Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Конституційна юстиція Сполучених Штатів Америки

 

ЧЕРНЯК ЄВГЕНІЯ ВАЛЕРІЇВНА

КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Спеціальність 12.00.02 – конституційне право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Київ - 2005Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Науковий керівник:кандидат юридичних наук, доцент
ГОРОДЕЦЬКИЙ Олександр Васильович,
доцент кафедри конституційного та адміністративного
права Київського національного університету імені
Тараса Шевченка

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
ПОГОРІЛКО Віктор Федорович,
заступник директора Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

кандидат юридичних наук
САВЕНКО Микола Дмитрович,
суддя Конституційного Суду України

Провідна установа: Київський національний економічний університет

 

Захист відбудеться “17” лютого 2005 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 60).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий “12” січня 2005 року

 

 

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ШУКЛІНА Н.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Процес постійного розвитку науки конституційного права, яка не може обмежуватись рамками вітчизняної правової системи, зумовлює необхідність теоретичного осмислення сутності, розвитку та механізму функціонування інститутів конституційного права в державах із розвинутими засадами конституційної державності. В умовах динамічного розвитку теоретичного потенціалу науки конституційного права, конституційного законодавства, всієї правової системи України, зміни ціннісних орієнтацій у правотворчості цілком закономірним є вивчення конституційного досвіду не лише держав системи континентального права, але й держав системи загального права.
Для правового дослідження, пов’язаного з вивченням досвіду зарубіжних країн з певної правової проблематики, завжди є актуальним питання щодо критеріїв вибору держав, які стануть предметом дослідження. Як правило, у дослідженнях, присвячених порівняльно-правовому аналізу вітчизняного конституційного правосуддя та конституційного правосуддя інших держав, вибір держав, досвід яких був предметом дослідження, визначався з огляду на належність таких держав до тієї ж моделі конституційного правосуддя, що і вітчизняне. Однак не менш важливим є досвід держав, у яких конституційне правосуддя апробовано у часі, реалізується стабільно і ефективно. Корисним з цієї точки зору може стати досвід Сполучених Штатів Америки (далі США) – держави, в якій інститут конституційної юстиції функціонує більше, ніж 200 років.
У правотворчому процесі та при визначенні пріоритетних шляхів розвитку інституту конституційної юстиції в Україні може бути використано досвід США з питань, пов’язаних з врегулюванням суспільних відносин за допомогою інституту конституційної юстиції. Це, зокрема, такі питання, як статус суддів, процес тлумачення Конституції, захист основних прав і свобод громадян, доцільність надання Конституційному Суду України правотворчих повноважень, їх обсяг та порядок здійснення. Це не означає, що американський конституційний досвід в усіх випадках є готовим зразком для запозичення. Механічна трансплантація іноземних правових інститутів, без врахування національних особливостей не завжди є виправданою і може призвести до шкідливих наслідків. Врахування зарубіжних правових доктрин є особливо корисним у тих випадках, коли в національному законодавстві існують суттєві прогалини у правовому регулюванні чи коли та або інша держава має намір здійснити серйозні реформи своїх державно-правових інститутів, не маючи в цьому достатнього досвіду. Певною мірою це стосується і проблем реформування судової системи України.
На сьогодні у вітчизняній науці відсутні дослідження, присвячені комплексному аналізу ролі та місця інституту конституційної юстиції у правовій

системі США. Праці радянського періоду були спрямовані переважно на виявлення негативних моментів у діяльності американських судів та стосувалися, як правило, лише окремих аспектів функціонування судового конституційного контролю в США: історичного, дослідження питань діяльності Верховного суду США в період з кін. ХІХ до поч. ХХ ст., аналізу діяльності Верховного суду США як інституту політичної системи. Не заперечуючи наукової цінності праць радянського періоду, слід констатувати, що деякою мірою вони вже втратили свою актуальність, оскільки містили певне ідеологічне навантаження.
У пострадянський період проблеми конституційного права США почали активно досліджуватися російськими вченими. Вагомим внеском у вивчення американського досвіду конституційного розвитку є праці професора Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова А.О. Мішина, який вважається засновником так званої американістичної школи. Серед сучасних праць російських вчених, в яких розкриваються окремі аспекти інституту конституційної юстиції США, можна назвати праці І. Алєбастрової та В. Лафітського.
У вітчизняній правовій науці аналіз судового конституційного контролю в США обмежується, як правило, стислим оглядом деяких його особливостей у монографіях та підручниках О. Зайчука, І. Сліденка, С. Шевчука , В. Шишкіна та інших авторів. Отже, знання про інститут конституційної юстиції США мають обмежений характер, що обумовлює необхідність здійснення комплексного аналізу цього явища.
Вищезазначені аспекти і обумовили актуальність даної проблеми та необхідність її дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційне дослідження здійснено в рамках державної програми науково-дослідної роботи “Формування механізму реалізації та захисту прав та свобод громадян України” № 01 БФ 042-01, яка виконується на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та узгоджується з науковими планами кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексний аналіз місця та ролі судового конституційного контролю в правовій системі США, з’ясування сучасного стану та основних тенденцій розвитку інституту конституційної юстиції в США.
Мета дослідження обумовлює його завдання, які можна сформулювати наступним чином:
розкрити зміст понятійного апарату, який застосовується у науковій літературі для характеристики діяльності судів загальної юрисдикції США на чолі з Верховним судом США щодо перевірки конституційності актів органів законодавчої і виконавчої влади;

встановити особливості функціонування судового конституційного контролю в США;
дослідити зв’язок судового конституційного контролю з такими компонентами правової системи США, як принцип розподілу влад та судовий прецедент;
здійснити порівняльний аналіз прецедентних проявів у практиці Конституційного Суду України з судовими прецедентами, створеними Верховним судом США;
визначити основні тенденції практики Верховного суду США щодо тлумачення Конституції США, контролю за діяльністю органів законодавчої та виконавчої влади, а також контролю за дотриманням конституційних прав і свобод.
Об’єктом дослідження є інститут конституційної юстиції в США.
Предметом дисертаційного дослідження є теоретичні та практичні питання функціонування інституту конституційної юстиції в США: особливості виникнення судового конституційного контролю; взаємозв’язок судового конституційного контролю з концепцією розподілу державної влади та доктриною судового прецеденту в американському праві; ознаки структурних елементів конституційної юстиції США – тлумачення Конституції, контролю за діяльністю органів законодавчої та виконавчої влади, контролю за дотриманням конституційних прав і свобод.
Методологічна та теоретична основа дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи складають сучасні методи наукового пізнання, застосування яких об’єктивно обумовлено змістом поставлених завдань. Для комплексного аналізу інституту конституційної юстиції США було застосовано системно-структурний метод дослідження. Історичний метод дозволив дослідити питання, пов’язані із становленням судового конституційного контролю в США, формуванням американської доктрини про судовий конституційний контроль та впливом судової практики Верховного суду США на її розвиток. Порівняльно-правовий метод застосовувався при співставленні правотворчої практики в діяльності Верховного суду США та Конституційного Суду України, висвітленні питань про можливість визнання прецедентного характеру рішень Конституційного Суду України та врахування як позитивного, так і негативного правотворчого досвіду Верховного суду США для вдосконалення українського законодавства, а також при дослідженні ролі Верховного суду США у врегулюванні окремих питань захисту конституційних прав і свобод особи. При формулюванні визначень, аналізі позицій дослідників та змісту правових норм були використані окремі прийоми логічного методу наукового пізнання: опис, класифікація, аналіз та синтез.
Науково-теоретичною базою дослідження стали положення, підходи та ідеї, що містяться в працях вчених України, зокрема, А.З. Георгіци, В.О. Гергелійника,

О.В. Городецького, О.В. Зайчука, М.І. Козюбри, О.Л. Копиленка, М.В. Костицького, Б.В. Малишева, В.Ф. Мелащенка, О.М. Мироненка, О.Г. Мурашина, М.П. Орзіха, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, М.Д. Савенка, М.Ф. Селівона, О.Ф. Скакун, І.Д. Сліденка, П.Б. Стецюка, В.Я. Тація, М.В. Тесленко, В.П. Тихого, Ю.М. Тодики, О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала, Н.Г. Шукліної та інших, російських вчених: І.А. Алєбастрової, П.Д. Баренбойма, С.В. Боботова, І.Ю. Богдановської, А.Б. Вєнгєрова, М.В. Вітрука, В.П. Власіхіна, Б.С. Ебзєєва, Л.М. Ентіна, С.О. Єгорова, І.Ю. Жигачова, О.А. Жидкова, О.О. Кутафіна, В.І. Лафітського, М.М. Марченка, А.О. Мішина, Ф.М. Рєшетнікова, В.В. Согріна, В.Є. Чіркіна, В.М. Шумілова та інших, радянських вчених: Г.Г. Бойченко, М.М. Вопленка, К.Ф. Гуценка, В.Б. Євдокімова, О.О. Махненко, М.А. Нікіфорової, М.А. Нуделя, С.В. Філіпова, З.М. Черніловського, а також в працях американських вчених та вчених інших держав: Р. Давіда, Р. Дворкіна, Д. Каррі, Е. Кейнса, Р. Кросса, Д. Мідора, С. Уейна, Д. Уілсона, Л. Фрідмена, К. Ауербаха, А. Барака, Д. Бітті, В. Бернхема, Д. Фельмана, Л. Лангер, Д. Новака, Р. Ротунди, Л. Зейдмана, Л. Трайба.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній правовій науці комплексних досліджень функціонування судового конституційного контролю в якості компонента правової системи США. На відміну від праць радянського періоду, в яких проблема судового конституційного контролю в США досліджувалась переважно з позицій виявлення негативних явищ в його функціонуванні і розвитку, в роботі здійснено аналіз поставленої проблеми з принципово нових позицій, які і визначають наукову новизну.
Наукова новизна дисертаційного дослідження конкретизується у наступних основних положеннях, які виносяться на захист:
Визначення конституційної юстиції США як діяльності судів загальної юрисдикції США на чолі з Верховним судом США, направленої на вирішення конституційно-правових питань шляхом здійснення конституційного контролю, який має універсальний та відносний характер (рішення суду є обов’язковим лише для сторін конкретної судової справи), залежить від факту правозастосування відповідних норм права, включає перевірку конституційності актів органів законодавчої і виконавчої влади, контроль за дотриманням конституційних прав і свобод, а також контроль за здійсненням правосуддя.
Вироблено рекомендації щодо змісту термінології, яка використовується у вітчизняній правовій науці при перекладі американського словосполучення “judicial review”, під яким в США розуміють діяльність судових органів США, пов’язану з перевіркою конституційності правових актів органів державної влади як на федеральному рівні, так і на рівні штатів: 1) враховуючи, що термін “нагляд” передбачає наявність постійної системи спостереження, більш доцільно при перекладі вищезазначеного словосполучення вживати поняття “судовий

конституційний контроль”; 2) оскільки не в кожній судовій справі, яка переглядається судами США, ставиться питання про конституційність певного акта чи дії, недоцільно перекладати цей термін як “судовий перегляд”.
Рішення Конституційного Суду України, якими скасовуються правові акти (або їх окремі положення) на підставі їх неконституційності, рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України та судові прецеденти, створені Верховним судом США, мають наступні спільні ознаки: 1) форма - є актами органів судової влади; 2) підстава – розгляд справ (з тією різницею, що в США – це розгляд конкретної цивільної чи кримінальної справи, а в Україні – це розгляд конституційної справи, яка виникла на підставі конкретного конституційного подання чи звернення); 3) мета – зупинення дії норми закону чи правового акта, яка суперечить Конституції.
Здійснено спробу розмежувати рішення Конституційного Суду України і судові прецеденти Верховного суду США та встановлено наступні критерії розмежування: 1) різні підстави судового провадження (в США для створення судом прецеденту необхідна наявність певного спору або факт вчинення правопорушення, в Україні – підставою для скасування Конституційним Судом України певного нормативно-правового акта або його частини є його неконституційність, а підставою для надання ним офіційного тлумачення – практична необхідність в офіційній інтерпретації положень Конституції України або законів України); різне розташування норми у тексті рішення (у судовому прецеденті, створеному Верховним судом США, вона є принципом вирішення спору і міститься в мотивувальній частині рішення, в аргументації судді, а у рішенні Конституційного Суду України – у резолютивній його частині); неможливість надання окремим думкам суддів Конституційного Суду України прецедентного характеру на відміну від практики Верховного суду США.
- Існування судової системи на рівні федерації та штатів породжує проблему співвідношення рішень вищих судових органів штатів, в яких тлумачаться положення конституцій штатів, з рішеннями Верховного суду США, в яких тлумачаться аналогічні положення федеральної Конституції. На сьогоднішній день ця проблема вирішується одним із наступних способів:
а) шляхом використання методу “жорсткої відповідності” (lockstep approach), згідно з яким суд штату враховує всі попередні тлумачення федерального конституційного тексту, здійснені Верховним судом США з аналогічного питання;
б) шляхом використання методу “критерію” (criteria approach), який базується на використанні низки “інтерпретаційних” критеріїв для визначення, чи буде виправданим відхід при розгляді конкретної справи від прецедентів, створених Верховним судом США;
в) шляхом використання методу “першості” (primacy approach), відповідно до якого суд штату здійснює незалежний конституційний аналіз.
Визначено зв’язок судового конституційного контролю з такими правовими інституціями, як принцип розподілу державної влади та судовий прецедент.

Право судової влади оголошувати неконституційними акти органів законодавчої і виконавчої влади цілком відповідає американському варіанту системи “стримувань і противаг”, згідно з якою кожна із гілок влади має можливість вплинути на дії іншої.
Судовий конституційний контроль виник в США завдяки доктрині прецедентного права, відповідно до якої рішення, що приймаються судами США з конкретних справ, стають обов’язковими для майбутніх подібних справ, якщо тільки не будуть скасовані в подальшому.
Доведено, що суди США, здійснюючи функцію судового конституційного контролю, створюючи судові прецеденти, здатні своїми рішеннями брати активну участь у політичному житті держави і робити свій внесок у реалізацію політичного курсу держави.
Встановлено, що судді Верховного суду США при вирішенні конкретних справ вільні у виборі методів тлумачення Конституції США. Вибір методу тлумачення конституційних положень конкретним суддею залежить від того, прихильником якого підходу тлумачення він є – “оригіналістом” чи “модерністом”, відмінність між якими полягає у тому, чи потрібно при тлумаченні конституційних положень обмежуватися намірами авторів Конституції США 1787 року та Білля про права 1791 року.
На прикладі конкретних рішень Верховного суду США, в яких розглядалось питання реалізації громадянами США конституційних прав, доведена неможливість однозначної оцінки діяльності найвищого органу конституційної юстиції в цій державі з огляду те, що в різні історичні періоди діяльність Верховного суду США мала різний характер. Після рішень 1800-х років, які стосувалися поширення расової сегрегації, протидії державному регулюванню економіки та встановленню основ соціального законодавства, найбільш прогресивним періодом в діяльності Верховного суду США був “уорренівський період” (1953 – 1969 рр.), коли Головним суддею Верховного суду США був Е. Уоррен.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в роботі положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в науково-дослідницьких цілях - для подальших загальнотеоретичних досліджень; у навчальному процесі - при підготовці відповідних розділів підручників, навчальних посібників з конституційного права України та зарубіжних країн, при вивченні інститутів правової системи США, інших держав системи загального права, а також при викладанні предметів “Конституційне право зарубіжних країн”, спецкурсів “Конституційні системи країн світу”, “Конституційна юрисдикція в Україні”; в законотворчій роботі – як теоретична основа для вдосконалення правових основ діяльності судової влади в Україні.

Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена і обговорена на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Результати дослідження були оприлюднені на VIII Щорічній науковій конференції “Україна: людина, суспільство, природа” (Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м. Київ, 28 січня – 1 лютого 2002 р.), науково-практичній конференції студентів та аспірантів “Правові проблеми сучасності очима молодих дослідників” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 11–12 квітня 2002 р.), I Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів “Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології” (Львівський національний університет ім. І. Франка, м. Львів, 11-12 грудня 2002 р.), Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів “Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 10-11 квітня 2003 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Російський конституціоналізм і сучасні тенденції розвитку правової системи” (Білгородський державний університет, м. Білгород, 24-25 квітня 2003 р.), науково-практичному семінарі для аспірантів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 19 листопада 2003 року.
Публікації. Основні висновки та положення дисертації викладено в п’яти публікаціях, чотири з яких - у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України.
Структура дисертаційного дослідження. Специфіка теми, мети та завдань дослідження визначили логічну послідовність викладу матеріалу і структуру дисертації. Повний обсяг дисертації 183 сторінки, вона складається зі вступу, трьох розділів, які поділяються на вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел (206 найменувань).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обгрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, визначаються його мета і завдання, об’єкт та предмет, методологічна і теоретична основа дослідження, формулюються наукова новизна та основні положення, що виносяться на захист, практичне значення одержаних результатів, вказуються дані щодо апробації та публікацій результатів проведеного дослідження.
Розділ 1 “Загальна характеристика конституційної юстиції” містить два підрозділи.
У підрозділі 1.1. “Поняття і зміст конституційної юстиції” автор звертається до наукової розробки категорії “конституційна юстиція США”. Для цього дисертант з’ясовує сутність поняття “конституційна юстиція”, а також досліджує, якого значення у вітчизняній та російській науковій літературі надається

терміну “judicial review”, під яким в США розуміють діяльність судів, пов’язану з перевіркою конституційності правових актів органів законодавчої і виконавчої влади на рівні штатів і федерації.
Автор приходить до висновку, що існування різної термінології для характеристики діяльності судів загальної юрисдикції США на чолі з Верховним судом США по вирішенню конституційно-правових питань шляхом здійснення судового конституційного контролю зумовлене, з одного боку, відсутністю в роботах російських та українських вчених єдиного підходу до поняття “конституційна юстиція”та пов’язаних з ним категорій, а з іншого – термінологічними та мовними відмінностями в законодавствах різних держав.
Враховуючи різні погляди науковців щодо категорії “конституційна юстиція” та специфічні характеристики конституційного контролю в США, дисертант пропонує визначення конституційної юстиції США як діяльності судів загальної юрисдикції США на чолі з Верховним судом США, направленої на вирішення конституційно-правових питань шляхом здійснення конституційного контролю, який має універсальний та відносний характер (рішення суду є обов’язковим лише для сторін конкретної судової справи), залежить від факту правозастосування відповідних норм права, включає перевірку конституційності актів органів законодавчої і виконавчої влади, контроль за дотриманням конституційних прав і свобод, а також контроль за здійсненням правосуддя.
У підрозділі 1.2. “Співвідношення понять “конституційна юстиція” і “конституційна юрисдикція”” автор аналізує погляди різних науковців на поняття “юрисдикція”, яке в юридичній літературі залежить від предмета розгляду (кримінально-правова, цивільно-правова, адміністративна, конституційна і інші види юрисдикцій).
Враховуючи, що терміном “юрисдикція” охоплюється діяльність державних органів по вирішенню спорів, розгляду справ про правопорушення і застосуванню санкцій, дисертант пропонує розглядати конституційну юрисдикцію США як здійснювану судами США, передусім Верховним судом, перевірку законів з точки зору їх відповідності Конституції, враховуючи наступне: функції судового конституційного контролю належать судовій владі в цілому, суди Сполучених Штатів Америки не можуть виділяти розгляд питання про конституційність певного акта в окреме провадження безвідносно до конкретної судової справи, судовий конституційний контроль за діяльністю адміністративних органів здійснюється в США звичайними судами, а не спеціальними адміністративними, як в деяких європейських державах.
Розділ 2 “Судовий конституційний контроль у правовій системі США”, який складається з трьох підрозділів, присвячений дослідженню питань про введення в практику американських судів повноважень по здійсненню судового конституційного контролю, а також про зв’язок судового конституційного контролю з доктриною розподілу державної влади та доктриною судового прецеденту.

Підрозділ 2.1. “Виникнення судового конституційного контролю у США” присвячений висвітленню питання про правові підстави конституційного контролю у США.
Аналіз Конституції США 1787 р. дозволив автору дійти висновку про відсутність чітко сформульованого посилання на судовий конституційний контроль в тексті Конституції. Автор вважає, що судовий конституційний контроль виник в США завдяки доктрині судового прецеденту, оскільки саме прецедент, створений в результаті розгляду знаменитої справи Marbury v. Madison 1803 року, заснував судовий конституційний контроль в США.
У цьому підрозділі підкреслюється, що, хоча виникнення судового конституційного контролю у США прийнято пов’язувати з 1803 роком - датою визнання Верховним судом США неконституційним федерального закону у справі Marbury v. Madison, федеральні суди і суди штатів приймали рішення щодо неконституційності окремих законів штатів ще до прийняття Конституції США у 1787 році. Збірка із 85 статей, опублікованих в період з кінця жовтня 1787 р. по травень 1788 р. в газетах штату Нью-Йорк під псевдонімом Публій і загальною назвою "Федераліст", є додатковим доказом того, що ідея про надання судам можливості здійснювати судовий конституційний контроль обговорювалась розробниками американської Конституції ще до прийняття Конституції США у 1787 році. Історичне ж значення рішення у справі Marbury v. Madison полягає у тому, що в цьому рішенні Верховний суд США вперше проголосив загальнофедеральий закон неконституційним на підставі його невідповідісті Конституції США.
На основі аналізу рішень Верховного суду США, в яких розглядались питання конституційності дій Президента США та інших посадових осіб виконавчої влади, автор вказує, що оскільки предметом судового розгляду у справі Marbury v. Madison були не лише окремі положення Судового Акта 1789 року щодо їх відповідності Конституції США, але також дії виконавчої влади (зокрема, відмова Президента підписувати наказ про видачу Державним Секретарем патента на звання мирового судді), можна стверджувати, що в результаті розгляду цієї справи судді заснували повноваження Верховного суду США визначати конституційність актів виконавчої і законодавчої гілок влади.
У підрозділі 2.2. “Місце та роль судового конституційного контролю в американській концепції розподілу державної влади” здійснено аналіз принципу розподілу державної влади в США як форми функціонування права американських судів здійснювати конституційний контроль.
Право судової влади оголошувати неконституційними акти та дії органів законодавчої та виконавчої влади цілком відповідає американському варіанту системи “стримувань і противаг”, згідно з якою кожна із гілок влади має можливість вплинути на дії іншої. Президент США та Конгрес наділені певними інституціональними засобами впливу на рішення Верховного суду США та

нижчих судів, які обмежують їх дії: 1) прийняття конституційної поправки, яка змінює або скасовує небажаний прецедент; 2) прийняття законів, якими змінюється кількість і юрисдикція судів; 3) використання права імпічменту та звільнення суддів з посади; 4) відмова затверджувати призначення на посади суддів.
Наголошуючи на необхідності враховувати сучасні тенденції розвитку науки конституційного права США і, зокрема, тенденцію до її політизації, дисертант дослідив вплив судової влади в США на політику і дійшов висновку про те, що цей вплив здійснються в певних юридичних рамках, які відображають особливості американського конституціоналізму, історичного розвитку країни і специфічні риси американської державності. Суди США, здійснюючи функцію судового конституційного контролю, створюючи судові прецеденти, здатні через свої рішення брати активну участь в політичному житті держави і робити свій внесок у реалізацію політичного курсу держави.
Підрозділ 2.3. “Судовий прецедент як результат правотворчості Верховного суду США” присвячений аналізу судового прецеденту як формально-юридичної підстави виникнення та еволюції судового конституційного контролю в США та з’ясуванню основних тенденцій у практиці застосування Верховним судом США прецедентів, створених в результаті розгляду попередніх судових справ.
Правотворча діяльність Верховного суду США – це не основна його мета і функція. Верховний суд створює право в ході своєї основної судової діяльності. Питання про межі і масштаб правотворчої функції Верховного суду США залишається предметом теоретичних дискусій між прихильниками судового “активізму” та суддівського “самообмеження”. Якщо прихильники першого напряму визнають наявність у Верховного суду законодавчих функцій, то прихильники принципу суддівського “самообмеження” заперечують наявність таких функцій.
На основі аналізу принципів застосування прецеденту в США автор дослідження робить висновок про використання в практиці Верховного суду двох основних методів відступу від попередніх прецедентів: 1) методу диференціювання; 2) методу зміни меж між обов’язковою і необов’язковою для наступних судів частинами судового рішення.
Як наслідок процесу зближення двох правових систем сучасності автор розглядає тенденцію руху від судового прецеденту до прецедентів тлумачення, відмінність між якими полягає в тому, яке місце їм відводиться в системі джерел американського права. Прецедентне право, яке інтерпретує чинні закони, в ієрархії джерел американського права займає місце самого закону.
Далі здійснено порівняльний аналіз рішень Конституційного Суду України та судових прецедентів Верховного суду США. Про подібність рішень Конституційного Суду України та судових прецедентів, створених Верховним

судом США, свідчить те, що вони є актами органів судової влади, які виникають в результаті розгляду конкретних справ і метою яких є заблокувати дію норми закону чи іншого правового акта, яка суперечить Конституції. Відмінності між вказаними поняттями зумовлені, на думку автора, наступним: різні підстави судового провадження; різне розташування норми у тексті рішення: в судовому прецеденті, створеному Верховним судом США, норма міститься у мотивувальній частині рішення, в аргументації судді, а у рішенні Конституційного Суду України - у резолютивній його частині; неможливість надання окремим думкам суддів Конституційного Суду України, висловлених з приводу справи, прецедентного характеру на відміну від практики Верховного суду США.
У Розділі 3 “Конституційна юрисдикція Верховного суду США”, який складається з трьох підрозділів, досліджено основні тенденції практики Верховного суду США щодо тлумачення Конституції США, контролю за діяльністю органів законодавчої і виконавчої влади, а також контролю за дотриманням конституційних прав і свобод.
У підрозділі 3.1. “Тлумачення Конституції США як форма реалізації юрисдикції Верховного суду США” розкрито основні засади здійснення інтерпретації норм Конституції США Верховним судом США як вищим органом конституційної юрисдикції.
Аналіз структури Конституції США 1787 р. дозволив автору зробити висновок, що такі структурні елементи, як Преамбула та поправки до Конституції по-різному відображаються в практиці Верховного суду США. При прийнятті рішень Верховний суд може посилатися на поправки до Конституції, які мають такий самий юридичний статус, як і сама Конституція, хоча вони не включаються до неї шляхом перегляду початкового тексту, а додаються. Преамбула до Конституції США такого статусу не має.
Сьогодні в США актуальним є питання співвідношення між тлумаченнями норм конституцій штатів, здійсненими вищими судами штатів, і тлумаченнями аналогічних положень федеральної Конституції, здійсненими Верховним судом США. У зв’язку з цим дисертантом проаналізовано методи тлумачення конституцій штатів, за допомогою яких суди штатів пристосовують тлумачення норм власних конституцій до тлумачень аналогічних положень федеральної Конституції, здійснених Верховним судом США.
Процес тлумачення норм Конституції органами конституційної юстиції базується на певних принципах інтерпретаційної діяльності. Відмінності в існуючих правових системах відображаються на застосуванні цих принципів. На основі аналізу методів конституційного тлумачення, які застосовуються суддями Верховного суду США, дисертант робить висновок про те, що судді Верховного суду США вільні у виборі методів тлумачення Конституції США. Вибір методу тлумачення конституційних положень конкретним суддею залежить від того, прихильником якого підходу до тлумачення він є – “оригіналістом” чи

“модерністом”, відмінність між якими полягає у тому, чи потрібно при тлумаченні конституційних положень обмежуватися намірами авторів Конституції США 1787 року та Білля про права 1791 року.
У підрозділі 3.2. “Конституційний контроль за актами органів законодавчої і виконавчої влади” досліджуються спеціальні методи (прийоми) тлумачення норм законодавчих актів, які були вироблені в практиці Верховного суду США, наслідки визнання Верховним судом США законодавчого акта неконституційним, а також питання здійснення судового конституційного контролю за актами органів виконавчої влади.
Верховний суд США наділений правотворчими повноваженнями в сфері здійснення судового конституційного контролю за актами Конгресу, що дозволяє йому активно впливати на регулювання суспільних відносин шляхом розширення меж застосування тієї або іншої норми законодавчого акта.
Надалі в дисертації підкреслюється, що правові акти, визнані Верховним судом США такими, що суперечать Конституції США, проголошуються нечинними з моменту їх прийняття. Це означає, що судові рішення, в яких визнаються неконституційними певні правові акти або їх окремі положення, мають зворотний характер, але лише стосовно сторін у справі. Виняток складають законодавчі акти, які регулюють питання притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та відбування покарання за скоєні злочини.
Аналізуючи процес реалізації в США судового конституційного контролю за діяльністю органів виконавчої влади, автор приходить до наступних висновків: 1) цей вид контролю включає як засоби, встановлені законодавством, так і традиційні засоби загального права, запозичені з англійського загального права, якими є різні за своїм змістом судові накази, що зобов’язують органи виконавчої влади вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення; 2) здійснюючи контроль за діяльністю органів виконавчої влади, американські суди перевіряють не лише питання фактів, але також і питання права.
Підрозділ 3.3. “Конституційний контроль за дотриманням конституційних прав і свобод” присвячений дослідженню питання ролі Верховного суду США в механізмі захисту конституційних прав і свобод особи.
Розглядаючи судову практику Верховного суду США різних історичних періодів, автор зазначає, що контроль за дотриманням конституційних прав і свобод особи Верховний суд США здійснює шляхом перевірки на відповідність Конституції США законодавчих актів Конгресу та легіслатур штатів, а також актів і дій інших органів влади. Перевіряючи конституційність актів органів законодавчої і виконавчої влади, які регламентують правовий статус особи, Верховний суд США, як правило, застосовує дві основні конституційні доктрини: доктрину рівного для всіх захисту законами (equal protection), закріплену в поправці XIV до Конституції США, і доктрину належної правової процедури (due process of law), закріплену в V та XIV конституційних поправках.

У цьому підрозділі здійснено аналіз судових прецедентів Верховного суду США, які мали вагомий вплив на захист основних прав і свобод особи, оскільки конституційні приписи про права і свободи наповнюються реальним змістом саме в рішеннях Верховного суду. Керуючись традиційною в науці конституційного права класифікацією основних прав і свобод людини і громадянина (особисті, політичні і соціально-економічні), дисертант на прикладі конкретних судових рішень Верховного суду США дослідив сучасне розв’язання Верховним судом США проблем реалізації окремих конституційних прав особи. Автор приходить до висновку, що обов’язок судів захищати права і свободи громадян часто стає підставою для втручання Верховного суду США в процес розмежування як повноважень двох інших гілок влади, так і сфер відання штатів і федерації.
Далі наголошено на тому, що, на відміну від більшості сучасних держав, в США значна частина прав соціального, економічного і культурного характеру не зазначається в тексті Конституції. Головна проблема гарантованості соціально-економічних прав полягає в тому, що американська правова доктрина не розглядає соціально-економічні права в якості “фундаментальних”. Розподіл всіх прав на “фундаментальні” та інші права має в США важливе юридичне значення, яке полягає в тому, що неконституційним може бути визнаний лише той закон, який порушує “фундаментальні” права.
У Висновках дисертантом формулюються основні теоретичні результати дисертаційного дослідження.
Запропоновано наступне визначення конституційної юстиції в США, яке досить повно містить у собі її найважливіші риси: конституційна юстиція США - діяльність судів загальної юрисдикції США на чолі з Верховним судом США, направленої на вирішення конституційно-правових питань шляхом здійснення конституційного контролю, який має універсальний та відносний характер (рішення суду є обов’язковим лише для сторін конкретної судової справи), залежить від факту правозастосування відповідних норм права, включає перевірку конституційності актів органів законодавчої та виконавчої влади, контроль за дотриманням конституційних прав і свобод, а також контроль за здійсненням правосуддя.
Існує об’єктивна необхідність при характеристиці конституційної юстиції США розмежовувати поняття “конституційний контроль” та “конституційний нагляд”. Виходячи з того, що термін "нагляд" передбачає наявність постійної системи спостереження, більш доцільно при перекладі американського словосполучення "judicial review", під яким в конституційному праві США розуміють перевірку конституційності актів органів законодавчої та виконавчої влади, вживати поняття "судовий конституційний контроль". Недоцільно перекладати цей термін і як "судовий перегляд", оскільки не в кожній судовій справі, яка переглядається в США, ставиться питання про конституційність певного акта.

Аналіз Конституції США 1787 року, судової практики судів штатів 1780-х років та Верховного суду США перших років його діяльності дозволив встановити:
а) Конституція США не містить чітко висловленого посилання на судовий конституційний контроль. Останній виник завдяки доктрині прецедентного права, відповідно до якої рішення, що приймаються судами США з конкретних справ, стають обов’язковими для майбутніх подібних справ, якщо тільки не будуть скасовані, оскільки саме прецедент, створений в результаті розгляду знаменитої справи Marbury v. Madison 1803 року заснував судовий конституційний контроль в США;
б) хоча виникнення судового конституційного контролю і конституційної юстиції у США прийнято пов’язувати з 1803 роком - датою визнання Верховним Судом США неконституційним федерального закону у справі Marbury v. Madison, федеральні суди і суди штатів приймали рішення щодо неконституційності окремих законів штатів ще до прийняття Конституції США у 1787 році;
в) оскільки предметом судового розгляду у справі Marbury v. Madison були не лише окремі положення Судового Акта 1789 року щодо їх відповідності Конституції США, але також дії виконавчої влади можна стверджувати, що в результаті розгляду цієї справи судді заснували повноваження Верховного Суду визначати конституційність актів як виконавчої, так і законодавчої гілок влади.
Розгляд конституційної юстиції у контексті правової системи США дозволив всебічно дослідити цей інститут, а також визначити його місце у врегулюванні суспільних відносин та його зв’язок з такими правовими інституціями, як принцип розподілу державної влади та судовий прецедент.
Це знаходить свій вираз у наступному:
а) право судової влади оголошувати неконституційними акти та дії органів законодавчої та виконавчої влади цілком відповідає американському варіанту системи “стримувань і противаг”, згідно з якою кожна із гілок влади має можливість вплинути на дії іншої. Але Президент та Конгрес також наділені певними інституціональними засобами впливу на рішення американських судів і, зокрема, Верховного суду США, які обмежують їх дії:
найбільш ефективний засіб – конституційна поправка, яка змінює або скасовує небажаний прецедент;
прийняття законів, якими змінюється кількість і юрисдикція судів;
використання права імпічменту та звільнення суддів з посади;
відмова затверджувати призначення на посади суддів.
б) дослідження ролі судової влади в американській концепції розподілу державної влади неможливе без врахування сучасних тенденцій розвитку науки конституційного права США і, зокрема, тенденції до її політизації. Вплив судової влади в США на політику реалізується в певних юридичних рамках, які

відображають особливості американського конституціоналізму, історичного розвитку країни і специфічні риси американської державності;
в) Верховний суд США є правотворчим органом. Але, на відміну від законодавчого органу, правотворча діяльність суду не є його основною метою і функцією. Суд створює право в ході своєї основної судової діяльності;
г) Верховний суд США не має такого зв’язку зі своїми попередніми прецедентами, як це можна спостерігати в Англії. Хоча перегляд старих прецедентів не є звичайною справою в діяльності Верховного суду, цей орган може використати один з таких методів відступу від прецедентів: 1) диференціювання (або розмежування) прецедентів; 2) зміна меж між обов’язковою (ratio decidendi) і необов’язковою для наступних судів (obiter dicta) частинами судового рішення.
5. В результаті порівняльного аналізу рішень Конституційного Суду України та судових прецедентів Верховного суду США встановлено:
посилення ролі Конституційного Суду України у тлумаченні закону є цілком закономірним явищем в умовах процесу зближення двох правових систем сучасності, головними наслідками якого є посилення ролі закону в державах системи загального права та тенденція до визнання судового прецеденту в якості субсидіарного джерела права в державах континентальної Європи. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України мають ознаки прецедентів тлумачення, які відрізняються від класичних судових прецедентів тим, що не створюють нових правових норм, а лише роз’яснюють вже існуючі норми права. За юридичною силою вони є “підконституційними” та підзаконними. В правовій системі США простежується тенденція руху від судового прецеденту до прецедентів тлумачення, відмінність між якими полягає в тому, яке місце їм відводиться в системі джерел американського права. Прецедентне право, яке інтерпретує чинні закони, в ієрархії джерел американського права займає місце самого закону.
в якості схожих рис між рішенням Конституційного Суду України та судовим прецедентом, створеним Верховним судом США, можна вказати на те, що вони є актами органів судової влади, які виникають в результаті розгляду конкретних справ і метою яких є заблокувати дію норми закону чи іншого правового акта, яка суперечить Конституції. До відмінних рис між цими явищами слід віднести наступні: різні підстави судового провадження; різне розташування норми у тексті рішення: в судовому прецеденті, створеному Верховним судом США, норма міститься в мотивувальній частині рішення, в аргументації судді, а у рішенні Конституційного Суду України - у його резолютивній частині; неможливість надання окремим думкам суддів Конституційного Суду України, висловлених з приводу справи, прецедентного характеру, на відміну від практики Верховного суду США.
Дослідження основних тенденцій в практиці здійснення Верховним судом США тлумачення Конституції США, контролю за діяльністю органів законодавчої та виконавчої влади, а також контролю за дотриманням конституційних прав і свобод дозволяє сформулювати наступні висновки:

крім основного тексту, Конституція США включає такі структурні елементи, як Преамбулу та поправки, які мають різний юридичний статус і по-різному відображаються в практиці Верховного суду США. Як свідчить практика Верховного суду США, Преамбула до Конституції США не є джерелом права і ні Верховний суд США, ні інші суди не можуть посилатися на неї при винесенні своїх рішень. Поправки ж до Конституції США мають такий самий юридичний статус, як і сама Конституція, хоча вони не включаються до неї шляхом перегляду початкового тексту, а додаються;
встановлено, що в США існує об’єктивна необхідність вирішення проблеми співвідношення рішень вищих судових органів штатів, в яких тлумачаться положення конституцій штатів, з рішеннями Верховного суду США, в яких тлумачаться аналогічні положення федеральної Конституції. На сьогоднішній день ця проблема вирішується одним із наступних способів:
а) шляхом використання методу “жорсткої відповідності” (lockstep approach), згідно з яким суд штату враховує всі попередні тлумачення федерального конституційного тексту, здійснені Верховним судом США по аналогічному питанню;
б) шляхом використання методу “критерію” (criteria approach), який базується на використанні низки “інтерпретативних” критеріїв для визначення, чи буде виправданий відхід при розгляді конкретної справи від прецедентів, створених Верховним судом США;
в) шляхом використання методу “першості” (primacy approach), відповідно до якого суд штату здійснює незалежний конституційний аналіз;
встановлено, що судді Верховного суду США при вирішенні конкретних справ абсолютно вільні у виборі методів тлумачення Конституції США. Вибір методу тлумачення конституційних положень конкретним суддею залежить від того, прихильником якого підходу до тлумачення він є – “оригіналістом” чи “модерністом”, відмінність між якими полягає у тому, чи потрібно при тлумаченні конституційних положень обмежуватись намірами авторів Конституції США 1787 року та Білля про права 1791 року.
відмітною рисою американського конституційного судочинства є те, що воно включає в себе адміністративне судочинство. Посилення ролі американських судів у розгляді питань конституційності правових актів виконавчої влади зумовлене тим, що на початку ХХ ст. суди визнали такою, що не суперечить Конституції США, передачу Конгресом законодавчих повноважень Президенту та іншим органам виконавчої влади, внаслідок чого останні отримали право на видання власних нормативних за своїми наслідками актів. Судовий конституційний контроль за актами органів виконавчої влади має наступні характерні ознаки:
Верховний суд США має право визнати неконституційним будь-який підзаконний акт органу виконавчої влади на підставі недотримання умов делегування законодавчих повноважень Конгресу адміністративним і виконавчим

органам, які були вироблені судовою практикою: 1) Конгрес не має права передавати якому-небудь органу вирішення тих питань, які вилучені з його компетенції; 2) в законі повинні бути чітко визначені основні принципи і стандарти нормативного регулювання; 3) в самому підзаконному акті повинні бути встановлені конкретні правові норми або чіткі критерії оцінок, які відповідають вимогам “розумності, справедливості і рівності”;
механізм здійснення судового контролю за діяльністю виконавчих органів влади включає не лише засоби, встановлені законодавством, але і традиційні засоби загального права, запозичені з англійського загального права, якими є різні за своїм змістом судові накази, що зобов’язують органи виконавчої влади вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення: наказ сертіорарі, наказ мандамус, забороняючий наказ, хабеас корпус, процеденто та деякі інші.
7. Встановлено, що, здійснюючи конституційний контроль за дотриманням конституційних прав і свобод, Верховний суд може визнати неконституційним лише той закон, який порушує “фундаментальні” права, до яких належать права і свободи, які прямо зафіксовані в Конституції (і поправках до Конституції), а також ті, які визнані судами такими, що випливають із духу Конституції.

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у наступних публікаціях автора:

Черняк Є.В. Судова справа Marbury v. Madison як головне джерело американської доктрини судового перегляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. – Вип. 53. – С. 82-84.
Черняк Є.В. Аналіз змісту поняття “конституційна юстиція США” та пов’язаної з ним термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. – Вип. 54. – С. 130-132.
Черняк Є.В. Роль судової влади в політичній системі США // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 21. – С. 149-154.
Черняк Є.В. Прецедент тлумачення правової норми в діяльності Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 200: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 36 – 40.
Черняк Є.В. Функція судового конституційного контролю в Україні та США // Наукові записки НаУКМА. Спец. Випуск. – 2002. – Т. 20 (Част. ІІ). – С. 291 – 293 (Розгорнуті тези доповіді).

АНОТАЦІЇ

Черняк Є.В. Конституційна юстиція Сполучених Штатів Америки. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.
Дисертація присвячена комплексному аналізу місця та ролі судового конституційного контролю в правовій системі США, з’ясуванню основних тенденцій розвитку та сучасного стану інституту конституційної юстиції США.
Встановлення характерних ознак судового конституційного контролю в США дозволило сформулювати визначення конституційної юстиції США. В роботі досліджено зв’язок судового конституційного контролю з такими компонентами правової системи США, як принцип розподілу державної влади та судовий прецедент, здійснено порівняльний аналіз рішень Конституційного Суду України та судових прецедентів, створених Верховним судом США, проаналізовано правову природу окремої думки судді Конституційного Суду України та Верховного суду США, визначено основні тенденції практики Верховного суду США щодо тлумачення Конституції США, контролю за діяльністю органів законодавчої і виконавчої влади, а також контролю за дотриманням конституційних прав і свобод.
Ключові слова: судовий конституційний контроль, конституційна юстиція США, принцип розподілу державної влади, судовий прецедент, окрема думка судді, тлумачення Конституції.

Черняк Е.В. Конституционная юстиция США. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – конституционное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2005.
Диссертация посвящена комплексному анализу места и роли судебного конституционного контроля в правовой системе США, выявлению основных тенденций развития и современного состояния института конституционной юстиции США.
Исследование характерных черт судебного конституционного контроля в США позволило дать определение понятию конституционной юстиции США. В работе исследована связь судебного конституционного контроля с такими компонентами правовой системы США, как принцип разделения государственной власти и судебный прецедент, осуществлен сравнительный анализ решений Конституционного Суда Украины и судебных прецедентов Верховного суда США, проанализирована правовая природа особова мнения судьи Конституционного Суда Украины и Верховного суда США, выявлены освновные

тенденции практики Верховного суда США относительно толкования Конституции США, контроля за деятельностью органов законодательной и исполнительной власти, а также контроля за соблюдением конституционных прав и свобод.
Ключевые слова: судебный конституционный контроль, конституционная юстиция США, принцип разделения государственной власти, судебный прецедент, особое мнение судьи, толкование Конституции.

Chernyak Ye.V. Constitutional Justice of the United States. – Manuscript.
Thesis for awarding the degree of Candidate of Laws in speciality 12.00.02 – Constitutional Law. – Kyiv National Taras Shevchenko University. - Kyiv, 2005.
The thesis is devoted to research into peculiarities of the judicial review doctrine as the power of the courts to rule on constitutionality of executive and legislative acts.
The following issues are highlighted: definition of the content of the “US constitutional justice", peculiarities of the US legal system, foundation and evolution of the judicial review doctrine in the United States, correlation between the judicial review doctrine and case law and separation of powers doctrines, the role of the legal rule interpretative precedent in the activity of the Constitutional Court of Ukraine, forms and limits of constitutional interpretation by the United States Supreme Court, the role of the United States Supreme Court in the human rights protection mechanism.
The thesis deals with specific issues of the foundation and evolution of the judicial review doctrine in the United States as well as focuses on historical preconditions and contents of the Marbury v. Madison case judgment that is widely considered to have established the judicial review doctrine whereby the Supreme Court has been endowed with powers to overturn the acts of Congress violating the Constitution.
Although the judicial review doctrine is now firmly established, nevertheless there are some areas of justices’ opinions in Marbury v. Madison that are subjected criticism. Therefore certain critical remarks of modern scholars and modern understanding of Marbury v. Madison are represented.
On the basis of the comparative analysis the author concludes that there are similarities and distinctions between the judicial precedent of the United States Supreme Court and the legal rule interpretative precedent of the Constitutional Court of Ukraine. Their similarities consist in the fact that both the judicial precedent of the United States Supreme Court and the decisions of the Constitutional Court of Ukraine are the acts of judicial bodies that aim to block the effect of a legal rule or another legal act that contravenes the Constitution. Distinctions between them include: different grounds for judicial proceedings, different location of the norm in the text of the decision; impossibility for dissenting or concurring opinions of judges of the Constitutional Court of Ukraine to acquire precedent nature, unlike the practice in the United States.

The most essential issues of how justices of the United States Supreme Court exercise their powers of review the constitutionality of executive and legislative acts and the human rights protection are also dealt with.
In ruling on specific cases, justices of the United States Supreme Court are free to choose various interpretative methodologies at their discretion. The choice of any interpretative methodologies is based on whether the justice is an adherent of "originalists" or "modernist", herewith the difference between them lies in the fact whether justices should be bound by the original intent of the drafters of Constitution and the Bill of Rights.
It has been established that there exists an objective need for addressing the issue of correlation between decisions of higher courts of the states which interpret state constitutional provisions and the decisions of the Constitutional Court of the USA that interpret similar provisions of the federal Constitution. Nowadays this issue is addressed by one of the following means: 1) by resorting to the “lockstep” approach, by which the state court takes into consideration the United States Supreme Court’s prior interpretation of the federal constitutional text concerning the similar issue; 2) by the “criteria” approach based on the application of a number of "interpretative" criteria in order to determine whether deviation from the federal interpretation is justified; 3) by the “primacy” approach, pursuant to which the state court interprets constitutional provisions independently and relies upon federal decisions only for guidance.
Key words: constitutional justice, judicial review, legal rule interpretative precedent, Constitutional Court of Ukraine, constitutional interpretation, judicial precedent, judge’s dissenting or concurring opinion, United States Supreme Court.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: випробуванням Звільнення каяттям дійовим поруки примиренням відбування дисципліни Зворотна громадськістю іміджу Зв’язки Зґвалтування адвокатом влади громадянами податкової реформа Соціалістичної Земельні процесуальні Земля довірою Злочин наслідками дорожнього людяності ОВС банкрутством необережність віросповідання економіки підприємницької найму мотиваційній пересування вузами підприємницьких фінансових приватної трудових Змішані вини інформації захисту винагороди безпідставного шкоди рятування загрози доручення підстави Європи Зовнішньоекономічні сліди Ідеологія Локка Імідж Імміграційне слідчого дитини міграції морського Імплементація Імунітет Інвестиційні договори самоврядування вчителя технології банкрутства губернаторства громадянства представництва Чехословаччині самоврядування моральної Польща омбудсмана підсудності піклування поруки потерпілого консулів Президента Франції Інститутпрезидентства співучасті присяжних губернатора конституційного народовладдя державної адміністрацій ідеологія криміналістики Інтелектуальна культура безпека ООН розслідування органів податкової мореплавства Інформація Іпотека вугледобувну обґрунтування ЗУНР власності трудового Кадрове державному Казна Касаційне час господарської умисних ухилення поліція слідчих приховування некласичний осудними Князівська Кодифікаційна Кодифікаційні Кодифікація Колективні заробітної Колізії Командитні Компенсації місцевого Президента фармакотерапевтична землекористування криміналістичне досудовому Компроміс Комунікативна Конкурентне Конкуренція Консолідація Конституцiйне Конституційна політичних правової юрисдикція юстиція Директорії справами державними освіту приватну творчості життя збори світогляду допомогу контроль конфлікт прав гласності рівності ініціативи Конституційний Суд громадянські делікти екологічні виконавчої міліції поділу внутрішніх парламентаризму громадянина законодавчої безпеки виконавчої стримувань особисті політичні самоврядування омбудсмана відповідальності вищих регламентація грецької міжнародних Канади юстиції військовослужбовців громадських депутатів кордону народів міста депутата меншин органів парламентарів Рахункової Києва виборчого суддів уряду ЄС правотворчому поділу політичних людини громадянина виборів національної національних норми референдуму самоврядування туризму публічної міжнаціональних Конституціоналізм Конституція України Контрабанда Контроль бюджету підприємницькою адміністрацій провадження Контрольний примус Конфіскація внутрiшнiх Конфлікти реформування реалізму управління експертизи розслідування національних політики охорони Концесійні Концесія Координація криміналістичної Кореляційні Корпоративні


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking