Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву

 

ДУДНИК ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ФІКТИВНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Ірпінь – 2008
Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності Національної академії державної податкової служби України

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Шкарупа Віктор Костянтинович,
Національний університет державної податкової служби
України, завідувач кафедри адміністративного
та фінансового права

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Развадовський Віктор Йосипович,
радник Голови ДПА України

кандидат юридичних наук
Семир’янов Дмитро Якович,
начальник оперативно-аналітичного відділу УПМ ДПА
у Дніпропетровській області

Захист відбудеться “28” березня 2008 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Національному університеті державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31

Автореферат розісланий „23” лютого 2008 р.

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В. Коваль

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Дисертаційне дослідження зумовлене нагальною потребою розробки адміністративно-правового забезпечення діяльності підрозділів податкової міліції щодо протидії протиправним проявам, які здійснюються правопорушниками від імені фіктивних суб’єктів гос-подарювання у сфері підприємницьких, фінансово-господарських відносин в Україні. Зазначена діяльність має узагальнену назву – фіктивне підприємництво, тобто це неіснуюча, нелегітимна, прихована, протиправна, відповідно до встановленого законодавства, господарська комерційна діяльність.
У дисертаційному дослідженні фіктивне підприємництво розглядається як соціально не-безпечне явище, яке поширилося в економіці держави, завдає великої матеріальної шкоди держа-ві, суб’єктам господарювання, негативно впливає на суспільні відносини, має багато назв і різне змістовно-правове трактування.
Поширення фіктивного підприємництва в Україні сталося внаслідок тривалої правової не-врегульованості приватної власності, ринкових та інших суспільних відносин у минулому та не-досконалість державно-правового механізму регулювання підприємницької діяльності в сучасних умовах. Державно-кооперативна форма власності радянської держави була несумісна з приват-нопідприємницькою діяльністю і законодавчо заборонялася. Незважаючи на заборону приватно-підприємницької діяльності, адміністрування господарських процесів, окремі особи створювали так звані „лжекооперативи” або використовували державні підприємства або тільки їх реквізити для виготовлення дефіцитних товарів, надання послуг населенню з метою отримання прибутків, які не враховувалися в установленому законом порядку.
У сучасних умовах адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності за-безпечувалося понад 30 законами, прийнятими Верховною Радою, 22 постановами Кабміну та 14 декретами та указами Президента України, до яких упродовж 1991–2004 рр. було внесено бли-зько 1 000 змін і доповнень, які часто не відповідали вже чинним нормам або зовсім їх заперечу-вали. З ухваленням Конституції та прийняттям Господарського та Цивільного кодексів України правові неузгодженості у становленні підприємницької діяльності частково були усунуті. На роз-виток підприємницької діяльності негативно впливають зміни до понад 300 законів про оподат-кування, відсутність Податкового кодексу, незадовільна діяльність організаційно-структурних формувань органів державної влади щодо організації і контролю за підприємницькою діяльністю, недоліки соціально-економічного, управлінського, нормативно-правового характеру та інше. Це створює можливість правопорушникам використовувати такий економіко-правовий феномен, як фіктивне підприємництво, тобто здійснювати протиправну діяльність з використанням „фіктив-них”, „транзитних” підприємств, „фіктивних фірм”, „конвертаційних центрів” та інших псевдого-сподарських формувань.
У юридичній літературі, законодавчих актах, у наукових публікаціях тощо вживаються рі-зні назви фіктивності підприємств, які не завжди відповідають правовим нормам їх створення, не розкривається їх зміст, що потребує подальшого наукового розгляду і уточнення.
Термін „фіктивне підприємництво” вживається в різних значеннях. В одних випадках ? це протиправне діяння осіб, направлене на створення або придбання суб’єктів підприємницької дія-льності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльно-сті, щодо яких є заборона. В інших ? для визначення загальної характеристики протиправної дія-льності, яка скоюється від імені суб’єктів господарювання різних видів і форм (перелік яких міс-титься у Господарському кодексі України), які мають ознаки фіктивності, або використання в підприємницькій діяльності тільки їх реквізитів для заволодіння товарно-матеріальними ціннос-тями або отримання неконтрольованих прибутків, за які настає, залежно від ступеня суспільної небезпеки і характеру заподіяної шкоди, адміністративна чи інша відповідальність.
Фіктивне підприємництво створило цілий комплекс негативних соціальних наслідків, що становлять суспільну небезпеку (шкідливість). За даними податкової міліції, кожного року вияв-ляється від трьох до п’яти тисяч фіктивних підприємств, які завдають мільярдних збитків держа-ві.
Суспільна небезпека фіктивного підприємництва полягає у заподіянні шкоди бюджету держави, юридичним і фізичним особам, які не знають про фіктивність контрагента, побоюються вступати в підприємницькі відносини. Фіктивне підприємництво використовується у стратегіч-них сферах економіки: бюджетній, фінансово-кредитній, зовнішньоекономічній, паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах, сферах приватизації, торгівлі, послуг, приват-ного бізнесу тощо. При фіктивному підприємництві застосовуються протиправні схеми для: ухи-лення від оподаткування шляхом незаконної конвертації та переведення грошових коштів за кор-дон, незаконного відшкодування податкового кредиту, контрабандного імпорту підакцизних то-варів, порушення порядку провадження господарської діяльності, ведення податкового обліку, подання декларацій на доходи, заплутування податкових звітів, укладення неправомірних угод, спрямованих на монополізацію ринку, заволодіння коштами та майном під час приватизаційних процесів, здійснення інших протиправних дій.
Проблема адміністративно-правового забезпечення діяльності підрозділів податкової мі-ліції щодо протидії фіктивному підприємництву ускладнюється тим, що існуюча правова неузго-дженість щодо організації контролю державними органами за порядком створення, придбання, функціонування і ліквідації суб’єктів господарювання дозволяє їх організаторам реєструвати фік-тивні підприємства на підставних осіб (недієздатних осіб, осіб, які мають судові обмеження обі-ймати певні посади або займатися певною діяльністю, померлих, пенсіонерів, нарко- і алкоголь-нозалежних, іншу категорію соціально незахищених осіб) або на викрадені, загублені чи підроб-лені паспорти, що ускладнює викриття і притягнення їх до відповідальності. Чинне законодавст-во не містить норм, які б встановлювали адміністративну чи іншу відповідальність за проваджен-ня господарської діяльності без перереєстрації підприємств у державних органах після їх при-дбання новими власниками, укладання неправомірних угод, спрямованих на сприяння іншим підприємствам заволодінню державними коштами і мінімізації податків та отримання інших не-контрольованих прибутків. Потребують подальшого розгляду питання щодо вдосконалення ор-ганізаційно-правової, кваліфікаційної та іншої діяльності працівників підрозділів податкової мі-ліції, які протидіють фіктивному підприємництву.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною загальної теми, яку розробляють кафедри і наукові підрозділи Національного університету дер-жавної податкової служби України (далі – Національний університет ДПС України), тема дисер-таційного дослідження затверджена його Вченою радою. Крім того, цей напрям досліджень від-повідає Рішенню Ради Національної безпеки і оборони України „Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов’язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану вартість” від 15.12.2006 р., введеному в дію Указом Президента України № 1154/2006 від 28.12.2006 р., указам Президента України „Про за-твердження єдиної державної регуляторної політики в сфері підприємництва” від 22.01.2000 р. № 89 та „Назустріч людям”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2005 р. № 115; основному положенню „Про заходи щодо впровадження Концепції адмініс-тративної реформи в Україні”, затвердженому Указом Президента України від 22.07.1998 року (з відповідними змінами та доповненнями), та комплексному науковому проекту НАДПСУ „Відпо-відальність за податкові правопорушення” (держреєстр № 0102U000477).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі вивчення наукових джерел, нормативних актів, узагальнення аналізу практичної діяльнос-ті підрозділів податкової міліції розробити шляхи удосконалення адміністративно-правового за-безпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву.
Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:
? висвітлити історико-правові аспекти розвитку підприємницької діяльності, визначити причини та умови поширення фіктивного підприємництва в нашій державі;
? узагальнити недоліки адміністративно-правового регулювання підприємницької діяль-ності та суспільну небезпеку фіктивного підприємництва;
? визначити поняття змісту „фіктивне підприємництво” і „фіктивне підприємство”, їх вза-ємозалежності;
? проаналізувати організаційно-функціональну структуру підрозділів податкової міліції, що протидіють фіктивному підприємництву;
? розглянути організаційну роботу підрозділів податкової міліції щодо протидії фіктивно-му підприємництву;
? дослідити інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкової міліції та визна-чити шляхи удосконалення заходів щодо протидії фіктивному підприємництву;
? проаналізувати організаційну діяльність підрозділів податкової міліції щодо профілак-тики та ліквідації фіктивних підприємств;
? узагальнити організаційні форми взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими слу-жбами, правоохоронними та контролюючими органами з метою протидії фіктивному підприєм-ництву.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час організації діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву у сфері підприємницької діяльнос-ті.
Предметом дослідження є теоретичні засади, адміністративно-правові норми та практика застосування їх при забезпеченні діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підпри-ємництву.
Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений поставленою метою, спе-цифікою об’єкта, предмета та завданням дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання соціальних явищ та процесів. У процесі дослідження використову-валися також загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: метод системного аналізу, який дозволив комплексно проаналізувати положення Конституції, інших законодавчих атів, які регу-люють підприємницьку діяльність, нормативно-правові акти стосовно діяльності податкової мі-ліції щодо протидії фіктивному підприємництву, практику їх застосування, статистичні дані та наукову літературу (розділ 1, підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, розділ 2, підрозділ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.); метод узагальнення, що застосовувався з метою формування та розвитку на основі вже наявних у спеціальній літературі позицій та думок, нових наукових підходів, пропозицій щодо розуміння суті фіктивного підприємництва (розділ 1); логіко-семантичний метод – для аналізу та поглиб-лення понятійного апарату (розділ 1, підрозділ 1.3); соціологічний метод (анкетування), який ви-користовувався під час вивчення узагальнення правозастосовної практики адміністративної від-повідальності за правопорушення з використанням фіктивних підприємств (розділ 1, 2); істори-ко-правовий метод, що використовувався в ході дослідження становлення і розвитку норм, що регулюють підприємницьку діяльність і розвиток фіктивного підприємництва (розділ 1, підрозді-ли 1.1, 1.2); порівняльно-правовий метод, який використовувався для аналізу й порівняння кримі-нального і адміністративного законодавства щодо відповідальності за вчинення правопорушень від імені суб’єктів господарювання, що дало змогу вдосконалити адміністративне законодавство (розділ 1, підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); статистичний метод, який був використаний в ході вивчення організації роботи підрозділів податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву, що дозволило зробити висновки з удосконалення діяльності підрозділів податкової міліції щодо про-тидії фіктивному підприємництву (розділ 2, підрозділ 2); метод моделювання, що застосовувався для побудови змін статей КУпАП, які стосуються адміністративної відповідальності за правопо-рушення, що скоюються в галузі фінансів і підприємницької діяльності (розділ 1, підрозділ 1.2, 1.3).
Усі перераховані та інші методи використовувалися комплексно, що дозволяє зробити ви-сновок про вірогідність та наукову обґрунтованість результатів дисертаційного дослідження.
Теоретичною базою дослідження є чинне законодавство України, вітчизняна та зарубіжна наукова література, публікації у періодичних виданнях за темою дослідження. Оскільки дисерта-ційне дослідження значною мірою має міжгалузевий характер, його нормативна база включає но-рми права: адміністративного, фінансового, інформаційного, господарського, податкового, кри-мінального тощо.
Методологічною основою дисертаційного дослідження послужили праці науковців-адміністративістів Б.В. Авер’янова, Ю.П. Битяка, Ю.А. Ведєрнікова, В.К. Колпакова, Р.А. Калюж-ного, С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.Й. Развадовського, С.Г. Стеценка, В.К. Шкарупи та ін-ших. Окремі аспекти правового, організаційно-управлінського та інформаційного забезпечення правоохоронних органів щодо протидії фіктивним підприємствам у підприємницькій, кредитно-фінансовій та інших сферах економіки досліджували П.П. Андрушко, В.Т. Білоус, О.М. Бандурка, В.С. Білецький, Л.Н. Білецька, А.Ф. Волобуєв, П.А. Воробей, В.І. Василинчук, Н.Ф. Галагуза, С.А. Гадойбоєв, А.М. Головач, О.О. Дудоров, В.С. Зеленецький, І.В. Забілик, В.В. Лисенко, В.Д. Ла-річев, Ю.В. Опалінський, В.М. Попович, С.І. Теньков, А.В. Роздайбіда, Г.А. Матусовський, С.Г. Міщенко, Я.Ю. Кондратьєв, М.І. Камлик, Н.О. Саніахметова, Д.Я. Семир’янов та інші.
Безумовно, названі автори внесли значний вклад у розвиток теорії і практики протидії правопорушенням, які скоюються від імені фіктивних суб’єктів господарювання, створили знач-не наукове підґрунтя для подальших досліджень. Але, незважаючи на певну кількість наукових праць, питанням адміністративно-правового забезпечення діяльності підрозділів податкової мі-ліції щодо протидії фіктивному підприємництву приділялося недостатньо уваги. Викладене свід-чить про актуальність обраної автором теми дослідження, про її науково-теоретичну та практич-ну значимість. Емпіричну базу дослідження становлять узагальнені дані анкетування 215 праців-ників податкової міліції державної податкової служби України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що, не зменшуючи ролі та зна-чущості вже опублікованих праць науковців, дана дисертаційна робота є монографічним дослі-дженням проблем адміністративно-правового забезпечення діяльності підрозділів податкової мі-ліції щодо протидії фіктивному підприємництву. Визначення і всебічний аналіз процесів правово-го, організаційного забезпечення, профілактики, викриття та ліквідації фіктивних підприємств до-зволили обґрунтувати ряд висновків і пропозицій. Основні з них такі:
? удосконалено позицію, щодо причин поширення фіктивного підприємництва: трива-ла правова неврегульованість приватної власності, ринкових та інших суспільних відносин; за-борона підприємницької діяльності в минулому та недосконалість державно-правового механізму регулювання підприємницької діяльності в сучасних умовах;
? доведено, що умовами поширення фіктивного підприємництва є правові неузгодженості нормативних актів, які регулюють порядок створення та ліквідацію суб’єктів господарювання, відсутність адміністративної відповідальності за порушення встановлених правових норм реєст-рації суб’єктів господарювання та інше;
? уперше обґрунтовано встановлення адміністративної відповідальності за провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання без перереєстрації в державних органах пі-сля його придбання новим власником та укладення неправомірних угод, спрямованих на сприян-ня іншим суб’єктам господарювання отриманню неконтрольованих прибутків;
? дістало подальшого розвитку визначення узагальненого поняття змісту „фіктивне під-приємництво” та „фіктивне підприємство”, їх форми прояву та взаємозалежність;
? уперше обґрунтовано доцільність перейменування спеціальних підрозділів податкової міліції по боротьбі з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності та незаконному відшко-дуванню податку на додану вартість у підрозділ протидії фіктивному підприємництву та неза-конному відшкодуванню ПДВ;
? уперше обґрунтовано доцільність створення на базі Інституту післядипломної освіти при Національному університеті ДПС України спеціального курсу з протидії фіктивному підприєм-ництву, а також впровадження на базі факультету податкової міліції Національного Університету ДПС України підготовку спеціалістів за економічними спеціальностями;
? удосконалено концептуальне рішення про необхідність об’єднання інформаційних сис-тем органів державної служби в автоматизований інформаційний банк даних (АІБД) ДПА Украї-ни;
– дістали подальшого розвитку висновки про здійснення державної реєстрації суб’єктів господарювання в органах державної податкової служби, а також про обов’язковість використан-ня працівниками органів державної реєстрації обліків правоохоронних та інших державних орга-нів при перевірці реєстраційних документів на осіб (засновників) підприємств;
? обґрунтовано необхідність законодавчого надання банківськими установами відомостей ДПА про призначення платежів та інших даних щодо контрагентів підприємств, які визнані фік-тивними.
– внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства та організаційно-практичної дія-льності підрозділів податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву.
Наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей, тенденцій розвитку та шляхів удосконалення адміністративно-правового забезпечення дія-льності підрозділів податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву.
Усі висновки дисертації спираються на особисті наукові праці автора, підтверджуються науковими статтями й актами впровадження.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що обґрунтовані у дисер-тації ідеї та положення є творчим розвитком теорії та практики адміністративно-правового забез-печення діяльності підрозділів податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву, мі-стять конкретні висновки і пропозиції для підрозділів податкової міліції, становлять інтерес для інших правоохоронних органів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані у навчальному процесі, правозастосовній та науковій діяльності, зокрема:
? у навчальному процесі: результати дослідження використані при викладанні курсів: „Адміністративне право”, „Фінансове право”, „Господарське право” Національного університету ДПС України (акти впровадження від 16.01.2006 р. та від 03.04.2007 р.), у проведенні лекцій, се-мінарських і практичних занять кафедри адміністративного права та організації адміністративної діяльності Академії управління МВС (акт впровадження від 21.07.2007 р.);
? у правозастосовній діяльності: результати дисертаційного дослідження впроваджені в практичну діяльність підрозділів ГУ ПМ ДПА України та ГCУ МВС України (акти впровадження від 04.04.2007 р. та 12.04.2007 р.);
? у науково-дослідній сфері: матеріали дисертації включені в окремий розділ навчального посібника за науково-дослідною темою: „Організаційно-правове забезпечення діяльності опера-тивних підрозділів податкової міліції щодо попередження податкових злочинів у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) України”, яка виконується у Науково-дослідному центрі з про-блем оподаткування (держреєстр № 0105U003864). Назва розділу „Правові та організаційні за-сади діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву в ПЕК” (акт впро-вадження від 03.04.2007 р.).
Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення, висновки і пропозиції дисертації обговорювалися на розширеному засіданні кафедри управління та адмініс-тративної діяльності і кафедри адміністративного та фінансового права Національного універси-тету ДПС України. Теоретичні положення і практичні рекомендації доповідались та були схвале-ні на міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, зокрема: на Міжнародній нау-ково-практичній конференції „Актуальні проблеми підготовки кадрів і роботи з персоналом опе-ративних служб” 27–28 березня 2003 р. (м. Київ, НАВСУ), Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” 15–17 травня 2003 р. (м. Ірпінь, НАДПСУ), Науково-практичному семінарі „Тіньова економіка в інфраструктурі ор-ганізованої злочинності” 15 вересня 2004 р. (м. Одеса, ОІПН), круглому столі „Діяльність підроз-ділів ДСБЕЗ по викриттю злочинів у бюджетній сфері” 01 листопада 2006 р. (м. Київ, ННІПККМ КНУВС).
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у монографії, посібнику, шістьох наукових статтях, 5 з яких опубліковано у фахових наукових виданнях. Опуб-ліковані у співавторстві ідеї і розробки, що належать співавторам Василинчуку В.І., Супруненку А.М., Опалінському Ю.В., Мулявці Д.Г., у дисертації не використовувалися.
Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань, логіки дослідження дисертація скла-дається зі вступу, двох розділів, поділених на 8 підрозділів, висновків, списку використаних дже-рел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 209 сторінок, з них основний текст – 164 сторі-нок, список використаних джерел – 17 сторінок (176 найменування), додатки на 28 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У „Вступі” обґрунтовується актуальність і новизна теми дослідження, визначаються його мета та завдання, об’єкт, предмет, методологічна, емпірична і науково-теоретичні основи, обґру-нтовується теоретична та практична значимість одержаних результатів, подаються дані щодо їх-нього впровадження та апробації, а також міститься кількісна характеристика публікацій дисер-танта.
Перший розділ „Загальна характеристика фіктивного підприємництва” складається з трьох підрозділів.
У першому підрозділі 1.1 „Історико-правовий розвиток підприємницької діяльності та умо-ви виникнення фіктивного підприємництва” дисертантом на основі історичних джерел проаналізо-ваний стан підприємницької діяльності на різних етапах суспільного розвитку, причини та умови, що сприяли поширенню фіктивного підприємництва, довівши, що у певні історичні періоди фікти-вне підприємництво поширювалось залежно від розвитку підприємницької діяльності. Розвиток підприємницької діяльності залежить від політичного устрою, державно-правового регулювання приватної власності і ринкових відносин, створення ефективних спеціальних державно-правових механізмів регулювання відносин, які складаються у цій сфері.
Законодавча заборона приватнопідприємницької діяльності у Радянському Союзі, здій-снення державного адміністрування господарських процесів, неврегульованість права власника на засоби виробництва й отримання прибутків, відсутність ринкової інфраструктури і конкурен-торинкового режиму господарювання, нерозвиненість сфери послуг і вільного ціноутворення ча-сто приводило до дефіциту товарів широкого вжитку серед населення. Незважаючи на заборону, люди з підприємницькими здібностями змушені були ставати суб’єктом протиправних дій, за-йматися приватнопідприємницькою діяльністю нелегально, створювати так звані „лжекооперати-ви” або використовувати державні підприємства чи їх реквізити для надання послуг, виготовлен-ня товарів і приховувати від держави прибутки.
У другому підрозділі 1.2 „Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяль-ності та суспільна небезпека фіктивного підприємництва” автор на підставі аналізу адміністра-тивно-правової бази, яка регулює підприємницьку діяльність та порядок створення і функціону-вання суб’єктів господарювання, встановив, що за роки незалежності України приватна власність і ринкові відносини та здійснення на цій основі підприємницької діяльності формально набули законодавчого закріплення. Недоліки і неузгодження функціонування суб’єктів господарювання, відсутність Податкового кодексу, недосконале адміністративно-правове забезпечення підрозділів податкової міліції та інше спонукають правопорушників створювати фіктивні підприємства, скоювати правопорушення у різних сферах і галузях економіки держави, що негативно впливає на підприємницькі відносини і становить суспільну небезпеку. Серед проблем протидії підрозді-лів податкової міліції фіктивному підприємництву є правові недоліки щодо реєстрації підпри-ємств і відсутність адміністративної відповідальності правопорушників. Організатори фіктивних підприємств здійснюють реєстрацію на підставних (недієздатних, судимих, померлих, соціально незахищених та інших) осіб або за викраденими, загубленими паспортами, здійснюють підпри-ємницьку діяльність без реєстрації в державних органах або без перереєстрації після придбання суб’єкта господарювання, не ведуть податкового обліку, укладають неправомірні угоди для спри-яння мінімізації податків і отримання неконтрольованого прибутку іншими реальними підприєм-ствами, не знаходяться за юридичною адресою та інше.
Виходячи з цього, дисертантом зроблено висновок про необхідність встановлення адмініст-ративної відповідальності за дії осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без перереєстрації в державних органах суб’єктів господарювання після придбання новим власником, укладають від імені суб’єктів господарювання неправомірні угоди, які сприяють ухиленню від оподаткування ін-шими підприємствами.
У третьому підрозділі 1.3 „Поняття і сутність фіктивного підприємництва та фіктив-них підприємств” дисертантом проаналізований термін „фіктивне підприємництво”, який в зако-нодавчих актах, наукових публікаціях використовується у різних значеннях: у юридичному – як протиправне діяння осіб, направлене на створення або придбання суб’єктів підприємницької дія-льності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльно-сті, щодо яких є заборона. У науковому – для визначення узагальненої характеристики правопо-рушень, що скоюються правопорушниками від імені суб’єктів господарювання різних видів і форм (перелік яких визначено Господарським кодексом України), які мають ознаки фіктивності. За наслідками вчинення таких правопорушень може наставати адміністративна відповідальність. На основі цього автор обґрунтовує наукове визначення загальної назви змісту фіктивного підпри-ємництва, як недійсної, нелегітимної (протиправної), відповідно до встановленого законодавства, господарської комерційної діяльності, яка здійснюється від імені суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності або з використанням тільки їх реквізитів як засобу для заволодіння товар-но-матеріальними цінностями або отримання інших неконтрольованих прибутків. Наслідки про-типравних дій, які вчиняються правопорушниками, регулюються відповідним законодавством.
Дисертантом проаналізований термін „фіктивне підприємство” і похідні від нього, зміст яких, відповідно до нормативних актів, наукових праць, не завжди відповідає встановленим пра-вовим нормам їх створення. Автор зробив висновок, що під цим терміном розуміється суб’єкт господарювання, який зареєстрований з порушенням встановленого порядку (правових норм) ре-єстрації в державних органах, установчі документи якого не відповідають чинному законодавст-ву, або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, або порушення порядку ведення податкового обліку та строків подання податкових декларацій і фінансової звіт-ності, або порушення строків подання відомостей у державні органи про зміну назви, організа-ційної форми, форми власності і місцезнаходження. Наявність таких ознак дозволяє податковим органам скасовувати у судовому порядку державну реєстрацію і укладені угоди таких підпри-ємств і здійснювати заходи щодо їх ліквідації. Наслідки протиправних дій осіб, винних у ство-ренні або використанні фіктивних підприємств, регулюються відповідним законодавством.
У дисертації проаналізовані протиправні фінансово-господарські схеми за участю фіктив-них підприємств, які виконують різні, залежно від завдань, головні чи допоміжні ролі. Головні фіктивні підприємства автор поділяє на різновиди підприємств одноразового і багаторазового ви-користання. Одноразові призначені для отримання разового прибутку, звідси назви „одноразові”, „одноденки”, „проліски”, „фантоми” тощо. Фіктивні підприємства багаторазового використання – це складні за організаційною структурою і широким спектром фінансових послуг, що отримали назви „конвертаційних центрів”. Допоміжні підприємства є проміжною ланкою між фіктивними фірмами і легальними підприємствами для перекладання на них податкових зобов’язань. Звідси назви „транзит”, „буфер”, „прокладки”. Автором визначаються назви „офшорних” та „коралових” фірм, які реєструються за кордоном для проведення протиправних фінансових операцій.
Уточнений зміст різновидів фіктивних підприємств сприятиме працівникам податкової міліції для визначення шляхів їх протидії, правильного застосування правових норм щодо їх про-типравної діяльності.
Другий розділ „Організаційно-правова діяльність підрозділів податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву” складається з чотирьох підрозділів.
У першому підрозділі 2.1 „Організаційно-функціональна структура підрозділів податко-вої міліції, що протидіють фіктивному підприємництву” дисертантом розглядається організа-ційна структурна побудова підрозділів податкової міліції як невід’ємний елемент у системі дер-жавної податкової служби України. Автором визначені структура, правові основи, завдання, обов’язки і повноваження підрозділів податкової міліції щодо протидії правопорушенням в сфе-рі оподаткування. Проаналізовані адміністративні функції підрозділів податкової міліції пов’язані з провадженням у справах про адміністративні правопорушення. Визначені характерні функції діяльності спеціальних підрозділів податкової міліції по боротьбі з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності та незаконному відшкодуванні податку на додану вар-тість.
При розгляді організаційно-структурної побудови і функцій підрозділів по боротьбі з фік-тивними суб’єктами підприємницької діяльності та незаконному відшкодуванню податку на до-дану вартість автор дійшов висновку про доцільність перейменування вказаних підрозділів в підрозділи протидії фіктивному підприємництву та незаконному відшкодуванню податку на до-дану вартість. Така назва найбільше відповідає встановленим законом основним завданням під-розділів податкової міліції, які спрямовані на запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
У другому підрозділі 2.2 „Організація роботи підрозділів податкової міліції щодо про-тидії фіктивному підприємництву” дисертант визначає організаційну діяльність підрозділів по-даткової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву та особливість обслуговування об’єктів галузей економіки і напрямів роботи підрозділів податкової міліції. Проаналізовані та визначені шляхи вдосконалення роботи підрозділів податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву, які ґрунтуються на основних елементах організаційної роботи, це: вивчення, аналіз та оцінка внутрішнього та зовнішнього стану діяльності підрозділів податкової міліції; планування; розстановка наявних сил на об’єктах обслуговування; взаємодія з іншими правоохо-ронними та контролюючими органами; облік та оцінка результатів роботи; контроль з боку кері-вництва за діяльністю підрозділів податкової міліції.
Для підвищення кваліфікаційної підготовки працівників податкової міліції дисертант об-ґрунтовує доцільність створення на базі Інституту післядипломної освіти при Національному університеті ДПС України спеціального курсу з протидії фіктивному підприємництву, а також впровадження на базі факультету податкової міліції Національного університету ДПС України підготовку спеціалістів за економічними спеціальностями для спеціальних підрозділів податкової міліції, які обслуговують фінансово-кредитну сферу.
У третьому підрозділі 2.3 „Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву” дисертантом визначені пробле-мні питання та шляхи отримання інформації підрозділами податкової міліції щодо протиправної діяльності суб’єктів господарювання в інформаційних базах даних. Встановлено, що для вияв-лення фіктивних підприємств, їх протиправної діяльності податковою міліцією широко застосо-вується метод економіко-правового аналізу господарської діяльності підприємств. Під час його застосування перевіряються законність створення і функціонування підприємств щодо існуючої правової бази, вивчається і аналізується податкова звітність і результати попередніх перевірок контролюючими органами тощо. Інформація про наявність реєстрації суб’єктів господарювання, їх засновників та здійснення ними фінансово-господарських операцій здобувається підрозділами податкової міліції через інформаційні системи різних підрозділів органів податкової служби та державних органів. Отримання таких відомостей за запитами підрозділів податкової міліції на-даються не завжди своєчасно, що приводить до витрачання часу і сил, які необхідні для ефектив-ної протидії фіктивному підприємництву, блокуванню активів фіктивних фірм тощо.
Враховуючи велику суспільну небезпеку фіктивного підприємництва і шкоду, що завда-ється економіці держави, з метою ефективної протидії створенню і функціонуванню фіктивних підприємств дисертант обґрунтовує необхідність об’єднання інформаційних систем різних під-розділів органів податкової служби в автоматизований інформаційний банк даних (АІБД) ДПА України.
У четвертому підрозділі 2.4 „Організація діяльності підрозділів податкової міліції щодо профілактики фіктивного підприємництва та ліквідації фіктивних підприємств” дисертант ана-лізує профілактику правопорушень як один із видів соціального управління, що має різні форми впливу на об’єкт правовідносин. Визначає шляхи усунення недоліків соціально-економічного, управлінського, нормативно-правового характеру, вдосконалення організаційної методики і пра-вові основи вдосконалення запобіжних заходів щодо запобігання створенню та функціонуванню фіктивних підприємств на етапі реєстрації, перереєстрації, оперативного супроводження судових розглядів при ліквідації фіктивних підприємств, визнання засновницьких документів і укладених угод недійсними, скасування державної реєстрації, закриття розрахункових рахунків у банках та інше.
Для покращання контролю за створенням і діяльністю суб’єктів господарювання, дисерта-нтом обґрунтовується подальше вдосконалення чинного законодавства, зокрема розробка механі-зму реалізації положень ст. 5 та ст. 27 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” щодо здійснення державної реєстрації суб’єктів господарювання в органах державної податкової служби та використання працівниками державних органів реєст-рації суб’єктів господарювання баз даних правоохоронних та інших державних органів при пере-вірці реєстраційних документів стосовно осіб, які створюють суб’єкт господарювання, на наяв-ність у них судових обмежень обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, дієздат-ності та інше.
У п’ятому підрозділі 2.5 „Взаємодія підрозділів податкової міліції з іншими службами та правоохоронними органами щодо організації протидії фіктивному підприємництву” дисертант аналізує організаційно-правові засади внутрішньої та зовнішньої взаємодії підрозділів податкової міліції з підрозділами державної податкової служби, іншими державними та правоохоронними органами щодо особливостей організації викриття протиправної діяльності фіктивних підпри-ємств. Виходячи із аналізу такої взаємодії, висвітлюються проблемні питання взаємодії різних підрозділів і служб щодо протидії фіктивному підприємництву та недоліки адміністративно-правового забезпечення взаємодії між різними правоохоронними органами щодо протидії фікти-вному підприємництву.
Дисертантом визначаються напрями та шляхи вдосконалення взаємодії між підрозділами податкової міліції з іншими державними та контролюючими органами з метою протидії фіктив-ному підприємництву, зокрема внесення змін до Закону України „Про банки та банківську діяль-ність” про надання ДПА відомостей установами банків про призначення платежів та інших даних щодо контрагентів підприємств, визнаними фіктивними.

ВИСНОВКИ

У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законо-давства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення наукових праць, автором сформульовано ряд висновків і пропозицій спрямованих на удосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву.
До основних результатів, одержаних внаслідок проведеного дослідження, віднесено:

з теоретичних питань:
1. З метою розв’язання наукової проблеми фіктивного підприємництва як соціального явища, яке поширилося в економіці держави та підриває економічну безпеку держави, у дисерта-ції досліджено і здійснено теоретичне узагальнення причин, а також умов, що призвели до поши-рення фіктивного підприємництва, зокрема:
– причинами поширення фіктивного підприємництва стала тривала правова неврегульова-ність приватної власності, ринкових та інших суспільних відносин, заборона підприємницької діяльності в минулому та недосконалість державно-правового механізму регулювання підприєм-ницької діяльності в сучасних умовах;
– умовами поширення фіктивного підприємництва є правові неузгодженості нормативних актів, які регулюють порядок створення та ліквідацію суб’єктів господарювання, відсутність ад-міністративної відповідальності за порушення встановлених правових норм реєстрації суб’єктів господарювання, а також недоліки соціально-економічного, управлінського, нормативно-правового характеру та інше.
2. Сформульоване узагальнене поняття змісту суспільно небезпечного явища „фіктивного підприємництва” як насправді неіснуючої, недійсної, нелегітимної прихованої („тіньової”), від-повідно до встановленого законодавства, підприємницької діяльності, яка проваджується від іме-ні суб’єктів господарювання різних видів і форм (з ознаками фіктивності) або з використанням тільки їх реквізитів як засобу (знаряддя) для заволодіння товарно-матеріальними цінностями або отримання інших неконтрольованих прибутків. Наслідки протиправних дій (незаконної діяльнос-ті), скоєних винними особами, регулюються відповідним законодавством.
3. Для забезпечення ефективного викриття фіктивних підприємств підрозділами податко-вої міліції і їх подальшої ліквідації визначено поняття змісту „фіктивне підприємство” як суб’єкт господарювання, що зареєстрований з порушенням порядку (правових норм) реєстрації в держа-вних органах, установчі документи якого не відповідають чинному законодавству, або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, або порушення порядку ведення податкового обліку та строків подання податкових декларацій і фінансової звітності, або пору-шення строків подання відомостей у державні органи про зміну назви, організаційної форми, фо-рми власності і місцезнаходження. Наявність цих ознак дозволяє податковим органам скасовува-ти у судовому порядку державну реєстрацію і укладені угоди таких підприємств і здійснювати заходи щодо їх ліквідації. Наслідки протиправних дій осіб, винних у створенні або використанні фіктивних підприємств, регулюються відповідним законодавством;

з організаційних питань:
1. Згідно зі ст. 19 Закону України „Про державну податкову службу в Україні” на податко-ву міліцію покладені завдання, а саме: запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні пра-вопорушення. Виходячи з цього, вбачається доцільним перейменувати підрозділи по боротьбі з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності та незаконному відшкодуванню податку на додану вартість у підрозділи протидії фіктивному підприємництву та незаконному відшкодуван-ню податку на додану вартість.
2. Для підвищення кваліфікаційної підготовки працівників підрозділів податкової міліції, які безпосередньо протидіють фіктивному підприємництву, пропонується створити на базі Інсти-туту післядипломної освіти при Національному університеті ДПС України спеціальний курс з протидії фіктивному підприємництву, а також впровадити на базі факультету податкової міліції Національного університету ДПС України підготовку спеціалістів економічних спеціальностей для обслуговування об’єктів фінансово-кредитної сфери.
3. З метою ефективної протидії фіктивному підприємництву пропонується створити єди-ний автоматизований інформаційний банк даних (АІБД) ДПА України, де зберігалася б інформа-ція про суб’єкти господарювання, їх засновників, напрями діяльності, фінансово-господарські операції та інша необхідна для податкових органів інформація;

з удосконалення правового регулювання:
1. З метою запобігання провадження господарської діяльності суб’єктів господарювання без перереєстрації в державних органах пропонується доповнити ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення „Порушення порядку провадження господарської діяльності” пі-сля слів: „...іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом” словами: „або провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання без перереєстра-ції в державних органах після його придбання новим власником (співвласниками)” і далі за текстом.
2. З метою запобігання укладання неправомірних угод між підприємцями, спрямованих на сприяння іншим суб’єктам господарювання заволодінню державними коштами, ухилення від оподаткування та отримання неконтрольованих прибутків, пропонується доповнити ст. 166-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення „Неправомірні угоди між підприємцями” після слів: „...або обмеження доступу до нього продавців, покупців, інших підприємців” словами: „або укладення угод, спрямованих на сприяння іншим суб’єктам господарювання заволодінню державними коштами, ухилення від оподаткування та отримання неконтрольованих прибутків” і далі за текстом.
3. З метою контролю за створенням і подальшою діяльністю суб’єктів господарювання пропонується внести зміни до ст. 5 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” після слів: „Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєстратором виключно” доповнити словами: „у держав-ній податковій адміністрації (інспекції) міста обласного значення або у районній, міжрайонній, районній у містах Києві та Севастополі державній податковій адміністрації за місцезнаходжен-ням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця”. Інший текст цієї статті виключити. Внести відповідні зміни до інших законодавчих актів.
4. З метою запобігання реєстрації суб’єктів господарювання на підставних осіб пропону-ється внести зміни до частини 2 ст. 25 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” після слів: „Перевірка на відсутність підстав для відмови, які передбачені абзацами...” доповнити словами: „четвертим частини першої статті 27 цього За-кону, здійснюється з використанням відомостей обліків правоохоронних та інших державних ор-ганів” і далі за текстом „п’ятим – восьмим частини першої статті 27 цього Закону, здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного реєстру”.
5. Для покращання взаємодії між підрозділами податкової служби і банківськими устано-вами для отримання належної інформації пропонується доповнити ст. 62 п. 4 Закону України „Про банки та банківську діяльність” після слів: „…стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи” словами „або про призначення платежів та інших даних щодо контрагентів юридичної особи, визнаної фіктивною” і далі за текстом.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Монографія:
Дудник Л.М. Протидія фіктивному підприємництву підрозділами податкової міліції в сфері паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України (Адміністративно-правовий аналіз): Мо-нографія. – Київ: Політехніка, 2007. – 114 с.
Посібник:
Дудник Л.М., Василинчук В.І., Опалінський Ю.В., Мулявка Д.Г. Фіктивне підприємницт-во, шляхи боротьби з ним: Навч. посібник. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. – 194 с.
Наукові статті:
1. Дудник Л.М. Фіктивне підприємництво – створення або придбання, державна реєст-рація чи перереєстрація підприємницької діяльності? // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – Ірпінь, 2002. – № 2 (16). – С. 258–264.
2. Дудник Л.М., Василинчук В.І. Підприємницька діяльність та запобігання фіктивному підприємництву (історико-правові аспекти) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ: Науково-теоретичний журнал. – Київ: НАВСУ, 2003. – № 5. – С. 233–241.
3. Дудник Л.М., Василинчук В.І., Супруненко А.М. Взаємодія підрозділів податкової мі-ліції з іншими правоохоронними органами в організації попередження фіктивного підприємницт-ва // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ: Науково-теоретичний журнал. – Київ: НАВСУ, 2005. ? № 5. – С. 256–265.
4. Дудник Л.М. Фіктивне підприємництво: причини виникнення та сучасний стан // Нау-ковий вісник НАДПС України. ? Ірпінь, 2005. ? № 5 (32). – С. 211–216.
5. Дудник Л.М. Правові проблеми фіктивного підприємництва та його різновиди // Науко-вий вісник НАДПС України. ? Ірпінь, 2006. ? № 1–2 (33). – С. 246–253.
Інші публікації:
1. Дудник Л.М. Інформаційні технології і фіктивне підприємництво // Проблеми впрова-дження інформаційних технологій в економіці: Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичній конференції (15-17 травня 2003 р.). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – С. 157–159.

АНОТАЦІЇ

Дудник Л.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву. ? Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Спеціальність 12.00.07 ? адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. ? Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь, 2007 р.
Дисертація присвячена розробці адміністративно-правового забезпечення діяльності пода-ткової міліції щодо протидії правопорушенням, які учиняються правопорушниками від імені суб’єктів господарювання у сфері підприємницької діяльності, які набули загальної назви „фікти-вне підприємництво”. У роботі досліджуються історико-правові аспекти становлення підприєм-ницької діяльності, причини та умови виникнення фіктивного підприємництва в Україні. Уза-гальнені і проаналізовані адміністративно-правові акти, які регулюють підприємницьку діяль-ність, визначені їх недоліки та суспільна небезпека фіктивного підприємництва, проаналізовані поняття „фіктивне підприємництво” та „фіктивне підприємство”, на основі яких обґрунтовується ряд наукових висновків і пропозицій.
Дисертантом досліджено основні напрями адміністративно-правового забезпечення діяль-ності підрозділів податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву, зокрема органі-заційно-правові основи діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву, інформаційно-аналітичне та організаційно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо профілактики фіктивного підприємництва та ліквідації фіктивних підприємств, взаємодія підрозділів податкової міліції з іншими службами та правоохоронними органами щодо організа-ції протидії фіктивному підприємництву.
Сформовано ряд висновків, пропозицій, спрямованих на удосконалення діяльності подат-кової міліції щодо адміністративно-правового забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву.
Результати дисертаційного дослідження автором використані при розробці організаційно-методичних рекомендацій для працівників податкової міліції, а також пропозицій з удосконален-ня адміністративно-правових норм щодо протидії фіктивному підприємництву.
Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, підрозділи податкової міліції, ор-ганізація протидії, фіктивне підприємництво, фіктивне підприємство, підприємницька діяльність, суб’єкти господарювання, створення і функціонування, запобігання, ліквідація фіктивних під-приємств.

Дудник Л.М. Административно-правовое обеспечение деятельности налоговой ми-лиции по противодействию фиктивному предпринимательству. ? Рукопись.
Диссертация на получение научной степени кандидата юридических наук Специаль-ность 12.00.07 ? административное право и процесс; финансовое право; информационное право. ? Национальный университет государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2007 г.
Диссертация посвящена разработке административно-правового обеспечения деятельно-сти налоговой милиции по противодействию правонарушениям, которые совершаются правона-рушителями от имени субъектов хозяйствования в сфере предпринимательской деятельности, которые приобрели общее название “фиктивное предпринимательство”.
В работе исследуются историко-правовые аспекты предпринимательской деятельности и условия возникновения фиктивного предпринимательства. Обобщено и проанализировано адми-нистративно-правовое регулирование предпринимательской деятельности и общественная опас-ность фиктивного предпринимательства. Анализируются понятия “фиктивное предприниматель-ство” и “фиктивное предприятие”, их признаки, общность и различное толкование в научных и нормативных актах. На основе обобщения нормативных актов, научных источников, практики правоохранительных органов, обосновывается ряд выводов и предложений относительно их за-конодательного регулирования.
Диссертантом осуществлен организационно-правовой анализ системы, структуры и функ-ций подразделений налоговой милиции, их задачи и специфика организации деятельности по противодействию фиктивному предпринимательству. Сделаны выводы и предложения относи-тельно путей реформирования этих подразделений с целью эффективного противодействия соз-данию и функционированию фиктивных предприятий.
В работе анализируются организационные формы и направления деятельности подразде-лений налоговой милиции относительно противодействия созданию и функционированию фик-тивных предприятий. Исходя из анализа исследования, изучения результатов практической ра-боты правоохранительных органов, сделаны выводы, что на эффективность противодействия фиктивному предпринимательству влияют многие факторы, один из которых – это правильно продуманная организационная работа подразделений налоговой милиции по оперативному об-служиванию закрепленных объектов и линий совершения правонарушений. Диссертантом опре-делены проблемные вопросы организационно-аналитической деятельности подразделений нало-говой милиции и пути их усовершенствования.
Диссертантом обозначены условия улучшения предупредительных мероприятий по пре-дотвращению создания и функционирования фиктивных предприятий в процессе регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации субъектов хозяйственной деятельности, путем устране-ния недостатков социально-экономического, управленческого, нормативно-правового характера. Улучшения организации методики оперативного сопровождения налоговой милицией судебных разбирательств на этапе ликвидации фиктивных предприятий.
Сформирован ряд выводов, предложений и рекомендаций, направленных на усовершенст-вование организации форм и направлений деятельности налоговой милиции относительно мето-дики разоблачения фиктивных предприятий, проверки их хозяйственно-предпринимательской деятельности на основе взаимодействия с государственными правоохранительными и контроли-рующими органами.
Определены пути и направления усовершенствования организационно-правовых меро-приятий по взаимодействию и координации подразделений налоговой милиции с правоохра-нительными органами по противодействию создания и функционирования фиктивных предпри-ятий.
Результаты диссертационного исследования автором использованы при разработке орга-низационно-методических рекомендаций для работников налоговой милиции, а также предложе-ний по усовершенствованию административно-правовых норм относительно предотвращения создание и функционированию фиктивных предприятий.
Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, подразделения налоговой ми-лиции, организация противодействия, фиктивное предпринимательство, фиктивное предприятие, предпринимательская деятельность, субъекты хозяйствования, создание и функционирование, предотвращение, ликвидация фиктивных предприятий.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking