Мир Солнца

 

Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номера


Із повним текстом дисертації Ви можете самостійно ознайомити у Національній бібліотеці ім. Вернадського у відповідності до законодавства України.

 


web clocks reloj para mi sitio
Contatore
web clocks relojes gratis para blog
Contatore
contatore visite contadores de visitas mailorder brides


Автореферати
Оплата Контакти
Союз образовательных сайтовСоюз образовательных сайтов


Кореляційні зв’язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва

 

Смелік Володимир Борисович

КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА (ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ)

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Волобуєв Анатолій Федотович,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри криміналістики.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Тіщенко Валерій Володимирович
Одеська національна юридична академія,
завідуючий кафедрою криміналістики;

кандидат юридичних наук, доцент
Лисенко Володимир Васильович
Науково-дослідний центр з проблем оподаткування,
Національна академія державної податкової служби України
заступник начальника.

Провідна установа: Київський національний університет внутрішніх справ, кафедра кри-міналістики, Міністерство внутрішніх справ України (м. Київ).

Захист відбудеться “21” квітня 2006 року о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ра-ди Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.

Автореферат розісланий “18” березня 2006 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Каткова Т.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Характерною рисою сучасної злочинності є її оновлення у зв’язку з соці-ально-економічними перетвореннями у суспільстві. В першу чергу це стосується злочинності в сфері економіки, для якої властиві на даному етапі не лише зростання кількості злочинних проявів, але й зміни якісного характеру: поширення економічної діяльності з використанням корупції, що створює сприятливу обстановку для вчинення злочинів; винайдення нових способів вчинення “старих” (традиційних) злочинів, поява та розвиток цілої низки протиправних економічних діянь, які були невідомі адміністративно-командній економіці; зростання ступеню організованості зло-чинів; проникнення у сферу економіки насильницьких злочинів. Але головним є те, що у сфері економіки злочинні прояви набули комплексного характеру, утворюючи певні технології злочин-ної діяльності з ознаками системності.
Вивчення слідчої практики виявляє наявність цілої низки проблем, що постають перед слідчи-ми та оперативними працівниками в процесі попередження, виявлення та розслідування комплек-сів злочинних проявів. Вдосконалення діяльності правоохоронних органів у цьому напрямку ви-ступає важливим завданням, яке може бути вирішене розробленням ефективних методик розсліду-вання взаємопов’язаних злочинів. Але це, на нашу думку, неможливе без врахування зв’язків між злочинами, встановлення їх місця і ролі в системі певних технологій злочинної діяльності. Відсут-ність криміналістичних досліджень даної проблематики, яка має як теоретичне так і практичне значення, й обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дослідження ба-зується на положеннях Комплексної цільової програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки (розділ 4, п.п. 21, розділ 5 п.п. 31, 32, 45, 46), затвердженої Указом Президента України № 1376/2000 від 25 грудня 2000 року, відповідає п. 2.5, п. 2.8 Тематики пріоритетних напрямів фу-ндаментальних та прикладних досліджень вищих навчальних закладів та науково-дослідних уста-нов МВС України на період 2002-2005 роки, затвердженої наказом МВС України № 635 від 30 червня 2002 року, п. 2.5 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які по-требують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 роки, затверджених наказом МВС України № 755 від 5 липня 2004 ро-ку, та Головним напрямам наукових досліджень на 2001-2005 роки (п. 6.2, 6.6), затвердженим Вченою радою Національного університету внутрішніх справ (протокол №3 від 23 березня 2001 року).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у встановленні ко-реляційних зв’язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва, з’ясуванні їх впливу на формування слідчих ситуацій і тактичних завдань розслідування, тактику слідчих дій.
Відповідно до вказаної мети були поставлені наступні завдання:
1) проаналізувати злочини, що вчиняються у сфері підприємницької діяльності, у криміна-льно-правовому, кримінологічному і криміналістичному аспектах;
2) визначити основні види технологій злочинної діяльності;
3) на підставі аналізу емпіричного матеріалу встановити кореляційні залежності між злочи-нами, що складають певні технології злочинної діяльності;
4) проаналізувати правові та організаційні аспекти розслідування злочинів у сфері підприєм-ництва;
5) визначити особливості впливу технологій злочинної діяльності на оцінку первинного мате-ріалу у стадії порушення кримінальної справи, формування слідчих ситуацій і тактику слідчих дій.
Об’єктом дисертаційного дослідження є злочинна діяльність у сфері підприємництва, діяль-ність правоохоронних органів щодо розслідування комплексів злочинів та пов’язані з цим право-відносини.
Предметом дисертаційного дослідження є закономірності злочинної діяльності, що виявля-ються у зв’язках між злочинами різних видів, а також тактичні та методичні особливості виявлен-ня, розслідування і попередження злочинів у сфері підприємництва.
Методи дослідження. Під час виконання роботи дисертант керувався загальним діалектичним методом наукового пізнання дійсності, на підставі якого всі явища досліджено у взаємозв’язку, в єд-ності їх соціального змісту і юридичної форми, а також спеціальними науковими методами дослі-дження. Так, методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія та інші) використовувалися при дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних справ, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що входять до предмету дослідження, їх узагальненні та виведенні висновків; істо-рико-правовий метод – при простеженні розвитку наукової думки щодо проблемних питань мето-дики розслідування (класифікація злочинів, слідча ситуація тощо); порівняльно-правовий метод – при співставленні досліджень та концепцій, наявних у вітчизняній та зарубіжній науці, положень нормативних актів; системно-структурний метод – при розгляді технології злочинної діяльності як системи певного роду із виділенням її системних ознак, структури та дослідженні зв’язків між її елементами, розробці класифікацій технологій злочинної діяльності; статистичні методи – при узагальненні статистичних даних МВС України, матеріалів кримінальних справ та визначенні ко-реляційних зв’язків між злочинами, їх елементами.
При аналізі комплексів злочинів у сфері підприємництва був застосований діяльнісний підхід, який дозволив розглянути вказані злочинні прояви у динаміці та взаємозв’язку в межах єдиного відрізку діяльності.
У процесі дослідження аналізувалися закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регу-люють суспільні відносини у сфері підприємницької діяльності, діяльність контролюючих і право-охоронних органів.
В дисертаційному дослідженні використані праці вітчизняних криміналістів, присвячені зага-льно-методичним питанням науки криміналістики, криміналістичної тактики та методики (Ю.П. Аленін, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, Г.Г. Зуйков, В.А. Журавель, О.Н. Колесніченко, В.О. Коновалова, А.М. Кустов, І.М. Лузгін, В.Г. Лукашевич, В.О. Образцов, М.В. Салтєвський, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков), проблемам методики розслідування економіч-них, службових злочинів, а також злочинних посягань на власність (А.Ф. Волобуєв, В.К. Гавло, В.І. Гаєнко, А.В. Дулов, Г.А. Густов, В.В. Лисенко, А.Ф. Лубін, Г.А. Матусовський, В.Г. Танасевич та ін.).
Комплексний характер дослідження зумовив використання дисертантом доробку інших галузей наукового знання, зокрема праць представників кримінологічної науки (Л.М. Давиденко, І.М. Даньшина, А.І. Долгової, А.Ф. Зелінського, О.Г. Кальмана, В.М. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнєцової та ін.), вчених у галузі кримінального права (М.І. Бажанова, Л.Д. Гаухмана, А.С. Нікіфорова, М.І. Панова та ін.), системних досліджень (Р. Акофф, П.К. Анохін, І.В. Блауберг, В.М. Садовський, А.І. Уйомов, Е.Г. Юдін та ін.), монографій та статей зарубіжних спеціалістів-кримінологів, криміналістів (Jay S. Albanese, Marshall B. Clinard, James W. Coleman, Gilbert Geis, David R. Simon, Edwin H. Sutherland, Henry N. Pontell, Garry Potter, Stephen M. Rosoff, Peter C. Yeager).
У процесі дослідження узагальнено матеріали 210 кримінальних справ щодо вчинення сукуп-ності злочинів у сфері підприємництва, розглянутих судами у 1999-2004 роки; проаналізовано ста-тистичні дані МВС України, друковані матеріали слідчої практики.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше в Україні проведено комплексне монографічне дослідження кореляційних зв’язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва, їх впливу на оцінку первинного матеріалу, формування слідчих ситуацій, тактичних завдань та тактику окремих слідчих дій. При цьому були отримані результати, що ма-ють певний ступінь наукової новизни :
– вперше визначені кореляційні зв’язки між окремими видами злочинів, що вчиняються у сфері підприємництва;
– дістали подальший розвиток положення щодо технологій злочинної діяльності з точки зору системного та діяльнісного підходів;
– удосконалена класифікація технологій злочинної діяльності;
– удосконалені положення щодо оцінки первинного матеріалу в стадії порушення криміналь-ної справи з урахуванням впливу комплексного характеру злочинної діяльності;
– дістало подальший розвиток вчення про слідчу ситуацію (розглянуті особливості впливу кореляційних зв’язків між злочинами на формування слідчих ситуацій);
– удосконалені положення щодо підготовки та проведення окремих слідчих дій з урахуван-ням зв’язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва.
Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у дисертації положення і ре-комендації можуть бути використані:
– безпосередньо слідчими, оперативними працівниками при розслідуванні злочинів, вчине-них у сфері підприємництва;
– для розробки і викладання загальних і спеціалізованих курсів з криміналістики у юридич-них навчальних закладах і закладах підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів;
– у наукових дослідженнях з проблем формування комплексних методик розслідування зло-чинів.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження використовувалися у навчально-му процесі Харківського національного університету внутрішніх справ при викладанні окремих тем курсу „Криміналістика”, спецкурсу “Розслідування економічних злочинів” (акт впровадження від 30 червня 2005 р.), при проведенні занять зі студентами та практичними працівниками право-охоронних органів зарубіжних країн під час стажування у Коледжі кримінального правосуддя Державного університету Сема Хьюстона (Техас, США, 2003-2004 р.), Міжнародній академії пра-воохоронних органів (Нью-Мексіко, США, 2004 р.). Основні положення дисертаційного дослі-дження доповідалися автором на засіданнях кафедри криміналістики ХНУВС, засіданнях профе-сорсько-викладацького складу Коледжу та Академії, шістьох міжнародних науково практичних конференціях: “Наукові, освітні заклади та органи правопорядку: партнерство в кримінальному правосудді” (2-4 жовтня 2003 р., Хьюстон, США); “Обмін дослідженнями молодих вчених” (22 квітня 2004 р., Хантсвіль, США), Щорічна конференція Академії кримінального правосуддя (19-22 березня 2004 р., Лас-Вегас, США), “Науковий потенціал світу ’2004” (1-15 листопада 2004 р., Дніпропетровськ), “Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу” (Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004 р.), „Наука і освіта ’2005” (7-21 лютого 2005 р., Дніпропетровськ); міжнародному науково-практичному семінарі “Міжнародна злочинність: шляхи та форми протидії” (18-23 листопада 2002 р., Ірпінь, Академія Державної податкової служби України); трьох науково-практичних конференціях: щорічна конференція ад’юнктів та слухачів магіс-тратури (13 квітня 2001 р., м. Харків, НУВС), “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених” (20 червня 2003 р., м. Харків, НУВС), “Актуальні проблеми сучасної науки у дослі-дженнях молодих вчених” (25 травня 2005 р., м. Харків, НУВС).
Публікації. За темою дисертації опубліковано п’ять статей у наукових фахових виданнях, три статті у збірниках наукових праць (в тому числі закордонних), а також вісім публікацій тез допові-дей, в яких висвітлено основні положення дисертаційного дослідження.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане автором самостійно. У науко-вих працях, опублікованих разом зі співавторами А.Ф. Волобуєвим, Д.В. Ключніковим, В.Б. Смеліком, особистий внесок дисертанта складають: аналіз окремих системних ознак технологій злочинної діяльності (цілісності, структурності), обґрунтування актуальності встановлення кореляцій-них зв’язків між злочинами та їх елементами, аналіз злочинності у сфері економіки, механізмів вчи-нення економічних злочинів.
Структура дисертації. Дисертація побудована з урахуванням логічної послідовності викладення ма-теріалу та складається із вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел, додатків. Зага-льний обсяг дисертації становить 243 сторінки, з яких 50 сторінок займає список використаних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються її зв’язок із наукови-ми програмами, планами, темами, а також мета, завдання, об’єкт, предмет і методи досліджен-ня, викладаються наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, вказуються ві-домості щодо їх впровадження та апробації.
Розділ 1 “Структура економічної злочинності і криміналістична класифікація злочинів” складається з чотирьох підрозділів.
У підрозділі 1.1. “Обумовленість структури економічної злочинності та механізмів економічних злочинів факторами підприємницької діяльності в Україні” розглядаються внутрішні та зовнішні факто-ри підприємницької діяльності, соціально-економічні, політичні умови формування класу підприємців в Україні, що вплинули на криміналізацію підприємницьких відносин в Україні. Робиться висновок про те, що розвиток підприємництва і набуття ним кримінального відтінку закономірним чином позначилися на структурі злочинності в України, визначивши її якісно новий характер. Заволодіння майном почало від-буватися, заправило, за допомогою шахрайства та супутніх злочинів, розширилася сфера вчинення цих видів злочинних діянь, значно урізноманітнилися способи та засоби їх вчинення. З’явилися та поширю-ються злочинні прояви, спосіб вчинення яких включає елементи обману, відбувається переміщення наси-льницьких злочинів у сферу економіки.
Одним з результатів інфільтрації злочинності в законну господарчу діяльність є виникнення зв’язків між різними видами економічних, службових злочинів, що становлять елементи єдиної злочинної діяль-ності. Таким чином, у структурі економічної злочинності з’явилися нові утворення (підсистеми), які мо-жна назвати технологіями злочинної діяльності. З урахуванням наявних в літературі визначень злочинних технологій збагачення, технологій злочинної діяльності (А.Ф. Волобуєв) останні визначаються як система (комплекс) злочинів різних видів, пов’язаних закономірними зв’язками та спрямованих на досягнення загальної злочинної мети.
Підрозділ 1.2. “Зв’язки між злочинами у кримінально-правовому і кримінологічному аспектах” присвячений дослідженню зв’язків між злочинами в аспектах зазначених галузей наукового знан-ня. Необхідність цього зумовлена, по-перше, винятково важливим значенням, яке мають положен-ня науки кримінального права, кримінального процесу та кримінології для криміналістики, а по-друге, комплексним характером роботи. Кримінально-правовий аспект зв’язку між злочинами аналізується в наступних напрямках: 1) кримінально-правова класифікація злочинів; 2) множин-ність злочинів; 3) дослідження кримінально-правових наслідків випадків вчинення кількох злочи-нів, які не охоплюються поняттям множинності; 4) співучасть у вчиненні злочину; 5) призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків та ін. Особлива увага приділена множин-ності злочинів, зокрема такій її формі, як сукупність. Злочини-складники технології злочинної дія-льності (далі – ТЗД), як правило, утворюють такий вид сукупності, який за класифікацією О.С. Нікіфорова, є сукупністю злочинів, поєднаних в єдиний ланцюг злочинної поведінки. В цьо-му випадку один злочин (підпорядкований) є формою, засобом, способом чи наслідком іншого злочину (основного, чи головного).
Основними економічними злочинами у дисертаційному дослідженні визначені: 1) шахрайство (ст. 190 КК України (далі – КК) 2001 р., ст.ст. 83, 143 КК 1960 р.); 2) привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК 2001 р., ст. 84 КК 1960 р.); 3) шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК 2001 р., ст. 148-5 КК 1960 р.); 4) контрабанда (ст. 201 КК 2001 р., ст. 70 КК 1960 р.); 5) ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК 2001 р., ст. 148-5 КК 1960 р.); 6) зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК 2001 р., ст. 165 КК 1960 р.); 7) завдання майнової шкоди шля-хом обману чи зловживання довірою (ст. 192 КК 2001 р., ст. 87 КК 1960 р.) тощо.
Підпорядковані злочини: 1) отримання, давання хабара (ст.ст. 368, 369 КК 2001 р., ст. ст. 168, 170 КК 1960 р.); 2) службове підроблення (ст. 366 КК 2001 р., ст. 172 КК 1960 р.); 3) підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК 2001 р., ст. 194 КК 1960 р.); 4) зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК 2001 р., ст. 165 КК 1960 р.); 5) фіктивне підприємництво (ст. 205 КК 2001 р., ст. 148-4 КК 1960 р.); 6) ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК 2001 р., ст. 148-2 КК 1960 р.) та ін.
Відзначається, що в залежності від конкретної технології злочинної діяльності у групу основ-них та підпорядкованих можуть потрапити не зазначені в переліках злочини, а також можливий перехід злочинів із групи в групу (наприклад, ухилення від сплати податків може виступати під-порядкованим злочином щодо вчинення шахрайства).
Аналіз кримінологічного аспекту зв’язків між злочинами ґрунтується на положеннях щодо си-стемного характеру злочинності (А.І. Долгова, Н.Ф. Кузнєцова та ін.), особливо економічної (О.Г. Кальман, О.Г. Корчагін та ін.). Кримінологічні дослідження передбачають виділення у складі злочинності різних підструктур (видів) та вказують на наявність їх взаємозв’язку. Так, за певних умов один вид злочинності може породжувати інший (інші) або впливати на них, існують зв’язки між причинами та умовами виникнення певних видів чи груп злочинів, їх суб’єктами, в літературі наявні кримінологічні класифікації злочинів.
Особлива увага приділена організованій злочинності, систематизовані точки зору щодо її ви-значення. Зроблено висновок про те, що зв’язки між злочинами в організованій злочинній діяльно-сті проявляються, по перше, в належності до єдиної злочинної діяльності, системи функціонування організованого злочинного угруповання в цілому, а по-друге, в нерозривному зв’язку їх суб’єктів. Пов’язувати злочини в межах організованої злочинної діяльності може й спрямованість організо-ваного злочинного угруповання (корисливо-насильницька, економічна тощо). Зазначається, що в залежності від конкретної технології злочинної діяльності в групу основних та підпорядкованих можуть потрапити не зазначені в переліках злочини, а також можливий перехід злочинів із групи в групу (наприклад, ухилення від сплати податків може виступати підпорядкованим злочином щодо вчинення шахрайства).
У підрозділі 1.3. “Криміналістичний аспект зв’язків між злочинами окремих видів, що вчиня-ються у сфері підприємницької діяльності” застосований діяльнісний підхід, який передбачає аналіз пов’язаних між собою злочинів як цілісного відрізку злочинної діяльності. На підставі ана-лізу досліджень психологів, кримінологів і криміналістів, злочинна діяльність у межах комплексу злочинів визначається як існуюча у межах певного відрізку часу впорядкована система передбаче-них кримінальним законом діянь та пов’язаних з ними попередніх і посткримінальних дій, спря-мованих на досягнення загальної мети.
Автор, спираючись на засади системно-структурного підходу, розглядає пов’язані між собою злочини як певну систему, що характеризується ознаками цілісності, інтегративності та структур-ності. Найбільш вдало сутність такого системного утворення виражена у понятті функціональної системи, зокрема у тлумаченні академіка П.К. Анохіна. Технологію злочинної діяльності можна охарактеризувати як систему об’єктну, централізовану, відкриту, адаптивну, стабільну, а злочини-складники технології злочинної діяльності - як сумісні системи.
Комплекс злочинів як певна система складається з декількох підсистем, у якості яких можуть бути виділені: а) окремі злочини (юридичний аспект); б) етапи (стадії) злочинної діяльності – при-готування, вчинення, приховування; в) елементи злочинної діяльності – суб’єкт, об’єкт, засоби і т.д. Між зазначеними підсистемами існують різноманітні зв’язки, які можна простежити за допо-могою складання їх характеристик (кримінально-правової, кримінологічної, криміналістичної). Ці зв’язки носять вірогідний, кореляційний, характер і можуть бути використані для розробки кримі-налістичних рекомендацій щодо розслідування технологій злочинної діяльності (комплексів зло-чинів).
Для криміналістичних досліджень мають значення як кількісні, так і якісні зв’язки. Окрім того, зв’язки, що існують між злочинами, проаналізовані дисертантом з точки зору зв’язків внутрішніх, просторових (локальних) та часових (хронологічних), причинних (генетичних), зв’язків розвитку, комплексоутворюючих тощо.
В роботі також коротко розглянуті питання щодо способів вчинення та приховування злочи-нів, протидії їх викриттю та розслідуванню. Підтримується точка зору вчених, які допускають са-мостійне існування способу приховування злочину (Р.С. Бєлкін), входження останнього до проти-дії викриттю та розслідуванню злочинів. Наводиться додаткова аргументації тези, що дії з прихо-вування злочинів вчинюються на різних етапах технології злочинної діяльності, причому вони можуть утворювати підпорядковані злочини (здійснювані до, під час або після основного). Ці дії можуть становити окремий етап злочинної діяльності (заключний) або входити до складу інших (приготування, вчинення). Якщо ж вони не заплановані і не пов’язані з іншими злочинами єдиним умислом, такі дії виходять за межі ТЗД. У дисертації підкреслюється, що злочинна діяльність як більш широка система може включати етап відтворення ТЗД, на якому злочинці враховують набу-тий досвід і заздалегідь планують дії щодо приховування, що раніше виступали як самостійні.
У підрозділі 1.4. “Криміналістична класифікація злочинів у сфері підприємництва та її зна-чення” систематизовані погляди вчених на криміналістичну класифікацію злочинів, проведений аналіз вітчизняних та зарубіжних класифікацій економічних злочинів. Обґрунтовується положення щодо можливості криміналістичної класифікації не тільки злочинів, але й комплексів злочинних діянь – технологій злочинної діяльності. Така класифікація в залежності від мети дослідження мо-же будуватись за різними підставами та критеріями.
Наприклад, з точки зору ролі, яку відіграють злочини у складі технології, їх поділяють на основ-ні (ОЗ – тут і далі скорочено мною – В.С.) та підпорядковані (ПЗ) (А.Ф. Волобуєв). Таким чином, ТЗД можуть бути: 1) прості (ОЗ + ПЗ) – тобто такі, які в своєму складі мають лише один основний та один підпорядковані злочини; 2) складні: ОЗ + ПЗ1 + ПЗ2; ПЗ1 + ОЗ + ПЗ2. В цьому випадку ми ма-ємо справу із складною системою, яка може включати в себе інші підсистеми, наприклад ПЗ1 + ПЗ2, причому ПЗ1 в цьому випадку може відігравати роль ОЗ по відношенню до ПЗ2.
За суб’єктним складом вони можуть бути: 1) одиничні, тобто одна особа (суб’єкт – С) виконує основний та підпорядковані злочини, або С (ОЗ+ПЗ); 2) складні: С1 (ОЗ) + С2 (ПЗ); 3) комбіновані: С1(ОЗ+ПЗ)+С2(ПЗ) тощо. Тут слід мати на увазі, що у двох останніх випадках роль співучасників може бути різною, що також впливає на формування різновидів ТЗД (загалом автором використані 14 підстав класифікації).
Розділ 2 “Кореляційні зв’язки й обумовленість окремих видів злочинів в сфері підприєм-ництва” складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 2.1. “Кореляційні зв’язки між злочинами окремих видів за суб’єктним складом” визначається, що технології злочинної діяльності як системні поєднання злочинів характеризуєть-ся наявністю стійких зв’язків між суб’єктами цих злочинів. Такі зв’язки проявляються у різномані-тних варіантах поєднань осіб, що беруть участь у вчиненні як основних, так і підпорядкованих злочинів. Це було встановлено у кримінальних справах про: шахрайство (основний злочин) - 56 %; заволодіння майном шляхом привласнення, розтрати та підпорядковані злочини - 80 %; заволодін-ня майном шляхом зловживання службовим становищем - 60 %; шахрайство з фінансовими ресур-сами - 50 %; контрабанду - 25 %; ухилення від сплати податків - 67 %.
Наявність одного чи декількох суб’єктів основного та підпорядкованого злочинів, характер зв’язків між ними в ряді випадків залежать від способу вчинення та інших елементів основного злочину. Про це свідчать виявлені розбіжності у кількості випадків здійснення різновидів техноло-гій шахрайства та підпорядкованих злочинів однією особою: Т1 – 25 % справ, Т2 – 22 %, Т3 – 35 %, Т4 – 89 %, Т5 – 60 %, Т6 – 78 %, Т7 – 0 % (технології виділені за способом основного злочи-ну).
Взагалі, у злочинних технологіях можна визначити примірний перелік осіб, які беруть участь у злочинній діяльності, проте, з точки зору методики розслідування, більш важливе значення має встановлення співвідношення між статусом злочинця та видом скоєного ним злочину. Так, стосо-вно технологій шахрайства та підпорядкованих злочинів усі особи, що виступали суб’єктами зло-чинів, можуть бути умовно розподілені за наступними групами: а) підприємці – включає в себе приватних підприємців, а також найманих працівників підприємства (до цієї ж групи були відне-сені псевдопідприємці – особи, що видавали себе за приватних підприємців чи працівників під-приємства); б) працівники держустанов; в) працівники правоохоронних, контролюючих органів; г) звичайні громадяни – до цієї групи були віднесені особи, що не входили до попередніх груп, а та-кож підгрупу псевдопредставників контролюючого, правоохоронного органу. Ці дані згруповані у відповідні таблиці та викладені у додатках до дисертації.
У підрозділі 2.2. “Кореляційні зв’язки між злочинами окремих видів за способами вчинення” визначені та проаналізовані зазначені зв’язки між злочинами у сфері підприємництва.
Результати дослідження дають підстави для висновку, що кожна технологія містить певну множину злочинів, склад якої є характерним саме для цієї технології. Складові частини цієї систе-ми пов’язані вірогідними (кореляційними) зв’язками, оскільки не завжди у конкретних випадках застосування тієї чи іншої технології був наявний увесь спектр можливих підпорядкованих злочи-нів. Як правило, це залежить від центрального елементу технології – способу основного злочину, який є однією з головних підстав розмежування технологій злочинної діяльності.
Способи вчинення підпорядкованих злочинів пов’язані кореляційними зв’язками зі способом основного злочину, проте ці зв’язки носять менш щільний характер і детермінуються в значній мі-рі особливостями інших елементів злочинної діяльності.
У підрозділі 2.3. “Кореляційні зв’язки між злочинами за іншими елементами їх механізму” на підставі вивчення матеріалів слідчо-судової практики автор показав наявність кореляційних зв’язків між іншими елементами злочинів, що входять до складу технології злочинної діяльності. Зокрема, це виявляється у зв’язку між предметом основного злочину та предметом підпорядкова-них злочинів. Останній іноді виступає у ролі засобу вчинення основного злочину. Також пов’язані між собою спосіб вчинення основного злочину та місце вчинення підпорядкованих злочинів, засо-би вчинення основного та підпорядкованих злочинів, суб’єкти вчинення основного злочину та мі-сця вчинення злочинів.
Слід мати на увазі, що в багатьох випадках ці зв’язки опосередковані іншими елементами зло-чинів, а іноді відбувається “співпадання” різних чи однакових елементів основного та підпорядко-ваного злочинів.
Розділ 3 “Вплив кореляційних зв’язків злочинів у сфері підприємництва на вирішення окремих завдань розслідування та побудову криміналістичних методик” складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 3.1. “Оцінка первинних матеріалів про сукупність злочинів у стадії порушення кримінальної справи” розглядаються особливості порушення справ щодо технологій злочинної ді-яльності у сфері підприємництва, які тісно пов’язані з оцінкою первинного матеріалу. Остання визначається як діяльність слідчого, оперативних працівників, спрямована на встановлення наяв-ності або відсутності ознак злочину (злочинів) та з’ясування обставин, важливих для розслідуван-ня; встановлення обсягів та якості доказової інформації, її придатності для подальшого викорис-тання в процесі досудового та судового слідства.
У стадії порушення кримінальної справи особливого значення набуває повнота зібраного ма-теріалу, що виражається, по-перше, у наявності необхідної документації, а, по-друге, в обсязі за-значеної у ній інформації. Склад комплекту документів залежить від особливостей технології зло-чинної діяльності (вид основного та підпорядкованого злочинів, сфера їх вчинення тощо). До кож-ної з груп документів пред’являються певні вимоги, як загальні, так і специфічні, викликані ком-плексним характером виявленої злочинної діяльності.
Одним з головних завдань оцінки первинних матеріалів є виявлення ознак злочинів, що, як правило, містяться в актах перевірок, ревізій, бухгалтерських та інших документах, та встановлен-ня зв’язку між ознаками різних злочинів. Про наявність відповідних зв’язків можуть свідчити на-ступні факти: 1) запідозрений/підозрюваний працює одночасно на декількох підприємствах; 2) за-підозрений/підозрюваний має доступ до реквізитів одного або декількох підприємств; 3) його під-леглі, знайомі, родичі працюють на інших підприємствах, мають доступ до їх реквізитів; 4) запідо-зрений/підозрюваний знайомий особисто з керівниками підприємств, фінансово-кредитних уста-нов, контролюючих органів; 5) у справі наявні відомості про претензії до запідозрено-го/підозрюваного з боку кредиторів, переховування від кредиторів; 6) втрати звітності на підпри-ємстві, доручення ведення бухгалтерії недосвідченій особі або неофіційному бухгалтеру; 7) заяви інших осіб щодо неправомірних дій запідозреного/підозрюваного.
У підрозділі 3.2. “Вплив сукупності злочинів на формування слідчих ситуацій і тактичних за-вдань розслідування” систематизовані точки зору вчених щодо поняття, сутності слідчої ситуації, розглянуто суб’єктивні та об’єктивні фактори слідчої ситуації, що складається при розслідуванні комплексів злочинів (спираючись на систему факторів слідчої ситуації, розроблену Р.С. Бєлкіним). На початковому етапі розслідування у розглядуваній категорії справ слідчі ситуації здебільшого визначаються: 1) видовою та груповою належністю злочинних дій (як за кримінально-правовими так і криміналістичними критеріями), іншими словами, особливостями механізму злочинів; 2) за яким епізодом порушується кримінальна справа; 3) на підставі чого порушені кримінальні справи; 4) результатами перевірки інформації про злочин (ступенем обізнаності про епізоди злочинної дія-льності).
Були виявлені наступні випадки: а) кримінальна справа порушена за ознаками складів основ-них та підпорядкованих злочинів (21,4 %); б) кримінальна справа порушена за основним епізодом (49 %); в) кримінальна справа порушена за додатковим епізодом (23,3 %). Відповідно до цих ситу-ацій можуть бути сформульовані комплекси тактичних завдань, що мають бути вирішені на цьому етапі розслідування.
Обґрунтовується доцільність типізації слідчих ситуацій за характером інформації, що стала приводом для порушення кримінальної справи. Тактичні завдання у таких випадках подібні до ви-значених у попередній типології, з тією відмінністю, що пріоритетними стають блоки, актуалізо-вані отриманою інформацією.
Наступний етап розслідування технологій злочинної діяльності також має свої особливості. Особливість діяльності слідчого на цьому етапі полягає в тому, що мають бути зібрані докази щодо участі обвинувачених в усіх епізодах та виявлена повна схема злочинної діяльності. З врахуванням положень КПК України, слідчої практики та зважаючи на ставлення обвинуваченого до обвинува-чення, можна виділити наступні слідчі ситуації.
1. Обвинувачений не визнає себе винним за жодним з епізодів.
2. Обвинувачений визнає себе частково винним: а) лише у вчиненні основного злочину (зло-чинів); б) лише у вчиненні підпорядкованого злочину (злочинів); в) у вчиненні як основного так і підпорядкованого злочинів, але заперечує вчинення інших злочинів.
3. Обвинувачений визнає себе винним за усіма епізодами злочинної діяльності.
Конкретна слідча ситуація здебільшого уявляє собою комбінацію вищеназваних. При розгляді слідчих ситуацій на цьому етапі розслідування слід мати на увазі, що обвинувачення може пред’являтися неодноразово, причому у справі нерідко наявні декілька обвинувачених, позиції яких можуть відрізнятися.
Основними тактичними завданнями на цьому етапі виступають: 1) систематизація доказів та встановлення в повному обсязі обставин вчинення інших злочинів, їх учасників; 2) пошук додат-кових доказів винуватості обвинуваченого (обвинувачених); 3) пошук та систематизація доказів за іншими епізодами для пред’явлення звинувачення; 4) вирішення питання про притягнення до від-повідальності співучасників вчинення злочинів, причетних осіб, роль яких у вчиненні злочину встановлена; 5) виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочину, прийняття заходів щодо їх усунення; 6) забезпечення відшкодування майна за іншими епізодами; 7) виділення мате-ріалів щодо участі невстановлених осіб в епізодах злочинної діяльності та організація перевірки цих матеріалів.
У підрозділі 3.3. “Обумовленість особливостей тактики проведення слідчих дій комплексним характером злочинної діяльності” аналізуються особливості підготовки та проведення окремих слідчих дій. Робиться висновок про те, що комплексний характер технологій злочинної діяльності повинен бути врахований при підготовці, проведенні не лише окремих слідчих дій, але й тактич-них операцій. Взаємозв’язок епізодів злочинної діяльності, заснований на зв’язках між суб’єктами, способами, предметом посягання, засобами злочинів вимагає поєднання слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, узгодження за часом та черговістю проведення, послідовністю здо-буття доказової інформації тощо. Особливого значення набуває прогнозування слідчим наслідків проведення слідчих дій з точки зору можливості отримання чи навпаки втрати доказів за іншими епізодами злочинної діяльності. Вивчення цих особливостей дозволяє сформулювати рекоменда-ції, що можуть сприяти досягненню ефективних результатів розслідування.
ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне обґрунтування та вирішення нової наукової задачі, яка по-лягає у встановленні кореляційних зв’язків між окремими видами злочинів у сфері підприємницт-ва та визначенні їх впливу на оцінку первинного матеріалу, формування слідчих ситуацій, тактич-них завдань розслідування і засобів їх вирішення. Зокрема:
– визначені і проаналізовані зв’язки між окремими видами економічних злочинів у криміналь-но-правовому, кримінологічному і криміналістичному аспектах;
– технології злочинної діяльності (ТЗД) з точки зору системного та діяльнісного підходів ви-значаються як система (комплекс) злочинів різних видів, пов’язаних закономірними зв’язками та спрямованих на досягнення загальної злочинної мети;
– класифікація технологій злочинної діяльності сформована з використанням таких підстав, як роль, яку відіграють злочини у складі ТЗД, кримінально-правові критерії, суб’єктний склад тех-нології, характеристика участі суб’єкта у злочинній діяльності, етапи злочинної діяльності, сфера застосування та часова характеристика тощо;
– визначені кореляційні зв’язки між окремими видами злочинів, що вчиняються у сфері під-приємництва, які проявляються у певних залежностях між суб’єктами, способами, предметом по-сягання, засобами основних та підпорядкованих злочинів;
– оцінка первинного матеріалу в стадії порушення кримінальної справи повинна здійснюватись з урахуванням впливу комплексного характеру злочинної діяльності, зокрема, у напрямку виявлення ознак декількох взаємопов’язаних злочинів в ході аналізу матеріалів дослідчої перевірки;
– особливості впливу кореляційних зв’язків між злочинами на формування слідчих ситуацій проявляються у можливості типізації останніх за підставами порушення кримінальної справи, а саме - наявністю ознак основного чи підпорядкованого злочинів (на початковому етапі), та відпо-відно до ставлення обвинуваченого до обвинувачення (на наступному етапі) з побудовою відпові-дних комплексів тактичних завдань;
– при підготовці та проведенні окремих слідчих дій слід враховувати зв’язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва, зокрема, в частині застосування тактичних прийомів, спрямованих на здобуття доказової інформації щодо усіх епізодів злочинної діяльності, узгоджен-ня слідчих дій за часом та черговістю проведення, планування тактичних операцій та прогнозу-вання наслідків проведення таких дій.
Відомості про зв’язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва включаються до криміналістичної характеристики вказаних злочинів, а також повинні враховуватись при розгляді інших елементів методик розслідування, що обумовлює необхідність їх викладення в окремих те-мах навчальної програми спеціального курсу “Розслідування економічних злочинів”.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Смелік В.Б. Зв’язок розкрадань майна з іншими злочинами у сфері підприємництва, як еле-мент їх криміналістичної характеристики // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х.: НУВС, 2001. - Спецвипуск. - С. 128-132.
2. Смелік В.Б. Комплексний підхід до системності криміналістичної методики // Право і Безпе-ка. – 2003. – Т.2. - №2. - С. 138-142.
3. Смелік В.Б. Криміналістичний аналіз структури технологій злочинної діяльності //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х.: НУВС, 2003. - Вип. 22. - С. 147-152.
4. Смелік В.Б. Поняття технології злочинної діяльності // Вісник Національного університету внутрі-шніх справ. – Х.: НУВС, 2004. – Вип. 27. - С. 169-174.
5. Смелік В.Б. Вплив сукупності злочинів на формування початкових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х.: НУВС, 2005. - Вип. 30. - С. 9-15.
6. Волобуєв А.Ф., Смелік В.Б. Технології злочинної діяльності як об’єкт криміналістичного дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Збірник науково-практичних матеріалів/Мінюст України, ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, НЮА ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. – Вип. 3. - С. 148-152 (особистий внесок здобувача - аналіз окремих системних ознак технологій злочинної діяльності (цілісності, структурності), а також об-ґрунтування актуальності встановлення кореляційних зв’язків між злочинами та їх елементами).
7. Klychnikov, Daniil, Smelik, Vladyslav, Smelik, Volodymyr. Combating Transnational Crime: The View from Ukraine // Crime and Justice International. – May/June 2004. – Volume 20.– No. 80. - P. 9-13 (особистий внесок здобувача - аналіз злочинності в сфері економіки, механізмів економічних злочи-нів).
8. Смелик В.Б. Современные тенденции преступности в сфере экономики // Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: Учебное пособие. – Ирпень: Национальная академия государственной налоговой службы Украины, 2005. – С.182-190.
9. Смелік В.Б. Фактори підприємницької діяльності в Україні, які обумовлюють структуру та механізми економічних злочинів // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: Збірка наукових праць. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 145-147.
10. Смелік В.Б. Технології злочинної діяльності: актуальні проблеми методичного за-безпечення розслідування злочинів в сфері економіки // Матеріали Першої науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу ‘2004” (1-15 листопада 2004 року). – Том 49. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 53-54.
11. Smelik, Volodymyr. Modern Trends of Economic Crime in Ukraine // Research in Educational Leadership: Electronic Journal of the Center for Research and Doctoral Studies in Educational Leadership. Issue # 3. University-Wide Graduate Research Exchange (April 22, 2004, Sam Houston State University) http://www.shsu.edu/~eduelc/journal/research%20online/re2004/ economic crime Smelik.pdf
12. Смелік В.Б. Спільні підходи в ЄС до боротьби з організованою транснаціональною зло-чинністю // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Матеріали Між-народної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національна академія ДПС України. – 2004. – С. 406-408.
13. Смелік В.Б. Проблеми типологізації підприємців за умовами залучення до підприєм-ницької діяльності // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Збірка наукових праць. Вип. 10. Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 25 травня 2005 р.) / Редкол.: д-р юрид. наук, проф. В.С. Венедиктов (відповідальний редактор) та ін. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 240-242.
14. Смелік В.Б. Кореляційні зв’язки між елементами злочинів у технологіях злочинної ді-яльності в сфері економіки // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ‘2005”. Том 80. Маркетинг та менеджмент. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 12-14.
15. Смелік В.Б. Допит свідків при розслідуванні пов’язаних між собою злочинів у сфері підприємництва // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень ‘2005”. Том 12. Маркетинг та менеджмент. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 46-48.
16. Смелік В.Б. Зв’язки між злочинами: досвід міждисциплінарного дослідження // Mate-rials of final international scientifically-practical conference “The Science: theory and practice”. Vol. 20. Economic sciences. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o.; Prague, Czechia – Dnipropetrovsk, Ukraine – Belgorod, Russia, 2005. - С. 41-44.

АНОТАЦІЇ

Смелік В.Б. Кореляційні зв’язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Харківський національ-ний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.
Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження кореляційних зв’язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва. У роботі міститься низка теоретичних положень і практи-чних рекомендацій, які сформульовані з урахуванням особливостей чинного законодавства України, системних ознак технологій злочинної діяльності, практики їх розслідування і мають елементи нау-кової новизни.
У дисертації проведене комплексне дослідження зв’язків між злочинами в кримінально-правовому, кримінологічному та криміналістичному аспектах, зроблений аналіз технологій зло-чинної діяльності з точки зору системного та діяльнісного підходів, удосконалена класифікація технологій злочинної діяльності. Визначені кореляційні зв’язки між злочинами в сфері підприєм-ництва, удосконалені положення щодо оцінки первинного матеріалу в стадії порушення криміна-льної справи з урахуванням впливу комплексного характеру злочинної діяльності, розглянуті слід-чі ситуації та тактичні завдання розслідування, визначені особливості впливу кореляційних зв’язків між злочинами на їх формування. Удосконалені положення щодо підготовки та прове-дення окремих слідчих дій з урахуванням зв’язків між окремими видами злочинів в сфері підпри-ємництва.
Ключові слова: кореляційні зв’язки, злочини у сфері підприємницької діяльності, технологія злочинної діяльності.

Смелик В.Б. Корреляционные связи между отдельными видами преступлений в сфере предпринимательства (проблемы методики расследования). – Рукопись.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Харьковский националь-ный университет внутренних дел. – Харьков, 2005.
Диссертация представляет собой комплексное научное исследование корреляционных связей между отельными видами преступлений в сфере предпринимательства. В работе содержится ряд теоретических положений и практических рекомендаций, которые сформулированы с учетом осо-бенностей действующего законодательства Украины, технологий преступной деятельности (ТПД), практики их расследования и содержат элементы научной новизны.
В диссертации проведено комплексное исследование связей между преступлениями в уго-ловно-правовом, криминологическом и криминалистическом аспектах, на основе системного и деятельностного подходов проведен анализ технологий преступной деятельности, которые опре-деляются как система (комплекс) преступлений различных видов, закономерно связанные между собой и направленные на достижение общей преступной цели.
Исследованы системные признаки ТПД, в том числе структура последней, которая рассматрива-ется в нескольких аспектах. В ходе исследования выделены и проанализированы различные виды связей, характерные для преступной деятельности, имеющей признаки технологии, особое внимание уделено корреляционным.
Автором усовершенствована классификация технологий преступной деятельности, предложено 14 оснований такой классификации, среди которых: роль преступлений в составе ТПД, уголовно-правовые критерии, субъектный состав технологий, характеристика участия субъекта в преступной деятельности, этапы преступной деятельности, сфера применения, временные характеристики и т.п.
Определены корреляционные связи между преступлениями в сфере предпринимательской дея-тельности, которые проявляются в наличии определенных зависимостей между субъектами, спосо-бами, предметом посягательства, средствами основного и подчиненного преступлений; получили дальнейшее развитие положения, касающиеся оценки первичного материала на стадии возбуждения уголовного дела с учетом влияния комплексного характера преступной деятельности, выделены ос-новные направления анализа материалов доследственной проверки, а также признаки совершения лицом нескольких взаимосвязанных преступлений.
Рассмотрены следственные ситуации и тактические задания расследования, определены осо-бенности влияния корреляционных связей между преступлениями на их формирование. С уче-том этих особенностей предложена типизация следственных ситуаций, а также соответствующие комплексы следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.
Усовершенствованы положения, касающиеся подготовки и проведения отдельных следственных действий, с учетом связей между отдельными видами преступлений в сфере предпринимательства, особое внимание уделено вопросам применения тактических приемов, направленных на получение доказательственной информации в отношении всех эпизодов преступной деятельности, согласова-ния следственных действий по времени и последовательности проведения, планирования тактиче-ских операций и прогнозирования результатов проведения таких действий.
Ключевые слова: корреляционные связи, преступления в сфере предпринимательской деятель-ности, технология преступной деятельности.

Smelik V.B. Correlative Links between Crimes in the Sphere of Entrepreneurship (Problems of the Methods of Investigation). – Manuscript.
The dissertation is a comprehensive research of the correlative links between crimes in the sphere of entrepreneur activity. The work contains a chain of theoretical issues and practical recommendations that are formulated taking in account particularities of current Ukrainian legislation, technologies of criminal activity, practice of investigation, with elements of scientific update.
The dissertation presents comprehensive research of inter-crime connections in criminal law, crimino-logical and criminalistics aspects; technologies of criminal activity are analyzed on the basis of system approach and activity method as well; the classification of technologies of criminal activity is developed. Author describes correlative links between crimes in the sphere of entrepreneur activity, update recom-mendations concerning evaluation of the initial material gathered before opening the case (taking into consideration complex character of the criminal activity); describes investigative situations and tasks of the investigation and peculiarities of their forming from the point of view of correlative links between crimes. Recommendations on preparation and conducting some of investigative actions were updated tak-ing into account influence of above mentioned links.

 

Всі права на опубліковані автореферати дисертацій належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Автореферати дисертацій отримані із відкритих джерел Інтернету

 

Пошукова анотація: випробуванням Звільнення каяттям дійовим поруки примиренням відбування дисципліни Зворотна громадськістю іміджу Зв’язки Зґвалтування адвокатом влади громадянами податкової реформа Соціалістичної Земельні процесуальні Земля довірою Злочин наслідками дорожнього людяності ОВС банкрутством необережність віросповідання економіки підприємницької найму мотиваційній пересування вузами підприємницьких фінансових приватної трудових Змішані вини інформації захисту винагороди безпідставного шкоди рятування загрози доручення підстави Європи Зовнішньоекономічні сліди Ідеологія Локка Імідж Імміграційне слідчого дитини міграції морського Імплементація Імунітет Інвестиційні договори самоврядування вчителя технології банкрутства губернаторства громадянства представництва Чехословаччині самоврядування моральної Польща омбудсмана підсудності піклування поруки потерпілого консулів Президента Франції Інститутпрезидентства співучасті присяжних губернатора конституційного народовладдя державної адміністрацій ідеологія криміналістики Інтелектуальна культура безпека ООН розслідування органів податкової мореплавства Інформація Іпотека вугледобувну обґрунтування ЗУНР власності трудового Кадрове державному Казна Касаційне час господарської умисних ухилення поліція слідчих приховування некласичний осудними Князівська Кодифікаційна Кодифікаційні Кодифікація Колективні заробітної Колізії Командитні Компенсації місцевого Президента фармакотерапевтична землекористування криміналістичне досудовому Компроміс Комунікативна Конкурентне Конкуренція Консолідація Конституцiйне Конституційна політичних правової юрисдикція юстиція Директорії справами державними освіту приватну творчості життя збори світогляду допомогу контроль конфлікт прав гласності рівності ініціативи Конституційний Суд громадянські делікти екологічні виконавчої міліції поділу внутрішніх парламентаризму громадянина законодавчої безпеки виконавчої стримувань особисті політичні самоврядування омбудсмана відповідальності вищих регламентація грецької міжнародних Канади юстиції військовослужбовців громадських депутатів кордону народів міста депутата меншин органів парламентарів Рахункової Києва виборчого суддів уряду ЄС правотворчому поділу політичних людини громадянина виборів національної національних норми референдуму самоврядування туризму публічної міжнаціональних Конституціоналізм Конституція України Контрабанда Контроль бюджету підприємницькою адміністрацій провадження Контрольний примус Конфіскація внутрiшнiх Конфлікти реформування реалізму управління експертизи розслідування національних політики охорони Концесійні Концесія Координація криміналістичної Кореляційні Корпоративні


TOPlist Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
web tracking