Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Засоби адміністративного примусу в сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах

 

КІНАШ ЮЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Засоби адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах

Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Ірпінь-2003

 

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі адміністративного права та державного управління Донецького інституту внутрішніх справ МВС України.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права Харитонова Олена Іванівна, Одеська національна юридична академія.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Додін Євген Васильович, Одеська національна юридична академія, завідувач кафедри морського і митного права

кандидат юридичних наук, доцент начальник кафедри адміністративної діяльності Олефір Віктор Іванович, Національна академія внутрішніх справ МВС України

Провідна установа – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

 

Захист відбудеться “21” листопада 2003 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.02 в Національній академії Державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці в Національній академії Державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53.

Автореферат розісланий “17” жовтня 2003 року.

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.Г. Забарний

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження пояснюється необхідністю вирішення задач, що стоять перед Україною у зв'язку з трансформацією суспільних відносин, що відбуваються в нашій країні, переходом до нового типу господарювання. Не в останньому ступені це стосується вугільної промисловості, ситуація у якій стає дедалі більш важкою, що тягне загострення існуючих протиріч, створення умов для соціальної нестабільності у країні.
Відповідно до сумної статистики, протягом останніх чотирьох років на шахтах Донецького регіону загинуло 730 шахтарів. Цей показник є одним з найбільш високих у світі. І, на жаль, ситуація не змінюється на краще. На території Донецької області розміщено 70 діючих шахт, об'єднаних у 18 холдингів, а також 12 самостійних шахт. При цьому понад 95% шахт віднесені до особливо небезпечних об'єктів, на яких вугілля добувається в несприятливих умовах. Через відсутність коштів, реконструкція ряду шахт не проводилась понад 20 років.
Ситуація, що склалася в галузі, специфіка змін, які відбулися в останні роки і пов'язані з реформуванням адміністративного законодавства взагалі і законодавства про адміністративну відповідальність, зокрема, обумовлюють необхідність комплексного підходу до рішення багатьох проблем, у тому числі й у вугільній промисловості.
У результаті недосконалості і неповноти законодавства в цій сфері ефективність використання адміністративних засобів примусу для вирішення задач, які мають величезне соціальне і політичне значення, суттєво недостатня.
Такий стан проблеми багато в чому пояснюється недостатньою увагою до теоретичних розробок питань адміністративно-правового забезпечення безпеки гірничих робіт у вугільних шахтах. У вітчизняній науці адміністративного права відсутні спеціальні дослідження цієї проблеми. Немає узагальнення практики застосування законодавства, аналізу ефективності чинних норм, перспектив і тенденцій їх удосконалення. Практично не було наукових праць по цій проблемі під час існування СРСР. Адміністративно-правові засоби забезпечення безпеки гірничодобувних робіт покликані зробити свій внесок у вирішення проблем, що стоять перед вугільною промисловістю. Але, хоча адміністративно-правові засоби, зокрема, примусові засоби забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах є важливим елементом належної реалізації прав і обов'язків, дотепер їхня суть, особливості і значення в адміністративному праві України на монографічному рівні не досліджувалися. Вкрай незначна кількість досліджень у даній сфері й в інших країнах, де проблема забезпечення безпеки гірничодобувних робіт стоїть не менш гостро.
Проблематика засобів адміністративного примусу розглядалась такими вченими у галузі теорії держави і права, як С.С.Алексєєв, Е.Анерс, С.М.Братусь, Г.Берман, А.М.Васильєв, О.С.Йоффе, Ж.Карбоньє, Д.А.Керімов, В.В.Копейчиков, У.О.Котюк, Л.Малишко, М.Н.Марченко, Н.І.Матузов, А.В.Малько, В.С.Нерсесянц, Ю.Н.Оборотов, В.А.Ойгензіхт, В.ІІогорілко, О.Ф.Скакун, В.А.Тархов, Ю.О.Тихомиров, Є.О.Харитонов, Л.С.Явич та ін., а також у галузі адміністративного права: Авер’янов В.Б., Додін Є.В., Бахрах Д.Н., Голосніченко І.П., Калюжний Р.А., Ківалов С.В., Пахомов І.Н., Коваль Л.В., Колпаков В.К., Козлов Ю.М., Пєтков В.П., Шамрай В.О., Шкарупа В.К., Харитонова О.І.
Вище сказаним обумовлюється актуальність теми дисертаційного дослідження, його теоретичне, прикладне і практичне значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ МВС України “Пріоритетні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 років (додаток № 2 до рішення колегії МВС України від 28.02.1995р. № 4 км/2)”, “Програма розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005р.р.”. Дисертаційна робота виконана та пов’язана з розробленою на кафедрі адміністративного права та державного управління Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому національному університеті темою “Проблеми забезпечення особистої безпеки працівників міліції та представників громадського порядку” (номер державної реєстрації № 0103U005021).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства України і досягнень адміністративно-правової науки, вивчення й аналізу теоретико-правових засад застосування засобів державного примусу та адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах визначити характер тенденцій, а також, враховуючи цей досвід, запропонувати підхід до вирішення проблем, що виникають у цій сфері.
Для досягнення мети були визначені такі завдання:
- вивчення правової природи засобів адміністративного примусу;
- встановлення ролі засобів примусу в системі заходів правового забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах;
- класифікація засобів адміністративного примусу з метою обрання найбільш придатних їх видів для забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах;
- формулювання завдань адміністративної відповідальності в сфері забезпечення виконання безпечних робіт у вугільних шахтах;
- аналіз сутності адміністративної відповідальності, як властивого адміністративному праву засобу примусу, що забезпечує безпеку робіт у вугільних шахтах;
- визначити поняття “адміністративно-попереджувальних засобів у сфері забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах”;
- визначити поняття “засобів адміністративного припинення у сфері забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах”;
- встановлення ролі адміністративно-попереджувальних засобів та засобів адміністративного припинення у сфері забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах.
Об'єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини у сфері забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах в Україні.
Предметом дисертаційного дослідження є теоретичні засади встановлення поняття сутності та видів адміністративно-правових засобів, засоби державного примусу у сфері забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах та адміністративна відповідальність у системі таких засобів.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання: всезагальний діалектичний метод пізнання при дослідженні сутності та змісту засобів адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах, об’єктивної оцінки рівня його ефективності, взаємозв’язку з іншими явищами, зв’язку із суспільством. Що стосується окремих методів дослідження, то структурно-системний метод слугував, головним чином, інструментом з'ясування характеру і сутності адміністративно-правових засобів, а також з'ясування системи засобів державного примусу, їхнього взаємозв'язку та ієрархії - при дослідженні даної категорії необхідним є застосування системно-структурного підходу, вивчення системи засобів як у цілому, так і частинами. Системний підхід у даному випадку є одним із інструментів дослідження об'єкта як складного явища, що містить елементи, взаємозв'язок між якими забезпечує їх цілісність (підрозділи 1.1, 1.2). Загальнонаукові методи: історико-правовий – для дослідження процесу виникнення, формування та розвитку поняття заходів адміністративного примусу, адміністративної відповідальності (підрозділи 1.1, 2.1); аналіз та синтез як прийоми логічного методу при з’ясуванні класифікації заходів адміністративного примусу (підрозділ 1.2), підстави застосування адміністративної відповідальності (підрозділ 2.2); структурний підхід для з’ясування елементного складу механізму засобів адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах (підрозділ 2.4); порівняльний метод, який використовувався під час здійснення аналізу точок зору провідних науковців щодо розуміння та змісту таких категорій, як поняття заходів адміністративного примусу, адміністративної відповідальності, класифікація заходів адміністративного примусу, (підрозділи 1.1, 2.1, 1.2); аналізуючий метод, у процесі аналізу Гірничого закону України, проекту Кодексу про адміністративні проступки (підрозділи 2.5, 3.1, 3.2).
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в Україні на монографічному рівні вчинено спробу комплексного дослідження засобів адміністративного примусу як правового явища, узятого в його різноманітних проявах, та специфіку застосування цих засобів у сфері забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах.
У результаті проведеного дисертаційного дослідження сформульовані пропозиції і висновки, що винесені на захист. Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в таких основних положеннях:
- уперше обґрунтовується висновок про те, що засоби державного примусу мають досліджуватися та класифікуватися в контексті конкретної правової системи з урахуванням її особливостей;
- досліджено систему засобів адміністративного примусу як засобів забезпечення безпеки у вугільних шахтах;
- запропоновано поняття засобів адміністративного попередження у вугільних шахтах;
- запропоноване визначення заходів адміністративного припинення та їх види, застосовувані з метою забезпечення безпеки у вугільних шахтах;
- запропоноване поняття адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахт;
- сформульовано та обґрунтовано пропозиції щодо доцільності доповнення проекту Кодексу України про адміністративні проступки главою 19: “Адміністративні проступки у вугільній галузі” і відповідними статтями;
- уточнено характеристику та запропоновано аналіз умов і підстав адміністративного припинення у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах;
- на підставі аналізу чинного законодавства встановлено відсутність необхідних правових норм, які б регулювали процедуру притягнення винних до адміністративної відповідальності, що призводить до вчинення порушень правил безпеки у вугільних шахтах;
- дістала додаткового обґрунтування точка зору про те, що попередження та припинення, як засоби адміністративного примусу повинні знайти своє відображення у Гірничому законі України, а також у Правилах безпеки у вугільних та сланцевих шахтах.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:
- у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути основою для подальшої розробки проблем засобів адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах;
- у законотворчій роботі – в результаті проведеного дослідження сформульовані пропозиції щодо вдосконалення системи чинного законодавства, що регулює засоби адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах;
- у правозастосовчій діяльності – використання одержаних результатів дозволить вдосконалити діяльність засобів адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах;
- у навчальному процесі – матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані для викладання навчальних дисциплін “Адміністративне право”, “Адміністративна відповідальність”, підготовці відповідних підручників, навчальних посібників, курсів лекцій.
Результати дисертаційного дослідження були використані при розробці лекцій з курсу Адміністративна відповідальність на тему “Адміністративна відповідальність, як засіб забезпечення безпеки у вугільних шахтах”, із курсу Адміністративне право на тему “Загальна характеристика засобів адміністративного примусу у Донецькому інституті внутрішніх справ МВС України (акт впровадження від 28.05.2003р.).
За результатами наукового дослідження підготовлено навчально-методичній посібник “Складання процесуальних документів”, до якого ввійшли теми: 3.1 “Провадження по справах про адміністративні правопорушення”; 3.2 “Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень” у Донецькому інституті економіки та господарського права (акт впровадження від 04.01.2003р.).
Висновки та пропозиції дисертаційного дослідження були використані при розробці методичних рекомендацій щодо висвітлення питань по дотриманню Правил безпеки, зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань у Державному Макіївському науково-дослідному інституті по безпеці робіт в гірничій промисловості (акт впровадження від 14.01.2003р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою. Сформульовані у ній положення, узагальнення, оцінки, висновки, пропозиції і рекомендації ґрунтуються на опрацюванні і аналізі 202 наукових і нормативно-правових джерел, а також юридичної практики з проблем забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах шляхом застосування засобів адміністративного примусу.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювались на засіданні кафедри адміністративного права і державного управління ДІВС МВС України, адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної діяльності Національної академії державної податкової служби України.
Результати досліджень були оприлюднені на конференціях: 1. Міжвузівська практична конференція “Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності”, яка проходила 27 квітня 2001р. у Донецькому інституті внутрішніх справ МВС України. 2. Міжнародна науково-методична конференція “Римське право і сучасність”, яка проходила 21 грудня 2001р. в Одеській національній юридичній академії. 3. Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених”, яка проходила 28.04.2002р. у Хмельницькому інституті регіонального управління та права.
Публікації. Основні теоретичні висновки, пропозиції і положення, що сформульовані у дисертаційному дослідженні, опубліковані у п’яти наукових фахових виданнях.
Структура дисертації визначена метою та завданням дослідження, логікою викладення. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що включають дев’ять підрозділів, висновків, списку використаної літератури (із 202 найменувань), та актів впровадження. Повний обсяг дисертації становить 200 сторінок, обсяг основного змісту – 181 сторінка, список використаних джерел охоплює 19 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У “Вступі” обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, зазначається її зв’язок з науковими програмами, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, характеризується його методологія, теоретична база та практичне значення, наукова новизна, викладаються основні положення, які виносяться на захист, відомості про апробацію результатів дослідження і структура дисертації.
Перший розділ “Загальна характеристика засобів адміністративного примусу” складається з трьох підрозділів, у яких основна увага приділена дослідженню поняття і сутності таких категорій, як примус, державний примус, адміністративний примус та їх співвідношення, класифікація примусових заходів, види адміністративного примусу.
У підрозділі 1.1 “Поняття заходів адміністративного примусу” акцентовано увагу на характеристиці і основних ознаках примусу взагалі і державного примусу, зокрема.
На підставі проведеного дослідження інституту державного примусу визначено загальні і особливі риси, притаманні адміністративному примусу, як різновиду примусу державного. Суть адміністративного примусу полягає у тому, що він містить не тільки адміністративні стягнення, але й інші види засобів, застосовувані до правопорушників. Фактичною підставою застосування примусових заходів служать вчинення або загроза вчинення правопорушень, а також виникнення інших, не бажаних для суспільства і держави аномалій.
У підрозділі 1.2 “Класифікація заходів адміністративного примусу” дисертантка намагалась зробити спробу аналізувати класифікацію примусових заходів. Було вирішено вважати дискусійним у адміністративно-правовій літературі питання про класифікацію засобів адміністративного примусу. Це питання має велике теоретичне і практичне значення. Воно надає можливість для усвідомлення суті різноманітних примусових заходів, їхніх цілей і взаємозв'язку у державному управлінні, сприяє забезпеченню ефективного впливу на правопорушників та вирішенню питань притягнення їх до відповідальності.
Оскільки адміністративно-попереджувальні заходи відіграють важливу роль у попередженні вчинення порушень Правил техніки безпеки у вугільних шахтах. Тому на погляд дисертантки, до цих заходів можна віднести: інструктаж; закриття окремих ділянок; технічний огляд шахтних транспортних засобів; пожежний, санітарно-епідеміологічний нагляд; контрольні і наглядові перевірки; тимчасове обмеження чи заборону доступу працівників до окремих ділянок чи об'єктів з метою забезпечення громадської безпеки, здоров'я людей.
Щодо засобів адміністративного попередження у вугільних шахтах, авторка пропонує визначити їх як дії повноважних органів чи посадових осіб, що спрямовані на примусове забезпечення попередження вчинення порушень Правил техніки безпеки у вугільних шахтах.
На думку дисертантки, заходи адміністративного припинення у вугільних шахтах – це примусове припинення протиправних дій, що мають ознаки адміністративного правопорушення, а в деяких випадках - і злочину, спрямовані на недопущення експлуатації технічно несправного шахтного устаткування, пагубних наслідків такої експлуатації і на забезпечення застосування до винної особи адміністративного стягнення, а у виняткових випадках – кримінального покарання.
В дисертаційному дослідженні стверджується, що у вугільних шахтах адміністративне припинення має здійснюватися, насамперед, в інтересах самого порушника, це владне припинення антигромадської діяльності дозволяє запобігти дії, події, що збільшили б відповідальність винної особи.
Адміністративні стягнення у системі заходів адміністративного примусу посідають окреме місце і являють собою систему примусових заходів, спрямованих на захист суспільних відносин у сфері державного управління, охорони громадського порядку і громадської безпеки, дотримання прав і законних інтересів громадян, які включають кілька груп примусових заходів, що розрізняються за способом здійснення охоронної функції.
У сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах до осіб, що скоїли адміністративне правопорушення, можуть застосовуватися такі види адміністративних стягнень як попередження та штраф. Вони є найбільш ефективними і дієвими засобами.
Другий розділ “Адміністративна відповідальність, як засіб забезпечення безпеки у вугільних шахтах” містить п’ять підрозділів.
У підрозділі 2.1 “Поняття адміністративної відповідальності” пропонується таке визначення адміністративної відповідальності у досліджуваній сфері: адміністративною відповідальністю за правопорушення у сфері забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах є встановлений санкцією адміністративно-правової норми вид адміністративного стягнення, котрий покладається на винну у вчиненні проступку особу і який полягає у обов’язку цієї особи зазнати втрат морального або матеріального характеру.
У системі охоронних правовідносин у вугільних шахтах адміністративна відповідальність як вид цих відносин займає своє специфічне місце, яке відрізняється від охоронних правовідносин попередження, припинення, відновлення. Як правило, основною метою регламентації засобів адміністративної відповідальності є загальнодержавні інтереси, але у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах пріоритетним є захист, насамперед, інтересів громадян-працівників цих шахт, їх життя і здоров’я, а також права на безпечні умови праці.
У підрозділі 2.2 “Підстави застосування адміністративної відповідальності” виділено три підстави адміністративної відповідальності: нормативну - (тобто систему норм, що реалізують її); фактичну – (тобто діяння конкретного суб'єкта, який порушує правові розпорядження, охоронювані адміністративними санкціями (адміністративне порушення)); процесуальну - (тобто акт конкретного суб'єкта про накладення конкретного стягнення за конкретне адміністративне порушення), та їх застосування у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах.
У підрозділі 2.3 “Порядок застосування адміністративної відповідальності” акцентовано увагу, що система адміністративної відповідальності як правового інституту містить у собі дві групи норм: а) адміністративно-матеріальні; б) адміністративно-процесуальні. Адміністративно-матеріальні норми визначають і закріплюють задачі, цілі, принципи адміністративної відповідальності, компетенцію держави і її суб'єктів, визначають систему і види адміністративних стягнень і порядок їхнього накладення, систему державних органів, посадових осіб, уповноважених здійснювати адміністративну юрисдикцію, види адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах. Адміністративно-процесуальні норми визначають порядок провадження по справах про адміністративні правопорушення, задачі, принципи, процедури, стадії провадження, порядок застосування заходів процесуального забезпечення у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах.
У підрозділі 2.4 ”Завдання адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах” запропоновано завдання адміністративної відповідальності у сфері забезпечення ведення безпечних робіт у вугільних шахтах згідно зі ст.1 КУпАП України.
У підрозділі 2.5 “Відповідальність за окремі види порушень у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах” передбачена ст.49 Гірничого закону України та ст.ст. 41, 93, 94 КУпАП і виражається у накладенні адміністративних стягнень у виді штрафів на осіб, винних у порушенні вимог охорони праці. На погляд авторки, цих статей у КУпАП замало, тому запропоновано доповнити проект Кодексу про адміністративні проступки відповідною главою 19: “Адміністративні проступки у вугільній галузі” і відповідними статтями.
Третій розділ – “Інші примусові заходи, як засіб забезпечення безпеки у вугільних шахтах” містить 2 підрозділи.
У підрозділі 3.1 “Адміністративно-попереджувальні засоби забезпечення безпеки у вугільних шахтах” висвітлюються питання зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань, які є основною метою державної соціальної політики у сфері охорони праці. Низькому рівню дисципліни праці і порушенням Правил безпеки багато в чому сприяє відсутність чинного законодавства по притягненню до відповідальності винних за допущені аварії і порушення техніки безпеки. Найбільш часті правопорушення на шахтах відбуваються при недотриманні Правил безпеки, причому головне місце серед них повинні займати адміністративно-правові засоби як найбільш оперативні, котрі можуть уже давати позитивний ефект у досягненні поставленої мети.
Зазначено, що особливо значну матеріальну і соціальну втрату спричиняють аварії, нещасні випадки з тяжкими наслідками, професійний травматизм і професійні захворювання. Пояснюється це великою кількістю аварій і нещасних випадків, порушенням трудової і технологічної дисципліни, що допускається як навмисно, так і з необережності. Основна причина криється в тому, що керівники і фахівці шахт, холдингових компаній, виробничих об'єднань та й самі робітники до дотримання безпеки ставляться неналежним чином.
З метою виключення порушень Правил безпеки пропонується систематично проводити планово-попереджувальні ремонти і профілактичні заходи, склавши графіки проведення таких заходів із зазначенням відповідальних осіб, і застосуванням адміністративно-запобіжних заходів за їхнє несвоєчасне виконання. Такими заходами повинні бути: звільнення з посади відповідальних осіб; припинення експлуатації ділянки, лави. Ці заходи повинні знайти своє відображення у Гірничому законі України.
У чинному законодавстві України, яке передбачає норми забезпеченості робітників вугільних шахт засобами індивідуального захисту, відсутні норми, що передбачають відповідальність за невиконання діючого законодавства з боку керівництва гірничодобувної промисловості в плані забезпечення робітників усім необхідним для роботи в шахтах. Вирішення цього питання за допомогою заходів адміністративно-правового характеру в законодавчих актах могло б зняти існуючу проблему професійних захворювань і травматизму на підприємствах вугільної промисловості.
У підрозділі 3.2 “Засоби адміністративного припинення у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах” наведено види нагляду і контролю відповідними органами за дотриманням трудового законодавства такі як: попередній, поточний і наступний.
Особливого значення набуває профілактика, насамперед, суворе і неухильне дотримання графіків, планів попереджувальних ремонтів, виконання ревізій, налагодження й випробування устаткування спеціалізованими налагоджувальними організаціями відповідно до вимог Правил безпеки, наявність плакатів, покажчиків, попереджувальних написів, системи сигналів і ін.
У висновках в узагальненому вигляді характеризуються основні проблеми, підсумки та пропозиції, теоретичні результати вперше проведеного комплексного дослідження, обґрунтовано їх практичну значимість. Дисертанткою сформульовано низку рекомендацій і положень науково-теоретичного та практичного характеру.
До науково-теоретичних висновків належать питання щодо спроби формулювання таких понять, як засоби адміністративного попередження у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах, заходи адміністративного припинення в сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах, враховуючи відсутність нормативного визначення адміністративної відповідальності і проведений аналіз адміністративної відповідальності, пропонується також визначення адміністративної відповідальності у досліджуваній сфері.
Практичні висновки стосуються пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства України з питань забезпечення безпеки у вугільних шахтах засобами адміністративного примусу.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
1. Кінаш Ю.Я. Адміністративно-правовий механізм компенсації шкоди у вугільній промисловості // Право України, 2002. - № 2. – С.57-63.
2. Кінаш Ю.Я. Заходи адміністративного примусу у гірничодобувній промисловості // Актуальні проблеми держави і права. - Одеса: Юридична література, 2001. - № 12. – С.239-243.
3. Кінаш Ю.Я. Адміністративно-правове регулювання у вугільній промисловості // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей. – Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2002. - № 3. - С.112-117.
4. Кинаш Ю.Я. Задачи административной ответственности в сфере обеспечения безопасности работ в угольных шахтах // Актуальні проблеми держави і права. - Одеса: Юридична література, 2002.- № 15.- С.216-223.
5. Кінаш Ю.Я. Адміністративно-запобіжні заходи у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах // Право України, 2003. - № 6. – С.22-25.

АНОТАЦІЇ
Кінаш Ю.Я. Засоби адміністративного примусу в сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2003.
У дисертації проведений всебічний аналіз засобів державного примусу, інших адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки робіт на вугільних шахтах, запропоновано підхід до вирішення проблем, що виникають у цій сфері.
У роботі визначається правова природа засобів адміністративного примусу, встановлюється роль засобів примусу в системі заходів правового забезпечення безпеки робіт на вугільних шахтах; класифікуються засоби адміністративного примусу з метою обрання найбільш придатних їх видів для забезпечення безпеки робіт на вугільних шахтах; формулюються завдання адміністративної відповідальності у сфері забезпечення виконання безпечних робіт на вугільних шахтах; аналізується сутність адміністративної відповідальності, як властивого українському адміністративному праву засобу примусу, що забезпечує безпеку робіт на вугільних шахтах, а також правопорядок у державі. Встановлюється роль адміністративно-попереджувальних засобів, засобів адміністративного припинення у сфері забезпечення безпеки робіт на вугільних шахтах.
Ключові слова: примус, засоби адміністративного примусу; адміністративна відповідальність; засіб забезпечення безпеки у вугільних шахтах; адміністративно-попереджувальні засоби забезпечення безпеки у вугільних шахтах; засоби адміністративного припинення у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах.

Кинаш Ю.Я. Меры административного принуждения в сфере обеспечения безопасности на угольных шахтах. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2003.
В диссертационной работе предпринята попытка всестороннего анализа мер государственного принуждения, других административно-правовых мер обеспечения безопасности работ на угольных шахтах.
В работе определяется правовая природа: принуждения, государственного принуждения, мер административного принуждения; устанавливаются роль мер административного принуждения в системе мероприятий правового обеспечения безопасности работ на угольных шахтах; формулируются задачи административной ответственности в сфере обеспечения выполнения безопасных работ на угольных шахтах. Анализируется сущность административной ответственности, присущие украинскому административному праву мер принуждения, которые обеспечивают безопасность работ на угольных шахтах. Устанавливается роль административно-предупредительных мер, мер административного пресечения в сфере обеспечения безопасности работ на угольных шахтах.
Кючевые слова: принуждение; государственное принуждение, административное принуждение; административная ответственность; штраф; меры обеспечения безопасности на угольных шахтах; административно-предупредительные меры обеспечения безопасности на угольных шахтах; меры административного пресечения в сфере обеспечения безопасности на угольных шахтах.

Kinash Y.Y. Means of administrative compulsion in the sphere of a safety at the collieries. - Manuscript.
The candidate dissertation on jurisprudence on a specialty 12.00.07 - Theory of management; Administrative law and Process; Financial Law; Infomechen Law. - Academy of a state tax service of Ukraine. - Irpen, 2003.
The legal nature of administrative compulsion means is determined; the role of means of compulsion means in the system of measures of a legal safety of works at the collieries is established; the means of administrative compulsion are classified with the purpose of selection of the most suitable kinds for a safety of works at the collieries; the tasks of the administrative responsibility in the sphere of maintenance of performance of safe works at the collieries are formulated in the thesis. The essence of the administrative responsibility, compulsion means inherent in the Ukrainian administrative law which provide safety of works at the coal mines and legal order in the state are also analyzed.
The materials of the dissertation research enrich with a science of administrative law of Ukraine and can be used during the further scientific researches, at improvement of the current legislation and in educational process.
The key words: the grounds for application of the administrative responsibility; administrative-precautionary means of a safety at the collieries; means of the administrative termination in the sphere of a safety at the collieries.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking