Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Імміграційне законодавство Сполучених Штатів Америки (політико–правовий аналіз)

 

Катеринчук Микола Дмитрович

Імміграційне законодавство Сполучених Штатів Америки (політико-правовий аналіз)

Спеціальність 12.00.02 - конституційне право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Київ - 2001

 

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Шукліна Наталія Георгіївна
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, завідуюча кафедри
конституційного та адміністративного права

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
Академік Академії правових наук України
Тодика Юрій Миколайович
Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри
конституційного права України

кандидат юридичних наук, доцент
Бориславський Любомир Володимирович
Львівський державний університет імені
Івана Франка, доцент кафедри
конституційного та адміністративного права

Провідна установа Одеська національна юридична
академія України

 

Захист відбудеться "8" лютого 2001 року о 15:00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.001.04 по захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка (01017, м.Київ, вул.Володимирська, 64).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (01017, м.Київ, вул.Володимирська, 64).

Автореферат розіслано "6" січня 2001 року.

 

 

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук Грищенко К.Г.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Україна як суверенна і незалежна держава вагомо входить в європейський і світовий правовий простір. Тому завдання побудови української держави як демократичної, соціальної та правової, потребує вивчення і врахування позитивного досвіду правової практики передових країн світу з усталеними демократичними традиціями та вироблення власної парадигми активного включення нашої держави до загальносвітового політико-правового простору. Це відноситься і до законодавства щодо імміграційних процесів, які набули у світі суттєвого розвитку. Розпад Союзу РСР істотно вплинув на розвиток цих процесів у пострадянському просторі. Ця проблема набуває гостроти як у політичному, так і в правовому аспекті.
Перехідний характер становища України як держави ставить низку гострих проблем у сфері правового регулювання імміграційних процесів. Законодавство України у цій сфері повинно відповідати демократичним європейським і світовим стандартам. Тому аналіз нормативно-правового регулювання імміграційних процесів в інших країнах є нагальною потребою сьогодення. Проблема на сьогоднішній день видається в якійсь мірі односторонньою для України, поки що імміграція в Україні носить, в основному, нелегальний характер. Але, очевидно, коли цей процес фактично відбувається, то держава мусить якнайшвидше врегулювати його правовими засобами. З огляду на це дослідження генезису імміграційного законодавства США є актуальним, по-перше, в зв’язку з тим, що імміграційний процес США безпосередньо пов’язаний з Україною і, по-друге, тому що при формуванні вітчизняного імміграційного законодавства доцільно спиратися на грунтовний зарубіжний досвід і, зокрема, американський. Звичайно, в Україні імміграційні проблеми суттєво відрізняються (і здебільшого принципово) від того, як вони вирішуються в США. Проте американський досвід саме у цій сфері суспільних відносин становить для нас особливий інтерес та наукову цінність.
Ступінь наукової розробки теми. Імміграційне законодавство США на сьогоднішній день в Україні юридичною наукою не досліджене. Аналіз радянськими вченими американського імміграційного законодавства характеризувався з одного боку грунтовністю, притаманною радянській науці загалом, а з іншого боку тенденційністю, ідеологічною спрямованістю і заангажованістю, моноідеологічним підходом, на якому будувалася радянська наука і так званим “соціальним”, а точніше – політичним замовленням відповідних наукових розробок.
З-поміж найбільш вагомих досліджень радянського періоду насамперед були роботи: Баграмова Л.А., Буткевича В.Г., Зайчука О.В., Іванова М.М., Мішина А.О., Ніколайчика В.М., Шамшури О.В., Шестакова Л.М., Шлєпакова А.М. та інших.
На сьогоднішній день проблема законодавчого регулювання імміграційних процесів у США досліджена недостатньо; немає системного аналізу імміграційного законодавства США, яке б всебічно і повністю охоплювало все коло питань, пов`язаних з вивченням проблеми; і нарешті – не розглянуті саме останні, новітні зміни в імміграційному законодавстві США.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення сутності та специфіки, принципових особливостей американського імміграційного права і законодавства; встановлення ступеня ефективності та соціальної ролі імміграційного законодавства США.
З огляду на це, завдання дисертаційного дослідження полягає у:
здійсненні аналітичного огляду історії правового регулювання імміграції у США;
висвітленні та оцінці правового статусу суб`єктів імміграційного права;
виявленні основних тенденцій розвитку імміграційного законодавства США на сучасному етапі;
висвітленні ролі імміграційного законодавства як інструмента здійснення державної імміграційної політики США;
обґрунтуванні соціальних, економічних та етнічних змін в американському суспільстві, спричинених імміграційним процесом.
Предметом дослідження є імміграційне право США як складова частина національної правової системи США; відносини, що складаються між державними органами США та особами як суб’єктами імміграційного права.
Об`єкт дослідження. Нормативно-правова база, що регулює імміграційні процеси в США: федеральне імміграційне законодавство, інші нормативні акти щодо правового регулювання імміграції, а також дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених-юристів щодо теми дослідження.
Науково-теоретичними засадами роботи є:
дослідження імміграційного права і законодавства США, яке виходить із раціоналістичних позицій та загально наукового підходу;
діалектичний підхід, який враховує розвиток імміграційного права і законодавства в тісному взаємозв’язку з різними чинниками;
вимога об`єктивного детермінізму;
принцип історизму.
Методологічною основою дисертації стали:
наукові принципи та дослідницькі методи, що грунтуються на вимогах об’єктивного та всебічного аналізу процесів та явищ суспільного розвитку;
cистемно-функціональний метод як метод розгляду суспільних явищ у системному і функціональному взаємозв’язку використаний при дослідженні правової системи США в цілому;
формально-догматичний або спеціально-юридичний метод, який включає опис і аналіз норм імміграційного законодавства, що дало можливість класифікувати і систематизувати його акти;
порівняльно-правовий метод дав можливість виявити спільні риси імміграційного законодавства США і України, акцентувати на їх розбіжностях і запропонувати для України позитивні правові моделі США;
статистичний метод дозволив опрацювати фактичний матеріал щодо імміграційного процесу у США і виявити на цій базі тенденції його розвитку.
Принципово важливими є використані в роботі підходи, положення та ідеї, що містяться в дослідженнях сучасних українських вчених: Андрєйцева В.І., Висоцького О.Ф., Денисова В.Н., Зайчука В.О., Ісаковича С.І., Калюжного Р.А., Козюбри М.І., Колодія А.М., Копейчикова В.В., Корецького В.М., Лисенкова С.Л., Мунтяна В.Л., Нипорка Ю.І., Погорілко В.Ф., Рабіновича П.М., Тодики Ю.М., Фрицького О.Ф., Шаповала В.М., Шемшученка Ю.С. , Шукліної Н.Г. та інш.
Нормативна та джерельна база дослідження складається із нормативно-правових актів США щодо регулювання імміграційних процесів в різні періоди історії цієї країни; праці вітчизняних та зарубіжних вчених, що присвячені вивченню імміграційного законодавства США та імміграційних процесів у цій країні.
Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у комплексному аналізі норм і принципів імміграційного права і законодавства США, визначенні закономірностей та етапів його розвитку і шляхів вдосконалення.
У дисертації вперше у вітчизняній юридичній науці проведено комплексне дослідження імміграційного права і законодавства США на різних етапах його становлення і розвитку, визначено їх роль і місце у забезпеченні належного та ефективного здійснення національної державної політики в сфері переміщення людських ресурсів; показана спроможність американського законодавства адекватно і ефективно реагувати на внутрішні та зовнішні політичні і соціальні зміни, пов’язані з імміграційними процесами.
В дослідженні проведено аналіз розвитку імміграційної політики та становлення імміграційного права і законодавства Сполучених Штатів Америки, простежено динаміку змін в імміграційному законодавстві цієї країни, визначено основні і принципово нові тенденції державно-правового регулювання імміграційних процесів у США на сучасному етапі.
В дисертації узагальнюються практичні напрацювання вітчизняних дослідників американського імміграційного права і законодавства; викладені пропозиції щодо можливого і доцільного розвитку імміграційного законодавства в Україні.
На захист виносяться такі основні наукові результати дослідження:
основоположними принципами побудови системи американського імміграційного права і законодавства протягом всієї історії їхнього функціонування незмінно виступають принципи прагматизму та пріоритету національних інтересів США;
Сполучені Штати Америки є за своєю суттю унікальною державою, населення якої становлять вихідці з інших континентів, що істотно вплинуло на становлення імміграційного законодавства США;
формування США як держави стало початком імміграційних процесів як суспільно-правового явища;
визначення вагомої ролі імміграційного права і законодавства США як одного з інструментів державної політики в боротьбі з країнами колишнього Радянського Союзу;
еволюція імміграційного права і законодавства США стала чинником, згідно з яким національність потенційного іммігранта перестала бути офіційно основним критерієм допуску до країни;
вдала державна імміграційна політика США сприяє постійному посиленню ролі Сполучених Штатів Америки як держави-лідера на міжнародній арені;
американське імміграційне законодавство за допомогою різних механізмів ефективно реагує на всі внутрішні і зовнішні соціальні, економічні і політичні зміни. Юридична форма завжди гнучко змінюється у відповідності з динамікою змін ситуації в суспільстві. В національній правовій системі США щодо імміграції відповідну роль відіграє не тільки гнучка, розвинута система імміграційного законодавства, а й прецедентне право;
незважаючи на те, що США є державою федеративною, імміграційне законодавство є тільки загальнофедеральним і до предмету віданя штатів це питання не відноситься;
імміграційне законодавство є ефективним інструментом здійснення державної політики США, насамперед політики залучення до національної науки та економіки США провідних вчених і фахівців з інших країн;
економічний фактор є провідним, основоположним у формуванні американського імміграційного законодавства;
американська правова система закріплює від початку нерівноправне становище громадян США і іммігрантів.
Теоретичне і практичне значення дослідження визначається актуальністю і новизною розглянутих в дисертації проблем та пропозицій щодо їхнього вирішення.
Положення та висновки дослідження можуть бути використані при розробці проблемних питань науки конституційного права України, державного (конституційного) права зарубіжних країн, імміграційного законодавства.
Визначено такі аспекти застосування результатів дисертаційного дослідження:
науково-дослідний – у сфері вивчення імміграційного права і законодавства США;
освітній – у процесі викладання курсів конституційного права України, зарубіжних країн, спецкурсу імміграційного права, порівняльного правознавства;
правотворчий – при розробці і вдосконаленні вітчизняного імміграційного законодавства з урахуванням нових політико-правових і соціальних реалій;
правозастосовний – у використанні іноземного досвіду в практиці роботи державних органів України, на які покладено завдання регулювання міграційних процесів, зокрема митних органів, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною імміграцією.
Апробація результатів дослідження.
Дисертація підготовлена на кафедрі конституційного і адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де проведено її обговорення та рецензування.
Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в трьох статтях у фахових періодичних виданнях (1. Катеринчук М.Д. Особливості правового регулювання імміграційних процесів у США // Економіка. Фінанси. Право. - 1999. – Вип.4 – С. 23-25. 2. Катеринчук М.Д. Динаміка розвитку імміграційного законодавства США // Право України. - 1999. N.5. – С. 99-102. 3. Катеринчук М.Д. Правове регулювання обмежувальних заходів щодо імміграції до США // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.91: Правознавство- Чернівці: ЧДУ, - 2000. - С. 89-94.).
Положення, що виносяться на захист, доповідались та обговорювалися на чотирьох науково-практичних конференціях:
- на II міжрегіональній науково-практичній конференції “Конституція та формування законодавства України” (листопад 1997 р., м.Запоріжжя);
- на сумісному міжнародному семінарі Української Правничої Фундації, Українського Центру Прав людини, Національної академії внутрішніх справ МВС України та Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців “Правовий захист біженців” (Київ, вересень 1998 р.);
- на міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом” (м.Київ, 29-30 жовтня 1998 р.);
- на міжнародній науковій конференції, присвяченій 50-річчю створення Ради Європи “Європа на порозі нового тисячоліття” (м.Київ, 5 травня 1999 р.)
Структура дисертаційного дослідження визначена предметом і логікою дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, що об’єднують чотирнадцять підрозділів, висновків, додатків та списку використаної автором літератури із 216 найменувань. Загальний обсяг дисертації 204 сторінки.

Основний зміст роботи.
У вступі дисертації обґрунтовується актуальність обраної теми, сутність і стан розробки, визначається мета і завдання дисертаційного дослідження, характеризуються його методологічна основа та теоретична база, науково-практичне значення одержаних результатів та їх апробація, визначається структура дисертації, формулюються основні положення, які виносяться на захист, обґрунтовується їх наукова новизна.
Розділ I “Становлення і розвиток інституту імміграції в США” складається з п’яти підрозділів, присвячених питанням виникнення, генезису, періодизації, змісту, формі, характерним рисам історичного, політичного та соціального значення імміграційного законодавства США.
У дисертації вперше в сучасній юридичній науці України дається системний розгляд імміграційного права і законодавства Сполучених Штатів Америки, розкривається генезис їх розвитку, їх політична спрямованість на сучасному етапі, розкриваються характерні риси імміграційного законодавства.
У першому підрозділі першого розділу розглянуто первісні нормативні акти, що регулювали імміграційні процеси в США і слугували обмеженню імміграції в цю країну. Виникнення США як держави викликало безпрецедентний в історії цивілізації імміграційний процес, який мав надзвичайно важливі наслідки для країн як Нового, так і Старого Світу. США належить провідна роль у світовому процесі міжконтинентальних переселень. Громадянська війна 1861-1865 рр. поклала край системі рабовласництва і стала імпульсом підйому економіки США. В той час в США не було імміграційного законодавства і відповідно ніяких обмежень прийому прибулих.
У підрозділі другому першого розділу проаналізовані обмеження на в’їзд та перебування іноземців у США, перехід до федеральної влади законодавчої компетенції у регулюванні імміграційного процесу. Відсутність федерального імміграційного законодавства було чинником прийняття законів штатів, що регулювали імміграційні відносини. Проте на той час у США вже встановилася практика прийняття законів Конгресом. Верховний Суд розпочав активно скасовувати закони, що суперечили Конституції США.
У підрозділі третьому першого розділу розглянута візова система США, досліджені фактори, які її спричинили, процес її введення, а також простежені основні етапи становлення цієї системи. Типовим для американського права була система подвійного контролю. Формально два самостійних органи: держдепартамент (в особі американського консула за кордоном) та Служба імміграції і натуралізації контролювали одночасно потік іммігрантів. Нарешті і ЦРУ почало відігравати істотну роль у формуванні імміграційної політики США.
В підрозділі четвертому першого розділу розглядається система в’їзних преференцій в США та її модифікації. Прийнятий у 1952 році закон встановлював чотири преференції, або, інакше кажучи, визначав чотири категорії іноземців, яким надавалися переваги перед іншими при видачі дозволу на в’їзд у країну .
3 жовтня 1965 р. було прийнято новий закон США про імміграцію. Замість системи національних квот з 1 липня 1968 р. встановлена система преференцій і почала діяти сучасна імміграційна система США . Закон про імміграцію 1965 р., на думку законодавців, знаменував прихід нової ери в імміграційній політиці США. Насправді ж шлях іммігранта до США, а тим більше до отримання громадянства США, став ще складнішим. З часу прийняття у 1965 р. імміграційного законодавства і до 1990 р. всі зміни стосувались модифікації системи преференцій, або введення нових імміграційних категорій. Виняток становить закон 1980 р., що визначив статус біженця і пов'язаних з цим правових питань.
Сучасний стан імміграційного законодавства США визначається правовими актами, чільне місце серед яких займає закон 1990 р. “Про імміграцію” та закон 1997 р. “Про реформу нелегальної імміграції та відповідальність іммігрантів” . У квітні 1989 р. було видано президентський декрет про нові умови в’їзду радянських громадян до США .
В п’ятому підрозділі першого розділу розглянуто результати імміграційної державної політики США. Особлива увага приділяється засобам, що сприяли залученню до американської науки та економіки висококваліфікованих спеціалістів. Процес імміграції видатних вчених, провідних фахівців висококваліфікованих спеціалістів відчутно впливає на соціально-економічний та науково-технічний розвиток США і, відповідно, на роль та місце цієї держави на міжнародній арені. Одним із основних та незаперечних чинників імміграції фахівців до США із інших розвинутих, а особливо тих, що розвиваються, держав є вищий рівень заробітної плати в США. До цього чинника долучається фактор умов праці в США. Імміграція фахівців до США аж ніяк не статичний процес, оскільки вона перебуває під жорстким регулюванням з боку держави, метою якого є використання імміграції для розв'язання конкретних внутрішніх, і насамперед науково-технічних проблем.
Розділ II “Імміграційне право як інститут конституційного права США” складається з шести підрозділів, присвячений аналізу американського імміграційного законодавства. Розглянуто його структуру, визначенні основні тенденції його розвитку в останні роки, досліджено правовий статус суб'єктів імміграційного права, умови натуралізації осіб, аналізується робота державних установ, що регулюють імміграційні процеси в США.
У підрозділі першому другого розділу розглянуто структуру імміграційного законодавства США, яке є винятково складним з технічної точки зору. Останнім часом це законодавство зазнало суттєвих змін. В 1965 р. було скасовано систему квот надання громадянства США у відповідності з національністю. В 1980 р. прийнято Положення про біженців, в якому чітко визначались критерії, за якими віддавались переваги відповідним особам. У 1986 р. проведено імміграційну реформу, у 1996 р. прийнято закон “Про реформу нелегальної імміграції та відповідальність іммігрантів” . У дисертації проведено грунтовний аналіз цих законів, а також чинники, які впливали на становлення саме таких, а не інших моделей правового регулювання.
У підрозділі другому другого розділу досліджується роль судового прецеденту у формуванні імміграційного законодавства США. В дисертації стверджується, що законодавство і прецеденти завжди були і є конкуруючими джерелами в регулюванні імміграційних відносин. Але прецедент завжди підпорядкований законодавству хоча б тому, що закон завжди може його анулювати. Конституція США має пряму дію і американські суди під час обговорення окремих казусів звертаються безпосередньо до її тексту. Американські суди відіграють важливу роль у розробці законодавчої політики в багатьох сферах права і в імміграційному праві зокрема.
У підрозділі третьому другого розділу увагу звернено на державні, а також недержавні установи, які покликані регулювати процес імміграції в США. Імміграційну політику американської держави визначає Конгрес. Певними повноваженнями у вирішенні питань імміграції і керівництва урядовими установами, що безпосередньо здійснюють імміграційну політику, наділено Президента. До основних федеральних органів виконавчої влади, що займаються питаннями в'їзду і перебування іноземців в США, відносяться: Міністерство юстиції, до складу якого входять Служба імміграції і натуралізації та виконавчий відділ з перегляду імміграційних справ; Міністерство праці; Державний департамент, що через посольства та консульські установи, які знаходяться за межами США, здійснює контрольні функції щодо імміграції до США. Підрозділом державного департаменту є візовий відділ, який входить в так зване бюро безпеки і консульських справ.
В США Служба імміграції і натуралізації представлена чотирма регіональними офісами, чотирма регіональними сервісними центрами та 60-ма відділеннями, що розташовані на всій території країни. Ще однією, але не державною, установою є Національний візовий центр, який зайнятий обробкою імміграційних справ. До допуску іммігрантів також залучено Службу охорони здоров’я. Безпосереднє відношення до регулювання імміграційних процесів має ФБР, судова влада, зокрема Верховний Суд США.
У підрозділі четвертому другого розділу аналізується правовий статус суб’єктів імміграційного права, він порівнюється із статусом американських громадян за народженням. Всі іноземці, які бажають в'їхати до США, поділяються на дві категорії: не іммігрантів та іммігрантів; іноземець, що звертається за дозволом на в'їзд, повинен звертатися відповідно за імміграційною або неімміграційною візою. Процедура клопотання про продовження або поновлення візи також істотно відрізняється від клопотання про продовження термінів перебування в країні для осіб, що вже перебувають в США на законних підставах.
У підрозділі п’ятому другого розділу розглядається процедура отримання іноземцями громадянства США, яка, на погляд дисертанта, є складною і інколи дуже заплутаною. Розглядається коло осіб, що можуть претендувати на одержання американського громадянства; процедура його отримання; обставини, що можуть стати на заваді процесу натуралізації. Закони США не забороняють особі мати подвійне громадянство. Деякі дії особи можуть загрожувати втратою громадянства, особливо якщо претендент на громадянство пройшов процедуру натуралізації.
У підрозділі шостому другого розділу розглянуто тенденції розвитку американського імміграційного законодавства у 80-90-х роках. Один з найскладніших аспектів інтернаціоналізації сучасного економічного життя є міжнародна міграція робочої сили. Ця проблема стає актуальною і для України, яка прагне створити відкриту ринкову економіку. У зв’язку з цим досвід США з використання іноземної робочої сили, наслідки цього процесу для американської економіки і для країн-донорів представляють інтерес і для України. Імміграційне законодавство США все частіше розглядається як інструмент регулювання притоку трудових ресурсів в залежності від потреб країни. Нарівні з поліпшенням структури імміграції до кола питань імміграційної політики, що активно обговорювались у другій половині 80-х років у США, належить проблема надання імміграції більшої гнучкості, пристосування до внутрішніх і зовнішніх умов, які швидко змінюються. Судячи з цього США і надалі будуть іти шляхом пристосування імміграційного законодавства до потреб та інтересів економічного розвитку своєї країни.
Розділ III “Імміграційне законодавство США на сучасному етапі” складається з трьох підрозділів, у яких розкриваються основні тенденції імміграційної політики США на сучасному етапі, процеси нелегальної імміграції та засоби боротьби з нею.
У підрозділі першому третього розділу аналізуються зміни в політиці США, в імміграційному законодавстві США, що викликані глобальними зовнішньополітичними процесами 90-х років. Стверджується, що США переходять якщо не до нового періоду американської імміграції, то до нової її фази. Аналіз такої складної і багатогранної проблеми як імміграція повинен обов'язково містити в собі юридичний (правовий) аспект, економічний, соціальний і, нарешті, політичний.
У підрозділі другому третього розділу досліджується процес нелегальної імміграції до США, його соціально-економічні та політичні причини, наслідки для американського суспільства, а також заходи з боку держави для зменшення негативних наслідків цього процесу. Питання щодо визначення умов допуску іммігрантів в США, визначення їхнього правового статусу, адаптації переселенців в новому соціальному середовищі традиційно займають чільне місце в суспільно-політичному житті США, виступаючи в окремі періоди на його авансцену. В основі кожного чергового загострення імміграційної проблеми в США лежить, як правило, складне переплетіння соціально-економічних, політичних та ідеологічних чинників.
Особливий інтерес становить так звана маятникова імміграція, що має значне місце в США. Які б виправдання не приводилися на користь збереження становища, яке склалося в районах американо-мексиканського кордону, очевидно одне: дешевизна праці маятникових іммігрантів - вирішальний чинник при виборі місцезнаходження підприємств. Тому можна з цілковитою впевненістю стверджувати, що в найближчому майбутньому влада США не наважиться руйнувати налагоджену і чітко відпрацьовану систему експлуатації мексиканських працівників в США .
У підрозділі третьому третього розділу досліджуються тенденції розвитку імміграційного законодавства США на сучасному етапі як вагомого інструменту реалізації державної політики США. Ця політика спрямована на залучення іноземних інвестицій в США. Арсенал методів залучення капіталів з-за кордону визначається багатьма чинниками і, насамперед, економічними інтересами США як держави. А іноземний інвестор-іммігрант зацікавлений в умовах, які він може отримати в США для бізнесу і життя.
Важливим напрямком роботи законодавця США в галузі імміграції є “поліпшення” складу імміграційного потоку і це розуміється переважно як вживання заходів на скорочення частки іммігрантів з європейських країн. По суті це тимчасова комплексна програма, яка проводиться в США і спрямована на зміцнення прикордонного контролю, прискорення процесу позбавлення від “небажаних” осіб та тих, хто незаконно прибув до США, а також реформування процедури надання політичного притулку.
У висновках дисертації підведені загальні підсумки дослідження:
1. Держава, що створена вихідцями із Старого Світу, врешті-решт, вкрай обмежила імміграцію, ускладнила умови натуралізації, фактично відвівши імміграційному законодавству та імміграційній політиці основну функцію залучення до американської науки видатних вчених, а до економіки та інших сфер - висококваліфікованих фахівців, а також дешеву робочу силу.
2. Під час “холодної війни”, імміграційна система США відігравала важливу роль у протистоянні із країнами соціалістичного табору, зокрема в ідеологічній боротьбі.
3. Американське імміграційне законодавство за допомогою різноманітних механізмів ефективно і адекватно реагує на внутрішні та зовнішні соціальні, економічні та політичні зміни.
4. Наявність судового прецеденту в процесі формування законодавства дозволяє оперативно реагувати правовими засобами на певні соціальні зміни.
5. Попри постійне декларування відданості США лібертаріанським ідеалам, реальна картина імміграційного законодавства та імміграційного процесу переконливо свідчить про пріоритетність в американській правовій системі та державній політиці США не інтересів особи, а національних інтересів держави. І, як логічний наслідок цього, фактична і юридична нерівність громадян США за народженням та натуралізованих громадян.
6. Здійснення вдалої імміграційної політики сприяє утвердженню Сполучених Штатів Америки як світового лідера, насамперед в економічній і військовій сферах.
7. Досвід США по створенню та функціонуванню системи імміграційного права становить безпрецедентний в історії людської цивілізації приклад раціонального вирішення, в першу чергу в національних інтересах, переміщення людських ресурсів. Можна стверджувати, що США здобули роль “світового лідера” завдяки не лише провідній економіці, ліберальній політичній системі, широким конституційним свободам громадян, але й завдяки ефективному правовому механізму здійснення імміграційної політики.

За темою дисертаційного дослідження опубліковані такі роботи:

1. Катеринчук М.Д. Особливості правового регулювання імміграцій-них процесів у США // Економіка. Фінанси. Право.- 1999. – Вип.4. – С. 23-25.
2. Катеринчук М.Д. Динаміка розвитку імміграційного законодавства США // Право України. -1999. N.5. – С. 99-102.
3. Катеринчук М.Д. Правове регулювання обмежувальних заходів щодо імміграції до США // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.91: Правознавство- Чернівці: ЧДУ, 2000. - С. 89-94.

Анотація

Катеринчук М. Д. Імміграційне законодавство Сполучених Штатів Америки (політико–правовий аналіз). Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -конституційне право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2001.
Дисертація присвячена дослідженню імміграційного законодавства Сполучених Штатів Америки, його політико–правовому аналізу. Наведено розгляд історії становлення та розвитку імміграційного права і законодавства США; запровадження якісних обмежень на в’їзд та перебування іноземців у США, виникнення візової системи США, системи в’їзних преференцій та її модифікацій. В дисертації досліджуються особливості імміграційного законодавства і права США на сучасному етапі. Розглянуто державні установи, що регулюють процес імміграції до США. Аналізується роль судового прецеденту у формуванні імміграційного законодавства США. В роботі розкриті сутнісні зміни в імміграційній політиці США останнього часу. Висвітлюється механізм імміграційного законодавства як інструменту здійснення державної політики США, спрямованої на посилення цієї супердержави як лідера на міжнародній арені.
Ключові слова: імміграційне законодавство США, імміграційне право, імміграційна політика, імміграція, натуралізація, Служба імміграції і натуралізації.

Катеринчук Н.Д. Иммиграционное законодательство Соединенных Штатов Америки (политико-правовой анализ). Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -конституционное право. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка. Киев, 2001.
В диссертационном исследовании в конституционно-правовом аспекте анализируется иммиграционное законодательство и иммиграционная политики США. В работе впервые в отечественной науке рассмотрено историю становления и развития правового регулирования иммиграционных процессов в США. Особое внимание уделено таким качественным этапам формирования иммиграционного права США, как первые законодательные ограничения на иммиграцию, введение значительных ограничений на въезд иностранцев на территорию США, переход законодательной компетенции в регулировании иммиграционного процесса от штатов на федеральный уровень, возникновение и становление визовой системы США, развитие системы въездных преференций и ее модификации.
В диссертации дается характеристика современного иммиграционного права и иммиграционного законодательства США, прослеживаются наиболее существенные тенденции их развития в 80-90х гг. XX ст. Определяется роль судебного прецедента в формировании системы иммиграционного законодательства США. Раскрываются функции государственных учреждений, на которые возложены задачи регулирования иммиграционных процессов США. Значительная часть исследования посвящена определению статуса субъектов иммиграционного права, раскрыты процедуры получения американского гражданства.
Американский опыт создания, развития, функционирования системы иммиграционного права и законодательства представляет собой уникальный в истории цивилизации пример решения (в первую очередь – в национальных интересах американского государства) перемещения человеческих ресурсов.
Результаты исследования дают основание утверждать, что США достигли статуса “мирового лидера” не только благодаря стремительно развивающейся экономике, функционированию либеральной политической системы, широким конституционным правам и свободам граждан, но и в связи с введением эффективного правового механизма осуществления государственной иммиграционной политики.
Ключевые слова: иммиграционное законодательство США, иммиграционное право, иммиграционная политика, иммиграция, натурализация, Служба иммиграции и натурализации.

Katerinchouk, M. D. Immigration Laws of the United States of America. Political and Legal Analysis. Manuscript.
A thesis to apply for the degree of candidate of juridical sciences, speciality 12.00.02 - Constitutional law. Kiyv National University by Taras Shevchenko. Kiyv, 2001.
The dissertation presents an insight into the US laws governing immigration, and offers political and legal analysis of these laws. The paper studies the history of foundation and evolution of the US immigration law, introduction of quality restrictions imposed on aliens entry to and stay in the United States, emergence of the visas system in the country, system of admission preferences and its modifications over time. The dissertation provides a research of specific characteristics of the US immigration laws at a current stage and a description of institutions charged with regulation of immigration in the USA. Part of the paper is centered on the role of a court precedent in shaping the US immigration laws. The author outlines most essential aspects of recent changes in the US immigration laws. The work highlights the mechanism of immigration laws as a tool for exercising the US federal policy aimed at the enhancement of this superpower as a leader at the international arena.
Key words: US immigration legislation, immigration policy, immigration law, immigration, naturalization, Immigration and Naturalization Service.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: випробуванням Звільнення каяттям дійовим поруки примиренням відбування дисципліни Зворотна громадськістю іміджу Зв’язки Зґвалтування адвокатом влади громадянами податкової реформа Соціалістичної Земельні процесуальні Земля довірою Злочин наслідками дорожнього людяності ОВС банкрутством необережність віросповідання економіки підприємницької найму мотиваційній пересування вузами підприємницьких фінансових приватної трудових Змішані вини інформації захисту винагороди безпідставного шкоди рятування загрози доручення підстави Європи Зовнішньоекономічні сліди Ідеологія Локка Імідж Імміграційне слідчого дитини міграції морського Імплементація Імунітет Інвестиційні договори самоврядування вчителя технології банкрутства губернаторства громадянства представництва Чехословаччині самоврядування моральної Польща омбудсмана підсудності піклування поруки потерпілого консулів Президента Франції Інститутпрезидентства співучасті присяжних губернатора конституційного народовладдя державної адміністрацій ідеологія криміналістики Інтелектуальна культура безпека ООН розслідування органів податкової мореплавства Інформація Іпотека вугледобувну обґрунтування ЗУНР власності трудового Кадрове державному Казна Касаційне час господарської умисних ухилення поліція слідчих приховування некласичний осудними Князівська Кодифікаційна Кодифікаційні Кодифікація Колективні заробітної Колізії Командитні Компенсації місцевого Президента фармакотерапевтична землекористування криміналістичне досудовому Компроміс Комунікативна Конкурентне Конкуренція Консолідація Конституцiйне Конституційна політичних правової юрисдикція юстиція Директорії справами державними освіту приватну творчості життя збори світогляду допомогу контроль конфлікт прав гласності рівності ініціативи Конституційний Суд громадянські делікти екологічні виконавчої міліції поділу внутрішніх парламентаризму громадянина законодавчої безпеки виконавчої стримувань особисті політичні самоврядування омбудсмана відповідальності вищих регламентація грецької міжнародних Канади юстиції військовослужбовців громадських депутатів кордону народів міста депутата меншин органів парламентарів Рахункової Києва виборчого суддів уряду ЄС правотворчому поділу політичних людини громадянина виборів національної національних норми референдуму самоврядування туризму публічної міжнаціональних Конституціоналізм Конституція України Контрабанда Контроль бюджету підприємницькою адміністрацій провадження Контрольний примус Конфіскація внутрiшнiх Конфлікти реформування реалізму управління експертизи розслідування національних політики охорони Концесійні Концесія Координація криміналістичної Кореляційні Корпоративні


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking