Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні

 

Регушевський Едуард Євгенович

Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні

Спеціальність 12.00.02. – конституційне право

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі конституційного та адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Мяловицька Ніна Анатоліївна,
доцент кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Фрицький Олег Федорович,
професор кафедри конституційного права Юридичної академії МВС України (м. Дніпропетровськ)

кандидат юридичних наук
Євграфов Павло Борисович,
суддя Конституційного Суду України (м. Київ)

 

Провідна установа: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

 

Захист відбудеться “15” квітня 2004 р. о 12 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.

 

Автореферат розіслано “13” березня 2004 р.

 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Н.Г. Шукліна
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина завжди були в центрі уваги життя суспільства. Не тільки вчені правознавці, але і практики, чия діяльність постійно пов’язана з вирішенням різноманітних питань у сфері забезпечення, реалізації й охорони прав та свобод людини, займаються розробкою і впровадженням нових ефективних механізмів для здійснення людиною і громадянином своїх прав і свобод. Одне з центральних місць серед конституційних прав та свобод людини і громадянина займають політичні права, які відіграють вирішальну роль у побудові держави, а тому рівень їх гарантованості зумовлює ефективність суспільних відносин у майбутньому.
Конституційні прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу неможливо реалізувати в Україні без утвердження політичних прав та свобод людини. Вагомість політичних прав у державотворчому процесі вимагає створення та розвитку системи гарантій, які відповідали б реально існуючим відносинам. Динаміка суспільних відносин, насамперед у політичному житті, зумовлює певні зміни у теоретичному обґрунтуванні та практичному застосуванні конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина. До цього часу в Україні проблема конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод не була, на жаль, належним чином вивчена. Це пов’язано насамперед з історичними чинниками, оскільки в історії України були часи, коли застосування політичних прав та свобод у повній мірі не було можливим. Лише проголошення незалежності України породило реальні можливості використання людиною політичних прав та свобод. Значною мірою отримав розвиток інститут народовладдя. Інтеграційні процеси руху України до міжнародних структур зумовили необхідність приділити належну увагу проблемам гарантування прав та свобод людини і громадянина, в тому числі і політичних. Зазначені фактори підкреслюють актуальність теоретичного обґрунтування проблеми конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, а також використання отриманих у дослідженні результатів на практиці. Вивчення проблем конституційно-правових гарантій політичних прав має також виключне значення для розвитку конституційного права України як науки та навчальної дисципліни.
Зв’язок роботи з науковою програмою, планом, темою. Дисертаційне дослідження тісно пов’язане з темою науково-дослідної роботи Центру досліджень проблем прав людини, а також кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 01 БФ 042–01 “Формування механізму реалізації і захисту прав та свобод громадян України”.
Науково-теоретична основа дослідження. Сформульовані у дисертаційному дослідженні теоретичні висновки ґрунтуються на загальних досягненнях юридичної науки, в тому числі на дослідженнях вчених-юристів радянського і сучасного періодів.
У радянський період проблеми гарантування політичних прав та свобод громадян розробляли такі вчені юристи: Н.О.Боброва, М.В.Вітрук, Л.Д.Воєводін, М.П.Дубинін, В.М.Кудрявцев, С.Л.Лисенков, В.В.Мамонов, О.В.Міцкевич, В.О.Патюлін, І.В.Ростовщиков, Ф.М.Рудинський, А.П.Таранов, І.А.Тимченко, Г.І.Чангулі, В.Є.Чиркін, Д.М.Чечот, Л.П.Шмайлова, Н.Г.Шукліна та інші.
Дисертаційне дослідження враховує також розробки сучасних провідних науковців країн СНД – С.А.Авак’яна, В.В.Альхименко, Г.Н.Андреєвої, І.О.Андреєвої, К.В.Арановського, М.В.Баглая, А.Ш.Будагової, В.М.Бутиліна, А.Б.Венгерова, О.П.Герасимова, В.Е.Гулієва, Л.М.Ентіна, А.І.Ковлера, Є.І.Козлової, С.ОКомарова, В.Є.Крутских, О.Є.Кутафіна, Ю.І.Лейбо, О.А.Лукашевої, В.О.Лучина, М.І.Матузова, Б.О.Страшуна, Н.Ю.Хаменєвої, В.М.Хропанюка, А.Ф.Черданцева, Ю.А.Юдіна та інших.
Теоретичною основою дисертації є праці провідних вітчизняних вчених-юристів таких як А.С.Васильєв, А.З.Георгіца, П.Б.Євграфов, А.П.Заєць, А.М.Колодій, В.В.Копейчиков, М.І.Корнієнко, В.В.Кравченко, Л.Т.Кривенко, В.Ф.Мелащенко, М.І.Мельник, В.В.Молдаван, А.А.Нечитайленко, А.Ю.Олійник, В.Ф.Опришко, В.Ф.Погорілко, І.М.Погребной, П.М.Рабінович, А.О.Селіванов, О.Ф.Скакун, В.Я.Тацій, Ю.М.Тодика, О.Ф.Фрицький, М.І.Хавронюк, М.В.Цвік, В.М.Шаповал, Ю.С.Шемшученко та інші.
У дисертаційному дослідженні використовувались також результати практичної діяльності (щорічні доповіді) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які мали особливе значення для ґрунтовного і об’єктивного аналізу проблем гарантування політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні.
Нормативною базою дисертаційного дослідження є Конституція України, поточне законодавство України, міжнародно-правові договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні концепції конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні, у внесенні рекомендацій щодо вдосконалення національної системи законодавства в галузі прав та свобод людини і громадянина, яке пов’язане з питаннями гарантування політичних прав та свобод людини і громадянина, у внесенні рекомендацій щодо вдосконалення функціонування системи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій у процесі гарантування політичних прав та свобод людини і громадянина.
У відповідності з метою дослідження виникає необхідність розв’язання таких завдань:
з’ясування загальних рис та характеристик конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні;
аналіз становлення і розвитку конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні;
формулювання загального поняття “конституційно-правові гарантії” та визначення поняття “конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина”;
визначення основних критеріїв щодо класифікації і систематизації конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина і на їх основі здійснення відповідної класифікації та створення системи;
визначення основних стадій реалізації конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина;
обґрунтування місця конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина у процесі становлення і розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні;
аналіз нормативно-правових та організаційно-правових гарантій політичних прав національної системи гарантій, а також нормативно-правових та організаційно-правових гарантій політичних прав міжнародної системи гарантій.
Об’єктом дослідження є правові відносини, які виникають у процесі забезпечення прав та свобод людини і громадянина.
Предметом дослідження є конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні.
У роботі застосовувалися такі методи наукового дослідження: історичний, логічний, аналітичний, діалектичний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, матеріалістичний, системно-функціональний, статистичний, юридико-догматичний та інші методи, які забезпечують всебічний та об’єктивний аналіз у досягненні поставленої в роботі мети.
У значній мірі застосовувалися методи:
– історичний – з метою аналізу та обґрунтування теоретичного аспекту становлення та розвитку конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні;
– діалектичний – у дослідженні юридичної природи конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод, що дало найбільш об’єктивні та обґрунтовані результати стосовно досліджуваного питання;
– формально-юридичний – для осягнення змісту нормативного матеріалу (Конституції України, законів та інших правових актів, в тому числі проектів законів, які були використані при написанні роботи);
– порівняльно-правовий – для зіставлення юридичних понять, явищ і процесів при проведенні класифікації, систематизації та визначення стадій реалізації конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина;
– статистичний – при аналізі кількісних факторів, які впливають на предмет дослідження;
– системний та індуктивний – для компонування конституційно-правових гарантій за суб’єктами та об’єктами;
– юридико-догматичний – при вивченні предмета дослідження у зв’язку з різними соціальними явищами і при аналізі діючого законодавства і практики його застосування органами державної влади та місцевого самоврядування.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що запропонована дисертація є одним з перших в Україні монографічним дослідженням, яке присвячене теоретичним та практичним проблемам конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні.
У дисертації сформульовано нові теоретичні висновки, які одержані автором особисто і виносяться на захист:
1. Обгрунтоване поняття конституційно-правових гарантій прав та свобод людини і громадянина.
2. На основі загального поняття гарантій прав та свобод людини і громадянина визначено поняття конституційно-правових гарантій політичних прав і свобод людини і громадянина.
3. Обґрунтовується класифікація конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, яка передбачає поділ гарантій у відповідності із об’єктивно існуючими критеріями на самостійні частини, що відокремленні одна від одної і не знаходяться у функціональній залежності.
4. Обґрунтовується концепція становлення та розвитку конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина в історії українського конституціоналізму та місця конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина у становленні та розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні.
5. Обґрунтовується визначення системи конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, якою є поділ відповідних гарантій на групи, частини, підрозділи тощо у певному порядку, зумовленому розташуванням залежно від функціонального призначення чи інших якостей.
6. Обґрунтована авторська концепція стадій реалізації конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, у відповідності з якою система конституційно-правових гарантій проходить три основних стадії: запровадження, організацію і застосування.
7. Сформульована концепція нормативно-правових та організаційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні.
8. Обгрунтована концепція міжнародних нормативно-правових та міжнародних організаційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані в дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані: в процесі подальших досліджень проблем гарантування прав та свобод людини і громадянина в Україні та розробок теорії конституційного права України і зарубіжних країн; у законотворчій роботі Верховної Ради України та нормотворчій роботі органів місцевого самоврядування. Деякі положення дисертації можуть бути використані при підготовці проектів законів, кодексів, які стосуються гарантій політичних та інших прав і свобод людини; у процесі викладання учбового курсу конституційного права України, конституційного права зарубіжних країн, теорії держави та права та при читанні відповідних спецкурсів у вищих навчальних закладах тощо, а також у науково-дослідницькій роботі студентів і аспірантів юридичного факультету.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням та завершеною науковою працею. Окремі питання дисертації подані як науковий матеріал вперше, деякі розглянуті по-новому, додатково обгрунтовані. Публікації, в яких викладені результати дослідження, підготовлені здобувачем особисто, без участі співавторів.
Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення, практичні рекомендації і проблемні питання, які містяться в дисертації, обговорювалися на конференціях та семінарах для аспірантів, що проводилися на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Висновки, до яких дійшов дисертант, відображені в його статтях і повідомленнях, що опубліковані в спеціальних юридичних виданнях.
Результати дослідження оприлюднені у доповідях на таких міжнародних і всеукраїнських конференціях: “Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні” (Київ, 30 травня 2001 року, Українська Академія державного управління при Президентові України, тези опубліковані); “Судовий захист прав людини: національний і Європейський досвід” (Одеса, 9 листопада 2001 р., Одеська національна юридична академія, тези опубліковані); “Правові проблеми сучасності очима молодих дослідників” (Київ, 29-30 листопада 2001 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, тези опубліковані); “Становлення і розвиток правової системи України” (Київ, 21 березня 2002 р., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, тези опубліковані); “Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз” (Київ, 29 травня 2002 р., Українська Академія державного управління при Президентові України, тези опубліковані); “Дні науки НаУКМА” (Київ, 27-30 січня 2003 р., Національний університет Києво-Могилянська Академія, тези опубліковані).
Структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків, списку використаної літератури (234 найменування). Загальний обсяг дисертації 229 сторінок, в тому числі список використаної літератури – 19 сторінок.
ОсновниЙ зміст роботи
У Вступі обґрунтовується актуальність теми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; визначається мета та завдання, об’єкт та предмет дисертаційного дослідження; охарактеризовані методи дослідження, наукова новизна і практичне значення дисертації, визначаються положення, що виносяться на захист; наведено відомості про апробацію та публікації результатів дослідження, структуру і обсяг дисертації.
У Розділі 1 “Загальна характеристика конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні”, який складається із чотирьох підрозділів, основна увага приділяється теоретичному обґрунтуванню конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина; розкривається поняття конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод; зроблено аналіз становлення та розвитку конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод; визначається місце конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина у становленні та розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні; визначається система конституційно-правових гарантій політичних прав і називаються стадії їх реалізації.
У підрозділі 1.1. “Поняття конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина” зроблено аналіз визначень конституційно-правових гарантій, на основі якого сформульовано поняття конституційно-правових гарантій прав та свобод людини і громадянина та поняття конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина.
Обґрунтовується класифікація конституційно-правових гарантій політичних прав і свобод людини і громадянина, якою є поділ їх у відповідності із об’єктивно існуючими критеріями на самостійні частини, що відокремленні одна від іншої і не знаходяться у функціональній залежності.
На основі визначеного поняття класифікації конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина автором пропонується:
Залежно від сфери дії поділяти конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод на національні і міжнародні;
Залежно від сфери цільового спрямування поділяти конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод на дві групи (види):
1) конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина у сфері управління державними справами;
2) конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина у сфері суспільних відносин і особистого життя.
У підрозділі 1.2. “Становлення і розвиток конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні” приділяється увага конституційно-правовим гарантіям політичних прав та свобод у конституційному розвитку України. Визначається, що становлення і розвиток конституційно-правових гарантій політичних прав і свобод людини і громадянина відбувався на засадах побудови демократичної і правової держави. Така тенденція простежується від “першої Конституції України” і до чинного Основного Закону України. Україна зберегла всі паростки гуманістичного підходу до регулювання конституційних правовідносин, до яких можна віднести як самі загальні принципи державотворення (центральне місце серед них займають принцип розподілу влад і спрямованість діяльності держави на утвердження і забезпечення прав людини), так і більш конкретні, серед яких право брати участь в управлінні державними справами, у політичному та іншому житті суспільства. Політика і використання політичних прав і свобод є невід’ємними атрибутами у розвитку суспільства і держави сьогодення, а становлення і розвиток політичних гарантій отримують нові аспекти.
У підрозділі 1.3. “Місце конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод у становленні і розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні” досліджується місце конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина у побудові правової держави і громадянського суспільства в Україні. На основі проведеного дослідження наголошується, що політичні гарантії в цьому процесі займають одне з головних місць, оскільки вони є не просто рушійною силою формування сильної і демократичної, правової держави, а й обов’язковою їх складовою і одночасно критерієм у визнанні держави такою.
У процесі дослідження були визначені основні аспекти, які безпосередньо є визначальними у становленні і розвитку правової держави і громадянського суспільства. Зокрема, велику роль у цьому процесі відіграють правова і політична системи, правова культура і політична свідомість, режим законності формування яких тісно пов’язаний з конституційно-правовими гарантіями політичних прав та свобод людини і громадянина. Принципове значення у процесі становлення і розвитку правової держави і громадянського суспільства мають гарантії участі в управлінні державними справами, здійсненні права вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
У підрозділі 1.4. “Система конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина і стадії їх реалізації” на основі обгрунтованого визначення системи конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина наголошується, що система конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина у сукупності становить зв’язане ціле, організацію груп, частин, підрозділів і т. ін., що діють доцільно у певній послідовності.
Автор погоджується з поділом конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина на нормативно-правові і організаційно-правові гарантії, тому система конституційно-правових гарантій політичних прав розглядається, у відповідності з поділом її на нормативно-правові гарантії та організаційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина. Міжнародно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина також досліджуються за поділом на нормативно-правові і організаційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина.
Визначено, що система конституційно-правових гарантій проходить три основні стадії реалізації: запровадження, організацію і застосування.
Поділ на стадії реалізації політичних прав та свобод людини і громадянина (запровадження, організація і застосування) є послідовним у розташуванні, оскільки: перша стадія відповідає на питання “що реалізувати?”; друга стадія відповідає на питання “хто реалізує?”; третя стадія відповідає на питання “як реалізувати?”.
За таким поділом питань, які вирішуються на кожній із стадій, і мають створюватися сприятливі умови для здійснення прав та свобод людини і громадянина, як результат, на який націлена їх спільна дія. Усі три визначені стадії знаходяться у функціональній єдності, тобто становлять єдине ціле, що також є невід’ємною ознакою системи. Вибір назв стадій реалізації конституційно-правових гарантій як таких, що мають розуміння певних дій, цілком узгоджується з самим визначенням конституційно-правових гарантій. Це стосується того, що конституційно-правові гарантії, як правові умови, що встановлені для забезпечення і реалізації прав та свобод людини і громадянина, створюються через запровадження, організацію і застосування. Зазначені стадії не виключають подальшого їх поділу за характером, призначенням чи іншими ознаками процесу реалізації конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод для глибокого розуміння всієї системи.
У Розділі 2 “Національні гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні” досліджуються національні нормативно-правові і організаційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина.
У підрозділі 2.1. “Нормативно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні” проведено аналіз нормативно-правових гарантій політичних прав та свобод у національній системі гарантій, на основі якого можна відзначити особливе значення принципів демократизму, верховенства права і обопільної відповідальності людини і держави. Зазначені принципи, як гарантії політичних прав і свобод особи, тісно пов’язані між собою і в сукупності спрямовані не тільки на формування сильної правової і політичної системи, усталення і розвиток форм безпосередньої демократії, а й на становлення режиму законності. У свою чергу, режим законності є не тільки умовою процесу ефективної реалізації громадянами своїх політичних прав, а й умовою становлення і розвитку правової держави і громадянського суспільства.
Встановлено, що велике значення у гарантуванні політичних прав і свобод мають юридичні обов’язки та юридична відповідальність, які є не тільки регулятором суспільних відносин і складовою правового статусу особи, а й безпосередньою умовою здійснення особою своїх прав та свобод. Значення обов’язків у гарантуванні політичних прав та свобод людини і громадянина розкривається через обов’язки держави. Це пов’язано з тим, що для реалізації більшості з політичних прав і свобод є характерним (і одночасно умовою) бажання, власне волевиявлення особи здійснювати свої права. Держава у свою чергу має обов’язок створювати найбільш сприятливі умови як правового, так й іншого характеру (в залежності від сфери суспільного життя), які покликанні гарантувати не лише нормальний процес реалізації особою свого політичного права, а й слугувати тією умовою виникнення бажання брати активну участь у політичному житті держави і суспільства, брати участь у вирішенні державних справ. Так, наприклад, важливою умовою виникнення бажання брати активну участь у політичному житті держави і суспільства повинні бути активні дії держави по підвищенню рівня правової і політичної культури в суспільстві.
Як наслідок порушення одними суб’єктами відносин прав і свобод інших наступає відповідальність. Юридична відповідальність є одним з головних і найважливіших видів відповідальності в процесі гарантування прав та свобод особи. Юридична відповідальність, як особливий елемент системи гарантій прав та свобод людини і громадянина, має свою мету – охорону правопорядку, правове виховання людей і покарання винних за скоєне. Ця мета конкретизується в функціях юридичної відповідальності, які, в свою чергу, дозволяють юридичній відповідальності виступати ефективним засобом гарантій прав і свобод особи.
У підрозділі 2.2. “Організаційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні” досліджуються організаційно-правові гарантії в національній системі гарантій політичних прав та свобод. Структурно підрозділ складається з двох пунктів – 2.2.1. “Національна система органів державної влади, як єдиний механізм реалізації політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні” та 2.2.2. “Національні недержавні утворення, як єдиний механізм реалізації політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні”, у яких доводиться, що національна система державних органів, як єдиний механізм реалізації політичних прав та свобод людини і громадянина, знаходиться ще на етапі реформування і становлення. Реформуванню системи органів державної влади має передувати відповідне науково обгрунтоване законодавче регулювання. Реформування має бути пов’язане з чітким визначенням повноважень та обов’язків кожної ланки державного механізму, а також напрямів та характеру зв’язків відповідної управлінської структури з вищими та нижчестоящими органами державного управління, оскільки на даному етапі в законодавчій базі функціонування органів державної влади існують істотні недоліки, що створює негативні передумови для ефективного здійснення покладених на них обов’язків.
За компетенцією державні органи пропонується поділяти на органи загальної компетенції, до функцій яких входить забезпечення політичних гарантій прав та свобод людини і громадянина, і органи спеціальної компетенції, які створені з метою безпосереднього забезпечення політичних гарантій прав і свобод людини.
Зазначається, що ефективне здійснення політичних прав та свобод людини і громадянина вимагає особливої уваги з боку органів державної влади, їх посадових осіб і залежить від багатьох умов і факторів як правових, так і особистих, суспільних, соціальних, економічних, ідеологічних тощо. Певною мірою зазначені умови і фактори стосуються діяльності й недержавних утворень, оскільки всередині цієї системи органів і об’єднань громадян також немає узгодженості в діях, що є негативним у функціонуванні останніх з метою реалізації прав і свобод людини і громадянина.
Зроблено висновок, що політичні партії і громадські організації мають достатньо прав і повноважень для їх ефективної діяльності по реалізації політичних та інших прав і свобод людини і громадянина. Однак на даному етапі розвитку українського суспільства політичні партії і громадські організації ще не зайняли того місця в політичній системі, яке справді визначало б їх безпосередніми представниками суспільних інтересів.
Тісний взаємозв’язок органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій і громадських організацій у досягненні спільного і одночасно головного завдання – забезпечення і реалізації прав і свобод людини і громадянина – є умовою ефективного здійснення покладених на них обов’язків.
У Розділі 3 “Міжнародно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина” досліджуються міжнародні нормативно-правові та міжнародні організаційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина.
Підрозділ 3.1. “Міжнародні нормативно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина” присвячений аналізу нормативно-правових гарантій міжнародної системи гарантій політичних прав та свобод, на основі якого можна зробити ряд висновків.
Зазначається, що міжнародні нормативно-правові акти мають великий вплив на сам процес реалізації політичних прав та свобод людини і громадянина, що узгоджується з положеннями статті 9 Конституції України, а відтак є вагомими гарантіями здійснення політичних прав та свобод на території України. Вони закріплюють широке коло політичних прав та свобод людини і громадянина, які одночасно стали нормами-принципами у процесі формування національної правової системи України. Норми міжнародних актів знайшли чітке закріплення у Конституції України, що свідчить про демократичний напрямок становлення і розвитку національного законодавства.
Наголошується на тому, що визнання міжнародних стандартів прав людини слід розглядати як історичне надбання суспільного розвитку, а також як процес нагромадження позитивного досвіду в галузі прав людини, що потребує глибокого вивчення, усвідомлення, пропагування і, нарешті, практичного використання у законотворчій діяльності всіх держав світу. Одним з головних завдань названого процесу має стати закріплення у суспільній правосвідомості поняття прав людини як пріоритетного порівняно з іншими соціальними цінностями.
Міжнародні гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина потребують докладного та всебічного аналізу і розробки на рівні самостійного дослідження, оскільки система міжнародно-правових гарантій становить велику за обсягом і значенням частину гарантування політичних прав та свобод особи.
У підрозділі 3.2. “Міжнародні організаційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина” досліджуються організаційно-правові гарантії міжнародної системи гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина.
Визначається, що регіональні і всесвітні міжнародні організації складають систему міжнародних організаційно-правових гарантій, метою яких є підвищення ефективності використання національних та міжнародних гарантій прав людини. Ефективність міжнародно-правового захисту прав та свобод людини і громадянина залежить від створення правових умов збоку національного права.
Зазначається, що міжнародні нормативно-правові і міжнародні організаційно-правові гарантії політичних прав і свобод людини взаємопов’язані і взаємозумовлені. Створена міжнародна система захисту прав і свобод людини, складовими якої є міжнародні нормативно-правові акти у сфері гарантування прав людини з її контрольним механізмом та спеціальними органами, динамічно змінювалася у відповідності з розвитком міжнародного співтовариства і витримала випробування часом, довівши досить високу її ефективність.
Зазначається, що за останні роки вплив Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини на національне право держав-членів надзвичайно зріс. І хоча система захисту прав людини, що передбачена Конвенцією, за своєю природою субсидіарна, Страсбурзький суд з прав людини слід розглядати як останню інстанцію у справах, що були розглянуті в національних судах.
У Висновках дисертантом формулюються основні теоретичні результати дисертаційного дослідження.
1. Конституційно-правові гарантії політичних прав і свобод людини і громадянина – це правові умови, що встановлені державою для забезпечення прав та свобод особи у сфері політичного життя держави і суспільства, їх охорони і захисту засобами і способами, визначеними Конституцією і законами України, які ґрунтуються на економічних, політичних, соціальних, культурних і інших факторах суспільного життя.
2. Класифікація конституційно-правових гарантій політичних прав і свобод людини і громадянина – це поділ їх у відповідності із об’єктивно існуючими критеріями на самостійні частини, які відокремленні одна від одної і не знаходяться у функціональній залежності.
3. На основі визначеного поняття класифікації конституційно-правових гарантій політичних прав і свобод людини і громадянина пропонуємо:
конституційно-правові гарантії політичних прав і свобод людини і громадянина слід поділяти за сферою дії на:
національні;
міжнародні.
Залежно від сфери цільового спрямування, поділяти на дві групи (види):
1) конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в сфері управління державними справами, якими є правові умови, що встановлені державою для забезпечення і реалізації прав і свобод особи брати участь в управлінні державними справами, їх охорони і захисту засобами і способами, визначеними Конституцією і законами України;
2) конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в сфері суспільних відносин і особистого життя, якими є правові умови, що встановлені державою для забезпечення і реалізації прав і свобод особи в суспільних відносинах, їх охорони і захисту засобами і способами, визначеними Конституцією і законами України.
4. Система конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина – це поділ відповідних гарантій на групи, частини, підрозділи тощо у певному порядку, зумовленому розташуванням залежно від функціонального призначення чи інших якостей. Система конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина у сукупності становить зв’язане ціле, організацію груп, частин, підрозділів і т. ін., що діють доцільно у певній послідовності. Ця система складається з: нормативно-правових і організаційно-правових гарантій національної системи гарантій політичних прав та міжнародних нормативно-правових і міжнародних організаційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина.
5. Система конституційно-правових гарантій проходить три основних стадії: запровадження, організацію і застосування. Такий поділ стадій реалізації конституційно-правових гарантій чітко відображає призначення останніх. Всі три визначені стадії знаходяться у функціональній єдності, тобто становлять єдине ціле, що також є невід’ємною ознакою системи.
6. У гарантуванні політичних прав особливе значення мають принципи демократизму, верховенства права і обопільної відповідальності людини і держави. Зазначені принципи, як гарантії політичних прав і свобод особи, тісно пов’язані між собою і у сукупності спрямовані не лише на формування сильної правової і політичної системи, усталення і розвиток форм безпосередньої демократії, а й на становлення режиму законності. У свою чергу, режим законності є не тільки умовою процесу ефективної реалізації громадянами своїх політичних прав, а й умовою становлення і розвитку правової держави і громадянського суспільства.
7. Ефективне здійснення політичних прав і свобод людини і громадянина вимагає особливої уваги з боку органів державної влади, їх посадових осіб, а також недержавних утворень, і залежить від багатьох умов і факторів як правових, так і особистих, суспільних, соціальних, економічних, ідеологічних тощо. По-перше, активізація дій по виконанню своїх обов’язків кожним органом державної влади і посадовими особами є запорукою ефективного функціонування всього механізму державної влади як єдиного цілого, а не окремих частин його системи, які навіть за бажанням виконувати свої обов’язки гальмуються опосередкованою протидією інших. По-друге, концентрація уваги органів державної влади і посадових осіб на покладених саме на них обов’язках у здійсненні політичних прав і свобод є умовою підвищення якості їх діяльності, як частини державного механізму, а значить і всього механізму загалом. По-третє, здійснювати політичні права і свободи людини і громадянина і здійснювати власні політичні амбіції – це дві різні речі, а, на жаль, ця проблема стоїть сьогодні гостро у діяльності органів державної влади. Певною мірою зазначені умови і фактори стосуються діяльності й недержавних утворень, оскільки в середині цієї системи органів і об’єднань громадян також немає узгодженості в діях, що є негативним у функціонуванні останніх з метою реалізації прав і свобод людини і громадянина.
8. Міжнародні нормативно-правові і міжнародні організаційно-правові гарантії політичних прав і свобод людини взаємопов’язані і взаємозумовлені. Створена міжнародна система захисту прав і свобод людини, складовими якої є міжнародні нормативно-правові акти в сфері гарантування прав людини з її контрольним механізмом та спеціальними органами, динамічно змінювалася у відповідності до розвитку міжнародного співтовариства і витримала випробування часом, довівши свою досить високу ефективність.
Список опублікованих праць за темою дисертації
1. Регушевський Е.Є. Деякі проблеми забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів судової влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К. – 2002. – Вип. 45. – С. 61-64.
2. Регушевський Е.Є. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в державотворчому процесі в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К. – 2002. – Вип. 46. – С. 124-127.
3. Регушевський Е.Є. Загальні теоретико-правові проблеми розвитку прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – Вип. 15. – С. 153-156.
4. Регушевський Е.Є. Вплив Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини на закріплення конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні // Вісник Запорізького юридичного інституту. – № 2, 2002. – С. 98-102.
5. Регушевський Е.Є. Вплив правової культури особи на становлення й розвиток громадянського суспільства // Наукове видання “Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні” Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (30 травня 2001 р., Київ) – К.: Вид-во Української Академії державного управління при Президентові України, Том 1 / 2001. – С. 355-358.
6. Регушевський Е.Є. Конституційно-правові гарантії реалізації прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів судової влади України // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса: “Юридична література”, 2002. – Вип. 13-14. – С. 549-554.
7. Регушевський Е.Є. Роль конституційно-правових гарантій у становленні і розвитку правової системи України // Становлення і розвиток правової системи України. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 21 березня 2002 року). – К.: НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. – С. 53-55.
8. Регушевський Е.Є. Міжнародно-правові гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина в умовах інтеграції України до Європейського Союзу // Наукове видання “Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз” Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (29 травня 2002 р., Київ) – К.: Вид-во Української Академії державного управління при Президентові України, Том 1 / 2002. – С. 195-196.
9. Регушевський Е.Є. Роль конституційно-правових гарантій у створенні нових механізмів забезпечення прав та свобод людини і громадянина // Держава та право очима молодих дослідників. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29-30 листопада 2001 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – С. 103-106.
10. Регушевський Е.Є. Проблеми міжнародно-правового захисту прав людини і громадянина // Наукові записки. Том 22 у 3-х частинах, частина 2 Суспільні науки. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2003. – С. 254-256.
Анотації
Регушевський Е. Є. Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.
Дисертація становить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних з гарантуванням політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні.
На основі аналізу спеціальної юридичної літератури в дисертації розроблені та обгрунтовані основні теоретичні положення в сфері конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина. Приділена увага процесові становлення і розвитку конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод і їх місцю у побудові правової держави і громадянського суспільства в Україні. Проведено класифікацію конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод, визначено систему та стадії їх реалізації. Досліджено особливості правового статусу суб’єктів гарантування, проаналізована їх діяльність по забезпеченню політичних прав та свобод людини і громадянина. Визначено рекомендації по підвищенню ефективності в діяльності окремих суб’єктів гарантування та підвищенню загального рівня забезпеченості політичних прав та свобод в Україні. Приділено увагу системі міжнародно-правових гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина.
Ключові слова: конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина, система конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, класифікація конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, стадії реалізації конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, забезпечення політичних прав та свобод, місце конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод, міжнародно-правові гарантії політичних прав та свобод,
Регушевский Э.Е. Конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина в Украине. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – конституционное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.
Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с гарантированием политических прав и свобод человека и гражданина в Украине.
На основе анализа специальной юридической литературы в диссертации разработаны и обоснованы основные теоретические положения в сфере конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина. Уделено внимание процессу становления и развития конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод, а также их месту в построении правового государства и гражданского общества в Украине.
На основе изучения литературных источников и обобщения существующих в науке точек зрения автор дает определение понятия “конституционно-правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина”. По мнению диссертанта, это правовые условия, которые установлены государством для обеспечения и реализации прав и свобод личности, их охраны и защиты средствами и способами, определенными Конституцией и законами Украины, другими нормативно-правовыми актами, которые основываются на экономических, политических, социальных, культурных и других факторах общественной жизни. Дается также определение понятию “конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина”: это правовые условия, установленные государством для обеспечения прав и свобод личности в сфере политической жизни государства и общества, их охраны и защиты средствами и способами, определенными Конституцией и законами Украины, которые основываются на экономических, политических, социальных, культурных и других факторах общественной жизни.
Проведена классификация конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод, определена система. Автором предлагается классифицировать конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод, в зависимости от сферы действия, на национальные и международные, а в зависимости от сферы целевой направленности – на: 1) конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина в сфере управления государственными делами и 2) конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина в сфере общественных отношений и личной жизни. Система конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод представляет собой деление соответствующих гарантий на группы, части, подразделы и т.п. в определенном порядке, обусловленном расположением в зависимости от функционального назначения или других качеств. В совокупности система представляет связанное целое, организацию групп, частей, подразделов и т.п., которое действуют целесообразно в определенной последовательности. Система конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод состоит из: нормативно-правовых и организационно-правовых гарантий национальной системы гарантий политических прав; международных нормативно-правовых и международных организационно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина.
В процессе исследования выделено три основных стадии реализации конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод, которыми являются: внедрение, организация и применение. Такое деление стадий реализации конституционно-правовых гарантий четко отображает назначение последних.
Исследованы особенности правового статуса субъектов гарантирования, проанализирована их деятельность по обеспечению политических прав и свобод человека и гражданина. Определены рекомендации по повышению эффективности в деятельности отдельных субъектов гарантирования и повышению общего уровня обеспеченности политических прав и свобод в Украине. Уделено внимание системе международно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина, система конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина, классификация конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина, стадии реализации конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина, обеспечение политических прав и свобод, место конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод, международно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина.
Regushevskyy E.Ye. Constitutional-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen in Ukraine. – Manuscript.
Thesis for competition for academic degree of candidate of jurisprudence in major 12.00.02. – constitutional law. – Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, 2004.
The thesis contains a complex analysis of theoretical and practical issues connected with guaranteeing of political rights and liberties of an individual and citizen in Ukraine.
On the basis of analysis of special legal literature in the thesis basic theoretical provisions in the sphere of constitutional and legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen are elaborated and substantiated. Attention is focused on the process of formation and development of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties and their place in creation of jural state and civil society in Ukraine. The classification has been carried out of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties, the system and stadiums of their realization has been defined. Peculiarities of legal status of subjects of guaranteeing have been explored, their activity connected with provision of political rights and liberties of an individual and citizen has been analyzed. Recommendations have been defined aimed at enhancement of efficiency in activity of individual subjects of guaranteeing and increase of total level of provision of political rights and liberties in Ukraine. Emphasis is placed upon the system of international-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen.
Key words: constitutional-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen, system of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen, classification of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen, stadiums of realization of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen, provision of political rights and liberties, place of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties, international-legal guarantees of political rights and liberties.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: випробуванням Звільнення каяттям дійовим поруки примиренням відбування дисципліни Зворотна громадськістю іміджу Зв’язки Зґвалтування адвокатом влади громадянами податкової реформа Соціалістичної Земельні процесуальні Земля довірою Злочин наслідками дорожнього людяності ОВС банкрутством необережність віросповідання економіки підприємницької найму мотиваційній пересування вузами підприємницьких фінансових приватної трудових Змішані вини інформації захисту винагороди безпідставного шкоди рятування загрози доручення підстави Європи Зовнішньоекономічні сліди Ідеологія Локка Імідж Імміграційне слідчого дитини міграції морського Імплементація Імунітет Інвестиційні договори самоврядування вчителя технології банкрутства губернаторства громадянства представництва Чехословаччині самоврядування моральної Польща омбудсмана підсудності піклування поруки потерпілого консулів Президента Франції Інститутпрезидентства співучасті присяжних губернатора конституційного народовладдя державної адміністрацій ідеологія криміналістики Інтелектуальна культура безпека ООН розслідування органів податкової мореплавства Інформація Іпотека вугледобувну обґрунтування ЗУНР власності трудового Кадрове державному Казна Касаційне час господарської умисних ухилення поліція слідчих приховування некласичний осудними Князівська Кодифікаційна Кодифікаційні Кодифікація Колективні заробітної Колізії Командитні Компенсації місцевого Президента фармакотерапевтична землекористування криміналістичне досудовому Компроміс Комунікативна Конкурентне Конкуренція Консолідація Конституцiйне Конституційна політичних правової юрисдикція юстиція Директорії справами державними освіту приватну творчості життя збори світогляду допомогу контроль конфлікт прав гласності рівності ініціативи Конституційний Суд громадянські делікти екологічні виконавчої міліції поділу внутрішніх парламентаризму громадянина законодавчої безпеки виконавчої стримувань особисті політичні самоврядування омбудсмана відповідальності вищих регламентація грецької міжнародних Канади юстиції військовослужбовців громадських депутатів кордону народів міста депутата меншин органів парламентарів Рахункової Києва виборчого суддів уряду ЄС правотворчому поділу політичних людини громадянина виборів національної національних норми референдуму самоврядування туризму публічної міжнаціональних Конституціоналізм Конституція України Контрабанда Контроль бюджету підприємницькою адміністрацій провадження Контрольний примус Конфіскація внутрiшнiх Конфлікти реформування реалізму управління експертизи розслідування національних політики охорони Концесійні Концесія Координація криміналістичної Кореляційні Корпоративні


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking