Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин

 

БАБЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НЕЗАКОННОМУ КУЛЬТИВУВАННЮ НАРКОТИКОВМІСНИХ РОСЛИН

Спеціальність 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Женунтій Володимир Іванович, Київський регіональний центр
Академії правових наук України, головний науковий співробітник

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Музика Анатолій Ананійович,
Державний науково-дослідний інститут МВС України, головний
науковий співробітник

кандидат юридичних наук, доцент Юзікова Наталія Семенівна,
Дніпропетровський національний університет,
завідуюча кафедрою кримінального права та процесу

Провідна установа:
Київський національний університет внутрішніх справ, м. Київ

Захист відбудеться „5” _червня__2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 в Академії адвокатури України (01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27.

Автореферат розісланий „4” травня 2007 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.П. Кучинська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Поширення наркоманії в Україні останнім часом набуває рис великомасштабного асоціального явища, яке спричинює руйнування фізичного і морального здоров’я нації, її генофонду, правопорядку, інтелектуального та економічного потенціалу суспільства. Ситуація ускладнюється наявністю власної сировинної бази наркотиків рослинного походження.
За кримінально-правовою статистикою МВС протягом 2000-2005 рр. з незаконного обігу наркотиків в Україні у переважній більшості вилучалися вироби з маку або конопель. Так, у 2000 р. було вилучено 26, 1 т різних наркотичних засобів (питома вага наркотиків рослинного походження становила 98 %), у 2001 р. – 29 т (94%), протягом 2002-2005 років цей показник у середньому дорювнював 99%. Отже, середній показник вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів рослинного походження протягом 2000-2005 рр. становив близько 97,5 %.
Незаконне культивування наркотиковмісних рослин в Україні перетворилося на один з домінуючих видів сільської злочинності, що характеризується високим рівнем латентності та значним впливом на наркотизацію суспільства. Суспільна небезпечність такої діяльності визначається багатьма факторами. По-перше, у загальній кількості злочинів, вчинюваних в Україні, питома вага таких, що мають місце у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, перевищує 13,4%, а незаконний посів або вирощування наркотиковмісних рослин є першою стадією незаконного обігу наркотиків рослинного походження (виробництва, перевезення, збуту, придбання тощо) і тому виступає головною передумовою існування переважної його частини; по-друге, у загальній структурі наркозлочинів цей вид протиправної діяльності посідає одну з трьох домінуючих позицій (за 2005 р. у сфері незаконного обігу наркотиків за ознаками ст. 309 КК України зареєстровано 35410 випадків (54,46%), за ст. 307 КК України – 18046 (27,75%), за ст. 310 КК України – 5228 (8,04%)); по-третє, загальна кількість та питома вага злочинів, що вчиняються з метою здобування коштів на придбання наркотичних засобів, і таких, що вчинені у стані наркотичного сп’яніння є дуже високими (лише у 2005 р. наркомани та особи в стані наркотичного сп’яніння вчинили понад 16 тис. злочинів), тобто незаконне культивування наркотиковмісних рослин безпосередньо впливає на криміногенну ситуацію в Україні.
Розповсюдженість незаконного культивування наркотиковмісних рослин зумовлює інші негативні явища: збільшується кількість організованих злочинних груп, що спеціалізуються на постачанні з сільської місцевості до великих промислових та обласних центрів наркотичної сировини з подальшим її збутом; зростає кількість злочинів, вчинених у сфері незаконного обігу наркотиків рослинного походження; спостерігається значне збільшення споживачів наркотичних засобів, вироблених із снотворного маку та конопель тощо. Очевидні стійкі тенденції до подальшого зростання злочинів, пов’язаних із незаконним вирощуванням наркотиковмісних рослин, що у свою чергу слугуватиме детермінуючим фактором для погіршення як наркотичної, так і криміногенної ситуації у державі в цілому.
Наведене й зумовило обрання теми дисертаційного дослідження та свідчить про її актуальність.
Стан дослідження проблеми і ступінь наукової розробки теми. Дослідженням окремих питань, пов’язаних з незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин, займалося чимало вітчизняних і зарубіжних вчених. Проблемам кримінальної відповідальності й покарання присвячені роботи Л.М. Анісімова, М.І. Ожиганова, М.М. Кадирова, А.А. Альохіна, В.М. Смітієнко, Ю.В. Бауліна, А.А. Музики, Н.А. Мірошниченко, Є.В. Фесенка, М.П. Селіванова, М.С. Хруппи, В.О. Глушкова, Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, Л.В. Дороша, О.О. Ковалкіна, Л.І. Романової, В.М. Курченка та ін. Окремі кримінологічні аспекти протидії незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин висвітлено в дослідженнях А.О. Габіані, Е.Г. Гасанова, В.І. Шакуна, О.М. Джужі, А.П. Закалюка, В.І. Женунтія, Е.В. Расюка, Р.М. Павленка та ін. Разом з тим, переважна більшість таких досліджень проводилася протягом 1980-1999 років минулого сторіччя; отримані за таких умов дані не досить точно відображають сучасну ситуацію в сфері незаконного обігу наркотиків. Також дотепер немає єдиного як міжгалузевого, так і правового підходу до цього феномена. Комплексного кримінологічного дослідження проблеми запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин в Україні взагалі не проводилося.
Викладене свідчить про своєчасність узагальнення теоретичного й емпіричного матеріалу, оцінки тенденцій розвитку незаконного культивування наркотиковмісних рослин, вивчення його впливу на інші негативні процеси та вирішення на цій підставі низки проблем, пов’язаних із внесенням пропозицій щодо їх розв’язання в теорії науки, нормотворчості та практиці органів внутрішніх справ.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дисертаційного дослідження є складовою частиною наукових досліджень, передбачених планом Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ і кафедри кримінального права та кримінології інституту, спрямованої на виконання вимог п. 2.3. Наказу Міністерства внутрішніх справ України „Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 років” від 05.07.2004 р. за № 755, а також ґрунтується на основних положеннях Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 рр., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 р. за № 26-р.
Мета і завдання дослідження. Концептуальною метою дисертаційного дослідження є комплексне розв’язання основних теоретичних і практичних проблем запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин в Україні, формування на цій основі науково обґрунтованих положень і рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства й практики його застосування, розроблення шляхів підвищення ефективності запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин в Україні. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання певних завдань, що становлять зміст дисертаційного дослідження, а саме:
1) визначити стан наукового розроблення проблеми незаконного культивування наркотиковмісних рослин у сучасній кримінології та суміжних науках на сьогочасному етапі розвитку суспільства;
2) надати розгорнуту кримінально-правову характеристику незаконного культивування наркотиковмісних рослин;
3) проаналізувати стан і тенденції незаконного культивування наркотиковмісних рослин, за його результатами побудувати прогноз розвитку ситуації у цій сфері та передбачити її вплив на інші види злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків;
4) провести аналіз практики застосування кримінально-правових норм про відповідальність за незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель та визначити шляхи її подальшого вдосконалення;
5) виявити найбільш типові кримінологічні властивості особи злочинця, протиправна діяльність якого пов’язана з незаконним посівом або вирощуванням наркотиковмісних рослин;
6) дослідити специфіку детермінації існування та поширення злочинів цього виду;
7) з урахуванням отриманих під час дослідження даних окреслити недоліки чинного законодавства, що регулює боротьбу з незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин, запропонувати науково обґрунтовані заходи, спрямовані на їх усунення;
8) сформувати і обґрунтувати рекомендації практичним співробітникам органів внутрішніх справ із запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин на загальному, спеціальному й індивідуальному рівнях.
Об’єктом дисертаційного дослідження є безпосередньо явище незаконного культивування наркотиковмісних рослин, а також специфічні суспільні відносини, що складаються у зв’язку з його існуванням.
Предмет дослідження складають кримінально-правова та кримінологічна характеристики незаконного культивування наркотиковмісних рослин; причини та умови, що його детермінують; практика реагування на це явище державних органів (у тому числі органів внутрішніх справ); шляхи підвищення ефективності запобігання.
Методи дослідження. З огляду на поставлену мету методологічним підґрунтям наукового дослідження стали філософсько-діалектичні закони і категорії теорії пізнання, основні логіко-гносеологічні принципи та прийоми пізнання соціальних явищ. У процесі дослідження використовувалися такі методи:
- історичний – у процесі аналізу розвитку кримінологічної думки щодо проблеми злочинів у сфері незаконного культивування наркотиковмісних рослин;
- порівняльно-правовий – у визначенні підходів до розв’язання проблеми незаконного культивування наркотиковмісних рослин в Україні й за кордоном;
- системно-структурний – під час розгляду кількісних та якісних характеристик незаконного культивування наркотиковмісних рослин і типології осіб, які вчиняють ці злочини;
- конкретно-соціологічний – у ході аналізу правозастосовчої практики, зокрема під час вивчення кримінальних справ, вироків суду, опитування працівників, які безпосередньо ведуть боротьбу з незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин;
- статистичний – під час збирання та опрацювання статистичних даних щодо кількісних та якісних характеристик незаконного культивування наркотиковмісних рослин, його причин та умов, а також особи злочинця;
- контент-аналітичний – у процесі аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури, матеріалів преси та електронних видань стосовно напрямів і заходів запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин.
Ці та інші методи наукового дослідження використовувалися у діалектичному взаємозв’язку та взаємодії.
Нормативну базу дослідження становлять Конституція України, чинне кримінальне, кримінально-процесуальне, адміністративне законодавство, відомчі нормативні акти, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ України у сфері запобігання незаконному наркообігу, постанови Пленуму Верховного Суду України. У дослідженні проаналізовано законодавство країн СНД, США, Китаю, Італії, Іспанії, Франції.
Емпіричну базу дисертаційного дослідження утворюють матеріали статистичної звітності за основними результатами діяльності ОВС, Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків, Державного комітету статистики, Департаменту інформаційних технологій за період з 1994 по 2005 роки. Здійснено вивчення та аналіз за спеціально розробленою анкетою 510 архівних кримінальних справ, розглянутих судами різних регіонів України (Донецької, Харківської, Київської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Вінницької, Львівської, Полтавської, Волинської, Житомирської обл. та Автономної Республіки Крим) у 2000-2005 роках за ознаками ст. 229 3 КК України 1960 р. та ст. 310 КК України 2001 р. Крім цього, проведено анкетування 350 працівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо займаються протидією незаконному обігу наркотиків. Проведено вивчення періодичної преси та електронних видань.
Під час дослідження використовувався також особистий досвід роботи дисертанта на посадах слідчого у територіальних органах внутрішніх справ, а також викладача кафедри кримінального права та кримінології Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, що присвячене теоретичним та практичним проблемам запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин, вивченню комплексу його причин та умов, визначенню шляхів підвищення ефективності запобігання органами внутрішніх справ цьому антисуспільному явищу.
До найбільш вагомих результатів, що відбивають наукову новизну дисертаційного дослідження, є теоретичні положення і практичні рекомендації, які винесені на захист. У дисертації:
- обґрунтовано доцільність віднесення до предмета злочину ст. 310 КК України поряд із снотворним маком та коноплями будь-якої наркотиковмісної або психотроповмісної рослини: кокаїновий кущ, трава ефедри, різного роду гриби, які містять мескалін псилоцибін або псилоцин, а також наркотиковмісні кактуси та ліани;
- визначено поняття незаконного культивування наркотиковмісних рослин, що трактується як протиправний посів, вирощування чи висаджування у будь-який ґрунт придбаної розсади снотворного маку, конопель, кокаїнового куща, трави ефедри, грибів, що містять мескалін, псилоцибін чи псилоцин, а також наркотиковмісних кактусів та ліан;
- аргументовано необхідність розмежування предмета злочину в залежності від його кількісних ознак на „невеликий розмір” – до 50 рослин (за такі дії передбачити адміністративну відповідальність); „кримінально-караний” або істотний – від 50 до 500 (мінімальна кількість наркотиковмісних рослин, за наявності якої можлива кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 310 КК); „значний розмір” – від 500 до 1000 рослин (ч. 2 ст. 310 КК); „великий розмір” – від 1000 до 2000 рослин (ч.3 ст.310 КК); „особливо великий розмір” – понад 2000 рослин (ч. 4 ст.310 КК України);
- доведено, що кваліфікуючими ознаками ст. 310 КК України також повинні бути: повторність вчинення злочину; вчинення діяння за попередньою змовою групою осіб; якщо предметом дій були наркотиковмісні рослини у значному, великому та особливо великому розмірах; незаконне культивування наркотиковмісних рослин з метою збуту; незаконне культивування наркотиковмісних рослин організованою групою; із залученням неповнолітнього; шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;
- запропоновано доповнити ст. 310 КК України частинами 3, 4 та 5, а діяння, які підпадають під її ознаки розподілити з урахуванням ступеня суспільної небезпеки дій відповідно до ст. 12 КК України на злочини невеликої тяжкості, середньої, тяжкі та особливо тяжкі злочини;
- запропоновано передбачити можливість звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину невеликої тяжкості осіб, які до їх викриття добровільно знищили або здали наркотиковмісні чи психотроповмісні рослини та сприяли розкриттю злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів;
- вперше на основі вивчення та аналізу статистичних даних розроблено кримінологічну характеристику незаконного культивування наркотиковмісних рослин, проаналізовано динаміку та кореляційні зв’язки цих злочинів з іншими у сфері незаконного обігу наркотичних засобів;
- на підставі отриманих кількісно-якісних показників виявлено тенденції злочинності з незаконного культивування снотворного маку чи конопель, побудовано прогноз розвитку наркоситуації в Україні до 2010 року;
- розроблено типологію осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин в Україні, визначено основні мотиви цієї діяльності;
- набуло узагальнення та подальшого розвитку вивчення специфіки причин та умов цього явища;
- обґрунтовано положення про доцільність заборони будь-якого, в тому числі і ліцензійного, культивування наркотиковмісних рослин в Україні;
- визначено місце та роль ОВС у системі запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин;
- вперше за низкою напрямків наведено комплексну систему заходів загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання органами внутрішніх справ злочинам, передбаченим ст. 310 КК України;
Практичне значення одержаних результатів. Запропоноване дисертаційне дослідження має як теоретичне, так і практичне значення. Робота сприяє поглибленню наукових знань про об’єкт дослідження, заповненню прогалин у науці відносно запобігання досліджуваним злочинам. Висновки, які містяться в роботі, значно розширюють наукові знання про природу та закономірності існування злочинів, пов’язаних з незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин, розкривають їх вплив на інші негативні антисуспільні явища. Одержані результати сприяють поглибленню знань про особу злочинця, про причини та умови цього негативного явища. Результати дослідження можуть бути також використані: - в законотворенні з питань удосконалення кримінально-правової норми, передбаченої ст. 310 КК України; - у правозастосуванні – з питань правильної кваліфікації дій, що містять ознаки незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також відмежування цього злочину від інших. Отримані автором висновки можуть бути використані іншими авторами під час видання відомчих нормативних актів з організації запобігання незаконному обігу наркотиків рослинного походження. Результати дослідження можуть використовуватися в практичній діяльності з питань кваліфікації злочинів, організації їх запобігання, а також у підготовці до видання навчальних посібників, лекцій, методичних рекомендацій з метою вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ.
Апробація результатів дослідження Основні теоретичні положення дослідження викладені в наукових публікаціях автора та доповідалися і обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях „Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у сучасних умовах” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.), „Питання реформування кримінального судочинства” (м. Донецьк, 2005 р.), „Забезпечення безпеки дорожнього руху: науково-методичні аспекти, організаційно-практичні проблеми, перспективи та шляхи їх вирішення” (м. Донецьк, 2006 р.), та міжнародній науковій конференції „Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми” (м. Донецьк, 2006 р.). Окрім цього, робота пройшла обговорення та рецензування на кафедрі кримінального права та кримінології Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ. Окремі із сформульованих підходів та положень використовуються автором і викладачами кафедри у навчальному процесі зі студентами та курсантами Донецького юридичного інституту.
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені в чотирьох статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях, та чотирьох доповідях на міжнародних науково-практичних конференціях.
Структура роботи обумовлена метою, завданням дослідження, його об’єктом та предметом і складається зі вступу, трьох розділів, які містять 10 підрозділів, висновків (до кожного розділу та загальних висновків до всієї роботи), а також списку використаних джерел (256 найменувань) і додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 196 сторінок, повний обсяг – 263 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертації обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета і завдання дослідження, визначені об’єкт та предмет дослідження, методи, зв’язок із науковими програмами та планами, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, показаний особистий внесок здобувача, вказана апробація результатів дисертацій та її структура.
Перший розділ „Кримінально-правова характеристика незаконного культивування наркотиковмісних рослин” складається із чотирьох підрозділів.
У підрозділі 1.1 „Історико-правовий нарис кримінальної заборони на культивування наркотиковмісних рослин та сучасний стан проблеми ” висвітлюється історія розповсюдження зловживання наркотиками, які вироблялися з наркотиковмісних рослин, починаючи з часів мінойської культури (III тис. до н.е.) і закінчуючи сьогоденням. У роботі зазначається, що починаючи з ХII і до ХXI ст. відмічається розповсюдженість зловживання наркотичними засобами населенням країн, в яких традиційно вирощували снотворний мак, коноплі, коку – у Єгипті, Індії, Китаю, Південній Америці а також за їх межами. На початку ХХ ст. ця проблема торкнулася і України, яка на той час вже мала власну сировинну базу наркотиковмісних рослин.
У підрозділі аналізуються законодавчі акти Перу – 1550 р.; Китаю – 1729 р., 1796 р., 1800 р.; Єгипту – 1879 р.; Нью-Йорку -1953 р., 1961 р., а також національного антинаркотичного законодавства, які спрямовувалися на протидію наркоманії, в результаті чого робиться висновок, що протягом багатьох сторіч у світі не вироблено дієвих механізмів протидії культивуванню наркотиковмісних рослин (за винятком Китаю). Особливо гострою ця проблема є в Україні. Підкреслюється, що правова врегульованість обмеження культивування наркотиковмісних рослин сприятиме вирішенню проблем немедичного споживання наркотиків та злочинності в цілому.
Підрозділ 1.2 „Об`єктивні ознаки незаконного культивування наркотиковмісних рослин ” розглядаються об’єкт, предмет і об’єктивна сторона незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. Виявлено певні розбіжності у розумінні безпосереднього об’єкта злочину; на думку автора вони можуть бути вирішені шляхом виділення додаткового безпосереднього обов’язкового об’єкта. Дисертант вважає, що незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель є однією із складових незаконного обігу наркотиків і тому ці злочини здатні завдавати шкоди здоров’ю населення. Але перш ніж виникне загроза здоров’ю населення порушується встановлена державою заборона на культивування без відповідного дозволу наркотиковмісних рослин, і тому це варто розглядати як додатковий безпосередній обов’язковий об’єкт. Обґрунтовується доцільність законодавчого віднесення до предмета злочину, передбаченого ст. 310 КК України, поряд із снотворним маком та коноплями, будь-якої наркотиковмісної або психотроповмісної рослини: кокаїнового куща, траву ефедри, різного роду грибів, які містять мескалін, псилоцибін або псилоцин, а також наркотиковмісних кактусів та ліан.
Дисертант доходить висновку про необхідність доповнення ст. 310 КК України частинами 3, 4 та 5, а діяння, які підпадають під її ознаки, з урахуванням вимог ст. 12 КК України та ступеня суспільної небезпеки таких дій розподілити на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Доводиться необхідність розмежування предмета злочину в залежності від кількості рослин на „невеликий розмір” – до 50 рослин (за такі дії передбачити адміністративну відповідальність); „кримінально-караний або істотний” – від 50 до 500 (мінімальна кількість наркотиковмісних рослин, за наявності якої можлива кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 310 КК); „значний розмір” – від 500 до 1000 рослин (ч. 2 ст. 310 КК); „великий розмір” – від 1000 до 2000 рослин (ч.3 ст.310 КК); „особливо великий розмір” – понад 2000 рослин (ч. 4 ст.310 КК України).
Розглядається доцільність введення об’єднуючого терміну „незаконного культивування наркотиковмісних рослин”, який передбачає протиправний посів або вирощування, чи висаджування у будь який ґрунт придбаної розсади наркотиковмісних рослин.
Підрозділ 1.3 „Суб`єктивні ознаки незаконного культивування наркотиковмісних рослин” присвячений розгляду суб’єктивної сторони та суб’єкта злочину. Автор підтримує думку тих науковців, які вважають, що незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель може бути вчинений лише з прямим умислом. Вчинення цих дій з необережності виключає кримінальну відповідальність. Під час скоєння злочину особа усвідомлює, що висіває або вирощує заборонені до культивування наркотиковмісні рослини і бажає це робити. Сам характер об’єктивної сторони незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель припускає вчинення злочину тільки з прямим умислом, оскільки в законі має місце пряма вказівка законодавця на „незаконність дій”. Отже, навмисність посягання випливає з його опису у законі, а також з міжнародного законодавства (у частині 1 ст. 36 Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 р. міститься пряма вказівка на умисність таких злочинів). За українським кримінальним законодавством незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель може бути вчинений фізичною, осудною особою, яка на момент вчинення злочину досягла віку 16 років. Відповідальність юридичних осіб виключається.
Під час аналізу кваліфікуючих ознак злочину автор підкреслює важливість суб’єктивних ознак для правильної кваліфікації дій. На основі вивчення судово-слідчої практики аргументується необхідність доповнення ст. 310 КК України наступними кваліфікуючими ознаками: повторність вчинення злочину; вчинення діяння за попередньою змовою групою осіб; якщо предметом дій були наркотиковмісні рослини у значному, великому, та особливо великому розмірах; незаконне культивування наркотиковмісних рослин з метою збуту; із залученням неповнолітнього; незаконне культивування наркотиковмісних рослин організованою групою або шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Дисертант підтримує позицію щодо необхідності передбачити можливість звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину невеликої тяжкості осіб, які до їх викриття добровільно знищили або здали наркотиковмісні чи психотроповмісні рослини та сприяли розкриттю злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів .
Підрозділ 1.4 „Відмежування незаконного культивування наркотиковмісних рослин від суміжних складів злочинів” Узагальнюючи зазначене питання, дисертант робить висновок, що, незважаючи на відносну схожість незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель з іншими злочинами, цьому складу злочину притаманні специфічні ознакі, що зумовлюють його відмінність. Цей злочин відрізняється від інших за об’єктом посягання (його родовим об’єктом посягання є здоров’я населення - невизначеного кола осіб, тоді як злочини інших розділів, як правило, посягають на здоров’я однієї особи, або певного кола осіб). Додатковим обов’язковим безпосереднім об’єктом злочину виступає порядок додержання встановленої державою заборони на культивування снотворного маку чи конопель громадянами. За цією ознакою досліджуваний злочин відрізняється абсолютно від усіх злочинів, в тому числі і від однорідних та одновидових. Самостійною відмінною ознакою ст. 310 КК України виступає предмет злочину – рослини маку чи конопель, які є обов’язковою ознакою складу злочину. Підставою розмежування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель від інших злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів за предметом злочину є ступінь готовності до вживання наркотичних засобів. До предмета ст. 310 КК відносяться рослини снотворного маку або конопель “на кореню”, тобто такі, що можуть слугувати або слугують джерелом наркотичних субстанцій (морфіну, тетрагідроканнабінолу тощо), мають один самостійний корінь, перебувають у природному стані, зростають із грунту і мають природну невідокремлену цілісність. Якщо наркотиковмісні рослини вилучені з природного стану, чи відокремлені від кореня, чи від них відокремлені частини наркотичних субстанцій, або з таких рослин вироблено наркотичну сировину, то ці речі можуть бути предметами інших однорідних злочинів; на підставі цього такі дії слід розцінювати як придбання, зберігання, викрадання тощо.
Предмет злочину визначає характер, особливості і зміст об’єктивної сторони у вигляді активних дій з посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. Хоча за суб’єктом злочин, передбачений ст. 310 КК може мати подібність з іншими складами, але за суб`єктивною стороною він відрізняється від інших характером спрямованості прямого умислу відносно виконання об’єктивної сторони протиправних дій. Особа усвідомлює, що здійснює саме незаконний посів або вирощування рослин снотворного маку чи конопель, бажає це робити і прагне доведення їх до певного стану – пророщення (у разі лише посіву) чи стиглості (у разі вирощування).
Другий розділ „ Кримінологічна характеристика незаконного культивування наркотиковмісних рослин та осіб, що вчинили ці злочини” складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 2.1 „Кримінологічна характеристика дій з незаконного культивування наркотиковмісних рослин” проведений аналіз статистичних показників, які стосуються стану, рівня, структури та динаміки злочинності з незаконного культивування наркотиковмісних рослин, розраховано прогноз наркоситуації до 2010 року, проведено вивчення кореляційних залежностей, латентності та тенденцій. Зокрема, зазначається, що незаконний посів або вирощування наркотиковмісних рослин є першою стадією незаконного обігу наркотиків рослинного походження (виробництва, перевезення, збуту, придбання тощо), а тому виступає головною передумовою існування переважної його частини. У загальній структурі наркотичної злочинності він має суттєву питому вагу (8,04%) і протягом 1997 – 2006 р.р. стабільно посідає серед таких злочинів третє місце, забезпечує наркотичною сировиною значну частину попиту наркотиків (понад 95%), що завдає значної шкоди здоров’ю населення України. Встановлено, що в Україні зростання кількості незаконних посівів або вирощування наркотиковмісних рослин відбувається темпами геометричної прогресії, тобто через кожні 4 роки відбувається подвійне збільшення їх кількості. Якщо у 1997 р. зареєстровано 1128 таких злочинів, то у 2001 р. – 1999, а у 2005 р. – 5228. Їх середній темп приросту протягом 1997 – 2005 р. сягає 21,13 %, що у три рази випереджає показники середнього темпу приросту всієї наркотичної злочинності; у вісім - середній темп приросту злочинів, передбачених ст. 309 КК України; на 5,81 % - середній темп приросту злочинів, передбачених ст.307 КК України (15,32%). Стверджується, якщо наявні середні темпи приросту незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (19 – 20%) зберігатимуться і надалі, то у 2010 році можна очікувати їх реєстрацію близько 10 тисяч фактів, що негативно вплине на стан злочинності у країні.
Методом експертних оцінок дисертантом доведено, що протягом останніх років (2000 – 2005 р.р.) українським правоохоронцям в середньому вдається виявити не більше 7,5% фактів незаконних посівів наркотиковмісних рослин. Таким чином, зі стадії незаконного культивування близько 92,5 % вирощеної наркотичної сировини може надходити в незаконний обіг. Встановлено, що реальний рівень цього виду злочинів є дуже високим і може перевищувати офіційні показники у 13 разів.
За результатами дослідження відмічаються подальші негативні закономірні тенденції, що пов’язані з незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин: збільшення обсягів незаконно культивованої наркотиковмісної сировини; залучення до цієї діяльності великої кількості сільських жителів; збільшення кількості організованих злочинних груп, що спеціалізуються на постачанні із сільської місцевості до великих промислових та обласних центрів наркотичної сировини з подальшим її збутом; налагодження пропозиції різного асортименту наркотиків рослинного походження; зростання кількості злочинів, вчинених у сфері незаконного обігу наркотиків рослинного походження; збільшення кількості споживачів таких наркотичних засобів.
У підрозділі 2.2. „Кримінологічна характеристика осіб, які займаються незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин” створено типовий портрет особи, яка займається незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин. Найчастіше це особа жіночої статі із початковою або середньою освітою; ці особи ніде не працюють і не навчаються (у 58,36% випадків – це пенсіонерки, які раніше працювали у колгоспі). Переважна більшість винних осіб проживає у селі (93,4%), мешканцями селищ міського типу є 3,7 %, у містах проживають 2,9%. Більшість засуджених (95,9 %) захворюванням на наркоманію не страждають і наркотиків не вживають. Рівень правової освіти, як правило, низький, до наслідків пов’язаних з незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин вони ставляться байдуже, а до антинаркотичного законодавства - зневажливо. У більшості звинувачених (91,7%) попередні судимості відсутні. Лише у 8,3% злочинців зафіксовано стійки антисуспільні спрямованості. Головними мотивами протиправної діяльності є основні чотири: подальший збут наркотиковмісних рослин, або наркотичних засобів; задоволення власних потреб у наркотичній сировині; задоволення харчових або господарських потреб; змішаний, з одного боку – задоволення харчових, естетичних, або господарських потреб, з іншого – збут наркотиковмісних рослин, або особисте споживання наркотиків
У підрозді 2.3 „Причини та умови незаконного культивування наркотиковмісних рослин ” стверджується, що незаконне культивування наркотиковмісних рослин – це складне соціальне явище, його причини та умови формуються на різних рівнях: загальносоціальному, спеціальному та індивідуальному. На загальносоціальному рівні це економічні, соціальні, політичні та морально-психологічні чинники.
На спеціальному рівні найбільш важливими є: відсутність цілеспрямованої системи правового регулювання спеціальних заходів протидії незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин; поширеність немедичного вживання наркотиків рослинного походження серед населення України; наявність організованої злочинності, діяльність якої пов’язана з незаконним обігом наркотиків рослинного походження; недоліки в організації запобіжних заходів правоохоронними органами.
На індивідуальному рівні причини та умови загальносоціального та спеціального рівня трансформуються через корисливу мотивацію особистості, її матеріальні потреби, особистісні ознаки, безвідповідальне ставлення до оточення, ігнорування правових норм, що у свою чергу зумовлює вчинення посіву або вирощування снотворного маку та конопель окремою особою.
Чинники індивідуального рівня розмежовуються на три групи: причини та умови, що пов’язані з матеріальним станом і умовами життя осіб, які скоїли злочини; причини та умови, що пов’язані з моральним формуванням особи, з особливостями її соматичного та психічного стану; причини та умови, що виникають з певної життєвої ситуації та поведінки особи. Серед останніх найбільш вагомими є: незадовільні матеріальні умови життя особи; негативний вплив оточення; відставання у культурному та освітньому рівні; релігійні пережитки; низька правосвідомість сільського жителя; переваги суто особистих інтересів та байдуже ставлення до закону.
Третій розділ „Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин” складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 3.1 „Місце та роль органів внутрішніх справ у загальнодержавній системі запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин ” констатується, що у загальнодержавній системі запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин загальносоціальне запобігання є визначальним. Воно має реалізуватися через вплив на соціальні передумови незаконного посіву та вирощування наркотиковмісних рослин; здійснюватися шляхом проведення перетворень у економічній, соціальній, політичній та морально-психологічній сферах. Особливе місце та роль у системі загальнодержавного запобігання відводиться органам внутрішніх справ які повинні здійснювати запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин на спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях. Разом з цим, на загальнодержавному рівні запобіжна діяльність ОВС полягає у підтриманні правопорядку у різних сферах суспільного життя, що забезпечуватиме реалізацію заходів загальносоціального запобігання.
У підрозділ 3.2 „Діяльність органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин ” спеціально-кримінологічне запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин розглядається як стратегічний напрям діяльності ОВС з протидії наркозлочинності та злочинної діяльності в цілому. Залежно від етапу розвитку злочинної діяльності, таке запобігання має складатися з профілактики, відвернення та припинення злочинів.
Зазначається, що значна за обсягом робота органів внутрішніх справ повинна орієнтуватися на профілактику цього виду наркотичної злочинності. З цією метою вони мають здійснювати аналіз оперативної обстановки в зазначеній сфері шляхом вивчення стану, структури та динаміки відповідних злочинів, аналізувати відомості щодо осіб, які їх вчинили, обставини та способи вчинення правопорушень, причини та умови які їм сприяють. За результатами аналізу мають розроблятися заходи, що спрямовані на усунення, нейтралізацію або обмеження дії таких обставин або проявів, які виконують роль криміногенних факторів.
Стверджується, що важливу профілактичну роль відіграє формування у членів суспільства негативного ставлення до незаконного культивування наркотиковмісних рослин. З цього приводу співробітникам ОВС пропонується: проводити загальні збори селян, на яких обговорювати шкідливість незаконного культивування наркотиковмісних рослин, доводити про соціальні та правові наслідки цієї діяльності з наведенням прикладів із судово-слідчої практики щодо покарання за подібні дії; систематично висвітлювати результати боротьби з незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин у засобах ЗМІ; сумісно з органами місцевої влади періодично здійснювати обходи земельних ділянок з метою контролю за вирощуванням культур які висіваються місцевим населенням, проводити профілактичні бесіди; здійснювати правову пропаганду вигідності законослухняної поведінки і недоцільності ведення антисуспільного засобу життя; налагоджувати співпрацю з церквою з питань формування християнської моралі, яка би виключала бажання вирощувати наркотиковмісні рослини. Якщо спеціально-кримінологічні заходи не досягли своєї мети, то ОВС здійснюється відвернення або припинення цих злочинів шляхом проведення спеціалізованих операцій і у формі контролю за наркосередовищем.
Підкреслюється, що значний спеціально-кримінологічний вплив має проведення органами внутрішніх справ спеціальних комплексних операцій, метою яких є виявлення та ліквідація джерел надходження у незаконний обіг наркотичної сировини рослинного походження, вирощуваної у природних або штучно створених умовах. Такі операції можуть проводитися у формі комплексного відпрацювання (обстеження) територій на предмет незаконного вирощування наркотиковмісних рослин та у формі реагування на попередньо встановлені факти незаконного культивування снотворного маку чи конопель.Така робота має відбуватися за декількома напрямками по-перше, - це запобігання порушенням правил посіву та вирощування з боку підприємств або господарств, які мають ліцензію на культивування наркотиковмісних рослин; по-друге, - це безпосереднє запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин як різновиду наркозлочинності. Воно включає заходи спрямовані на виявлення та припинення злочинів, що вчиняються: 1) на власних присадибних ділянках в межах населених пунктів; 2) поза межами населених пунктів на земельних ділянках будь-якої форми власності; 3) у приміщеннях або у штучно створених умовах; по-третє, - це дії, спрямовані на виявлення та знищення дикорослих рослин, що містять наркотичні речовини; по-четверте, - проведення превентивних заходів з недопущення налагодження вирощування в України інших наркотиковмісних рослин (кокаїновий кущ, різного роду наркотиковмісні кактуси, ліани тощо) у штучно створених умовах.
У роботі доводиться теза, що проведення перелічених заходів передбачає спрямування з боку підрозділів ОВС максимальних зусиль на виявлення та знешкодження всіх незаконних посівів снотворного маку і конопель та інших наркотиковмісних рослин, виявлення осіб, що займаються такою діяльністю; застосування технічних можливостей (використання автомобільного транспорту, засобів повітряного обстеження, мобільного зв’язку і т.ін.); залучення громадськості та інших державних органів; формування негативного відношення суспільної думки до незаконного культивування наркотиковмісних рослин; налагодження відомчої та міжвідомчої взаємодії. Ефективна протидія незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин, на думку автора, являє собою широкомасштабний, комплексний, добре спланований і організований характер, цілеспрямований на викорінення цього виду наркотичної злочинності як передумови існування інших антисуспільних проявів.
Невід’ємною складовою спеціально-кримінологічного запобігання є забезпечення ефективного контролю за наркосередовищем. Ця діяльність передбачає реалізацію підрозділами ОВС низки специфічних заходів, пов’язаних з передбаченими законодавством гласними та негласними формами роботи оперативних підрозділів, спрямованими на відвернення або припинення злочинів. До таких форм ми відносимо: 1) виявлення та спостереження за поведінкою і способом життя осіб, які займаються незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин; 2) перешкоджання вчиненню злочинів особами, схильними до цієї діяльності; 3) накопичення, систематизація та узагальнення даних відносно процесів, що відбуваються в сфері незаконного культивування наркотиковмісних рослин; 4) визначення основних тенденцій, що відбуваються в цій сфері; 5) моніторинг місць незаконного посіву та вирощування наркотиковмісних рослин, виявлення та перекриття шляхів потрапляння їх у незаконний обіг наркотиків; 6) визначення та планування способів реалізації отриманих данних з метою запобігання протиправним діям.
У роботі також підкреслюється, що ефективне запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин залежить від вирішення організаційних проблем відомчої взаємодії в ОВС, а також налагодження взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, органами земельних ресурсів, органами державної служби карантину рослин, із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин, органами лісового господарства, громадськістю.
Важлива роль відводиться інформаційному забезпеченню діяльності ОВС у цій сфері. Потребує створення централізованої міжвідомчої географічної бази даних обліку теріторій, на яких розповсюджені незаконне і ліцензійне культивування наркотиковмісних рослин, та осіб, що причетні до такої діяльності. На основі такої бази можлива організація аналітичного центру з аналізу та прогнозу оперативної обстановки в сфері незаконного обігу наркотичних засобів рослинного походження.
У підрозділі 3.3 „Індивідуальне запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин” досліджуються поняття, завдання та етапи індивідуального запобігання у цій сфері. Індивідуальне запобігання ОВС незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин визначається як діяльність, що включає виявлення осіб, схильних до такої діяльності, їх вивчення, прогнозування імовірності вчинення злочину, планування запобіжних заходів, безпосереднє проведення профілактичної роботи. Залежно від ступеня криміналізації особи можуть використовуватися різні методи впливу; серед них найбільш розповсюдженими є переконання, стимулювання та примус.
Наголошується, що індивідуальне запобігання на першому етапі являє собою систематичне, планове, всебічне та глибоке вивчення особи, її поведінки, зв’язків та оточуючого середовища. Отримані дані є основою для прогнозування індивідуальної злочинної поведінки і планування запобіжних заходів. В переліку заходів індивідуального запобігання виділяються загальні заходи впливу на профілактовану особу та на її мікросередовище, безпосередні причини та умови окремого (конкретного) злочину.

ВИСНОВКИ
У висновках стисло сформульовані основні положення та пропозиції, які є результатами проведенного дисертаційного дослідження.
Визначено історичні витоки, суть, юридичну природу, зміст та генезис кримінальної відповідальності за незаконне культивування наркотиковмісних рослин. З’ясовано, що наркотичні вироби з культивованих наркотиковмісних рослин протягом багатьох сторіч займають домінуюче місце у процесі наркотизації різних країн світу, в тому числі і України.
Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, на основі чого висловлено пропозиції щодо розв’язання ряду теоретичних та практичних питань стосовно удосконалення кримінально-правової норми, відмежування та кваліфікації цих злочинів.
Проведений аналіз статистичних показників, які стосуються стану, рівня, структури, динаміки та тенденцій злочинності з незаконного культивування наркотиковмісних рослин, об’єктивні обумовленості подальшого їх збільшення, розраховано прогноз наркоситуації до 2010 року, вивченно кореляційні залежності та латентність злочинів.
Створено типовий портрет особи, яка займається незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин, виявлено комплекс причин злочинної діяльності, які формуються на загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях.
Окреслено місце роль та значення органів внутрішніх справ в загальнодержавній системі запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин, висловлено пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регламентує їх діяльність.
Аргументовано, що спеціально-кримінологічне запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин має бути стратегічним напрямком діяльності ОВС з протидії наркозлочинності та злочинної діяльності в цілому. Залежно від етапу розвитку злочинної діяльності, таке запобігання повинно складатися з профілактики, відвернення та припинення злочинів, які реалізуються шляхом: усунення, нейтралізації або обмеження дії обставин та проявів, що виконують роль криміногенних факторів; формування у членів суспільства негативного ставлення до незаконного культивування наркотиковмісних рослин; проведення органами внутрішніх справ спеціальних запобіжних заходів; забезпечення ефективного контролю за наркосередовищем.
Висловлено конкретні пропозиції щодо індивідуального запобігання незаконного культивування наркотиковмісних рослин, які стосуються виявлення осіб, схильних до такої діяльності, їх вивчення, прогнозування імовірності вчинення злочину, планування запобіжних заходів і безпосередньої їх реалізації.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Бабенко А.М. Кримінально-правові аспекти відповідальності за незаконний посів або вирощування снотворного маку чи коноплі // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць Донецького інституту внутрішніх справ. – Донецьк, 2004. – №1. – С. 109-119.
2. Сичов П.А., Бабенко А.М. Біологічні та кримінологічні аспекти проблеми боротьби з незаконним культивуванням наркотиковмісних рослин в Україні // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць Донецького інституту внутрішніх справ. – Донецьк, 2005. – № 1. – С. 201-209.
3. Бабенко А.М. Кримінологічна характеристика незаконного культивування наркотичних рослин в Україні // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2 (25) „Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних і психотропних речовин у сучасних умовах”: Спеціальний випуск. – С. 209-216.
4. Бабенко А.М. Організація запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин підрозділами досудового слідства // Питання реформування кримінального судочинства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 25 листопада 2005 року). – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2005. – С. 478-482.
5. Бабенко А.М. Причини та умови незаконного культивування наркотиковмісних рослин в Україні // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць Донецького юридичного інституту ЛДУВС. – Донецьк, – 2006. - № 2. – С. 225-235.
6. Бабенко А.М. Визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 310 КК України „Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель” // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. - № 3. – С. 92-100.
7. Бабенко А.М. Запобігання працівниками підрозділів ДАІ незаконному обігу наркотичних засобів рослинного походження // Забезпечення безпеки дорожнього руху: науково-методичні аспекти, організаційно-практичні проблеми, перспективи та шляхи їх вирішення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 2 червня 2006 року). – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006. – С. 115-119.
8. Бабенко А.М. Кримінально-правова політика України у сфері запобігання незаконному посіву або вирощуванню снотворного маку чи конопель // Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 17-18 листопада 2006 року). – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006. – С. 150-157.

АНОТАЦІЯ
Бабенко А.М. Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Академія адвокатури України. – Київ, 2007.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню кримінально-правових та кримінологічних аспектів запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин. Досліджено закономірності існування незаконного культивування наркотиковмісних рослин як асоціального явища, наведено кримінологічну характеристику цього виду наркозлочинності, розглянуто взаємозв’язок цього явища з наркотизацією суспільства і впливу на стан правопорядку. Створено типовий портрет особи, що вчиняє незаконний посів та вирощування наркотиковмісних рослин, виявлено комплекс причин та умов, які зумовлюють існування даного виду наркозлочинності. Запропоновано шляхи запобігання незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин, внесені конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності запобіжної діяльності, розроблено рекомендації щодо вдосконалення законодавства.
Ключові слова: незаконне культивування наркотиковмісних рослин, посів або вирощування снотворного маку чи конопель, запобігання, профілактика, відвернення, припинення.

АННОТАЦИЯ
Бабенко А.Н. Предупреждение органами внутренних дел незаконного культивирования наркотикосодержащих растений. – Рукопись.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Академия адвокатуры Украины. – Киев, 2007.
Диссертация посвящается комплексному исследованию уголовно-правовых и криминологических аспектов предупреждения незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.
В диссертационной работе проведён историко-правовой анализ исследуемой проблемы, проанализированы предпосылки и причины распространения незаконного культивирования наркотикосодержащих растений в разных регионах планеты и в Украине. Показана его взаимосвязь с наркотизацией общества и влияние на состояние правопорядка.
Проведённое исследование позволило выявить закономерности существования и развития незаконного культивирования наркотикосодержащих растений как асоциального явления, создать типовой портрет личности, которая занимается такой деятельностью, выявить комплекс причин и условий, обуславливающих существование данного вида преступлений.
Особое внимание уделено вопросам предупреждения незаконного культивирования наркотикосодержащих растений органами внутренних дел, внесены конкретные рекомендации по усовершенствованию законодательства в сфере предупреждения незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.
Ключевые слова: незаконное культивирование наркотикосодержащих растений, посев или выращивание снотворного мака либо конопли, предупреждение, профилактика, предотвращение, пресечение.

SUMMARY
Babenko A.N. Prevention of illegal cultivation of drug containing plants by internal affairs bodies. - Manuscript.
The dissertation to obtain the Degree of Candidate of Law, specializing in 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal-executive Law. - The Advocacy Academy of Ukraine. - Kyiv, 2007.
The dissertation paper is focused on the complex research of the Criminal Law and Criminological aspects of prevention of illegal cultivation of drug containing plants. The carried research allowed to find out the principles of existence and development of such antisocial phenomenon as illegal cultivation of drug containing plants, it allowed to create the profile of the person that is engaged into this illegal activity and to find out the reasons and conditions that cause the aforementioned type of crime.An important scientific conclusion is that the paper gives definite suggestions towards the improvement of preventative measures as well as the recommendations towards the improvement of law in the area of illegal cultivation of drug containing plants.
The key words: illegal cultivation of drug containing plants, sowing or cultivation of narcotic poppy or cannbies, prevention, prophylaxis, averting, suppression.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking