Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Зміст та класифікація фінансових правовідносин

 

ДМИТРИК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління;
адміністративне право і процес;
фінансове право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків – 2003


Дисертація є рукописом.

Робота виконана на кафедрі фінансового права Націона-льної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент
Алісов Євгеній Олександрович, Національна юридична ака-демія України імені Ярослава Мудрого, докторант кафедри фі-нансового права.

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент Савченко Леся Анато-ліївна, Академія державної податкової служби України, заві-дувачка кафедри фінансового та адміністративного права;
кандидат юридичних наук, доцент Заверуха Ірина Бог-данівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права.

Провідна установа – Київський національний універси-тет імені Тараса Шевченка, кафедра конституційного та адмі-ністративного права, м. Київ.

Захист відбудеться “26” травня 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національ-ній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Націона-льної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою : 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

Автореферат розіслано "25" квітня 2003 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шепітько В.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап роз-витку України характеризується виокремленням суттєвих на-прямків перебудови всіх сфер життєдіяльності суспільства. В останні роки об'єктивні потреби громадського життя, пов'язані з необхідністю реформування економічної, соціальної, полі-тичної та інших сфер життя України, викликали гостру потре-бу переосмислення багатьох питань теорії фінансового права. Так, перехід від адміністративно-командної системи до ринко-вих відносин в економіці, вільний розвиток усіх форм власнос-ті, рівність прав господарюючих суб'єктів незалежно від їх ор-ганізаційно-правових форм, конституційне закріплення місце-вого самоврядування, а також низка інших факторів вимагають постійного вдосконалення чинного фінансового механізму, повнішого втілення в ньому якостей, властивих розподільній і контрольній функціям фінансів. Необхідність більш детально-го і всебічного врахування чинників, що впливають на виник-нення й розвиток фінансових правовідносин, а також шляхи цього удосконалення в нових економічних умовах можуть бу-ти встановлені тільки за допомогою дослідження змісту відпо-відних суспільних зв'язків.
Така увага до поглибленого вивчення й аналізу змісту фінансових правовідносин є об’єктивною, адже ці правові зв’язки мають дуже важливе значення для держави, у перебігу реалізації яких створюються, розподіляються й використову-ються централізовані й децентралізовані фонди коштів, без яких неможливо не тільки виконання нею своїх завдань і фун-кцій, а й взагалі її існування. Окрім того, однією з негативних умов, що стримують подолання фінансової кризи в Україні, є недостатня розробленість вітчизняною наукою питань теорії фінансових правовідносин, що аж ніяк не сприяє якісному і своєчасному регулюванню державою цих досить важливих су-спільних зв’язків.
Слід наголосити, що в даний час триває черговий етап реформування фінансового законодавства України, у зв’язку з чим надзвичайно актуальним є проведення системних, ком-плексних наукових досліджень питань змісту фінансових пра-вовідносин в умовах сучасності. Саме тому на порядку денно-му здійснюваних докорінних структурних перетворень гостро постає завдання уточнення і поглиблення існуючих категорій і понять як загальної, так і особливої частини фінансового пра-ва, що мають першочергове загальнотеоретичне і практичне значення. Аналіз економічного змісту фінансових відносин, виявлення й уточнення їх особливостей сприятимуть удоско-наленню правового регулювання фінансової діяльності держа-ви й органів місцевого самоврядування. Поділ усього масиву регульованих фінансовим правом суспільних відносин залеж-но від напрямків фінансової діяльності дозволить краще, дета-льніше й чіткіше усвідомити особливості окремих груп цих відносин, визначити точки застосування упорядкувального впливу держави на такі зв'язки відповідно до виробленої і за-кріпленої фінансово-правовими нормами моделі фінансового механізму України. Саме це передусім й обумовило вибір теми поданого до захисту дисертаційного дослідження.
В Україні до цього часу у доктрині фінансового права не існує глибокого дослідження, присвяченого узагальнюючій класифікації фінансових правовідносин, а також їх аналізу з точки зору економічного змісту та його впливу на правове ре-гулювання фінансової діяльності держави. У той же час окремі аспекти зазначеної проблеми розглядалися деякими вченими, хоча й трохи під іншим кутом зору, оскільки їх наукові дороб-ки стосувалися окремих груп фінансових правовідносин – по-даткових, бюджетних, валютних та ін. Окремі питання цього комплексу теоретичних проблем, що в основному розробляли-ся поруч з дослідженням інших питань, порушені також у пра-цях фахівців з фінансового та інших галузей права. Тому ми не можемо вважати, що розробка цієї проблеми не забезпечена певними досягненнями фахівців теорії фінансового права.
Значний внесок в опрацювання проблеми визначення фінансових правовідносин та їх змісту зробили Л.К. Воронова,
О.М. Горбунова, М.А. Гуревич, М.В. Карасьова, П.С. Пацур-ківський, Ю.А. Ровинський, Н.І. Хімічева, С.Д. Ципкін та інші науковці. Причому відзначимо, що неможливо здійснити ана-ліз названих проблем без звернення до фундаментальних до-сліджень, які є джерелами розвитку фінансової та фінансово-правової думки, проведених М.М. Алексєєнком, С.Ю. Вітте, В.О. Лебєдєвим, Д.Д. Львовим,
М.М. Сперанським та іншими знаними вченими.
Суттєву роль у здійсненні даного дослідження відіграли також роботи таких економістів, як Є.А. Вознесенський,
О.М. Бірман, В.М. Радіонова, М.Г. Сичов та ін.
При здійсненні дослідження нами використані праці науковців у галузі загальної теорії права та інших правових наук, що мають вагоме значення для розкриття теми дисерта-ції, а саме:
М.М. Агаркова, С.С. Алексєєва, С.Н. Братуся, В.М. Горшеньо-ва, О.С. Йоффе, С.Ф. Кечек’яна, Ю.К. Толстого, Р.Й. Халфіної,
Л.С. Явича та ін.
Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження послужили наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених, які висвітлюють різні аспекти змісту фінансових правовідно-син. Поряд із працями з фінансового права у дисертації вико-ристані роботи вчених з філософії, логіки, загальної теорії держави та права, адміністративного права та інших галузевих правових наук, економічної
теорії.
Однак низка важливих проблем залишилися поза ува-гою названих правників, а деякі з напрямків характеризуються наявністю спірних суджень. З урахуванням цього, на основі аналізу й узагальнення законодавства, трудів вищезазначених, а також інших авторів, що послужили науково-теоретичною базою нашої наукової роботи, авторка вважає необхідним і своєчасним здійснити дослідження змісту фінансових право-відносин, виробити й обґрунтувати на цьому підґрунті власні висновки і пропозиції.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема даного дисертаційного дослідження затвердже-на вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 28 грудня 2000 р. (протокол №5).
Дисертація виконана згідно з комплексною цільовою програмою “Права людини і проблеми становлення організації і функціонування органів державної влади і місцевого само-врядування”
№ 0186.0.070865.
Метою дослідження є поглиблення наукових знань про правову природу фінансових правовідносин шляхом вивчення і визначення на підставі комплексного аналізу їх змісту, а та-кож виявлення особливостей правового регулювання фінансо-вої діяльності залежно від спрямованості таких соціальних зв'язків, розкриття їх сутності й вироблення пропозицій щодо усунення існуючих недоліків чинного фінансового законодав-ства України.
Відповідно до поставленої мети дисертаційного дослі-дження здійснено спробу вирішити наступні завдання:
- визначити поняття фінансових правовідносин за допомогою розкриття їх істотних ознак;
- виявити ознаки і розкрити поняття централізова-них і децентралізованих фондів як об'єктів фінансових право-відносин;
- дослідити сутність і специфіку змісту як елемен-та структури фінансових правовідносин;
- проаналізувати зміст фінансових правовідносин і уточнити напрямки фінансової діяльності держави з урахуван-ням такого аналізу;
- провести класифікацію фінансових правовідно-син залежно від їх змісту;
- на підставі здійсненого дослідження змісту фі-нансових правовідносин та їх класифікації виробити пропози-ції по вдосконаленню фінансового законодавства України.
Об’єктом дисертаційного дослідження виступають су-спільні відносини у сфері мобілізації, розподілу (перерозподі-лу) й використання централізованих і децентралізованих фон-дів, їх суттєві ознаки.
Предметом дослідження є норми фінансового права, що регулюють відносини у сфері мобілізації, розподілу (пере-розподілу) й використання централізованих і децентралізова-них фондів.
Методологічну основу дисертації становить сукупність прийомів і методів наукового пізнання, а саме: діалектичного, формально-догматичного (спеціально-юридичного), методу системного аналізу й синтезу, порівняльно-правового та ін. Діалектичний метод став основним при здійсненні досліджен-ня, за допомогою якого визначається сутність досліджуваних явищ у єдності їх матеріального змісту та юридичної форми; порівняльно-правовий було використано при аналізі українсь-кого законодавства і порівнянні його з іноземним (у першу чергу з російським), а також визначенні основних категорій теорії фінансового права – фінансової діяльності держави, фі-нансових правовідносин тощо. Застосовувався також метод інтегрального аналізу результатів досліджень, проведених ученими щодо вищезазначених проблем. Усі ці загальнонауко-ві і спеціальні методи комплексно використовувалися для пов-ного і всебічного дослідження змісту фінансових правовідно-син.
Логіка дослідження порушених у дисертації проблем полягає у визначенні й розкритті змісту й істотних ознак фі-нансових правовідносин, виявленні напрямків фінансової дія-льності держави, у виробленні поняття й окресленні підстав класифікації таких соціальних зв'язків. У перебігу досягнення стратегічної мети дослідження вирішувалися також питання, що стосуються низки значущих проблем правового регулю-вання фінансової діяльності держави. Відповідно до цього проаналізовані й узагальнені різні точки зору щодо цих про-блем, а також законодавство України, Російської Федерації й колишнього СРСР.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в то-му, що дисертація є першим в Україні монографічним узагаль-неним дослідженням ознак фінансових правовідносин з метою вивчення і визначення на підґрунті комплексного аналізу зміс-ту таких правовідносин, а також виявлення особливостей пра-вового регулювання фінансової діяльності залежно від спря-мованості цих соціальних зв'язків, вироблення пропозицій по усуненню існуючих недоліків чинного фінансового законодав-ства України.
Елементи наукової новизни містяться в наступних
положеннях:
1. По-новому охарактеризовано зміст фінансових пра-вовідносин через аналіз сукупності їх суттєвих і несуттєвих ознак.
2. Обґрунтовано авторське уявлення щодо місця і змісту відносин, що регулюють перерозподіл фінансових ресурсів між централізованими й децентралізованими фондами, а також співвідношення перерозподільних відносин з фінансовими правовідносинами у сфері мобілізації й використання грошо-вих фондів.
3. По-новому розглянуто зміст об'єкта фінансових пра-вовідносин як сукупність централізованих і специфічних деце-нтралізованих фондів фінансових ресурсів.
4. Уперше проведено порівняльну характеристика зміс-ту централізованих і децентралізованих фондів, виділено ос-новні ознаки, що відрізняють їх один від одного, на підставі чого запропоновано авторське визначення централізованих і децентралізованих
фондів.
5. Уперше зроблено спробу розкрити зміст і дати визна-чення категорії “фінансові ресурси”, здійснено порівняльну їх характеристику з централізованими і децентралізованими фо-ндами, грошовими коштами.
6. Уточнено поняття змісту фінансових правовідносин з позицій місця окремого структурного елемента, що виражає взаємозв'язок юридичного і фактичного їх змісту.
7. Обґрунтовується авторський підхід щодо класифіка-ції фінансових правовідносин з точки зору їх змісту і виділя-ються фінансові правовідносини: а) в галузі доходів фондів; б) при розподілі коштів фондів; в) при перерозподілі коштів фон-дів; г) у сфері використання коштів фондів.
8. По-новому аналізуються зміст суб'єктивного права та його місце у фінансових правовідносинах як об'єктивно влас-тивого владним і зобов'язаним суб'єктам.
9. Запропоновано авторські варіанти проектів зміни ни-зки статей Бюджетного кодексу України та інших законодав-чих актів.
Практичне значення одержаних результатів дисерта-ційної роботи вбачається у наступному: у сфері науково-дослідницької діяльності матеріали дисертації можуть бути використані насамперед як методологічна основа для подаль-шої розробки проблем фінансового права; у правотворчому процесі основні теоретичні висновки і пропозиції, сформульо-вані в роботі, можуть бути застосовані для вдосконалення, зміни й доповнення до чинного законодавства України, зокре-ма Бюджетного кодексу України; у правозастосовчій сфері – дозволять удосконалювати діяльність по мобілізації, розподілу (перерозподілу) й використанню коштів централізованих і де-централізованих фондів, провадити ретельний і всебічний кон-троль при здійсненні суб’єктами фінансової діяльності; у на-вчальному процесі матеріали дослідження можуть бути вико-ристані при підготовці навчальних посібників і підручників з курсу “Фінансове право”, у процесі викладання навчальної ди-сципліни “Фінансове право”, у науково-дослідницькій роботі студентів; у правовиховній сфері положення дисертації мо-жуть виступати матеріалом у роботі з підвищення рівня право-вої культури населення і професійного рівня працівників фі-нансових, правоохоронних та судових органів.
Апробація результатів дослідження. Дисертація ви-конана й обговорена на кафедрі фінансового права Національ-ної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Окремі її положення оприлюднені на науково-практичних конференціях у містах Суми (2000 р.), Ірпінь (2000р.), Харків (2000 р., 2001 р. та 2002 р.).
Публікації. Основні теоретичні розробки й висновки дисертації знайшли відбиття у одному опублікованому у спів-авторстві навчальному посібнику, 4-х наукових статтях (3 з яких опубліковано у фахових наукових виданнях), тезах допо-відей на 6-х науково-практичних конференціях.
Структура роботи обумовлена її метою і завданнями, складається із вступу, 2-х розділів, що об’єднують 7 підрозді-лів, висновків (після кожного розділу й наприкінці дисертації), списку використаної літератури (212 найменувань). Загальний обсяг роботи – 187 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі аргументується актуальність обраної теми ди-сертації, розкриваються ступінь наукової розробки порушеної проблеми, об’єкт і предмет дослідження, вказується методоло-гічна основа, наводиться апробація результатів наукових по-шуків, визначається практична значимість даної роботи, а та-кож формулюються положення, що виносяться на публічний захист і відбивають особистий внесок дисертантки у розроб-лення проблеми.
Розділ перший “Визначення та елементи фінансових правовідносин” складається із трьох підрозділів і висновків до розділу. У ньому аналізуються фундаментальні поняття й положення, на підґрунті яких здійснюється дослідження змісту фінансових правовідносин. У підрозділі 1.1. “Визначення й ознаки фінансових правовідносин” наводиться тлумачення поняття “фінансові правовідносини” й обґрунтовується виок-ремлення їх суттєвих ознак. Зміст фінансових правовідносин розкривається за допомогою виявлення обов’язково належних їм суттєвих ознак, які виражають їх природу і тим самим відрі-зняють їх від інших видів правовідносин. Із цією метою даєть-ся співвідношення ознак правовідносин взагалі й фінансових правовідносин як їх різновиду.
У перебігу дисертаційного дослідження підтримується традиційний погляд, що фінансові правовідносини – це вид фінансових (економічних) відносин, урегульованих фінансово-правовою нормою. Підкреслюється, що саме це положення є підставою для вирізнення всіх суттєвих, притаманних тільки фінансовим правовідносинам ознак. У контексті цього виділе-но й розглянуто суттєві ознаки фінансових правовідносин: а) їх виникнення, зміна та припинення у сфері фінансової діяль-ності держави; б) їх майновий характер;
в) однією зі сторін завжди виступає держава або уповноваже-ний нею державний орган; г) їх виникнення, зміна і припинен-ня завжди відбуваються на підставі закону.
При з’ясуванні змісту фінансової діяльності держави як причини, першооснови виникнення, зміни та припинення фі-нансових правовідносин приділяється певна увага вивченню й узагальненню досліджень провідних фахівців як сучасності, так і вчених-фінансистів ХІХ – початку ХХ століть, що стосу-ються цього
питання.
У дослідженні робиться спроба обґрунтувати виокрем-лення перерозподілу коштів фондів як самостійного напрямку фінансової діяльності держави та наголошується на необхідно-сті удосконалення процесу регламентації фінансових відносин, що виникають у цьому напрямку. Це, у свою чергу, має висту-пати необхідною умовою подальшої активізації розглядуваних відносин з метою якнайкращого використання коштів центра-лізованих і децентралізованих фондів, важливим завданням зміцнення державного суверенітету України.
З урахуванням вищевикладеного пропонується наступ-не авторське визначення фінансової діяльності держави: це врегульований нормами права планомірний процес мобілізації, розподілу, перерозподілу й використання централізованих і децентралізованих фондів коштів з метою виконання завдань і функцій державою.
Здійснюючи аналіз майнового характеру фінансових правовідносин, користуючись проведеним дослідженням як чинного законодавства, так і теоретичних положень, дисертан-тка дійшла висновку, що доцільним є використання категорії “фінансові ресурси”. Робиться спроба розкрити зміст остан-ньої і наводиться таке її формулювання: це матеріальні активи у вигляді коштів та цінних паперів. Це визначення, до речі, і пропонується закріпити у Бюджетному кодексі України.
У перебігу роботи при розгляді суттєвої ознаки фінан-сових правовідносин – що однією із сторін завжди виступає держава чи уповноважений нею орган, доводиться, що це по-ложення обумовлюється перш за все самою сутністю фінансо-вої діяльності держави, а також імперативним методом право-вого регулювання, притаманним фінансовому праву. Саме ме-тод владних приписів реально сприяє своєчасному та в повно-му обсягу надходженню фінансових ресурсів у фонди держа-ви, забезпечує належний їх розподіл (перерозподіл), цільове та доцільне використання відповідно до приписів норм права. Тому у фінансових правовідносинах не може бути рівності сторін, оскільки держава для досягнення загального, публічно-го інтересу змушена підкорювати своїй волі інших суб'єктів цих соціальних зв'язків. Однак це положення, на думку авто-рки, не виключає реалізації принципу взаємної відповідально-сті сторін у фінансових правовідносинах, а саме: що держава в особі уповноважених органів виступає не тільки носієм влади, а й суб'єктом, відповідальним за свої дії перед іншими (зобо-в'язаними) учасникам зазначених
відносин.
Приділяючи певну увагу аналізу такої суттєвої ознаки фінансових правовідносин, як їх виникнення, зміна та припи-нення завжди на основі закону, зауважується, що держава, враховуючи важливість розглядуваних соціальних зв’язків, на конституційному рівні встановлює необхідність їх урегулю-вання виключно законом – актом, який має найвищу юридичну силу. Відповідно до цього їх зміна і припинення повинні здій-снюватися тільки такими актами, що виключає можливість їх реалізації за власним розсудом сторін, на підставі договорів.
Таким чином, у перебігу аналізу суттєвих ознак фінан-сових правовідносин і уточнюється їх поняття. З огляду на вищевикладене пропонується таке визначення останніх: це врегульовані нормами фінансового права економічні відноси-ни, що виникають, змінюються і припиняються у процесі мо-білізації, розподілу (перерозподілу) і використання централі-зованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів і ма-ють державно-владний і майновий характер.
У підрозділі 1.2. “Загальна характеристика структу-ри фінансових правовідносин” на підставі загальнотеоретич-них положень обґрунтовується структура фінансових право-відносин, що містить суб'єкт, об'єкт, юридичний і фактичний зміст. Саме ці елементи дозволяють найповніше розкрити спе-цифіку цього явища, обумовлену тими істотними ознаками, що дають можливість виділити ці правові зв'язки з усього різно-маніття відносин, які складаються в суспільстві.
Аналізуючи поняття суб’єктів фінансових правовідно-син, авторка співвідносить категорії “суб’єкт права” і “суб’єкт правовідносин”. Визначаючи коло суб’єктів фінансових пра-вовідносин, вона робить висновок, що з урахуванням поло-жень чинного законодавства України, його особливостей не-обхідно вирізняти територіальну громаду як первинний суб’єкт таких правових зв’язків, оскільки в Україні місцеве самоврядування здійснюють саме територіальні громади в особі уповноважених органів місцевого самоврядування.
У дослідженні об’єкта фінансових правовідносин по-новому розкривається його зміст як сукупність централізова-них і специфічних децентралізованих фондів фінансових ре-сурсів. При цьому зазначається, що для радянського періоду розвитку науки фінансового права характерним був погляд на визначення централізованих і децентралізованих фондів через призму суворої централізації, що зумовило малозначимість цієї проблеми. Але вже в пострадянські часи акценти щодо ви-рішення цієї проблеми дещо змінилися.
З огляду на це і пропонуються такі визначення вищеза-значених фондів. Централізований фонд – фонд, формування, розподіл (перерозподіл) і використання коштів якого здійс-нюються виключно державою в особі уповноважених держав-них органів чи органів місцевого самоврядування, доходна ча-стина якого, як правило, у примусовому порядку забезпечуєть-ся державою через систему податків, зборів та інших обов'яз-кових платежів, який діє на всій території країни, спрямований на задоволення загальнодержавних потреб чи потреб органів місцевого самоврядування, виділений в організаційному по-рядку, діяльність якого детально і всебічно регламентована державою. Децентралізований фонд – це фонд, повноваження-ми по створенню, розподілу (перерозподілу) й використанню якого наділені державні й комунальні підприємства, установи, організації, їх об'єднання, який утворений в основному за ра-хунок їх прибутку, створений на рівні цих суб'єктів і спрямо-ваний на здійснення завдань і функцій, що стоять перед ними.
У підрозділі 1.3. “Особливості змісту як елемента структури фінансових правовідносин” з метою об’єктивного і всебічного дослідження фінансових правовідносин уточню-ється поняття їх змісту з позицій місця окремого структурного елемента, що виражає взаємозв'язок їх юридичного і фактич-ного змісту. На підставі ретельного аналізу поглядів учених-фінансистів щодо цього питання стверджується, що у фінансо-вих правовідносинах необхідно завжди вбачати взаємозв'язок юридичного і фактичного змісту, тобто взаємозв'язок прав та обов'язків їх учасників та їх поведінки, спрямованих на досяг-нення відповідного результату – мобілізацію, розподіл (пере-розподіл) і використання фондів коштів. Це зумовлено тим, що суб'єктивні права та юридичні обов'язки, які становлять юри-дичний зміст фінансових правовідносин, включають тільки належну і можливу поведінку суб'єктів, виключаючи фактич-ний зміст. Однак сама можливість здійснення суб’єктами тих чи інших дій у сфері фінансів не може бути вилучена зі змісту фінансових правовідносин, оскільки виключно по їх реальній поведінці ми можемо судити, чи відповідають дії суб'єктів правам та обов'язкам, закріпленим правовою нормою, а зна-чить, цілям і соціальним інтересам, на досягнення яких спря-мована фінансово-правова норма.
При аналізі взаємозв'язку змісту як елемента фінансо-вих правовідносин та їх суб'єктів чітко виокремлюється публі-чно-правовий підхід, що виявляється в переважному станови-щі держави, а також у закріпленні насамперед її прав та інте-ресів як суб'єкта цих зв'язків. Але це не виключає характерис-тики змісту суб'єктивного права і його місця у фінансових правовідносинах як об'єктивно властивого і владним, і зобов'я-заним суб'єктам.
Досліджуючи особливості змісту як структурного еле-мента фінансових правовідносин, дисертантка підкреслює ни-зку недоліків чинного законодавства, серед яких основним є недостатньо чітке, однобічне окреслення прав та обов’язків суб’єктів розглядуваних відносин, що зумовлює наявність конфліктних ситуацій. У контексті цього наголошується на на-гальній необхідності розробки і прийняття нормативного акта, наприклад Основ фінансового законодавства України чи зако-ну “Про фінансовий контроль в Україні”, завданням яких є врегулювання багатьох із цих проблем.
Вивчаючи фактичний зміст фінансових правовідносин, дослідниця звертає увагу на те, що практичною реалізацією прав та обов’язків суб’єктів у фінансовій сфері є створення і функціонування фондів, і стверджує, що специфіка змісту цих відносин залежить від того, у якому з напрямків фінансової діяльності виникають такі зв’язки, а також який фонд – централізований чи децентралізований– виступає їх об’єктом.
Розділ другий “Зміст фінансових правовідносин як підстава їх класифікації” складається із чотирьох підрозділів і висновків за цим розділом. Підрозділ 2.1. “Підстави класи-фікації фінансових правовідносин” присвячено дослідженню різних видів фінансових правовідносин. На підставі доскона-лого вивчення монографічної й навчальної літератури робить-ся висновок, що на сьогодні немає однозначних підходів до класифікації фінансових правовідносин, і звертається особлива увага на нижченаведених моментах. При класифікації фінан-сових правовідносин залежно від структури фінансової систе-ми держави необхідно передовсім виходити з особливостей соціально-економічного розвитку країни в розглядуваний пе-ріод.
Залежно від об’єкта необхідно виокремлювати фінансо-ві правовідносини щодо централізованих і децентралізованих фондів коштів. Але, на думку авторки, поділ фондів фінансо-вих ресурсів, що створюються, розподіляються й використо-вуються у процесі фінансової діяльності держави, на централі-зовані й децентралізовані не є вичерпним. Тому в роботі перш за все зосереджується увага на таких видах фондів: 1) цільові (спеціальні) і загальні; 2) бюджетні і позабюджетні. Чинне за-конодавство України не дає детального обґрунтування й ви-значення механізму функціонування таких фондів.
На підставі проведеного дослідження вітчизняного й іноземного законодавства, теоретичних положень проблеми обґрунтовується необхідність вдосконалення правового режи-му цільових фондів. У цьому підрозділі зазнає критики поло-ження Бюджетного кодексу України щодо заборони створення позабюджетних фондів, оскільки зміцнення бюджетної систе-ми держави не повинно тягнути за собою ліквідацію таких утворень.
У роботі пропонується класифікації фінансових право-відносин з точки зору їх змісту, який характеризується відпо-відною специфікою залежно від того, в якому напрямку фінан-сової діяльності існують такі зв’язки. Виходячи з цього виді-ляються наступні фінансові правовідносини: 1) у галузі фор-мування доходів фондів; 2) при розподілі коштів фондів; 3) при їх перерозподілі; 4) у сфері використання коштів фондів.
У підрозділі 2.2. “Правове регулювання фінансових відносин у сфері доходів фондів” з’ясовуються особливості змісту фінансових відносин та його вплив на правове регулю-вання фінансової діяльності у напрямку мобілізації фінансових ресурсів у фонди. Стосовно доходів фондів фінансові право-відносини виступають родовим поняттям, до якого включа-ються видові – податкові, щодо державного кредиту тощо, то-му при їх правовому регулюванні необхідно виходити з їх за-гальної спрямованості – забезпечення надходження коштів у фонди.
Дисертантка зазначає, що держава ретельно регламен-тує і вказує способи й методи акумулювання фінансових ре-сурсів у централізовані фонди, наприклад бюджети, тоді як стосовно децентралізованих фондів вона надає право суб'єк-там, у чиєму віданні знаходяться такі фонди, самостійно забез-печувати надходження в них коштів, але в рамках, не заборо-нених законом. При цьому певна увага приділяється обов’язковому методу мобілізації, правова природа якого, на думку авторки, виключає можливість застосування податково-го компромісу.
Піддаються критиці й положення Бюджетного кодексу України щодо закріплення доходів бюджету, оскільки вони не розкривають суті таких надходжень. На підставі аналізу сфор-мульованих у науковій літературі позицій пропонуються зміни у відповідні нормативні акти й доповнення до них.
Підрозділ 2.3. “Правове регулювання фінансових відносин у сфері розподілу коштів фондів” присвячено до-слідженню впорядкування державою фінансових відносин при розподілі та перерозподілі коштів фондів, оскільки ця пробле-ма стосується інтересів усіх членів громадянського суспільст-ва. Фінансові правовідносини, що виникають у цій царині по-діляються на концептуальні й реальні. Стверджується, що коло осіб, які беруть участь у таких відносинах досить вузьке, оскі-льки їх суб'єктами можуть бути тільки спеціально уповнова-жені органи.
Робиться спроба відмежувати фінансові відносини у сфері розподілу і перерозподілу коштів фондів, які знаходять-ся в безпосередньої близькості. Із цією метою детально роз-глядаються й обґрунтовуються принципи, на яких здійснюєть-ся розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів, зміст бюджет-них і міжбюджетних відносини, задля чого критично аналізу-ються чисельні нормативно-правові акти, що регламентують розподіл фінансових ресурсів за в статтями видатків відповід-но до бюджетної класифікації та їх перерозподіл у порядку бюджетного регулювання. У результаті цього зазначається, що на сьогодні відбувається змішування таких понять, як транс-ферти, міжбюджетні трансферти, бюджетне регулювання та його методи (дотації, субвенції), і розробляються відповідні визначення, які аргументовано пропонується закріпити в Бю-джетному кодексі
України.
На думку дисертантки, визначаючи поняття трансферту, необхідно його характеризувати як родову категорію, суть якої вбачається у переміщенні фінансових ресурсів від одного су-б'єкта фінансових правовідносин до іншого. Причому в даному випадку не робиться акцент на те, хто може бути суб'єктом – одержувачем таких коштів і суб'єктом, у власності чи віданні якого знаходиться фонд, з якого передаються кошти. Для вио-кремлення і чіткого визначення джерела, з якого надаються кошти у виді трансфертів, і одержувача таких коштів при роз-поділі й перерозподілі фінансових ресурсів рекомендується виділити такі його види: міжбюджетні трансферти, бюджетні трансферти і внутрішньобюджетні трансферти, що дозволить провести розмежування і вирізнення підстав та умов, за яких здійснюється перерозподіл раніше розподілених фінансових ресурсів у порядку бюджетного регулювання. Саме з цієї по-зиції обґрунтовується необхідність подальшого розвитку й удосконалення перерозподілу коштів, що здійснюється у від-повідних формах трансфертів.
У підрозділі 2.4. “Правове регулювання фінансових відносин при використанні коштів фондів” досліджуються особливості впорядкувального впливу держави на фінансові відносини у сфері використання коштів фондів. Їх специфіка залежить від змісту відносин, який характеризується спрямо-ваністю прав та обов’язків їх суб’єктів на конкретну реаліза-цію й виконання тих завдань і функцій, що є першочерговими на відповідному етапі розвитку держави й суспільства. Дово-диться, що для вирішення питання про необхідність здійснен-ня видатків із відповідних фондів важливе значення має чіт-кість правового регулювання фінансових відносин у цій сфері, задля чого держава повинна чітко визначити цілі й призначен-ня фінансових ресурсів, обґрунтувати необхідність здійснення таких витрат саме в конкретний період, визначити, з яких фон-дів вони будуть здійснюватися, установити порядок їх викори-стання, форми й методи фінансового контролю за цільовим спрямуванням коштів, закріпити відповідальність за нецільове чи несвоєчасне їх використання.
Приділяючи певну увагу класифікації існуючих видат-ків фондів, на підставі сформульованих у доктрині фінансово-го права позицій аргументовано вказується на необхідність на рівні Бюджетного кодексу закріпити їх розподіл, дати визна-чення поточних видатків і видатків розвитку, оскільки ця про-блема тісно пов’язана з механізмом їх скорочення в разі бю-джетного дефіциту, що, на жаль, сьогодні є досить поширеним явищем.
Крім того, в роботі досліджуються проблеми викорис-тання фінансових ресурсів централізованих і децентралізова-них фондів з точки зору характеристики їх правового режиму як такого, що має тверді обмеження, зумовлені недостачею коштів, суворою економією витрат останніх, запобіганням збі-льшенню інфляції й недопущенням подальшого спаду життє-вого рівня населення. На думку авторки, не можна пояснювати такий факт становленням і реформуванням фінансового зако-нодавства, тому в пошуках виходу з цієї ситуації принципово-го значення набуває глибокий і науково обґрунтований підхід до створення дійового механізму витрачання коштів фондів, розроблення якого було започатковано ще видатними вченими ХІХ – початку ХХ століття, але останнім часом нехтувалося.

ВИСНОВКИ

У дисертації поглиблено проаналізовано зміст фінансо-вих правовідносин, розроблено їх класифікацію за цим крите-рієм, а також конкретні пропозиції по вдосконаленню правово-го регулювання фінансової діяльності держави. У перебігу до-слідження сформульовано наступні теоретичні висновки:
1. Фінансова діяльність держави – це врегульований но-рмами права планомірний процес мобілізації, розподілу, пере-розподілу й використання централізованих і децентралізова-них фондів коштів з метою виконання завдань і функцій дер-жавою.
2. Фінансові ресурси – це матеріальні активи у вигляді коштів і цінних паперів.
3. Фінансові правовідносини – це врегульовані нормами фінансового права економічні відносини, що виникають, змі-нюються і припиняються в процесі мобілізації, розподілу (пе-рерозподілу) й використання централізованих і децентралізо-ваних фондів фінансових ресурсів, і мають державно-владний і майновий характер.
4. Фінансові правовідносини мають таку структуру: су-б'єкт, об'єкт, юридичний і фактичний зміст. Саме ці елементи дозволяють найповніше розкрити специфіку досліджуваного явища, зумовлену тими суттєвими ознаками, що дають можли-вість виокремити ці правові зв'язки з усього різноманіття від-носин, що складаються в суспільстві
5. У фінансових правовідносинах необхідно завжди вбачати взаємозв'язок юридичного і фактичного їх змісту, тоб-то взаємозв'язок прав та обов'язків учасників цих відносин і їх поведінки, спрямованих на досягнення відповідного результа-ту – мобілізацію, розподіл (перерозподіл) і використання фон-дів коштів.
6. Централізований фонд – фонд, формування, розподіл (перерозподіл) і використання коштів якого здійснюється ви-ключно державою в особі уповноважених державних органів чи органів місцевого самоврядування, доходна частина якого, як правило, у примусовому порядку забезпечується державою через систему податків, зборів та інших обов'язкових платежів, який діє на всій території країни, спрямований на задоволення загальнодержавних потреб або потреб органів місцевого само-врядування, виділений в організаційному порядку, діяльність якого детально і всебічно регламентована державою.
7. Децентралізований фонд – це фонд, повноваженнями по створенню, розподілу (перерозподілу) й використанню яко-го наділені державні й комунальні підприємства, установи, ор-ганізації, їх об'єднання, який утворений в основному за раху-нок їх прибутку, створений на рівні цих суб'єктів і спрямова-ний на здійснення завдань і функцій, що стоять перед зазначе-ними суб'єктами.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ

1. Дмитрик О.О. До питання про визначення фінансової діяльності держави // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Вип. 47 / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України. – 2001. – С. 123 – 129.
2. Дмитрик О.О. До питання про зміст фінансових пра-вовідносин // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Вип. 56 /
Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України. – 2002. – С. 129 – 134.
3. Дмитрик О.О. Елементи змісту податкового правові-дношення // Наук. вісн. Чернівецьк. ун-ту: Зб. наук. пр. – Вип. 121: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 100-102.
4. Основи налогового права: Учеб. пособие / Авт. кол.
Г.В. Бех, О.А. Дмитрик, Д.А. Кобыльник и др. / Под ред. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 384 с. (внесок авторки 3 друк. арк.).
5. Дмитрик О.О. Целевые фонды как объект финансо-вых правоотношений // Фин. право: ИГ “Юристъ”. – 2002. –
№ 4. – С. 26-30.
6. Дмитрик О.О. Категорії податку, збору, обов’язкового платежу: особливості деталізації та розмежу-вання // Укр. адм. право: Актуал. пробл. реформування: Зб. на-ук. пр. за матер. Другої нац. наук.-теорет. конф. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. –
С. 96, 97.
7. Дмитрик О.О. Підстави правового регулювання пода-ткової правосуб’єктності // Актуал. пробл. формування прав. держави в Україні: Тези доп. та наук. повід. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених / За ред. М.І. Панова. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – С. 123-125.
8. Дмитрик О.О. Про співвідношення визначень подат-кового зобов’язання та змісту податкового правовідношення як різновиду фінансового правовідношення // Податкова полі-тика та її нормативно-правове забезпечення: Зб. наук. пр. за матер. наук.-практ. конф. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2001. – С. 140-142.
9. Дмитрик О.О. Вплив реформування фінансової сис-теми на стан ринкових відносин в Україні // Конституція – ос-нова державного будівництва і соціального розвитку України: Тези доп. та наук. повід. учасників наук. конф. молодих уче-них (м. Харків, 30 червня 2001 р.) / За ред. М.І.Панова. – Хар-ків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – С. 115-117.
10. Дмитрик О.О. Проблеми правового регулювання фі-нансових відносин // Сучасні пробл. юрид. науки і правозасто-совчої діяльності: Тези доп. та наук. повід. учасників конф. молодих учених (м. Харків, 20-21 грудня 2001 р.) / За ред. М.І.Панова. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – С. 108-110.
11. Дмитрик О.О. Питання правового регулювання фі-нансової діяльності органів місцевого самоврядування // Про-бл. прав. регулювання місцевого самоврядування: Матер. на-ук.-практ конф.,
(м. Харків, 4-5 грудня 2001 р.) / За ред. М.І.Панова. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – С. 264, 265.

 

АНОТАЦІЇ

Дмитрик О.О. Зміст та класифікація фінансових правовідносин. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управлін-ня; адміністративне право і процес; фінансове право. – Націо-нальна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2003.
Дисертаційне дослідження присвячено проблемі визна-чення змісту фінансових правовідносин і питанням правового регулювання фінансової діяльності держави. У роботі аналі-зуються суттєві і несуттєві ознаки фінансових правовідносин, розкривається зміст цих правових зв’язків, визначаються на-прямки і зміст фінансової діяльності держави, пропонуються визначення централізованих і децентралізованих фондів як об’єкта фінансових правовідносин, надаються пропозиції щодо конкретних змін нормативно-правових актів, зокрема, варіанти статей Бюджетного кодексу України, які закріплюють право-вий режим функціонування фондів держави. У дисертації да-ється обґрунтована класифікація фінансових правовідносин.

Ключові слова: фінансові правовідносин, фінансова ді-яльність держави, напрямки фінансової діяльності, зміст фі-нансових правовідносин, централізовані й децентралізовані фонди, фінансові ресурси.

Дмитрик О.А. Содержание и классификация финан-совых правоотношений. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управ-ления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальная юридическая академия Украины имени Яро-слава Мудрого. –
Харьков, 2003.
Диссертационное исследование посвящено проблемам определения содержания финансовых правоотношений и пра-вового регулирования финансовой деятельности государства. В работе анализируются существенные и несущественные признаки финансовых правоотношений, раскрывается содер-жание этих правовых связей, а также проводится их классифи-кация.
При изучении содержания финансовой деятельности государства автором предпринимается попытка выделить в качестве самостоятельного её направления перераспределение финансовых ресурсов и акцентируется внимание на необходи-мости усовершенствования процесса регламентации финансо-вых отношений, возникающих в этом направлении. Диссер-танткой выработаны определения централизованных и децен-трализованных фондов как объектов финансовых правоотно-шений., а также высказаны предложения по конкретным изме-нениям нормативно-правовых актов, в том числе варианты статей Бюджетного кодекса Украины, закрепляющие правовой режим функционирования фондов государства. На основании аргументированного теоретического анализа делается вывод о необходимости учета экономического содержания финансовых правоотношений, их элементного состава, а также направле-ний финансовой деятельности государства для совершенство-вания финансового законодательства Украины.

Ключевые слова: финансовые правоотношения, фи-нансовая деятельность государства, направления финансовой деятельности государства, содержание финансовых правоот-ношений, централизованные и децентрализованные фонды, финансовые ресурсы.

Dmitrik O.A. The contents and the classification of the financial legal relations. – Manuscript.
This is for the scientific Candidate’s Degree of Law in spe-cialty 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Process; Financial Law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mydryj. – Kharkiv, 2003.
The thesis investigation is devoted to the problem of the contents of the financial legal relations and the legal relations of the state financial activity. The essencial and inessencial characteristics of the financial legal relations are analyzed the contents of these legal ties is given. The trends and essence of the state financial ac-tivity are revealed. The definition of the centralized and decentral-ized funds as the object of the financial legal relations is proposed. The propositions to the specific ehanges of the normative-legal acts, in particular, the variants of the Ukrainian Budget Code arti-cles, providing the legal regime state funds functioning, are pre-sented. The dissertation gives the well-grounded classification of the financial legal relations.

Key words: financial legal relations, state financial activity, contents of the financial legal relations, centralized and decentral-ized funds, financial resources.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: випробуванням Звільнення каяттям дійовим поруки примиренням відбування дисципліни Зворотна громадськістю іміджу Зв’язки Зґвалтування адвокатом влади громадянами податкової реформа Соціалістичної Земельні процесуальні Земля довірою Злочин наслідками дорожнього людяності ОВС банкрутством необережність віросповідання економіки підприємницької найму мотиваційній пересування вузами підприємницьких фінансових приватної трудових Змішані вини інформації захисту винагороди безпідставного шкоди рятування загрози доручення підстави Європи Зовнішньоекономічні сліди Ідеологія Локка Імідж Імміграційне слідчого дитини міграції морського Імплементація Імунітет Інвестиційні договори самоврядування вчителя технології банкрутства губернаторства громадянства представництва Чехословаччині самоврядування моральної Польща омбудсмана підсудності піклування поруки потерпілого консулів Президента Франції Інститутпрезидентства співучасті присяжних губернатора конституційного народовладдя державної адміністрацій ідеологія криміналістики Інтелектуальна культура безпека ООН розслідування органів податкової мореплавства Інформація Іпотека вугледобувну обґрунтування ЗУНР власності трудового Кадрове державному Казна Касаційне час господарської умисних ухилення поліція слідчих приховування некласичний осудними Князівська Кодифікаційна Кодифікаційні Кодифікація Колективні заробітної Колізії Командитні Компенсації місцевого Президента фармакотерапевтична землекористування криміналістичне досудовому Компроміс Комунікативна Конкурентне Конкуренція Консолідація Конституцiйне Конституційна політичних правової юрисдикція юстиція Директорії справами державними освіту приватну творчості життя збори світогляду допомогу контроль конфлікт прав гласності рівності ініціативи Конституційний Суд громадянські делікти екологічні виконавчої міліції поділу внутрішніх парламентаризму громадянина законодавчої безпеки виконавчої стримувань особисті політичні самоврядування омбудсмана відповідальності вищих регламентація грецької міжнародних Канади юстиції військовослужбовців громадських депутатів кордону народів міста депутата меншин органів парламентарів Рахункової Києва виборчого суддів уряду ЄС правотворчому поділу політичних людини громадянина виборів національної національних норми референдуму самоврядування туризму публічної міжнаціональних Конституціоналізм Конституція України Контрабанда Контроль бюджету підприємницькою адміністрацій провадження Контрольний примус Конфіскація внутрiшнiх Конфлікти реформування реалізму управління експертизи розслідування національних політики охорони Концесійні Концесія Координація криміналістичної Кореляційні Корпоративні


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking