Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України

 

Семир’янов Дмитро Якович

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.07 – теорія управління;
адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук

Ірпінь – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної діяльності Національної академії державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Шкарупа Віктор Костянтинович,
начальник кафедри адміністративного права та адміністративної
і кримінально-процесуальної діяльності Національної академії державної податкової служби України.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Калюжний Ростислав Андрійович,
Національна академія внутрішніх справ України,
начальник кафедри теорії держави та права;

кандидат юридичних наук, доцент
Гіжевський Володимир Казимирович,
Університет економіки та права “КРОК”,
проректор.

Провідна установа: Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ

Захист відбудеться 07 квітня 2004 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.02 в Національній академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул.Садова, 53.

Автореферат розісланий 05 березня 2004 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Забарний Г.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Конституційна розбудова в Україні соціальної правової держави на ринкових засадах передбачає відповідні зміни в управлінні державою економічними процесами.
Перехід України до ринкової економіки, як не прикро, супроводжується погіршенням криміногенної ситуації у сфері оподаткування, створенням сприятливих умов для зростання рівня організованої злочинності у сфері економіки, що є одним з негативних соціальних явищ.
Зростає фінансова могутність тіньових структур, злочинними елементами постійно запроваджуються нові схеми та способи ухилення від оподаткування, “відмивання” незаконно отриманих прибутків, здійснюються різноманітні махінації з фінансовими ресурсами.
За таких умов, особливого значення набуває інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України, виявлення нових злочинних схем у сфері господарської діяльності, визначення шляхів їх руйнування та притягнення до відповідальності винних осіб, розповсюдження передового досвіду серед інших підрозділів податкової служби. Саме такі задачі покладаються сьогодні на інформаційно-аналітичні підрозділи податкової міліції.
Актуальність дослідження обумовлена новизною розглянутого напрямку, великою практичною значимістю результатів діяльності податкової міліції для вирішення державних проблем забезпечення економічної безпеки України, значним ускладненням методів інформаційно-аналітичної роботи у сфері оподаткування і відсутністю фундаментальних праць по цій проблематиці.
На сьогоднішній день не вироблено єдиного комплексного підходу до організації інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України. Відсутня методологія здійснення аналітичних досліджень у сфері протидії злочинам та іншим видам правопорушень у сфері оподаткування. Відсутнє єдине розуміння функцій, задач та принципів інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції.
Необхідність якнайшвидшого розв’язання цих задач обумовлює потребу в науковому вирішенні, розробці, систематизації та впровадженні у практику заходів з удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України.
Потребують теоретичної розробки проблеми, що стосуються інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України, визначення його правових та організаційних основ, принципів, методів та основних напрямків; кола задач і функцій інформаційно-аналітичних підрозділів, які відповідали б потребам сучасного суспільства; пошуку такої організаційної моделі структури та діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів податкової міліції, яка б, відповідала всьому комплексу вимог та задач, які покладаються на податкову міліцію України.
Питанням управління підрозділами податкової міліції та його інформаційно-аналітичного забезпечення присвячені окремі публікації, монографії, матеріали науково-практичних конференцій. Основні результати дослідження ґрунтуються на практиці роботи органів податкової служби та наукових розробках вітчизняних вчених: В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Л.К. Воронової, І.П. Голосніченка, Н.О. Гуторової, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, М.В. Гуцалюка, Г.Г. Забарного, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, М.П. Кучерявенка, П.В. Мельника, Н.Р. Нижник, П.С. Пацурківського, В.П. Пєткова, В.М. Поповича, Л.А. Савченко, В.В. Цвєткова, В.С. Цимбалюка, В.О. Шамрая, М.Я. Швеця, Ю.С. Шемшученка, В.К. Шкарупи, та ін.
Однак у цілому дослідження названої проблеми не досить повне і всебічне. Водночас, в опублікованих працях фахівців містяться досить цікаві й оригінальні ідеї і пропозиції, які стосуються інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції, що не залишилися поза увагою автора даного дослідження.
Актуальність дисертаційної роботи обумовлюється також і тією обставиною, що в даний час здійснюються заходи реформування податкової системи України, здійснюється модернізація податкової служби та пошук оптимальної структури податкових органів.
Пропозиції і висновки, які містяться в дисертації, можуть бути використані для здійснення подальших теоретичних досліджень даного напрямку, при підготовці та ухваленні законопроектів, у справі вдосконалення правозастосовчої практики правоохоронних органів і навчання студентів вузів України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Названа робота є частиною загальної теми, яку розробляють кафедри і наукові підрозділи Національної академії державної податкової служби України, тема дисертаційного дослідження затверджена її вченою радою. Крім того, цей напрямок досліджень відповідає Концепції адміністративної реформи в Україні, Комплексній програмі профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженій Указом Президента України від 25.12.2000 р. № 1376/2000 та комплексному науковому проекту “Відповідальність за податкові правопорушення” (номер державної реєстрації №0102U000477).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення основ інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції, основних напрямків його здійснення та визначення конкретних методів інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України.
Задачі дисертаційного дослідження сформульовані відповідно до поставленої мети і полягають у наступному:
- дослідити теоретичні і прикладні питання інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції;
- визначити поняття інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції;
- узагальнити зарубіжний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю, зробити аналіз можливостей щодо його застосування у вітчизняній практиці;
- дослідити діючу нормативно-правову базу інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України та розробити пропозиції щодо її вдосконалення;
- визначити принципи інформаційно-аналітичної діяльності по забезпеченню управління підрозділами податкової міліції;
- здійснити аналіз основних напрямків інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції;
- проаналізувати методи інформаційно-аналітичної діяльності податкової міліції;
- визначити роль та можливості інформаційно-аналітичної діяльності для якісного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України;
- розглянути проблеми та визначити перспективи створення інформаційної системи підрозділів податкової міліції України.
Об’єкт дослідження – це суспільні відносини, які виникають у процесі інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції.
Предметом дослідження є інформаційно-аналітична діяльність підрозділів податкової міліції.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження стали сучасні методи наукового пізнання: системний аналіз дозволив визначити проблемні питання правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції, а також розв’язати їх у межах сучасної національної правової системи (підрозділ 1.2); за допомогою цього ж методу досліджено зарубіжний досвід діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю, сформульовано висновки щодо його застосування у вітчизняній практиці (підрозділ 1.1); логіко-семантичний метод дозволив визначити окремі ключові категорії та поняття (підрозділ 1.1); метод моделювання був використаний для підготовки пропозицій щодо розробки та впровадження інформаційної системи податкової міліції (підрозділ 2.3); методи класифікації та групування використовувалися для характеристики методик інформаційного пошуку (підрозділ 2.1); за допомогою історико-правового методу досліджувались процеси становлення системи оподаткування та податкової міліції в Україні (підрозділ 1.1); методи статистичного аналізу, анкетування використовувалися з метою надання пропозицій та рекомендацій стосовно удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3).
Усі перераховані та інші методи використовувалися комплексно, що дозволяє зробити висновок про достовірність та наукову обґрунтованість результатів дисертаційного дослідження.
Теоретичну базу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, що стосуються теми дослідження. При написанні дисертації використовувалися чинне законодавство України та податкове законодавство інших держав. Нормативна база дослідження в певній мірі носить міжгалузевий характер та включає норми права: адміністративного, податкового, фінансового та інформаційного.
У процесі дослідження теми була вивчена правозастосовча діяльність різних правоохоронних органів у сфері економіки, проведено вибіркове опитування співробітників податкової міліції України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в ньому вперше проведено спеціальне комплексне дослідження питань інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України, здійснено поглиблений аналіз основних напрямків та методів інформаційно-аналітичної діяльності. Наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей, тенденцій розвитку та шляхів удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України. В результаті дисертаційного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем:
- уперше: проведено комплексний аналіз проблеми та визначено поняття інформаційно-аналітичного забезпечення управління в підрозділах податкової міліції;
- досліджено та узагальнено на теоретичному та емпіричному рівнях принципи, методи та основні напрямки інформаційно-аналітичної діяльності в підрозділах податкової міліції України;
- запропонована методика прогнозування криміногенної обстановки у сфері оподаткування та розвитку проблеми в залежності від прийнятих управлінських рішень, на підставі ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення;
- сформульовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції, а також розроблені практичні рекомендації у цьому напрямку;
- удосконалено: організаційно-правові засади сучасної системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України;
- шляхи створення та використання інформаційної системи податкової міліції;
- вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України, визначені головні критерії оцінки його ефективності;
- дістало подальшого розвитку: шляхи підвищення ефективності використання в управлінні підрозділами податкової міліції комп’ютерних методів;
- рекомендації щодо використання певних аспектів зарубіжного досвіду з метою вдосконалення протидії податковим правопорушенням;
- підхід до розробки теорії сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України як до наукової теорії у системі юридичних наук управлінсько-адміністративного спрямування.
Рекомендації щодо удосконалення законодавства та практики його застосування, висловлені дисертантом з урахуванням одержаних висновків та узагальнення практики, мають теоретичне та практичне значення для розбудови системи податкової служби та для поліпшення правотворчої діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що дослідження розширює та поглиблює уявлення про сутність, підстави, зміст і процедури інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України.
Основні положення дослідження використовуються у навчальному процесі на факультеті податкової міліції Національної академії ДПС України при викладанні навчальних дисциплін “Адміністративне право”, “Адміністративна діяльність ДПС”, „Теорія управління підрозділами податкової міліції” (Акт від 15.01.2004 р., затверджений проректором з навчальної роботи Національної академії ДПС України). Результати дисертаційної роботи можуть бути реалізовані при підготовці навчальних посібників, практикумів, планів семінарських і практичних занять із студентами та курсантами з адміністративного, податкового, фінансового та інформаційного права, у розробці і проведенні відповідних спецкурсів. На підставі дисертаційного дослідження підготовлені аналітичні огляди ситуацій в окремих сферах підприємницької діяльності та пропозиції і методичні рекомендації щодо викриття, припинення й попередження порушень податкового законодавства, які використовуються в практичній діяльності підрозділами податкової міліції Дніпропетровської області (Акт від 23.02.2004 р., затверджений заступником голови ДПА у Дніпропетровській області).
Результати дослідження можуть бути використані в правотворчій діяльності при підготовці нормативних актів із питань податкової діяльності, а також для удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України.
Особистий внесок здобувача. Автором проведено наукове дослідження з питань інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції особисто. Усі сформульовані в ньому положення та висновки обґрунтовані на підставі особистих досліджень та аналізу діючого законодавства і практики правоохоронної діяльності у сфері оподаткування.
З восьми праць дві опубліковано у співавторстві. Ідеї і розробки, що належать А.Роздайбіді та О.Задорожньому, у співавторстві з якими є наукові праці, у дисертації не використовувалися.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були обговорені на засіданнях кафедри адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної діяльності Національної академії ДПС України, а також на засіданнях вченої ради Національної академії ДПС України. Основні положення дисертаційного дослідження були оприлюднені на семи науково-практичних конференціях: ІІ міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (Ірпінь, травень 2001), науково-практичній конференції “Юридична освіта і правоохоронна діяльність: перспективи нового тисячоліття” (Дніпропетровськ, травень 2001), науково-практичній конференції “Митна політика України на сучасному етапі (Дніпропетровськ, листопад 2001)”, науково-практичній конференції “Бюджетно-податкова політика в Україні” (проблеми та перспективи розвитку) (Ірпінь, грудень 2001), ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (Ірпінь, травень 2002), ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону” (Дніпропетровськ, листопад 2002), науково-практичній конференції “Розвиток податкових відносин та модернізація податкової служби України” (Ірпінь, грудень 2002).
Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладено у восьми статтях, чотири з яких опубліковано у фахових наукових виданнях.
Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 197 сторінок, список використаних джерел складається із 184 найменувань. Обсяг основного тексту роботи – 178 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертаційного дослідження обґрунтовується актуальність обраної теми в сучасних умовах; визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Національної академії державної податкової служби України; висвітлюється ступінь її наукової розробленості; формулюються мета і завдання дослідження, його об’єкт, предмет та методи дослідження; визначається наукова новизна одержаних результатів, розкривається їх практичне значення; висвітлюється особистий внесок здобувача та вказуються форми апробації результатів дисертаційної роботи.
Розділ перший “Основи інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції” складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 1.1. “Поняття і сутність інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції”, на основі аналізу понять інформації, інформаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення, а також з урахуванням того, що ефективне управління можливе лише на основі знань про властивості керованих об’єктів та явищ і відносини між ними, робиться висновок, що інформаційно-аналітичне забезпечення є поняттям більш ширшим та передбачає забезпечення системи управління, крім інформації, ще й знаннями, необхідними для виконання усіх функцій та завдань управління.
В роботі доводиться, що коли мова йде про сфери діяльності, об'єктами чи суб'єктами якої є великі (складні) системи, інформаційно-аналітична робота, в інтересах успішного вирішення поставлених задач, повинна бути виділена в самостійний вид діяльності і спрямована на якісне забезпечення управління даною сферою. Це необхідно у зв'язку з різко зростаючим обсягом одержуваної й оброблюваної інформації, складним взаємозв'язком і взаємозалежністю між елементами системи і великою кількістю користувачів інформації, зацікавлених у різних її аспектах, формах систематизації й аналізу.
Узагальнення досвіду інформаційно-аналітичного забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю США та Німеччини свідчить про необхідність створення єдиного координаційного інформаційно-аналітичного центру та забезпечення його системою обміну інформації правоохоронних та інших державних органів.
Проведений у дисертації аналіз становлення податкової міліції України, паралельно з аналізом криміногенної обстановки, економічних перетворень та змін у законодавстві нашої держави, дозволив дійти висновку, що виявлення правопорушень у сфері оподаткування здійснюється в умовах дуже складних та невизначених. У такій ситуації ефективне управління підрозділами податкової міліції можливе лише за умови якісного інформаційно-аналітичного забезпечення.
Інформаційно-аналітичну роботу автор розглядає як важливу допоміжну діяльність (відносно управлінської діяльності), що забезпечує стадії визначення проблем системи управління та їх аналіз; підготовки та прийняття управлінського рішення; контролю за його виконанням та оцінки ефективності.
На основі дослідження ознак та задач інформаційно-аналітичної діяльності, автор пропонує визначення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України як функціонально та структурно виділеної спеціально організованої діяльності податкової міліції, що передбачає збір, накопичення й обробку даних; пошук, аналіз й узагальнення інформації; отримання спеціальних знань, та спрямована на якісне забезпечення управлінської діяльності на різних рівнях в структурі податкової міліції.
Дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції дозволило дійти висновків, що інформаційно-аналітична робота в підрозділах податкової міліції являє собою принципово нову для України сферу діяльності. Специфіка предмету такої роботи полягає в тому, що він знаходиться на стику фіскальної, правоохоронної, фінансово-економічної та інформаційної діяльності. Кінцевою метою інформаційно-аналітичної роботи в будь-якій сфері діяльності є підготовка й обґрунтування варіантів рішень на різних рівнях управлінської структури.
У підрозділі 1.2. “Організаційно-правові основи інформаційно-аналітичної діяльності в системі управління підрозділами податкової міліції” аналізуються відповідність організаційно-правових основ інформаційно-аналітичного забезпечення управління в підрозділах податкової міліції сучасним вимогам, обумовленим економічною ситуацією в країні та криміногенною обстановкою у сфері оподаткування. Доводиться необхідність та вказуються основні шляхи і способи реформування цих основ.
Проведений аналіз законодавства та стану інформаційно-аналітичного забезпечення податкової міліції свідчить про необхідність правового регулювання процедур та порядку надання інформації підрозділам податкової міліції.
На підставі аналізу відповідних нормативних засад діяльності пропонується законодавчо закріпити обов’язок підприємств, установ, організацій, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки та ін. фінансово-кредитні установи, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності надавати підрозділам податкової міліції інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків. Враховуючи положення нормативно-правових актів, прийнятих останнім часом в Україні, автор пропонує розширене тлумачення інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, у зв’язку з введенням в дію непрямих методів визначення податкових зобов’язань платників податків.
Автором запропоновано перелік інформації, яка повинна надаватися підрозділам податкової міліції на постійній основі. Сформульовано пропозиції щодо посилення адміністративної відповідальності за ненадання або несвоєчасне надання відповідної інформації.
Розроблені пропозиції про внесення змін до Закону України „Про нотаріат”, „Про державну податкову службу в Україні”, „Про банки і банківську діяльність” щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності в підрозділах податкової міліції.
У дисертації робиться висновок, що нормативно-правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції повинно створити умови для:
- безперешкодного отримання співробітниками інформаційно-аналітичних підрозділів податкової міліції інформації, необхідної для проведення аналітичних досліджень, спрямованих на вироблення ефективних управлінських рішень та визначення проблем і методів протидії податковим правопорушенням;
- ефективного функціонування інформаційних обліків, забезпечення їхньої повноти, вірогідності, актуальності, комплексності та системності;
- створення багатоцільових інформаційно-аналітичних підсистем для забезпечення управління підрозділами податкової міліції;
- впровадження новітніх методів у сучасне інформаційно-аналітичне забезпечення управління в підрозділах податкової міліції.
У підрозділі 1.3. “Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції” досліджуються загальні принципи управління та інформаційно-аналітичної діяльності по його забезпеченню в підрозділах податкової міліції.
Проведені автором дисертації дослідження виявили, що принципи управління забезпечують упорядкованість відносин між елементами системи управління підрозділами податкової міліції та визначають ступінь їх організованості. Більшість принципів управління є загальними і для принципів інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції, тому у роботі вони розглядаються саме з цієї позиції.
В якості основних принципів організації інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції автор виділяє принципи ініціативності і цілеспрямованості, що передбачають виявлення конкретних проблем діяльності підрозділів податкової міліції, розробку й обґрунтування варіантів їх вирішення для досягнення поставлених цілей. Зазначені принципи спрямовані на впровадження проблемно-цільового підходу в діяльності податкової міліції.
Іншим важливим принципом організації інформаційно-аналітичної діяльності названо системність, що передбачає комплексний аналіз конкретних проблем з урахуванням їх місця, ролі і взаємозв'язків у загальній структурі забезпечення дотримання податкового законодавства, правопорядку й економічної безпеки держави. Обов'язковими ознаками системності є: структурованість інформаційно-аналітичної діяльності, взаємозв'язок складових її частин, підпорядкованість організації інформаційно-аналітичної діяльності визначеним цілям.
Автор підкреслює, що одним із принципів, що забезпечують обґрунтованість і вірогідність аналітичних оцінок, є принцип альтернативності, який передбачає наявність декількох різних суджень і точок зору аналітиків з одного питання.
Серед основних принципів інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції названо також принципи відповідності та незалежності.
Значну увагу приділено визначенню вимог до результатів інформаційно-аналітичної діяльності. Детально розглянуті основні з них: актуальність, новизна, важливість, достовірність, об’єктивність, однозначність, повнота, релевантність та інші.
Другий розділ “Основні напрямки інформаційно-аналітичної діяльності (управлінський аспект)” складається з трьох підрозділів, у яких розглядаються три основних взаємозалежних напрямки інформаційно-аналітичної діяльності у підрозділах податкової міліції.
Підрозділ 2.1. “Інформаційно-аналітичне забезпечення управління оперативно-службовою діяльністю” присвячено питанням вдосконалення управління в підрозділах податкової міліції на основі використання можливостей інформаційно-аналітичної роботи.
Зазначено, що в основу інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції закладений системний принцип циклічно замкнутої підготовки рішень на всіх основних стадіях оперативно-розшукової, документально-перевірочної і кримінально-процесуальної діяльності податкової міліції.
На основі аналізу особливостей управління оперативно-службовою діяльністю податкової міліції доводиться необхідність його інформаційно-аналітичного забезпечення, основними задачами якого є визначення проблем системи управління, аналіз їх нормативно-правового підґрунтя, визначення шляхів вирішення проблеми, підготовка та контроль виконання управлінських рішень, оцінка їх ефективності.
Запропоновано структуру організації інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності податкової міліції, схематично викладено основні її етапи.
На основі проведеного дослідження доводиться необхідність використання аналітичних методів комп’ютерного пошуку. Проведено аналіз можливостей та шляхів використання комп’ютерних методів для виявлення оперативно-значущих ситуацій й прийняття управлінських рішень.
Особливу увагу приділено методикам інформаційного пошуку на основі зіставлення великих масивів інформації про об’єкти податкових перевірок і розпізнавання ознак правопорушень у сфері оподаткування.
Підрозділ 2.2. “Інформування органів державної влади про результати, проблеми і методи протидії податковим правопорушенням” присвячено організації роботи по виявленню проблем і методів протидії податковим правопорушенням; виробленню пропозицій, спрямованих на підготовку і прийняття відповідних рішень органами виконавчої і законодавчої влади.
Аналіз специфіки інформаційно-аналітичної діяльності податкової міліції свідчить про те, що визначення проблем та дослідження їх нормативно-правового регулювання є початковим і найважливішим етапом такої діяльності, що дозволяє досягти ефективного виконання завдань інформування органів державної влади й, відповідно, підвищення ефективності управління даною сферою діяльності.
Автор вказує, що вирішення однієї з основних задач податкової служби України - внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства, передбачає високий рівень узагальнення й аналізу інформації, одержуваної в ході здійснення усіх видів діяльності податкової міліції на різних рівнях.
На підставі аналізу форм інформування органів державної влади визначено, що інформаційно-аналітична робота з розглянутого напрямку повинна здійснюватися комплексно із проведенням наступних проблемно-цільових досліджень:
- виявлення й оцінка загроз економічній безпеці в податковій і бюджетній сфері;
- моделювання і прогнозна оцінка впливу на криміногенну обстановку реалізації підготовлених чи прийнятих державними органами рішень у сфері оподаткування;
- виявлення основних факторів, що визначають оперативну обстановку у сфері оподаткування;
- виявлення основних тенденцій розвитку злочинності у сфері оподаткування і її взаємозв'язків з іншими видами злочинів;
- виявлення характерних способів і схем здійснення податкових правопорушень;
- вироблення рекомендацій щодо попередження податкових правопорушень;
- виявлення найбільш криміногенних зон у галузях і видах діяльності;
- вивчення факторів і механізмів утворення тіньової економіки й оцінка її обсягів;
- вивчення каналів і способів приховування об'єктів оподаткування в процесі зовнішньоекономічної діяльності і вироблення рекомендацій з повернення прихованих коштів;
- дослідження соціально-економічних наслідків порушень податкового законодавства й ін.
Аналіз розглянутого напрямку інформаційно-аналітичної діяльності зумовлює необхідність законодавчого закріплення завдання податкової міліції інформувати органи державної влади про результати, проблеми і методи протидії податковим правопорушенням, вносити у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства.
У роботі зроблено висновок, що вирішення таких складних і відповідальних задач вимагає організації систематичного збору, накопичення й обробки великого обсягу інформації про оперативну обстановку у сфері оподаткування в різних регіонах України, а також застосування спеціальних методів та засобів аналізу інформації і наявності висококваліфікованих й досвідчених аналітиків.
У підрозділі 2.3. “Розробка, впровадження й експлуатація інформаційної системи підрозділів податкової міліції” обґрунтовується доцільність створення інформаційної системи податкової міліції, як окремого додатку вже існуючої інформаційно-пошукової системи з додатковими аналітичними можливостями, джерелами інформації та обмеженим доступом. Розглядаються її основні задачі та організаційно-функціональна структура, організація формування інформаційних ресурсів і обслуговування її користувачів, а також питання інформаційної безпеки цієї системи.
Особлива увага звертається на те, що створення інформаційної системи податкової міліції не тільки не вимагатиме додаткового персоналу, але і розвантажить оперативний склад від невластивих їм функцій.
На основі аналізу сучасного інформаційного забезпечення податкової міліції, автор дійшов висновку, що для будь-якої форми діяльності в державній сфері необхідне створення інформаційного базису у поєднанні з інформаційно-аналітичним забезпеченням заходів по досягненню внутрішніх і зовнішніх цілей функціонування держави.
Шляхи побудови, впровадження і розвитку інформаційної системи податкової міліції розглядаються на основі визначення змісту необхідної інформації, розробки і застосування інформаційних технологій, методів і процедур інтелектуальної обробки даних, підтримки і розвитку баз даних.
З метою ефективного впровадження та експлуатації інформаційної системи податкової міліції, автор пропонує ухвалити державну програму інформатизації та інформаційного забезпечення правоохоронних органів, на їх основі розробити відомчі програми інформатизації.
У третьому розділі “Шляхи застосування методів інформаційно-аналітичної діяльності у забезпеченні управління підрозділами податкової міліції” автор обґрунтовує необхідність застосування певних методів інформаційно-аналітичної роботи для підвищення ефективності управлінської діяльності, наводить їх характеристику та приклади практичного застосування податковою міліцією, визначає шляхи удосконалення застосування цих методів.
У підрозділі 3.1. “Застосування методів пізнання у забезпеченні управлінської діяльності” автор обґрунтовує позицію, що методи пізнання складають підґрунтя складної конструкції інструментарію інформаційно-аналітичної діяльності, досліджуючи основні з них: аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, абстракцію й аналогію.
Розглядаючи процедури аналізу як органічну складову частину й першу стадію інформаційно-аналітичної діяльності, автор виділяє декілька видів аналітичних процедур: процедури декомпозиції (за допомогою яких ціле поділяється на частини, а також установлюються відносини між ними), процедури розгляду досліджуваного предмету як представника деякого класу предметів (дозволяє переносити знання, отримані при вивченні одних предметів на інші), процедури аналізу загальних властивостей предметів і відносин між ними (розуміння предметів і явищ зводиться до більш загальних, простих), процедури класифікації (дозволяють досліджувати внутрішню структуру великої кількості досліджуваних предметів).
Основною процедурою синтезу названо операцію агрегування (об’єднання декількох елементів у єдине ціле). При цьому властивість емерджентності є системоутворюючим фактором.
У роботі наведено приклади застосування названих процедур, а також методів індукції і дедукції, абстракції й аналогії у практичній діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів податкової міліції. Викладено шляхи вдосконалення їх застосування.
Підрозділ 3.2. “Застосування прикладних методів інформаційно-аналітичної діяльності” присвячено дослідженню основних методів, які повинні використовуватися під час організації інформаційно-аналітичної діяльності: моделювання, системного аналізу, інтеграції інформації, розпізнавання та прогнозування.
В залежності від цільового призначення автор виділяє моделі, призначені для встановлення схем ухилення від сплати податків, інформаційного пошуку суб’єктів податкових правопорушень, а також моделі, орієнтовані на оцінку і прогнозування елементів криміногенної обстановки у сфері оподаткування.
При розгляді системного аналізу досліджуються основні його етапи: формулювання проблеми, конструювання цілей і альтернатив, критеріїв їх оцінки, а також процедури прийняття рішень.
Автор доводить, що ефективність використання в інформаційно-аналітичній роботі методології системного аналізу буде значно вищою із застосуванням спеціальних методів інтеграції інформації. Так, метод пов’язаних інформаційних структур забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку досліджень складно організованих економічних і кримінальних структур і дозволяє одержувати якісно нову інформацію, необхідну для прийняття оперативних і стратегічних рішень.
У дисертації зазначається, що використання методу розпізнавання дозволяє формувати моделі опису типових ситуацій з приховування об’єктів оподаткування й організовувати інформаційний пошук потенційних порушників комп’ютерними методами.
Прогнозування розглядається як найважливіша й одна з найскладніших задач інформаційно-аналітичної діяльності, що потребує використання також методології системного аналізу і методів моделювання об’єкту прогностики. На основі прогнозу розвитку подій та обстановки приймаються найважливіші управлінські рішення, здійснюється розстановка сил та засобів для досягнення поставленої мети.

ВИСНОВКИ

В результаті дослідження актуальних проблем нормативно-правового регулювання інформаційно-аналітичної діяльності по забезпеченню управління підрозділами податкової міліції, пізнання її основ, принципів та методів здійснення, основних напрямків удосконалення, аналізу теоретичних і практичних аспектів ефективності управлінської діяльності автором сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України:
1. Інформаційно-аналітична робота, як сфера діяльності, об’єктами та суб’єктами якої є великі (складні) системи, в інтересах успішного вирішення поставлених задач, повинна бути виділена в самостійний вид діяльності і спрямована на якісне забезпечення управління даною сферою діяльності.
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції являє собою функціонально та структурно виділену спеціально організовану діяльність податкової міліції, що передбачає збір, накопичення й обробку даних; пошук, аналіз й узагальнення інформації; отримання спеціальних знань, та спрямована на якісне забезпечення управлінської діяльності на різних рівнях в структурі податкової міліції.
3. Нормативно-правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції повинно бути вдосконалене в напрямку створення умов, які повинні забезпечити:
- безперешкодне отримання співробітниками інформаційно-аналітичних підрозділів податкової міліції інформації, необхідної для проведення аналітичних досліджень, спрямованих на вироблення ефективних управлінських рішень;
- ефективне функціонування інформаційних обліків, забезпечення їхньої повноти, вірогідності, актуальності, комплексності та системності;
- створення багатоцільових інформаційно-аналітичних підсистем для забезпечення управління підрозділами податкової міліції;
- впровадження новітніх методів у сучасне інформаційно-аналітичне забезпечення управління в підрозділах податкової міліції.
4. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції повинне здійснюватися на основі загальних принципів управління, а також принципів ініціативності і цілеспрямованості, системності, альтернативності, відповідності, незалежності та ін.
5. Основними вимогами до результатів інформаційно-аналітичної діяльності є: актуальність, новизна, важливість, достовірність, об’єктивність, однозначність, повнота, релевантність та інші.
6. Однією з головних задач інформаційно-аналітичної діяльності в підрозділах податкової міліції повинно бути інформування органів державної влади про результати, проблеми і методи протидії податковим правопорушенням, що передбачає проведення наступних проблемно-цільових досліджень:
- виявлення й оцінка загроз економічній безпеці в податковій і бюджетній сфері;
- моделювання і прогнозна оцінка впливу на криміногенну обстановку реалізації підготовлених чи прийнятих державними органами рішень у сфері оподаткування;
- виявлення основних факторів, що визначають оперативну обстановку у сфері оподаткування;
- виявлення основних тенденцій розвитку злочинності у сфері оподаткування і її взаємозв'язків з іншими видами злочинів;
- виявлення характерних способів і схем здійснення податкових правопорушень;
- вироблення рекомендацій щодо попередження податкових правопорушень;
- виявлення найбільш криміногенних зон у галузях і видах діяльності;
- вивчення факторів і механізмів утворення тіньової економіки й оцінка її обсягів;
- вивчення каналів і способів приховування об'єктів оподаткування в процесі зовнішньоекономічної діяльності і вироблення рекомендацій з повернення прихованих коштів;
- дослідження соціально-економічних наслідків порушень податкового законодавства й ін.
7. Підґрунтя складної конструкції інструментарію інформаційно-аналітичної діяльності складають методи пізнання: аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстракція й аналогія.
8. Прикладними методами інформаційно-аналітичної діяльності податкової міліції є методи моделювання, системного аналізу, інтеграції інформації, розпізнавання та прогнозування.
9. Проведений у дисертації аналіз становлення податкової міліції України, паралельно з аналізом криміногенної обстановки, економічних перетворень та змін у законодавстві нашої держави, дозволив дійти висновку, що виявлення податкових правопорушень і злочинів здійснюється в умовах дуже складних та невизначених. У такій ситуації ефективне управління підрозділами податкової міліції можливе лише за умови якісного інформаційно-аналітичного забезпечення.
10. На базі проведеного дослідження дисертантом підготовлено Методичні рекомендації щодо проведення інформаційно-аналітичних досліджень оперативнозначущих ситуацій у сфері оподаткування, які використовуються у правоохоронній діяльності управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.
11. З метою вдосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції пропонується:
- у проекті Податкового кодексу України закріпити обов’язок керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, надавати підрозділам податкової міліції інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків; визначити перелік інформації, яка повинна надаватися на постійній основі, її обсяг, періодичність та порядок надання;
- посилити адміністративну відповідальність за невиконання обов’язку щодо надання органам державної податкової служби інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, доповнивши абз.2 п.11 ст.11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" нормою наступного змісту:
"Ненадання документів, або іншої інформації за письмовою вимогою органів державної податкової служби, а так само – несвоєчасне їх надання (з порушенням строків визначених законодавством) чи надання не в повному обсязі, - тягне за собою накладення штрафу на винних осіб від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне вчинення зазначених дій протягом року, - тягне за собою накладення штрафу на винних осіб від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо вказані дії вчинені банківською установою, - від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відкликання ліцензій на здійснення банківських операцій";
- п.4 ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” доповнити реченням наступного змісту: „а також повну інформацію (із зазначенням реквізитів контрагентів) стосовно операцій юридичної особи, відносно якої винесено рішення суду про скасування державної реєстрації у зв’язку з реєстрацією такої особи на підставну особу чи на підставі загублених документів; інформацію щодо осіб, які відкривали та користувалися її розрахунковими рахунками”;
- абз.2 ст.8 Закону України „Про нотаріат” доповнити реченням наступного змісту: „а також органам податкової служби щодо засвідчення фактів волевиявлення громадян стосовно передачі та придбання прав власників приватних підприємств, або часток в статутних фондах господарських товариств (у триденний термін з дня вчинення таких нотаріальних дій).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ

1. Семир’янов Д.Я. Аналітична робота в органах державної податкової служби України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк: ДІВС, 2003. – №1. – С.44-52.
2. Семир’янов Д. Міжнародне співробітництво органів податкової міліції України у боротьбі з податковими правопорушеннями // Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. – Ірпінь, 2003. – №1(12). – С.219-226.
3. Семир’янов Д.Я. Щодо вдосконалення інформаційного забезпечення управління контролюючими органами у сфері оподаткування (характеристики та вимоги до інформації) // Митна справа. – Одеса, 2004. - №1. – С.82-87.
4. Роздайбіда А., Задорожній О., Семир’янов Д. Проблеми попередження правопорушень в сфері інтелектуальної власності // Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – №2(12). – С.191–197.
5. Роздайбіда А.В., Семир’янов Д.Я. Правовий захист науково-технічної інформації: ситуація і проблеми // Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (травень 2001 р.). – Ірпінь, 2001. – С.533–536.
6. Семир’янов Д.Я. Роль оперативно-аналітичних підрозділів податкової служби у боротьбі з податковими правопорушеннями // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України “Нове кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство та завдання юридичної підготовки кадрів ОВС України”. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002. – ч.2. – С.45-48.
7. Семир’янов Д.Я. Ефективне управління правоохоронними органами як одна з умов нормального розвитку регіону // Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.96–97.
8. Семир’янов Д.Я. Захист інформації з обмеженим доступом в органах податкової міліції // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці. Тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, травень 2003 р.) – Ірпінь, 2003. – С.655–657.

АНОТАЦІЯ

Семир’янов Д.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004.
Дисертацію присвячено аналізу сутності та змісту інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України. На основі аналізу понять “інформація” та “інформаційне забезпечення”, дається визначення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції.
В роботі здійснюється аналіз організаційно-правових основ інформаційно-аналітичного забезпечення управління в підрозділах податкової міліції та їх відповідності сучасним вимогам, обумовленим економічною ситуацією в країні та криміногенною обстановкою у сфері оподаткування. Вказується на необхідність реформування цих основ та пропонуються шляхи і способи такого реформування.
Детально розглядаються основні напрямки інформаційно-аналітичної діяльності в підрозділах податкової міліції.
Значну увагу приділено дослідженню методів інформаційно-аналітичної діяльності по забезпеченню управління підрозділами податкової міліції, наведено їх характеристику і приклади застосування в практичній діяльності податкової міліції.
Сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України.
Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, інформаційно-аналітична діяльність, управління, принципи, методи, податкова міліція, інформаційна система.

АННОТАЦИЯ

Семирьянов Д.Я. Информационно-аналитическое обеспечение управления подразделениями налоговой милиции Украины. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2004.
Диссертация посвящена анализу сущности и содержания информационно-аналитического обеспечения управления подразделениями налоговой милиции Украины. В роботе проведено комплексный анализ проблем информационно-аналитического обеспечения управления в подразделениях налоговой милиции, осуществлен подход к разработке теории информационно-аналитического обеспечения управления подразделениями налоговой милиции, как к научной теории в системе юридических наук управленческо-административного направления.
На основе анализа понятий “информация” и “информационное обеспечение”, дается определение информационно-аналитического обеспечения управления подразделениями налоговой милиции.
Обосновывается позиция, что информационно-аналитическое обеспечение является понятием более широким, чем информационное обеспечение и предусматривает обеспечение системы управления кроме информации, еще и знаниями, необходимыми для выполнения функций и задач управления. Определены требования к информационно-аналитическому обеспечению управления подразделениями налоговой милиции и критерии оценки его результатов.
В работе осуществляется анализ организационно-правовых основ информационно-аналитического обеспечения управления в подразделениях налоговой милиции и их соответствия современным требованиям, обусловленным экономической ситуацией в стране и криминогенной обстановкой в сфере налогообложения. Доказывается необходимость реформирования этих основ, указываются пути и способы такого реформирования.
Детально рассматриваются основные направления информационно-аналитической роботы в подразделениях налоговой милиции: информационно-аналитическое обеспечение оперативно-служебной деятельности, информирование органов государственной власти о проблемах противодействия налоговой преступности, подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство; разработка, внедрение и эксплуатация информационной системы подразделений налоговой милиции.
Значительное внимание уделено рассмотрению методов информационно-аналитической работы по обеспечению управления подразделениями налоговой милиции, приведено их характеристику и примеры применения в практической деятельности налоговой милиции.
Сформулировано ряд выводов, предложений и рекомендаций, направленных на усовершенствование информационно-аналитического обеспечения управления подразделениями налоговой милиции Украины.
Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, информационно-аналитическая работа, управление, принципы, методы, налоговая милиция, информационная система.

ANNOTATION

Semiryanov D.Ya. Informative and analytic providing of Tax Militia of Ukraine subdivisions management. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences by speciality 12.00.07 – management theory; administrative law and process; financial law; informative law. – National academy of state tax service of Ukraine – Irpin’, 2004.
The thesis deals with the analysis of essence and contents of informative and analytic providing of management by subdivisions of Tax Militia of Ukraine. In the work the notions of “information” and “informative providing” are analysed, and on the basis of them it is given the determination of the informative and analytic providing of management by subdivisions of Tax Militia.
It also contains the analysis of organizational and legal bases of the informative and analytic providing of management in subdivisions of Tax Militia and their suitability to modern requirements, stipulated by an economic situation in the country and criminology situation in the field of taxation is carried out. The reformation necessity of these bases is proved and basic ways and methods of such reformation are specified.
The basic directions of informative and analytic work in the subdivisions of Tax Militia are considered in detail.
Considerable attention is paid to consideration of methods of informative and analytic work on management providing by subdivisions of Tax Militia, their short description and examples of application in practical activity of Tax Militia.
The proper conclusions, suggestions and recommendations are formed directed to improvement of normative and legal bases of informative and analytic work of Tax Militia,
Keywords: information, informative providing, informative and analytic work, management, principles, methods, tax militia, informative system.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: випробуванням Звільнення каяттям дійовим поруки примиренням відбування дисципліни Зворотна громадськістю іміджу Зв’язки Зґвалтування адвокатом влади громадянами податкової реформа Соціалістичної Земельні процесуальні Земля довірою Злочин наслідками дорожнього людяності ОВС банкрутством необережність віросповідання економіки підприємницької найму мотиваційній пересування вузами підприємницьких фінансових приватної трудових Змішані вини інформації захисту винагороди безпідставного шкоди рятування загрози доручення підстави Європи Зовнішньоекономічні сліди Ідеологія Локка Імідж Імміграційне слідчого дитини міграції морського Імплементація Імунітет Інвестиційні договори самоврядування вчителя технології банкрутства губернаторства громадянства представництва Чехословаччині самоврядування моральної Польща омбудсмана підсудності піклування поруки потерпілого консулів Президента Франції Інститутпрезидентства співучасті присяжних губернатора конституційного народовладдя державної адміністрацій ідеологія криміналістики Інтелектуальна культура безпека ООН розслідування органів податкової мореплавства Інформація Іпотека вугледобувну обґрунтування ЗУНР власності трудового Кадрове державному Казна Касаційне час господарської умисних ухилення поліція слідчих приховування некласичний осудними Князівська Кодифікаційна Кодифікаційні Кодифікація Колективні заробітної Колізії Командитні Компенсації місцевого Президента фармакотерапевтична землекористування криміналістичне досудовому Компроміс Комунікативна Конкурентне Конкуренція Консолідація Конституцiйне Конституційна політичних правової юрисдикція юстиція Директорії справами державними освіту приватну творчості життя збори світогляду допомогу контроль конфлікт прав гласності рівності ініціативи Конституційний Суд громадянські делікти екологічні виконавчої міліції поділу внутрішніх парламентаризму громадянина законодавчої безпеки виконавчої стримувань особисті політичні самоврядування омбудсмана відповідальності вищих регламентація грецької міжнародних Канади юстиції військовослужбовців громадських депутатів кордону народів міста депутата меншин органів парламентарів Рахункової Києва виборчого суддів уряду ЄС правотворчому поділу політичних людини громадянина виборів національної національних норми референдуму самоврядування туризму публічної міжнаціональних Конституціоналізм Конституція України Контрабанда Контроль бюджету підприємницькою адміністрацій провадження Контрольний примус Конфіскація внутрiшнiх Конфлікти реформування реалізму управління експертизи розслідування національних політики охорони Концесійні Концесія Координація криміналістичної Кореляційні Корпоративні


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking