Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Договір щодо надання медичних послуг

 

Смотров Олег Іванович

Договір щодо оплатного надання медичних послуг

Спеціальність 12.00.03. – цивільне право
і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків - 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ, МВС України.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент
Сліпченко Святослав Олександрович, Національний університет внутрі-шніх справ, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Ромовська Зорислава Василівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри цивільного права;
кандидат юридичних наук, доцент Гопанчук Василь Степанович, Національна академія внутрішніх справ України, начальник кафедри цивільного права.

Провідна установа – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Мі-ністерство освіти і науки України, кафедра цивільного права № 1, м. Харків.

Захист відбудеться 21 березня 2003 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 при Національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, про-спект 50-річчя СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.

Автореферат розісланий 17 лютого 2003 року.

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чалий Ю.І.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В умовах істотного зниження ресурсів державної системи охорони здоров’я, і в першу чергу, фінансових, матеріально-технічних, технологічних, інформа-ційних, питання забезпечення права громадян на охорону здоров’я, закріпленого в ст. 49 Консти-туції України, підвищення ефективності і якості медичної допомоги стає не тільки актуальним, але й досить проблемним.
Донедавна система охорони здоров’я в Україні відповідала бюджетній моделі охорони здо-ров’я, для якої пріоритетними були владні способи регулювання переважного числа правовідно-син, пов’язаних з організацією й наданням медичної допомоги населенню. Реалії бюджетного фі-нансування сьогодні такі, що його обсяг забезпечує близько тридцяти відсотків від фактичної по-треби системи охорони здоров’я; фінансується здебільшого лише плата за роботу, комунальні пла-тежі, придбання ліків та предметів медичного призначення за мінімальним переліком.
На цьому тлі механізм вирішення проблеми гарантування якісної й ефективної медичної до-помоги не може повною мірою відповідати потребам сьогодення і задовольняти інтереси як гро-мадян, так і суб’єктів надання медичної допомоги. Крім того, високі ціни за “платну” медичну до-помогу, обтяжені існуючими податками, стимулюють розвиток тіньового обороту у сфері легаль-но безплатної охорони здоров’я; громадяни починають усвідомлювати, що удатися до легально платних послуг, до приватної медицини вигідніше, ніж ризикувати своїми грошима у не врахова-них законом відносинах. У цих умовах упровадження багатоукладності форм власності у сфері охорони здоров’я, лібералізація умов для розвитку приватного сектора визнаються одним з основ-них пріоритетних напрямків реформування охорони здоров’я. Недержавна, приватна медицина повинна заповнити прогалини й недоліки безплатної охорони здоров’я.
В свою чергу розвиток приватної медицини обумовив зміну погляду, який існував до недав-нього часу на діяльність лікаря як “непродуктивну працю”, що не дозволяло говорити про її про-дукт – медичну послугу як товар і, відповідно, як об’єкт цивільного права. Зараз є достатні підста-ви розглядати медичну послугу як ідеальний продукт, що є звичайним оборотоздатним у цивіль-ному обороті товаром, який має певну вартість.
Оборотоздатність медичної послуги, що реалізується в конкретних відносинах між громадяна-ми як суб’єктами та суб’єктами, які здійснюють приватну медичну практику, зумовила виділення з числа публічно-правових відносин по наданню медичної допомоги, приватноправових відносин по наданню медичних послуг. Це викликає необхідність створити такий правовий механізм для вре-гулювання зазначених правовідносин, який, з одного боку, стимулював би економічну доцільність приватної медичної діяльності, а з іншого, належним чином забезпечував реалізацію прав і закон-них інтересів його учасникам. Таким правовим механізмом повинен стати цивільно-правовий до-говір про оплатне надання медичних послуг.
Комплексне дослідження зазначеного договору сьогодні набуває особливої актуальності, тому що діюче цивільне законодавство України не містить правової моделі для регулювання відносин щодо оплатного надання медичних послуг з урахуванням їх відмітних особливостей. Рівень існу-ючих в Україні наукових розробок по досліджуваній темі, видається нам недостатньо високим.
Порівняно невелика кількість публікацій, у яких розглядалися окремі аспекти договору про надання медичних послуг (медичної допомоги), не охоплює і не вирішує багатьох теоретичних і практичних проблем, викликаних, у першу чергу, відсутністю однозначного підходу до визначен-ня такого нетипового об’єкта цивільного права, яким є медична послуга. Як результат – правова невизначеність з низки принципово важливих питань: щодо визначення істотних умов договору про оплатне надання медичних послуг і, насамперед, умови про предмет; порядку укладення на-званого договору, зокрема, моменту виникнення суб’єктивних прав і обов’язків у його сторін; що-до цивільної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання цього договору тощо.
До числа аналогів такого дослідження у вітчизняній науці цивільного права варто віднести пуб-лікації В.Л. Суховерхія, М.С. Малеїна, М.М. Малеїної, А.М. Савицької й деяких інших учених. Од-нак потрібно зауважити, що практично їх розробки здійснювалися на основі діючого тоді цивільного законодавства СРСР і УРСР. Наша ж робота одна з перших, що грунтується на аналізі сучасного за-конодавства України та положень перспективного законодавства, а також у світлі останніх економі-чних і політичних перетворень у державі.
Загалом зазначеними обставинами та причинами й обумовлюється актуальність теми дослі-дження, а також доцільність проведення його в рамках цієї дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відпові-дно з Розділом 1 “Концепції розвитку охорони здоров’я населення України”, затвердженою Ука-зом Президента України від 7 грудня 2000 р. № 1313/2000 та п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров’я насе-лення України” від 9 серпня 2001 р. № 96; Постановою Верховної Ради України щодо розробки і прийняття нового ЦК України; Розділом I “Тематики пріоритетних досліджень на період 2002-2005 р.”, затвердженої Наказом МВС України № 635 від 30 червня 2002 року, “Тематики пріорите-тних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на період 2002-2005 р., затвердженої Наказом МВС України № 635 від 30 червня 2002 року; п. 1.4. “Основних напрямків наукових досліджень Національного уні-верситету внутрішніх справ МВС України на 2001-2005 роки”, затверджених Вченою радою Наці-онального університету внутрішніх справ від 5 січня 2001 р. (протокол № 4).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є комплексний аналіз договору про оплатне надання медичних послуг як цивільно-правового засобу регулювання оплатних відносин щодо на-дання медичних послуг, що виникають між недержавною комерційною медичною організацією (особою, що здійснює приватну медичну практику) і фізичною особою, яка отримує медичні по-слуги, а також одержання науково обґрунтованих і достовірних результатів – висновків, пропози-цій, які можуть бути використані як при подальших дослідженнях, так і на практиці. Для досяг-нення зазначеної мети у дослідженні вирішувалися такі задачі:
- визначення правової природи й змісту відносин, що виникають між комерційною медичною організацією чи особою, що здійснює приватну медичну практику і фізичною особою при оплат-ному наданні останній різних медичних послуг;
- з’ясування правової природи, поняття й змісту медичної послуги як об’єкта цивільного пра-ва;
- визначення поняття договору про оплатне надання медичних послуг і його місця в загальній системі зобов’язального права України;
- виявлення особливостей укладення договору про оплатне надання медичних послуг;
- аналіз змісту договору про оплатне надання медичних послуг;
- окреслення особливостей цивільно-правової відповідальності за невиконання чи неналежне ви-конання договору про оплатне надання медичних послуг.
Об’єктом дослідження є конкретні суспільні відносини, які виникають між недержавною коме-рційною медичною організацією (особою, що займається приватною медичною практикою як під-приємницькою діяльністю) і фізичною особою з приводу оплатного надання останній різних медич-них послуг, безпосередньо спрямованих на поліпшення й підтримку її здоров’я, запобігання захво-рюванням, усунення наслідків хвороб чи травм (реабілітацію).
Предметом дослідження є цивільно-правовий договір про оплатне надання медичних послуг як певна юридична модель, яка відображає специфіку відносин, що лежать у її основі.
Методи дослідження складає сукупність теоретико-методологічних засобів і прийомів пізнан-ня суспільних явищ і процесів. У ході дослідження застосовувалися загальнонаукові методи пі-знання, такі як діалектичний метод, метод комплексного підходу, вивчення явищ у динаміці їх розвитку, а також суто юридичні прийоми та методи і, зокрема, історико-порівняльний, системно-структурний, аналізу й узагальнення законодавства і практики його застосування. Крім цього, був проведений короткий порівняльний економіко-правовий і медико-правовий аналіз деяких право-вих явищ, зокрема медичної послуги, договору про оплатне надання медичних послуг, діяльності послугодавця тощо. Ряд цивільно-правових конструкцій було розглянуто в поєднанні з медичними принципами й нормами.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні проблеми цивільно-правового забезпечення прав і законних інтересів фізичної особи і суб’єкта надання медичних послуг в дого-ворі про оплатне надання медичних послуг і проведеного на цій основі комплексного теоретично-го аналізу правовідносин, предметом яких є оплатна медична діяльність. Дисертаційне досліджен-ня є першим у сучасній українській літературі монографічним дослідженням договору про оплат-не надання медичних послуг у світлі тенденцій і перспектив розвитку цивільного законодавства України.
Наукова новизна одержаних результатів, знайшла своє відображення в наступних положеннях, які виносяться на захист:
1. Обгрунтовується висновок про те, що реалізація громадянином конституційного права на охорону здоров’я (ст. 49 Конституції) може відбуватися як у публічних правовідносинах щодо безо-платного подання медичної допомоги, так і в цивільних правовідносинах щодо оплатного надання медичних послуг. Різний режим правового регулювання зазначених відносин, а також різний меха-нізм фінансування оплати за медичні послуги (держава або фізичні і юридичні особи) відображаєть-ся на характері і змісті юридичних форм, за допомогою яких медична діяльність стає об’єктом пра-вової регламентації.
2. На основі перспективного законодавства України, зокрема норм нового ЦК (надалі ЦК України), дістала подальшого обґрунтування позиція щодо необхідності закріплення родового по-няття договору про надання послуг на рівні закону як пойменованого і безпосередньо договору про оплатне надання медичних послуг в спеціальному законодавстві. Робиться висновок, що саме в спеціальному законодавстві, в якості якого пропонується розробити “Правила оплатного надання медичних послуг населенню”, мають бути детально відображені всі особливості договору про оплатне надання медичних послуг і відносин, предметом яких є оплатна медична діяльність.
3. Уперше, з огляду на підприємницький характер приватної медичної практики щодо надання медичних послуг, з метою забезпечення відшкодування заподіяної в результаті надання медичних послуг шкоди фізичній особі, обгрунтовується висновок про доцільність зобов’язати суб’єкта на-дання медичних послуг протягом року з моменту одержання дозволу (ліцензії) на медичну прак-тику, внести на спеціальний рахунок у банківську установу страхову заставу чи укласти зі страхо-вою компанією договір страхування професійної відповідальності.
4. Подальшого розвитку дістала правова категорія “послуги”. На підставі її загального визна-чення, в світлі нових тенденцій розвитку сфери охорони здоров’я в Україні, юридичних передумов для здійснення приватної медичної практики, робиться висновок, що оплатна медична послуга є самостійним об’єктом цивільного права, який характеризується низкою відмітних ознак.
Медичну послугу пропонується визначати як діяльність послугодавця, що спрямована на дося-гнення такого результату, корисні властивості якого здатні задовольнити потреби особи в віднов-ленні і (або) підтриманні її здоров’я, безпосередньо в процесі протікання доцільної діяльності по-слугодавця, який не має упредметненого вираження (матеріальної форми) і не може бути гаранто-ваний послугодавцем.
5. З огляду на сучасну кодификацію цивільного права України, удосконалено визначення по-няття договору про оплатне надання медичних послуг, його змісту, суб’єктивних прав та обов’язків сторін, а також відповідальності за його порушення. Пропонується договір про оплатне надання медичних послуг визначати як такий договір, в силу якого одна сторона (послугодавець) зобов’язується надати медичну послугу іншій стороні (послугоотримувачу), а послугоотримувач зобов’язується сплатити за це обумовлену винагороду. Зроблено висновок, що зазначений договір є цивільно-правовим договором з певними ознаками публічного характеру, що відображається на змісті суб’єктивних прав і обов’язків його учасників. Відстоюється теза про те, що договір про оплатне надання медичних послуг є родовим договором відносно інших договорів про надання певних медичних послуг, серед яких мають бути особливо відокремлені договір про надання пси-хіатричних послуг, договір про лікування нетрадиційними медичними способами (наприклад, шляхом біоенергетичного впливу), договір про операцію, спрямовану на зміну статі людини.
6. На основі аналізу чинного і перспективного цивільного законодавства України удосконале-но механізм укладення договору про оплатне надання медичних послуг з урахуванням потреб фі-зичної особи та особливостей медичної діяльності. Розкриваються особливості укладення зазначе-ного договору у загальному порядку та шляхом приєднання фізичної особи до умов, визначених послугодавцем у формулярах чи інших стандартних формах. Обгрунтовується висновок про те, що оферентом, за загальним правилом, в обох випадках виступає суб’єкт надання медичних послуг, а акцептантом – фізична особа, яка звертається за медичними послугами.
7. Уперше обгрунтовується висновок про доцільність у цивільному законодавстві України пе-редбачити можливість квазідоговірного домагання на відшкодування збитків, заподіяних безпосе-редньо до укладення договору (culpa in contrahendo).
8. Дістали подальшого розвитку положення чинного та перспективного цивільного законодав-ства України про відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору і заподіяння шкоди життю й здоров’ю фізичної особи. Додатково обгрунтовується позиція, що підставою ви-никнення цивільної відповідальності є протиправне порушення чужого суб’єктивного права (зо-бов’язального чи абсолютного).
9. Додатково обгрунтовується позиція стосовно встановлення цивільної відповідальності по-слугодавця за порушення договору про оплатне надання медичних послуг, під час здійснення ним підприємницької діяльності, до меж непереборної сили.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що його результати можуть бути використані як у доктрині цивільного права, так і в практиці застосування цивільного законодавства України до правовідносин щодо надання медичних послуг і подання медичної допомоги. Висновки цієї роботи можуть бути також використані при підготовці навчальних видань і методичних рекоме-ндацій для удосконалення підготовки медичних працівників.
Практичні рекомендації, запропоновані автором, були направлені до спеціальної комісії Вер-ховної Ради України і враховані при підготовці і доопрацюванні нового Цивільного кодексу Укра-їни.
Окремі сформульовані в роботі положення мають дискусійний характер і можуть служити ба-зою для подальших наукових розробок у даній сфері.
Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена на кафедрі цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ, де неодноразово проводилося її обгово-рення. Основні наукові висновки пройшли апробацію за участі автора в наступних конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми удосконалення цивільного законодав-ства України” (пам’яті проф. А.О. Пушкіна). – Харків, 21 травня 1999 р.; науково-практична кон-ференція ад’юнктів і слухачів магістратури Національного університету внутрішніх справ. – Хар-ків, 13 квітня 2001 р.; науково-практична конференція ад’юнктів і магістрантів Національного уні-верситету внутрішніх справ, присвячена Дню науки України. – Харків, 17 травня 2002 р.; науково-практична конференція “Проблеми цивільного права України”. – Харків, 21 травня 2002 р.
Основні теоретичні положення, обґрунтовані в дисертаційному дослідженні були використані дисертантом при читанні лекцій, проведенні практичних і семінарських занять у Національному університеті внутрішніх справ.
Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження відобра-жені в п’яти наукових статтях у збірниках, що входять до переліку наукових фахових видань ВАК України, а також тезах виступів на науково-практичних конференціях.
Структура дисертації обумовлена метою та задачами дослідження і складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури (197 джерел). Другий і третій розділи роботи мають: другий два підрозділи, третій – чотири підрозділи. Обсяг рукопису складає 160 сторінок машинописного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовується актуальність досліджуваної теми, визначаються об’єкт, предмет та мета дослідження, висвітлюється наукова новизна та формулюються основні положення, що вино-сяться на захист, зазначається практичне значення одержаних результатів, їх апробація, вказують-ся публікації за темою дисертації.
Розділ 1 “Проблематика і методологія дисертаційного дослідження” присвячений постано-вці цивільно-правової проблеми, висвітленню питань, пов’язаних із визначенням стану цієї про-блеми в літературі та вибору основних напрямків і методологічних засобів її вирішення.
Визначення проблеми починається з стислого історичного огляду основних історичних етапів розвитку оплатних правовідносин між приватнопрактикуюсим лікарем і пацієнтом на Україні. Ав-тор доходить висновку, що лише в самостійній Україні почали створюватись належні правові умо-ви для діяльності недержавних медичних організацій і осіб, що бажають займатися приватною ме-дичною практикою.
В свою чергу перебудова галузі охорони здоров’я, демонополізація державної медицини, пе-рехід значного кола суспільних відносин у зазначеній галузі зі сфери публічного регулювання в сферу приватноправову, а оплатної медичної діяльності до оборотоздатного в цивільному обігу товару, зростання суспільної ролі недержавних медичних організацій і осіб, які займаються прива-тною медичною практикою потребує детального аналізу договору про оплатне надання медичних послуг як засобу цивільно-правового забезпечення прав і законних інтересів його учасників з ура-хуванням специфіки медичної діяльності. Це викликає необхідність визначення правової природи правовідносин з оплатного надання медичних послуг, їх місця в загальній системі права та внут-рішньогалузевого місцезнаходження, юридичних підстав виникнення і розвитку зазначених пра-вовідносин, правового об’єкту, підстав і умов цивільної відповідальності за порушення чужих суб’єктивних цивільних прав.
З метою комплексного розкриття поставлених питань і отримання об’єктивних результатів, ав-тор обрав шлях розкриття взаємозв’язку окремих елементів у потрійній схемі: суспільні відноси-ни, норма права, правовідносини. Дослідження йде від економічної суті суспільного явища до йо-го правової форми, в результаті чого вбачається можливим причинно пояснити договір щодо оплатного надання медичних послуг (у широкому розумінні) як за його внутрішнім змістом, так і за його значенням у всьому процесі суспільного відтворення. Далі аналізується існуючий право-вий механізм регулювання цього явища, виявляються недоліки і прогалини цього механізму, а та-кож вирішується питання про необхідність його зміни чи доповнення. З урахуванням отриманих результатів відбувається пізнання динаміки і розвитку договору про оплатне надання медичних послуг (переддоговірні відносини, укладення договору), визначення юридичного поняття медич-ної послуги, з’ясування й оцінка впливу правових норм на регульовані суспільні відносини, а та-кож тих фактів, від яких воно залежить, прогнозування основних напрямків розвитку окремих ін-ститутів цивільного права.
Розділ 2 “Загальна характеристика договірних відносин щодо оплатного надання медич-них послуг” складається з двох підрозділів і присвячується дослідженню правової природи відно-син щодо оплатного надання медичних послуг, його структурних елементів та існуючого механіз-му їх цивільно-правового регулювання.
У підрозділі 2.1. “Поняття і правова природа правовідносин щодо оплатного надання ме-дичних послуг” здійснено стислий аналіз змісту оплатних відносин між лікарем і пацієнтом, ха-рактеру медичної діяльності з точки зору економічної науки. Зроблено висновок, що зазначені відносини, будучи товарно-грошовими, вартісними відносинами й опосередковуючи собою процес виробництва медичних послуг (у вигляді певного корисного ефекту), обмін їх на гроші та спожи-вання цих послуг фізичною особою, набувають юридичної форми майнових відносин.
Далі аналізуються існуючі підходи до визначення галузевої природи відносин щодо надання медичних послуг. Автором обґрунтовується точка зору, що характер майнових відносин з оплат-ного надання медичних послуг, а також наявність ознак, властивих винятково цивільно-правовому методу регулювання, насамперед, юридична рівність, ініціативність учасників у становленні і роз-витку названих правовідносин, диспозитивність, дозволяє зробити висновок про їх цивільно-правову природу.
З метою визначення юридичного об’єкту зазначених правовідносин, автором досліджується поняття, зміст та характерні ознаки медичної послуги через загальне поняття послуги як об’єкта цивільного права, що склалося в юридичній літературі. Зокрема, виділяються її наступні відмітні риси: а) діяльність (дії) медичного характеру послугодавця завжди спрямовані на особливе благо фізичної особи – здоров’я; б) медична послуга як очікуваний “корисний” результат діяльності по-слугодавця не може бути цілком гарантована з боку останнього; в) медична послуга не підлягає цілком стандартизації, тому що характер самих дій суб’єкта надання медичної послуги може істо-тно відрізнятися в залежності від безлічі різних факторів, які не можна цілком передбачити; г) до медичної послуги з боку держави висуваються підвищені вимоги шляхом пред’явлення певних вимог до суб’єкта їх надання.
У підрозділі 2.2. “Цивільно-правове регулювання відносин щодо оплатного надання ме-дичних послуг” зазначається, що цивільне законодавство України не містить норм, які безпосере-дньо б вказували на таку форму правового регулювання досліджуваних відносин як договір про оплатне надання медичних послуг. Здійснено аналіз існуючих точок зору в науці цивільного права з приводу відсутності необхідності створювати самостійну правову конструкцію договору про на-дання послуг. Автором додатково обгрунтовується позиція щодо виділення зобов’язання з надання послуг в самостійну групу і необхідності розробці і закріпленні для них спеціальної правової фор-ми у вигляді договору про надання послуг у ЦК.
Критично розглянуто висунуті в юридичній літературі пропозиції щодо особливого виділення і закріплення в ЦК безпосередньо договору про надання медичних послуг. Відстоюється точка зору, що для забезпечення найбільш повного цивільно-правового регулювання відносин з оплатного на-дання медичних послуг, доцільно використовувати такий прийом юридичної техніки, коли загальні положення щодо договору про надання послуг закріплюються безпосередньо в ЦК України, а особ-ливості надання безпосередньо медичної послуги враховуються в спеціальному законодавстві. В якості останнього можуть бути розроблені “Правила оплатного надання медичних послуг населен-ню”.
Далі автор доводить, що до джерел договірного регулювання правовідносин щодо оплатного надання медичних послуг належить Закон України “Про захист прав споживачів”. Але з огляду на судову практику робиться висновок про необхідність внесення певних змін до даного нормативно-го акту, зокрема, в преамбулі до цього Закону стосовно його дії по кругу осіб пропонується ви-ключити указівку на побутовий характер потреб фізичних осіб, що придбають, замовляють, вико-ристовують чи мають намір придбати або замовити товари (роботи, послуги), залишивши лише указівку на їх власні потреби.
За результатами дослідження положень “Основ законодавства України про охорону здоров’я”, автор дійшов висновку, що цей правовий акт не містить прямого позитивного регулювання циві-льних правовідносин щодо оплатного надання медичних послуг.
Розділ 3 “Договір про оплатне надання медичних послуг” присвячується дослідженню до-говору про оплатне надання медичних послуг, визначенню його сутності, правової природи, місця в загальній системі зобов’язального права, змісту, підстав і особливостей його укладення, а також аналізу проблемних питань цивільної відповідальності за порушення сторонами зазначеного дого-вору. Розділ складається з чотирьох підрозділів.
Підрозділ 3.1. “Поняття і загальна характеристика договору про оплатне надання медич-них послуг” починається з стислого аналізу історичних першоджерел “сучасного” договору про оплатне надання медичних послуг. Автор доходить висновку, що найдавніший прообраз “сучасно-го” договору про оплатне надання медичних послуг криється в римському locatio conductio operarum, основні положення якого у відомій мірі були рецепійовані в цивільне право України.
Далі, виходячи з закріпленого Конституцією України права на безплатну медичну допомогу (ст. 49), вказується на необхідність розмежовувати обставини (факти), з якими закон (у широкому розумінні) пов’язує виникнення цивільних правовідносин з оплатного надання медичних послуг і публічно-правових відносин з подання медичної допомоги. Автор доводить, що підставою виник-нення перших може бути тільки цивільно-правовий договір, а саме договір про оплатне надання медичних послуг. Підставою виникнення других, в яких кожен медичний робітник зобов’язаний безоплатно подати необхідну медичну допомогу фізичній особі є наявність небезпечного для її життя стану (публічна подія).
Досліджуючи договір про оплатне надання медичних послуг, автор приходить до висновку, що цей договір є консенсуальным, двосторонньо зобов’язуючим і оплатним; може бути віднесений до категорії договорів на користь третіх осіб, а також до числа публічних і підприємницьких догово-рів. Характер умови про предмет даного договору дозволяє віднести його до договорів про надан-ня фактичних послуг.
В результаті дослідження суттєвої умови про предмет зазначеного договору, з огляду на по-няття і характерні загальні ознаки послуги наголошується на необхідності в кожному випадку від-межовувати предмет договору від результату, якого бажає досягти послугоотримувач за допомо-гою дій послугодавця. Останній, якщо інше прямо не передбачено угодою сторін, знаходиться за межами договору про оплатне надання медичних послуг.
Для об’єктивного та вільного формування волі фізичною особою при визначенні та досягненні згоди щодо умови про предмет зазначеного договору, автор визначає об’єм необхідної інформації про медичні послуги, яку послугодавець зобов’язаний надати фізичній особі незалежно від реалі-зації нею свого права на інформацію до укладення договору про оплатне надання медичних по-слуг чи безпосередньо на стадії його укладення.
У підрозділі 3.2. “Особливості укладення договору про оплатне надання медичних послуг. Форма договору” з урахуванням загального порядку укладення цивільно-правових договорів, ав-тором досліджується зміст основних стадій укладення договору про оплатне надання медичних послуг, аналізується характер дій суб’єкта надання медичних послуг і фізичної особи, визначаєть-ся, які саме з них можуть привести до встановлення зобов’язання.
Виходячи з специфічності медичної діяльності, автор обґрунтовує позицію, що, за загальним правилом, звертання фізичної особи в медичну організацію чи до особи, що займається приватною практикою не є в юридичному значенні зовні вираженим, кінцевим проявом її волі укласти договір про оплатне надання медичних послуг (офертою). Таке звертання має розцінюватися не інакше як запрошення суб’єкту надання медичних послуг робити пропозицію до укладення зазначеного до-говору. Для усунення зловживань з боку послугодавця на стадії укладення договору пропонується впровадити за обов’язкове правило, що всі медичні дії (медичні послуги), запропоновані безпосе-редньо суб’єктом надання медичних послуг при укладенні договору повинні відповідати наступ-ним вимогам: бути в кожній конкретній ситуації достатніми, доцільними, економічно ефективни-ми і не перевищувати міру необхідного.
Розглядаючи особливості укладення договору про оплатне надання медичних послуг, дослі-джуються випадки “неприходу” фізичної особи на прийом до суб’єкта надання медичних послуг після запису її в реєстратурі. Обгрунтовується доцільність передбачити у цивільному законодавст-ві можливість квазидоговорного домагання на відшкодування збитків, заподіяних безпосередньо до укладення договору (culpa in contrahendo).
Досліджуючи форму договору про оплатне надання медичних послуг в дисертації визначають-ся практичні причини, які обумовлюють необхідність установити обов’язкову письмову форму для зазначеного договору, за виключеннями тих, що виконуються в момент їх вчинення (наприклад, усна лікарська консультація).
Підрозділ 3.3. “Зміст договору про оплатне надання медичних послуг” присвячений дослі-дженню договору про оплатне надання медичних послуг як правовідношенню, де автором аналізу-ється зміст суб’єктивних прав і юридичних обов’язків його учасників.
Виходячи з визначення договору про оплатне надання медичних послуг, зазначається, що ос-новним обов’язком послугодавця є обов’язок особисто надати медичні послуги (вчинити дії чи здійснити діяльність) за правилами lege artis, тобто відповідно до сучасних досягнень медичної науки, якщо сторони своєю угодою прямо не визначили власний стандарт, якому повинні відпові-дати послуги.
Основним обов’язком послугоотримувача є оплата медичних послуг і обов’язок виконувати всі вимоги послугодавця, що забезпечують якісне надання медичних послуг, включаючи повідом-лення для цього необхідних відомостей, а також обов’язок прийняти медичні послуги. Автор звер-тає увагу на необхідність від зазначених цивільно-правових обов’язків відмежовувати обов’язки адміністративно-правові, котрі носять характер владних велінь стосовно послугоотримувача і ви-пливають з правил внутрішнього розпорядку медичного закладу.
Автором критично аналізується положення ст. 922 нового ЦК України про обов’язок послуго-отримувача виплатити послугодавцю розумну винагороду і у випадку неможливості виконати до-говір, що виникла по обставинам за які жодна сторона не відповідає. Обгрунтовується доцільність обмежити цей обов’язок лише фактичними (реальними) затратами, що зазнав послугодавець, якщо інше не передбачено договором про оплатне надання медичних послуг чи законом.
Автором досліджується право послугоотримувача на інформацію про стан свого здоров’я і право на таємницю про стан свого здоров’я. Наголошується також на праві послугоотримувача в кожному випадку знайомитися з медичною документацією, яка відображає стан його здоров’я і одержувати консультації по ній в інших фахівців, а також праві отримувати копії всіх медичних документів, що відображають стан його здоров’я, якщо в них не зачіпаються інтереси третьої сто-рони.
Підрозділ 3.4. “Відповідальність за договором про оплатне надання медичних послуг” присвячений дослідженню підстав і умов цивільно-правової договірної відповідальності сторін за порушення зобов’язання щодо оплатного надання медичних послуг.
Автором обгрунтовується точка зору, що підставою виникнення цивільної відповідальності є протиправне порушення чужого суб’єктивного права (зобов’язального чи абсолютного). Відповід-но, необхідними умовами такої відповідальності є 1) протиправність, тобто факт недотримання стороною умов договору про оплатне надання медичних послуг, вимог закону й інших правових актів, вимог, що звичайно ставляться в медицині відносно медичних дій чи діяльності, тобто ви-моги які є загальновизнаними та загальноприйнятими в медицині, 2) наявність шкоди та 3) необ-хідного причинно-наслідкового зв’язку між протиправним порушенням суб’єктивного права конт-рагента та заподіяною йому шкодою.
Відстоюється позиція, що вина не є необхідною умовою відповідальності послугодавця за по-рушення суб’єктивних прав послугоотримувача як споживача. На основі аналізу світових тенден-цій розвитку договірного і деліктного права, судової практики пропонується встановити відпові-дальність послугодавця, який займається приватною медичною практикою як підприємницькою діяльністю, до меж непереборної сили. З урахуванням особливостей медичної діяльності здійснено стислий аналіз категорії “непереборна сила” як підстави, що у переважній більшості випадків зві-льняє сторони від цивільно-правової відповідальності.
Окремо досліджуються випадки заподіяння послугодавцем шкоди життю, здоров’ю чи майну послугоотримувача в результаті використанням ним речей, матеріалів, устаткування, приладів, ін-струментів і інших засобів, необхідних для надання медичних послуг.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми цивільно-правового забезпечення прав і законних інтересів фізичної особи і недержавної комерційної меди-чної організації (особи, що здійснює приватну медичну практику) у правовідносинах з приводу оплатного надання медичних послуг. За результатами дисертаційного дослідження автором обгру-нтовуються наукові висновки:
основним цивільно-правовим засобом регулювання відносин, предметом яких є оплатна меди-чна діяльність, є цивільно-правовий договір про оплатне надання медичних послуг як загальна юридична форма для всіх видів оплатних дій (діяльності) медичного характеру;
ефективне виконання договором про оплатне надання медичних послуг своїх основних функ-цій залежить від наявності в ЦК України загальної юридичної моделі договору про надання послуг і спеціального цивільного законодавства, яке б деталізувало надання саме медичних послуг;
особливістю забезпечення прав і інтересів фізичної особи в правовідносинах з суб’єктом на-дання медичних послуг є встановлення для неї особливих умов для участі в договорі про оплатне надання медичних послуг: надання їй при укладенні договору, а також в зобов’язанні додаткових прав і покладання на послугодавця додаткових обов’язків, спрощеного порядку для розірвання за-значеного договору, встановлення підвищеної відповідальності послугодавця в зобов’язанні за йо-го невиконання чи неналежне виконання і т.д.;
механізмом зменшення негативних наслідків (майнових і немайнових) для сторін за договором про оплатне надання медичних послуг має стати інститут страхування професійної відповідально-сті і інститут culpa in contrahendo.

За темою дисертації опубліковано такі основні роботи:
1. Смотров О.І. Деякі проблеми правового регулювання договірних відносин щодо надання ме-дичних послуг // Вісник університету внутрішніх справ. 1999, випуск 6. С.183-187.
2. Смотров О.І. Договір щодо надання оплатних медичних послуг в умовах реформування га-лузі охорони здоров’я // Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2001 (спецвипуск). С.330-334.
3. Смотров О.І. Зобов’язання щодо оплатного надання медичних послуг: окремі питання зага-льної характеристики // Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2001, випуск 15. С.205-209.
4. Смотров О.І. Порушення виконавцем договору щодо оплатного надання медичних послуг як необхідна умова цивільної відповідальності // Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2002, випуск 18. С.315-319.
5. Смотров О.І. Locatio conductio operarum у римському та сучасному цивільному праві Украї-ни // Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2002, випуск 20. С.290-295.
6. Смотров О.І. Договір про оплатне надання медичних послуг // Проблеми цивільного права: тези наукових доповідей і повідомлень до конференції, присвяченої світлій пам’яті професора О.А. Пушкіна (21 травня 2001 р.) – Харків, Національний університет внутрішніх справ, 2001. С.73-76.

АНОТАЦІЇ
Смотров О.І. Договір щодо надання медичних послуг. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Націо-нальний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.
Дисертація містить комплексний правовий аналіз теоретичних і практичних питань, які ви-никають при оплатному наданні медичних послуг недержавними медичними організаціями та особами, що здійснюють приватну медичну практику. Розглянуто правову природу та зміст плат-них медичних послуг, окреслені їх види та характерні ознаки. Вказується на необхідність відне-сення платних медичних послуг до числа об’єктів цивільного права та застосування норм циві-льного права до регулювання відносин з приводу їх надання.
Комплексно досліджується договір про оплатне надання медичних послуг, зокрема, питання про поняття зазначеного договору, визначення його місця в загальній системі зобов’язального пра-ва України, особливості укладення, зміст договору про оплатне надання медичних послуг та циві-льної відповідальності за його порушення. Розроблені науково-теоретичні пропозиції та рекомен-дації щодо вдосконалення правового врегулювання відносин за договором про оплатне надання медичних послуг.
Ключові слова: послуга, медична послуга, договір про оплатне надання медичних послуг, циві-льне право України.

Смотров О.И. Договор о возмездном предоставлении медицинских услуг. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2003.
Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой и посвящается ком-плексному исследованию гражданско-правового института – договора о возмездном предоставле-нии медицинских услуг.
На основании теоретических достижений автором исследуются теоретические и практические вопросы, возникающих в отношениях по поводу возмездного предоставления медицинских услуг между негосударственными медицинскими организациями и лицами, занимающимися частной ме-дицинской практикой, с одной стороны и физическими лицами, с другой. Автором определяется правовая природа указанных правоотношений и выясняется их отраслевое и внутриотраслевое рас-положение. В результате анализа экономического содержания отношений, предметом которых явля-ется медицинская деятельность и их юридической формы, автор приходит к выводу, что указанные отношения являются гражданско-правовыми, имущественными отношениями.
На основе анализа материально-правовых норм, автором исследуется существующий правовой механизм регулирования указанных правоотношений, выявляются пробелы в законодательстве и предлагаются рекомендации по усовершенствованию действующего и перспективного граждан-ского законодательства Украины.
С учетом общего понятия услуги автором определяется понятие и характерные признаки меди-цинской услуги. Делается вывод о необходимости отнесения возмездной медицинской услуги к объ-ектам гражданского права. Предлагаются критерии отграничения медицинской услуги от медицин-ской работы.
Особое внимание автор уделяет исследованию правовой природы договора о возмездном пре-доставлении медицинских услуг и определению его места в общей системе обязательственного права Украины. Дается юридическая характеристика данного соглашения и рассматриваются его существенные условия. С учетом специфики медицинской деятельности автором раскрываются особенности заключения договора о возмездном предоставлении медицинских услуг, указывается на возможность его заключения как в “общем порядке”, так и путем присоединения физического лица к условиям, определенным субъектом предоставления медицинских услуг в формулярах и иных стандартных формах, исследуются особенности каждого способа.
При анализе договора о возмездном предоставлении медицинских услуг как правоотношения автором определяется содержание субъективных гражданских прав и юридических обязанностей его участников, исследуются вопросы их практической реализации. Значительное внимание уделе-но вопросу гражданско-правовой ответственности за нарушение договорного обязательства. На основе анализа действующего и перспективного гражданского законодательства, судебной практи-ки проанализированы основания и условия гражданско-правовой ответственности, раскрыта их сущность в разрезе настоящего исследования.
Ключевые слова: услуга, медицинская услуга, договор о возмездном предоставлении медицин-ских услуг, гражданское право Украины.

O. Smotrov. Agreement on rendering medical services. – Manuscript.
Dissertation for the Candidate degree in Law on speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – National University of Internal Affairs, Kharkov, 2003.
The dissertation includes complex analusis of theory and practice of paid medical services done by private medical organizations and individuals involved in medical practice. The dissertation gives the law aspect and shows the essence of medical services, their kinds and characteristic features. The dissertation observes the necessity to refer paid medical services to objects of Civil Law and use of norms of Civil Law in control of relations.
Details analysis of Agreement on rendering medical services, the concept of it, its place in the whole system of law of obligations of Ukraine, peculiarities in makingit, its contens in rendering paid medical ser-vices and civil liability to its violation are also studied in the dissertation. The dissertation gives recommen-dations to improve law relations according to Agreement on rendering paid medical services.
Key words: service, medical services, agreement on rendering paid medical services, Civil Law of Ukraine.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking