Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу (в ВНЗ системи МВС)

 

БУЗУНОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (В ВНЗ СИСТЕМИ МВС)

Спеціальність 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Ірпінь – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі адміністративного права і адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Шкарупа Віктор Костянтинович – Національний університет державної податкової служби України, завідувач кафедри фінансового та адміністративного права
Офіційні опоненти
доктор юридичних наук
Ануфрієв Микола Іванович –Київський міжнародний університет, професор кафедри загально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, доцент Артеменко Олена Вікторівна - Національний аграрний університет, доцент кафедри адміністративного та фінансового права

 

Захист відбудеться „_6_”__жовтня_ 2007р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 Національного університету державної податкової служби України за адресою 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31.

Автореферат розіслано „_4__”____вересня_________ 2007 р.

 

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В.Коваль

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сьогодні перспектива входження України до Європейського Союзу передбачає прийняття активної участі у Болонському процесі, що вимагає внесення відповідних коректив до національного законодавства. Болонська декларація свідчить про потребу створити більш досконалу Європу, а її громадян зробити більш компетентними, які розуміють європейські цінності і відчувають належність до спільного культурного простору. Важливим для входження України у Болонський процес є втілення його вимог: „створення системи кредитів на зразок Європейської системи трансферу оцінок (ЕСТS) як відповідного засобу сприяння більшій мобільності студентів”.
Відповідно до цього в Україні було прийнято рішення ввести кредитно-модульну систему організації навчального процесу на всіх перших курсах у всіх вищих навчальних закладів, в тому числі ВНЗ системи МВС. На нашу думку, ВНЗ системи МВС є специфічними порівняно з вищими навчальними закладами загальної спрямованості. Саме тому запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та її адміністративно-правове регулювання у ВНЗ системи МВС викликає науковий інтерес та необхідність вивчення ситуації, подальшого вдосконалення механізму її адміністративно-правового регулювання.
Міністерство освіти і науки України на основі відповідних міжнародних документів розпочало гармонізацію національного законодавства із Європейським, провівши експеримент щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Створення та запровадження відповідної системи кредитів на зразок Європейської системи трансферу оцінок (ЕСТS) вимагає певного наукового аналізу та дослідження теорії та практики запровадження і діяльності кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС України, відповідного регулювання адміністративно-правових відносин у цій сфері. На нашу думку, буде цілком доцільно дослідити кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Україні як комплексне явище педагогічної і правової дійсності крізь призму організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС.
Відповідно до того, що проблема яка розглядається є комплексною, підґрунтям дослідження стали роботи багатьох авторів, що вивчали окремі її аспекти, таких як Авер’янов В.Б., Алексюк А.М., Андрійко О.Ф., Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Бахрах Д.М., Безсмертний О.К., Битяк Ю.П., Венедиктов В.С., Голоснiченко І.П., Гончарук С.Т., Додiн Є.В., Дорогих М.М., Єропкiн М.І., Калюжний Р.А., Ківалов С.В., Колпаков В.К., Комзюк

А.Т., Копєйчиков В.В., Коренєв О.П., Кравченко Ю.Ф., Луньов О.І., Олійник І.Л., Селіванов А.О., Шкарупа В.К., Ярмиш О.Н.
Проте, як показує аналіз цих джерел, приоритетні процеси запровадження та діяльності кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС досі не було пов’язано з адміністративно-правовим регулюванням суспільних відносин на рівні дисертаційного дослідження. Також, не було комплексного дослідження теоретичних основ кредитно-модульної системи організації навчального процесу та відповідного механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу за допомогою адміністративно-правових засобів. Відсутність відповідної монографічної літератури свідчить як про складність цих питань, так і про недостатню увагу до них із боку вчених-правознавців, що зумовлює потребу в проведенні поглибленого дослідження сутності кредитно-модульної системи, цілісного механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ системи МВС і його удосконалення у разі необхідності.
Дисертацію написано відповідно до чинних нормативно-правових актів міжнародного та національного характеру, які є базою дослідження. Окрім суто наукових джерел адміністративно-правового напрямку, одночасно вивчалися політичні, соціологічні огляди, публікації в пресі, що обумовлено комплексністю дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження відповідає вимогам розділу 1, підрозділу 1.2. „Організаційно-управлінське забезпечення діяльності ОВС”, пункту 7 „Методологія та методика переходу вищих навчальних закладів системи МВС до безперервної ступеневої відомчої освіти” та пункту 19 „Правове забезпечення управління в ОВС”, наказу МВС України від 05.07.2004 №755, а також, дисертаційне дослідження здійснювалося відповідно до Плану наукової роботи кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету Державної податкової служби України державний реєстраційний номер 0105U000657.
Мета і завдання дослідження. Метою є викладення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу в ВНЗ системи МВС, удосконалення механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС шляхом внесення певних змін та доповнень в нормативно-правові акти.
Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання дослідження:

 

- дослідити загальні умови набуття професіоналізму курсантами в вищому навчальному закладі системи МВС.
- узагальнити проблеми організації навчального процесу в вищому навчальному закладі системи МВС.
- визначити шляхи удосконалення та перспективи відомчої підготовки в вищому навчальному закладі системи МВС.
- дослідити історичний аспект модульних технологій навчання.
- дослідити поняття кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
- визначити загальні засади запровадження та функціонування кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
- визначити місце кредитно-модульної системи організації навчального процесу в державному управлінні.
- визначити та сформулювати поняття механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
- дослідити характеристику складових механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу та визначитися із напрямками удосконалення нормативно-правового забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС.
Предметом дослідження є науково-теоретичні аспекти кредитно-модульної системи організації навчального процесу в вищому навчальному закладі системи МВС, правове забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, практика застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу в вищому навчальному закладі системи МВС.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування обумовлюється системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми.
Логіко-семантичний метод - за його допомогою поглиблено понятійний апарат, визначено поняття та сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу, визначено поняття механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу, уточнено сутність принципу мобільність у загальній схемі уявлень про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (р.2. п.2.2., 2.3.; р.3. п.3.2.). Історичний метод дослідження – за його допомогою вивчено сучасний стан підготовки

 

працівників органів внутрішніх справ, стан організації навчального процесу сьогодні, які розглядаються як результат розвитку суспільних відносин. Також, за допомогою історичного методу стало можливим: дослідити причини виникнення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, визначити походження таких складових кредитно-модульної системи організації навчального процесу як модульна система (технологія) навчання, кредитна система навчання (р.1. п.1.1., 1.2.; р.2. п.2.1., 2.2.). Порівняльно-правовий метод використовувався під час дослідження положень тих чи інших положень законодавства України, що стосуються кредитно-модульної системи організації навчального процесу (р.2. п.2.3.). Діалектичний метод використано під час дослідження змісту складових механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу (р.3 п. 3.3). Метод правового аналізу дозволив виявити недоліки у механізмі адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу та сформулювати висновки щодо його удосконалення (р.3. п.3.3.). Соціологічний метод (анкетування) застосовано у процесі збирання й аналізу інформації, вироблення пропозицій щодо вдосконалення організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС (р.1. п.1.3.), вдосконалення адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу (р.3. п.3.3.).Статистичний метод використовувався під час опрацювання матеріалів Департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави для виявлення недоліків і проблем організації професійної підготовки персоналу ОВС України та формулювання висновків щодо її вдосконалення (р.1. п.1.1.), під час аналізу матеріалів, які допомогли виявити причини виникнення кредитно-модульної системи організації навчального процесу (р.2. п.2.1.).
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним з небагатьох у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних досліджень адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС. Відповідно до цього, у дисертації
- уперше окреслені загальні умови набуття професіоналізму курсантами у вищому навчальному закладі системи МВС, до яких, передусім, належать: належний відбір до ВНЗ, мотивація, початкова адаптація курсантів та належне фінансове забезпечення навчального процесу;
- сформульовано пропозиції щодо вирішення проблем організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС під час запровадження інноваційних модульних систем навчання, зокрема пропонується
удосконалити нормативне забезпечення організації навчального процесу, привести стан управління навчальним процесом найбільш наближеним до інноваційного, покращити педагогічно-методичне забезпечення в сфері відомої освіти МВС;
- дістав подальшого розвитку інноваційний підхід до організації навчального процесу у ВНЗ системи МВС, що характеризується запровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу до ВНЗ;
- удосконалено понятійно-категоріальний апарат у сфері кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС, зокрема уточнено поняття кредитно-модульної системи організації навчального процесу, механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу тощо;
- дістало подальшого розвитку узагальнення принципів кредитно-модульної системи організації навчального процесу (порівняльної трудомісткості кредитів, кредитності, модульності, методичного консультування та ін,) на основі чого автором визначено та аргументовано принцип „мобільності”, зміст якого полягає у вільному переміщенні студентів та викладачів у межах освітньої системи за допомогою кредитів;
- визначено статус кредитно-модульної системи організації навчального процесу в державному управлінні, а саме доведено її значущість, дієвість відповідно до нормативно-правових актів міжнародного та національного характеру;
- уперше визначено та удосконалено механізм адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
- дістали подальшого розвитку методи узгодження законодавства у сфері вищої освіти відповідно до вимог Болонського процесу, а саме шляхом його удосконалення через запровадження положень про кредитно-модульну систему організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, зокрема в ВНЗ системи МВС;
- аргументовано та внесено пропозицію щодо введення визначення „кредитно-модульна система організації навчального процесу” до Закону України „Про вищу освіту” та Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 за №48.
Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у дисертації наукові положення та рекомендації можуть бути використані:

 

- під час підготовки навчальних та робочих планів, семінарських, практичних занять з курсу адміністративне право України, зокрема з теми „Адміністративно-правове регулювання в сфері вищої освіти України”;
- викладачами юридичних навчальних закладів, закладів підвищення кваліфікації у викладанні адміністративного права та відповідних спеціальних курсів;
- у наукових дослідженнях у сфері адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ;
- суб’єктами законодавчої ініціативи під час розроблення законопроекту Закону України „Про вищу освіту”.
Результати дисертаційного дослідження у вигляді пропозицій щодо внесення змін до Закону України „Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року та „Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2004 року за № 48, надано до Інституту законодавства Верховної Ради України (лист від 06.12.2006 №22-312-1-21). Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ під час викладання курсу „Адміністративне право України”, Національного університету державної податкової служби України.
Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів дисертації полягає в тому, що дослідження виконано здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень науки управління та адміністративного права. Всі сформульовані в ньому положення і висновки обґрунтовано на підставі особистих досліджень автора. У процесі одержання нових наукових результатів ідеї або розробки інших дослідників не використовувалися.
Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження неодноразово обговорювалися на засіданнях кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту ЛДУВС. Окремі положення дисертації було оприлюднено на міжнародних та регіональних науково-практичних конференціях і семінарах: „Соціально-психологічні, педагогічні, фізичні, юридичні та медичні проблеми підготовки фахівців в сучасних умовах” (м.Горлівка, 10-12 жовтня 2006 року); „Правовий досвід на шляху до євроінтеграції” (м.Тернопіль, 30 листопада 2006 року); „Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства” (Осінні юридичні читання, м.Львів, 10 листопада 2006 року); „Сучасні проблеми та перспективи розвитку Європейського союзу” (м.Донецьк, 25-27 жовтня 2006 року); „Організаційно-

правові основи взаємодії ОВС із місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування щодо припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку та запобігання їм” (м.Донецьк, 27 січня 2006 року), „Забезпечення безпеки дорожнього руху: науково-методичні аспекти, організаційно-практичні проблеми, перспективи та шляхи їх вирішення” (м.Донецьк, 02 червня 2006 року).
Публікації. Основні теоретичні положення та висновки, сформульовані в дисертації, відображені в семи наукових статтях, які опубліковано у виданнях, що є фаховими з юридичних наук та включені до переліку, затвердженого ВАК України і семи тезах доповідей на конференціях.
Структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел (найменування) та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 239с., з них: основний текст у кількості 201с.; список використаних джерел у кількості 27 с.; додатки у кількості 11с.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються її зв’язок з науковими програмами, мета і завдання дослідження, викладається наукова новизна та практична значимість одержаних результатів.
Розділ І „Підготовка курсантів у вищому навчальному закладі системи МВС (теоретичний аспект)” складається з трьох підрозділів, у яких розглядається сутність підготовки курсантів у ВНЗ системи МВС за умови запровадження інноваційних модульних технологій.
У підрозділі 1.1. „Загальні умови набуття професіоналізму курсантами в вищому навчальному закладі системи МВС” комплексно розглянуто проблему набуття ознак професіоналізму курсантами ВНЗ системи МВС. Проаналізовано поняття професіоналізму працівника ОВС, психологічні, фінансові, організаційні чинники, які сприяють його розвитку.
Зазначається, що особлива увага повинна приділятися належному відбору абітурієнтів до ВНЗ системи МВС; мотивації курсантів до служби та навчання; обов’язковій початковій адаптації першокурсників до умов служби та навчання; проблемі наставництва в підрозділах ОВС (суб’єкта мотивації у ВНЗ системи МВС); належному фінансовому забезпеченню органів внутрішніх справ.

Автор аргументовано доводить необхідність у нормативному вдосконаленню профвідбору абітурієнтів до ВНЗ МВС, підвищенні відповідальності посадових осіб за неякісний відбір, забезпеченні достатнього надання інформації про ОВС абітурієнтам, відмовленні від дублювання функцій УМВС в областях і вищому навчальному закладі МВС у контексті проведення попередніх іспитів та медичної підготовки, запровадженні контракту між ОВС, курсантом та вищим навчальним закладом системи МВС щодо подальшого проходження служби в ОВС; організації професійної підготовки курсанта так, щоб у майбутньому наставництво змінити на психологічну адаптацію до підрозділу ОВС; проведенні ретельного вивчення кандидатів на службу або навчання в системі ОВС та їхнього соціального оточення, а також здійсненні їх психологічного супроводження, виявленні курсантів, які потребують допомоги, та призначенні їм наставника (суб’єкта мотивації); здійсненні належного фінансування ОВС з метою підтримання мотивації вступу до вищого навчального закладу системи МВС та подальшої служби на високому рівні; втіленні принципу „потреба – мотив – мета – настанова” у процесі формування мотивації у курсантів.
У підрозділі 1.2. „Перспективи щодо удосконалення відомчої підготовки МВС на прикладі міліції громадської безпеки” у руслі тенденції до інтеграції в Європейський простір простежено запровадження інноваційних технологій навчання, зокрема модульних технологій у процес підготовки у ВНЗ системи МВС фахівців для блоку міліції громадської безпеки.
Зазначається, що в якості перспективи удосконалення відомчої освіти МВС необхідно розглядати запровадження інноваційних модульних технологій навчання, впровадження нових підходів до розуміння сутності освіти як чинника професіоналізму та належного виконання службових обов’язків працівниками ОВС у майбутньому. Запровадження таких технологій потребує серйозного наукового дослідження, наукового обґрунтування доцільності застосування таких технологій у навчальному процесі, і головне, визначення адміністративно-правового механізму регулювання вказаних технологій у правовому полі.
У підрозділі 1.3. „Проблеми організації навчального процесу в вищому навчальному закладі системи МВС за умови застосування інноваційних модульних технологій” особлива увага приділяється імовірності виникнення проблем, що пов’язані із запровадженням модульного навчання у ВНЗ системи МВС.
Зазначається, що основними чинниками належного функціонування ВНЗ системи МВС є дидактичні, матеріально-технічні, організаційно-

планувальні, психологічні, інноваційно-управлінські. Автором виокремлені проблеми організації навчального процесу такі як: методична (неналежне навчально-методичне супроводження навчального процесу, відсутності індивідуалізації навчання тощо); неналежна модель організаційної діяльності (курсанти, які перебувають у стінах ВНЗ системи МВС обмежені у використанні можливостей Інтернет, комп’ютерів, бібліотек тощо).
Розглянуто необхідність удосконалення нормативно-правової бази щодо організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС.
Розділ II „Теоретичні основи кредитно-модульної системи організації навчального процесу” складається із трьох підрозділів, в яких розглядається сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
У підрозділі 2.1. „Модульні технології навчання: історичний аспект” проводиться дослідження історичних причин виникнення модульної системи навчання, виникнення Болонського процесу, дослідження чинників запровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес.
Проаналізовано залежність економічного зростання держави в від „освіченості” суспільства. Основними поняттями підрозділу виступають: „flexible society” (дослівно „гнучке суспільство”); „третинна освіта”, освіта „упродовж всього життя”.
Описано різновиди сучасних модульних технологій: модульно-т'юторську (Алексюк А., Попович О.); модульно-рейтингову (Бондар В., Глоба Л., Громкова М., Романишина Л., Шиян М.); модульно-розвивальну (Фурман А., Гуменюк О., Мельник В., Терещенко Н.); модульно-проблемну (Третяков П., Сенновський І., Федорик Л.); модульно-квантову (Едельман Г., Маунткасл В., Центагозай Дж., Нужді В., Лисейчиков О., Чошанов М.).
Історичний аспект дозволив дослідити виникнення таких понять як „модуль”, „модульне навчання”. Виявити, що у деяких країнах (Литва, Франція) модульні технології навчання закріплені на законодавчому рівні.
У підрозділі 2.2 „Поняття кредитно-модульної системи організації навчального процесу” здійснюється понятійно-категоріальний аналіз терміна „кредитно-модульна система організації навчального процесу”. Зазначається, що термін „кредитно-модульна система організації навчального процесу”, який викладено у нормативно-правовому акті „Тимчасовому положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” потребує уточнення. Автором пропонується досліджувати термін „кредитно-модульна система організації навчального процесу” шляхом поетапного вивчення таких складових, як „модульна система навчання”, „кредитна система навчання” та „організація навчального процесу”.
Основними поняттями в цьому підрозділі є „кредитно-модульна система організації навчального процесу”, „модульна система навчання”, „кредитна система навчання”, „модуль”, „заліковий модуль”, „кредит”, „організація навчального процесу”.
У підрозділі 2.3 „Загальні засади запровадження та функціонування кредитно-модульної системи організації навчального процесу” досліджуються основні принципи запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в вищому навчальному закладі. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка регламентує кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Вказується, що основною метою впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти на світовому освітньому просторі.
Серед принципів кредитно-модульної системи відзначено такі: порівняльна трудомісткість кредитів, кредитність, модульність, методичне консультування, організаційна динамічність, гнучкість та партнерство, пріоритетність змістової й організаційної самостійності та зворотного зв'язку, науковість та прогностичність, технологічність та інноваційність, принцип усвідомленої перспективи, діагностичність. Крім того виділено принцип мобільності кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Розділ III. „Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС” складається з трьох підрозділів, в яких розглядається сутність адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС.
У підрозділі 3.1. „Місце кредитно-модульної системи організації навчального процесу в державному управлінні” визначається, що кредитно-модульна система організації навчального процесу є складним з точки зору управління правовим явищем. Вплив міжнародного законодавства і національного зумовлюють специфічне становище кредитно-модульної системи організації навчального процесу у правовому полі та в процесах управління в цій сфері.
Автором пропонується розгляд нормативно-правової бази Болонського процесу та аналіз чинного законодавства України задля визначення місця кредитно-модульної системи організації навчального процесу в державному управлінні.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу водночас постає у ролі самокерованої системи і може бути водночас і суб’єктом і об’єктом управлінського впливу відповідно до теорії управління.

 

У підрозділі 3.2. „Поняття механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу” проводиться аналіз адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Досліджується поняття механізму адміністративно-правового регулювання. Автором пропонується власне визначення поняття „механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи”. Частково досліджуються елементи механізму адміністративно-правового регулювання.
Автор вважає, що під механізмом адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу слід розуміти цілісну сукупність правових засобів (елементів механізму адміністративно-правового регулювання), за допомогою яких здійснюється імперативно-нормативне та дозвільно-регламентуюче впорядкування щодо запровадження, організації і функціонування елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу, внаслідок чого відбувається вплив на суспільні відносини у сфері діяльності цієї системи з метою належної правової взаємодії суб’єктів і об’єктів у межах самокерованої системи, якою є вищий навчальний заклад.
У підрозділі 3.3 „Характеристика складових механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу” досліджується адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу з метою виявлення елементів механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Автором, виявлені недоліки у складі елементів механізму адміністративно-правового регулювання: відсутність положень про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Законі України „Про вищу освіту”.
Пропонується, на основі проведеного аналізу та правил „підзаконності” здійснити удосконалення правового забезпечення адміністративно-правового регулювання відносин в сфері кредитно-модульної системи організації навчального процесу шляхом внесення до Закону України „Про вищу освіту” змін та доповнень, а також до нормативно-правового акта Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців.
ВИСНОВКИ
Підготовка працівників ОВС вважається одним з основних джерел формування якісного корпусу правозахисників і вважається однією з найважливіших сфер суспільних відносин. Відповідно до теорії права така
важлива галузь не може залишатися неврегульованою нормами права, зокрема нормами адміністративного права. Сьогодні напрацьовано певну нормативну базу якою регулюється процес підготовки працівників органів внутрішніх справ.
Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ системи МВС нині є провідним завданням відомчої освіти.
У дисертації вирішені теоретичні і науково-прикладні завдання з вивчення, удосконалення та упорядкування механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС.
За результатами дослідження зроблено такі висновки:
1. На сучасному етапі вдосконалення потребує профвідбір абітурієнтів до ВНЗ системи МВС. Доцільно запровадити контракт між ОВС, курсантом та вищим навчальним закладом системи МВС щодо подальшого проходження ним служби в ОВС; організувати професійну підготовку курсанта так, щоб у майбутньому наставництво змінити на психологічну адаптацію до підрозділу ОВС; здійснювати належне фінансування ОВС для підтримання мотивації вступу до ВНЗ системи МВС та подальшої служби на високому рівні; у процесі формування мотивації у курсантів втілити принцип „потреба – мотив – мета – настанова”.
2. Запропоновано закріпити на законодавчому рівні запровадження інноваційних модульних технологій навчання у процес підготовки працівників ОВС у ВНЗ системи МВС.
3. Встановлено, що виникнення Болонського процесу і разом з ним Європейської системи трансферту кредитів (ЕСТS) є наслідками формування економічної сили держав Європи, що мали тенденцію спаду економіки порівняно із США. Модульні технології дали можливість підготувати працівників для будь-яких потреб держави Європейського простору завдяки гнучким навчальним планам, діяльнісному самостійному підходу до отримання трудових навиків.
4. У ході дослідження уточнено класифікацію модулів на: теоретичні (пізнавальні), тренувально-практичні, інтегративно-педагогічні (організаційні).
5. Сформульовано авторські визначення низки термінів: „модульна система навчання”, „модуль”, „навчальний модуль”, „змістовий модуль”, кредитна система навчання”, кредитно-модульна система навчання”, „кредитна система навчання”, „кредит”, „заліковий кредит”, „гнучка технологія навчання”, „кредитно-модульна система організації навчального процесу”, „механізм адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.

6. Виокремлено принципи кредитно-модульної системи: модульний принцип, який дозволяє будувати навчальний матеріал закінченим блоком за для можливості інтегрування різних видів і форм навчання, а також можливості забезпечити досягнення кожним студентом поставлених перед ним конкретних дидактичних цілей; б) принцип кредитності, сутність якого полягає у розподілі та вимірюванні навчального часу у кредитах, в) принцип мобільності, тобто вільне переміщення студентів та викладачів у межах освітньої системи за допомогою кредитів.
7. Обґрунтовано необхідність подальшого комплексного вивчення механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу та систематизовано його елементи.
Основними прикладними результатами дослідження є розробки змін та доповнень до Закону України „Про вищу освіту” та удосконалення понятійного апарату „Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті в наукових фахових виданнях
1. Бузунов Р.А. Проблеми організації навчального процесу у вищому навчальному закладі системи МВС // Право і безпека. – 2006. - №2.- Т.5. – с.31-35.
2. Бузунов Р.А. Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право) – 2006. - №3(34). – с.174-179.
3. Бузунов Р.А. Початкові критерії набуття професіоналізму курсантами ВНЗ системи МВС // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2006. - №1. – с.109-121.
4. Бузунов Р.А. Місце кредитно-модульної системи організації навчального процесу в державному управлінні //Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №12.– с.23-27.
5. Бузунов Р.А. Перспективи модульної освіти працівників міліції // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. -№3. – с.154-162.
6. Бузунов Р.А. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія право. Випуск 7.- Ужгород: Поліграф центр „ЛІРА”, 2007. – с.299-303.

7. Бузунов Р.А. Поняття кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Вісник Донецького національного університету. Серія В: економіка і право //2006. - №2. – с.405-412.
Інші статті, тези виступів на конференціях і семінарах
1. Бузунов Р.А. Проблеми правового забезпечення організації навчального процесу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу // Правовий досвід на шляху до євро інтеграції: матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2006 – 68с.
2. Бузунов Р.А. Кредитно-модульна система: історико-економічні причини виникнення // Сучасні проблеми та перспективи розвитку Європейського союзу: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (25-27 жовтня 2006 року, м. Донецьк). – Донецьк: ДонДУУ, 2006. - 371с.
3. Бузунов Р.А. Роль механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу у підвищенні якості освіти (правоохоронна та правозахисна діяльність) // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства” (Осінні юридичні читання). Тези доповідей та повідомлень. Львів, 2006. – 196с.
4. Бузунов Р.А. Проблеми правового забезпечення організації навчального процесу за кредитно-модульною системою // Соціально-психологічні, педагогічні, фізичні, юридичні та медичні проблеми підготовки фахівців в сучасних умовах: Тези доповідей. – Горлівка: Університет „Україна”, 2005. – 240с.
5. Бузунов Р.А. Заходи щодо покращення психологічної та професійної підготовки співробітників ОВС для виконання обов’язків з охорони громадського порядку / Організаційно-правові основи взаємодії ОВС із місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування щодо припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку та запобігання їм: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2006. – 260с.
6. Бузунов Р.А. Проблеми підготовки працівників ДАІ за кредитно-модульною системою навчання // Забезпечення безпеки дорожнього руху: науково-методичні аспекти, організаційно-практичні проблеми, перспективи та шляхи їх вирішення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2006.
7. Бузунов Р.А. Підвищення якості підготовки майбутніх працівників ОВС за допомогою кредитно-модульної системи організації

навчального процесу – як передумова якісного забезпечення громадської безпеки // Забезпечення громадської безпеки – головне завдання правоохоронних органів держави: Матеріали науково-практичної конференції: Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2007.
АНОТАЦІЇ
Бузунов Р.А. Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу (в ВНЗ системи МВС) – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2007.
Дисертація є комплексним монографічним дослідженням адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У дисертації міститься низка теоретичних положень та практичних рекомендацій, сформульованих у результаті комплексного аналізу адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС.
У дисертації визначено сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС, проаналізовано сутність підготовки працівників міліції, кредитно-модульної системи організації навчального процесу, подібні технології навчання. Визначено механізм адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вирішуються проблеми, що пов’язані з недосконалістю складових механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин зазначеній сфері.
Ключові слова: вищий навчальний заклад системи МВС, професіоналізм в ОВС, модульне навчання, кредитно-модульна система організації навчального процесу, модуль, кредит, кредитна система навчання, механізм адміністративно-правового регулювання, елементи (складові) механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Бузунов Р.А. Административно-правовое регулирование кредитно-модульной системы организации учебного процесса (в ВУЗах системы МВД) – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс;

 

финансовое право; информационное право. – Национальный университет государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2007.
Диссертация является комплексным монографическим исследованием административно-правового регулирования кредитно-модульной системы организации учебного процесса. В диссертации содержится ряд теоретических положений и практических рекомендаций, сформулированных в результате комплексного анализа административно-правового регулирования кредитно-модульной системы организации учебного процесса в ВУЗах системы МВД.
В диссертации изучены исторические предпосылки возникновения Болонского процесса, а вместе с тем и кредитно-модульной системы организации учебного процесса, исследован термин „кредитно-модульная система организации учебного процесса” и на основе этого предложено авторское определение данного термина.
Определена сущность кредитно-модульной системы организации учебного процесса в ВУЗах системы МВД, проанализирована сущность подготовки работников милиции, кредитно-модульной системы организации учебного процесса.
Определен механизм административно-правового регулирования кредитно-модульной системы организации учебного процесса. Исследованы элементы механизма административно-правового регулирования кредитно-модульной системы организации учебного процесса в соответствии со спецификой положения этой системы в государственном управлении.
В диссертации решаются проблемы, связанные с несовершенством составляющих механизма административно-правового регулирования общественных отношений в сфере кредитно-модульной системы организации учебного процесса, и представлены предложения и практические рекомендации относительно усовершенствования правового обеспечения в этой отрасли.
Одним из путей решения проблемы несовершенства действующего законодательства в сфере кредитно-модульной системы организации учебного процесса автором предлагается внесение соответствующих изменений и дополнений в Закон Украины „О высшем образовании” и приказ Министерства образования и науки Украины от 23 января 2004 года № 48, которым введено в действие „Временное положение об организации учебного процесса в кредитно-модульной системе подготовки специалистов”.
В диссертации указывается на то, что проведенное исследование требует постоянного мониторинга административно-правового регулирования общественных отношений в сфере кредитно-модульной

системы организации учебного процесса в высших учебных заведениях системы МВД.
Ключевые слова: высшее учебное заведение системы МВД, профессионализм в ОВД, модульная обучение, кредитно-модульная система организации учебного процесса, модуль, кредит, кредитная система обучения, механизм административно-правового регулирования, элементы (составляющие) механизма административно-правового регулирования кредитно-модульной системы организации учебного процесса.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

 

Пошукова анотація: інформаційно психофізіологічного інтелектуальної сторін суміжні архітектури мистецтва Інтернет правовідносини розвитку договір царської Аграрні правовідносини охорони господарського службі Європейського таємниця покарання юридичної військовослужбовців екологічні алкогольних наркотичних авторських таємницю суміжних державну рекламу лісового митних торговельної моралі волевиявлення свободи оподаткування керівника неповнолітніх посадових юридичних осіб засобів юридичних митних осіб процедура юстиція реформування судочинство засіб управління внутрішніх податкової міліції примус торговельного права послуги сільському митній проступки суди міліції монопольним автотранспортних експлуатації комунальної тваринного міграції проституції місцевих податкової інформаційної безпеки неповнолітніх освіту імміграційного внутрішніх біженців управлінської видворення провадження виконавчої грального кредитування безпеки місцевої суднових екологічної пожежної надзвичайних дозвільної благоустрою комунального кредитно міграційного нормотворчої залізничному нотаріальної масових автомобілебудування техногенної посадової міліцією детінізації податкового надзвичайного громадських громадянина інспекцій виконавця автомобільної іноземців керівників місцевого посадової міліції виконавчої працівника цінними громадських підприємницької прокуратури громадського відносини гарантії працівників корупцією арешту екологічної міського залізничному міліції підрозділів підприємництва звернень корупції контролю екологічну державного внутрішньої інтелектуальної автомобільної кадрів громадської дорожнього податкових митної земельних корупцією митних платників неповнолітніми дільничних охоронних служби місцевої відповідальності справи ліцензування підприємницької свобод вантажів статус гарантії строки координація територіальний дільничного митних пожежного податкової епідеміологічної суду примусу Кабінету президента народовладдя латентної правозастосовчої покарань людини земельних внутрішніх Акція Аліментні запозичення Антикризові Антимонопольні Антитерористична Запорізької Західною Апеляційне оскарження провадження Апеляційні Апроксимація суден Арешт Архівно Атестаційне Атестація Аудит Аутоагресивна Бандитизм податкових таємниця незаконним пожежами розповсюдженням зброї власність російських моніторингу адміністрацій механізму Вексель біхевіоризм Верховна Вестфальський відповідальність самоврядування представницької адміністративних партійної громадських жіночих місцевих представницької правоохоронної громадськістю дізнання МВС інформації корупцією внутрішніх розслідування соціальної вищою Юркевича Вибори СНД законодавство процес комісії співвідношення виконання Виконавча вексельних заповіту громадських


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking