Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно - правові питання)

 

СИНЯВСЬКА ОЛЕНА ЮХИМІВНА

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ПИТАННЯ)

Спеціальність 12.00.07 - теорія управління;
адміністративне право і процес; фінансове право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків - 2001

 

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі управління в органах внутрішніх справ Національного універ-ситету внутрішніх справ МВС України.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України Безсмертний Олександр Костянтинович, начальник кафедри управління в органах внутрішніх справ Національного універ-ситету внутрішніх справ.

Офіційні опоненти - доктор юридичних наук, доцент Тищенко Микола Маркович, доцент кафедри адміністративного права Національної юридич-ної академії України ім. Ярослава Мудрого.

кандидат юридичних наук, доцент Комзюк Анатолій Трохимо-вич, доцент кафедри адміністративного права та адміністратив-ної діяльності ОВС Національного університету внутрішніх справ.

Провідна установа - Одеська національна юридична академія, кафедра адміністрати-вного та фінансового права, Міністерство освіти і науки Украї-ни, м. Одеса.

Захист відбудеться "21" червня 2001 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.700.01 Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

Автореферат розісланий "21" травня 2001 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С.Мошенський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторка-ність і безпека визначаються Конституцією України найвищою соціальною цінністю в нашій дер-жаві. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Сучасний стан розвитку української державності в складних соціально-економічних умовах, політичні перетворення, курс на подальшу демократизацію суспільства потребують підвищення ефективності роботи всіх гілок влади. Саме на державний апарат, до якого входять і органи внутрішніх справ, покладені функції по утвер-дженню і забезпеченню прав і свобод людини, укріпленню законності та правопорядку в країні.
Як підкреслювалось у "Звіті МВС України перед українським народом (Про оперативно - службову діяльність органів внутрішніх справ України в 1999 році)", "кінцеві результати в діяль-ності органів внутрішніх справ, піднесення рівня боротьби зі злочинністю та корупцією безпосе-редньо пов'язані із станом дисципліни і законності серед особового складу, які віддзеркалюють спроможність співробітників своєчасно та професійно грамотно вирішувати поставлені у цій бо-ротьбі завдання."
Однак рівень службової дисципліни та законності в самих органах внутрішніх справ не від-повідає ще вимогам часу, що вкрай негативно впливає на авторитет органів внутрішніх справ се-ред населення, породжує хибне уявлення про міліцію.
Загальні проблеми управління в органах внутрішніх справ досліджувалися такими відоми-ми вітчизняними юристами як О.М.Бандурка, О.К. Безсмертний, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, М.М. Дорогих, Р.А.Калюжний, О.П. Клюшниченко, О.П. Коренєв, Ю.Ф.Кравченко, О.І.Оста-пенко, В.П.Пєтков, Л.Л. Попов, В.В.Цвєтков та ін. Дослідженню різних проблем законності та ди-сципліни в органах внутрішніх справ присвячені наукові праці М.І.Ануфрієва, В.С.Венедиктова, В.Г.Лихолоба, М.В.Парасюк, С.С.Сливки, А.А.Стародубцева, В.І.Щербини та ін.
Однак спеціального монографічного дослідження службової дисципліни в органах внутрі-шніх справ України, форм, методів та засобів її забезпечення, організаційно - правових заходів зміцнення службової дисципліни та удосконалення форм виховної роботи серед особового складу в нових умовах не проводилось. Разом з тим, актуальність та важливість теоретичного аналізу за-значених проблем не втратили свого значення. Вони зумовлені необхідністю підвищення дисцип-лінованості та організованості особового складу органів внутрішніх справ.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках планів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п.3.1. Пріоритетних напрям-ків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів та науково - дослідних уста-нов МВС України на період 1995 - 2000 рр.) та Університету внутрішніх справ (п.7 Головних на-прямків наукових досліджень Університету внутрішніх справ на 1996 - 2000 рр.). Крім того, цей напрямок досліджень відповідає п.1.7.2. Комплексної програми вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції на 1999 - 2005 рр., затвердженої наказом МВС України від 29 січня 1999 р. № 61.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення поняття, значення, функцій та засобів реалізації службової дисципліни в органах внутрішніх справ, розроб-ка науково обґрунтованих рекомендацій з подальшого удосконалення організаційно - правових заходів зміцнення службової дисципліни та форм виховної роботи серед особового складу.
Поставлена мета визначила формулювання та вирішення таких завдань:
– визначити поняття, значення та засоби реалізації службової дисципліни в органах внут-рішніх справ;
– з'ясувати функції службової дисципліни в органах внутрішніх справ;
– розкрити сутність дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ, визначити принципи, суб'єкти та стадії дисциплінарного провадження;
– проаналізувати організаційно - правову базу удосконалення адміністративної та дисцип-лінарної відповідальності;
– охарактеризувати матеріальну відповідальність працівників органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни;
– охарактеризувати кримінальну відповідальність за невиконання службових обов'язків;
– дослідити розвиток мотивації особового складу щодо усвідомленого відношення до слу-жбової дисципліни, матеріальні та моральні форми заохочення;
– визначити засоби охорони (захисту) прав та свобод працівників органів внутрішніх справ.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються у сфері функціонування органів внутрішніх справ і характеризують прямо чи побічно службову дисципліну у всій різноманітності її видових проявів.
Предмет дослідження складають засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно - правові питання).
Методологічні основи дослідження. При рішенні поставлених завдань використовувались діалектичний метод наукового пізнання, наукові теорії про державу і право, у сфері управління, соціології, психології, статистики; законодавчі та нормативні акти, які регламентують діяльність органів внутрішніх справ та державних органів у сфері службової дисципліни. Використовувались також статистичні наукові методи (угруповання, статистичний аналіз та оцінка вірогідності) та со-ціологічні методи дослідження (опитування, анкетування, вивчення документів, порівняльний аналіз). Емпіричну базу дослідження склали інформаційні статистичні матеріали МВС України, УМВС України в Сумській області, які характеризують стан дисципліни і законності в органах внутрішніх справ, окремі показники роботи з кадрами органів та підрозділів внутрішніх справ України. Використовувались результати ряду науково - дослідних розробок і публікацій, в тому числі й підготовлених за участю автора, та соціологічного опитування з питань стану дисципліни в органах внутрішніх справ України та заходів її забезпечення (див. додаток А). Здобувачем викори-стовувався також особистий досвід роботи в апаратах по роботі з особовим складом органів внут-рішніх справ, в тому числі й на посаді начальника відділення оперативного прикриття та роботи з особовим складом УБОЗ УМВС України в Сумській області. Обсяг узагальнених теоретичних та практичних матеріалів дозволяє стверджувати про вірогідність, достовірність та наукову обґрун-тованість результатів дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація являє собою, по суті, одне з перших монографічних досліджень, де в комплексі розглядаються проблеми службової дисципліни в орга-нах внутрішніх справ в складних умовах формування нової державно - правової структури Украї-ни, в тому числі суттєвих змін у структурі та діяльності органів внутрішніх справ.
Більшість результатів дослідження одержано вперше, окремі положення (зокрема, сутність та зміст службової дисципліни в органах внутрішніх справ, види засобів її забезпечення тощо) діс-тали подальший розвиток. На базі проведеного дослідження в дисертації обґрунтовуються та ви-носяться на захист такі положення:
1. Пропонується визначення поняття службової дисципліни в органах внутрішніх справ, упе-рше з’ясовуються її сутність та характерні риси.
2. Визначаються фактори, що впливають на стан службової дисципліни та законності в ор-ганах внутрішніх справ.
3. Уперше визначаються характерні ознаки та особливості дисциплінарної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які випливають із особливостей службової дисципліни в органах внутрішніх справ.
4. Характеризуються принципи, стадії, правовий статус учасників провадження у справах про дисциплінарні правопорушення в органах внутрішніх справ, аргументуються шляхи вдоско-налення дисциплінарного провадження.
5. Дістала подальшого розвитку характеристика організаційно-правових засобів забезпе-чення службової дисципліни в органах внутрішніх справ: адміністративної (дисциплінарної), ма-теріальної та кримінальної відповідальності працівників органів внутрішніх справ.
6. Пропонуються рекомендації по вдосконаленню системи організаційно-правових заходів забезпечення дисципліни в органах внутрішніх справ, підвищенню ефективності їх застосування.
7. Дістало подальшого розвитку питання правового та соціального захисту працівників ор-ганів внутрішніх справ, визначення їх соціально - правового статусу.
8. Пропонуються пропозиції з правового забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ, аргументуються конкретні пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ряду чинних нормативно-правових актів України.
Практичне значення одержаних результатів визначається виробкою положень, що мо-жуть стати методологічними передумовами для подальшого зміцнення службової дисципліни та законності в органах внутрішніх справ. Практична значущість дослідження також полягає в тому, що викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть використовуватись: а) в науково - дослі-дній роботі - для подальшого опрацювання організаційно-правових питань засобів забезпечення дисципліни в органах внутрішніх справ України; б)у правотворчості - при підготовці загальних і спеціальних нормативно-правових актів у сфері дисципліни та засобів її забезпечення; в)у право-застосуванні - рекомендації, що обґрунтовані в дисертації, мають за мету вдосконалення практики застосування норм чинного законодавства щодо засобів забезпечення дисципліни в органах систе-ми Міністерства внутрішніх справ; г)у навчальному процесі - при проведенні різних видів занять та підготовці навчально-методичної літератури (наприклад, в рамках курсів адміністративного права, адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, основ управління в органах внутрі-шніх справ тощо), а також у системі професійної підготовки та перепідготовки працівників ОВС.
Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, викладених у дисертації. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, всі сформульовані в ньому положен-ня та висновки обґрунтовані на базі особистих досліджень автора.
Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення та висновки дисертаційно-го дослідження пройшли апробацію в практичній діяльності підрозділів соціально-виховної робо-ти та інспекцій з особового складу кадрових апаратів УМВС України в Сумській та Харківській областях, Університету внутрішніх справ, в організації навчального процесу по дисциплінам “Ор-ганізація управління в органах внутрішніх справ”, “Теорія та методи роботи з персоналом органів внутрішніх справ”, “Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ”. Матеріали дисертації доповідались на міжнародній науково - практичній конференції "Актуальні проблеми роботи з пе-рсоналом органів внутрішніх справ" (Харків, 1999), на засіданнях кафедри управління в органах внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ, оперативних нарадах працівників органів внутрішніх справ.
Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано у чотирьох стат-тях у фахових наукових журналах.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, 3 розділів, які об'єднують 8 під-розділів, висновків (обсяг - 190с.). До основного тексту дисертації додаються список використаних джерел, який складається із 164 найменувань (обсяг - 10с.) та 3 додатка (обсяг - 15с.).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її об’єкт, предмет та завдання, формулюються положення, що виносяться на захист, характеризується теоретична, но-рмативна база, розкривається наукова новизна та практичне значення результатів роботи.
Перший розділ "Службова дисципліна як умова удосконалення державної служби в орга-нах внутрішніх справ" складається із трьох підрозділів.
У першому підрозділі "Поняття, значення, засоби реалізації службової дисципліни" від-значається, що дисципліна, як обов'язкове для усіх членів будь-якого колективу підпорядкування встановленому порядку, правилам, є необхідною умовою всякої роботи. Автор наводить різнома-нітні тлумачення поняття "дисципліна", які використовуються у літературі та зазначає, що життє-діяльність демократичного суспільства неможлива без підтримання дисципліни на високому рівні в усіх її проявах. Характеризуючи класифікацію державної дисципліни за різними критеріями: га-лузевим, функціональним, за суб'єктами дисциплінарної відповідальності в сфері державної діяль-ності, за сферами трудової діяльності, автор стверджує, що одним із галузевих різновидів держав-ної дисципліни є службова дисципліна. Автор підкреслює, що в чинному законодавстві немає ви-значення службової дисципліни і пропонує таке поняття службової дисципліни в ОВС: "Службова дисципліна в органах внутрішніх справ - це система суспільних відносин, суб'єктами яких є спів-робітники органів внутрішніх справ, які суворо і точно виконують згідно з порядком і правилами, установленими законодавством України, присягою, статутами, нормативними актами Міністерст-ва внутрішніх справ України і наказами начальників органів внутрішніх справ, що видаються в межах їх повноважень, службові обов'язки, реалізують повноваження та додержуються обмежень по посаді в процесі своєї професійної діяльності."
На основі аналізу правових актів, а саме: Закону України "Про міліцію", Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України, Дис-циплінарного статуту ОВС України та специфічних особливостей служби в органах внутрішніх справ автор робить висновок, що службова дисципліна рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ має специфічні, тільки їй властиві особливості, які детально розглянуті в роботі.
Забезпечення державної, в тому числі і службової дисципліни, здійснюється широкою сис-темою організаційних та правових категорій, які в своїй сукупності представляють засоби забезпе-чення дисципліни, а також систему цих засобів. Службова дисципліна не реалізується сама по со-бі. Автор виділяє соціальні, економічні та організаційно - правові засоби забезпечення дисципліни в органах внутрішніх справ. Крім того, характеризуються різноманітні методи забезпечення служ-бової дисципліни та, особливо, переконання та примус як загальні універсальні методи впливу на людину.
Другий підрозділ - "Функції службової дисципліни в органах внутрішніх справ." Функції службової дисципліни в органах внутрішніх справ досить різноманітні. Автор виділяє такі функ-ції: організаційно - адміністративні, забезпечення, відновлювальні, виховні, каральні, методичні, контрольні, громадські.
Організаційно - адміністративні передбачають здійснення таких методів і прийомів управ-ління, які здатні забезпечити найвищу ефективність діяльності органів внутрішніх справ. З нероз-ривного зв'язку, єдності дисципліни та управління випливає й інша функція дисципліни в органах внутрішніх справ - функція забезпечення. Безумовно, якісним показником діяльності ОВС висту-пає суворе додержання законності та дисципліни. Тільки при організаційному та практичному за-безпеченні реалізації цього принципу будуть в достатній мірі ефективними і зусилля по поліпшен-ню показників діяльності ОВС у цілому. Носієм відновлювальної функції дисципліни в органах внутрішніх справ виступає дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ.
Виховна функція здійснюється з метою позитивного впливу на конкретних працівників, корекції їх поведінки, свідомого відповідального ставлення до виконання покладених на них обо-в'язків. Характеризуючи виховну функцію службової дисципліни, автор підкреслює необхідність розвитку такої моральної якості як дисциплінованість і відокремлює поняття дисциплінованості (якість особи) від дисципліни (вид суспільних відносин). Крім того, говорячи про виховну функ-цію, автор не може уникнути питання про роль керівника органу внутрішніх справ у забезпеченні службової дисципліни.
Каральна функція дисципліни в органах внутрішніх справ полягає в застосуванні до пору-шників дисципліни досить розгорнутого переліку дисциплінарних стягнень. Методичні функції передбачають розробку найбільш ефективних прийомів і методів забезпечення дисципліни в орга-нах внутрішніх справ, вивчення та розповсюдження передового досвіду з цих питань. Сутність ко-нтрольної функції полягає в спостереженні за поведінкою суб'єкта службової дисципліни та отриманні об'єктивної та достовірної інформації про її стан; виявленні причин і умов, що сприя-ють порушенням службової дисципліни; прийнятті заходів з попередження та припинення пору-шень дисципліни; прийнятті заходів дисциплінарного впливу до порушників.
Дисципліна в органах внутрішніх справ виконує і громадські функції. В наш час, коли по-стійно розвиваються і поширюються зв'язки і співробітництво органів внутрішніх справ із громад-ськістю, засобами масової інформації, про роботу співробітників судять, у більшості випадків, са-ме по стану дисципліни в органі внутрішніх справ і дисциплінованості, дотриманню законності кожним співробітником. Усі функції службової дисципліни в органах внутрішніх справ діють тільки в тісному взаємозв'язку, комплексно, випливають одна з другої.
Третій підрозділ - "Дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ. Принципи, суб'єкти, стадії дисциплінарного провадження." Автор характеризує дисциплінарну відповідальність в органах внутрішніх справ як особливі правовідносини, які виникають між орга-ном внутрішніх справ (посадовою особою) та співробітником органів внутрішніх справ у зв'язку із скоєнням останнім правопорушення. Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінар-ний проступок, визначення якого в чинному законодавстві немає. Характеризуючи об'єктивні та суб'єктивні ознаки дисциплінарного проступку, автор пропонує визначити його як небезпечне, протиправне, винне діяння осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, що полягає в порушенні обов'язків, встановлених для осіб, які займають певну посаду в органах внут-рішніх справ, порушенні ними встановлених обмежень, а також використанні наданих їм повно-важень не за призначенням, за скоєння якого передбачена дисциплінарна відповідальність.
До осіб рядового і начальницького складу за скоєння ними дисциплінарних проступків за-стосовується такий захід дисциплінарного впливу як дисциплінарне стягнення. Автор зупиняється на цілях, які переслідує цей захід, запропоновує класифікацію дисциплінарних стягнень, передба-чених Дисциплінарним статутом ОВС України, за характером санкцій та чинністю в часі. Автор визначає обставини, що пом'якшують чи обтяжують дисциплінарну відповідальність співробітни-ків ОВС і вважає прорахунком чинного законодавства те, що дані обставини не конкретизовані та не урегульовані правовими нормами.
Реалізація дисциплінарної відповідальності в органах внутрішніх справ передбачає дисцип-лінарне провадження. Автор охарактеризовує особливості процесуальних норм, які регулюють ди-сциплінарне провадження в органах внутрішніх справ, формулює основні задачі дисциплінарного провадження, визначає його основні принципи, учасників провадження, вносить пропозиції щодо визначення у повному обсязі правового статусу учасників дисциплінарного провадження.
Автор характеризує стадії дисциплінарного провадження - відносно самостійні, пов'язані між собою частини провадження, відзначає прогалини у процесуальному регулюванні дисциплі-нарного провадження в органах внутрішніх справ: законодавцем не закріплені обставини, які ви-ключають дисциплінарне провадження; не конкретизоване і не урегульоване питання щодо місця розгляду деяких категорій справ про дисциплінарні правопорушення; не конкретизовані поважні причини пропуску строку оскарження рішення по дисциплінарній справі тощо. Урегульованість дисциплінарного провадження сприяє нормальній роботі ОВС у сфері підтримання службової ди-сципліни, зменшує вірогідність порушень дисциплінарної практики посадовими особами, що наді-лені дисциплінарною владою в органах внутрішніх справ України.
Другий розділ "Організаційно - правові заходи зміцнення службової дисципліни" містить три підрозділи.
У першому підрозділі "Організаційно - правова база удосконалення адміністративної (дис-циплінарної) відповідальності" розглядається відповідальність у двох аспектах: "позитивному" - перспективному, за майбутні дії, та ретроспективному - традиційному, за скоєні дії. Характеризу-ється юридична відповідальність в цілому та її види: дисциплінарна, адміністративна, криміналь-на, майнова (цивільно-правова) та матеріальна відповідальність. Говорячи про організаційно - правову базу удосконалення адміністративної відповідальності, автор не міг обминути питання чинників порушень службової дисципліни в ОВС, адже саме взаємодія об'єктивних та суб'єктив-них факторів і призводить до порушень дисципліни та законності. Дисертант викладає результати проведеного ним безпосередньо серед працівників різних служб органів внутрішніх справ у липні - серпні 1999 року соціологічного дослідження, основною метою якого було визначити, які саме засоби реалізації службової дисципліни в органах внутрішніх справ найбільш ефективні та дійові, які - найбільш поширені, та що саме, на думку працівників ОВС, впливає на стан дисципліни та законності в підрозділах.
Автор зупиняється на розповсюджених організаційних заходах по зміцненню дисципліни в органах внутрішніх справ України та заходах, які майже зовсім не використовуються окремими керівниками, пропонує широко використовувати методи соціологічних та психологічних дослі-джень у виховній роботі, громадські організації в органах внутрішніх справ для виховної роботи та профілактики порушень службової дисципліни серед особового складу. Організаційна діяль-ність по зміцненню службової дисципліни повинна в систему роботи з особовим складом включа-ти заходи постійного підвищення загальноосвітнього, професійного рівня, кваліфікаційних нави-чок та вмінь.
Потребує вдосконалення і правова база дисциплінарної відповідальності. Дисертант вважає актуальною розробку в органах внутрішніх справ правового акту (Кодексу, Статуту, Положення), який містив би склади дисциплінарних проступків, адже в чинному законодавстві немає ні поняття дисциплінарного проступку, ні визначення його суті та складу. Оскільки співробітники органів внутрішніх справ за вчинені ними адміністративні проступки несуть у більшості випадків дисцип-лінарну відповідальність, необхідно також визначити механізм заміни зазначених видів відповіда-льності одного одним. Назріла потреба у виданні нового Дисциплінарного статуту органів внутрі-шніх справ України. Здобувач підтримує проект Дисциплінарного статуту, запропонований науко-вцями Національного університету внутрішніх справ, прийняття якого сприятиме зміцненню за-конності в державі, підвищенню ефективності діяльності органів внутрішніх справ, зростанню їх авторитету.
У другому підрозділі "Матеріальна відповідальність за порушення службової дисципліни" автор відзначає, що загальні універсальні методи управління конкретизуються не тільки в адмініс-тративних, а й в інших методах управління. Зокрема, в системі органів внутрішніх справ застосо-вуються економічні методи управління, за допомогою яких здійснюється матеріальне стимулю-вання як органів внутрішніх справ, їх підрозділів, так і окремих працівників. Але матеріальна заці-кавленість має й іншу складову - матеріальну відповідальність. Оскільки працівники ОВС, які при порушенні службової дисципліни заподіяли шкоду державі, підлягають матеріальній відповідаль-ності незалежно від дисциплінарної або кримінальної відповідальності (ст.130 КЗпП, ст.4 Поло-ження про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі), то ма-теріальна відповідальність за порушення дисципліни виступає як самостійний організаційно - пра-вовий захід зміцнення службової дисципліни. Автор характеризує матеріальну відповідальність за порушення службової дисципліни: її функції; стадії реалізації; особливості, що відрізняють її від майнової відповідальності по цивільному праву та матеріальної відповідальності робітників та службовців; умови виникнення; види (обмежена, повна, підвищена) тощо.
В дисертації зазначається, що згідно зі ст.37 Положення про матеріальну відповідальність, її настання виключається, коли шкода заподіяна внаслідок виконання наказу старшого начальника, але при цьому не зазначається якого ж саме наказу - правомірного чи протизаконного, що супере-чить як Конституції України, так і Закону України "Про державну службу" та Дисциплінарному статуту ОВС України. Тому автор вважає, що доцільно було б доповнити ст.37 Положення про ма-теріальну відповідальність таким чином: матеріальна відповідальність не настає у випадках, коли шкода заподіяна внаслідок виконання наказу старшого начальника, що не суперечив явно чинному законодавству. Крім того, доцільно було б серед умов, що виключають матеріальну відповідаль-ність, закріпити в Положенні про матеріальну відповідальність крайню необхідність. По - третє, необхідно обґрунтовано визначити і закріпити в чинному законодавстві поняття "службового ри-зику". По - четверте, доцільно було б встановити матеріальну відповідальність посадових осіб в порядку регресу в усіх випадках завдання матеріальної шкоди. По - п'яте, необхідно урегулювати особливості матеріальної відповідальності осіб, що працюють в органах внутрішніх справ за конт-рактом.
У третьому підрозділі "Кримінальна відповідальність за невиконання службових обов'яз-ків" зазначається, що різноманітність видів порушень службової дисципліни обумовлює й наяв-ність різних організаційно - правових заходів її забезпечення та зміцнення. Дисципліна в ОВС зо-бов'язує особовий склад дотримуватись законодавства. Службове правопорушення може прояви-тися в такому порушенні законодавства, яке є суспільно небезпечним діянням, що містить ознаки злочину. Саме тому поряд з дисциплінарною та матеріальною відповідальністю осіб рядового та начальницького складу ще одним організаційно - правовим заходом забезпечення та зміцнення службової дисципліни виступає й кримінальна відповідальність за невиконання або неналежне ви-конання службових обов'язків. Наявність такого заходу закріплена як у Законі України "Про мі-ліцію", так і в Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС Украї-ни.
В Україні юридично закріплені та діють організаційно - правові методи забезпечення за-конності в діяльності ОВС. Дотримання законності забезпечується здійсненням контролю, нагля-дом прокуратури, контролем судових органів, оскарженням незаконних дій працівників органів внутрішніх справ тощо. А організаційно - правовим заходом забезпечення та зміцнення службової дисципліни у випадку порушення працівниками ОВС законодавства, що містить склад злочину, є кримінальна відповідальність, яка досягає мети забезпечення та зміцнення дисципліни в органах внутрішніх справ шляхом: 1) організаційного та практичного забезпечення реалізації принципу відповідності службової діяльності працівників ОВС чинному законодавству; 2) виховного впливу на конкретних працівників, корекції їх поведінки (превентивна функція кримінальної відповідаль-ності); 3) застосування до працівників ОВС, що скоїли злочини, кримінальних покарань; 4) фор-мування у громадськості думки про органи внутрішніх справ як про ланку державного апарата, працівники якої суворо дотримуються законності при виконанні покладених на них службових обов'язків і де нетерпимо ставляться до будь - яких порушень чинного законодавства з боку кого-небудь із працівників цієї системи тощо.
Третій розділ "Удосконалення форм виховної роботи серед особового складу" містить два підрозділи.
У першому підрозділі "Розвиток мотивації особового складу щодо усвідомленого відношен-ня до службової дисципліни. Матеріальні та моральні форми заохочення" зазначається, що вирі-шальним причинним фактором результативності діяльності людей є їх мотивація. Дисертант ви-значає шляхи розвитку мотивації особового складу ОВС щодо усвідомленого відношення до слу-жбової дисципліни. На мотиваційну сферу людини можна впливати. Стимули - це фактори, що спонукають до усвідомленого відношення співробітників ОВС до служби. Стимулююча діяльність - це різноманітні форми заохочення та інші заходи, що ґрунтуються на використанні фактора осо-бистого інтересу, в інтересах колективу відповідного органу внутрішніх справ та суспільних інте-ресах. Для удосконалення й розвитку мотивації особового складу необхідно удосконалювати ви-ховну роботу в органах внутрішніх справ, поліпшувати рівень професійної підготовки особового складу, посилювати соціальний захист працівників ОВС, широко використовувати стимулювання сумлінного відношення до виконання службових обов'язків, використовувати соціально - психоло-гічні методи управління в органах внутрішніх справ тощо. Особливого значення набуває психоло-гічне забезпечення роботи з особовим складом, соціально - психологічний клімат у колективі. Ди-сертант також приділяє увагу особливостям професійної мотивації працівників ОВС, що схильні до порушень дисципліни та законності.
Окремо автор характеризує такий засіб розвитку мотивації особового складу щодо усвідом-леного відношення до службової дисципліни, як заохочення. Здобувач зупиняється на вимогах, які необхідно було б враховувати керівникам усіх рівнів при застосуванні заохочень: 1) заохочення анітрохи не менше, ніж стягнення, повинно мати фактичне обґрунтування; 2) вибрана міра пови-нна відповідати ступеню заслуг співробітника; 3) заохочення за повсякденну роботу має значно більший ефект, виховний вплив, чим заохочення, пов'язані зі святами, певними визначальними да-тами, досягненнями в спортивній та культурно - масовій роботі і т. ін.; 4) кожне заохочення пови-нно бути гласним та своєчасним; 5) неприпустимий швидкий перехід від покарання до заохочення, їх постійна зміна; 6) заохочення повинно носити індивідуальний характер; 7) заохочення повинні бути гарантованими, тобто при наявності службового успіху компетентний начальник повинен розглянути і вирішити питання про можливість застосування заохочення.
В заключному підрозділі "Засоби охорони (захисту) прав та свобод працівників органів внутрішніх справ. Громадські організації як суб'єкт щодо профілактики порушень службової дис-ципліни серед особового складу" автор зазначає, що значне зростання обсягу роботи в сполученні з ігноруванням потреб працівників ОВС у переосмисленні їх положення в суспільстві, в норматив-ному урегулюванні на якісно новому рівні питань їх статусу, соціального та правового захисту тя-гнуть відтік кадрів із органів внутрішніх справ, загальне зниження ефективності їх діяльності, по-гіршення стану дотримання працівниками ОВС дисципліни і законності. Це з особливою гостро-тою ставить питання про необхідність удосконалення соціально - правового статусу працівників ОВС, своєчасної та адекватної суспільним потребам корекції його змісту.
Правовий стан працівника ОВС характеризується передусім тим, що будучи громадянами своєї держави, вони мають загальні права, свободи та обов'язки, які належать усім громадянам не-залежно від будь - яких групових їх особливостей. Акцентуючи увагу на необхідності пріоритету загальних прав, свобод та обов'язків громадянина перед спеціальними, непротиріччя їм останніх, автор відмічає, що з цього правила можуть бути виключення, але тільки в тому випадку, коли вони покращують положення суб'єкту, наділеного ними. Таким самостійним видом спеціальних прав служать, передусім, пільги та переваги окремих професійних груп, категорій громадян. Дисертант характеризує засоби реалізації основних прав та свобод працівників ОВС України. Досить склад-ним і неоднозначним є питання заборони працівникам ОВС та членам їх сімей займатися підпри-ємницькою діяльністю, працювати за сумісництвом, що, крім того, протиречить низьким можли-востям держави по належній оплаті праці співробітникам міліції. Вважається також доцільним розвивати комерційну діяльність самих підрозділів ОВС.
Окрему увагу дисертант приділяє питанню правового захисту працівників ОВС, необхідно-сті розробляти, удосконалювати і втілювати в повсякденну практичну діяльність заходи щодо за-безпечення їх особистої безпеки при виконанні службових обов'язків. Не менш важливим є ви-знання за працівниками органів внутрішніх справ правового статусу особистої свободи, який зна-чною мірою обмежений порівняно з обсягом загальногромадянського правового статусу особистої свободи.
Велику роль як у забезпеченні соціальної роботи серед особового складу ОВС, так і в про-філактиці порушень службової дисципліни працівниками ОВС можуть відігравати громадські фо-рмування. Аналізуючи діяльність громадських формувань органів внутрішніх справ, які за радян-ських часів були занадто ідеологізовані та політизовані, автор зазначає, що коли Україна стала не-залежною державою, діяльність громадських формувань стала повільно занепадати, коло вирішу-ваних ними питань поступово зменшуватись. Більш того, у підрозділах органів внутрішніх справ, де діють деякі громадські формування, їх функціонування засноване або на положеннях, які скла-даються безпосередньо в даному підрозділі і затверджуються відповідним керівником, або на за-садах, що склались традиційно, тому що на рівні МВС України не видано відповідних норматив-них актів. Тому необхідно, нарешті, врегулювати нормативну базу діяльності громадських форму-вань в органах внутрішніх справ України. На сучасному етапі в органах внутрішніх справ України можливості громадських організацій використовуються, як правило, дуже мало, або й зовсім не використовуються. Це призводить до значних прорахунків у виховній роботі серед працівників ОВС, оскільки громадські формування за умови ефективного їх використання є важливим чинни-ком формування особистості правоохоронців, закладення та зміцнення підвалин дисципліни і за-конності серед особового складу.
Висновки. Кінцеві результати в діяльності органів внутрішніх справ, піднесення рі-вня боротьби із злочинністю та корупцією перебувають у прямій залежності від рівня дотримання особовим складом при виконанні службових обов'язків вимог законності і службової дисципліни, що робить необхідним поглиблене, з загально - теоретичних позицій, вивчення та розуміння про-блем службової дисципліни в органах внутрішніх справ та засобів її забезпечення. Проведений аналіз чинного законодавства та практики його реалізації, вітчизняної та зарубіжної літератури, значного статистичного та соціологічного матеріалу дозволив дисертанту сформулювати ряд ви-сновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на подальший розвиток і удосконалення засо-бів забезпечення дисципліни в органах внутрішніх справ України. Основні з них такі:
1. Серед основних обов'язків державних службовців закон визначає сумлінне вико-нання своїх службових обов'язків, а серед основних принципів державної служби - принцип пер-сональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни. Саме із станом дис-ципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ, що віддзеркалює спромож-ність співробітників своєчасно та професійно грамотно вирішувати службові завдання, пов'язані кінцеві результати в діяльності органів внутрішніх справ, піднесення рівня боротьби зі злочинніс-тю та корупцією.
2. Функції службової дисципліни в органах внутрішніх справ досить різноманітні. Умовно можна виділити такі функції службової дисципліни: організаційно - адміністративні, за-безпечення, відновлювальні, виховні, каральні, методичні, контрольні, громадські, які діють тіль-ки в тісному зв'язку, комплексно, випливають одна з другої.
3. Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, який мо-жна визначити як небезпечне, протиправне, винне діяння осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, що полягає в порушенні обов'язків, встановлених для осіб, які займають певну посаду в органах внутрішніх справ, порушенні ними встановлених обмежень, а також вико-ристанні наданих їм повноважень не за призначенням, за скоєння якого передбачена дисциплінар-на відповідальність.
4. Забезпечення службової дисципліни здійснюється широкою системою організацій-них та правових категорій, які в своїй сукупності представляють засоби забезпечення дисципліни, а також систему цих засобів. Можна виділити соціальні, економічні та організаційно - правові за-соби забезпечення дисципліни в органах внутрішніх справ. У кожному конкретному випадку су-б'єкт управління повинен знайти та використати найбільш доцільні та ефективні засоби рішення завдань по забезпеченню службової дисципліни. У зв'язку з цим та враховуючи, що засоби реалі-зації дисципліни в органах внутрішніх справ пов'язані один з одним, керівник органу внутрішніх справ зобов'язаний вміло їх використовувати для забезпечення дисципліни, комбінуючи їх, дома-гатися найбільшого ефекту.
5. Відповідальність виступає важливим засоби виконання обов'язку. Багатообразність засобів забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ зумовлює й існування різ-них форм цієї діяльності, які визначаються правовими нормами. Серед організаційно - правових заходів зміцнення службової дисципліни можна виділити, зокрема, адміністративну (дисциплінар-ну), матеріальну та кримінальну відповідальність особового складу за порушення службової дис-ципліни.
6. Вирішальним причинним фактором результативності діяльності людей є їх мотива-ція. Ніякі встановлені зовні цілі не викликають зацікавленості людини в активізації своїх зусиль до того часу, доки вони не перетворяться у його "внутрішню" ціль і далі - його "внутрішній" план дій. В умовах демократизації суспільства, побудови правової держави, гуманізації органів внутрі-шніх справ соціально - психологічні методи управління набувають особливого значення. Для удо-сконалення й розвитку мотивації особового складу щодо усвідомленого відношення до службової дисципліни необхідно удосконалювати виховну роботу в органах внутрішніх справ, поліпшувати рівень професійної підготовки особового складу, посилювати соціальний захист працівників ОВС, широко використовувати стимулювання сумлінного відношення до виконання службових обов'яз-ків, використовувати соціально - психологічні методи управління в органах внутрішніх справ то-що.
7. Важливим чинником виховної роботи в системі органів внутрішніх справ, форму-вання особистості правоохоронців, закладення та зміцнення підвалин дисципліни і законності се-ред особового складу є громадські орієнтації в органах внутрішніх справ за умови їх ефективного функціонування. Адже колективна думка - не тільки ефективний засіб впливу на особистість спів-робітника, вона також служить механізмом зворотного зв'язку між колективом та особою.
8. В умовах формування правової держави, поступового переходу до ринкової системи суспільних відносин все більш важливою стає проблема питань соціально - правового захисту співробітників органів внутрішніх справ. Одночасно значне зростання обсягу роботи в сполученні з ігноруванням потреб працівників органів внутрішніх справ у переосмисленні їх положення в су-спільстві, в нормативному урегулюванні на якісно новому рівні питань їх статусу, соціального та правового захисту тягнуть відтік кадрів із органів внутрішніх справ, загальне зниження ефектив-ності їх діяльності, стану дотримання працівниками органів внутрішніх справ дисципліни і закон-ності. Все це знов, з особливою гостротою ставить питання про необхідність удосконалення соціа-льно - правового статусу працівників органів внутрішніх справ, своєчасної та адекватної суспіль-ним потребам корекції його змісту.
9. Організаційно - правова база дисциплінарної відповідальності особового складу ор-ганів внутрішніх справ України потребує вдосконалення, поновлення, приведення у відповідність до вимог Конституції України, міжнародних правових актів. Урегульованість дисциплінарного провадження сприяє нормальній роботі органів внутрішніх справ у сфері підтримання службової дисципліни, зменшує вірогідність порушень дисциплінарної практики посадовими особами, що наділені дисциплінарною владою в органах внутрішніх справ України.

Список опублікованих автором праць за темою дисертації
1. Синявська О.Ю. Деякі питання мотивації праці особового складу органів внутрішніх справ України // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х., 1999. - Вип.8. - С.243 - 245.
2. Синявська О.Ю. Про застосування заохочень в органах внутрішніх справ // Вісник Уні-верситету внутрішніх справ. – Х., 1999. - Вип.9. - С.361 - 362.
3. Синявська О.Ю. Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України// Вісник Університету внутрішніх справ. – Х., 2000. - Вип.10. - С.88 - 93.
4. Синявська О.Ю. Функції службової дисципліни в органах внутрішніх справ// Вісник Уні-верситету внутрішніх справ. - Х., 2000. - Вип.12. – Ч.2. - С. 107-112.
АНОТАЦІЇ
Синявська О.Ю. Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно - правові питання). - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Національний уні-верситет внутрішніх справ, Харків, 2000.
Дисертаційна робота є науковим дослідженням організаційно - правових питань засобів за-безпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України. В ній визначені поняття, значення та засоби реалізації службової дисципліни в органах внутрішніх справ, з'ясовані функції службової дисципліни. В дисертації розкрита сутність дисциплінарної відповідальності працівни-ків органів внутрішніх справ, визначені принципи, суб'єкти та стадії дисциплінарного проваджен-ня. Значну увагу в дисертації присвячено аналізу організаційно-правової бази удосконалення ад-міністративної (дисциплінарної) відповідальності, а також загальній характеристиці матеріальної відповідальності працівників органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни та кримінальній відповідальності за невиконання службових обов'язків як організаційно - правовим заходам зміцнення службової дисципліни. В роботі досліджуються шляхи розвитку мотивації осо-бового складу щодо усвідомленого відношення до службової дисципліни, матеріальні та моральні форми заохочення. Визначаються засоби охорони (захисту) прав та свобод працівників органів внутрішніх справ. Вироблено і обґрунтовано конкретні пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ряду чинних нормативно - правових актів України.
Ключові слова: органи внутрішніх справ, службова дисципліна, дисциплінарний проступок, заохочення, дисциплінарне стягнення, дисциплінарна відповідальність, особовий склад, мотивація, соціально - правовий статус.

Аннотация
Синявская Е.Е. Средства обеспечения служебной дисциплины в органах внутренних дел Украины (организационно - правовые вопросы). - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право. Националь-ный университет внутренних дел, Харьков, 2000.
Диссертационная работа является научным исследованием организационно - правовых во-просов средств обеспечения служебной дисциплины в органах внутренних дел Украины. В ней определяются значение и понятие служебной дисциплины в органах внутренних дел, ее особенно-сти. В работе раскрываются функции служебной дисциплины: организационно - административ-ные, обеспечения, восстанавливающие, воспитательные, карательные, методические, контроль-ные, общественные. Анализируются характерные признаки и особенности дисциплинарной ответ-ственности лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, которые вытекают из особенностей служебной дисциплины. Реализация дисциплинарной ответственности в органах внутренних дел предусматривает дисциплинарное производство. Отмечаются особенности про-цессуальных норм, регулирующих дисциплинарное производство в органах внутренних дел, фор-мулируются его основные задачи.
В диссертации анализируются принципы дисциплинарного производства в органах внут-ренних дел: законность, презумпция невиновности, объективная истина, официальность и доступ-ность, равенство всех перед законом, гласность и экономичность, участие в производстве общест-венности, право на защиту. Охарактеризованы стадии дисциплинарного производства и правовой статус участников производства по делам о дисциплинарных правонарушениях. Анализируются объективные и субъективные признаки дисциплинарного проступка, дается его определение. Ука-зываются пути усовершенствования дисциплинарного производства в органах внутренних дел.
Значительное место в диссертации отведено анализу организационно - правовой базы усо-вершенствования административной (дисциплинарной) ответственности, а также общей характе-ристике материальной ответственности сотрудников органов внутренних дел за нарушения слу-жебной дисциплины и уголовной ответственности за невыполнение служебных обязанностей как организационно - правовым мероприятиям по укреплению служебной дисциплины. Отмечается, что на состояние служебной дисциплины и законности оказывают влияние как объективные: тя-желые экономические условия, слабая социальная поддержка сотрудников органов внутренних дел, несовершенство правовой базы милиции, противоречивость законов, низкий престиж работы в милиции, так и субъективные факторы: низкий уровень профессиональных знаний, отсутствие соответствующих ценностных ориентаций, неадекватная профессиональная мотивация, низкий уровень морального развития и т.д. Даются рекомендации по усовершенствованию системы орга-низационно - правовых мероприятий по обеспечению дисциплины в органах внутренних дел, по-вышению эффективности их применения.
В работе исследуются пути развития мотивации личного состава к осознанному отноше-нию к служебной дисциплине, т.к. решающим причинным фактором результативности деятельно-сти людей является их мотивация. Стимулирующая деятельность - это разнообразные формы по-ощрения и другие меры, основывающиеся на использовании фактора личного интереса, в интере-сах коллектива соответствующего органа внутренних дел и общественных интересах. В работе за-тронуты вопросы социально - психологического климата в коллективе, психологического обеспе-чения работы с личным составом, материальных и моральных форм поощрения.
Особое внимание уделяется средствам обеспечения прав и свобод сотрудников органов внутренних дел, определению их социально - правового статуса. Элементами социально - право-вого статуса сотрудников органов внутренних дел являются права, свободы, обязанности и закон-ные интересы в том виде, в котором они содержатся в нормах материального права. Условием функционирования социально - правового статуса сотрудников органов внутренних дел выступает система его юридических гарантий.
Обосновываются теоретические и практические предложения по правовому обеспечению служебной дисциплины в органах внутренних дел, конкретные предложения по внесению измене-ний и дополнений в некоторые действующие нормативно - правовые акты Украины.
Ключевые слова: органы внутренних дел, служебная дисциплина, дисциплинарный просту-пок, поощрение, дисциплинарное взыскание, дисциплинарная ответственность, личный состав, мотивация, социально - правовой статус.
Summary
Synyavskaya О.Y. Means to provide official discipline in Internal Affairs Body of Ukraine (organizing - legal questions). - Manuscript.
Dissertation for obtaining of the clegree of Candidate of Science in Lawspeciality 12 00 07 - theory of management; administrative law and procedure; financial law. – National university of Internal Affairs; Ukraine; Kharkiv, 2000.
The dissertation is a scientific research of organizing legal questions to provide official discipline in Internal Affairs Body of Ukraine.
General concepts, impotance and means to provide official discipline are determined in the work.
The main essence of the staff disciplinary responsibility has been revealed in the scientific work, and also the main principles, subjects and stages of disciplinary process.
The analysis of the organizing legal basis of administrative responsibility and its improvement has been given the major space in the dissertation, and also the general characteristics of the staff of the Internal Affairs Body material responsibility, and their criminal responsibility for neglecting the duties as organizing legal process to strengthen official discipline have been given focus. The staff motivation to conscious attitude to official discipline, material and moral ways of encouragement has been researched.
There have been given definition of safety (protection) of rights and freedoms of the Internal Affairs Staff.
Some certain suggestions to implement changes and additions to the current legal acts of Ukraine have been maintained.
Key words: Internal Affairs Body; official discipline, disciplinary neglegance, encouragement; disciplinary responsibility, staff, motivation, socio-legal status.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking