Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції

 

КОРНЄЄВ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне
право і процес; фінансове право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук

Ірпінь – 2002
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної діяльності Академії державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України.

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, професор Шамрай Василь Олександрович, Академія державної податкової служби України, заступник начальника факультету податкової міліції.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Львівський інститут внутрішніх справ України, перший проректор; кандидат юридичних наук Тараненко Сергій Михайлович, доцент кафедри адміністративного права та державного управління Донецького інституту внутрішніх справ;
Провідна установа: Одеський національний університет імені І.І.Мєчнікова, кафедра адміністративного та підприємницького права

Захист відбудеться 03.10. 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .27.855.02 в Академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса 31.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Академії державної податкової служби України (08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова 53).

Автореферат розісланий 2 вересня 2002 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Савченко Л.А.

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Національні інтереси України зобов'язують вирішувати проблеми безпеки працівників податкової міліції на професійній основі. Українська держава закріпила в своїй Конституції (ст.1) положення про те, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Для ефективної реалізації цього положення необхідно нарощувати людський потенціал у державі, який в достатньому обсязі мав би необхідні знання в галузі особистої безпеки з умовою вірного застосовування їх у практичній діяльності. На особливу увагу заслуговують проблеми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів, зокрема податкової служби. Ці особи виконують важливу фіскальну функцію держави щодо наповнення бюджету та контролю за дотриманням податкового законодавства.
З метою виконання цих завдань необхідно на високому рівні готувати спеціалістів зазначеного профілю - фахівців податкової міліції, які на відповідному професійному рівні здатні захистити економічні інтереси держави.
Врахування людського фактора як головного в досягненні успіху в зазначеній діяльності, є елементом нового підходу до проведення політики, що визначає нову роль особи, громадянина як субўєкта й обўєкта національної безпеки та силових структур, що її забезпечують. Це визнання того, що від індивідуума вирішальною мірою залежить забезпечення безпеки всіх, а особиста безпека є складовою безпеки суспільства й держави. Наукові підходи до забезпечення прав людини, громадянина ще не повною мірою використовуються практикою. Тому розвўязання проблем правового захисту, індивідуальної безпеки, особливо щодо правових гарантій фахівця податкової міліції тільки позитивно впливатимуть на стан національної безпеки нашого суспільства в цілому.
Концептуальні основи проблеми особистої безпеки, правового захисту працівників під час їх професійної діяльності досліджують українські та російські вчені М.Я.Азаров, В.Г.Андросюк, О.М.Бандурка, В.Т.Білоус, О.Ф.Бондаренко, А.В.Буданов, І.П.Голосніченко, В.В.Гриценко, А.В.Гутник, С.К.Делікатний, А.І.Жаров, В.Р.Жвалюк, М.М.Ібрагімов, Л.І.Казміренко, М.В.Коваль, В.В.Лисенко, В.С.Медведєв, П.В.Мельник, Н.Р.Нижник, О.І.Остапенко, А.І.Папкін, О.М.Піджаренко, Г.П.Піскун, В.І.Плиско, П.Я.Пригунов, Т.О.Проценко, В.Д.Сущенко, Л.В.Терещенко, В.О.Шамрай, В.К.Шкарупа, Г.О.Юхновець та інші.
Розглядаючи проблеми безпеки, необхідно зазначити, що безпека життєдіяльності вивчає проблеми захисту людей в різних видах діяльності (зокрема у правовій, трудовій, військовій, податковій та в ін.).
Важливість теми дослідження підвищується ще й тим, що у жодному виді діяльності неможливо досягти гарантій абсолютної безпеки, будь-яка діяльність у тому або іншому вигляді небезпечна, але особливо небезпечна професійна діяльність спеціаліста податкової міліції.
Аналіз показує, що протягом 1998-2001 років відмічалося зростання кількості фактів протиправних дій щодо працівників податкової служби: шантажу, погроз та інших неправомірних методів впливу. Непоодинокими є випадки, коли злочинні угруповання намагаються втягнути працівників податкової міліції у протиправну діяльність.
У даному дослідженні проблема особистої безпеки співробітника буде розглядатися у вузькому розумінні слова, тобто на особистісно-діяльнісному субўєктивному рівні, який забезпечує формування особистого професіонального потенціалу правової захищеності працівника податкової міліції.
Актуальність і важливість розгляду проблем особистої безпеки працівників податкової міліції обумовлюється рядом обставин: складністю, колізіями, суперечністю перехідного періоду, повномасштабністю рішення проблеми національної безпеки та її основної складової – економічної, воєнної, екологічної, інформаційної, політичної та іншої.
Проблема забезпечення безпеки діяльності працівників податкової міліції останнім часом стала однією з основних проблем, яка вимагає постійного аналізу, вивчення та удосконалення. Співробітники податкової міліції не завжди мають належну фізичну, правову, психологічну, теоретичну та практичну підготовку. Не всі вони вміють орієнтуватися у складній обстановці, чи здатні прийняти правильне рішення в екстремальних ситуаціях і спроможні протидіяти злочинцям у різних ситуаціях, що в кінцевому результаті призводить до небажаних наслідків.
Саме для підготовки фахівця податкової міліції, здатного забезпечити свою особисту безпеку на правовій основі і присвячене дане дослідження. В загальному розумінні особистаї безпека та її значення у службовій діяльності працівників, правове забезпечення та правові гарантії співробітників, елементи їх професійної та психологічної підготовки розглядаються як важливий фактор безпечної професійної діяльності.
Це зумовило вибір теми дисертаційної роботи та основні напрями наукових пошуків.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Названа робота є частиною загальної теми, яку розробляють кафедри й наукові підрозділи Академії державної податкової служби України. Дисертація виконана в межах комплексного наукового проекту “Проблеми безпеки співробітників податкової міліції” (номер державної реєстрації № 0101V007182).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є – теоретико-методологічне обгрунтування основ забезпечення особистої безпеки, аналіз небезпечних факторів, що впливають на результати виконання службових завдань, а також удосконалення правового захисту співробітників податкової міліції при виконанні службових обов'язків; визначення рівня сучасного стану професійної та психологічної підготовки та їх вплив на безпеку співробітників.
Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання:
– уточнити поняття безпеки особи взагалі та поняття особистої безпеки працівників податкової міліції;
– визначити небезпечні фактори, що впливають на безпечні умови діяльності працівників податкової міліції;
– провести аналіз та дати характеристику принципів та особливостей від яких залежить особиста безпека працівників податкової міліції;
– узагальнити особливості правового регулювання службової діяльності співробітників податкової міліції на сучасному етапі та проаналізувати стан правового захисту працівників податкової міліції;
– розробити пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази відносно правового захисту співробітників податкової міліції та підвищення якості їх професійної підготовки від чого залежить рівень особистого захисту та безпеки їх професійної діяльності.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що впливають на особисту безпеку та правовий захист працівників податкової міліції у їхній професійній діяльності.
Предмет дослідження – адміністративно-правові засади професійної діяльності працівників податкової міліції, а також аспекти, що впливають на безпечну їх діяльність.
Методи дослідження. На основі анкетування різних категорій працівників податкової міліції проведено теоретичне обґрунтування важливості та необхідності вивчення проблеми особистої безпеки.
Проаналізувавши протиправні дії стосовно працівників податкової міліції та узагальнивши існуючі проблеми вироблено пропозиції щодо забезпечення особистої безпеки працівників. При цьому застосовувалися загальнонаукові методи: діалектичний, системно-структурний, економіко-статистичний, порівняльно-правовий.
Проведено теоретичні дослідження стану використання основних елементів професійної підготовки та психологічного загартування працівників податкової міліції.
Методологічною базою наукових досліджень стали Конституція України, закони держави, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові документи, що стосуються діяльності податкової служби та забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що:
– вперше у вітчизняній науці узагальнено науково-теоретичні та практичні дослідження у сфері особистої безпеки працівників податкової міліції;
– уточнено поняття “особиста безпека”, “особиста безпека працівників податкової міліції”, “безпека особи” “принципи особистої безпеки”;
– запропоновано авторський підхід до характеристики структур і видів небезпеки, факторів, що визначають схильність до небезпеки, основних та допоміжних заходів щодо забезпечення особистої безпеки;
– встановлено визначальну роль організаційно-правових заходів та професійної і психологічної підготовки щодо забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції;
– розроблено теоретичну модель та систему гарантій адміністративно-правового захисту працівників податкової міліції;
– обгрунтовано шляхи удосконалення діяльності податкової міліції та підвищення факторів, що впливають на забезпечення безпеки особового складу.
Практичне значення отриманих результатів полягає у проведенні науково-теоретичних досліджень та їх апробації у практичній діяльності працівників податкової міліції та навчальному процесі Академії ДПС України.
1. Основні положення дослідження використовуються у навчальному процесі на факультеті податкової міліції Академії ДПС України при викладанні предмета “Охорона праці в галузі. Особиста безпека працівників податкової міліції”. За результатами дослідження автором підготовлено навчальну і робочу програми, а також курс лекцій з предмета ( акт впровадження № 1 від 9 листопада 2000 р.).
2. Результати дослідження у вигляді практичних рекомендацій впроваджені в практичній діяльності співробітників Управління податкової міліції ДПА у місті Києві (акт впровадження № 2 від 7 лютого 2001 р.).
3. За результатами наукового дослідження підготовлено методичне забезпечення щодо проведення практичних занять з предмету “Охорона праці в галузі. Особиста безпека працівників податкової міліції” ( акт впровадження № 3 від 14 березня 2001 р.).
Зроблені автором узагальнення, висновки та пропозиції можуть бути використані у подальших наукових розробках з питань правового захисту та забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції, а також у практичній діяльності у вигляді практичних рекомендацій щодо дій в екстремальних ситуаціях.
Особистий внесок здобувача. Автором проведено наукове дослідження з питань особистої безпеки та правового захисту працівників податкової міліції особисто. Усі сформульовані в ньому положення та висновки обґрунтовані на підставі особистих досліджень та аналізу сучасних проблем безпеки.
З семи праць одна опублікована у співавторстві, а саме навчальний посібник “Правовий, соціальний та фізичний захист працівників державної податкової служби України”.
Ідеї і розробки В.Білоуса, Л.Саприкіної, В.Усенка, О.Шакірової, В.Шейбута, В.Шкарупи, В.Чалого, у співавторстві з якими є наукові праці, у дисертації не використовувались.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження й висновки обговорювались на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної діяльності та на засіданнях вченої ради факультету податкової міліції Академії ДПС України.
Основні положення дисертаційної роботи та отримані автором результати дослідження були покладені в основу доповідей на науково-практичних конференціях: “Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми та шляхи їх розв'язання” (Одеса, 2000) та “Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України у процесі правоохоронної діяльності (Донецьк, 2001).
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені у чотирьох наукових працях у фахових наукових журналах, одному навчальному посібнику у співавторстві та у двох збірниках за матеріалами науково-практичних конференцій.
Структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (168 найменувань) та додатків. Основний текст дисертації викладений на 179 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У “Вступі” дисертаційного дослідження обгрунтовується актуальність вибраної теми в сучасних умовах; визначено зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами Академії державної податкової служби України; висвітлюється ступінь її наукової розробленості; з'ясовано мету і задачі дослідження, його об'єкт, предмет та методи дослідження; подано характеристику елементів наукової новизни одержаних результатів та їх практичного значення; розкрито особистий внесок здобувача та питання апробації одержаних ним результатів й публікацій за темою, розкривається структура дисертаційної роботи.
У першому розділі - “Особиста безпека працівників податкової міліції. Поняття, особливості та принципи” аналізуються теоретичні погляди на досліджувану проблему, з'ясовуються тлумачення понять і термінів, наводяться статистичні дані протиправних дій щодо працівників податкової служби.
Останнім часом проблемі безпеки особи приділяється достатньо уваги, тому автор розглядає тлумачення різних вітчизняних науковців (Білоус В.Т., Нижник Н.Р., Ситник Г.П.), скориставшись визначеннями, які подаються у різноманітних словниках та енциклопедіях.
Забезпечення безпеки особистості в суспільстві є невід'ємною частиною прав людини, які гарантуються Конституцією і низкою законів, а також підзаконними нормативними актами, загальними та особистими правилами безпеки, діями державних та відомчих органів, фахівцями у сфері безпеки.
Після аналізу безпеки розглядається поняття особистої безпеки, акцентується увага на твердження науковців Національної академії внутрішніх справ України (Юхновець Г.О., Андросюк В.Р., Казміренко Л.І та інші). Згідно Закону “Про державну податкову службу України” автор визначає обов'язки, які покладаються на працівників податкової служби взагалі та на співробітників податкової міліції зокрема.
Автором проведено аналіз статистичних даних відділу фізичного захисту Головного управління податкової міліції України про факти протиправних дій щодо працівників Державної податкової адміністрації України за 1997-2001 рр.
Враховуючи важливість і актуальність проблеми забезпечення особистої безпеки в службовій діяльності співробітників податкової міліції, стало доцільним включення до навчальних планів підготовки фахівців та впровадження в навчальний процес навчальної дисципліни “Особиста безпека працівника податкової міліції”.
Автор визначає небезпечні фактори, які можуть впливати на діяльність працівників податкової міліції: всі види вбивств, незалежно від мотивів і способів їх здійснення; зазіхання на вбивство; нанесення або спроба нанесення тілесних ушкоджень; викрадення та загроза викрадення співробітника, членів його сім'ї та близьких родичів; психологічний терор (загрози, залякування, шантаж, вимагання); грабежі та крадіжки матеріальних цінностей, документів, документації, майна тощо; образи; протидія законним вимогам та діям співробітника податкової міліції при виконанні ним службово-професійних обов'язків.
Відповідно до проведеного аналізу небезпечних факторів та їх характеристики співробітники податкової міліції повинні знаходити власні методи захисту своєї професійної діяльності.
Автор аналізує визначення поняття особистої безпеки науковців Національної академії внутрішніх справ України і подає своє власне: особиста безпека працівника податкової міліції – це комплекс основних та допоміжних заходів, спрямованих на зниження рівня небезпечних факторів до реально можливого мінімуму, що дозволяє гарантувати збереження життя і здоров'я, нормального психічного стану і дієздатності працівника під час виконання функціональних обов'язків, професійних (оперативно-службових, бойових завдань) як у буденних, так і в екстремальних, надзвичайних ситуаціях.
Автор вважає, що працівники податкової міліції повинні застосовувати заходи безпеки як при виконанні службових обов'язків, так і поза ними. Залежно від цього і розглядаються особливості безпечної діяльності співробітників.
Заключним моментом цього розділу є те, що вперше визначені принципи особистої безпеки податківця: організаційно-правовий; управлінський; індивідуально-професійний; методично-педагогічний; духовний; психологічний; спеціально-тактичний. Наведені характеристики кожного з визначених принципів та їх значення.
Теоретичне та пізнавальне значення принципів полягає в тому, що за їх допомогою визначається рівень знань відносно особистої небезпеки працівників податкової міліції і відповідно до цього формуються вимоги до проведення захисних заходів і пропонуються методи їх реалізації. З практичного погляду значення принципів дуже важливе, тому, що вони дозволяють знаходити оптимальні рішення захисту від небезпеки на основі порівняльного аналізу, надбаного досвіду, розробки нових заходів, тактичних прийомів, засобів, правил тощо.
У другому розділі - “Правові заходи захисту службової діяльності працівників податкової міліції” розглядаються положення Конституції України стосовно захисту прав і свобод людини та проводиться аналіз відповідних статей. Конституція України (ст. 3) закріпила, що права й свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава України відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Чинником прагнення України до формування демократичної соціальної, правової держави, затвердження демократичних принципів у житті суспільства є проголошення в Конституції України відповідно до Декларації прав і свобод людини положень про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Конституційні норми, спрямовані на забезпечення державою реалізації, охорони та захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, потребують від податкової міліції й інших правоохоронних органів послідовно спрямовувати свою правозастосовчу діяльність на забезпечення добробуту людини, ґрунтуючись при цьому на принципі верховенства положень, закріплених в Основному Законі держави, дотримання якого є однією з головних умов у створенні демократичної, соціальної, правової держави. Його реалізація пов'язана із втіленням у життєдіяльність суспільства формули: “дозволено робити все, що не заборонено законом”.
Далі розглядаються права, які надаються посадовим особам податкової міліції згідно з законом України “Про державну податкову службу в Україні” та Законом України “Про міліцію”. Класифікація прав податкової міліції повинна, перш за все, виділяти дві основні групи прав, наданих для забезпечення контрольної та охоронної функцій. Автор розглядає повноваження податкової міліції і дає характеристику відповідних прав.
Велике значення для правового захисту при виконанні службово-професійних завдань співробітників податкової міліції має Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”, який передбачає систему заходів від перешкоджання виконанню покладених на них обов'язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку із службовою діяльністю цих працівників.
Цим законом передбачені спеціальні заходи забезпечення безпеки: особиста охорона, охорона житла і майна; видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; встановлення телефону за місцем проживання; використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку; забезпечення конфіденційності даних про об'єкти захисту; переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, зміна зовнішності, переселення в інше місце проживання.
Співробітники податкової міліції, які беруть участь у кримінальному судочинстві, тобто у виявленні, попередженні, припиненні, розкритті або розслідуванні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ теж мають захист, який передбачає здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров'я та майна цих осіб від протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя. Система таких заходів закріплена в Законі України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.
Всі вищенаведені заходи повинні гарантувати співробітникам та їх близьким родичам їх правовий, фізичний, психологічний захист та захист немайнових прав і свобод у разі виникнення необхідності. Але чимало проблем виникає під час реалізації заходів безпеки, насамперед не відпрацьовано механізм реалізації цих заходів, швидкість та оперативність проведення відповідних заходів, кошти на реалізацію заходів (наприклад необхідно швидко зробити операцію по зміні зовнішності співробітника тощо). На думку автора для більш ефективної реалізації заходів, передбачених цими законами, необхідно ввести в структуру податкової міліції спеціальний підрозділ на який буде покладено вирішення заходів безпеки, або який штатно можна ввести в управління по боротьбі з корупцією та безпеки працівників органів ДПС.
Далі в розділі пропонується загальна характеристика правової захищеності співробітників податкової міліції. Правовий захист працівника податкової міліції передбачає надання йому можливості відновлення стану, в якому він перебував до порушення його прав; припинення дій, які порушують його права чи створюють загрозу їх порушення; визнання недійсними актів державного органу, органу місцевого самоврядування, інших організацій, установ стосовно працівника, якщо вони прийняті з порушенням чинного законодавства; самозахисту своїх прав у передбачених законом випадках; відшкодування збитків, компенсації моральної шкоди завданої йому та близьким його родичам протиправними діями.
Також автор розглядає фактори, що підвищують адміністративно-правовий захист працівників податкової міліції. Визначено роль інших факторів, які суттєво впливають на рівень правового захисту, як об'єктивні, так і суб'єктивні. Таким чином, рівень і повнота правового захисту працівників податкової міліції, крім нормативної врегульованості, значною мірою залежать ще від знання та урахування наступних факторів: обережність; повнота необхідної інформації; відсутність інформаційних перешкод та інформаційного перевантаження; достатність часу для прийняття правильного рішення щодо адекватної ситуації; відсутність великих фізичних навантажень, що призводять до перевтомлення, виснаження, втрати почуття обережності та здатності до самозахисту; відсутність агресивного оточення; відсутність страху отримати ушкодження; відсутність нестандартних ситуацій; натренованість професіональної поведінки в екстремальних ситуаціях.
В дисертації розглядаються заходи, що забезпечують правовий захист співробітників податкової міліції: розробка принципів, мети, змісту, форм та методів роботи щодо профілактики, мінімізації, компенсації та корекції можливих фізичних, психічних, соціальних відхилень у працівників податкової міліції; вивчення несприятливих факторів та небезпечності у діяльності працівників податкової міліції, визначення можливостей суспільства, держави, певних інститутів щодо їх мінімізації, компенсації та корекції їх впливу на розвиток особистості працівника.
Важлива роль приділена гарантіям правового захисту працівників податкової міліції. Розглядається законодавча база, яка визначає правову захищеність працівників податкової міліції.
Порівняльний аналіз колишнього і чинного законодавства свідчить про помітний рух вперед у вирішенні гарантованої правової захищеності податкової міліції України. Достатньо вказати на такі новації: наявність норм закону, що страхують працівника податкової міліції від посягань з боку озброєнних осіб (визначення “зони безпеки”, право “стріляти першим”); вимоги закону про недопустимість звільнення з податкової міліції у зв'язку з вчиненням злочину до вступу обвинувального вироку в законну силу; чітке визначення прав, так званих “вуличних” обов'язків міліції, тобто таких, якими працівник податкової міліції наділений у будь-яких ситуаціях; накладання заборони на втручання в діяльність працівника податкової міліції; формування гарантії самостійності працівника податкової міліції та інше.
Проте, окремі гарантії правової захищеності працівників податкової міліції лишаються не сформульованими, а деякі з тих, що вже знайшли своє законодавче втілення, потребують, на наш погляд, суттєвої корекції. Ось такий їх далеко не повний перелік: 1) гарантія того, що всі вимоги працівника податкової міліції будуть виконані; 2) гарантія законності діяльності працівника податкової міліції; 3) гарантія обгрунтованості міліцейського втручання; 4) гарантія довіри працівнику податкової міліції; 5) гарантія примусового здійснення законних вимог працівника податкової міліції; 6) відповідальність за протидію законній діяльності працівника податкової міліції; 7) заходи по забезпеченню особистої безпеки працівника податкової міліції.
У роботі розглянуто кожну з цих гарантій і запропоновано ряд заходів і пропозицій відносно удосконалення системи правового захисту співробітників.
У третьому розділі - “Професійна та психологічна підготовленість співробітників податкової міліції – важливий фактор їх безпечної діяльності” розглядається значення професійної підготовки співробітників і як складова її частина – підготовка професійних кадрів.
Відповідно до цього проведено певний обсяг робіт, а саме: зроблено глибокий аналіз наукової, учбово-методичної і теоретичної літератури, а також проаналізовано досвід праці правоохоронних органів і практики податкової міліції який свідчить, що відсутність вітчизняних розробок, які виникли через недооцінку ролі кадрових служб у професійній підготовці і відсутность досвіду роботи у нових реаліях, при певних умовах, можна компенсувати закордонними і власними прискореними дослідженнями і розробками.
Актуальні проблеми у галузі управління персоналом, щоденній роботі з кадрами, їх захистом і безпекою за оцінкою спеціалістів, у найближчій перспективі будуть постійно у центрі уваги керівництва. Дедалі важливішою стає підготовка і безперервне навчання персоналу. Виходячи з цього, цілком закономірно з'явився наказ ДПА України “Про затвердження Настановлення по організації професійної підготовки працівників податкової міліції Державної податкової адміністрації України”. Метою якого є постійне удосконалення професійної майстерності працівників податкової міліції, ефективності та якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
У сучасних умовах важливим елементом професійної захищеності праці податківця є профорієнтаційна робота, яка має суттєве значення в ефективності і життєдіяльності праці податкових служб та їх безпеки. По-перше, вдалий вибір професії – це моральне задоволення, висока самооцінка. По-друге, висока продуктивність і безпека праці, високий рівень професійної майстерності. По-третє, вибір професії – це той центр, в якому співпадають інтереси особистості і суспільства, і в якому можливе і необхідне поєднання особистих і загальних інтересів. По-четверте, є одним із важливих і головних життєвих виборів. Він має велике значення як для самої людини, для майбутньої галузі, так і для суспільства.
Професійний підбір кадрів податкової міліції з позиції сучасної науки виступає як двоєдиний процес. З одного боку, це – засіб, що допомагає виявленню і реалізації особистих поривань і бажань кожного, а вибір професії – складний і відповідальний соціальний процес. Продовжуючи цю думку, можна сказати і зворотне – він здатний зробити долю людини яскравою і цікавою, незважаючи на тисячі перепон, негод, труднощів, тому що людське життя – перш за все – діяльність.
З іншого – задача професіонального підбору кадрів податкової міліції у тому, щоб максимально реалізувати потреби податкової практики. Виявити задатки людини – важке завдання. До сьогодні ще не винайшли надійних методів їх розкриття. Проте відомо, що програма розвитку якостей людини весь час змінюється під впливом соціального середовища. Однак кожного разу людина знаходить свій, неповторний спосіб залучення до праці. При цьому розвиваються одні – професійно значимі, створюються інші, зберігаються треті – нейтральні, але життєво необхідні для трудового процесу властивості.
Таким чином, природної, фатально заданої програми розвитку якостей людини не існує, а розвиток сутності людини здійснюється на базі генетичного і соціального, де останнє має вирішальне значення. Тому при підборі дуже важливо установити не тільки наявні спроможності, але і можливості їх подальшого розвитку.
У розділі приділено увагу психологічним знанням, які підвищують захист та безпеку професійної діяльності співробітника податкової міліції. Практика життя і діяльності свідчить, що не завжди працівник правоохоронних органів уміє знайти необхідний індивідуальний підхід, часто недостатньо методичної майстерності, уміння впливати на свідомість і почуття людей: “До кожного підбирати відмичку. У тому мистецтво керувати людьми” (Бальтазар Грасіан).
Необхідно у повному об'ємі формувати інтегральні педагогічні якості, які містять у собі педагогічну майстерність, компетентність і високий професіоналізм, психолого-педагогічну ерудицію; педагогічну спрямованість офіцера (покликання, любов до педагогічної праці, педагогічні погляди, позиції), педагогічно спрямовані спілкування і поведінка; професійно-педагогічні якості (натхнення, педагогічний оптимізм, доброзичливість); розвинені моральні, інтелектуальні та емоційно вольові якості; почуття нового і безперервний творчий пошук у навчально-виховній роботі, постійне самовдосконалення.
Важливе місце у системі захисту особистості відіграють захисні механізми. Щоб відновити самоповагу, необхідно докласти значних зусиль. Коли такі спроби не досягають мети, автоматично активізуються деякі типові шаблони поведінки. Оскільки вони служать для захисту, їх називають захисними механізмами. До них потрібно віднести психологічний захист і психологічну розрядку.
У роботі також розглядаються основні компоненти психологічної готовності: мотиваційний; орієнтовний; операційний; вольовий; оціночний; функціональний. Далі пропонуються практичні рекомендації щодо спілкування із сторонніми особами та з колегами по роботі. Для оцінки психічної готовності працівників запропоновано тест з ключем до інтерпретації відповідей.

У четвертому розділі “Напрями удосконалення діяльності працівників податкової міліції та фактори, що впливають на забезпечення їх особистої безпеки” розглядаються практичні заходи з метою підвищення особистої безпеки працівників: керівні; організаторські; кадрові; удосконалення професійної майстерності; удосконалення духовних та моральних якостей; удосконалення тактичних заходів; удосконалення правової бази; психологічні заходи; удосконалення фізичних заходів; удосконалення медичних заходів; удосконалення матеріально-технічних заходів; удосконалення соціально-економічних заходів.
Відповідно до цих напрямів та заходів пропонуються пропозиції щодо реального підвищення рівня особистої безпеки:
1. Введення в програму навчання для курсантів факультету податкової міліції Академії ДПС України предмета “Охорона праці в галузі. Особиста безпека працівників податкової міліції”.
2. Введення в програму навчання на курсах початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації предмета “Особиста безпека працівників податкової міліції”.
3. Розробка нових інструкцій із правил безпеки при поводженні та застосуванні вогнепальної зброї, а також забезпечення безпеки особового складу у разі загрози терористичного акту.
4. Розробка інструкції для працівників податкової служби із правил поведінки: (з колегами по роботі; із сторонніми особами; із платниками податків; із особами які ухиляються від сплати податків).
5. Розробка практичних рекомендацій щодо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї в екстремальних ситуаціях.
6. Розробка практичних рекомендацій щодо проведення спеціальних операцій з метою затримання злочинців.
7. Підготовка навчальних посібників “Особиста безпека співробітників податкової міліції”, “Правовий, соціальний та фізичний захист працівників державної податкової служби України” та навчального відеофільму з питань безпеки співробітників у різних екстремальних ситуаціях.
8. Проведення практичних семінарів в територіальних підрозділах податкової міліції з питань особистої безпеки працівників.
9. Підготовка методичних рекомендацій по забезпеченню правових та соціальних гарантій безпеки працівників податкової міліції під час служби та після звільнення.
10. Підготовка і проведення тестів, які визначають індивідуальні якості співробітника при діях в екстремальних ситуаціях, спроможність його виконувати поставлені задачі в ризиковій ситуації тощо. Наприклад, оцінку психічної надійності працівників податкової міліції можна визначити за тестом, що наведений у третьому розділі та додатку 12 даної роботи.

Висновки

У ході виконання дисертаційного дослідження і порушення зазначеної проблеми дисертантом ретельно опрацьовано чинне законодавство України і практика його реалізації, визначено та проаналізовано теоретичні праці вчених-юристів з даної тематики. Результатом дослідження є сформульовані автором пропозиції і рекомендації спрямовані на удосконалення правового регулювання адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції. Основними з них є такі.
1. Запропоновано своє бачення визначення особистої безпеки працівників податкової міліції, розглянуто деякі специфічні особливості щодо питань безпеки, вперше визначено принципи особистої безпеки.
2. Проведено дослідження з питань правового захисту працівників, а саме: розглянуто загальну характеристику правового забезпечення, конституційно-правовий та адміністративно-правовий захист професійної діяльності співробітників; гарантії правового захисту та особливості правового регулювання службової діяльності особового складу податкової міліції.
Виявлено питання і проблеми правового статусу податкової міліції та її посадових осіб (мета утворення; сфера діяльності; права; обов'язки; відповідальність), нормативно не врегульованих зовсім або врегульованих правовими нормами, що не відповідають рівню соціально-економічного розвитку суспільства.
3. Для вирішення проблем організаційно-правових засад діяльності податкової міліції нами сформульовано нові наукові положення, деякі теоретичні положення науки дістали подальший розвиток та були нами удосконалені. У результаті виносяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності податкової міліції.
4. У ході здійснення нового підходу до визначення правового статусу та місця податкової міліції в системі державних органів встановлено, що правовий статус податкової міліції не може бути визначений окремо від органів державної податкової служби. Залежно від забезпечення виконання функцій держави органи державної податкової служби належать до загальної системи правоохоронних органів та до системи спеціальних органів фінансового контролю.
Мета утворення та діяльності Державної податкової адміністрації України, місцевих державних податкових адміністрацій та, зокрема їх структурного підрозділу – податкової міліції – це забезпечення фінансового інтересу держави (права держави на отримання обов'язкових платежів), пов'язаного з формуванням державних централізованих фондів (бюджету та в певних випадках позабюджетних фондів) шляхом здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері підприємництва та фінансової діяльності, перш за все, податкового законодавства та притягнення порушників до юридичної відповідальності.
5. Також проведено дослідження професійної та психологічної підготовленості співробітників податкової міліції – як важливий фактор їх безпечної діяльності. Вперше розглянуто вплив професійної підготовки на забезпечення особистої безпеки працівників; професійну придатність, відбір та адаптацію кадрів, високі моральні якості як елементи службової захищеності працівників податкової міліції; психолого-педагогічні знання, які підвищують захист та безпеку професійної діяльності працівника.
6. Запропоновані напрями удосконалення діяльності працівників, що впливають на забезпечення особистої безпеки, а саме: з боку керівництва необхідно приділяти питанням безпеки першочергову увагу; удосконалювати напрямки і методи організаторської діяльності всіх рівнів особового складу податкової міліції; з боку кадрового забезпечення постійно удосконалювати систему підбору співробітників для служби в податковій міліції; постійно здійснювати підвищення рівня професійної майстерності; удосконалювати духовні і моральні якості співробітників, правове забезпечення працівників а також тактичні, фізичні, психологічні, медичні, матеріально-технічні та соціально-економічні заходи.
7. Запропоновані практичні пропозиції щодо підвищення рівня особистої безпеки, а саме: введення в програми навчання курсантів факультету податкової міліції Академії ДПС України та на курсах початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції предмету “Особиста безпека працівників податкової міліції”; розробка інструкцій щодо правил безпеки при поводженні зі зброєю, забезпечення безпеки особового складу у разі загрози терористичного акту, правил поведінки з різними категоріями осіб, застосування заходів фізичного впливу, щодо саморегуляції стресового стану, проведення спеціальних операцій з метою затримання правопорушників, підготовки навчального відеофільму з питань безпеки співробітників в різних екстремальних ситуаціях; підготовки навчального посібника по забезпеченню правового, соціального та фізичного захисту; підготовки проекту правових та соціальних гарантій безпеки працівників податкової міліції під час служби та після звільнення зі служби; підготовки тестів і проведення тестування, яке визначає індивідуальні якості співробітника при діях в екстремальних ситуаціях.

 

 

Список опублікованих робіт

1. Корнєєв Ю.В. Особиста безпека працівників податкової міліції //Науковий вісник УФЕІ: Збірник наукових праць. – 1999. – № 2. – С.123 – 126.
2. Корнєєв Ю.В. Поняття та заходи особистої безпеки працівників податкової міліції //Науковий вісник Академії ДПС України: Збірник наукових праць. – 2000. – № 2 (8). – С. 170 – 178.
3. Корнєєв Ю.В. Професійна підготовка – основа забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції //Науковий вісник Академії ДПС України: Збірник наукових праць. – 2001. – № 1(11). – С. 196 – 202.
4. Корнєєв Ю.В. Психолого-педагогічні умови формування професійних якостей у майбутніх фахівців податкової служби //Науковий вісник Академії ДПС України: Збірник наукових праць. – 2001. – № 2 (12). – С. 251 – 254.
5. Корнєєв Ю.В. Психологія забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції в конфліктних ситуаціях //Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми та шляхи їх розв'язання”. (Одеса, травень 2000 р.).
6. Корнєєв Ю.В. Гарантії особистої безпеки працівників податкової міліції при використанні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї //Міжвузівська науково-практична конференція “Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності” (Донецьк, квітень 2001 р.).
7. Білоус В.Т., Корнєєв Ю.В., Саприкіна Л.А., Усенко В.Ф., Шакірова О.В, Шейбут В.В., Шкарупа В.К., Чалий В.Д. //Правовий, соціальний та фізичний захист працівників органів державної податкової служби України: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України 2001. – 210с.

Анотації

Корнєєв Ю.В. Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право”. – Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2002.
У дисертації вперше в Україні досліджено проблеми особистої безпеки працівників податкової міліції, розглянуто вплив небезпечних факторів на службово-професійну діяльність, запропоновано своє визначення особистої безпеки та її принципи. Проведено дослідження з питань правового захисту співробітників, а саме: розглянуто загальну характеристику правового забезпечення, гарантії правового захисту та особливості правового регулювання співробітників податкової міліції. У процесі дослідження виявлено недоліки правового забезпечення, на підставі цього запропоновані деякі пропозиції, щодо покращання правової нормативної бази податкової міліції.
Також проведено дослідження професійної та психологічної підготовленості співробітників – як важливий фактор їх безпечної професійної діяльності. Відповідно до цього розглянуто вплив професійної підготовки на забезпечення особистої безпеки та професійну придатність; підбір та адаптацію кадрів; високі моральні якості як елементи службової захищеності працівників; психолого-педагогічні знання, які підвищують захист та безпеку професійної діяльності працівника.
На підставі результатів дослідження запропоновано шляхи та пропозиції удосконалення діяльності працівників, що впливають на забезпечення особистої безпеки.
Ключові слова: податкова міліція, безпека професійної діяльності, особиста безпека працівників, нормативно-правове забезпечення службової діяльності, правовий захист, професійна підготовка, професійна придатність, елементи психологічного захисту.

Корнеев Ю.В. Административно-правовое обеспечение личной безопасности работников налоговой милиции. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 “Теория управления; административное право и процесс; финансовое право”. – Академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2002.
В диссертации впервые в Украине исследованы проблемы личной безопасности работников налоговой милиции, проведен анализ противоправных действий относительно работников налоговой службы Украины за 1997 – 2001 год; проведен анализ теоретических определений безопасности с точки зрения современных ученых и толковых энциклопедий (словарей). Рассмотрено влияние опасных факторов на служебно-профессиональную деятельность сотрудников налоговой милиции и на основании этого предложено свое определение личной безопасности, а также основные и дополнительные мероприятия необходимые для осуществления мер безопасности профессиональной деятельности. Впервые проведено обоснование и значение принципов личной безопасности.
Проведены исследования по вопросам правовой защиты сотрудников, а именно – рассмотрена общая характеристика правового обеспечения сотрудников налоговой милиции: права и полномочия сотрудников, закрепленные соответствующими законами и нормативными актами, на основании чего предлагается наделить сотрудников правами, которые позволят наиболее эффективно решать поставленные задачи. Кроме этого, рассмотрены гарантии правовой защиты сотрудников, исходя из анализа законодательной базы, гарантирующей безопасность при исполнении служебных обязанностей и особенности правового регулирования сотрудников. В ходе исследования выявлены недостатки правового обеспечения, на основании этого предложены некоторые предложения относительно улучшения правовой нормативной базы налоговой милиции. Рассмотрены особенности правового регулирования служебной деятельности.
Также проведены исследования профессиональной и психологической подготовленности сотрудников – как важный фактор их безопасной профессиональной деятельности. В соответствии с этим рассмотрено влияние профессиональной подготовки на обеспечение личной безопасности и профессиональной пригодности; отбор и адаптация кадров; высокие моральные качества как элементы служебной защищенности работников; психолого-педагогические знания, которые повышают защиту и безопасность профессиональной деятельности работника.
На основании результатов исследования предложены пути и предложения усовершенствования деятельности работников налоговой милиции, которые способны оказать эффективное влияние на обеспечение их личной безопасности.
Ключевые слова: налоговая милиция, безопасность профессиональной деятельности, личная безопасность работников, нормативно-правовое обеспечение служебной деятельности, правовая защита, профессиональная подготовка, профессиональная пригодность, элементы психологической защиты.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking