Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків

 

ГУТНИК АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

ЗАПОБІГАННЯ ПОДАТКОВОЮ МІЛІЦІЄЮ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків – 2000Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі кримінального права та кримінології Університету внутрішніх справ МВС України.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України Мельник Микола Іванович, заступник керівника Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.
Офіційні опоненти: – доктор юридичних наук, професор Зелінський Анатолій Феофанович, професор кафедри кримінології Національної академії внутрішніх справ Ук-раїни

– кандидат юридичних наук, доцент Денисов Сергій Федорович, начальник кафедри кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інсти-туту МВС України

Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, відділ про-блем кримінального права, кримінології та судоустрою

Захист відбудеться 19 вересня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.64.700.03 при Університеті внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).

Автореферат розісланий 18 серпня 2000 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Є. Кириченко

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Кризові явища, що відбуваються протягом тривалого періоду в економі-ці, соціальній і інших сферах, вплинули на загострення криміногенної ситуації, змінили спрямова-ність і якісний прояв злочинності в Україні. Значно збільшилася кількість протиправних посягань у паливно-енергетичному комплексі, кредитно-фінансовій, зовнішньоекономічній та інших галу-зях національної економіки.
Складним залишається становище у сфері обчислення і сплати податків. Це викликано, зок-рема, тим, що ухилення від сплати податків і інші правопорушення у сфері оподаткування в даний час є одним з основних каналів незаконного збагачення, а постійне збільшення кількості зареєст-рованих підприємств, їх реорганізація не дозволяють податковим органам здійснювати дієвий ко-нтроль за результатами їхньої фінансово-господарської діяльності, обчисленням та сплатою пода-тків, зборів і інших обов'язкових платежів (далі - податків).
Сучасний стан злочинів, що вчиняються у сфері оподатковування, характеризується високим рівнем кримінального професіоналізму, постійним удосконалюванням правопорушниками механі-зму вчинення таких діянь, участю в злочинних групах представників влади, у тому числі праців-ників правоохоронних органів. Вчиненню та приховуванню злочинів у сфері оподаткування спри-яють міжрегіональні і міжнародні зв'язки злочинців, розподіл сфер злочинного впливу, злиття представників загальнокримінальної та економічної злочинності. Спостерігається збільшення кі-лькості виявлених ухилень від сплати податків, що вчинені організованими злочинними групами.
Дослідження свідчить про те, що профілактичним заходам, які здійснюються податковою мі-ліцією у сфері оподаткування, бракує системного характеру і наукового обгрунтування. У бага-тьох випадках у ході провадження досудового слідства, протокольної форми досудової підготовки матеріалів не встановлюються обставини, що сприяють вчиненню ухилень від сплати податків. Отримана інформація про особливості способів підготовки, вчинення, приховування злочинної ді-яльності належним чином не узагальнюється і не аналізується.
Вивчення стану наукової розробки проблем протидії ухиленням від сплати податків показало, що проблема запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків не була предметом спеціального дисертаційного дослідження. Окремі аспекти запобігання ухиленням від сплати по-датків знайшли своє відображення в дослідженнях П.П.Андрушка, Л.П.Брич, В.М. Вересова, П.Т.Геги, Д.І.Голосніченка, В.М.Гринчака, О.О.Дудорова, Г.М.Кузьменка, Я.М.Кураш, І.І.Кучерова, В.В.Лисенка, В.Р.Мойсика, В.В.Молодика, М.С.Мищука, В.О.Навроцького, В.М.Поповича, Ю.В.Опалінського, Ю.М.Сухова та деяких інших вчених.
Проведені в цьому напрямі дослідження не завжди повно відображають сутність і зміст про-філактики ухилень від сплати податків загалом і профілактичної діяльності податкової міліції як головного суб’єкта запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування зок-рема.
Значущість розв’язання такої надзвичайно актуальної проблеми для України як сплата подат-ків, суттєві труднощі щодо виявлення ухилень від сплати податків, відсутність належного науко-вого забезпечення профілактики таких правопорушень, а також необхідність удосконалення відо-мих і пошук нових профілактичних заходів у сфері оподаткування і були головними чинниками у виборі теми дослідження.
Теоретичною базою даного дослідження стали роботи з питань теорії профілактики злочинної поведінки, а також роботи з кримінального, адміністративного, цивільного, фінансового права. Конкретні аспекти запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків аналізувалися з урахуванням положень робіт відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених загальним питанням профілактики злочинності, питанням відповідальності за господарські злочини, злочини проти власності, аналізу окремих інститутів кримінального права і кримінології. Це, зокрема, ро-боти Ю.В.Александрова, Ю.М.Антоняна, В.В.Голіни, І.М.Даньшина, Г.В.Дашкова, А.І.Долгової, А.П.Закалюка, А.Ф.Зелінського, В.С.Зеленецького, І.І.Карпеця, М.Й.Коржанского, О.М.Костенка, В.М.Кудрявцева, І.П.Лановенка, В.Г.Лихолоба, М.І.Панова, Є.Л.Стрельцова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація, В.І.Шакуна та інших вчених.
Дисертант вибрав концептуальний підхід до вивчення проблеми запобігання ухиленням від сплати податків, відповідно до якого розробка системи профілактичної діяльності податкової мі-ліції базується на розкритті відповідних способів вчинення таких діянь зокрема і механізму про-типравної поведінки платника податків у цілому.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослі-дження передбачена планом наукових досліджень Державної податкової адміністрації (далі – ДПА) України і Науково-дослідного центру проблем оподатковування Академії державної подат-кової служби України, є однією з позицій плану науково-дослідних робіт Університету внутрішніх справ.
Мета і завдання дослідження. Головною метою дисертації є комплексне дослідження діяль-ності податкової міліції щодо запобігання ухиленням від сплати податків, визначення основних напрямів такої діяльності і на цій основі формулювання відповідних рекомендацій теоретичного і практичного характеру.
Для досягнення цієї мети були визначені такі завдання:
- дати кримінологічну характеристику ухиленням від сплати податків та особам, що їх скою-ють;
- дослідити способи ухилень від сплати податків і на цій основі розробити механізм запобі-гання цим злочинам;
- вивчити чинники, що впливають на вчинення податкових правопорушень, а також на рівень їх латентності;
- дослідити діяльність податкової міліції щодо запобігання таким правопорушенням і визна-чити її основні напрями;
- розробити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності податкової міліції щодо за-побігання ухиленням від сплати податків.
Об'єктом дослідження є діяльність податкової міліції по запобіганню ухиленням від сплати податків.
Предметом дослідження є організація, основні напрями, форми та методи профілактичної ді-яльності податкової міліції.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сучасні методи пізнання. Особ-лива увага була приділена використанню статистичного, формально-логічного, конкретно-соціологічного, системно-структурного, порівняльного методів дослідження.
Емпіричну базу дослідження, зокрема, становили: результати анкетного опитування 210 спів-робітників податкової міліції з різних регіонів України; узагальнені дані, отримані за спеціальною програмою при дослідженні 285 кримінальних справ, порушених за ст. 148-2 КК, які розслідува-лися в різних регіонах України з 1997 до 1999 року; матеріали узагальненої практики діяльності оперативних та слідчих підрозділів УПМ ДПА в м. Києві і ГУПМ ДПА України.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в Україні на монографі-чному рівні комплексно досліджені кримінологічні проблеми запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків.
На підставі проведеного дослідження сформульовані нові наукові положення і висновки, які запропоновані здобувачем особисто і виносяться на захист:
1. Вперше розкрита сутність діяльності податкової міліції щодо запобігання ухиленням від сплати податків, визначені і науково обгрунтовані основні напрями такої діяльності. Досліджено системно-структурну побудову податкової міліції через призму запобігання нею ухиленням від сплати податків, визначені особливості профілактичної діяльності її основних структурних під-розділів (оперативних, слідчих, аналітичних), висловлені пропозиції щодо вдосконалення структу-ри .
2. Визначено і проаналізовано систему чинників, що впливають на вчинення ухилень від сплати податків і рівень їх латентності.
3. Розвинено далі нові положення про особливості злочинної поведінки особи правопорушни-ка, що мають профілактичне значення й обумовлюють основні напрями та зміст запобігання ухи-ленням від сплати податків.
4. Одержали подальший розвиток останні досягнення кримінології у вивченні механізму ухи-лень від сплати податків. Дано кримінологічну характеристику найбільш типових способів ухи-лення від сплати податків.
5. Обґрунтовано висновок про безпосередню залежність ступеня поширеності, характеру спрямованості і структури злочинної діяльності у сфері оподаткування від рівня досконалості і об-грунтованості положень податкового й іншого законодавства, яке регулює відносини у цій сфері.
6. Розроблено і сформульовано комплекс заходів щодо запобігання податковою міліцією ухи-ленням від сплати податків в окремих галузях національної економіки (кредитно-фінансовій і бан-ківській, зовнішньоекономічній сферах, паливно-енергетичному комплексі).
7. Висловлено ряд пропозицій для вдосконалення підстав криміналізації ухилень від сплати податків та запобігання таким діянням. Визнано необхідним декриміналізувати значну частину ді-янь, що підпадають під дію ст. 148-2 КК, шляхом переводу їх у розряд адміністративних правопо-рушень, зокрема, за рахунок збільшення суми значного, великого, особливо великого розмірів ухилення від сплати податків. Підтримано і розвинено далі пропозицію щодо передбачення в кри-мінальному законі спеціального інституту звільнення від кримінальної відповідальності за ухи-лення від сплати податків, сформульовані підстави й умови його застосування.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути викорис-тані в практичній діяльності податкової міліції щодо запобігання ухиленням від сплати податків. Автором розроблені методичні рекомендації по виявленню “конвертаційних” центрів, фактів кон-трабандного ввозу товарів, запобіганню податковим правопорушенням у фінансово-кредитних установах, у сфері паливно-енергетичного комплексу і зовнішньоекономічної діяльності, в агро-промисловому комплексі, що використовуються УПМ ДПА у м. Києві, а також направлені для ви-користання в ГУПМ ДПА України та Академію державної податкової служби України, де одержа-ли позитивну оцінку.
Результати проведеного дисертаційного дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інших правоохоронних органів, у навчальному процесі в юридичних вузах і на факуль-тетах при вивченні відповідних дисциплін, а також у подальшому науковому дослідженні проблем запобігання злочинам у сфері оподаткування.
Особистий внесок здобувача. Ряд отриманих дисертантом наукових результатів були опуб-ліковані в статтях і посібниках спільно з іншими авторами. До таких результатів належать: поло-ження про правову основу профілактичної діяльності оперативних підрозділів, організаційне та інше забезпечення процесу запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків, про систему чинників, що впливають на вчинення ухилень від сплати податків і рівень латентності по-даткових правопорушень, висновки про взаємозалежність рівня досконалості і обгрунтованості положень податкового й іншого законодавства, з одного боку, а з другого – характеру, поширено-сті і спрямованості злочинної діяльності в сфері оподаткування; пропозиції щодо удосконалення законодавства, що регулює відносини у сфері оподаткування і передбачає відповідальність за ухи-лення від сплати податків.
Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати дисертаційного дослі-дження висвітлювалися на міжнародній науковій конференції “Україна: поступ у майбутнє” (від-булася 5 квітня 2000 р. у м. Києві на базі Академії праці і соціальних відносин Федерації профспі-лок України), міжнародній науково-практичній конференції “Злочини у сфері кредитно-фінансової і банківської діяльності” (відбулася 19–20 квітня 2000 р. у м. Харкові на базі Національної юридич-ної академії ім. Ярослава Мудрого), доповідались на семінарах і нарадах співробітників податко-вої міліції ГУПМ ДПА України та УПМ ДПА у м. Києві (1998, 1999, 2000 роки).
Сформульовані дисертантом пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, яке ре-гулює діяльність податкової міліції та передбачає відповідальність за ухилення від сплати подат-ків, були направлені до Верховної Ради України і частково знайшли своє відображення в експерт-них висновках на відповідні законопроекти.
Окремі результати дослідження включені в Методичні рекомендації проведення ряду ділових ігор з проблем протидії економічній злочинності, що використовуються в навчальному процесі Академії державної податкової служби України.
Структура дисертації обумовлена метою, предметом та логікою дослідження. Робота склада-ється із вступу, трьох розділів, що містять одинадцять підрозділів, висновку та списку використа-них джерел (усього 183 найменувань). Основний текст роботи займає 166 сторінок, список літера-тури викладений на 14 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 186 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослі-дження, його методологічну основу, показано наукову новизну дослідження і сформульовано по-ложення, які виносяться на захист, розкрито теоретичну і практичну значущість одержаних ре-зультатів, наведено дані щодо їх апробації та впровадження.
Розділ 1 “Загальні положення запобігання злочинів у сфері оподаткування” складається із чотирьох підрозділів.
У першому підрозділі “Кримінологічна характеристика ухилень від сплати податків” висві-тлюється зміст основних елементів кримінологічної характеристики ухилень від сплати податків. Особливу увагу приділено способу вчинення злочину як одному з ключових елементів криміноло-гічної характеристики. Узагальнення і аналіз практики дають змогу виділити такі найбільш зага-льні способи ухилень від сплати податків: а) неподання податкових декларацій; б) приховування об’єктів оподаткування; в) заниження об’єктів оподаткування; г) заниження сум податків, які під-лягають сплаті у відповідний бюджет чи фонд. Вибір способу залежить від цілого комплексу об-ставин об’єктивного і суб’єктивного характеру, зокрема від сфери діяльності платника податків, характеру і змісту фінансово-господарської операції, що виконується, форми ведення обліку, на-явності злочинного досвіду, рівня знань нормативної бази, що регулює питання оподаткування тощо.
На підставі дослідження показано динаміку, структуру та географію злочинних ухилень від сплати податків, визначено інші кількісні та якісні їх показники. Динаміка кількості порушених кримінальних справ за ст. 148-2 КК у 1994-1999 роках по Україні є такою: 1994 р. – 1077; 1995 р. – 3300; 1996 р. – 5909; 1997 р. – 8973; 1998 р. – 10378; 1999 р. – 10300. Збільшення кількості зареєс-трованих фактів ухилень від сплати податків спостерігається у всіх регіонах України. У 1999 році порівняно з 1998 роком розглядуваний злочин найбільш поширеним був у Донецькій (10%), Дніп-ропетровській (22%), Луганській (10%) областях та м. Києві (25%). Питома вага ухилення від сплати податків у структурі злочинів у сфері економіки становила: 1994 р. – 2,3%; 1995 р. – 5,1%; 1996 р. – 7,2%; 1997 р. – 12,5%; 1998 р. – 7,4%; 1999 р. – 9,3%. Зростання кількості виявлених зло-чинів, передбачених ст. 148-2 КК, обумовлене, зокрема: 1) посиленням тенденції до ухилення від сплати податків з боку платників податків, особливо суб’єктів підприємницької діяльності; 2) збі-льшенням кількості таких суб’єктів (у 1991 році в Україні було зареєстровано 239,1 тисячі юриди-чних осіб і 128 тисяч приватних підприємців, у 1998 році ці показники відповідно становили 693,6 і 927,3 тисячі); 3) підвищенням рівня професіоналізму працівників відповідних державних органів, насамперед податкової міліції, у виявленні фактів ухилення від сплати податків.
В аспекті кримінологічної характеристики проаналізовано вчинення цього злочину за попере-днім зговором групою осіб (ч. 2 ст. 148-2 КК) та тривалість ухилень від сплати податків. Проведе-не дослідження показало, що за попереднім зговором групою осіб цей злочин вчинювався у 37% випадків. При цьому до складу кожної п’ятої такої групи (16%) входили керівник та головний бух-галтер суб’єкта підприємницької діяльності. Тривалість злочинної діяльності щодо ухилення від сплати податків становила: 1 місяць – 2% випадків; 2 місяці – 16%; 3 місяці – 20%; 6 місяців – 24%; 1 рік і більше – 38%.
За результатами дослідження практики застосування ст. 148-2 КК визнано доцільним змінити підстави криміналізації ухилень від сплати податків, збільшивши суми (приблизно у три рази по-рівняно з існуючими) значного, великого і особливо великого розмірів ухилень від сплати подат-ків, внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також підтримано ідею про запровадження інституту кримінально-правового компромісу з особою, яка ухилилась від сплати податків, сформульовано підстави та умови його застосування.
У другому підрозділі “Кримінологічна характеристика осіб, які ухиляються від сплати по-датків” здійснено кримінологічне дослідження особи, яка ухиляється від сплати податків. Цей елемент кримінологічної характеристики з точки зору профілактичної діяльності податкової мі-ліції потребує особливої уваги, оскільки така особа є: суб’єктом злочинної поведінки; централь-ною ланкою в кримінологічній характеристиці ухилень від сплати податків; об’єктом впливу фак-торів, які зумовлюють вчинення цього злочину; одним із основних об’єктів, на який спрямовують-ся профілактичні заходи; джерелом інформації, необхідної для виявлення, розслідування ухилень від сплати податків та їх запобігання.
У процесі дослідження отримані важливі для здійснення податковою міліцією профілактичної діяльності дані щодо соціального становища, вікової характеристики, освітнього рівня осіб, які ухиляються від сплати податків. Результати дослідження свідчать, що найчастіше від сплати пода-тків ухиляються особи віком 26-35 років (30%), 36-40 (28%) та понад 50 років (28%). Особи віком до 25 років складають лише 4%, а віком 40-50 років – 10% від загальної кількості таких правопо-рушників.
Ці особи мали високий освітній рівень : у 41% з них була вища, 7% – незакінчена вища, 24% – середня спеціальна, 18% – середня, 10% середня технічна освіта.
На момент вчинення злочину в товариствах з обмеженою відповідальністю працювали 32% таких осіб, на приватних підприємствах, а також займалися підприємницькою діяльністю без ре-єстрації юридичної особи – 29%, в акціонерних товариствах – 8%, на державних підприємствах – 7%, на малих приватних підприємствах – 6%, на колективних підприємствах – 3%, на спільних підприємствах – 2%, у благодійних фондах – 1%, на дочірних підприємствах – 1%, у кооперативах – 1%, у рекламних агентствах – 1%. У 90% випадків ініціатива ухилення від сплати податків нале-жить керівникові підприємства.
Дії абсолютної більшості осіб (69%), які притягувались до відповідальності за ухилення від сплати податків, кваліфікувались за ч. 2 ст. 148-2 КК (тобто вони вчинили цей злочин за попере-днім зговором групою осіб або у великому розмірі), тоді як за ч. 1 зазначеної статті дії таких осіб кваліфікувались у кожному четвертому (27%), а за ч. 3 – лише у кожному двадцятому (4%) випад-ку. Характерною особливістю таких осіб є те, що більше половини з них (64%) раніше попадали у поле зору правоохоронних органів у зв’язку з притягненням їх до адміністративної відповідально-сті за вчинення правопорушень у сфері оподаткування. Разом з тим частка осіб, які раніше були засуджені за вчинення злочину, в структурі розглядуваної категорії осіб є незначною – всього 4% (причому попередня судимість не була пов’язана із злочином, передбаченим ст. 148-2 КК).
Проведене дослідження дало змогу визначити напрями використання податковою міліцією даних кримінологічної характеристики осіб, які ухиляються від сплати податків, як для власне профілактичної діяльності, так і для інших цілей, зокрема, цілеспрямованого здійснення оператив-но-розшукової діяльності, організації та планування розслідування, вибору тактики проведення окремих слідчих дій, прогнозування поведінки правопорушника на різних стадіях кримінального процесу тощо.
У третьому підрозділі “Фактори, які впливають на вчинення правопорушень у сфері обчис-лення та сплати податків” визначено та проаналізовано комплекс соціально-економічних, норма-тивно-правових, організаційно-управлінських, соціально-психологічних факторів, які обумовлю-ють протиправну поведінку особи щодо сплати податків. Головними є: відсутність виваженої, об-грунтованої, стимулюючої економічне зростання платників податків податкової політики; недос-коналість та нестабільність податкового законодавства; безпідставне застосування податкових пільг; наявність значної кількості об’єктів оподаткування; значні податкові навантаження на суб’єктів господарювання; труднощі у визначенні об’єкта оподаткування та порядку нарахування податків; низький професійний рівень працівників відповідних органів, у тому числі податкової міліції, до компетенції яких входить контроль за дотриманням законодавства у сфері оподатку-вання, виявлення в ній правопорушень, проведення профілактичної діяльності; недостатнє наукове забезпечення діяльності органів державної податкової служби; низький рівень правової культури платників податків тощо. З’ясування цих факторів є основою для визначення відповідних заходів профілактики, вжиття яких сприятиме зменшенню, а в окремих випадках і усуненню можливості вчинення правопорушень у сфері оподаткування.
Підтримано, а також додатково обгрунтовано висновок інших авторів про безпосередню за-лежність ступеня поширеності, характеру спрямованості і структури злочинної діяльності у сфері оподаткування від рівня досконалості і обгрунтованості положень податкового та іншого законо-давства, яке регулює відносини у сфері оподаткування.
Запропоновано власне бачення дисертанта щодо шляхів реформування вітчизняної податкової системи, а також напрямків профілактичної діяльності податкової міліції, які випливають з аналізу викладених вище факторів.
У четвертому підрозділі “Латентність ухилень від сплати податків і фактори, що її обумо-влюють” визначено фактори, які обумовлюють рівень латентності ухилень від сплати податків, звернуто увагу на особливості профілактичної діяльності податкової міліції з урахуванням над-звичайно високого рівня латентності цих діянь.
До факторів, які впливають на рівень латентності зазначених правопорушень, зокрема нале-жать: специфіка сплати податків, а отже, і механізму ухилення від їх сплати (такі діяння у більшо-сті випадків займають значний період часу – наприклад, закупівля товару, його поступова реаліза-ція тощо), внаслідок чого, як правило, виявляються ті порушення податкового законодавства, які вчинені 1–2 роки тому; перевищення темпів зростання кількості ухилень від сплати податків над частотою їх виявлення, внаслідок чого значна їх кількість залишається невідомою податковій мі-ліції; ретельне приховування особами, які ухиляються від сплати податків, своїх дій; вчинення злочину в умовах неочевидності; відсутність “потерпілої” сторони; недоліки в організації та функ-ціонуванні контролюючих та правоохоронних органів, у тому числі податкової міліції; посадові зловживання та посадова халатність працівників органів державної податкової служби (найбільш поширеними проявами таких діянь є приховування виявлених правопорушень, консультування платників податків на предмет способів ухилення від сплати податків, незаконна видача торгових патентів, надання допомоги у незаконному отриманні пільг з оподаткування).
Розділ 2 “Правові та організаційні основи діяльності податкової міліції щодо запобігання ухилень від сплати податків” складається із трьох підрозділів.
У першому підрозділі “Податкова міліція як суб’єкт запобігання ухиленням від сплати по-датків” розглянуто правовий статус податкової міліції як головного державного органу, завдан-ням якого є запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, проаналізо-вано її системно-структурну побудову, показано труднощі становлення податкової міліції як пра-воохоронного органу, досліджено особливості профілактичної діяльності її основних структурних підрозділів. Визначено зміст передбаченого законом завдання податкової міліції – профілактики правопорушень у сфері оподаткування, який, зокрема, включає:
постійне відстеження стану криміногенної ситуації у сфері оподаткування, розробку організа-ційних профілактичних заходів реагування на неї;
вивчення і аналіз тенденцій злочинності у сфері оподаткування, факторів, які впливають на вчинення податкових правопорушень;
прогноз розвитку негативних процесів кримінального характеру у зазначеній сфері;
розробку пропозицій соціального, правового, організаційного характеру, спрямованих на за-побігання податкових злочинів;
організацію і забезпечення проведення загальнодержавних комплексних оперативно-профілактичних заходів;
здійснення роз’яснювальної роботи з питань профілактики податкових правопорушень серед платників податків.
У другому підрозділі “Джерела встановлення інформації, яка використовується з метою запобігання ухиленням від сплати податків” досліджені процесуальні та інші джерела встанов-лення профілактичної інформації, зокрема, допит, огляд документів, експертиза, оперативно-розшукова діяльність, документальна перевірка та ревізія, ознайомлення з діяльністю суб’єкта підприємництва. Зроблено висновок про те, що отримання податковою міліцією необхідної профі-лактичної інформації залежить від знання сутності джерел отримання інформації, включаючи пра-вові, процесуальні, тактичні, психологічні особливості, а отже, і можливостей, які вони надають для такої діяльності. Незнання механізму використання окремих джерел інформації суттєво утру-днює, а в багатьох випадках унеможливлює отримання інформації, необхідної для проведення по-датковою міліцією профілактичної діяльності.
Третій підрозділ “Діяльність податкової міліції щодо запобігання ухиленням від сплати по-датків на різних стадіях кримінального процесу” присвячено дослідженню профілактичної діяль-ності податкової міліції на стадіях порушення кримінальної справи, проведення досудового слідс-тва, протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Кожна з виділених стадій характеризу-ється різними суб’єктами і специфічними засобами отримання та використання профілактичної інформації.
З точки зору ефективності вивчено такі засоби профілактики: внесення офіційних подань про необхідність усунення причин та умов, які сприяють ухиленню від сплати податків; направлення відповідним органам аналітичних матеріалів щодо ситуації із сплатою податків в окремих сферах національної економіки, регіонах тощо, офіційних попереджень; відсторонення обвинуваченого від посади; профілактичний вплив з боку оперативного працівника податкової міліції чи слідчого на підозрюваного або обвинуваченого чи інших осіб у ході проведення процесуальних та інших дій для виявлення, документування та розслідування фактів ухилення від сплати податків. Устано-влено, що найбільший профілактичний вплив на платника податків має індивідуальна превенція, яка здійснюється працівниками податкової міліції в ході перевірки конкретних матеріалів чи роз-слідування конкретної кримінальної справи. Чинне законодавство, зокрема кримінально-процесуальне, надає в цілому достатні можливості для здійснення загального та індивідуального превентивного впливу на платників податків. Проблема полягає в недостатньому використанні по-датковою міліцією таких можливостей, що обумовлює потребу вдосконалення її діяльності у цій ча-стині.
Розділ 3 “Запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків в окремих сферах національної економіки” складається із чотирьох підрозділів.
У першому підрозділі “Кримінологічна характеристика окремих способів ухилення від спла-ти податків та діяльності податкової міліції щодо їх виявлення та профілактики” на підставі дослідження діяльності податкової міліції автором сформульовані, детально проаналізовані, схе-матично зображені найбільш поширені на сьогодні способи ухилень від сплати податків, а саме:
завищення витрат на виконані роботи;
виконання товарообмінних операцій без відображення їх у бухгалтерському обліку;
реалізація продукції на адресу фіктивних фірм без попередньої оплати і переведення сум до дебіторської заборгованості;
використання розрахунків у готівковій формі і приховування розрахунків з використанням ве-ксельного обігу;
фіктивний експорт товару;
оформлення фіктивних документів про передачу товарів на зберігання;
фальсифікація даних про кількість реалізованих товарів і виручених коштів;
використання страхування здійснюваної підприємницької діяльності та інші.
З урахуванням важливості знання способів вчинення таких злочинів для здійснення податко-вою міліцією профілактичної діяльності сформульовано рекомендації по документальній фіксації таких злочинів залежно від особливостей способу їх вчинення, наведено перелік операцій та до-кументів, які підлягають аналізу в ході перевірки діяльності суб’єкта господарювання.
У другому підрозділі “Запобігання податковою міліцією податковим правопорушенням у кредитно-фінансовій та банківській сферах” розкрито, що в сучасних умовах банки є надзвичай-но привабливим для представників тіньового бізнесу та організованих злочинних угруповань фі-нансовим інститутом з точки зору ухилень від сплати податків. Саме через банки або за їх участі забезпечується проходження значної частини коштів, включених до тіньового обігу, відбувається їх “відмивання”, здійснюється неконтрольоване переведення безготівкової грошової маси в готів-ку. Виділено три основних напрями потоку тіньового капіталу через банківську систему: 1) забез-печення зовнішньоекономічних контрактів фіктивних підприємницьких структур валютними кош-тами, які легально купляються через уповноважені банки; 2) використання рахунків “ЛОРО” для перерахування грошових коштів і купівля валюти з використанням фіктивних фірм; 3) переведен-ня безготівкових грошових коштів у готівку з використанням підприємницьких структур і “конве-ртаційних центрів”. Особливу увагу приділено кримінологічному дослідженню функціонування так званих конвертаційних центрів, основним призначенням яких є незаконне переведення безго-тівкових грошових коштів у готівку, що забезпечує можливість легальним суб’єктам підприємни-цької діяльності ухилятись від сплати податків, переводити податкові зобов’язання на фіктивні фі-рми, отримувати грошові кошти і використовувати їх у тіньовому бізнесі. За результатами деталь-ного розгляду структури таких центрів та особливостей їх функціонування сформульовано основні напрями діяльності податкової міліції щодо їх виявлення, документування злочинних дій основ-них учасників “конвертаційних” центрів (“керівник”, “диспетчер”, “ділер”, “юрист”) та профілак-тики ухилень від сплати податків за допомогою таких центрів.
Третій підрозділ “Запобігання податковою міліцією податковим правопорушенням у сфері зовнішньоекономічної діяльності” присвячено розгляду особливостей ухилень від сплати податків в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Важливість профілактичної діяльності податкової міліції у сфері зовнішніх економічних зв’язків обумовлюється, з одного боку, масштабністю здійснюва-них зовнішньоекономічних фінансових операцій (за станом на 01.01.2000 р. в Україні зареєстрова-но 40 тисяч суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; в 1999 р. 5097 із них здійснили 205 тисяч імпортних операцій на суму понад 9245 мільйонів гривень), з другого - поширеністю податкових правопорушень з боку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності: з перевірених у 1999 р. 2052 суб’єктів такої діяльності (40% від кількості зареєстрованих у м. Києві) правопорушення виявлено в 774). Через призму профілактичної діяльності податкової міліції проаналізовано ухилення від сплати податків шляхом незаконного використання пільг при імпорті медичних засобів; суб’єктами підприємництва, які надають послуги по працевлаштуванню громадян України за кор-доном; шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операція-ми. Наведено та проаналізовано одну з основних схем ухилень від сплати податків при ввезенні, зокрема шляхом контрабанди, в Україну підакцизних товарів.
У четвертому підрозділі “Запобігання податковою міліцією правопорушенням у паливно-енергетичному комплексі” виділені та проаналізовані основні напрями злочинної діяльності, пов’язані з ухиленням від сплати податків, у такій пріоритетній для профілактичної діяльності по-даткової міліції сфері, як паливно-енергетичний комплекс:
використання підприємств-посередників;
ухилення від сплати податків на додану вартість при ввезенні мазуту для вироблення електро-енергії;
використання можливостей вільних економічних зон;
використання вексельних форм при розрахунках за поставку (отримання) газу, електроенергії;
заниження обсягів реалізованих нафтопродуктів на автозаправних станціях.
Профілактична діяльність податкової міліції у цій сфері має зосереджуватись, зокрема, на аналізі діяльності відповідних суб’єктів підприємництва та здійснення за ними контролю; викори-станні методики вибору об’єктів для наступного податкового контролю; узагальненні загальних тенденцій і окремих способів ухилення від сплати податків з подальшою розробкою відповідних рекомендацій для правоохоронної і контрольної діяльності, а також нормативно-правового регу-лювання відносин, що складаються у паливно-енергетичному комплексі; недопущенні реєстрації та діяльності фіктивних підприємств, включених у схему розкрадання енергоресурсів та ухилень від сплати податків.
У “Висновках” сформульовані основні підсумки проведеного дослідження, наголошено на практичному значенні розробленої проблеми, визначені шляхи вдосконалення профілактичної ді-яльності податкової міліції.
Зокрема, констатується, що:
1. Існуючі системно-структурна побудова та нормативно-правова база діяльності податкової міліції дозволяють належним чином виконувати покладене на неї законом завдання запобігання ухиленням від сплати податків. Основна проблема полягає у ефективному використанні податко-вою міліцією наданих правових засобів та системному науковому забезпеченні профілактичної ді-яльності. Водночас, є необхідність у вдосконаленні податкового та іншого законодавства, а також структури податкової міліції, зокрема, створення спеціальних підрозділів, до компетенції яких на-лежала б протидія фіктивному підприємництву, а також інформаційно-довідкова робота.
2. Необхідною умовою ефективної профілактичної діяльності податкової міліції є досліджен-ня кримінологічної характеристики ухилень від сплати податків; осіб, які ухиляються від сплати податків; факторів, які обумовлюють вчинення правопорушень у сфері оподаткування та вплива-ють на ступінь їх латентності. Ключовими елементами такої характеристики є особа правопоруш-ника і спосіб вчинення злочину. Інформація про спосіб ухилення від сплати податків, зокрема осо-бливості його прояву у тій чи іншій галузі національної економіки, та інші аспекти поведінки пра-вопорушника має головне значення для профілактики зазначених правопорушень. Це, у свою чер-гу, вимагає використання всього комплексу джерел встановлення необхідної для запобігання ухи-ленню від сплати податків інформації про механізм ухилення від сплати податків та особу, яка вчинила це правопорушення.
3. Профілактична діяльність податкової міліції повинна здійснюватись з урахуванням специ-фіки правового статусу різних підрозділів податкової міліції, повноважень її працівників, проце-суальних та інших особливостей стадії кримінального процесу, на якій здійснюються заходи про-філактичного характеру.
Список опублікованих праць за темою дисертації:
1. Гутник А.Є. Засоби встановлення інформації, що використовується для профілактики ухи-лень від сплати податків // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. -К., 1999. - Вип. 3. - С.111 -119.
2. Гутник А.Е., Лысенко В.В. Условия (факторы), оказывающие влияние на степень латентно-сти уклонений от уплаты налогов // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - №12. - С.3-11.
3. Гутник А.Є. Контрольна діяльність органів податкової служби в профілактиці ухилень від сплати податків // Вісник Університету внутрішніх справ. - Харків, 2000. – Вип. 10. – С. 210-217.
4. Гутник А.Є. Системно-структурна побудова оперативних підрозділів податкової міліції // В кн.: Податкова міліція як суб’єкт оперативно-розшукової діяльності: Навчальний посібник / В.Р. Жвалюк, А.Є. Гутник, М.Т. Задояний, В.В. Лисенко. - К.: Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого, 1999. - 65 с.
5. Гутник А.Є. Підстави оперативно-розшукової діяльності // В кн.: Правова основа оператив-но-розшукової діяльності податкової міліції ДПА України: Навчальний посібник / В.Р. Жвалюк, А.Є. Гутник, М.Т. Задояний, В.В. Лисенко. - К.: Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого, 1999. - 65 с.
6. Гутник А.Є., Лисенко В.В. Кваліфікація ухилення від сплати податків. – К.: Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого, 2000. – 68 с.
7. Гутник А.Е., Лысенко В.В. Налоговая полиция Российской Федерации. – К.: Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого, 2000. – 128 с.
8. Гутник А.Є., Лисенко В.В. Використання податковою міліцією непрямих методів оподат-кування в профілактиці ухилення від сплати податків // Вісник академії праці і соціальних відно-син Федерації профспілок України. Наук.-практ. збірник. – К., 2000. – С. 180-183.
Анотації

Гутник А.Є. Запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Університет внутрішніх справ, Харків, 2000.
Дисертація присвячена теоретичним та практичним проблемам запобігання податковою мі-ліцією ухиленням від сплати податків. Розглянуто кримінологічну характеристику ухилень від сплати податків та кримінологічну характеристику особи злочинця. Досліджено вплив окремих чинників на вчинення ухилень від сплати податків та на ступінь латентності податкових злочинів. Детально проаналізовано найбільш поширені на сьогодні способи ухилень від сплати податків.
Розглянуто системно-структурну побудову податкової міліції через призму її профілактичної діяльності. Виділені та розкриті основні джерела отримання інформації, значимої для профілакти-ки податкових злочинів. Досліджено діяльність податкової міліції щодо запобігання ухиленням від сплати податків на окремих стадіях кримінального процесу та в різних сферах національної еко-номіки.
Ключові слова: податки, ухилення від сплати податків, запобігання злочинів, податкова мі-ліція.

Гутник А.Е. Предупреждение налоговой милицией уклонений от уплаты налогов. – Ру-копись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Университет вну-тренних дел, Харьков, 2000.
Диссертация посвящена теоретическим и практическим проблемам предупреждения налого-вой милицией уклонений от уплаты налогов. Рассмотрено криминологическую характеристику уклонений от уплаты налогов и криминологическую характеристику личности преступника. Уста-новлено, что особого внимания с точки зрения осуществления профилактической деятельности налоговой милиции требует личность преступника, поскольку она является: субъектом преступно-го поведения; центральным звеном в криминологической характеристике уклонений от уплаты налогов; объектом влияния факторов, обуславливающих совершение этого преступления; одним из основных объектов, на который направляются профилактические меры; источником информа-ции, необходимой для выявления, расследования и предупреждения уклонений от уплаты налогов. Исследовано влияние отдельных факторов на совершение уклонений от уплаты налогов и на сте-пень латентности налоговых преступлений. Детально проанализировано наиболее распространен-ные на сегодня способы уклонений от уплаты налогов. Констатировано, что выбор способа зави-сит от целого комплекса обстоятельств субъективного и объективного характера, в том числе от сферы деятельности плательщика налогов, характера и содержания осуществляемой финансово-хозяйственной операции, формы ведения учета, наличия преступного опыта, уровня знаний нор-мативно-правовой базы, регламентирующей вопросы налогообложения и т.п. По мнению диссер-танта, разработка системы профилактической деятельности налоговой милиции должна базиро-ваться на раскрытии соответствующих способов уклонений от уплаты налогов в частности и ме-ханизма противоправного поведения в целом.
Рассмотрено системно-структурное построение налоговой милиции в целом и подразделений, которые непосредственно занимаются предупреждением уклонений от уплаты налогов. Раскрыто содержание предусмотренного законом задания налоговой милиции по предупреждению правона-рушений в сфере налогообложения. Выделены и раскрыты основные источники получения инфо-рмации, значимой для профилактики налоговых преступлений.
Исследована деятельность налоговой милиции по предупреждению уклонений от уплаты на-логов на отдельных стадиях уголовного процесса и в различных сферах национальной экономики. Определены особенности и основные направления такой деятельности разными подразделениями налоговой милиции (оперативными, следственными, информационно-аналитическими) в целом и в таких приоритетных для профилактики сферах, как кредитно-финансовая и банковская, внешне-экономическая деятельность, топливно-энергетический комплекс.
Сформулированы предложения по совершенствованию налогового законодательства, а также законодательства, определяющего правовой статус налоговой милиции и предусматривающего ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Ключевые слова: налоги, уклонение от уплаты налогов, предупреждение преступлений, на-логовая милиция.

Gutnik A.E. Tax evasion prevention by taxation militia. – Manuscript.
Dissertation for the degree of the candidate of juridical science in the speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law. – University of Internal Affairs, Kharkov, 2000
The dissertation is dedicated to theoretical and practical problems of tax evasion prevention by taxation militia. It gives an overview of tax evasion and criminal personality criminological characteristics. Analyzes the influence of separate factors on tax evasion and the degree of tax crimes latency.
It overviews system and structural formation of taxation militia in general and of its divisions, dealing with tax evasion prevention. It points out and discloses the main information sources, significant for tax evasion prevention.
The dissertation analyzes taxation militia tax evasion prevention activity on different stages of criminal proceedings.
It analyzes taxation militia tax evasion prevention activity in separate spheres of national economy.
Key words: taxes, tax evasion, crime prevention, taxation militia.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking