Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні

 

ЧЕРНЕЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД В УКРАЇНІ

12.00.02 – конституційне право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Київ – 2006


Дисертацією є рукопис

Робота виконана у відділі конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ).

Науковий керівник – член-кореспондент НАН України,
доктор юридичних наук, професор
Погорілко Віктор Федорович – завідувач відділу
конституційного права та місцевого самоврядування
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України (м. Київ)

Офіційні опоненти – доктор юридичних наук, професор
Фрицький Олег Федорович – професор кафедри
конституційного права Дніпропетровського університету
внутрішніх справ;

кандидат юридичних наук, доцент
Кампо Володимир Михайлович – завідувач кафедри
муніципального права Академії муніципального
управління

Провідна установа – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра конституційного та адміністративного права

Захист відбудеться 17.03.2006 року о __14__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.009.01 Київського національного університету внутрішніх справ за адресою: 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 1

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ за адресою: 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 1

Автореферат розіслано 12.02.2006 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Б. Горова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Після проголошення незалежності України і прийняття у 1996 році Конституції розпочалися процеси реформування та демократизації суспільства і держави. Чинна Конституція вперше на конституційному рівні закріпила, що „в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування” (ст. 7 Конституції України). Таким чином, вперше у вітчизняній конституційній правотворчості місцеве самоврядування визнається інститутом, який не входить у систему державної влади, а органи місцевого самоврядування отримують статус самостійного інституту, що діє в межах, встановлених Конституцією та законами України.
Поряд з цим, наука та практика конституційного, а особливо муніципального права збагатилися такими новими категоріями та поняттями, як „місцеве самоврядування”, „територіальна громада”, „депутат представницького органу місцевого самоврядування” тощо.
Із становленням системи місцевого самоврядування в Україні істотно змінилася природа рад як місцевих представницьких органів в цілому, так і стосовно кожного окремого інституту: депутатів, постійних комісій, виконавчих органів тощо.
Основним суб’єктом представницьких органів є депутат. Його статус відображає всі основні недоліки і переваги відповідних представницьких органів, його діяльність – рівень і ефективність роботи рад, його гарантії – забезпеченість роботи рад.
Таким чином, правове становище депутатів представницьких органів місцевого самоврядування викликає обґрунтований інтерес. Адже, це зумовлено новизною статусу депутата як представника самостійного виду публічної влади. Після прийняття Україною Декларації про державний суверенітет та проголошення Акту незалежності відбулися радикальні зміни у сфері організації та здійснення влади – роздержавлення місцевих рад, що призвело до нового підходу та розуміння місця і ролі депутатів місцевих рад у суспільстві.
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена, по-перше – потребою у створенні сучасної концепції конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад; по-друге, – необхідністю розробки науково обґрунтованих пропозицій щодо реформування конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад; по-третє, – орієнтацією України на сучасному етапі на досвід країн з розвиненою демократією у сфері місцевого самоврядування задля оптимізації інститутів представницької демократії.
Основною силою інституту представницької демократії є саме депутати представницьких органів місцевого самоврядування. На останніх чергових виборах до місцевих рад у 2002 році обрано 230 094 депутати. У сучасних умовах має підвищитися роль та значення депутатського мандату, оскільки суть його полягає у представницькому статусі депутата місцевої ради, який виражає інтереси територіальної громади.
Крім того, актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена комплексною природою поняття депутата місцевої ради як самостійного правового інституту, який складається із принципів і норм, що безпосередньо регламентують права та обов’язки, відповідальність, гарантії депутата місцевої ради та складають нормативну основу конституційно-правового статусу депутата місцевої ради. Саме тому така особливість правової регламентації конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад потребує встановлення концептуальних теоретичних засад статусу депутата та розробки оптимальної конституційної моделі мандату депутата місцевої ради.
Варто зазначити, що проблеми депутатської діяльності були предметом дослідження як українських, так і зарубіжних науковців, проте, більшість праць видано за радянських часів. Зокрема, питання становлення та розвитку депутатського статусу в системі державної влади за часів радянської доби знайшли своє відображення у працях С.А. Авак’яна, А.О Безуглова, О.О. Карлова, В.Ф. Кузнєцової, О.О. Кутафіна, Ю.Г. Просвирніна, М.Ф. Селівона, В.О. Сивова, А.А. Смирнова, Є.А. Тихонової, А.Я. Ярматова та інш.
Теоретичні і практичні проблеми місцевого самоврядування та його органів досліджували М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, І.П. Бутко, Д.М. Горшков, І.В. Дробуш, В.Б. Євдокимов, В.М. Кампо, В.В. Кравченко, П.М. Любченко, М.П. Орзіх, М.В. Пітцик, О.О. Кутафін, В.Ф. Погорілко, М.В. Постовий, С.Г. Рябов, М.І. Ставнійчук, Ю.М. Тодика, О.Ф. Фрицький, Ю.С. Шемшученко та інші вчені, розробки яких використовуються у даній дисертації.
Теоретичну основу дисертаційного дослідження щодо загального теоретичного визначення поняття правового статусу склали праці таких вчених, як В.В. Копейчикова, С.Л. Лисенкова, М.І. Матузова, О.Г. Мурашина, В.С. Нерсесянца, О.Ф. Скакун та інших.
Отже, дослідження конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад не втратило актуальності у сучасний період державотворення, оскільки основна частина робіт із зазначеної проблематики належить ще до радянського періоду і не враховує змін, які відбулися в системі законодавства останніми роками.
Варто зазначити, що у 2004 році була захищена дисертація за подібною темою Л.Л. Лабенською, але у роботі аналізується історія становлення та розвитку законодавства про правовий статус депутатів місцевих рад; розглядається поняття форм і методів діяльності депутатів; досліджуються форми і методи контрольної діяльності депутатів; з’ясовуються окремі види контролю та їх правові наслідки тощо.
Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні викликає неабиякий інтерес серед теоретиків конституційного та особливо муніципального права, зумовлений, перш за все, новизною статусу депутата як представника самостійної гілки публічної влади на місцях. Через публічний характер депутатської діяльності, вона становить також інтерес і для громадськості, оскільки є новим і багатогранним явищем щодо здійснення місцевої влади у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Саме цим і пояснюється вибір теми дисертаційного дослідження, її актуальність та значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилося як складова частина планової науково-дослідної роботи відділу конституційного права і місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з теми „Конституційно-правові основи політичної системи України” (№ ДР РК 0102U001599). Тема дисертаційного дослідження обговорена і схвалена на засіданні Вченої ради Інституту держави і права ім. В.М. Корецького (протокол № 14 від 16 грудня 2004 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є здійснення комплексного наукового аналізу теоретичних і практичних проблем інституту депутата представницького органу місцевого самоврядування; виведення наукової концепції конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад в Україні; формування висновків та практичних рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства про конституційно-правовий статус депутата місцевої ради. Відповідно до поставленої мети зроблено спробу розв’язати такі наукові завдання, що визначають зміст дисертаційного дослідження:
- розкрити поняття конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад, визначити та охарактеризувати структурні елементи конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад;
- сформулювати авторське визначення понять „депутат місцевої ради”, „конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад”, „функції депутатів місцевих рад”, „гарантії діяльності депутатів місцевих рад”;
- визначити критерії класифікації та охарактеризувати функції та повноваження депутатів місцевих рад;
- розкрити систему гарантій депутатської діяльності та провести їх класифікацію;
- сформулювати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад у процесі реформування системи місцевого самоврядування.
Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, які пов’язані з конституційно-правовим статусом місцевих рад в Україні.
Предмет дисертаційного дослідження складає конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання державно-правових явищ, який дозволяє розглядати їх у розвитку, взаємозв’язку, а також у зв’язку з іншими соціальними явищами. Методика дослідження базується на загальнотеоретичних методах, принципах та підходах щодо визначення конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад в Україні. Формально-логічний метод використовується при визначенні основних понять, які обумовлені темою дослідження: застосування системно-функціонального методу дозволило дослідити конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад як своєрідну цілісну конструкцію, яка складається з певних взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів та знаходиться у взаємозв’язках з іншими державно-правовими явищами. За допомогою спеціально-юридичного методу з’ясовано зміст чинного законодавства щодо конституційно-правового статусу депутатів. Порівняльно-правовий метод застосовувався при дослідженні та співставленні конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад України та відповідного статусу депутатів зарубіжних країн, а також статусу народних депутатів України.
Комплексний підхід у використанні зазначених методів дослідження дозволив всебічно дослідити конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є цілісним і комплексним теоретичним дослідженням, в якому сформульовано концепцію конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад в Україні.
Наукова новизна одержаних результатів знайшла своє втілення у таких висновках та пропозиціях:
1. Запропоновано авторське визначення поняття депутата місцевої ради як громадського діяча, який є повноважним виборним представником територіальної громади і рівноправним суб’єктом представницького органу місцевого самоврядування, який вирішує питання місцевого значення відповідно до Конституції, законів України та актів органів місцевого самоврядування.
2. Сформульовано дефініцію, за якою конституційно-правовий статус депутата місцевої ради – це цілісний внутрішньо узгоджений комплекс взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів, що поєднує нормативно регламентовані характеристики інституту депутата місцевої ради як представника територіальної громади, громадського діяча та суб’єкта представницького органу місцевого самоврядування, який здійснює функції та повноваження на підставі Конституції та законів України.
3. Визначено структурні елементи конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад: правосуб’єктність; функції, права та обов’язки; термін виникнення та припинення дії депутатського мандату; відповідальність та гарантії діяльності депутата місцевої ради.
4. Обґрунтовано необхідність врегулювання питання щодо початку терміну виникнення та припинення дії депутатського мандату, а саме це має співпадати із оголошенням результатів місцевих виборів.
5. Здійснено аналіз підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради і способів контролю територіальної громади за виконанням своїх повноважень обраними депутатами та обґрунтовано висновки про імперативний характер депутатського мандату. Поряд з цим, запропоновано внести до виборчого законодавства пропозицію щодо можливого відкликання депутата політичною партією або блоком як підставу дострокового припинення повноважень за умови застосування на місцевих виборах пропорційної виборчої системи.
6. Вперше здійснено визначення поняття функцій депутатів місцевих рад. Це основні напрями діяльності депутатів як повноважних представників територіальної громади та рівноправних членів відповідної ради, які знаходять свій вираз та конкретизацію у правах та обов’язках, визначених Конституцією та законами України щодо здійснення місцевого самоврядування.
7. Визначено критерії класифікації функцій депутатів місцевих рад: об’єкти впливу або сфери діяльності, відповідно до чого можна виділити політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні функції; засоби і методи депутатської діяльності, на підставі яких можна виділити представницькі, нормотворчі, організаційні, контрольні, бюджетно-фінансові та інформаційні функції депутатів місцевих рад.
8. Обґрунтовано необхідність здійснення повноважень на постійній основі головами постійних комісій місцевих рад.
9. Здійснено визначення поняття „гарантії діяльності депутатів місцевих рад” як сукупності умов та засобів, що забезпечують реальність та можливість фактичної реалізації прав та обов’язків депутатів з метою здійснення місцевого самоврядування.
10. Внесено пропозиції щодо подальшого вдосконалення законодавства про конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані у дисертаційному дослідженні теоретичні висновки та практичні пропозиції можуть бути використані:
- у науково-дослідній діяльності – в процесі подальшого комплексного дослідження науково-практичних проблем організації та функціонування органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні;
- у законотворчій діяльності – під час розробки та прийняття законодавчих актів, а також внесення змін та доповнень до чинного законодавства щодо регулювання конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад в Україні;
- у навчальному процесі – при викладанні курсу „Конституційне право України”, а також спецкурсів „Муніципальне право”, „Державне будівництво та місцеве самоврядування”; при підготовці курсу лекцій та підручників, навчальних програм, методичних вказівок для студентів тощо;
- у практичній діяльності – результати дослідження конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад можуть становити інтерес для державних та муніципальних службовців у процесі функціонування та реформування органів місцевого самоврядування.
Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана та обговорена у відділі конституційного права і місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Теоретичні висновки та практичні положення, які містяться у дисертаційному дослідженні були опубліковані автором у наукових статтях та тезах науково-практичних конференцій. Крім цього, результати дисертаційного дослідження були апробовані у виступах на міжнародних та регіональних науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми державотворення в умовах адміністративної реформи” (квітень 2003 р.); „Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу” (квітень 2004 р.); „Юридичні читання молодих вчених” (квітень 2004 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли відображення у чотирьох наукових статтях, які опубліковано у фахових виданнях.
Структура дисертації визначена метою й завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що включають в себе шість підрозділів, висновки та список використаних джерел (202 найменування). Повний обсяг дисертації становить 190 сторінок, з яких 173 – основний зміст.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначаються мета та завдання, об’єкт та предмет дослідження, характеризуються методи дослідження, наукова новизна, практичне значення і апробація одержаних результатів, структура і обсяг дисертації.
Розділ 1 – „Загальна характеристика конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад в Україні” – складається з двох підрозділів, у яких досліджується поняття та конституційно-правова характеристика статусу депутатів місцевих рад, а також співвідношення статусу депутатів місцевих рад і статусу народних депутатів України.
У підрозділі 1.1 – „Поняття та конституційно-правова характеристика статусу депутатів місцевих рад в Україні” – автором розглядається специфіка представницького мандату депутата місцевої ради. З огляду на концепцію національного (народного) представництва носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ (ст. 5 Конституції України), проте, народ делегує владні повноваження щодо реалізації влади своїм представникам.
Насправді з моменту обрання депутат місцевої ради отримує мандат, тобто право і водночас обов’язок на представництво інтересів територіальної громади та на вирішення питань місцевого значення від імені і в інтересах територіальної громади, а також право та обов’язок щодо участі в діяльності представницького органу місцевого самоврядування, – місцевої ради та її органів. Саме таким чином територіальна громада уповноважує своїх представників на здійснення місцевої влади.
Поряд з цим у дисертаційному дослідження наголошується, що конституційно-правовий статус депутата місцевої ради не зводиться виключно до його сутнісного вияву як представника. Для повного з’ясування змісту, обсягу та структури конституційно-правового статусу депутата місцевої ради необхідно розглянути зміст та форму інституту депутата місцевої ради.
Зокрема, аналізуючи поняття „депутат місцевої ради”, автор робить висновок, що визначальними характеристиками є наступні: фактично, депутат місцевої ради виступає повноважним представником інтересів територіальної громади у представницькому органі місцевого самоврядування та у взаємовідносинах з іншими суб’єктами конституційно-правових відносин, чим і обумовлюється його особливе правове становище; за змістом депутат місцевої ради наділений особливим конституційно-правовим статусом, основу якого складають різні повноваження щодо здійснення місцевого самоврядування, закріплені Конституцією, законами України та актами органів місцевого самоврядування; за формою депутат – громадський діяч.
Враховуючи існуючі наукові підходи до визначення поняття депутата місцевої ради та на основі аналізу його суті, змісту і форми, дисертант пропонує авторське визначення поняття депутата місцевої ради: депутат місцевої ради – це громадський діяч, який є повноважним виборним представником територіальної громади і рівноправним суб’єктом представницького органу місцевого самоврядування, який вирішує питання місцевого значення відповідно до Конституції, законів України та актів органів місцевого самоврядування.
Поряд з цим, на думку дисертанта, такий підхід щодо розуміння поняття депутата місцевої ради надає можливість визнати інститут депутата місцевої ради як самостійний конституційно-правовий інститут в системі конституційного та муніципального права та створити наукову концепцію конституційно-правового статусу депутата місцевої ради. Зазначається, що конституційно-правові основи статусу депутата місцевої ради становлять сукупність правових норм та принципів, які регламентують права та обов’язки, відповідальність, гарантії діяльності, терміни виникнення та припинення дії депутатського мандату, а також взаємну відповідальність депутата та органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових осіб та керівників підприємств, установ, організацій з приводу реалізації завдань та функцій місцевого самоврядування. Тобто правові норми, які закріплюють інститут депутата, становлять нормативну основу конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад. Як самостійний інститут конституційного права, інститут депутата місцевої ради регламентується системою джерел, які різняться за юридичною силою, – це нормативно-правові акти як загальнодержавного, так і локального характеру.
Аналізуючи погляди на загальнотеоретичне поняття правового статусу (О.О. Кутафін, В.С. Нерсесянц, А.В. Малько, Н.І. Матузов, О.Г. Мурашин, О.Ф. Скакун) та враховуючи правове закріплення конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад, дисертант пропонує авторське визначення конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад: конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад – це цілісний внутрішньо узгоджений комплекс взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів, що поєднує нормативно регламентовані характеристики інституту депутата місцевої ради як представника територіальної громади, громадського діяча та суб’єкта представницького органу місцевого самоврядування, який здійснює функції та повноваження на підставі Конституції та законів України.
Конституційно-правовий статус депутата місцевої ради становлять загальний правовий статус особи, спеціальний правовий статус депутата та індивідуальний статус.
Спеціальний правовий статус депутата місцевої ради має комплексний міжгалузевий характер та доповнює загальний правовий статус. Спеціальний правовий статус депутата місцевої ради характеризується спеціальними правами та обов’язками, що регламентовані законодавством, тобто загальний правовий статус та спеціальний конституційно-правовий статус депутата місцевої ради співвідносяться як „загальне” та „особливе”: загальний правовий статус має статичний характер (постійний), а спеціальний статус депутата – більш динамічний та „тимчасовий” характер.
Дисертантом здійснено науковий аналіз структури конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад та виділені такі структурні елементи, як правосуб’єктність; термін виникнення і припинення дії депутатського мандату; функції, права та обов’язки; гарантії діяльності депутатів місцевих рад; відповідальність депутатів місцевих рад.
Автор зазначає, що правосуб’єктність депутата місцевої ради слід розглядати як різновид спеціальної правосуб’єктності, під якою розуміється система можливостей набувати спеціальні права і обов’язки, а також нести відповідальність, що, у свою чергу, закріплені на законодавчому рівні щодо реалізації власних функцій та повноважень. Щодо терміну та підстав виникнення і припинення повноважень депутата місцевої ради, автор робить висновок, що правоутворюючим юридичним фактом, який має наслідком набуття мандату, є факт обрання депутатом місцевої ради, виявом чого є офіційне оголошення результатів виборів. Таким чином, саме з моменту офіційного оголошення результатів виборів депутат набуває спеціальної правосуб’єктності.
Поряд з цим автор констатує, що із запровадженням на місцевих виборах частково пропорційної виборчої системи, очевидною стає потреба у створенні відповідних механізмів, які б дозволили територіальній громаді здійснювати контроль за діяльністю своїх представників. Адже депутат є представником територіальної громади, зобов’язаним виражати і захищати інтереси територіальної громади, виконувати доручення в межах своїх повноважень.
Дисертант зазначає, що в сучасних умовах подальшого реформування місцевого самоврядування в цілому надзвичайно важливим є пошук оптимальної моделі мандату депутата місцевої ради.
На думку автора, слід зберегти імперативність мандата депутата місцевої ради – необхідно передбачити як підставу дострокового припинення повноважень депутата в порядку відкликання його політичною партією (блоком), або, передбачити застосування на місцевих виборах пропорційної системи із системою преференцій. Таким чином виборець буде надавати перевагу конкретному представнику від політичної партії (блоку), а також у такій спосіб буде передбачена процедура відкликання депутата виборцями.
У дисертації, досліджуючи такі елементи конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад, як права та обов’язки депутата місцевої ради, автор дійшов висновку, що права депутата – це формально визначені можливості для реалізації ним повноважень та функцій у місцевій раді, її органах та у виборчому окрузі. Доцільно розрізняти такі групи прав депутата місцевої ради, як: 1) права депутата на сесійних засіданнях місцевої ради; 2) права депутата, які спрямовані на забезпечення ефективного функціонування органів ради та інших суб’єктів місцевого самоврядування; 3) права депутата щодо здійснення функцій та повноважень в межах виборчого округу.
Подібно до класифікації прав можна виділити наступні групи обов’язків депутата місцевої ради: 1) обов’язки депутата на сесійних засіданнях місцевої ради; 2) обов’язки депутата, які спрямовані на забезпечення ефективного функціонування місцевої ради та її органів; 3) обов’язки депутата щодо здійснення своїх функцій та повноважень в межах виборчого округу.
У підрозділі 1.2 – „Співвідношення статусу депутатів місцевих рад і статусу народних депутатів України” – здійснено порівняльно-правовий аналіз норм національного законодавства, що закріплюють статус депутатів місцевих рад та народних депутатів України.
Автор дійшов висновку, що однією із визначальних рис статусу як депутатів місцевих рад, так і народних депутатів України є здійснюване ними народне представництво шляхом реалізації волі та інтересів народу на відповідних рівнях. При цьому різниця полягає лише у юридичній природі влади в цілому: народні депутати є суб’єктами здійснення державної влади, тобто реалізують функції та повноваження від імені українського народу, керуючись при цьому загальнодержавними інтересами, а депутати місцевих рад реалізують локальний рівень публічної влади, тобто владу на місцях від імені та в інтересах територіальної громади.
Поряд з цим, дисертант зазначає що зближення виборчого законодавства щодо формування депутатського корпусу – запровадження пропорційної виборчої системи на парламентських виборах в цілому та на місцевих виборах частково – сприятиме політичній структуризації суспільства.
При дослідженні співвідношення статусу депутатів місцевих рад та народних депутатів України автор акцентує увагу на правовій природі та принципах депутатського мандату.
Розділ 2 – „Функції та повноваження депутатів місцевих рад” – складається з двох підрозділів, у яких досліджуються основні елементи конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад: функції депутатів місцевих рад, критерії їх класифікації; повноваження депутатів місцевих рад; організаційно-правові форми здійснення функцій та повноважень депутатів місцевих рад.
У підрозділі 2.1 – „Основні види функцій та повноважень депутатів місцевих рад” – автор зазначає, що функції та повноваження є основними структурними елементами, які визначають зміст конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад. Сфера діяльності депутата місцевої ради визначається його функціями. Тому, на думку автора, принципово важливим є дослідження функцій депутатів місцевих рад.
Проаналізувавши результати дослідження функцій місцевого самоврядування (О.О. Кутафін, В.І. Фадєєв ), функцій територіальних громад (О.В. Батанов), функцій представницьких органів місцевого самоврядування (І.В. Дробуш, В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький), автор робить висновок, що функції депутатів місцевих рад – це основні напрями діяльності депутатів як повноважних представників територіальної громади та рівноправних членів відповідної ради, які знаходять свій вираз та конкретизацію у правах та обов’язках, визначених Конституцією та законами України щодо здійснення місцевого самоврядування.
У зв’язку з тим, що депутати місцевих рад виконують значну кількість функцій, зміст яких досить різноманітний, виникає необхідність їх наукової класифікації.
На думку автора, доцільно запропонувати таку класифікацію функцій депутатів місцевих рад: 1) за об’єктами впливу або сферами діяльності функції поділяються на політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні; 2) за засобами і методами депутатської діяльності функції поділяються на представницькі, нормотворчі, організаційні, контрольні, бюджетно-фінансові, інформаційні.
Дисертант зазначає, що функції визначально впливають на елементи конституційно-правового статусу депутата. Якщо функція вказує, чим повинен займатися депутат, то повноваження визначають межі здійснення функцій, тобто функції депутатів місцевих рад безпосередньо пов’язані з їх повноваженнями. Функції можуть бути реалізованими тільки тоді, коли вони безпосередньо підкріплені конкретними повноваженнями. Повноваження депутатів місцевих рад – це закріплена законами України та нормами муніципального права сукупність прав та обов’язків, необхідних для здійснення властивих їм функцій.
Права та обов’язки, що в своїй сукупності становлять повноваження, є предметним вираженням функцій депутатів місцевих рад. Функція, не підкріплена відповідними правами, не може бути реалізована і втрачає практичний зміст.
У підрозділі 2.2 – „Організаційно-правові форми здійснення функцій та повноважень депутатів місцевих рад” – автор зазначає, що реалізація функцій та повноважень депутатів місцевих рад відбувається через різноманітні організаційно-правові форми. На думку автора, організаційно-правовими формами здійснення функцій та повноважень депутата у виборчому окрузі є прийом виборців; регулярні зустрічі депутатів з виборцями, інформування їх про діяльність представницького органу місцевого самоврядування в цілому; доручення виборців своєму представнику; контроль за діяльністю депутата з боку виборців, зокрема, обов’язок депутата звітуватися у виборчому окрузі про свою діяльність. Організаційно-правовими формами діяльності депутата у представницькому органі є участь у засіданнях місцевої ради; участь у роботі постійних комісій; звернення із депутатським запитом; участь у роботі депутатських груп та фракцій тощо.
Організаційно-правові форми здійснення депутатами місцевих рад своїх функцій та повноважень тісно взаємопов’язані і не втрачають своєї самостійності. Їх вдосконалення відбувається шляхом виникнення нових форм діяльності, надання нового змісту вже відомим організаційно-правовим формам.
Розділ 3 – „Гарантії діяльності місцевих рад” – складається з двох підрозділів, в яких досліджуються поняття та види гарантій діяльності депутатів місцевих рад.
У підрозділі 3.1 – „Поняття гарантій діяльності депутатів місцевих рад” – автор зазначає, що депутату місцевої ради як головному суб’єкту представницького органу місцевого самоврядування забезпечуються умови для безперешкодного та ефективного здійснення своїх функцій та повноважень. Сукупність таких умов та засобів, що забезпечують реальність та можливість фактичної реалізації прав та обов’язків депутатів з метою здійснення місцевого самоврядування, представляють гарантії діяльності депутатів місцевих рад.
Зазначені гарантії депутатської діяльності становлять невід’ємну, складову частину конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад, необхідність закріплення яких обумовлена сутністю депутатського мандату, яка полягає у представництві інтересів територіальної громади. Гарантії повинні бути, перш за все, не особистими привілеями чи пільгами, що надаються депутатові, а засобами ефективної та безперешкодної реалізації своїх прав та обов’язків. Вони охоплюють усі сфери депутатської діяльності, включаючи діяльність депутатів у місцевій раді, її органах, а також діяльність у виборчому окрузі. Тобто йдеться про цілісну систему гарантій. Депутату місцевої ради як представнику інтересів територіальної громади гарантується безперешкодне здійснення своїх прав та обов’язків, незалежно від того, де він їх реалізує.
Автор констатує, що в системі гарантій діяльності депутатів місцевих рад потрібно розрізняти загально-соціальні та спеціально-юридичні гарантії. Якщо політичні, економічні та ідеологічні гарантії – це певне соціальне середовище, яке сприяє участі депутата місцевої ради у здійсненні місцевого самоврядування, то спеціально-юридичні гарантії передбачають механізм, який безпосередньо забезпечує фактичну можливість здійснення депутатами своїх функцій та повноважень.
У підрозділі 3.2 – „Спеціально-юридичні гарантії діяльності депутатів місцевих рад” – зазначається, що спеціально-юридичні гарантії, по-перше, створюються безпосередньо законодавцем та знаходять свій вираз в статтях нормативно-правових актів; по-друге, їх створення пов’язане з функціонуванням цілого комплексу держано-правових відносин. Спеціально-юридичні гарантії – це сукупність правових засобів та механізмів, які забезпечують діяльність депутатів у вирішенні питань місцевого значення, а також створення можливостей для повної і всебічної реалізації їх прав та обов’язків.
Дисертант зазначає, що спеціально-юридичні гарантії діяльності депутатів місцевих рад поділяються на нормативно-правові та організаційно-правові гарантії. Нормативно-правові гарантії діяльності депутатів місцевих рад – це сукупність взаємопов’язаних норм права, які утворюють єдину правову базу для ефективної реалізації функцій та повноважень, тобто цілісний правовий механізм реалізації прав та обов’язків депутатів місцевих рад.
Як відомо, депутати місцевих рад поєднують реалізацію функцій та повноважень із виконанням свої виробничих чи службових обов’язків за основним місцем роботи, тобто здійснюють депутатську діяльність на громадських засадах. Саме у зв’язку з цим важлива роль відводиться організаційно-правовим гарантіям. Організаційно-правові гарантії – це необхідні умови та засоби, які забезпечують сприятливий режим депутатської діяльності з метою реалізації власних функцій та повноважень. Вони забезпечують організаційний механізм взаємодії депутатів місцевих рад з іншими суб’єктами конституційно-правових відносин, встановлюючи такі форми і методи взаємодії, які спрямовані, перш за все, на забезпечення ефективного виконання депутатами місцевих рад своїх прав та обов’язків.
На думку автора, до організаційно-правових гарантій діяльності депутатів місцевих рад необхідно віднести процесуальні, матеріальні, соціальні гарантії та депутатську недоторканість.
Дисертант, зокрема, зазначає, що на сьогодні депутатська недоторканість як гарантія діяльності має дискусійний характер. Однозначно стверджувати про необхідність відміни депутатського імунітету взагалі стосовно депутатів місцевих рад досить складно. Обмеження депутата місцевої ради в імунітеті повинно бути лише у сфері кримінальної відповідальності, адже, недоторканість є однією із гарантій здійснення ефективної депутатської діяльності у разі, якщо депутат використовує цю гарантію не в особистих інтересах, а на благо територіальної громади, яку він уповноважений представляти. При цьому депутатський імунітет повинен бути обмеженим відповідною територією адміністративно-територіальної одиниці.
Автор констатує, що подальше удосконалення гарантій повинно відбуватися за рахунок покращення умов для здійснення депутатами своїх повноважень; підвищення рівня відповідальності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій щодо порушення прав депутатів місцевих рад.
У висновках автор формулює основні найбільш суттєві результати та положення дисертаційного дослідження.
У дисертації автором сформульовані загальнотеоретичні положення, що становлять цілісну теорію конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад в Україні:
- дано визначення понять „депутат місцевої ради”, „конституційно-правовий статус депутата місцевої ради”, „функції депутатів місцевих рад”, „повноваження депутатів місцевих рад”, „гарантії діяльності депутатів місцевих рад”;
- здійснено класифікацію функцій та повноважень депутатів місцевих рад.
У результаті проведеного дисертаційного дослідження автор пропонує основні напрями розвитку та вдосконалення конституційно-правового статусу депутата місцевої ради як в цілому, так і щодо окремих структурних елементів, аргументує необхідність внесення змін до законодавства, що регулює конституційно-правовий статус депутата місцевої ради.
На думку автора, до законодавства, що регулює конституційно-правовий статус депутата місцевої ради, необхідно внести наступні зміни та доповнення:
- привести усі елементи конституційно-правового статусу депутата місцевої ради у відповідність до теоретичних засад народного представництва та визначити доктрину депутатського мандату, в основу якого покладені наступні принципи: представницький характер, виключно виборний характер набуття мандату та імперативність мандату;
- узгодити норми ст. 4 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 року, ст. 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року. та ст. 73, 74 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 року. щодо терміну виникнення та припинення дії депутатського мандату. На думку автора, термін виникнення та припинення дії депутатського мандату повинен співпадати з моментом офіційного оголошення результатів виборів, у наслідок чого депутат набуває спеціального конституційно-правового статусу;
- внести зміни до ст. 9 „Право бути обраним” Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 року., які б передбачали постійне проживання кандидата у депутати місцевої ради на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці протягом останніх кількох років перед виборами;
- внести зміни до ст. 5 „Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради” Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 року., а саме: передбачити дострокове припинення повноважень депутата на підставі рішення політичної партії (блоку політичних партій), якщо депутат, який був обраний від політичної партії (блоку) не увійшов до депутатської фракції цієї політичної партії (блоку) або вийшов із її складу (за умови застосування пропорційної виборчої системи);
- недоцільно збільшувати термін дії депутатського мандату до п’яти років, а саме такі зміни передбачає законопроект щодо змін Конституції України, оскільки: по-перше, зведення виборів народних депутатів та депутатів місцевих рад в межах одного року потребує значних фінансових затрат; по-друге, в демократичній державі, до якої прагне і Україна, одні і ті ж самі особи не повинні довгий період безперервно займати посади в органах місцевої влади, адже, це може визвати недовіру громадян і призвести до втрати легітимності цих органів;
- доцільно було б передбачити законодавством здійснення повноважень на постійній основі голови постійної комісії. Постійні комісії наділені значними повноваженнями та виконують певні функції. Обсяг повноважень голови комісії досить значний, а від ефективної їх реалізації буде залежати результативність діяльності постійної комісії зокрема та представницького органу в цілому;
- на сьогодні поновлення імунітету депутатів місцевих рад має захистити від певного тиску при голосуванні на сесіях місцевих рад. Адже, недоторканість є однією із гарантій здійснення ефективної депутатської діяльності у разі, якщо депутат використовує цю гарантію не в особистих інтересах, а на благо територіальної громади, яку він уповноважений представляти. На думку автора, імунітет депутата місцевої ради має бути обмеженим виключно сферою кримінальної відповідальності. Але при цьому навіть у цій сфері він не повинен мати абсолютного характеру.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Чернецька О.В. Законодавство України про статус депутатів місцевих рад // Науковий вісник Академії державної податкової служби України: Збірник наукових праць. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – №2 (20). – С. 178–184.
2. Чернецька О.В. Деякі аспекти реформування виборчої системи на виборах депутатів місцевих рад // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми державотворення в умовах адміністративної реформи” (квітень 2003 р.). – Запоріжжя, 2003. – С. 235–238.
3. Чернецька О.В. Функції депутатів місцевих рад // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України: Збірник наукових праць. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – №4 (22). – С. 154–159.
4. Чернецька О.В. Європейські стандарти щодо інституту депутатського імунітету // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу” (квітень 2004 р.). – Ірпінь, 2004. – С. 462–464.
5. Чернецька О.В. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад як структурний елемент правового статусу // Підприємництво, господарство, право. – 2004. – №5. – С.87–89.
6. Чернецька О.В. До питання про відповідальність депутатів представницького органу місцевого самоврядування // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23–24 квітня 2004. – К.: КНУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – C. 137–139.
7. Чернецька О.В. Теоретичні основи та юридична природа мандата депутата місцевої ради // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 4. – С. 92–94.

АНОТАЦІЯ
Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2005.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад в Україні. Розкрито поняття депутата місцевої ради, надано його дефінітивну характеристику за суттю, змістом та формою. У дисертаційному дослідженні сформульовано визначення конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад, охарактеризовано структурні елементи конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад, досліджено взаємозв’язок між окремими структурними елементами, визначено та проаналізовано функції та критерії їх класифікації, повноваження, права та обов’язки, організаційно-правові форми здійснення функцій та повноважень, відповідальність та гарантії депутата місцевої ради.
На основі чинного законодавства автор висуває пропозиції щодо вдосконалення конституційно-правового статусу депутата місцевої ради.
Ключові слова: депутат місцевої ради, конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад України, функції депутатів місцевих рад, компетенція та повноваження, права та обов’язки депутатів місцевих рад, форми діяльності депутатів місцевих рад, відповідальність, гарантії діяльності депутатів.

АННОТАЦИЯ
Чернецкая Е.В. Конституционно-правовой статус депутатов местных советов в Украине. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – конституционное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2005.
В диссертации исследуется конституционно-правовой статус депутата местного совета Украины. Раскрыто понятие депутата местного совета. Автор определяет депутата местного совета как общественного деятеля, который является полноправным выборным представителем территориального сообщества и равноправным субъектом представительного органа местного самоуправления, который решает вопросы местного значения в соответствии с Конституцией, законами Украины и актами органов местного самоуправления.
Конституционно-правовой статус депутата местного совета определяется автором как целостный комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, который объединяет нормативно регламентирующие характеристики института депутата местного совета как представителя территориального сообщества, общественного деятеля и субъекта представительного органа местного самоуправления, который осуществляет функции и полномочия в соответствии с Конституцией и законами Украины.
Конституционно-правовые основы статуса депутата местного совета составляют совокупность правовых норм и принципов, которые регламентируют права и обязанности, ответственность и гарантии деятельности депутата.
Проведенный в диссертации научный анализ структуры конституционно-правового статуса депутата местного совета позволяет выделить следующие его элементы: правосубъектность; срок возникновения и окончания действия депутатского мандата; функции, права и обязанности; гарантии деятельности депутата местного совета; ответственность депутата местного совета.
В диссертации исследованы функции и полномочия депутатов местных советов; анализируются политические, экономические, социальные, культурные, экологические, представительские, нормотворческие, организационные, контрольные, бюджетно-финансовые, информационные функции депутатов местных советов; рассматриваются полномочия, а также организационно-правовые формы деятельности депутатов в местном совете и в избирательном округе; исследуются гарантии деятельности депутатов местных советов.
Автором разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере регулирования конституционно-правового статуса депутатов местных советов.
Ключевые слова: депутат местного совета, конституционно-правовой статус депутатов местных советов Украины, функции депутатов местных советов, полномочия, права и обязанности депутатов местных советов, формы деятельности депутатов местных советов, ответственность, гарантии деятельности депутатов местных советов.

SUMMARY
Chernetska O.V. Constitutional – Legal Status of Local Rada Deputies in Ukraine. – The Manuscript.
The thesis for degree of Master of Law on speciality 12.00.02 – constitutional law. – Institute of State and Law named after V.M. Koretskiy NAS of Ukraine, Kyiv, 2005.
The thesis is devoted to complex research of constitutional-legal status of local rada deputies in Ukraine. The author has revealed the definition of local rada deputy, has given its definitive characteristic by essence, content and form. The definition of constitutional – legal status of local rada deputies is formulated in the thesis, structural elements of constitutional – legal status of local rada deputy is characterized, the interdependence between some structural elements is investigated.
Functions and criterions of their classification, commission, rights and obligations, organizational – legal forms of realization of functions and commissions, responsibility and guarantees of local rada deputy are determined and analyzed.
Propositions as to the improving of constitutional – legal status of local rada deputy are produced on the basis of effective legislation.
Keywords: local rada deputy, constitutional – legal status of local rada deputy of Ukraine, functions of local rada deputies, competence and commissions, rights and obligations of local rada deputies, forms of activity of local rada deputies, responsibility, guarantees of deputies activity.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: випробуванням Звільнення каяттям дійовим поруки примиренням відбування дисципліни Зворотна громадськістю іміджу Зв’язки Зґвалтування адвокатом влади громадянами податкової реформа Соціалістичної Земельні процесуальні Земля довірою Злочин наслідками дорожнього людяності ОВС банкрутством необережність віросповідання економіки підприємницької найму мотиваційній пересування вузами підприємницьких фінансових приватної трудових Змішані вини інформації захисту винагороди безпідставного шкоди рятування загрози доручення підстави Європи Зовнішньоекономічні сліди Ідеологія Локка Імідж Імміграційне слідчого дитини міграції морського Імплементація Імунітет Інвестиційні договори самоврядування вчителя технології банкрутства губернаторства громадянства представництва Чехословаччині самоврядування моральної Польща омбудсмана підсудності піклування поруки потерпілого консулів Президента Франції Інститутпрезидентства співучасті присяжних губернатора конституційного народовладдя державної адміністрацій ідеологія криміналістики Інтелектуальна культура безпека ООН розслідування органів податкової мореплавства Інформація Іпотека вугледобувну обґрунтування ЗУНР власності трудового Кадрове державному Казна Касаційне час господарської умисних ухилення поліція слідчих приховування некласичний осудними Князівська Кодифікаційна Кодифікаційні Кодифікація Колективні заробітної Колізії Командитні Компенсації місцевого Президента фармакотерапевтична землекористування криміналістичне досудовому Компроміс Комунікативна Конкурентне Конкуренція Консолідація Конституцiйне Конституційна політичних правової юрисдикція юстиція Директорії справами державними освіту приватну творчості життя збори світогляду допомогу контроль конфлікт прав гласності рівності ініціативи Конституційний Суд громадянські делікти екологічні виконавчої міліції поділу внутрішніх парламентаризму громадянина законодавчої безпеки виконавчої стримувань особисті політичні самоврядування омбудсмана відповідальності вищих регламентація грецької міжнародних Канади юстиції військовослужбовців громадських депутатів кордону народів міста депутата меншин органів парламентарів Рахункової Києва виборчого суддів уряду ЄС правотворчому поділу політичних людини громадянина виборів національної національних норми референдуму самоврядування туризму публічної міжнаціональних Конституціоналізм Конституція України Контрабанда Контроль бюджету підприємницькою адміністрацій провадження Контрольний примус Конфіскація внутрiшнiх Конфлікти реформування реалізму управління експертизи розслідування національних політики охорони Концесійні Концесія Координація криміналістичної Кореляційні Корпоративні


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking