Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Ефективна державна податкова політика як механізм соціально орієнтованої ринкової економіки

 

Лаврешов Андрій Юрійович

ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління

Донецьк – 2008


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк)

Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент
Саєнко Борис Євгенович,
Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Бурбело Олег Анатолійович, Луганський державний університет внутрішніх справ МВС України ім. Е.О. Дідоренка, завідувач кафедри економічної безпеки;

кандидат наук з державного управління Костенко Олександр Олександрович,
управління регуляторної політики Маріупольської міської ради, начальник відділу інвестиційної політики

Захист дисертації відбудеться «16» вересня 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.107.01 Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 108, ауд. 201.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163-а.

Автореферат розісланий 15 серпня 2008 року.

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Клейнер Я.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Перехід України до соціально орієнтованої економіки ринкового типу зумовлює потребу формування нової податкової політики, яка б поєднувала не тільки фіскальні, але і стимулюючі, регулюючі засоби впливу на платників податків, узгоджувала б інтереси громадян, суспільства в цілому, держави та бізнесу. Вирішення цієї найважливішої проблеми є складовою частиною загальної концепції соціально-економічної реформи в країні, спрямованої на якісне перетворення усіх сторін суспільного життя.
Податкові платежі є основною частиною державних доходів, саме від своєчасності та повноти сплати податків залежить наповнення бюджетів всіх рівнів, фінансування особистих потреб громадян, виконання функцій держави, місцевого самоврядування. Тому у цієї галузі необхідним є пошук механізму управління оподаткуванням, за допомогою якого забезпечується формування та реалізація ефективної податкової політики; перебудова податкової системи на засадах принципів та функцій, які притаманні розвинутому ринковому господарству. Формування такого механізму управління податковою діяльністю потребує розробки відповідної методологічної бази, що передбачає логіко-історичний підхід до виявлення співвідношення функцій податків та базових принципів оподаткування, а також групування податків за різними ознаками.
Сучасний характер економічного розвитку країни обумовлений як загальносвітовими (глобалізація економіки, домінування інформації, науки у складі виробничих сил, всебічна соціалізація виробництва), так і внутрішніми чинниками (необхідність подолання економічного спаду, накопичення ресурсів для виконання запланованих соціально-економічних, наукових, гуманітарних програм). Ці та інші чинники потребують удосконалення податкової політики держави, розробки та впровадження ефективного, гнучкого механізму управління оподаткуванням, побудування нової системи відносин між державою, платниками податків, податковими органами, бізнесом на підставі законності, соціальної та економічної доцільності, взаємної довіри та відповідальності. Однак дієвих теоретичних та методичних підходів до формування такого механізму в контексті загальнодержавної податкової політики, яка б відповідала вимогам стійкого розвитку економіки України, на даний час не існує. Це потребує її розробки, особливо в частині шляхів формування механізму державного управління податковими процесами.
Розробка механізму державної податкової політики неможлива без аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних фахівців, що стосуються характеристики податкової політики як ефективного регулюючого механізму економічного зростання, її значення для виконання функцій держави, забезпечення умов розвитку економіки (К.Л. Астапов, Г.В. Василевська, О.М. Воронкова); місця та ролі податків в механізмі державного управління (Н.В. Горский, І.М. Данко, М.Д. Дубова); принципів функціонування податкової системи ринкового типу (І.Г. Благун, В.С. Загорський); організації діяльності та удосконалення структури податкових органів (М. Задояний, В. Форостовець); проблем управління оподаткування на загальнодержавному та регіональному рівні, у тому числі через застосування податкових пільг (Г.К. Губерна, А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук, О.С. Поважний).
Методологічною базою для розробки механізму управління податками в державі з ринковою економікою є теоретичні здобутки та практичні рекомендації у галузі економіки, менеджменту, права, представлені у роботах Е.Б. Аткинсона, Дж. Е. Стиглица, Дж. К. Гелбрейта, Т. Гоббса, В.А. Кашина, М.П. Кучерявенка, К.Р. Макконнелла, С.Л. Брю, Ш.Л. Монтескье, Н.Г. Мєнкью, Д. Рикардо, Ж.-Ж. Руссо, П. Самуельсона, Е. Селигмена, А. Смита, Ф. Фукуями, Л. Ерхарда. У цих працях зосереджена фундаментальна наукова база щодо формування системи оподаткування в суспільстві, місця та значення податків у життєдіяльності суспільства, шляхів формування державою ефективної податкової політики в умовах ринкової системи господарства.
Крім того, важливим аспектом аналізу є вивчення міжнародного досвіду розробки та реалізації ефективної податкової політики, державного впливу через систему податкового механізму на соціально-економічний розвиток, врахування методології і практики оподаткування у США, Німеччини, Польщі, Швеції, Росії.
Таким чином, незважаючи на велику кількість досліджень тематики державної податкової політики, її функцій, принципів, в Україні на сучасному етапі не існує ефективної системи механізму державного управління податками, не розроблена методика формування його елементів. Податкова політика держави внаслідок її звуження до визначення та частих змін у галузі оподаткування не виконує своєї головної функції – забезпечення стійкого економічного зростання у відповідності до державної програми реформування податкової сфери, наповнення доходної частини бюджетів всіх рівнів.
Виходячи з вищевикладеного, була обрана тема дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України в рамках теми «Систематизація господарського законодавства в Україні» (1999 р., номер державної реєстрації 0100U003075), у межах якої дисертантом досліджено існуючий механізм державного управління оподаткуванням, дію податкових важелів на економічну діяльність, розроблено пропозиції щодо реформування окремих елементів податкової системи, зокрема з визначення оптимального податкового навантаження, вдосконалення методики застосування податкових пільг.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – обґрунтування і розробка механізму ефективної державної податкової політики, що узгоджує інтереси держави, бізнесу і громадян на основі раціоналізації податкового навантаження.
Для її досягнення в роботі було поставлено і вирішено комплекс теоретико-методологічних і практичних задач:
проаналізовано закономірності історичної еволюції податкових систем, виявлено співвідношення функцій податків і базових принципів оподаткування;
визначено місце та роль податків в механізмі державного управління, спрямованого на комплексне вирішення питань життєдіяльності суспільства;
запропоновано методику розрахунку податкового навантаження, яка відповідає ефективному функціонуванню державного податкового механізму;
сформульовано вимоги до ефективного державного управління податковою системою та структуровано податки за значущими для суспільства ознаками в умовах інтеграції України в світову економіку;
розглянуто застосування податкового важеля для встановлення довіри між державою та платниками податків в системі податкових взаємовідносин;
визначено умови ефективності податкового механізму, напрями формування податкової системи із урахуванням податкового потенціалу та податкового навантаження;
розроблено методи реформування податкового механізму під яким розуміється сукупність засобів економічного, нормативно-правового, організаційного характеру.
Об’єкт дослідження – процеси формування і реалізації податкової політики держави.
Предмет дослідження – механізм державного управління податковою системою, адекватний соціально орієнтованій ринковій економіці.
Методи дослідження. Методологічною базою виконаного дослідження є закони діалектики, теорія відображення, неокласичні та інституційні результати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених у галузі державного регулювання економіки, теорії інтересів і їх узгодження, соціальної державної спрямованості ринкової економіки.
Зокрема, в дослідженні було використано: еволюційні методи аналізу історії – для виявлення обумовленості розвитку податкових систем різних країн; методи індукції і дедукції – для виявлення ролі окремих функцій податків, їх взаємозв’язку одна з одною і з принципами оподаткування; методи угрупування статистичних даних і їх динамічного аналізу – для оцінки якості становлення і розвитку вітчизняної податкової системи; методи формальної логіки – для розробки базової моделі реформування податкової системи країни.
При дослідженні питань формування організаційних елементів механізму державного управління оподаткуванням використані адміністративно-правові методи власних повноважень; метод субординації, метод рекомендацій.
Інформаційною базою дослідження є вітчизняні та зарубіжні публікації, відображені в них результати теоретичних та методологічних розробок; дані економічної статистики, досліджень українських та зарубіжних інститутів; нормативно-правові документи, що визначають податкову політику країни та роботу податкової адміністрації; результати досліджень, проведених безпосередньо автором.
Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дослідження полягає в розробці механізму державного управління процесами оподаткування в соціально орієнтованому ринковому господарстві.
Цей результат розкривається в наступних положеннях:
уперше:
виявлено зв’язок функцій податків і принципів оподаткування, урахування якого дозволяє встановлювати напрями реформування податкової системи, що відповідають критерію її соціально-економічної ефективності;
обґрунтовано і представлено механізм реформування податкової системи як складової частини ефективної державної податкової політики, розкрито методологічні та організаційно-правові основи його формування, сформульовано пропозиції і рекомендації щодо впровадження цього механізму на загальнодержавному та місцевому рівнях;
удосконалено:
метод структуризації податків за суспільною значущістю та актуальними ознаками, що забезпечує вибір (відбір) тих із них, які в даних умовах найефективніше реалізують фіскальні, регулюючі і стимулюючі функції податків;
вимоги до концепції формування ефективного податкового механізму і податкової політики держави, базовою основою яких є збалансованість соціальних цілей та економічних задач;
процес визначення чинників забезпечення ефективності податкової системи і державної податкової політики, які зорієнтовано на принцип збалансування якості податків та їх адміністрування;
методи розрахунку податкового навантаження як ключового елементу механізму державного управління оподаткуванням, які використовуються при визначенні оптимального податкового тиску на бізнес і на споживача;
дістали подальшого розвитку:
принципи довіри, партнерства держави, бізнесу і громадян в функціонуванні механізмів державного управління різними видами податків;
шляхи забезпечення ефективності податкової політики як політики узгодження соціально-економічних інтересів, що пов’язана з орієнтацією на реальний економічний потенціал країни, можливості платників податків й усунення або мінімізацію податкових пільг.
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення результатів дослідження мають рекомендації по реалізації механізму ефективного оподаткування як найважнішого елементу податкової та соціально-економічної політики держави.
Теоретичні положення та методичні прийоми формування та реалізації податкової політики, як об’єктивні вимоги до податкової системи с урахуванням сучасних можливостей, використані при реалізації Стратегічного плану розвитку Державної податкової служби України на період до 2013 року, затвердженого наказом ДПА України від 07.04.2003 р. № 160 (довідка про впровадження від 21.05.2007 р. № 232/4/175-01). Зокрема, враховані рекомендації з комплексної реорганізації податкових органів та їх консолідації, впровадженню пілотних проектів модернізації напрямів діяльності податкових органів: реєстрація платників податку, облік платежів, обробка податкової звітності, навчання робітників державної податкової служби.
Методика оподаткування на місцевому рівні, запропонована автором дисертації з метою підвищення його (оподаткування) ефективності, використана Одеською обласною радою при реформуванні місцевих податків як елементу загальнодержавної податкової політики (довідка про впровадження від 25.05.2007 р. № Р-27-1251). Завдяки використанню даної методики загальна сума надходжень від місцевих податків за 2006 р. зросла на 17,5%.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним дослідженням. У ній автору належать наукова ідея роботи, теоретичні розробки й узагальнення, вибір методів дослідження, результати обробки інформації, висновки і рекомендації, практичне впровадження результатів наукових досліджень.
Дисертація містить аналіз теоретичних підходів до оцінки ефективності податкової політики, розробки механізму державного управління оподаткуванням, а також рекомендації по реалізації методики формування ефективного державного податкового механізму, адекватного соціально орієнтованій ринковій економіці. Внесок автора в сумісно опублікованих роботах конкретизований в списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні, методологічні і практичні результати проведених досліджень, а також концептуальні положення і загальні висновки були представлені у вигляді доповідей на: Шостому міжнародному науковому конгресі «Державне управління та місцеве самоврядування» (23 лютого 2006 р., м. Харків); Четвертій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів» (11-13 травня 2006 р., м. Донецьк).
Публікації. По темі дисертаційного дослідженні автором опубліковано 6 робіт (5 у фахових виданнях), з них: 1 стаття в науковому журналі та 4 – в збірниках наукових праць, а також 1 публікація в збірнику матеріалів наукової конференції. Загальний обсяг публікацій складає 2,7 д.а., з них 2,4 д.а. належить особисто автору.
Структура й обсяг роботи. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатку. Загальний обсяг дисертації складає 206 сторінок, у тому числі 16 таблиць та 6 рисунків, які займають 11 сторінок, список використаних джерел зі 166 найменувань (14 сторінок), один додаток (3 сторінки).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Розділ 1. Податкова доктрина і податкова політика держави: функції і принципи. У розділі вивчено історичний досвід, розглянуто функції оподаткування, місце і роль податків в економічній стратегії держави.
Визначено, що податки як форма відносин держави й економіки, суб’єктів економічної діяльності, є інструментом перерозподілу ВВП, яким потрібно користуватися дуже обережно. Якщо зменшується податкова частина ВВП, зменшуються можливості держави вирішувати соціальні задачі; якщо збільшується – зменшуються можливості економічного зростання. Пошук балансу у цьому питанні – одне із головних завдань державної податкової політики, яка є універсальним і єдиним ефективним регулюючим механізмом, за допомогою якого можна або стимулювати економічне зростання, або привести економіку до стагнації.
Податкова політика як фінансово-економічний механізм державного регулювання соціально-економічних відносин у країні включає: цілі державної фінансово-економічної політики; стимули й антистимули (види податків і рівні оподаткування); організацію стягнення податків (податкове адміністрування) і примушення до їх своєчасної оплати (податкові органи, штрафи, пені).
Вибір податкової політики визначається вибором державної соціально-економічної стратегії. Держава формує доходи за допомогою стягнення податків та інших платежів. Це завдання виявляється непростим у виконанні при формуванні податкової системи, що залежить від зобов’язань, які держава бере на себе по відношенню до громадян, від стану економіки, а отже, й від зобов’язань перед підприємцями. Тому вона повинна бути мобільною. Принцип мобільності – найважливіший в податковій доктрині держави, оскільки завдяки його реалізації державна політика адаптується до конкретних умов і необхідності вирішувати конкретні задачі.
Історичний розвиток ролі податків у механізмі державного регулювання ринкової економіки дозволяє виділити три основні функції оподаткування, які було обґрунтовано фінансовою наукою: фіскальну, стабілізуючу і регулюючу. Основною функцією податку залишається, звичайно, фіскальна. Сплачуючи податки, платник податків позбавляється частини доходів, і тому він має право знати, для чого використовується ця вилучена частина. Суперечності між бюджетними інтересами та інтересами платників податків були, є і будуть у житті, були, є і будуть об’єктами уваги науки управління.
З точки зору теорії управління економічними процесами податкова політика тісно пов’язана з бюджетною, тобто із соціально-фінансовою політикою держави. Але при цьому дефіцит бюджету на користь економічного розвитку не можна покривати за рахунок збільшення числа податків і підвищення ставок оподаткування. Історичний досвід наводить три головні вимоги, яким повинні задовольняти будь-які сучасні форми податку: визначеність, ефективність, справедливість. Окрім цих норм, що стали вже класичними, в даний час в оподаткуванні застосовується ще ряд не менш важливих принципів, що найчастіше виражаються у вигляді «заборон», які необхідно враховувати і яких необхідно строго дотримуватися для стабільного розвитку країни.
Формування принципів оподаткування і податкової політики здійснювалося сторіччями. Тому вони припускають, містять і відображають зв’язок держави з економікою – сферою, що здійснює розвиток головним чином на засадах самоврядування. Узагальнення історії і логіки формування принципів оподаткування дозволяє структурувати їх як основу політики держави у сфері оподаткування. Тобто це є принципи: розмірності; економічної і політичної врівноваженості видів податків і рівня оподаткування; динамічності; нейтральності; попереджуючої дії держави у встановленні податків; різноманітності; прозорості оподаткування; простоти; міжнародної уніфікації; збалансованості прав і обов’язків держави і платників податків.
Наведений перелік принципів оподаткування не є простим списком, а є взаємопов’язаним цілим, яке об’єднано одним – потребою країни в ефективній податковій системі, необхідністю державного регулювання економіки податковими методами, що дозволить державі коректувати недосконалість ринку і вирішувати соціальні задачі, забезпечувати довіру до себе з боку громадян і бізнесу.
На підставі системного аналізу функцій та принципів податків, що складають теоретичну основу податкової політики держави, визначено їх співвідношення та значення для формування ефективного механізму оподаткування (табл. 1).
Подальше вдосконалення державної податкової системи України вимагає врахування історичного досвіду у всій його різноманітності і розробки, спираючись на цей досвід, відповідної концепції ефективного механізму державного управління оподаткуванням.
Розділ 2. Податкова система як механізм ефективного державного регулювання ринкової економіки. У розділі розглянуто концептуальні основи розвитку ефективної податкової системи, напрями вдосконалення податкового адміністрування з метою підвищення її ефективності та податкове регулювання економічних процесів.
Найважливішою концептуальною основою зростання ефективності податкової системи є формування стійкої довіри між державою і платниками податків. Така довіра формується стійкістю податкових відносин між державою і платниками податків. Податкова ж система України характеризується нестійкістю, головною причиною якої є молодість національної держави і національної незалежності. Тим більше значення має вивчення успіхів і прорахунків, досягнень і недоліків національного і зарубіжного досвіду.

Таблиця 1.

Співвідношення функцій та принципів оподаткування

№ з/п Функції Забезпечення ефективності
реалізації функцій: принципи
1. Фіскальна Принцип урівноваження
Принцип динамічності
Принцип упередження дії
2. Регулююча Принцип динамічності
Принцип збалансованості прав та обов’язків
Принцип упередження дії
Принцип економічної и політичної рівноваги
Принцип міжнародної інтенсифікації
3. Соціальна Принцип урівноваження
Принцип економічної и політичної рівноваги
Принцип прозорості
Принцип простоти
Принцип збалансованості прав та обов’язків

Складовою частиною концепції вдосконалення оподаткування є відповідь на питання про ставки податків і про характер їх змінювання у міру зростання (зменшення) того або іншого виду доходів. Це питання є ядром податкової політики, оскільки безпосередньо зачіпає доходи держави, громадян і юридичних осіб – суб’єктів економічних відносин. Саме тут перетинаються всі інтереси – у співвідношенні доходів і ставок податків, а також у співвідношенні державних і місцевих податків.
Враховуючи змістовність різних видів податків, беручи до уваги практику їх стягування, запропоновано групування податків, яке упорядковано за певними ознаками (рис. 1) і дає змогу бачити складнощі реформування системи, оскільки ознаки пересікаються. Тому на стадії формування ресурсної бази державного управління і місцевого самоврядування групування податків має відповідати на питання «за рахунок чого», а на стадії використання – «на що». Система оподаткування впливає на інвестиційну ситуацію, тому податкові інструменти доцільно використовувати для стимулювання зростання всіх джерел інвестицій (власних, позикових і бюджетних) відповідно до пріоритетів розвитку національної і регіональних економік.


Вдосконалення податкової політики держави нерозривно пов’язане із загальними економічними реформами в країні, які стимулюють підприємництво, знімають небезпеку реприватизації і обмежень для інвестицій. Але стосовно об’єкта і предмета дослідження найважливішим напрямом удосконалення податкової системи в рамках взаємозв’язків держави і платників податків є вдосконалення податкового державного адміністрування, матеріальним змістом якого є державний податковий механізм.
Вдосконалення адміністрування оподаткування має як внутрішнє, так і зовнішнє значення. Внутрішнє пов’язане з організацією, професіоналізмом і методами збирання податків. Зовнішнє – зі зменшенням завдяки застосовуваним методам можливостям ухилення від податків підприємцями і громадянами.
Ефективна податкова політика повинна відповідати принципам законодавчої стабільності; рівномірності розподілу податкового тягаря, пропорційного доходам; рівності всіх перед законом (нейтральності); відкритості інформації і водночас дотримання податкової таємниці; мінімізації втрат в адмініструванні податків; довіри платників податків до держави.
Розділ 3. Удосконалення податкової системи: актуальність і напрями податкової політики. У розділі розкрито умови удосконалення державної податкової політики в Україні і запропоновано основні напрями підвищення ефективності її механізму.
Податкову політику спрямовано, головним чином, на виконання податковою системою фіскальної функції – на наповнення бюджету, тоді як найважливіший її принцип – сприяти розвитку економіки як основи поліпшення добробуту громадян. Взаємозв’язок податкової системи з іншими секторами соціальної організації суспільства позитивно позначається на економіці, виконуючи, таким чином, не тільки для держави, але і для суспільства економічні функції забезпечення загальних потреб країни. Цей взаємозв’язок забезпечується державною податковою політикою.
Довіра і моральні зобов’язання один перед одним держави і платників податків є додатковою формою, додатковим способом підвищення ефективності податкової системи і податкової політики держави. Вона скорочує витрати на ризики недоотримати податок (для держави) або бути викритим у приховуванні податків (для бізнесу і громадян), витрати на судові тяжби. Ці непродуктивні витрати могли би бути використані в економіці з віддачею. Звичайно, можливості податкових структур держави працювати в просторі і атмосфері довіри значною мірою залежать від справедливості соціальної політики, яка забезпечується за рахунок податків, – справедливості, що розуміється як відповідність соціальної віддачі економічному внеску. Державна податкова політика повинна сприяти партнерській взаємодії бізнесу і податкових служб. Партнерство припускає врахування інтересів обох сторін. Тобто фундаментальним принципом державного забезпечення партнерства відносин податкових служб і підприємницьких структур повинен стати не тільки і не стільки фіскальний, скільки такий контроль, який дозволяє податковій системі надавати допомогу підприємцям у виконанні їх функціонального обов’язку перед країною (надання робочих місць) і державою (збір і соціальне спрямування податків). Схема такої взаємодії відображена на рис. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Змістовна структура податкового адміністрування

Таким чином, удосконалення податкової політики держави має бути направлено як на зниження податкового навантаження і вирішення найважливіших для бізнесу питань (ліквідацію бар’єрів, перешкоджаючих нарощуванню інвестицій), так і на забезпечення більшої прозорості відносин платників податків і держави, поліпшення податкового механізму і звуження можливостей для ухилення від оподаткування.
Цілі і задачі конкретного реформування повинні бути сформульовані в межах Державної податкової доктрини України, а методи і засоби їх вирішення – в Загальній концепції податкової політики і основних напрямах розвитку податкової системи України. У цих документах доцільно відобразити найважливіші напрями вдосконалення податкової служби і процес модернізації її структури, а також визначити умови, що забезпечують ефективне вирішення покладених на неї задач чинним законодавством з урахуванням тенденцій розвитку податково-бюджетної системи й економіки країни в цілому.
Загальну картину формування, а отже, і реформування державою податкової системи представлено на рис. 3, де під податковою політикою розуміється державний механізм урівноваження за допомогою податків вирішення соціальних і економічних задач; під податковою системою – структура оподаткування фізичних і юридичних осіб; під податковим навантаженням – відношення суми податків до податкової бази (валової доданої вартості, прибутку, доходів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Механізм формування (реформування) державою податкової
політики і податкової системи

Податкова система – не тільки механізм державного регулювання економіки, але і основний провідник державних інтересів, основний шлях формування доходів бюджету, обмеження зростання цін і заборони інфляції. Методичні напрями її вдосконалення (реформування), перетворення її в дійсно ефективний механізм державного регулювання економіки повинні відповідати функціям податків і принципам оподаткування. Тоді їх використання забезпечить стійкість податкової системи.

ВИСНОВКИ

Основний науковий результат дисертаційної роботи міститься в розробці механізму державної податкової політики, адекватного вимогам соціально орієнтованої ринкової економіки.
Загальні висновки і результати дослідження зводяться до наступного.
1. Необхідність формування ефективного механізму державної податкової політики визначається її недостатнім впливом на надходження державних та місцевих доходів, що стримує перехід до інноваційної моделі розвитку суспільства, побудування соціально орієнтованої економічної системи.
Зважаючи на те, що податкова система – це універсальний механізм державного управління суспільством, його економічною складовою забезпечення ефективності та соціальної спрямованості економічного зростання передбачає переформування державної податкової політики із переважно фіскальної в більш гнучку, з елементами податкового стимулювання домашніх господарств та бізнесу. Цей перехід повинен супроводжуватися формуванням сучасного податкового механізму держави і передбачати неможливість повернення до надмірного адміністративного тиску на платників податків.
2. Ефективна податкова система формується із урахуванням історичного досвіду, особливостей національного господарства, у відповідності до функцій податків та на підставі принципів оподаткування. Вона забезпечує баланс соціальної справедливості та економічної ефективності. Вимогами до податкової системи, яку можна вважати ефективною, є:
простота та прозорість за кількістю податків та зборів;
стійкість баз оподаткування для відповідних податків та збільшення частини податків на споживання;
забезпечення мінімізації ухилення від оподаткування;
введення єдиних ставок податків для усієї території країни при наданні прав регіонам щодо їх зниження для стимулювання розвитку приоритетних галузей та виробництв, але без зменшення відрахувань до вище розташованих рівнів управління.
3. Розвиток податкової системи, ефективне застосування різних видів податків залежить від удосконалення механізму податкового державного управління. Це – податкові служби, їх структура, кадри, характер взаємовідносин з платниками податків. Для розвитку механізму податкового управління необхідно вирішити наступні питання:
реорганізація бізнес-процесів (це – завдання держави і уряду) та створення нової організаційно-технологічної моделі діяльності податкових органів;
модернізація системи обліку платників податків і побудування ефективно діючого загальнодержавного механізму реєстрації юридичних осіб;
застосування економіко-математичних і статистичних моделей аналізу та прогнозування у податкових органах;
удосконалення системи обліку платежів;
централізація інформації та обробки даних в податковій сфері, створення та впровадження великомасштабних автоматизованих інформаційних систем.
4. Найважливішим елементом податкового механізму є податкове навантаження. Це узагальнююче поняття, що характеризує ту частину виробленого суспільством продукту, яка перерозподіляється у доход держави через податковий механізм з урахуванням рівня суспільних потреб. За результатами аналізу різних методик розроблений алгоритм визначення податкового навантаження, який містить:
моніторинг діючого законодавства країни, регламентуючого базу оподаткування;
складання реєстру податків та визначення осіб, що їх сплачують;
розділення розмірів податків по суб’єктах оподаткування;
розрахунок сумарного розміру податків, які сплачують різні суб’єкти оподаткування;
розрахунок податкового навантаження на різних суб’єктів оподаткування – юридичних та фізичних осіб.
5. Для порівняння фактичного рівня податків в Україні з міжнародними стандартами застосований податковий коефіцієнт (tax ratio), який з позиції платників податків виступає як показник податкового тиску (tax burden). Податковий коефіцієнт є інтегральним показником і розраховується як часткове від розділу суми сплачених податків на валовий внутрішній продукт. В умовах України, при невисокому життєвому рівні населення, слабкій конкурентоспроможності більшості підприємств, курс на загальне зниження податків не може бути ефективним. Податкове навантаження буде знижатися по відношенню до споживання та підвищуватися по відношенню до бізнесу, що загрожує країні стратегічними утратами як економічного, так і соціального характеру.
6. Система відносин з приводу податків являє собою сукупність блоків відносин з прямими та зворотними зв’язками: держава – податкова політика – податкова система – податкове навантаження – платники податків – держава. Коли між платниками податків і державою є довіра, уся система податкових відносин буде працювати ефективно. Але довіра, моральні зобов’язання держави та платників податків не можуть замінити юридичних форм організації взаємовідносин. Довіра є додатковим засобом підвищення ефективності податкової системи та податкової політики держави.
7. Умовою ефективності податкового механізму є його відповідність функціям податків, принципам оподаткування, вимогам сучасної податкової політики та організації управління у податковій сфері. Основними напрямами формування ефективної податкової системи країни є:
визначення податкового потенціалу;
урахування податкового потенціалу як бази для встановлення податкового навантаження;
встановлення податкового навантаження, верхня межа якого не стримує економічного розвитку та життєдіяльності суб’єктів оподаткування.
Ефективність податкової системи визначається таким збільшенням надходжень до бюджету, при якому росте виробництво та обсяги реалізації, а податок на одиницю продукції (послуг) знижується, тобто збільшення надходжень здійснюється не за рахунок збільшення кількості податків та ставок оподаткування, а за рахунок зростання прибутку у суб’єктів господарювання і доходів громадян.
8. Методи реформування податкового механізму повинні відповідати функціям податків та принципам оподаткування, тоді їх використання забезпечує стійкість податкової системи та ефективність податкової політики.
Сукупність методів формування податкового механізму, адекватного вимогам соціально орієнтованої ринкової економіки, складають:
метод протяжності за часом, який дозволяє враховувати та реалізовувати в податкових інструментах мінливі умови країни, адаптуватися до них, не порушуючи виробничі процеси, а стимулюючи їх розширення та розвиток; його застосування забезпечує соціальну адекватність податкової системи;
метод урахування співвідношення рівня оподаткування та пільг, забезпечуючи при цьому гнучкість податкової системи, здатність держави до фінансового саморегулювання;
метод оптимізації податкового навантаження як процесу досягнення публічного консенсусу держави, бізнесу та громадян відносно соціально-економічної політики та її бюджетного забезпечення; його застосування породжує довіру платників податків до держави, а податки як тягар хоч би і не повністю перетворює у податки довіри;
метод визначення точки максимально припустимого податкового навантаження (по економіці в цілому та по окремих підприємствах), за межами якого фіскальна функція податків витісняє стимулюючу та регулюючу функції, а податковий тиск становиться негативним для економіки; застосування цього методу забезпечує узгодження інтересів держави та платників податків, упереджує негативні наслідки для економіки та суспільства.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях
1. Лаврешов А.Ю. Налоги как инструмент государственной социально-экономической политики / А.Ю. Лаврешов // Менеджер. – 2004. – № 4(30). – С. 134-139.
2. Лаврешов А.Ю. Формування ефективної системи оподаткування на місцевому рівні / А.Ю. Лаврешов // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків: Вид во ХарРІНАДУ «Магістр», 2004. – ч. 2, вип. 21, серія «Актуальні проблеми державного управління». – С. 120-124.
3. Лаврешов А.Ю. Податкові пільги та їх ефективність у реалізації державної податкової політики / А.Ю. Лаврешов // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ: ДРІДУ, 2005. – Вип. 1(19). – С. 176-178.
4. Лаврешов А.Ю. Довіра між державою і платником податків як чинник ефективності податкової системи / А.Ю. Лаврешов // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2006. – Вип. 3(30). – С. 109-116.
5. Лаврешов А.Ю., Саєнко Б.Є. Про проблему податкового навантаження / А.Ю. Лаврешов, Б.Є. Саєнко // Теорія і практика державного управління: зб. наук. праць Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2006. – Вип. 3(15). – С. 185-189.
Особистий внесок: обґрунтування механізму визначення оптимального податкового навантаження в умовах ринкової економіки.
Матеріали наукових конференцій
6. Лаврешов А.Ю. Податкові пільги і підвищення ефективності діяльності підприємств / А.Ю. Лаврешов // Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів: четверта Всеукраїнська наук.-практ. конф., 11-13 травня 2006 р.: тез.доп. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 116-119.

АНОТАЦІЯ

Лаврешов А.Ю. Ефективна державна податкова політика як механізм соціально орієнтованої ринкової економіки. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2008.
Дисертацію присвячено розробці механізму державного управління оподаткуванням, адекватного соціально орієнтованій ринковій економіці. У дисертації досліджено теоретичні проблеми і прикладні аспекти щодо розробки ефективної державної податкової політики.
Сформульовано вимоги до концепції розвитку ефективної податкової системи з урахуванням закономірностей її історичної еволюції, обумовлених характером держави і станом її економіки. Визначено співвідношення функції податків і базових принципів оподаткування, яке дозволяє найповніше реалізувати пріоритети державної податкової політики і відповідає критерію її соціально-економічної ефективності. Запропоновано методи розрахунку податкового навантаження. Визначено місце податкової системи у податковій політиці держави і розроблено модель механізму ефективної податкової політики. Розроблено і впроваджено рекомендації з розробки дієвих управлінських рішень щодо організації та здійснення стягування податків.
Ключові слова: податкова політика, податкова система, функції податків, принципи оподаткування, податкове адміністрування, податкове навантаження, податковий механізм.

АННОТАЦИЯ

Лаврешов А.Ю. Эффективная государственная налоговая политика как механизм социально ориентированной рыночной экономики. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2008.
В диссертации методологически обоснованы закономерности динамичности государственной налоговой политики и гибкости структуры налоговой системы; выявлены принципы обеспечения эффективности реализации каждой из функций налогов и налогообложения – фискальной, регулирующей, социальной. Определены узловые проблемы налоговой системы Украины, вызванные неустойчивостью законодательства, сложностью налогового администрирования и налоговой нагрузкой на доходы и прибыль.
Сформулированы требования к концепции развития эффективной налоговой системы с учётом закономерностей её исторической эволюции, обусловленных характером страны и состоянием её экономики. Обосновано соотношение функций налогов и базовых принципов налогообложения, позволяющее наиболее полно реализовать приоритеты государственной налоговой политики и отвечающее критерию её социально-экономической эффективности.
Обоснованы обязательные условия эффективности налоговой политики и сформулированы требования к её формированию, определены факторы обеспечения эффективной налоговой системы. Установлена зависимость между эффективностью налоговой политики и качеством налогового администрирования. Обоснованы пути формирования отношений доверия и партнёрства как базовой основы эффективной реализации государством налоговой политики. Аргументированы методы расчёта налоговой нагрузки в целом по стране и для налогоплательщиков в частности.
Установлено, что налоговая система – универсальный механизм государственного управления обществом, его экономическим блоком, и поэтому его эффективность не может измеряться только наполнением бюджета. С учётом значения фискальной функции налогов обосновано, что в условиях рыночной экономики эффективность налоговой системы выходит за пределы соотношения «бюджет – экономика» и охватывает вопросы согласования государством интересов бюджета, работодателей и наёмных работников.
Определено место налоговой системы в налоговой политике государства и разработан механизм эффективной налоговой политики.
Разработаны и внедрены предложения по совершенствованию методики налогообложения субъектов на основе эффективной налоговой нагрузки и рекомендации по выработке действенных управленческих решений при организации и осуществлении взимания налогов.
В работе определены пути и способы совершенствования государственной налоговой политики в Украине на основе проведенного анализа теории и практики налогообложения.
Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, функции налогов, принципы налогообложения, налоговое администрирование, налоговая нагрузка, налоговый механизм.

SUMMARY

Lavreshov A.Yu. Effective state policy as the mechanism of social oriental market economy. – Manuscript.
Thesis for the candidate of sciences on state administration in speciality 25.00.02 – Mechanisms of State Administration. – Donetsk State University of management of Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2008.
The thesis deals with investigation of social problems and applied aspects concerning development of the effective state tax policy.
The requirements to the concept of the effective tax system development are formulated taking into consideration the regularities in its historical evolution which are reasoned by the state character and the economic situation in the state. The relationship between functions of taxes and basic principles of taxation are defined, this makes possible realization of the state tax policy priorities and responds to the criterion of its socio-economic efficiency. It has been stated that the main problems of the Ukrainian tax system are caused by unregulated legislation, non-simple tax administration and tax burden on profit. The methods are offered to calculate the tax burden. The place of the tax system in the state tax policy is determined, and the block-schema of the model for its reforming as the mechanism of effective tax policy is built. The recommendations on development of effective managerial decisions as for organization and collection of taxes are worked out and put into practice.
Key words: tax policy, tax system, functions of taxes, principles of taxation, tax administration, tax burden, mechanism, socio-economic efficiency.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking