характеристики договору має його предмет.
Досліджуючи предмет договору купівлі-продажу земельної ділянки (з огляду на специфіку землі, яка виконує різні функції у суспільних відносинах і виступає не тільки об'єктом права власності, а й природним ресурсом, місцем проживання), автор робить висновок, що специ-фікою предмета договору купівлі-продажу земельної ділянки, його важливою характеристи-кою є наявність можливого обмеження (обтяження). Предметом договору купівлі-продажу виступає не земля в абстрактному розумінні, а земельна ділянка (чи її частина), відмежована від інших ділянок, яка має вказівки на конкретний розмір та місцезнаходження.
Крім цього, земельну ділянку як предмет договору купівлі-продажу належить розглядати з урахуванням її категорій і цільового призначення. Земельна ділянка за чинним законодавст-вом має чітке цільове призначення, набувається відповідно до мети її використання. Ця мета є визначальною при укладенні цивільно-правових угод та визначенні зобов’язань покупців щодо використання земельної ділянки після її покупки.
Дисертант робить висновок, що предметом договору купівлі-продажу земельної ділянки є конкретна земельна ділянка (чи її частина) з визначеним місцем розташування, площею, ці-льовим призначенням, складом угідь, правовим режимом, можливою наявністю певних об-межень (обтяжень) щодо неї. Пропонується таке визначення предмета договору закріпити на законодавчому рівні.
У роботі відзначається, що не всі земельні ділянки можуть бути предметом договору купі-влі-продажу, а лише ті, які перебувають у приватній, державній або комунальній власності. При цьому із земель державної і комунальної власності не можуть бути предметом договору купівлі-продажу землі, які за земельним законодавством не можуть бути у приватній власно-сті.
Крім того, щодо іноземних громадян та осіб без громадянства, а також іноземних юридич-них осіб предметом договору продажу можуть бути земельні ділянки несільськогосподарсь-кого призначення. Згідно з ст. 81 ЗК вони не можуть бути суб’єктами права власності на зем-лі сільськогосподарського призначення. Землі сільськогосподарського призначення, отримані ними у спадщину, протягом року підлягають відчуженню. Одним із способів такого відчу-ження може бути продаж на підставі договору купівлі-продажу.
За договором купівлі-продажу земельні ділянки можуть продаватися як самостійний об'-єкт, а також земельні ділянки та споруди, будівлі, які знаходяться на них, і розглядаються як нерухомість (єдиний об'єкт права власності).
Певна увага автором приділена такому своєрідному предмету договору купівлі-продажу як земельна частка (пай), який виник у процесі реформування колективних сільськогосподарсь-ких підприємств у підприємства приватного типу. Предметом таких договорів є не сама зе-мельна ділянка, а право на неї.
У другому підрозділі “Сторони договору купівлі-продажу земельної ділянки” особли-ва увага приділена дослідженню суб'єктного складу договору купівлі-продажу земельної ді-лянки. На основі аналізу законодавчих та інших нормативних актів доведено, що договір ку-півлі-продажу земельної ділянки характеризується рядом особливостей щодо його сторін. Дисертант відзначає, що договір купівлі-продажу земельної ділянки ґрунтується на повній рівноправності сторін, які його уклали, але умови участі кожної із них у договорі не завжди однакові. Це залежить від обсягу правосуб'єктності конкретної сторони, правового режиму земельної ділянки, яка продається, та інших обставин, що відображають специфіку даного договору. Це дає можливість зробити висновки, що коло суб'єктів, які можуть бути сторона-ми договору купівлі-продажу земельної ділянки, обмежене. Обмежені певною мірою і суб'єк-тивні права власника земельної ділянки.
Автором визначено коло суб'єктів, які можуть бути сторонами - продавцями та покупцями у договорі купівлі-продажу земельної ділянки. Продавцями і покупцями земельних ділянок виступають суб'єкти, які можуть мати у власності земельні ділянки. До таких чинне законо-давство України відносить: громадян, юридичних осіб, територіальні громади і державу. На підставі викладеного робиться узагальнення, що сторонами договору купівлі-продажу земе-льних ділянок приватної власності в Україні є громадяни та юридичні особи; щодо земель державної власності - держава в особі органів державної влади в межах, встановлених зако-нодавством України; комунальної власності – територіальні громади, села, селища, міста, які здійснюють правомочності власника як безпосередньо, так і через органи місцевого самовря-дування в порядку, встановленому законом в разі продажу земельної ділянки у приватну вла-сність.
При цьому держава і органи місцевого самоврядування мають право викупу земельної ді-лянки із приватної власності і зарахування її відповідно до фонду земель державної чи кому-нальної власності.
До сторін договору купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призна-чення передбачені особливі вимоги. Громадянин України, який бажає купити земельну діля-нку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, повинен мати сільськогос-подарську освіту або досвід роботи в сільському господарстві, займатися товарним сільськогосподарським виробництвом. Юридичні особи мають право на придбання земель даної категорії, якщо в статутних документах передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.
Сторонами договору купівлі-продажу земельної ділянки можуть бути також іноземні громадяни, держава та особи без громадянства, яким за законодавством України дозволя-ється набувати у власність певні земельні ділянки. При цьому відзначається, що землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних юриди-чних осіб, іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних держав, тому вони не можуть бути сторонами договору купівлі-продажу вказаних земель. Якщо іноземний гро-мадянин, юридична особа або особа без громадянства у порядку успадкування отримає земельну ділянку сільськогосподарського призначення, то повинна протягом року провес-ти відчуження земельної ділянки, в тому числі за договором купівлі-продажу. При цьому вона може бути лише продавцем щодо відчужуваної земельної ділянки.
У третьому підрозділі “Зміст договору купівлі-продажу земельної ділянки” досліджу-ються правові умови укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, дотримання і виконання яких є обов'язковими для юридично значимих наслідків та основні права й обов'я-зки сторін договору.
Автор вказує, що договір купівлі-продажу земельної ділянки - це основний документ, що опосередковує відносини між продавцем та покупцем земельної ділянки. У ньому повинні бути чітко визначені предмет договору, умови, права та обов'язки сторін, з приводу яких сто-рони досягають угоди, а також відповідальність за невиконання договірних зобов’язань.
Відзначається, що, крім предмета договору купівлі-продажу земельної ділянки, його істот-ною умовою є ціна. Земля за своїм походженням не є результатом людської праці і відповід-но не має первісної вартості. Не зважаючи на це, земельна ділянка має певну ціну, яка визна-чається договором. При продажу земельної ділянки державної і комунальної власності вартість визначається на підставі її грошової експертної оцінки, яка проводиться за методи-кою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Продаж земельних ділянок громадянами і юридичними особами проводиться за ціною, ви-значеною за згодою сторін, але для сплати державного мита вона не може бути меншою за грошову оцінку земельної ділянки, яка визначається за відповідною методикою.
Невід'ємною частиною договору купівлі-продажу земельної ділянки є: наявність у продав-ця державного акту на право приватної власності на землю у випадку продажу земельної ді-лянки громадянином чи юридичною особою; рішення відповідної місцевої державної адміні-страції чи органу місцевого самоврядування про продаж земельної ділянки державної і комунальної власності, а також план земельної ділянки з визначенням її розмірів, місця роз-ташування, відомостей про наявність обмежень (обтяжень).
Щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки встановлена письмова форма з нотарі-альним посвідченням договору та державною реєстрацією земельної ділянки. Додержання вимог щодо передбачених умов договору, його форми і державної реєстрації впливають на його дійсність.
Певну увагу автором приділено підставам і порядку укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, особливим вимогам щодо укладення договорів купівлі-продажу окремих земельних ділянок, зокрема, на конкурсних засадах, продажу земель державної і комунальної власності іноземним громадянам і юридичним особам, викупу з мотивів суспільної необхід-ності та для суспільних потреб.
Досліджуючи питання прав і обов'язків сторін договору купівлі-продажу земельної ділян-ки, дисертант робить висновок, що із змісту законодавства випливає основний обов'язок про-давця - передати покупцеві земельну ділянку в належному стані, придатну для цільового ви-користання, до укладення договору попередити покупця земельної ділянки про всі її недоліки, про обмеження (обтяження) щодо неї. Покупець зобов'язаний прийняти на місце-вості відповідну, визначену договором земельну ділянку та сплатити за неї погоджену гро-шову суму.
У третьому розділі "Виконання обов'язків, що випливають із договірних зобов'язань купівлі-продажу земельної ділянки", який складається із двох підрозділів, досліджуються питання виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки, способи забезпечення сто-ронами належного виконання своїх зобов'язань та цивільно-правова відповідальність за не-виконання та неналежне виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки.
У першому підрозділі “Способи забезпечення виконання обов'язків, що випливають із договірних зобов'язань купівлі-продажу земельної ділянки” розглядаються питання належно-го виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки, під яким автор розуміє передачу про-давцем у власність покупця обумовленої договором земельної ділянки, виплату покупної суми, нотаріального посвідчення договору і державної реєстрації земельної ділянки. Після здійснення зазначених операцій покупцеві видається державний акт на право приватної власності на земель-ну ділянку.
Дисертант визначає певні особливості виконання договору купівлі-продажу земельної ді-лянки. Земельна ділянка не та річ, яку продавець може негайно передати покупцеві. Юриди-чне значення для належного виконання цього договору має і його державна реєстрація. Згід-но із земельним законодавством покупець може приступити до використання земельної діля-нки після її відведення в натурі, належного посвідчення договору і державної реєстрації земельної ділянки.
Аналізуючи способи забезпечення належного виконання сторонами договору купівлі-продажу земельної ділянки своїх зобов'язань, дисертант звертає увагу на те, що виконання зобов'язань можна забезпечити не тільки тими способами, які закріплені у ст.178 ЦК України (неустойка, за-става, порука, завдаток, гарантія), а й тими, які встановлені сторонами в самому договорі.
В дисертації пропонується способи забезпечення виконання договору купівлі-продажу зе-мельної ділянки розглядати в двох значеннях: вузькому та широкому. До способів у широко-му значенні відносяться ті, що застосовуються до всіх договорів купівлі-продажу, а у вузько-му – ті, що стосуються договору купівлі-продажу земельної ділянки, зокрема його елементів - предмета і змісту договору, а також порядку його укладення, встановленого нормами земель-ного та інших галузей права.
У другому підрозділі “Відповідальність за невиконання зобов’язань за договором ку-півлі-продажу земельних ділянок” розглядаються питання договірної відповідальності сто-рін за невиконання та неналежне виконання зобов'язань договору купівлі-продажу земельної ділянки. Дисертант стверджує, що загальні правила договірної відповідальності у формі від-шкодування збитків, заподіяних порушенням зобов'язань договору, сплати неустойки, втрати завдатку або позбавлення суб'єктивного права, яке виникло з договору, застосовуються до винної сторони договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка допустила порушення зобо-в'язань договору. Але керуючись принципом диспозитивності, властивого цивільному праву, застосування договірної відповідальності є правом, а не обов'язком потерпілої сторони. От-же, сторона, якій заподіяна шкода, сама вирішує, застосовувати чи не застосовувати міри до-говірної відповідальності до сторони, яка допустила невиконання чи неналежне виконання договору. В разі спору питання про відповідальність неналежної сторони вирішується судом.
У висновках подаються найбільш узагальнюючі результати, отримані у дисертаційному дослідженні. Основними з них є :
1. Оскільки в колишньому СРСР всі землі були націоналізовані і конфісковані, віднесені до державної власності, надавалися громадянам і юридичним особам у постійне чи тимчасо-ве користування, а земля була виведена із грошово-товарного обігу, то договори купівлі-продажу земельних ділянок заборонялися і як такі не застосовувалися. Купівля-продаж земе-льних ділянок в незалежній Україні стала можливим після прийняття Закону України “Про форми власності на землю” від 30 січня 1992 р., яким було введено право приватної власності на землю. З цього часу розпочалися приватизація землі і застосування цивільно-правових до-говорів купівлі-продажу земельних ділянок.
2. Статтею 14 Конституції України було визнано право громадян і юридичних осіб набувати земельні ділянки у власність в порядку, встановленому законами України. Цивільним кодексом України встановлено порядок укладення договору купівлі-продажу, а главами 20-21 Земельного кодексу України 2001 р. – порядок та умови купівлі-продажу земельних ділянок, які мають пе-редбачатись у цивільно-правовому договорі купівлі-продажу.
3. Земельним кодексом України встановлені певні вимоги щодо договорів купівлі-продажу земельних ділянок, які стосуються: сторін (продавців і покупців), предмета і порядку прода-жу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам і юридичним особам України та іноземних держав, іноземним державам, покупців сільськогосподарських земель, продажі земельних ділянок на конкурентних засадах, викупу земельних ділянок з мотивів су-спільної необхідності для суспільних потреб, викупу особливо цінних земель. У дисертації обгрунтовується висновок, що перелічені в Земельному кодексі вимоги повинні бути врахо-вані при укладенні договорів купівлі-продажу, що вони є ознакою особливостей земельних відносин, визначених у договорі купівлі-продажу земельних ділянок, але вони не змінюють галузевої природи договору, відносяться до цивільно-правового договору купівлі-продажу земельної ділянки і є його різновидом;
4. Обгрунтовується висновок, що при укладенні договору купівлі-продажу власник земе-льної ділянки – продавець зобов’язаний попередити покупця про цільове призначенні земе-льної ділянки, про всі її недоліки, про обмеження (обтяження) щодо неї. При цьому переліче-ні обставини повинні бути записані у договорі;
5. Зроблено висновок, що незалежно від того, чи передбачено це договором купівлі-продажу земельної ділянки, який укладається за нормами цивільного права, покупець зо-бов’язаний додержуватись основних правил земельного законодавства щодо її використання після набуття права власності, зокрема державних стандартів і норм, регіональних та місце-вих правил забудови; пріоритету вимог екологічної безпеки, забезпечення раціонального ви-користання землі за цільовим призначенням; підвищення родючості землі та збереження її інших корисних властивостей, дотримуватись правил добросусідства та вимог законодавства про охорону земель, своєчасно сплачувати земельний податок.

Список праць, опублікованих за темою дисертації

1. Кучерук К.І. Відчуження земель на засадах договору купівлі-продажу. Правові аспекти // Держава і право. – К.: ІДП НАНУ, 2000.– Вип. 8. – С. 337 – 342.
2. Кучерук К.І. Відчуження земель за законодавством України // Держава і право. – К.: ІДП НАНУ, 2001. – Вип. 10 – С. 366–370.
3. Кучерук К.І. Роль договору у сфері агропромислового комплексу України // Правова держава. Щорічник наукових праць молодих вчених. – Вип. 12. – К.: ІнЮре, 2001. – С. 568 – 572.
4. Кучерук К.І. Правові проблеми приватизації земель в Україні // Держава і право.– К.: ІДП НАНУ, 2002.– Вип. 15. – С. 608–610.
5. Кучерук К.І. Договір у цивільному праві // Держава і право. – К.: ІДП НАНУ, 2002. – Вип. 16. – С. 179–185.
6. Кучерук К.І., Трофимова Д.А. Гарантії в забезпеченні виконання договору купівлі-продажу // Держава і право.– К.: ІДП НАНУ, 2001.– Вип. 9.– С. 205–207.
7. Кучерук К.І. Особливості суб'єктного складу договору купівлі-продажу земельної ділян-ки за законодавством України // Держава та регіони. – Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ, 2002. – № 1. – С. 46–55.
8. Кучерук К.І. Деякі питання земельної правосуб'єктності громадян України за чинним законодавством. – Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України” – К.: ІДП НАНУ, 17 квітня 2001 р. – С. 153–158.
9. Кучерук К.І. Земельна частка (пай) як предмет договору купівлі-продажу// Проблеми формування ринкової економіки. Реструктуризація аграрних підприємств і земельна рефор-ма: стан, проблеми, перспективи". Міжвідомчий науковий збірник. Спеціальний випуск. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 323–327.
10. Кучерук К.І. Роль договору в забезпеченні раціонального використання земель // Тези доповідей і наукових повідомлень міжнародної науково-практичної конференції “Власнісний статус і проблеми раціонального використання земель”.– К.: Рада ВПС НАН України 2002, – Ч.1. – С. 40–43.

Кучерук К.І. Договір купівлі-продажу земельної ділянки. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Київ, 2002.
Висвітлюються питання правового регулювання порядку укладення і виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Аналізується поняття договору як інституту цивільного права, визначено його особливості та місце в системі цивільних і земельних відносин. Висві-тлюється стан законодавства про відчуження земельної ділянки за договором купівлі-продажу; визначено структура договору; правові способи забезпечення виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки та цивільно-правову відповідальність сторін за невико-нання зобов’язань за договорами купівлі-продажу земельної ділянки. Сформульовано понят-тя договору купівлі-продажу земельної ділянки, його предмета. Досліджується правовий ста-тус сторін договору, порядок його укладення та реєстрації.
Сформульовані висновки й рекомендації щодо подальшого вдосконалення цивільного і земельного законодавства у сфері регулювання відносин з питань укладення і виконання до-говорів купівлі-продажу земельної ділянки.
Ключові слова: договір купівлі-продажу, земельна ділянка, суб'єкти, предмет договору, зміст договору, способи забезпечення виконання договірних зобов'язань, договірна відпові-дальність, цивільне і земельне законодавство.

Кучерук Е.И. Договор купли-продажи земельного участка. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специально-сти 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им. В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, Киев, 2002.
Освящены вопросы правового регулирования порядка заключения и исполнения договора купли-продажи земельного участка. Анализируются понятие договора, его особенности и роль в системе гражданских и земельных отношений. Показано состояние законодательства в отношении отчуждения земельного участка по договору купли-продажи. Раскрываются эле-менты договора, гражданско-правовые способы обеспечения выполнения обязательств дого-вора купли-продажи земельного участка и гражданско-правовая ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договорам купли-продажи зе-мельного участка.
Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и задачами. Во вступ-лении автором обосновывается актуальность выбранной темы, раскрывается ее сущность и состояние научной разработки; определяются цель и задачи исследования, методологическая основа работы; излагаются основные результаты, полученные на основе проведенного иссле-дования, доказывается научная новизна, теоретическое и практическое значение полученных результатов, их апробация, научное и практическое значение диссертации.
Исследуются особенности договора купли-продажи земельного участка, а также прово-дится анализ действующего гражданского законодательства относительно регулирования от-ношений по заключению договора. Анализируются предмет договора, правовой статус сто-рон, которые могут вступать в отношения по его заключению, а также содержание договора купли-продажи земельного участка. Раскрываются проблемы установления правовых средств, гарантирующих права субъектов договора купли-продажи земельного участка и их защиту, а также особенностей гражданско-правовой ответственности за неисполнение дого-ворных обязательств в этой сфере.
В работе дано обоснование, что договор купли-продажи земельного участка является ин-ститутом гражданского права и разновидностью гражданско-правового договора купли-продажи. Он должен соответствовать нормам гражданского законодательства и требованиям специального законодательства, обусловленным спецификой предмета договора.
Анализируется специфика предмета договора, которая отличает его от традиционных тре-бований к договору купли-продажи. Предмет данного договора характеризуется единством физических признаков (границы, площадь, месторасположение) и связанных с ними юриди-ческих признаков (правовой режим, ограничения (обременения), субъективные права и обя-занности и т.д.) и представляет собой земельный участок с определенным местом располо-жения, площадью, целевым назначением, составом угодий, правовым режимом, возможным наличием определенных ограничений (обременений) относительно этого участка.
Предлагается определение договора купли-продажи земельного участка как гражданского договора, по которому продавец обязуется в установленном законом порядке передать зе-мельный участок и право собственности на него покупателю, а покупатель обязуется в уста-новленной законом форме принять земельный участок и выплатить покупателю определен-ную договором покупную цену. Действительность этого договора зависит от его нотариального удостоверения и государственной регистрации земельного участка.
Исследуя вопросы правовых способов обеспечения выполнения обязательств договора ку-пли-продажи земельного участка, автор делает выводы, что способы обеспечения выполне-ния обязательств договора купли-продажи земельных участков следует рассматривать в ши-роко смысле как предусмотренных действующим законодательством, а также в узком как предусмотренных в договоре.
Автором формулируются рекомендации по совершенствованию законодательства, регули-рующего отчуждение земельных участков по договору купли-продажи.
Ключевые слова: договор купли-продажи, земельный участок, субъекты, предмет дого-вора, содержание договора, способы обеспечения исполнения договорных обязательств, до-говорная ответственность, гражданское и земельное законодательство.

Kucheruk E.I. The contract of bargain and sale of land lots. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Law by speciality 12.00.03. – The V.M. Koretsky Institute of State and Law of National Ukrainian academy of sciences, Kyiv, 2002.
The thesis is dedicated to the questions of legal regulation of land lots bargain and sale contract, its conclusion and execution. The conception of contract, its peculiarities and role in the system of real property, legal status of land lots’ alienation according to the bargain and sale contract, its structure, civil warranties of land lots contract execution and civil responsibility of parts for failure to perform a legal duty according to land lots bargain and sale contract were gradually analyzed. The author highlighted the conception of land lots bargain and sale contract, its subject along with the legal status of right holders, order of conclusion and registration.
The work contains the definition of implications and recommendations concerning further improvement of civil and agrarian legislation in the sphere of regulation of relations of land lots bargain and sale contracts’ conclusion and execution.
Key words: bargain and sale contract, land lot, parties, subject of a contract, contents of a contract, means of civil warranties of land lots contract execution, civil responsibility, civil and agrarian legislation.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking