Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)

 

Нікіфоров Веніамін Юрійович

Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)

Спеціальність 12.00.05 – трудове право;
право соціального забезпечення

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
ВЕНЕДИКТОВ Валентин Семенович,
Національний університет внутрішніх справ, перший проректор з наукової роботи

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
РОТАНЬ Володимир Гаврилович,
Таврійський національний університет
ім. В.І.Вернадського, завідувач кафедри
цивільного та трудового права

кандидат юридичних наук, доцент
ГОНЧАРОВА Галина Степанівна,
Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого, доцент кафедри
трудового права

Провідна установа: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, відділ з проблем цивільного, трудового та підприємницького права (м. Київ).

Захист відбудеться “11” лютого 2005 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Національного університету внутрі-шніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.

Автореферат розісланий “11” січня 2005 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чалий Ю.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з найважливіших функцій трудового права є функція забезпечен-ня захисту соціально-трудових прав працівників. Для цього й передбачаються форми самооргані-зації працівників, основною з яких є професійні спілки. Стаття 36 Конституції України закріпила право громадян на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Важливість діяльності профспілок на сучасному етапі обумовлена тим, що в умовах проведення радикальних ринкових реформ постійно зростає їх значимість у сфе-рі захисту прав працівників. У зв’язку з цим відбувається трансформація місця і ролі профспілок у сфері захисту соціально-трудових відносин як організацій, покликаних за своєю природою пред-ставляти та захищати права і законні інтереси найманих працівників.
Проблеми діяльності профспілок були досліджені в працях багатьох вчених, зокрема предста-вників науки трудового права й науки управління в галузі організації та діяльності контрольно-наглядових органів: Александрова М.Г., Андрєєва В.С., Бандурки О.М., Венедиктова В.С., Гара-щука В.М., Гоца В.Я., Гінзбурга Л.Я., Жернакова В.В., Іванова С.О., Лавриненка О.В., Лазор Л.І., Лівшиця Р.З., Островського Л.Я., Пашерстника А.Є., Пашкова О.С., Пилипенка П.Д., Прокопенка В.І., Процевського О.І., Скобєлкіна В.М., Ставцевої О.І., Стависького П.Р., Сироватської Л.О., Ху-торян Н.М., Шебанової О.І., Шеломова Б.О., та ін. Проте, незважаючи на інтенсивність та широ-кий спектр досліджень, присвячених різним аспектам діяльності профспілок у реалізації й захисті прав працівників, їх діяльність і правове регулювання сьогодні не має достатнього наукового об-ґрунтування. У науковій літературі останніх років ця проблема розглядалася поверхово, що, від-повідно, не сприяло розробці законодавства із забезпечення діяльності професійних спілок, а та-кож розробці рекомендацій з удосконалення відповідної правозахисної функції цих організацій. Демократизація України, використання світових стандартів захисту прав і свобод людини й гро-мадянина, прагнення України стати повноправним учасником світової спільноти роблять наукові дослідження з проблем діяльності профспілок надзвичайно актуальними і суспільно значущими. Тому аналіз соціальної природи профспілок та їх місця в системі громадських об’єднань має важ-ливе як теоретичне, так і практичне значення. Таким чином, необхідність активізації діяльності професійних спілок обумовлює актуальність глибокого й всебічного дослідження у сфері захисту соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертаційного до-слідження належить до пріоритетних в науці трудового права. Проблема захисту профспілками соціально-трудових прав працівників визначена серед основних напрямків досліджень юридичної науки, затверджених загальними зборами Академії правових наук України, входить до плану нау-кових досліджень Національного університету внутрішніх справ, а також кафедри трудового, еко-логічного та аграрного права й науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі комплексного аналі-зу досягнень науки трудового права, вітчизняного законодавства та правозастосовчої практики ви-значити правові дефініції, розкрити сутність та особливості захисту профспілками соціально-трудових прав працівників в сучасних умовах, сформулювати нові підходи і внести пропозиції щодо удосконалення відповідного нормативно-правового забезпечення, а також правозастосовчої практи-ки в цій сфері.
Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені наступні дослідницькі задачі:
- визначити соціальну природу профспілок та їх місце в системі громадських об’єднань;
- дослідити профспілки як суб’єкт трудового права;
- проаналізувати сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності профспілок;
- визначити повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників;
- дослідити гарантії реалізації правозахисних повноважень профспілок;
- проаналізувати зміст процедурно-процесуальних відносин у сфері функціонування профспі-лкових об’єднань;
- розробити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового забезпе-чення в цій сфері.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері правозахисної діяльності профспілок;
Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-правові питання, пов’язані з функціо-нуванням профспілкових організацій.
Методи дослідження. Представлені в роботі основні положення та результати здобуті в про-цесі наукового дослідження з використанням загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, зокрема: діалектичного, логіко-семантичного, системно-структурного та історичного. Діалектичний метод пізнання дозволив провести дослідження в єдності, взаємозв’язку та розви-тку соціальних та юридичних чинників. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат у цій сфері (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Застосування системно-структурного ме-тоду зумовило можливість дослідити профспілки як цілісне правове явище та визначити його специфічні риси та загальні ознаки (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є однією з спроб комплексно дослідити особливості функціонування профспілок в умовах ринкової економіки з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права. У процесі проведеного дослідження роз-роблені й сформульовані нові наукові положення та висновки, які запропоновані здобувачем осо-бисто. Основні з них такі:
- дістало подальшого розвитку обгрунтування місця профспілок в системі громадських об’єднань. Профспілки розуміються як громадські організації, що об’єднують громадян, які пов’язані загальними інтересами за родом чи напрямком їх професійної діяльності;
- дістала подальшого розвитку класифікація відносин тісно пов’язаних з індивідуальним тру-довим правовідношенням, до них віднесено: а) правовідносини щодо зайнятості та працевлашту-вання населення; б) організаційно-управлінські відносини у сфері праці; в) правовідносини з про-фесійної підготовки кадрів безпосередньо на виробництві; г) правовідносини по нагляду й контро-лю за охороною праці й трудовим законодавством; ґ) правовідносини щодо матеріальної відпові-дальності сторін трудового договору; д) правовідносини з вирішення трудових спорів; є) право-відносини у сфері соціально-правового захисту працівників;
- вдосконалено поняття захисної функції трудового права як напрямку правового регулювання суспільно-трудових відносин, який спрямований на забезпечення захисту, охорони та реалізації прав, свобод і законних інтересів працівників;
- обґрунтовано класифікацію діяльності профспілок за наступними сферами: забезпечення за-йнятості; трудового договору; робочого часу та часу відпочинку; нормування та оплати праці; га-рантій та компенсацій; дисципліни праці; охорони праці; контролю за дотриманням трудового за-конодавства; ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів і угод; вирі-шення індивідуальних і колективних трудових спорів; соціального захисту працівників та їх соці-ального страхування; управління підприємствами, установами, організаціями; інформації з питань праці та соціально-економічного розвитку; навчальна, культурно-освітня та дослідна; житлово-побутова; притягнення до відповідальності посадових осіб; господарча і фінансова діяльність;
- вперше запропоновано процесуальні норми, покликані забезпечувати реалізацію матеріаль-них приписів у сфері функціонування профспілкових організацій розмістити в окремому розділі Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в дисертації нау-кові положення, висновки та пропозиції можуть використовуватись: а) у науково-дослідній сфері – для подальших досліджень у науці трудового права в сфері нормативно-правового регулювання функціонування профспілкових організацій; б) у правотворчості – під час розробки проекту ново-го Трудового кодексу України та інших законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів; в) у правозастосовчій діяльності – рекомендації, які обґрунтовані в дисертації, мають за мету вдос-коналення практики застосування норм чинного трудового законодавства, яке регулює відносини у сфері діяльності профспілок; г) у навчальному процесі – під час читання лекцій та проведення практичних занять для студентів юридичних навчальних закладів і факультетів, а також підготов-ки відповідної методичної літератури.
Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і пропозиції дисертаційної роботи викладені в надрукованих працях і апробовані на засіданнях кафедри трудового, екологіч-ного та аграрного права й науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення орга-нів внутрішніх справ України Національного університету внутрішніх справ. Вони також допові-дались на науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми науки трудового права в су-часних умовах ринкової економіки” (Сімферополь, 2003); „Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи”(Запоріжжя, 2004).
Публікації. Основні положення й висновки дисертації знайшли своє відображення у шести наукових статтях, які опубліковані у фахових виданнях, та у двох тезах науково-практичних кон-ференцій.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, двох розділів, висновків, списку ви-користаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 168 сторінок. Список використаних дже-рел складається із 246 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, зазначено її зв’язок з науковими пла-нами та програмами, визначені об’єкт і предмет, мета і завдання, методи дослідження, його науко-ва новизна, апробація результатів дослідження та їх практичне значення.
Розділ 1 “Загальнотеоретична характеристика профспілок як суб’єктів трудового пра-ва” містить три підрозділи. У першому підрозділі “Соціальна природа профспілок та їх місце в системі громадських об’єднань” відзначається, що одним з найважливіших прав людини, вста-новлених міжнародними актами, є право створювати для реалізації й захисту своїх економічних і соціальних інтересів профспілки й вступати до них за своїм вибором за єдиної умови дотриман-ня правил відповідної організації. Профспілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних загальними інтересами за родом чи напрямком їх професійної діяльності. За умов розбудови демократичної, правової, соціальної держави роль профспілок у захисті прав, свобод і законних інтересів працівників у суспільстві постійно зростає. Головне соціальне при-значення профспілок – представництво, реалізація та захист трудових і соціально-економічних прав, свобод і законних інтересів працівників і, насамперед, членів профспілок. Профспілки є масовими добровільними неприбутковими громадськими організаціями, які повинні стояти на захисті основного учасника трудових правовідносин – працівника. Доведено, що серед великої кількості чинних громадських організацій основними є: профспілки; соціально-економічні та со-ціально-культурні громадські об'єднання; спілки споживачів, підприємців, творчі спілки, благо-дійні організації.
Доведено, що будучи невід’ємною складовою громадянського суспільства, профспілки в різ-них формах взаємодіють з державою та її органами. Така взаємодія особливо проявляється в умо-вах побудови правової, соціальної, демократичної держави Україна. Визначено, що держава й сус-пільство нерозривно взаємопов’язані між собою. Як немає суспільства без держави, так немає і держави без суспільства. Суспільство як сукупність його членів та інститутів перетворює державу на живий організм, функціонуючу систему.
Визначення структурних компонентів громадянського суспільства як соціальних інститутів дозволило глибше зрозуміти взаємодію держави і громадянського суспільства на рівні її соціаль-них інститутів. Соціальні інститути є найважливішою ланкою в механізмі взаємодії між громадян-ським суспільством і державою, а їх удосконалення і створення нових відповідатиме логіці ево-люційного розвитку громадянського суспільства як макросоціосистеми.
Важливим соціальним інститутом сучасного громадянського суспільства є профспілки, які створюються працівниками для захисту, охорони та реалізації своїх трудових прав, свобод і за-конних інтересів. Під час захисту, охорони й реалізації прав, свобод і законних інтересів, профспі-лки активно впливають на соціально-економічну політику держави. У свою чергу держава ство-рює умови для ефективної діяльності профспілкових організацій. Держава визнає профспілки пов-новажними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні діло-вих партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями. Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо право-вого та соціального захисту працівників. Вона не створює профспілкові організації, а лише зо-бов’язана визнавати їх за умови створення. Профспілкові організації у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадсь-ких організацій, політичних партій, їм не підзвітні й не підконтрольні. Вони самостійно організо-вують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.
У другому підрозділі “Профспілки як суб’єкт трудового права” відзначається, що діяльність профспілок щодо захисту, охорони та реалізації прав, свобод і законних інтересів працівників прямо пов’язана з трудовими та тісно пов’язаними з ними іншими відносинами. Вони як носії пра-возахисних і правоохоронних повноважень беруть участь у встановленні й застосуванні умов пра-ці на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності. Поняття суб’єкт трудового права має галузевий характер і походить від більш загальнішого поняття – суб’єкт права. Визначе-но, що різниця між поняттям суб’єкт права і суб’єкт правовідносин полягає в тому, що: 1) будучи суб’єктом права, індивід чи будь-які колективні утворення не можуть бути одночасно суб’єктом усіх можливих правовідносин; 2) щойно народжені, малолітні діти та деякі інші суб’єкти права не можуть бути суб’єктами більшості правовідносин. Категорія суб’єкт права набагато ширше від суб’єкта правовідносин. Суб’єкт права – це загальне, а суб’єкт правовідносин – конкретне. Будь-який суб’єкт правовідношення є одночасно і суб’єктом права, але не кожний суб’єкт права є суб’єктом правовідношення.
Зазначено, що правоздатність має ознаки всезагальності. Не має значення та обставина, що можливість володіти тими чи іншими конкретними правами виникає у громадян не відразу після народження, а пізніше, при досягненні певного віку або при настанні інших умов. Відмінність у настанні прав у часі не змінює сутності правоздатності. Рівність правоздатності не означає, що її обсяг прав у всіх однаковий. Всезагальність правоздатності полягає у тому, що державна влада з самого початку наперед наділяє усіх своїх громадян однією загальною якістю – юридичною здат-ністю бути носіями відповідних прав й обов’язків. Доведено, що до відносин, тісно пов’язаних з індивідуальним трудовим правовідношенням, слід віднести: а) правовідносини щодо зайнятості та працевлаштування населення; б) організаційно-управлінські відносини у сфері праці; в) правовід-носини з професійної підготовки кадрів безпосередньо на виробництві; г) правовідносини з нагля-ду й контролю за охороною праці та трудовим законодавством; ґ) правовідносини щодо матеріа-льної відповідальності сторін трудового договору; д) правовідносини з вирішення трудових спо-рів; є) правовідносини у сфері соціально-правового захисту працівників. Усі ці відносини покли-кані забезпечити безперешкодну реалізацію основного індивідуального правовідношення між пра-цівником і роботодавцем. Саме тому працівника та роботодавця можна назвати основними суб’єктами трудового права, а усіх інших суб’єктів, які беруть участь у відносинах, що безпосере-дньо пов’язані з трудовими, – другорядними, додатковими, похідними. Серед цих суб’єктів особ-ливе місце належить профспілкам, покликаним забезпечити охорону, захист і реалізацію прав, свобод й законних інтересів працівників.
У третьому підрозділі “Захисна функція профспілок в Україні” зазначено, що професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Водночас підкреслено, що захисна функція трудового права набуває особливого значення: поява самого трудового права на історичній арені була викликана передусім вимогами найманих працівників захистити свої трудові права, знизити рівень експлуатації їх праці. Ця функція є настільки специфічною і притаманною саме трудово-му праву, що її можна поставити в один ряд з такими ознаками галузі права, як метод правового регулювання чи принципи трудового права. Захисна чи соціальна функція трудового права вияв-ляється в тому, що за її допомогою формується особистість працівника в напрямку, корисному для суспільства.
Доведено, що захисна функція трудового права має найважливіше значення серед інших фун-кцій даної галузі. І захисна, і соціальна функції мають єдине призначення: захист, охорону та без-перешкодну реалізацію прав, свобод і законних інтересів працівників. Таку ж роль у трудовому праві відіграє і компенсаційна функція. Означене торкається виробничої та економічної функцій. Ці функції слід поєднати єдиною назвою – виробнича функція, яка полягає насамперед у забезпе-ченні прав роботодавців на власність та підприємництво.
Запропоновано власну класифікацію функцій трудового права. Усі функції трудового права поділено на загально-правові та спеціально-юридичні. Загальноправовими функціями трудового права є: регулятивна, охоронна, виховна. До спеціально-юридичних функцій трудового права від-несено захисну й виробничу функції.
Захисна функція профспілок в Україні є похідною від захисної функції трудового права. Захи-сна функція трудового права – це родова категорія, а захисна функція профспілок – видова. Захис-ну функцію трудового права поряд з профспілками реалізують й інші суб’єкти трудового права, наприклад, органи прокуратури чи суду. Особливість профспілкової правозахисної функції обумо-влюється соціальним походженням профспілок – працівники самі на добровільних засадах об’єдналися для захисту своїх прав, свобод і законних інтересів у сфері праці. Правозахисну дія-льність профспілки здійснюють у межах наданих їм прав та обов’язків, тобто правосуб’єктності.
Розділ 2 “Особливості нормативно-правового регулювання функціонування профспілко-вих організацій” містить чотири підрозділи.
У першому підрозділі “Сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності проф-спілок” зазначено, що потреба у правовому регулюванні діяльності профспілок у сфері захисту, охорони й забезпеченні прав, свобод і законних інтересів працівників особливо актуальна нині, коли державноорганізоване суспільство переживає низку кризових станів (в економіці, політиці, ідеологічній та культурній сферах). Водночас відмічено, що нормативно-правове регулювання відносин профспілок з іншими суб’єктами трудового права та учасниками інших правовідносин не єдиний засіб такого впливу на свідомість і поведінку останніх. Доведено, що діяльність профспі-лок визначається насамперед соціальними нормами двох видів: корпоративними та правовими. Незважаючи на важливість корпоративних норм для структурної побудови та функціонування профспілкових організацій, вони приймаються на основі та у розвиток правових норм, що містять-ся в законах та інших підзаконних нормативно-правових актах більш широкої сфери дії. Доведено, що діяльність профспілок у цивілізованому суспільстві має правовий характер. Найважливіші за-вдання, функції, принципи, форми, способи, засоби та прийоми їх функціонування чи впливу на інших учасників трудових та тісно пов’язаних з ними інших відносин повинні визначатися в нор-мах права. Сукупність правових норм, які регламентують порядок створення та функціонування профспілкових організацій, становить окремий інститут трудового права України.
У другому підрозділі “Повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників” визначено, що для реалізації правозахисної функції профспілки у нормативно вста-новленому порядку наділяються правами та обов’язками, які в сукупності складають їх повнова-ження. Доведено, що повноваження профспілок – це їх права та обов’язки у сфері захисту, охоро-ни й забезпечення прав, свобод і законних інтересів працівників. В дослідженні відмічено, що слід розрізняти вузьке й широке розуміння змісту компетенції профспілок. У вузькому розумінні – це їх права та обов’язки. У широкому – завдання, функції, права, обов’язки, гарантії цих прав та обов’язків, обмеження, відповідальність. Вузьке розуміння компетенції профспілкових організацій дозволяє підкреслити важливість їх прав та обов’язків під час виконання правозахисних завдань; широке – надає можливість уявити цілісну картину взаємодії завдань, функцій, прав, обов’язків, гарантій, обмежень, відповідальності профспілок. Компетенція профспілок у широкому розумінні – це визначена нормативна сукупність елементів діяльності профспілкових організацій, необхід-них для досягнення їх правозахисних цілей: завдань, функцій, прав, обов’язків, гарантій, обме-жень, відповідальності. Компетенція профспілок у вузькому розумінні – це нормативно визначена сукупність прав та обов’язків профспілкових організацій, необхідних для захисту, охорони й реа-лізації прав, свобод і законних інтересів працівників. У дисертації доведено, що найбільш струн-кою й повною класифікацією прав профспілок буде їх класифікація за сферою, колом питань, які можуть вирішити профспілки за допомогою наданих їм повноважень. Зроблено ланку пропозицій щодо внесення в чинні нормативно-правові акти змін і доповнень.
У третьому підрозділі „Гарантії реалізації правозахисних повноважень профспілок” визначе-но, що спектр прав, наданих профспілкам для реалізації їх захисної функції, може бути реалізова-ний лише у випадку забезпечення їх розгалуженою мережею нормативно визначений гарантій. Права профспілок – це лише певні можливості діяти тим чи іншим способом. Для перетворення права в реальну дійсність мало ним володіти, потрібна ще одна стадія – його реалізація. Остання ж стадія здійснення того чи іншого права неможлива без сукупності юридичних заходів, покликаних забезпечити її ефективне проходження. Доведено, що правовий статус слід розглядати в двох ви-мірах: вузькому та широкому. У вузькому вимірі правовий статус означає лише права та обов’язки суб’єкта правовідносин; у широкому – його права, обов’язки, обмеження, гарантії, відповідаль-ність. З’ясовано, що гарантії прав, свобод і законних інтересів людини й громадянина мають різ-ний характер (економічний, соціальний, політичний, ідеологічний, організаційний, міжнародний), однак за умов побудови правової держави найважливіше значення починають відігравати саме юридичні гарантії.
Специфіка юридичних гарантій трудових прав, свобод і законних інтересів працівників має декілька аспектів: а) ці гарантії беруть початок від основного конституційного права – права на працю; б) юридичні гарантії трудових прав, свобод і законних інтересів працівників завжди ма-ють нормативний вираз. Гарантії трудових прав, свобод і законних інтересів працівників – це система економічних, політичних, організаційних, ідеологічних та юридичних умов, способів, засобів, прийомів, спрямованих на виявлення, набуття, охорону, захист і реалізацію трудових можливостей працівників й забезпечення рівності останніх з іншими суб’єктами трудового пра-ва. Юридичні гарантії трудових прав, свобод і законних інтересів працівників – це система за-кріплених у нормах права умов, способів, засобів, прийомів, спрямованих на виявлення, набуття, охорону, захист і реалізацію трудових можливостей працівників й забезпечення правової рівно-сті останніх з іншими учасниками суспільно-трудових відносин. Визначені поняття гарантій та юридичних гарантій трудових прав, свобод і законних інтересів працівників базуються на осно-вних принципах: гуманізмі, справедливості, законності, доцільності, рівності.
У дослідженні доведено, що окрему групу трудових гарантій складають гарантії профспі-лок. Усі гарантії прав профспілок поділено на три групи: а) гарантії діяльності профспілок; б) особистісні гарантії членів працівників, обраних до профспілкових органів; в) майнові гарантії. Визначено, що гарантії профспілок – це система економічних, політичних, організаційних, іде-ологічних та юридичних умов, способів, засобів і прийомів, покликаних забезпечити безпере-шкодну реалізацію профспілковими організаціями своїх повноважень. Також доведено, що юридичні гарантії – це система закріплених у нормах права умов, способів, засобів і прийомів, покликаних забезпечити безперешкодну реалізацію профспілковими організаціями своїх пов-новажень щодо захисту та охорони трудових прав працівників.
У четвертому підрозділі “Специфіка правозастосовчої діяльності профспілок” дослідже-но, що визначені в матеріальних нормах права повноваження та гарантії правозахисного функ-ціонування профспілок реалізуються шляхом правозастосовчої діяльності суб’єктів трудового права. Така діяльність має суттєві відмінності від правотворчої діяльності й регламентується матеріальними або процесуальними нормами. Призначення процесуальних норм – забезпечити реалізацію положень, зазначених у матеріальних нормах. Профспілки, виконуючи свою право-захисну функцію, вступають у відносини з різноманітними учасниками трудових відносин. Специфіка правозастосування в галузі трудового права зумовлена тим, що правозастосовча ді-яльність в сфері трудового права виникає здебільшого між суб’єктами, які вже знаходяться в певному правовому зв’язку.
У роботі сформульовано поняття правозастосовчої діяльності у сфері трудового права як сис-теми заходів, способів і прийомів організаційно-правового характеру, які здійснюються спеціаль-но уповноваженими на це суб’єктами з метою реалізації відповідних матеріальних норм, які вста-новлюють права, обов’язки й гарантії учасників трудових і тісно пов’язаних з ними відносин.
Визначено, що правозастосування у сфері функціонування профспілкових організацій має дві сторони: зовнішню й внутрішню. Внутрішня сторона правозастосовчої діяльності торкається по-рядку створення та організації діяльності профспілок. Суб’єктами правозастосування тут висту-пають як самі профспілки, так й інші суб’єкти правовідносин. Доведено, що правозастосовча дія-льність профспілок обов’язково повинна регламентуватися процесуальними нормами, які мають щодо матеріальних норм додатковий, похідний характер.
Основна функція процесуальних правовідносин полягає в організації практичної реалізації ма-теріальних правовідносин за допомогою певного порядку чи процедури. Саме тому держава з прийняттям матеріальних норм, покликаних визначати права, обов’язки та відповідальність проф-спілок, одночасно мусить визначати й форми їх реалізації у процесуальних нормах і правовідно-синах.

ВИСНОВКИ
В результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавст-ва України і практики його реалізації, теоретичного осмислення численних наукових праць у різ-них галузях юриспруденції, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих та удосконалення правового регулювання діяльності профспілок в Україні. Основні з них такі:
1. Профспілки є громадськими організаціями, які об’єднують громадян, що пов’язані загаль-ними інтересами за родом чи напрямком їх професійної діяльності. Вони є масовими добровіль-ними неприбутковими громадськими організаціями, які повинні стояти на захисті основного учас-ника трудових правовідносин – працівника.
2. Соціальні інститути – це високоорганізовані соціальні системи, які відрізняються стійкою соціальною структурою, глибиною інтегрованості елементів, багатоманітністю, гнучкістю і дина-мічністю функцій.
3. До відносин, тісно пов’язаних з індивідуальним трудовим правовідношенням, віднесено: а) правовідносини щодо зайнятості та працевлаштування населення; б) організаційно-управлінські відносини у сфері праці; в) правовідносини з професійної підготовки кадрів безпосередньо на ви-робництві; г) правовідносини з нагляду й контролю за охороною праці та трудовим законодавст-вом; ґ) правовідносини щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору; д) право-відносини з вирішення трудових спорів; є) правовідносини у сфері соціально-правового захисту працівників.
4. Поняття функцій трудового права сформульовано як основні напрямки правового регулювання суспільно-трудових відносин, визначені сутністю та соціальним призначенням даного права в житті суспільства й людини.
5. Визначено поняття захисної функції трудового права як напрямку правового регулювання суспільно-трудових відносин, який спрямований на забезпечення захисту, охорони та реалізації прав, свобод і законних інтересів працівників.
6. Захисна функція профспілок в Україні є похідною від захисної функції трудового права. Захис-на функція трудового права – це родова категорія, а захисна функція профспілок – видова. Захисну функцію трудового права разом з профспілками реалізують й інші суб’єкти трудового права. Особли-вість профспілкової правозахисної функції обумовлюється соціальним походженням профспілок – працівники самі на добровільних засадах об’єдналися для захисту своїх прав, свобод і законних інте-ресів у сфері праці.
7. Об’єктивний характер правових норм визначається наступними обставинами: 1) вони вини-кають з об’єктивної потреби будь-яких соціальних систем у саморегуляції, у підтриманні стабіль-ності й порядку; 2) вони виникають тільки в процесі діяльності людей, об’єктивно зумовленої спо-собом виробництва та розподілу; 3) матеріальні й духовні блага, які виступають об’єктом відно-син, задані існуючими економічними та соціально-культурними умовами.
8. Запропоновано внести зміни та доповнення до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. По-перше, слід змінити назву його другого розділу з “Права та обов’язки профспілок, їх об’єднань” на нову назву – “Повноваження профспілок”. По-друге, вва-жається зайвим виокремлення окремого розділу за назвою “Профспілкові організації на підприєм-ствах, в установах та організаціях”. Поняття профспілкових організацій на підприємствах, в уста-новах, організаціях має загальний характер і повинно міститися в окремому розділі “Загальні по-ложення”; повноваження виборного органу профспілкової організації повинні визначатися в роз-ділі “Повноваження профспілок”; порядок надання згоди на розірвання трудового договору з іні-ціативи роботодавця разом з іншими аспектами процедурної діяльності профспілок повинен ви-значатися в окремому розділі “Порядок реалізації профспілками своїх повноважень”. По-третє, ст. 19 цього закону називається “Право профспілок, їх об’єднань представляти й захищати права та інтереси членів профспілок”. Запропоновано викласти означену статтю в такий редакції: (назва) Право профспілок захищати права, свободи та законні інтереси працівників. (ч.1) Профспілки за-хищають права, свободи та законні інтереси працівників від порушення чи обмеження їх будь-якими учасниками трудових й тісно пов’язаних з ними відносин. (ч.2) Профспілки захищають права, свободи та законні інтереси працівників, які є їх членами. У питаннях колективних інтере-сів працівників профспілки захищають їх незалежно від того, чи є працівники членами цих проф-спілок чи ні”. По-четверте, даний закон має бути доповнений окремим розділом під назвою „Зага-льні положення”. Цей розділ буде охоплювати всі норми у сфері створення та функціонування профспілок, які мають загальний характер.
9. Повноваження профспілок – це їх права та обов’язки у сфері захисту, охорони й забезпечен-ня прав, свобод і законних інтересів працівників. Компетенція профспілок у широкому розумінні – це нормативно визначена сукупність елементів діяльності профспілкових організацій, необхідних для досягнення їх правозахисних цілей: завдань, функцій, прав, обов’язків, гарантій, обмежень, відповідальності. Компетенція профспілок у вузькому розумінні – це нормативно визначена суку-пність прав та обов’язків профспілкових організацій, необхідних для захисту, охорони й реалізації прав, свобод і законних інтересів працівників.
10. Запропоновано розробити та прийняти новий Трудовий процесуальний кодекс України, у якому повинні міститися загальні норми, призначені впорядковувати організаційні, процедурні та процесуальні моменти реалізації в реальну тканину суспільно-трудового буття норм, які мають матеріальний характер. Свою деталізацію та конкретизацію загальні процесуальні норми будуть отримувати в процесуальних нормах, розміщених у законах та інших нормативно-правових актах, покликаних регулювати трудові та тісно пов’язані з ними відносини.
11. Запропоновано класифікацію прав профспілок за такими сферами, як: забезпечення зайня-тості; трудового договору; робочого часу й часу відпочинку; нормування та оплати праці; гарантій та компенсацій; дисципліни праці; охорони праці; контролю за дотриманням трудового законодав-ства; ведення колективних переговорів й укладення колективних договорів і угод; вирішення ін-дивідуальних і колективних трудових спорів; соціального захисту працівників та їх соціального страхування; управління підприємствами, установами, організаціями; інформації з питань праці та соціально-економічного розвитку; навчальна, культурно-освітня та дослідна; житлово-побутова; притягнення до відповідальності посадових осіб; господарча і фінансова діяльність профспілок.
12. Гарантії трудових прав, свобод і законних інтересів працівників – це система економічних, політичних, організаційних, ідеологічних та юридичних умов, способів, засобів, прийомів, спря-мованих на виявлення, набуття, охорону, захист і реалізацію трудових можливостей працівників й забезпечення рівності останніх з іншими суб’єктами трудового права. Юридичні гарантії трудових прав, свобод і законних інтересів працівників – це система закріплених у нормах права умов, спо-собів, засобів, прийомів, спрямованих на виявлення, набуття, охорону, захист і реалізацію трудо-вих можливостей працівників й забезпечення правової рівності останніх з іншими учасниками су-спільно-трудових відносин.
13. Визначено, що основними розділами Трудового процесуального кодексу України мають бути наступні: загальні положення; суб’єкти та учасники процесуальної діяльності; процесуальні строки; порядок створення та діяльності профспілок й інших представницьких органів; порядок оскарження рішень і дій роботодавця та інших суб’єктів трудового права; порядок створення та діяльності комісій з трудових спорів; порядок вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів.
14. Правовідносини – це врегульовані нормами права та охоронювані державою суспільні від-носини, які виникають на підставі юридичних фактів і характеризують взаємну поведінку суб’єктів права за змістом наданих їм нормою права кореспондуючих прав та обов’язків. Процесу-альні правовідносини – це врегульовані процесуальними нормами права та охоронювані державою суспільні відносини, які виникають на підставі юридичних фактів і характеризують взаємну пове-дінку суб’єктів права за змістом наданих їм процесуальною нормою права кореспондуючих прав і обов’язків щодо реалізації правових норм матеріального характеру.
15. Запропоновано процесуальні норми, покликані забезпечувати реалізацію матеріальних приписів у сфері функціонування профспілкових організацій, розмістити в окремому розділі Зако-ну України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. З урахуванням цього запропо-новано нову структуру даного нормативно-правового акту: основні поняття; загальні положення; порядок створення профспілок; повноваження профспілок; порядок реалізації профспілками своїх повноважень; гарантії повноважень профспілок; відповідальність за порушення законодавства про профспілки; прикінцеві положення.
16. Пропонується у чинному Законі України “Про професійні спілки, їх права та гарантії дія-льності” виокремити окремий розділ під назвою “Основні поняття”. Даний законодавчий акт має містити два окремі підрозділи “Права та обов’язки профспілок, їх об’єднань” та “Профспілкові ор-ганізації на підприємствах, в установах та організаціях”, які стосуються повноважень профспілко-вих організацій різного рівня. Запропоновано об’єднання цих розділів у один єдиний за змістом розділ “Повноваження профспілок”. Якщо є повноваження профспілок (права та обов’язки), пови-нен бути визначений і порядок їх реалізації, який мусить бути чітко сформульований в окремому розділі “Порядок реалізації профспілками своїх повноважень”. Чинний нині розділ IV Закону під назвою “Гарантії прав профспілок” не відповідає своєму змісту, бо гарантії, зазначені в ньому, стосуються не лише прав, але й обов’язків профспілок, тобто повноважень останніх. З огляду на це й слід перейменувати даний розділ на “Гарантії повноважень профспілок”.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Нікіфоров В.Ю. Нормативно-правове забезпечення форм захисту профспілками трудових прав працівників // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – №4(25). – С.57?66.
2. Нікіфоров В.Ю. Участь держави в трудових відносинах с іноземними елементами // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №27. – С.368?373.
3. Нікіфоров В.Ю. Повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №28. – С.316?323.
4. Нікіфоров В.Ю. Захисна функція профспілок в Україні // Право і безпека. – Харків, 2004. №3?4. – С.152-155.
5. Нікіфоров В.Ю. Гарантії реалізації правозахисних повноважень профспілок // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. – №3. – С.54?62.
6. Нікіфоров В.Ю. Соціальна природа профспілок та їх місце в системі громадських організацій // Право і безпека. – Харків, 2005. №1. – С.120-125.

АНОТАЦІЇ

Нікіфоров В.Ю. Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринко-вої економіки (теоретично-правовий аспект). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет внутрі-шніх справ, Україна, Харків, 2005.
Дисертацію присвячено дослідженню теоретично-правового аспекту захисту профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки. У досліджені визначено соціа-льну природу профспілок та їх місце в системі суспільних об'єднань. Досліджено профспілки як суб'єкт трудового права. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення дія-льності профспілок. Визначено повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників. Досліджено гарантії реалізації правозахисних повноважень профспілок. Проана-лізовано зміст процедурно-процесуальних відносин у сфері функціонування профспілкових об'єд-нань. Надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення в ц сфері захисту профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економі-ки.
Ключові слова: профспілка, повноваження профспілок, соціально-трудові права, захист прав працівників, нормативно-правове забезпечення, процесуальні відносини.

Никифоров В.Ю. Защита профсоюзами социально-трудовых прав работников в условиях ры-ночной экономики (теоретико-правовой аспект). – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальный университет внут-ренних дел, Украина, Харьков, 2005.
Диссертация посвящена исследованию теоретико-правового аспекта защиты профсоюзами со-циально-трудовых прав работников в условиях рыночной экономики. В исследование определено социальную природу профсоюзов и их место в системе общественных объединений. Профсоюзы определены как общественные организации, которые объединяют граждан, связанных общими интересами по роду или направлению профессиональной деятельности. Они являются массовыми, добровольными неприбыльными организациями, которые должны защищать основного участника трудовых правоотношений – работника. Исследованы профсоюзы как субъект трудового права. Проанализировано современное состояние нормативно-правового обеспечения деятельности профсоюзов. Определено полномочие профсоюзов в сфере защиты социально-трудовых прав ра-ботников. Исследованы гарантии реализации правозащитных полномочий профсоюзов. Гарантии трудовых прав, свобод и законных интересов работников – это система экономических, политиче-ских, организационных, идеологических и юридических способов, средств, приемов, направлен-ных на выявление, приобритение, охрану, защиту и реализацию трудовых возможностей работни-ка. Понятие защитной функции трудового права определено как направление правового регули-рования общественно-трудовых отношений, которое направлено на обеспечение защиты, охраны и реализации прав, свобод и законных интересов работников. Проанализировано содержание про-цедурно-процессуальных отношений в сфере функционирования профсоюзных объединений. Предоставлены предложения и рекомендации относительно усовершенствования нормативно-правового обеспечения в этой сфере.
Ключевые слова: профсоюз, полномочия профсоюзов, социально-трудовые права, защита прав работников, нормативно-правовое обеспечение, процессуальные отношения.

Nikiforov V.U. Protection by Trade Unions the Social and Labor Rights of Employees in the Condi-tions of Market Economy (Theoretical and Legal Aspect) – Manuscript.
Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.05 – labor law; social guarantee law. – Na-tional University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2005.
Thesis is devoted to the research of theoretical and legal aspect of the protection by trade unions the social and labor rights of employees in the conditions of market economy. Social nature of trade unions and their place in the system of public unions are determined in this research. Trade unions as a subject of labor law are researched. Modern state of normative and legal guaranteeing of trade un-ions’ activity is analyzed. Trade unions’ authorities in the sphere of employees’ social and labor rights protection are determined. Trade unions’ guarantees of law protection authorities realization are researched. Content of court proceedings in the sphere of trade unions’ functioning is analyzed. Propositions and recommendations about the improvement of normative and legal guaranteeing in the sphere of protection by trade unions the social and labor rights of employees in the conditions of market economy are presented.
Key words: trade union, trade unions’ authorities, social and labor rights, protection of employees’ rights, normative and legal guaranteeing, procedure relations.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: Диспозитивність прокурорівсімейного поляриметричного Дізнання прикордонної Дільничний податкового міліції нацистівземств Конституційного біженців Донбасу міліції адміністративних ОВС виконавчої внутрішніхсправ профілактиці неповнолітніх попередження службовців області транспортних самоврядування місцевого громадських правоохоронних транспортної громадськістю відмовапредставництво позбавлення вкладу довірчого довічного доручення зберігання агентський кредитування земельної приватизації купівлі морського страхування реклами найму житла нерухомого оренди майна перевезення повітряним давальницької перестрахування чартерупозички фінансових професійну продукції спільну ренти страхування системі житлом факторингу лізингу медичних конституційного Договірна матеріальна подружжя Договірне економічних музичний дилінгу підрядних автомобільним послуг франчайзингу Дозвільна провадження Докази Доказування господарському посадових докази правозастосовчій пізнання Доктрина розподілу Документаційне самоврядування місцевого Польщі Достатність Доступність правосуддя Досудове територіальної курсантів слов’ян Європейського морем Литовського Екологічна лісокористування детінізації сільськогосподарської власності людини Економічні сучасної Експертиза цивільному контрабанду Експлікація Екстрадиція Електрохімічне Емоційний Емфітевзис юриста адвоката слідчого адміністративної державотворчі правосвідомості податкова гуманітарного зайнятості Конвенції юстиції Європейська хартія соціальна оподаткування Європейське право гуманізм торгівлею Європейські Союзу внутрішніх Єфремівська шахрайства Жінка злочинність адвокатурою договорів господарських екологічної законності примусу колізійної статусу засудженої обвинуваченому податковою підозрою досудових митних внутрішніх надзвичайних обвинуваченого реабілітації аварія поліція призначення досудового міліції Закон форм представництво Законність справедливість обґрунтованість профілактики страхування вибори оплату імперії регламент Законодавча процес техніка інституції процес Закриття Заміна Заочний Запобігання нафтогазовому неповнолітніх корисливим насильницьким відмиванню незаконному податковою наркотизму шахрайству Заповіт гласності диспозитивності примусу державного дисципліни індивідуалізації кредитних Застава майнових забезпечення адміністративного процесуального колізійних юрисдикції довкілля сімейних Затримання профспілок Захисник доказування конкуренції репутації конкуренції жертв майнових немайнових патентного військовослужбовців адмiнiстративнi інтелектуальної меншин потерпілого інвестиційної державної потерпілого комп'ютерну профспілками честі прикордонної податкової безпеки транспорті Збитки громадськістю Звернення Звичаєве


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking