Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Духовно-моральне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України

 

СЕРЕБРЯК Володимир Васильович

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

13.00.07 – теорія і методика виховання

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук

Луганськ – 2004Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: член-кореспондент АПН України,
доктор педагогічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Шевченко Галина Павлівна,
завідувач кафедри педагогіки
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,
директор Інституту духовного розвитку людини.

Офіційні опоненти: - доктор педагогічних наук, професор
Іонова Олена Миколаївна,
завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

- кандидат педагогічних наук, доцент
Горащук Валерій Павлович,
доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

Провідна установа: Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України, лабораторія фізичного виховання, м. Київ

Захист відбудеться „ 24 ” грудня 2004 року о 1000 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради К29.051.06 у Східноукраїнському
національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034
м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034
м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.

Автореферат розісланий „ 23 грудня 2004 року.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.О. Андрющук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Духовно-моральний стан українського суспільства на сучасному етапі значно загострив проблеми духовного розвитку особистості, ціннісних орієнтирів і високої гуманності. Особливої значущості ця проблема набуває у системі вищої освіти, зокрема, у навчальних закладах системи правоохоронних органів.
Питання духовно-морального виховання курсантів ВНЗ системи МВС України є пріоритетним напрямком діяльності держави, особливо під час реформування органів внутрішніх справ України. На виховання нової генерації співробітників ОВС орієнтують Конституція України, Закон України “Про освіту”, Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Закон України “Про міліцію”, Програма розвитку системи відомчої освіти, вузівської науки на період 2001-2005 рр., затверджена наказом МВС України №356 від 11.05.2001 р. Про гостроту проблеми бездуховності, яка має місце в державі, свідчать рекомендації парламентських слухань “Духовна криза суспільства і шляхи її подолання” (від 20 квітня 2004 року №1689-IV), якими визначено, що для подолання глибокої системної кризи в усіх сферах життєдіяльності та формування гуманістично орієнтованого суспільства, у якому одним із визначальних чинників є духовний розвиток, необхідно забезпечити інтенсифікацію духовно-інтелектуального потенціалу суспільства, пріоритетність розвитку культури, мови, науки, освіти та виховання.
Смисловим ядром освіти є виховання, а предметом виховання є людина, людина культури і моральності. Сучасна парадигма вищої школи спрямована на підготовку не тільки фахівця, висококомпетентного Професіонала, але й духовно розвиненої особистості, яка гармонізує єдність духовно-морального і духовно-фізичного виховання.
У системі підготовки правоохоронців традиційним стало відокремлення спортивної і фізичної підготовки (СіФП) від виховного процесу, що не дає можливості забезпечити аксіологічний аспект освітньо-виховного простору навчального закладу. Аксіологічний аспект проявляється в духовних орієнтирах, представлених таким ціннісним рядом, важливим для професійної підготовки майбутніх правоохоронців як честь, обов’язок, свобода, совість, добро, краса людських стосунків.
Проблеми духовно-морального виховання представлені в роботах філософів: В.Баранівського, М.Бердяєва, В.Соловйова, П.Симонова, А.Комарової, С.Кримського, В.Табачківського, С.Пролєєва та ін.
Взаємозв'язок духовного і фізичного, фізичного і естетичного виховання особистості, учнівської та студентської молоді знайшли своє відображення в роботах О.Баранова, В.Бондаровської, В.Бойка, М.Булатова, С.Бубки, Л.Волкова, В.Горащука, А.Лапутіна, С.Лещенка, О.Олексюк, В.Платонова, Т.Ротерс, О.Сусської та ін.
Теоретичні засади професійної підготовки компетентного правоохоронця досліджували І.Вако, С.Жевага, А.Лущак, В.Плиско, А.Саблєв, Г.Сухораза; теоретичні основи моделі професіограми сучасного працівника міліції – І.Жадан, О.Бандурка, С.Бочарова, О.Землянська, І.Котенєв, С.Станік, В.Порус та ін.
Питання впливу інноваційних освітніх технологій на розвиток педагогічної системи вищих навчальних закладів розглядалися О.Кульчицькою, В.Монаховим, І.Підласим, С.Сисоєвою, В.Сластьоніним та ін.
Інноваційні пошуки в напрямку реалізації духовно-моральних потреб в освіті сприяли народженню моделі професіограмної технології духовно-морального виховання курсантів з відповідними кваліфікаційними вимогами до навчального процесу. На нашу думку, духовно-моральне виховання на основі професіограмної технології оптимізує навчальний процес, забезпечує високий рівень мотивації, пізнавальної активності й самостійності курсантів у навчальній діяльності, що сприяє духовному розвитку особистості.
Проте, на жаль, до цього часу ми не зустрічали робіт, у яких би духовно-моральне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України в сучасних умовах розглядалося в аспекті інноваційної педагогічної методології, що дає можливість відійти від традиційних поглядів на виховання людини в уніформі.
Аналіз існуючої практики і сфер діяльності у навчально-виховному процесі ВНЗ системи МВС України свідчить про наявність низки суперечностей: між соціальним замовленням на формування та розвиток високоморальної духовної особистості співробітників ОВС та недостатньою теоретико-методологічною розробленістю цієї проблеми; між вимогами щодо духовно-моральної особистості фахівця, покликаної вирішити практичні правоохоронні завдання міліції й рівнем її компетентності; між розмежуванням у педагогічному навчально-виховному процесі духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ як єдиної гармонійної виховної системи.
Таким чином, визначені суперечності свідчать про наявність проблеми реформування освітнього процесу ВНЗ системи МВС України на основі урахування тенденції особистісного розвитку курсантів, їх ціннісних орієнтацій та духовно-моральних якостей, що і визначило тему нашого дисертаційного дослідження: „Духовно-моральне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась відповідно до розпорядження МВС України (№273 від 21 жовтня 2000 р.) щодо необхідності розробки моделей професіограми сучасного працівника міліції; п. 4 Заходів Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України (№1544 від 14 червня 2004 р.) на виконання Рекомендацій парламентських слухань “Духовна криза суспільства і шляхи її подолання” (№1689-IV від 20 квітня 2004 р.) щодо теоретичної та практичної розробки проблем виховання духовності у курсантів спеціалізованих навчальних закладів МВС, згідно з темою науково-дослідної роботи Інституту духовного розвитку людини, кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Тема затверджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №4 від 28 квітня 2004 р.).
Об’єкт дослідження – процес духовно-морального виховання курсантів ВНЗ системи МВС України.
Предмет дослідження – модель професіограмної технології духовно-морального виховання курсантів ВНЗ системи МВС України на заняттях зі спеціальної і фізичної підготовки (СіФП).
Мета дослідження – теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка запропонованої моделі професіограмної педагогічної технології виховання курсантів у сучасних умовах у навчальному процесі вищого навчального закладу системи МВС України.
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що духовно-моральне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України в сучасних умовах здійснюється ефективно на засадах: професіограмної освітньої технології особистісно орієнтованого виховання, цільовим орієнтиром якої виступає модель компетентного фахівця; єдності духовно-морального та екстремально-психофізичного середовища, яка сприяє формуванню високоморальних та професійних якостей.
Відповідно до мети і гіпотези визначені такі завдання дослідження:
- вивчити і проаналізувати філософську, культурологічну, психологічну, педагогічну літературу з питань духовності, моралі, духовно-морального виховання;
- розробити і обґрунтувати методологічну концепцію поєднання духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ;
- визначити теоретичні основи, зміст і послідовність етапів проектування моделі професіограмної технології духовно-морального виховання у системі фахової підготовки сучасного працівника міліції (з навчальної дисципліни СіФП);
- визначити критерії духовно-компетентного сучасного працівника міліції як гармонійний еталон ціледосягнення проектованої педагогічної технології;
- дослідити теорію “штучного керованого середовища” та конструювання тренажерного комплексу нової генерації;
- експериментально перевірити ефективність запропонованої моделі професіограмної технології за визначеними критеріями впродовж повного циклу СіФП серед курсантів ВНЗ системи МВС України.
Методологічну основу дослідження становлять концептуальні положення сучасної філософської, психологічної, педагогічної науки щодо духовності, моралі, духовного розвитку особистості, професійної компетентності, аксіологічних проблем професійної підготовки майбутніх правоохоронців, особистісно-орієнтованого та особистісно-розвивального навчання та виховання у вищій школі; антропологічний, культурологічний, аксіологічний, особистісно-орієнтований, компетентнісний, особистісно-діяльнісний наукові підходи до проблеми духовно-морального виховання особистості.
Теоретичною основою дослідження є філософське обґрунтування природи духовності та моралі (В.Баранівський, М.Бердяєв, В.Соловйов, П.Симонов, А.Комарова, С.Кримський, В.Табачківський, С.Пролєєв), психолого-педагогічні ідеї щодо розвитку духовно-моральних якостей особистості як продукту культури (І.Бех, Є.Бондаревська, М.Боришевський, Л. Виготський, М.Нікандров, В. Сухомлинський, О.Сухомлинська, Б. Суходольський, О.Олексюк, Н.Хомутиннікова, Г.Шевченко, Ж.Юзвак); погляди вчених М.Бахтіна, М.Бердяєва, В.Біблера, Н.Крилової на освіту як процес духовного становлення особистості; концептуальні положення про професійну підготовку компетентного правоохоронця (А. Саблєв, Г. Сухораза, І. Вако, С. Жевага, А. Лущак, В. Плиско); теоретичні ідеї щодо моделі професіограми сучасного працівника міліції (О. Бандурка, С.Бочарова, Ю. Васильєв, І. Жадан, О.Землянська, І. Котенєв, С. Станік, В. Порус).
Для вирішення поставлених завдань, досягнення мети й перевірки гіпотези дослідження використовувався комплекс методів:
теоретичні - аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури для порівняння та зіставлення різних наукових підходів до проблеми духовно-морального виховання курсантів системи МВС України; теоретичне моделювання змістових основ духовно-морального виховання відповідно до еталону професіограми правоохоронних працівників;
емпіричні методи – діагностичні (анкетування, інтерв’ювання, бесіда, тестування); обсерваційні (пряме, непряме і тривале педагогічне спостереження), аналіз продуктів діяльності з метою встановлення вихідних та отриманих даних; педагогічний експеримент для виявлення ефективності реалізації розробленої педагогічної технології; кількісна та якісна обробка експериментальних даних.
Вірогідність результатів дослідження забезпечена теоретико-методологічною обґрунтованістю його вихідних положень, використанням комплексу взаємопов'язаних методів наукового пошуку, які адекватні предмету, меті й завданням виховання духовно-моральних якостей майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки на дисциплінах СіФП; дослідно-експериментальною роботою, результатами формуючого експерименту та їх статистичною обробкою.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано і впроваджено в навчально-виховний процес на дисциплінах СіФП компоненти духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ; уперше на основі поєднання двох середовищ – духовно-морального та екстремально-психофізичного розроблена модель професіограмної технології навчально-виховного процесу курсантів ВНЗ системи МВС України як цілеутворюючого та гармонійного компонента; уперше розроблено на методологічних засадах духовно-морального виховання теорію “штучного керованого середовища” та тренажерний комплекс “Удар” нової ґенерації (авторська розробка); дістали подальшого розвитку такі поняття, як: “духовно-моральне середовище”, “екстремально-психофізичне середовище”, “духовно-моральна компетентність”, “духовно-професійна підготовка”; вдосконалено на основі системного підходу зміст і послідовність етапів проектування технології “духовно-морального виховання” сучасного працівника міліції з використанням елементів православної педагогіки.
Теоретичне значення роботи полягає в обґрунтуванні концептуальних ідей проектування технології духовно-морального виховання сучасного працівника міліції, зокрема моделі професіограмної педагогічної технології (на прикладі СіФП курсантів факультету кримінальної міліції); визначені передумови духовно-морального виховання курсантів під час навчально-виховного процесу з дисципліни СіФП на підставі врахування його дидактичних закономірностей та застосування науково-обґрунтованих засобів поєднання двох середовищ – духовно-морального та екстремально-психофізичного; системи критеріїв і компонентів ефективності спроектованої моделі професіограмної технології в екстремальних ситуаціях (духовно-моральний, екстремально-психофізичний та спортивно-прикладний) під час виконання співробітниками службових обов’язків.
Практична значущість дисертаційного дослідження. Розроблена та впроваджена в навчально-виховний та тренувальний процес концепція поєднання “духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ” інтегрує нетрадиційний підхід у системі вищої освіти, який ґрунтується на реалізації виховних, освітніх, оздоровчих та підготовчо-прикладних завдань фізичної культури і спорту зі службово-професійною орієнтацією відповідно до завдань працівників МВС України. Впровадження у навчально-тренувальний процес концепції “штучного керованого середовища” та авторської розробки спеціалізованого тренажерного комплексу “Удар” сприяло якісній морально-бойовій адаптації курсантів до умов оперативної діяльності, зростанню рівня психофізичної підготовленості та професійної досконалості.
Особистий внесок автора полягає у розробці та впровадженні в навчально-виховний процес із дисциплін СіФП компонентів духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ; у розробці моделі професіограмної технології навчально-виховного процесу курсантів ВНЗ системи МВС України на основі поєднання двох середовищ – духовно-морального та екстремально-психофізичного; розробці системи оцінювання психофізичної підготовки курсантів через контрольно-психофізичний комплекс; у розробці тренажерного комлексу „Удар” нової ґенерації; у використанні в організації навчально-виховного процесу елементів православної педагогіки.
Внесок автора у праці, написані у співавторстві з О. Левченковим, полягає у висвітленні сутності психофізичного середовища, яке сприяє підвищенню професійної компетентності працівників міліції; з Р.Кутовим та Г. Білоусовою – у розкритті сутності духовно-моральної та психофізіологічної готовності курсантів до вогневої підготовки.
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота виконувалася на базі кафедри СіФП Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України, ОБМОП “Беркут” УМВС в Луганській області, УПППМ при ЛАВС, КФК УМВС України в Луганській області, КФК ФСТ “Динамо” України в Луганській області. Усього дослідженням було охоплено понад 250 курсантів, співробітників, спортсменів і 25 викладачів, інспекторів і офіцерів.
Організація дослідження. Дослідження проводилося протягом 1990-2004 рр. у чотири етапи.
На аналітично-підготовчому етапі (1990-1995 р.) проведено аналіз психолого-педагогічної, філософської, православно-педагогічної, патентно-архівної та науково-методичної літератури з проблеми дослідження, визначено методологічні та теоретичні основи дослідження, його об'єкт, предмет, мету і основні завдання, уточнено гіпотезу, розроблено методику дослідження, сконструйовано та запатентовано тренажерний комплекс “Удар”.
На аналітико-пошуковому етапі (1995-1999 р.) розроблено модель-еталон професіограми сучасного працівника міліції та критерії її ціледосягнення, розроблено цілісну, гармонійну експериментальну концепцію поєднання духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ навчально-виховного процесу, проведено констатуючий експеримент.
На перетворюючому етапі (1999-2003 р.) здійснено формуючий експеримент з метою перевірки авторської духовно-компетентної моделі сучасного працівника міліції через контрольно-психофізичний комплекс на основі єдності духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ.
На узагальнюючому етапі (2003-2004 р.) проведено аналіз та інтерпретацію результатів експерименту, сформульовано загальні висновки дослідження, окреслено перспективні напрямки подальшого дослідження проблеми, підготовлено відповідні методичні рекомендації.
Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні результати дослідження доповідалися та обговорювалися на міжнародній науково-практичній конференції “Развитие образовательных процессов и становление гражданина в контексте европейской интеграции” (Луганськ, 2004); міжнародній науковій конференції “Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика” (Луганськ, 2004); на І Установчому З’їзді Всеукраїнського Православного Педагогічного товариства і науково-практичній конференції “Актуальные проблемы преподавания основ православного вероучения в светских учреждениях образования и воскресных школах” (Київ, 2003); на ІХ міжнародній науково-практичній конференції з проблем вищої школи “Університет і регіон” (Луганськ, 2003); міжнародній науковій конференції пам’яті П.І.Новгородцева “Ідея правової держави: історія і сучасність” (Луганськ, 2000, 2001, 2003); на науковій практичній конференції “Человеческий фактор в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов” (Луганськ, 1994); на заводських засіданнях науково-конструкторського бюро: завод “Динамо” (Дніпропетровськ, 1991), завод спортивних виробів “Динамо” (Луганськ, 1992), трубний завод ім. Якубовського, МП “Енергія-спорт” (Луганськ, 1991-1997).
Основні положення дослідження, авторський тренажерний комплекс “Удар” впроваджено в процес професійної підготовки правоохоронців УМВС України в Луганській області (довідка №6/3264 від 19.02.2004 р.), в процес спецпідготовки ОБМОП “Беркут” УМВС України в Луганській області (довідка №29/541 від 2.12.2003 р.), у навчальний процес училища професійної підготовки працівників міліції при ЛАВС (довідка №766 від 17.03.2004 р.).
Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 14 публікаціях автора, з яких: 10 – одноосібних, з них 5 – у провідних наукових фахових виданнях, 2 державних патенти на винахід тренажерного комплексу “Удар”.
Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту – 172 сторінки. Робота містить 10 таблиць на 10 сторінках, 12 рисунків на 8 сторінках, а також 4 додатки на 4 сторінках, загальний обсяг дисертації – 194 сторінки. У роботі використано 283 літературних джерела, із яких 3 – іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано сутність і стан розробки наукової проблеми, її актуальність, зв’язок дисертаційної роботи з науковими планами та темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу дослідження, наукову новизну, практичне значення роботи, особистий внесок дисертанта, наведені дані щодо їх апробації та впровадження.

У першому розділі – “Теоретико-методологічні основи проектування моделі професіограмної технології духовно-морального виховання сучасного працівника міліції” висвітлено роль і місце інноваційних процесів у сучасній вищій школі, визначається особлива значущість дисциплін СіФП у професійному становленні та духовно-моральному розвитку курсантів, розкриваються теорія й методологія створення моделі професіограмної технології духовно-морального виховання сучасного працівника міліції на основі взаємодії духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ.
На основі аналізу історико-філософських (М.Бердяєв, О.Гастєв, Г.Гегель, І.Ільїн, Б.Паскаль, В.Соловйов, Г.Сковорода), психолого-педагогічних праць (Л.Виготський, О.Вишневський, В.Зінченко, О.Киричук, М.Нікандров, С.Рубінштейн, В.Сухомлинський, О.Сухомлинська, Б.Суходольський, Ж.Юзвак та ін.) зроблено теоретико-методологічне обґрунтування духовно-морального виховання особистості.
Філософсько-релігійні положення про духовність як атрибутивну характеристику особистості (М.Бердяєв, Б.Вишеславцев, В.Зеньківський, І.Ільїн, В.Соловйов, П.Флоренський, С.Франк, О.Чижевський, Д.Юркевич та ін.) та дослідження сучасних учених А.Колодіна, К.Корсака, Є.Голіцьких доводять, що людина являє собою ієрархічну структуру, яка складається із єдності духовного, душевного (психічного) і тілесного. Спираючись на ці методологічні підходи, можна передбачити, що і освітній процес у вищій школі системи МВС має будуватися відповідно до цієї структури. Духовне середовище пізнавального процесу створюється використанням сукупності елементів православної педагогіки, усвідомленням необхідності прагнути до фізичної та духовно-моральної досконалості, яка закріплюється та виявляється у людських вчинках.
У дослідженнях О.Олексюк визначено, що навчально-виховний процес у ВНЗ може стати джерелом духовного потенціалу молоді лише за умови реалізації гуманістичної мети їх професійної підготовки.
Таким чином, поняття “духовно-професійна підготовка” розглядається нами як складна інтегративна структура, яка виступає визначальною характеристикою поєднання духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ у навчально-виховному процесі.
Аналіз духовно-педагогічної літератури (Л.Кондратюк, В.Бех, Є.Шестун) суттєво визначив шлях до означеного феномена моделі, дозволив виявити напрямки, які формують два середовища – духовно-моральне та екстремально-психофізичне, поєднання яких орієнтує на християнські та загальнолюдські норми моралі. Компоненти цих двох середовищ визначені в залежності від характеру вирішення професійно-зорієнтованого завдання (розпорядження МВС України №273 від 21 жовтня 2000 р. “Щодо необхідності розробки моделей професіограми сучасного працівника міліції”).
Проектування моделі професіограми виховання сучасного працівника міліції згідно із завданнями дослідження здійснено у відповідності до визначених критеріїв ефективності створюваної технології. У дисертації розкрито і обґрунтовано процес конструювання моделі професіограмної технології поєднання “духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ”, створено й обґрунтовано авторську концепцію “штучного керуючого середовища” (тренажерний комплекс “Удар”), апробовано систему духовно-професійного контролю та систему оцінювання навчальних досягнень курсантів.
Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що стратегічним орієнтиром у розробці технології духовно-морального виховання виступає, як правило, кваліфікаційна характеристика сучасного працівника міліції. Окремі дослідники, зокрема І.Підласий, О.Остапчук, І.Васильєв, В.Шмаров, думки яких ми поділяємо, системоутворюючим фактором такої технології вважають професійну компетентність. Цілком очевидно, що структура духовно-професійної діяльності, яку ми пропонуємо, передбачає окреслення і реформування відповідних сфер компетенції.
Духовно-моральна компетентність визначається нами на основі ієрархічної структури особистості – Духа, душі і тіла. Цими положеннями ми доводимо, що основною ознакою людської сутності є духовність, духовне начало; екстремально-психофізична компетентність розглядається як функціональний стан організму, який характеризується типологічними особливостями нервової системи курсантів, що істотно впливають на виконання складних координаційних рухів, розумову та спеціально-фізичну працездатність, формування морально-вольових якостей; спеціально-спортивна компетентність визначає особливості, умови та критерії використання високих спортивних технологій у навчальному процесі, за яких забезпечується ефективність професійно-зорієнтованого спеціально-спортивного засвоєння дисципліни, яка максимально наближає курсантів до реальних дій; сукупність вищезазначених компонентів складає гармонійну компетентність, яка є основою моделі професіограмної технології підготовки сучасного працівника міліції. Ця сукупність, на наш погляд, визначає високий рівень актуально-дійового фонду знань (знання-трансформації), гнучких умінь (технології) та вільного (світопізнавального) мислення; нормативна компетентність – оцінювальна сукупність репродуктивних знань та умінь, які зорієнтовані на духовно-моральну та екстремально-психофізичну готовність, через контрольно-психофізичний комплекс № 1 (складається з подолання психологічної смуги перешкод, тривалого кросу (1,5 км.), виконання вправ захисту від нападу неозброєного та озброєного супротивників, виходу на вогневу точку стрільби, де оцінювалось виконання стрілкової вправи №7 (швидкісна стрільба), біг на 100 метрів та визначальний показник – рукопашний бій згідно з правилами змагання). Така структура компетентності дозволяє більш точно й діагностично визначити відповідність духовно-професійної підготовки щодо сучасних вимог.
Спираючись на ідеї відомих вітчизняних дослідників (Д.Гавриленко, В.Шмаров, І.Котенєв, Т.Розова), можемо представити духовно-професійну підготовку сучасного працівника міліції як педагогічну систему з такою структурою: стратегічна мета підготовки, модель-еталон компетентного фахівця, технологія поєднання “духовно-морального та екстремально-психофізичного” середовищ, суб’єкти взаємодії, практична оцінка рівня кваліфікації.
Головною умовою функціонування педагогічної системи є створення для курсантів та співробітників ОВС інформаційного духовно-морального та інтелектуально-професійного середовища. Саме психодуховний базис, який отримають курсанти в стінах ВНЗ системи МВС України, буде тим буфером, який при зустрічі з соціальними реаліями перебудованого життя утворює “критичну масу” і буде в залежності від освіти та виховання протистояти у боротьбі з протизаконними спокусами, а також психофізичними слабкостями особистості вже безпосередньо в практичній роботі.
Основними складовими духовно-професійної підготовки сучасного працівника міліції є:
? “духовно-моральне середовище”, до якого входять такі компоненти: історико-національні християнські традиції, духовно-професійне патріотичне виховне орієнтування, духовно-професійна культура і етика. Саме така запропонована ієрархічна структура виховання особистості і дозволяє розширити її пізнавальний ефект, що дає можливість механізму мислення правильно вибудувати духовно-соціальну, духовно-професійну специфічну голограму, тобто гармонійно відтворити значення шляхетності, обов’язку, патріотизму, віросповідання та значення самого життя у Всесвіті.
? “екстремально-психофізичне середовище” включає:
- моделюючі фрагменти та сюжети оперативної діяльності, які ґрунтуються на православно-педагогічній ієрархічній структурі навчально-виховного процесу особистості, дозволяють поширити її пізнавальний ефект і піднятися на новий етап розвитку всіх складників людської сутності – духовної (сили Духу), душевної (психофізичної) та тілесної у боротьбі зі злочинністю в суспільстві;
- екстремально-психофізичні технічні засоби навчального процесу дозволяють забезпечити спеціальну багатофункціональну відтвореність моделювання тактико-технічних варіантів проведення двобою;
- спеціально-спортивна підготовка курсантів ВНЗ системи МВС України. забезпечує ефективність не тільки спортивних досягнень, але й професійно зорієнтованого засвоєння дисципліни СіФП.
Така структура духовно-професійної компетентності дозволяє забезпечити відповідність духовно-професійної підготовки сучасним вимогам.

У другому розділі - “Теоретичне обґрунтування концепції “штучне кероване середовище” розглядаються питання рухової діяльності курсантів у процесі рукопашного бою з супротивником. Проаналізовано й розглянуто психофізичний зміст двобою і на цій основі узагальнено особливості конструювання і створення спеціалізованого тренажерного комплексу з функціями "екстремально-психофізичного середовища", розроблена концепція "штучного керованого середовища", згідно з якою формування і удосконалення цілісних рухових дій курсантів на заняттях з рукопашного бою може здійснюватися за рахунок штучної зміни механічних впливів зовнішнього середовища
Вихідною базою для теоретичного обґрунтування концепції "штучного керованого середовища" як фактора вдосконалення рухових можливостей людини слугували концептуальні ідеї дослідження І.Ратова.
Серйозні дослідження в цій галузі були проведені співробітниками МВС України В.Плиско і В.Крутовим. У цих роботах акцент ставився на моделюванні обставин на заняттях з рукопашного бою, які б максимально збігалися з реальним двобоєм. Це дало змогу стверджувати, що психічний стан є реакцією, який формується під впливом умов зовнішнього середовища, функціональних можливостей організму й індивідуальних здібностей людини.
Однак слід пам’ятати, що змоделювати реальний бій під час тренування неможливо. Нанесення сильних ударів руками і ногами в уразливі місця людського тіла, що неминуче в реальному зіткненні, небезпечне для здоров’я та життя. Звідси виникає необхідність розробки впровадження в навчально-тренувальний процес екстремально-психофізичних технічних засобів у вигляді тренажерів. При цьому вони повинні застосовуватися у комплексі, оскільки застосування окремо взятих тренажерів виявилося недостатньо ефективним.
Спеціальні дослідження В.Герасименка та ін. (1975-1980 р.) показали, що комплекс тренажерів, що складає 40 пристроїв різноманітних конструкцій, об'єднаних у єдину взаємозалежну систему, дозволяє досягати ефекту, який неможливо одержати від окремо взятих пристроїв.
Урахування обґрунтованої теорії “екстремально-психофізичного середовища” дає можливість ставити питання про необхідність зміни конструктивних особливостей, які застосовуються у тренажерних технологіях нової генерації.
Вивчення й аналіз науково-методичної літератури, матеріалів патентного фонду дозволили уточнити й систематизувати дані про застосування тренажерів і висунути свою версію про їх розробку і конструювання.
У практику впроваджена запропонована методика, де головною метою було поєднання “духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ” як гармонійно-цілеспрямованого навчально-виховного процесу, результатом якого є досягнення духовно-вольового ефекту, що за період усього навчального курсу постійно домінував у курсантів експериментальної групи, про це свідчать їх знання і вміння долати психофізичні випробування.
Запропоновані спеціальні вправи на авторському тренажерному комплексі “Удар” безперечно підсилюють методичний аспект результатів дослідження, про що свідчать високі показники при складанні заліків та екзаменів з дисципліни СіФП та завойованих медалей різного ґатунку на чемпіонатах області, України, Європи, Світу з рукопашного бою, панкратіону та кік-боксінгу за період 1999-2004 років.
Тренажерний комплекс “Удар”, який було використано на заняттях зі службової підготовки серед особового складу ОБМОП “Беркут” УМВС у Луганській області, дав змогу підвищити ефективність бійцівської техніки з рукопашного бою співробітників спецпідрозділу. Ці вміння й навички сприяли ефективності проведення спецоперацій із захвату озброєних злочинців, ліквідації масових безпорядків.
Використання впливу екстремально-психофізичних технічних засобів керованого оточення дозволяє забезпечити спеціальну багатофункціональну відтворюваність ситуацій рукопашного бою. Це надає у навчанні реальні умови для створення не тільки свого проникнення у “професійне майбутнє”, але і те, що воно може бути реалізоване засобом постійного повторення і закріплення рухових навичок в рекордних режимах технічної, психофізичної та функціональної готовності.

У третьому розділі – “Експериментальна перевірка моделі професіограмної технології духовно-морального виховання курсантів ВНЗ системи МВС України” з урахуванням даних, отриманих на попередньому етапі наукового дослідження, розроблено комплексну методику, яка за короткий термін сприяла удосконаленню духовно-моральних та психофізичних якостей і властивостей курсантів.
Одним із стратегічних завдань дослідження було випробування експериментальної технологічної моделі духовно-морального виховання курсантів факультету кримінальної міліції Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України впродовж повного терміну вивчення СіФП (4 роки).
Програма дослідження передбачала вивчення змістових духовно-моральних, історико-національних характеристик, християнських традицій, патріотичних почуттів та професійної зорієнтованості у курсантів ЕГ (експериментальна група) та КГ (контрольна група) на початку та в кінці навчання. Досліджуючи ці проблеми, ми навмисно до анкет вводили такі питання, які стосуються доленосних процесів, що існують в Україні. Саме на тлі добра та зла ми визначили духовно-моральний стан курсантів експериментальних груп. Результати проведеного дослідження показали особливий “кризовий менталітет” курсантів 1 курсу як вираження етапу розпаду стійких до цього часу духовно-моральних утворень, які визначають поведінку дорослих людей.
Дослідження духовно-моральних та психофізичних особливостей курсантів ЕГ та КГ, їхнього емоційно-вольового стану показало, що серед них спостерігається значний відсоток з високим рівнем тривожності (58%), заниженою самооцінкою й неадаптованістю в нестандартних ситуаціях (відповідно 31% і 51%). Щодо особистого стану нервової системи, то виявлено значну кількість курсантів з недостатньою силою волі та рівновагою нервової системи (21-43%).
КГ займалася у звичайних умовах навчальної програми, як і всі курсанти академії. Заняття ЕГ проводилися згідно з запропонованою моделлю професіограмної технології духовно-морального виховання курсантів у сучасних умовах.
Метою експерименту було формування духовно-моральних та морально-бойових якостей у курсантів ЕГ. Найважливішим показником духовно-моральної вихованості курсантів є ідеал.
Аналіз результатів констатуючого експерименту стосовно наявності у курсантів ідеалу людини - героя минулого часу та сьогодення представлено в таблиці.
Таблиця 1
Групи Герої минулих часів Герої теперіш-нього часу Людина, яка Вас захоплює Чи бажаєте Ви бути схожим на свій ідеал? Негативне ставлення
до цього питання
Експе-
римент до,
% після,
% до,
% після,
% до,
% після,
% до,
% після,
% до,
% після,
%
ЕГ 25,2 47,3 5,2 25,4 4,4 10,8 10,3 35,7 74,8 15
КГ 25,3 29,7 5,1 7,3 4,5 5,7 10,2 15,1 75,5 55
Зважаючи на ці показники, перед кожною вправою, яку повинні були виконувати курсанти ЕГ на заняттях СіФП (біг 100 м., 1000 м., 3000 м., прийоми самозахисту, бойові поєдинки, подолання смуги перешкод, вогнева підготовка), подавалась духовно-патріотична емоційна інформація про найвищий обов’язок співробітників та про найвищі людські стосунки з наведенням прикладів самопожертви як міліціонерів, так і військовослужбовців у різні історичні періоди. Педагогічна технологія полягала в тому, що після духовно-емоційного збудження виконувалась вправа відповідно до тематичного плану заняття СіФП. Після цього курсанти ЕГ без перерви проводили двобої між собою, а також використовували тренажерний комплекс “Удар” та виконували сюжети оперативної діяльності з захопленням злочинців, вказуючи на їх ганебні вчинки. Усе це створювало “духовно-моральне та екстремально-психофізичне середовище”, яке тільки в поєднанні дало позитивний ефект духовно-морального виховання, зорієнтованого на професійну діяльність.
Таблиця 2
Показники результатів констатуючого експерименту

Група Перелік нормативних вправ
100 м 1000 м 3000 м Смуга перешкод Самозахист без зброї Вогнева підготовка Бойові поєдинки
ЕГ 13,4 3,35 12,40 4,20 65 бал. 3 3
КГ 13,6 3,37 12,38 4,25 60 бал. 3 3
Показники нормативних заліків після доведення подібної інформації поступово зростали до відмінних, а де й перебільшували їх, особливо в порівнянні з КГ.
Таблиця 3
Показники результатів формуючого експерименту
Група Перелік нормативних вправ
100 м 1000 м 3000 м Смуга перешкод Самозахист без зброї Вогнева підготовка Бойові поєдинки
ЕГ 12,5 3,15 11,35 3,60 95 бал. 5 5
КГ 13,4 3,35 12,30 4,15 70 бал. 4 3
Поряд з інформацією про вчинки видатних героїв різних історичних подій, ми включали інформацію про вчинки їх попередників – курсантів-спортсменів, які досягли великих перемог на різних Світових, Європейських змаганнях. Перед курсантами ЕГ ставилися такі завдання, які б можна було вирішити тільки у гармонійному зв’язку духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ у навчально-виховному процесі. Серед них: успішне навчання, яке є передумовою допуску до навчально-тренувального процесу в секції з рукопашного бою; читання православної літератури та її обговорення; аналіз дисциплінарних порушень крізь призму осмислення християнської гріховності та покаяння; поїздки на змагання й виступи, які дають можливість курсантам усвідомити себе справжніми героями в мікрочасі, які здобувають перемогу не заради власної слави, але в ім'я честі родини, академії, України.
Педагогічному колективу вдалося знайти те, що найбільше відповідає нахилам курсантів та інтересам чоловічого характеру. Показники ЕГ вказують на високий спортивний результат, який вони здобули, виступаючи за збірні команди УМВС України в Луганській області, ФСТ “Динамо”, національної команди області з рукопашного бою, кік-боксінгу, панкратіону, груп захвату та універсального бою на змаганнях Всеукраїнського Європейського та Світового рівнів.
На четвертому році навчання був проведений контрольно-оцінювальний зріз як підсумковий серед досліджуваних груп, при цьому були створені рівні умови виконання нормативу контрольно-психологічного комплексу №1, який наблизив курсантів до максимально реальних умов оперативного випробування у практичній діяльності. Весь комплекс №1 складався з подолання психологічної смуги перешкод, тривалого кросу (1,5 км.), виконання вправ захисту від нападу неозброєного та озброєного супротивників, виходу на вогневу точку стрільби, де оцінювалось виконання стрілкової вправи №7 (швидкісна стрільба), біг на 100 метрів та визначальний показник – рукопашний бій згідно з правилами змагання. На старт ставали два курсанти з ЕГ та КГ і виконували комплексний норматив №1 у єдиному потоці без зупинок. Контрольно-оцінювальний зріз показників цих досліджуваних груп показав, що КГ при створеному навантаженні без спеціальної підготовки повністю відстала за всіма показниками підсумкової таблиці від ЕГ і програла усі поєдинки з рукопашного бою. Курсанти ЕГ в кінці педагогічного експерименту здебільшого за всіма показниками контрольно-оціночного зрізу, згідно з вимогами міністерських тестів і нормативів до співробітників оперативних підрозділів ОВС, досягли рівня “відмінно”, водночас курсанти КГ залишилися, в основному, на вихідних позиціях, хоча у кількісних величинах окремих вправ мають незначні покращення.
У процесі експериментального дослідження у виховний процес було впроваджено тематику православної педагогіки з метою синтезувати духовне та фізичне середовища в гармонію морфоутворення людини. Критерієм духовності особистості курсанта і його моральності є його духовно-моральні якості, які були сформовані у курсантів ЕГ. Представлена таким чином ієрархічна структура особистості дозволяє стверджувати, що і навчально-виховний процес повинен формуватися згідно з духовним, психофізичним та тілесним морфоутворенням.
Запропонована методика удосконалення психофізичної підготовленості курсантів вплинула на кількісні і якісні показники розвитку швидкісно-силових якостей, що позитивно вплинуло на збільшення обсягу спеціальної рухової активності.
У КГ також відбулися позитивні зміни, але здебільшого незначні (Р?0,5-0,05). Експериментальна програма поєднання двох середовищ “духовно-морального та екстремально-психофізичного” в єдиному навчально-виховному процесі позитивно вплинула на показники нервової системи ЕГ: знижено рівень тривожності курсантів до 37%, показники агресивності – на 23% (Р?0,01) та підвищено самооцінку особистих якостей на 29%. Курсанти ЕГ набули таких якостей, як любов до ближнього, милосердя, чуйність, зосередженість, стійкість, концентрація уваги, стримання больових відчуттів, адекватна поведінка в екстремальних ситуаціях.
Так, обсяг СіФП курсантів ЕГ, порівняно з КГ, збільшився на 45,9%, швидкісно-силова активність – на 45,7%, понад 75% курсантів ЕГ були віднесені до групи з високим рівнем адаптації до екстремальних ситуацій.
Можна впевнено сказати, що духовно-моральне виховання особистості стає домінуючою енергією, яка приводить психофізичний стан людини до суттєво-значущих вчинків у її житті й службовій діяльності. Компонентами “сили Духу” є інформаційно збагачене середовище знань, а також вищі духовні цінності. Рушійною силою розвитку людського духу є свобода і творчість, а його етапність – від Істини до Добра і Краси як найвищих ідеалів і норм загальнолюдської моралі. Спостереження за службовою кар’єрою колишніх випускників свідчать, що запропонована нами модель професіограмної технології духовно-морального виховання курсантів ВНЗ системи МВС України підтвердила свою ефективність.
Дослідженням встановлено, що навчально-виховний процес може виступати джерелом духовного потенціалу курсантів більш ефективно за умови реалізації в ньому елементів православної педагогіки, яка через осмислення християнських цінностей сприяє формуванню у них таких духовно-моральних якостей, як патріотизм, совість, честь, обов'язок, віра, любов до ближнього, покаяння, які лежать в основі професійної досконалості правоохоронця.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено науковий аналіз і теоретичне узагальнення проблеми духовно-морального виховання курсантів ВНЗ системи МВС України, запропоновано новий підхід до спортивної і фізичної підготовки майбутніх фахівців-правоохоронців на основі поєднання духовно-морального і психофізичного компонентів у процесі їх професійного становлення.
На основі узагальнення результатів теоретичного аналізу філософських, психолого-педагогічних досліджень, досліджень з фізичної культури, фізичного виховання й спорту встановлено, що духовно-моральне виховання - це процес опанування і присвоєння особистістю системи духовно-моральних, загальнолюдських і національних цінностей, які є інтегруючим компонентом в структурі смисложиттєвої побудови власного “Я”.
У дисертації встановлено, що духовно-моральне виховання є домінуючим стрижнем професійної підготовки працівників ОВС.
Теоретичний аналіз проблеми показав, що в науково-методичній літературі духовно-моральне виховання та психофізична підготовка курсантів, спортсменів-єдиноборців розкривається з опорою на східноазіатські бойові мистецтва, що суперечить слов'янським традиціям та православному віросповіданню.
Психофізична підготовленість працівників правоохоронних органів ОВС України є провідним напрямком у навчально-тренувальному процесі і обов’язковою складовою фахової підготовки. Але, як свідчать результати дослідження, вона не може бути достатньо ефективною без урахування рівня духовно-морального стану курсантів. Традиційна організація навчального процесу з дисципліни СіФП у ВНЗ системи МВС України переважно зорієнтована на прищеплення курсантам практичних фізичних навичок і прийомів.
Представлені теоретичні основи, зміст і послідовність етапів проектування моделі професіограмної технології на підґрунті поєднання “духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ” у навчально-виховному процесі, розроблено на основі цілісного системного підходу до моделі духовно-професійного компетентного фахівця як еталона ціледосягнення фахового виховання.
Основою запропонованої концепції є положення про ієрархічну структуру людини як єдність духовних, душевних (психічних), і тілесних функцій, що дало підстави будувати навчально-виховний процес згідно з даною структурою. Мається на увазі впровадження у процес викладання дисципліни СіФП компоненту духовно-емоційної якості “душевності” (психіки), яка збуджує “силу Духа” (енергію) і приводить фізичне (увесь організм) до духовно осмислених, високоморальних, професійно впевнених дій працівника ОВС у екстремальних ситуаціях.
Духовно-професійна підготовка курсантів в дисертації представлена як педагогічна система з такою структурою: стратегічна мета підготовки, модель-еталон компетентного фахівця, технологія поєднання “духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ”, суб’єкти взаємодії, практична оцінка рівня кваліфікації.
Доведено, що серед багатьох існуючих підходів розробки моделей професіограм сучасного працівника міліції, найбільш конструктивною є ідея створення такої моделі на основі поєднання духовних і професійних якостей фахівців, яке ми визначаємо як “духовно-професійна компетентність”. „Духовно-професійна компетентність” обґрунтована у дослідженні через єдність двох середовищ – “духовно-морального та екстремально-психофізичного”. До її структури входять такі види компетентностей, як духовно-моральна, екстремально-психофізична, спеціально-спортивна, гармонійна та нормативна.
Доведено, що 55% технічних дій єдиноборств, які застосовуються співробітниками ОВС у їх оперативній діяльності, не використовуються на практиці, тому що навчально-тренувальні заняття з курсантами з рукопашного бою мають безконтактний характер. Це приводить до невпевненості у собі та у своїх можливостях.
У дисертації представлена структурна модель професіограмної технології навчально-виховного процесу, яка дозволяє використовувати фрагменти та сюжети з оперативної діяльності та удосконалювати їх на розробленому автором спеціалізованому багатофункціональному тренажерному комплексі “Удар”. Тренажерний комплекс “Удар” спрямований на введення курсантів у екстремально-психофізичне середовище, що сприяє розвитку спеціально-рухових навичок і вмінь і доводить їх до автоматизму.
Упроваджена ієрархічна структура послідовного використання у навчально-тренувальному процесі спортивних видів змагань з єдиноборств, які повністю відображають професійну орієнтацію оперативного напрямку.
Аналіз даних проведеного експерименту підтвердив правильність гіпотези і вихідної методології дослідження. Завдання дослідження реалізовані. Сукупність одержаних наукових результатів свідчить про ефективність впровадження у навчальний процес ВНЗ системи МВС моделі професіограмної технології духовно-морального виховання курсантів.
Практичним результатом запропонованої технології духовно-морального виховання курсантів є гострий попит на таких фахівців, їм пропонуються пріоритетні посади в ОВС України в Луганській області. Особисто автором підготовлено 8 майстрів спорту, 83 першоразрядники з рукопашного бою, 1 чемпіон Світу і Європи з контактного карате (2001 р.), 1 чемпіон Світу і Європи з панкратіону (2003, 2004 р.). Автор є діючим старшим тренером збірних команд Луганської області з рукопашного бою.
Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми духовно-морального виховання курсантів ВНЗ системи МВС України. Подальшої розробки вимагають питання щодо духовно-морального саморозвитку курсантів, виявлення найбільш ефективних засобів впливу на духовно-моральну самореалізацію особистості, забезпечення безперервності духовно-морального виховання у системі фахової підготовки як курсантів, так і співробітників ОВС протягом всієї професійної діяльності.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях автора:
1. Патент на винахід (19) UA (11) 13785 А (51) 5 А 63 В 69/24. “Тренажерний комплекс “Удар”, зареєстровано відп. До Постанови ВР України від 23.12.1993 р. № 3769–ХІІ. Заявл.: 15.12.1992 р. Опубл.: 25.04.1997 р.– Бюл. № 2.
2. Патент на изобретение № 2083252: (19) RU (11) 2083252 (13) C1 (51) 6 А 63 В 69/00, 69/34. “Тренажерний комплекс “Удар”, зарегистр. В Гос. Реестре изобретений 10.07.1997 г. Заявл.: 16.03.1995 г. Опубл. 10.07.1997 г. – Бюл. №19.
3. Серебряк В.В. Применение специализированных тренажеров как фактор повышения уровня мастерства курсантов на занятиях по рукопашному бою // М-лы междунар. научно-практ. конф. “Человеческий фактор в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов”. – Луганск, 1995. – С. 163-165.
4. Серебряк В.В., Левченков А.І. Психофизиологические особенности действия работников милиции в экстремальных условиях // М-лы междунар. научно-практ. конф. “Человеческий фактор в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов”. – Луганск, 1995. – С. 138-139.
5. Серебряк В.В. Тренажерный комплекс “Удар” // Security-дайджест: Ежемесячный информац. сборник. – Луганск, 1995. – Вып. 1. – С. 20-22.
6. Серебряк В.В. Использование многофункционального тренажерного комплекса “Удар” на занятиях по рукопашному бою с курсантами ЛИВД // Вісник ЛІВС МВС України. – 2000. – №4. – С. 238-243.
7. Серебряк В.В., Кутовий Р.В., Білоусова А.П. Об одном методе совершенствования огневой подготовки курсантов ВУЗов системы МВД // Вісник ЛІВС МВС України. – 2001. – № 4. – С. 223-228.
8. Серебряк В.В. О многофункциональной подготовке курсантов ВУЗов МВД по рукопашному бою (Педагогические аспекты) // Вісник ЛДПУ: Серія “Педагогічні науки”. – Луганськ, 2001. – № 5.– С. 144-149.
9. Серебряк В.В. Тренажерный комплекс “Удар” // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць / КНГУ, Нац. музична академія України ім. П.І. Чайковського. – К., 2002. – Вип. 22. – С. 76-77.
10. Серебряк В.В. Педагогические аспекты духовно-профессиональной підготовки // М-ли Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті П.І. Новгородцева “ІІІ Новгородцевські читання “Ідея правової держави: історія та сучасність”: Вісник ЛІВС МВС України. – Луганськ, 2004. – № 5. – С. 112-117.
11. Серебряк В.В. Формирование морально-духовных качеств будущих сотрудников оперативных подразделений ОВД // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – Вип. 2. – С. 225-236.
12. Серебряк В.В. Православная педагогика как основополагающий фактор духовного воспитания молодежи // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – Вип. 3. – С. 248-256.
13. Серебряк В.В. Теоретико-методологічні основи духовно-професійної підготовки сучасного працівника міліції // Развитие образовательных процессов и становление гражданина в контексте европейской интеграции: Збірник статей. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – С. 315-326.
14. Серебряк В.В. Духовно-моральне виховання майбутніх працівників міліції в сучасних умовах // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – Вип. 5. – С. 169-176.

Серебряк В.В. Духовно-моральне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2004.

Дисертація присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню та практичній реалізації моделі професіограмної технології духовно-морального виховання сучасного працівника міліції як гармонійної ефективно діючої педагогічної системи (на матеріалі дисципліни СіФП з методикою виховання).
Висвітлено теоретичні основи, зміст і послідовність етапів проектування моделі професіограмної технології на підґрунті поєднання “духовно-морального та екстремально-психофізичного середовищ” у навчально-виховному процесі. Розроблено на основі цілісного системного підходу модель духовно-професійного компетентного фахівця як еталону ціледосягнення фахового виховання. Визначено інноваційну значущість ієрархічної структури викладання. Охарактеризовані підструктурні компоненти, які охоплюють і розкривають фундаментальні положення теорії та методики педагогічного виховання. Запропоновано теорію “штучного керованого середовища” та сконструйовано авторський тренажерний комплекс “Удар” нової генерації, який створює ефект адаптації курсантів до екстремальних ситуацій. Запропоновано контрольно-психофізичний комплекс №1 як універсальний рівень оцінювання ефективності професіограмної технології духовно-професійної підготовки курсантів.
Експериментально доведено, що навчально-виховний процес може виступати джерелом духовного потенціалу курсантів за умови ієрархічної структури викладання, де домінуючим компонентом буде “духовно-моральне виховання”, яке забезпечує високий рівень мотивації, пізнавальної активності й самостійності курсантів, що сприяє духовному розвитку особистості. Все це дає переоцінку таким важливим поняттям, як патріотизм, історико-національні традиції, віросповідання, культура, етика в руслі професійної досконалості.
Ключові слова: духовно-моральне виховання, духовно-моральне середовище, екстремально-психофізичне середовище, духовно-професійна компетентність, педагогічні інновації, ієрархічна структура особистості, модель професіограмної технології, модель-еталон ціледосягнення, штучне кероване середовище, тренажерні комплекси нової генерації.

Серебряк В.В. Духовно-моральное воспитание курсантов ВУЗов системы МВД Украины. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск, 2004.

Диссертация посвящена теоретико-методологическому обоснованию и практической реализации модели профессиограммной технологии духовно-нравственного воспитания современного работника милиции как гармонической эффективно действующей педагогической системы (на материале дисциплины СиФП). Освещены теоретические основы, содержание и последовательность этапов проектирования модели профессиограммной технологии на основе объединения “духовно-нравственной и экстремально-психофизической среды” в учебно-воспитательном процессе. Разработана на основе целостного подхода модель духовно-профессионального компетентного специалиста как эталон достижения цели профессионального воспитания. Определена инновационная значимость иерархической структуры преподавания. Охарактеризованы структурные компоненты, которые охватывают и раскрывают фундаментальные положения теории и методики педагогического воспитания. Предложена теория “искусственной управляемой среды” и сконструирован авторский тренажерный комплекс “Удар” новой генерации, которые создают эффект адаптации курсантов к экстремальным ситуациям. Предложен контрольно-психофизический комплекс №1 как универсальный способ оценивания эффективности профессиограммной технологии духовно-профессиональной подготовки курсантов.
Экспериментально доказано, что учебно-воспитательный процесс может выступать источником духовного потенциала курсантов при условии иерархической структуры преподавания, где доминирующим компонентом будет “духовно-нравственное воспитание”, которое обеспечивает высокий уровень мотивации, познавательной активности и самостоятельности курсантов, и который оказывает содействие духовному развитию личности. Все это дает переоценку таким важным понятиям, как патриотизм, историко-национальные традиции, вероисповедание, культура, этика в русле профессионального совершенствования.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственная среда, экстремально-психофизическая среда, духовно-профессиональная компетентность, педагогические инновации, гармонично-системный подход, иерархическая структура личности, модель профессиограммной технологии, модель-эталон достижения цели, искусственная управляемая среда, тренажерные комплексы новой генерации.

Serebryak V.V. The spiritual-moral training of cadets in educational establishments of MIA of Ukraine. – Manuscript.
The dissertation for a candidate degree in pedagogy in speciality 13.00.07 – the theory and methods of education. – East-Ukrainian National University named after V. Dahl, Luhansk, 2004.

The dissertation is devoted to theoretical-methodical foundation and practical model's realization of professional technology of spiritual-moral training of the modern militiamen as dynamic, effective working pedagogical system. The model of professional technology is based and exploited as a unification of “spiritual-moral and extremely psycho-physical environments” and the author's training complex ”The kick” which gives the cadets the effect of adaptation in extremal situation. It's recommended the control-psychophysical complex №1 as the universal level of evaluation of effective cadet's spiritual-moral training.
Key words: the spiritual-moral training, the spiritual-moral environment, the extremely psycho-physical environments, the pedagogical innovations, the system-harmonious approach, the hierarchical structure of a person, the model of professional technology, the model-standard of firmness of the purpose, the spiritual-moral competence, the artificial ruled environment, the training complex of new generation.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking